Hotărârea nr. 350/2009

Hotãrârea nr. 350 privind transmiterea unor imobile în administrarea Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 350 privind transmiterea unor imobile în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a doamnei Viceprimar Bozianu Nicoleta Cătălină și a domnilor consilieri Palas Paul, Popa Gheorghe, Iancu Ion, Popa Constantin, Mateescu Radu, Stanciu Marilena, Horghidan Costel, Dumitru Cristian și Raportul de specialitate al Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu, prin care se propune transmiterea unor imobile în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești;

în baza prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.(2), litera (c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

HOIĂRVȘTE:

Art.1. Stabilește destinația de “Centru de Informare pentru cetățeni și de spațiu de recreere pentru pensionari” pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuință ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești ( nr.inventar - I - 1 SI 0098, valoare - 90167,54 lei ) cu suprafață utila de 61,72 mp și suprafața construită de 81,94 mp, identificat potrivit Releveului - anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre și a terenului aferent în suprafață de 13,66 mp, situate în Ploiești str.Mihai Bravu nr.214 bl.24B parter.

Art.2. Aprobă transmiterea în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuință, identificat la art. 1.

Art.3. Aprobă transmiterea în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuință ( fosta statie de hidrofor ) ( nr.inventar - I - 1 SI 0228, valoare - 24.442,27 lei ) cu suprafață de 78 mp, și a instalației electrice aferente ( nr.inventar - I - 1 SI 0229, valoare - 5338,72 lei) ce aparțin domeniului privat al municipiului Ploiești, situate în Ploiești, str Soarelui.

Art.4. Aproba modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 120/30.04.2009 si anexelor la Contractul de Administrare nr. 11769/25.05.2009 încheiat cu Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești.

Art.5. Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu și Direcția Economică, precum și Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 30 octombrie 2009.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRIMONIU
Nicoleta Cat'afiijiâ Bozianu

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind privind transmiterea unor imobile în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești

Potrivit Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul privat al municipiului Ploiești se numără si spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința, construit din fondurile statului, cu suprafață utila de 61,72 mp și suprafața construită de 81,94 mp situat în Ploiești str.Mihai Bravu nr.214 bl.24B parter și a terenul aferent în suprafață de 13,66 mp, pentru care nu exista in prezent incheiata forma contractuala.

Având in vedere numeroasele cereri ale cetățenilor din zona se propune stabilirea destinației de “Centru de Informare pentru cetățeni și de spațiu de recreere pentru pensionari” pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuință, situat în Ploiești str.Mihai Bravu nr.214 bl.24B parter, menționat mai sus.

Tot in domeniul privat al municipiului Ploiești figurează si spațiul cu alta destinație decât aceea de locuință ( fosta statie de hidrofor ) situat în str Soarelui. Acesta a fost preluat conform Hotărârii nr.71/2006 a Consiliului Local al municipiului Ploiești prin Protocolul nr. 2412/01.02.2007 incheiat cu S.C. Apa Nova S.R.L. Prin adresa nr.23918/2009 inregistrata la Primăria municipiului Ploiești sub nr. 19825/2009 Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești a solicitat preluarea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința ( statie de hidrofor dezafectata) menționat.

In temeiul art.36, alin.2, litera c) din Legea nr.2^20QX administrația publica locala, republicata, consiliul local hotara^te^u'prHiî^*^ administrarea domeniului public si privat al localității.                 £?'?(f-'X. 'x

Fata de cele prezentate supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabirca^ rr Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios Director,

Luminița G'ăborfi

VIZAT,


Sef Serviciu, Gabriela Mindrutiu

Direcția Economica

Director,

Nicoleta Craciunoiu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE       /

la proiectul de hotarare privind transmiterea unor imobile în adminîștrarea .                    .      ,•      —«    • T'k 1  1 •        • T\ •          TX1 •                    '■ -KkT.;


Administrației Domeniului Public și Privat Ploie ,     ,*


Potrivit prevederilor Legii nr.2l 5/2001, privind administrația puElida locala, republicata, consiliul local hotărăște cu privire la administrarea patrimoniului localității.

In patrimoniul privat al municipiului Ploiești figurează si spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința, construit din fondurile statului, cu suprafață utila de 61,72 mp și suprafața construită de 81,94 mp situat în Ploiești str.Mihai Bravu nr.214 bl.24B parter și terenul aferent în suprafață de 13,66 mp. Spațiul menționat nu face obiectul unei forme contractuale.

In vederea asigurării informațiilor necesare pentru rezolvarea problemelor ce pot fi soluționate de administrația publica locala, a nevoilor sociale ale locuitorilor din zona Mihai Bravu este oportuna stabilirea destinației de “Centru de Informare pentru cetățeni și de spațiu de recreere pentru pensionari” pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuință, situat în Ploiești str.Mihai Bravu nr.214 bl.24B parter, ce urmeaza sa fie transmis in administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești.

De asemenea Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești solicita preluarea statiei de hidrofor dezafectata situata in str. Soarelui, spațiu cu alta destinație ce aparține domeniului privat al localității.

Fata de cele menționate propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare privind transmiterea acestor imobile în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești. .

Vicenw

Bozianu NicqL


Cătălină


Consilieri


Mateescu Radu " v StanciuMarilena Horghidan Costel jr Dumitru Cristian^v-


.G.E.T.PH.

L O I E S T I
RELEVEU SPAȚIU PROPRIETATEA

CONSILIULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI

SITUAT IN PLOIEȘTI STR. MINAI BRAVU NR.214 BLOC 248 PARTER

SUPRAFAȚA UTILA

=61.72MP

=S1.94MP


SUPRAFAȚA CONSTRUITA

SCARA 1/100

J PRlMARIA MUNICIPIULUI i        PLOIEȘTI

ÎNREG STRARE      ,

,..........................Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Administrația Domeniului Public si Privat

CodfecaL23866518

ContR073ÎREZ521S01CtartD0122

PLOIEȘTI, Str. Văleni nr.32, tel 10244-544212,525252, fax 10244-510353 cod postai 100046 Cod fise*8783158

Codfecrt8783l6$

;               1 MENIULUI

PWiC >■ P î O 115 j l

REGISTRATURA

!Nr         '-n ociar

Către

Primăria Municipiului Ploiești

Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu

Prin prezenta, va rugam ca in proiectul de hotarare pe care il iritiati dvs. pentru ședința Consiliului Local din luna octombrie 2009, sa includeți si preluarea de către instituția noastra a spațiului - fost punct termic, situat in Ploiești, str. Soarelui.

Va mulțumim pentn. colaborare,

ii- <■

U* -‘,V

Director Genera^,

Dan Ipnith__  >

Sef Servicii» Juridic-Contencios, Cons. ir. Valentina Irina Dobrescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind transmiterea unor imobile in administrarea Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești

și a emis:

Data:


PREȘEDINTE, Mateescu RaduSECRETAR, Stanciu MarilenaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind transmiterea unor imobile in administrarea Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești
Data: