Hotărârea nr. 347/2009

Hotãrârea nr. 347 privind darea în folositã gratuitã cãtre SC Distrigaz Sud Retele SRL a unor suprafete de teren din domeniul public al municipiului Ploiesti în scopul amplasãrii unor instalatii de protectie catodicã

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 347

privind darea în folosiță gratuită către S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L.

a unor suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Ploiești în scopul amplasării unor instalații de protecție catodică

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a doamnei Viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și a domnilor consilieri Palaș Paul, Popa Gheorghe, Iancu Ion, Popa Constantin, Mateescu Radu, Stanciu Marilena, Horghidan Costel, Dumitru Cristian și Raportul de specialitate al Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu referitoare la darea în folosință gratuită către S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. a unor suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Ploiești în scopul amplasării unor drenaje forțate și unor sisteme de protecție catodică cu injecție de curent;

Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 32, 36, 86, 89 și 90 din Legea Gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 2, lit. c și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Aprobă darea în folosință gratuită către S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. a unor suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Ploiești, pe o durata de 5 ani, cu drept de prelungire, în scopul amplasării unor drenaje forțate pe amplasamentele identificate pe proiectele “Instalații de drenaj forțat” întocmite de către S.C. Electrovâlcea S.R.L., după cum urmează:

 • -  str. Ștefan cel Mare, în vecinătatea blocului ANL Ml, pe trotuarul din fața acestuia, lângă stâlpul de alimentare cu energie electrica, în suprafață de 1 mp.;

 • -  str. Gheorghe Doja (zona trotuar - intersecția str. Gheorghe Doja cu str. Vasile Alecsandri) în suprafață de 1 mp.;

 • -  Piața Mihai Viteazul - in sensul giratoriu din Piața Mihai Viteazul, în suprafață de 1 mp.

Art. 2. - Aprobă darea în folosință gratuită către S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. a unor suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Ploiești, pe o durata de 5 ani, cu drept de prelungire, în scopul amplasării unor stații de protecție catodică cu injecție de curent pe amplasamentele identificate pe proiectele nr. 905/2766 ET.1.3 ”Stație de protecție catodică Ploiești 1 (SRM Nuci 1- str. Corlatești) și nr. 905/2766 ET.1.4 ”Stație de protecție catodică Ploiești 2 (Școala Ion Creangă - str. 8 Martie) întocmite de către S.C. Petrostar S.A. Ploiești, după cum urmează:

 • -  str. Corlatești, în imediata vecinătate a Stației de Reglare de Sector a S.C. Distrigaz Sud Rețele, în suprafață de 1 mp.;

 • -  str. 8 Martie, Școala Generala “Ion Creangă”, în suprafață de 1 mp.

Art. 3. - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de comodat (împrumut de folosință) și orice alte documente necesare pentru punerea în aplicare a preverilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Prevederile Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.94/2009 și 120/2009, respectiv prevederile Contractului de administrare nr. 10763/12.05.2009 încheiat intre Municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al Scolii cu clasele I - VIII “Sfanțul Vasile” - Structura “Ion Creanga” și ale Contractului de administrare nr. 11769/25.05.2009 încheiat intre Municipiul Ploiești și Administrația Domeniului Public și Privat se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 - Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Tehnic - Investiții și Administrația Domeniului Public și Privat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. - Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 30 octombrie 2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA , CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR , PAUL PALAS         MARIA MAGDALENA MAZALU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind darea în folosiță gratuită către S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. a unor suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Ploiești în scopul amplasării unor instalații de protecție catodică

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești sub nr. 13354/2009, completată ulterior prin scrisorile nr. 17430/2009, nr. 22338/2009, nr. 22573/2009 și nr. 22856/2009, S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. a solicitat ocuparea a câte 1 m.p. din domeniul public pentru amplasarea a trei drenaje forțate în următoarele locații:

 • - str. Ștefan cel Mare, în imediata vecinătate a blocului ANL Ml, pe trotuarul din fața acestuia, lângă stâlpul de alimentare cu energie electrica, în suprafață de 1 m.p.;

 • - str. Gheorghe Doja, între chioșcul de ziare din spatele Băncii Comerciale Române (sediul central) și stâlpul de energie electrică existent pe trotuar, în suprafață de 1 m.p.;

 • - Piața Mihai Viteazul, spațiul verde din sensul giratoriu la 0,5 m de bordura de lângă șina de tramvai și 0,5m de conducta de gaze naturale OL, în suprafață de 1 m.p. pe o perioadă de 10 ani, acestea având ca scop principal diminuarea influenței negative a curenților de dispersie (vagabonzi) generați de sursele de alimentare în curent continuu (tramvai) și care pot asigura și protecția catodică a conductei de gaze din oțel.

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești sub nr. 12328/2009, completată ulterior prin scrisorile 12328/2009, nr. 16270/2009, nr. 22338/2009, nr. 22573/2009 și nr. 22856/2009, S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. a solicitat ocuparea a câte 1 m.p. din domeniul public pentru amplasarea a două stații de protecție catodică cu injecție de curent, în următoarele locații:

 • - str. Corlatești, în imediata vecinătate a Stației de Reglare de Sector a S.C. Distrigaz Sud Rețele, în suprafață de 1 m.p.;

 • - str. 8 Martie, în incinta Școlii Generale Ion Creangă nr. 5, în suprafață de 1 m.p. pe o perioadă de 10 ani, având ca scop principal protejarea conductelor de gaze naturale din oțel împotriva coroziunii.

Potrivit art. 32 din Legea Gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, activitatea de distribuție a gazelor naturale constituie serviciu public de interes național.

La art. 36, lit. c din Legea Gazelor nr. 351/2004 este prevăzut' faptul că distribuitorul de gaze naturale are dreptul să folosească, cu acordul autorității publice locale, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuție, precum și pe cele utilizate pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere și reparații, în condițiile legii.

Conform art. 86 din actul normativ menționat mai sus, asupra terenurilor și altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, precum și asupra activităților desfășurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităților, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiază, în condițiile legii, pe durata lucrărilor de realizare, reabilitare, retehnologizare, respectiv de exploatare și de întreținere a capacităților respective, de următoarele drepturi:

 • a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau retehnologizării capacității;

 • b) dreptul de uz pentru asigurarea funcționării normale a capacității în efectuarea reviziilor, reparațiilor și a intervențiilor necesare;

 • c) dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea de rețele, conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacității și pentru accesul la locul de amplasare a acestora;

 • d) dreptul de a obține restrângerea sau încetarea unor activități care ar putea pune în pericol persoane și bunuri;

 • e) dreptul de acces la utilitățile publice.

Potrivit art. 89 din Legea Gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, servitutea legală de trecere subterană, de suprafață sau aeriană cuprinde dreptul la instalare de rețele, de conducte, linii, stâlpi și de alte echipamente aferente capacității, precum și accesul la locul de amplasare a acestora pentru intervenții, întreținere, reparații, revizii, modificări și exploatare, conform prevederilor legale în vigoare.

La art. 90 din Legea nr. 351/2004 este prevăzut faptul că drepturile de uz și servitute legală au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal și se exercită pe toată durata de viață a capacității respective sau temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacități în funcțiune, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție în caz de avarie.

Exercitarea drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților afectate de capacitățile din domeniul gazelor naturale se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora. Dacă, cu ocazia intervențiilor pentru retehnologizări, reparații, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacităților din domeniul gazelor naturale, concesionarii au obligația să plătească despăgubiri în condițiile legii.


Consiliile locale pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunu^mafette^kz imobile proprietate publică sau privată locală, persoanelor juridice fără scopm^rafff^ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, conform art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare.

Față de cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


VIO

Bozianu NL6ol


/[AR,

:a Cătălina


CONSILIERI,

Palaș Paul

Popa Gheorghe Iancu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA EVIDENȚĂ ȘI VALORIFICARE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind darea în folosită gratuită către S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. a unor suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Ploiești în scopul amplasării unor instalații de protecție catodică

Consiliile locale pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală, persoanelor juridice fără scop lucrativ ori serviciilor publice, conform art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 32 din Legea Gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes național.

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești sub nr. 13354/2009, completată ulterior prin scrisorile nr. 17430/2009, nr. 22338/2009, nr. 22573/2009 și nr. 22856/2009 S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. a solicitat ocuparea a câte 1 m.p. din domeniul public pentru amplasarea a trei drenaje forțate în următoarele locații:

 • -  str. Ștefan cel Mare, în imediata vecinătate a blocului ANL Ml, pe trotuarul din fața acestuia, lângă stâlpul de alimentare cu energie electrica, în suprafață de 1 m.p. (suprafața efectiv ocupata 0,33 mp.);

 • -  str. Gheorghe Doja, între chioșcul de ziare Calliope din spatele Băncii Comerciale Române (sediul central) și stâlpul de energie electrică existent pe trotuar, în suprafață de 1 m.p. (suprafața efectiv ocupata 0,33 mp.);

 • -  Mihai Viteazul, spațiul verde din sensul giratoriu la 0,5 m de bordura de lângă șina de tramvai și 0,5m de conducta de gaze naturale OL, în suprafață de 1 m.p. (suprafața efectiv ocupata 0,33 mp.)

pe o perioadă de 10 ani

Scopul principal al drenajelor fortate îl reprezintă diminuarea influenței negative a curenților de dispersie (vagabonzi) generați de sursele de alimentare în curent continuu (tramvai) și pot asigura protecția catodică a conductei de gaze din

Conform proiectelor întocmite de către S.C. Electrovâlcea S.R.L., respectiv S.C. Petrostar S.A., drenajele forțate se compun din:

 • -  Cabina Drenajului Forțat - (DF);

 • -  Cablurile de conexiune între conducta gaze oțel - DF - calea de rulare a tramvaiului.

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești sub nr. 12328/2009, completată ulterior prin scrisorile 12328/2009, nr. 16270/2009, nr. 22338/2009, nr. 22573/2009 și nr. 22856/2009 S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. a solicitat ocuparea a câte 1 m.p. din domeniul public pentru amplasarea a două stații de protecție catodică cu injecție de curent, în următoarele locații:

 • -  str. Corlatești, în imediata vecinătate a Stației de Reglare de Sector a S.C.

Distrigaz Sud Rețele, în suprafață de 1 mp. (suprafața efectiv ocupata 0,5 mp.);

 • -  str. 8 Martie, în incinta Școlii Generale Ion Creangă, în suprafață de 1 mp. (suprafața efectiv ocupata 0,5 mp.)

pe o perioadă de 10 ani.

Scopul principal al stațiilor de protecție catodică cu injecție de curent este protejarea conductelor de gaze naturale din oțel împotriva coroziunii.

Conform proiectelor întocmite de către S.C. Petrostar S.A. Ploiești nr. 905/2766 ET.1.3 „Proiectarea și execuția instalațiilor de protecție catodică cu injecție de curent pentru rețelele de distribuție a gazelor naturale din oțel din localitățile Bucov, Bălțești, Vălenii de Munte, Ploiești, Poiana Țapului, Comu, Scăieni - Jud. Prahova” Stație de protecție catodică Ploiești 1(SRM Nuci 1- str. Corlatești) și nr. 905/2766 ET.1.4 „Proiectarea și execuția instalațiilor de protecție catodică cu injecție de curent pentru rețelele de distribuție a gazelor naturale din oțel din localitățile Bucov, Bălțești, Vălenii de Munte, Ploiești, Poiana Țapului, Comu, Scăieni - Jud. Prahova” Stație de protecție catodică Ploiești 2 (Școala Ion Creangă - str. 8 Martie), stațiile de protecție catodică cu injecție de curent se compun din:

 • -  stația de protecție propriu - zisa (SPC);

 • -  priză anodică de sacrificiu (PA);

 • -  cablurile de conexiune conductă SPC, priză anodică SPC.

o Amplasamentul din str. Ștefan cel Mare, în vecinătatea blocului ANL Ml, lângă stâlpul de alimentare cu energie electrica, face parte din domeniul public al localității.

Aceasta locație a fost avizata favorabil de către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana si Comisia nr. 4 a Consiliului Local, cu acordul Administrației Domeniului Public si Privat, urmând sa se planteze in jurul echipamentului specii de arbuști sau plante cataratoare. Realizarea amenajărilor peisagistice se vor face pe baza de deviz de plata in urma solicitării lucrărilor de către S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. si in conformitate cu respectarea prevederilor contractuale privind refacerea spatiilor verzi stabilite intre A.D.P.P. Ploiești si societatea respectiva. o Referitor la locația din str. Gheorghe Doja (zona trotuar - intersecția str. Gheorghe Doja cu str. Vasile Alecsandri), aceasta face parte din trotuarul aferent străzii respective, respectiv din domeniul public al localității.

o Locația din Piața Mihai Viteazul - in sensul giratoriu din Piața Mihai Viteazul -zona verde face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, terenul fiind transmis in administrarea Administrației Domeniului Public și Privat prin Hotararea Consiliului Local nr. 120/2009 (“rond Sfanțul Vasile”). In cazul adoptării prezentei hotarari este necesara incheierea unui act adițional prin care contractul de administrare se va modifica în mod corespunzător. Pentru aceasta locație Administrația Domeniului Public si Privat a exprimat un punct de vedere favorabil realizării echipamentului respectiv, in condițiile propuse conform Memoriului Tehnic intocmit de către S.C. Electrovalcea S.R.L. privind implementarea statiei de drenaj fortat in locația Piața Mihai Viteazul, iar realizarea amenajărilor peisagistice se vor face pe baza de deviz de plata in urma solicitării lucrărilor de către S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. si in conformitate cu respectarea prevederilor contractuale privind refacerea spatiilor verzi stabilite intre A.D.P.P. Ploiești si societatea respectiva.

o In ceea ce privește amplasamentul din str. Corlatești, în imediata vecinătate a Stației de Reglare de Sector a S.C. Distrigaz Sud Rețele, acesta face parte din trotuarul aferent străzii Corlatești, respectiv din domeniul public al localității.

o Locația din str. 8 Martie - Școala Generala Ion Creanga face parte din terenul aferent Scolii Generale Ion Creanga, imobil care a fost dat in administrare conform Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2009, fiind incheiat Contractul de administrare nr. 10763/12.05.2009 intre Municipiul Ploiești și Consiliul de Administrație al Scolii cu clasele I - VIII “Sfanțul Vasile” - Structura “Ion Creanga”. In cazul adoptării prezentei hotarari este necesara incheierea unui act adițional prin care contractul de administrare se va modifica în mod corespunzător.

Facem precizarea ca prin scrisoarea nr. 4448/R1/07.10.2009 Inspectoratul Școlar Județean Prahova comunica Scolii cu clasele I-VIII “Sfanțul Vasile” Acordul Ministerului Educației, Cercetării si Inovării transmis cu adresa nr. 43748/30.09.2009 privind disponibilizarea temporara a suprafeței de 1 mp., fara a afecta desfasurarea in bune condiții a procesului de invatamant.

Prin adresa nr. 306501/307698/307969/2009 Direcția Generala de Dezvoltare Urbana a transmis punctele de vedere prezentate in Comisia nr. 4 in data de 21.09.2009 si 26.10.2009 referitoare la amplasamentele solicitate de către S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. in vederea amplasării a trei drenaje fortate si a doua statii de protecție catodica, cu avizul favorabil al Comisiei nr. 4.

Conform Certificatului de înregistrare eliberat la data de 20.02.2008 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. are ca obiect principal de activitate « Distribuția combustibililor gazoși prin conducte » cod CAEN 3522.


Această societate deține Licența de distribuție a gazelor naturale 24.04.2008 emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare în Energiei.

La art. 36, lit. c al Legii Gazelor nr. 351/2004 este prevăzut faptul că distribuitorul de gaze naturale are dreptul să folosească, cu acordul autorității publice locale, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuție, precum și pe cele utilizate pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere și reparații, în condițiile legii, iar conform art. 86 din același act normativ, asupra terenurilor și altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, precum și asupra activităților desfășurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităților, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiază, în condițiile legii, pe durata lucrărilor de realizare, reabilitare, retehnologizare, respectiv de exploatare și de întreținere a capacităților respective, de următoarele drepturi:

 • a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau retehnologizării capacității;

 • b) dreptul de uz pentru asigurarea funcționării normale a capacității în efectuarea reviziilor, reparațiilor și a intervențiilor necesare;

 • c) dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea de rețele, conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacității și pentru accesul la locul de amplasare a acestora;

 • d) dreptul de a obține restrângerea sau încetarea unor activități care ar putea pune în pericol persoane și bunuri;

 • e) dreptul de acces la utilitățile publice.

Potrivit art. 89 din Legea Gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, servitutea legală de trecere subterană, de suprafață sau aeriană cuprinde dreptul la instalare de rețele, de conducte, linii, stâlpi și de alte echipamente aferente capacității, precum și accesul la locul de amplasare a acestora pentru intervenții, întreținere, reparații, revizii, modificări și exploatare, conform prevederilor legale în vigoare.

La art. 90 din Legea sus menționată este prevăzut faptul că drepturile de uz și servitute legală au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal și se exercită pe toată durata de viață a capacității respective sau temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacități în funcțiune, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție în caz de avarie.

Exercitarea drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților afectate de capacitățile din domeniul gazelor naturale se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora. Dacă, cu ocazia intervențiilor pentru retehnologizări, reparații, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacităților din domeniul gazelor naturale, concesionarii au obligația să plătească despăgubiri în condițiile legii.

Având în vedere faptul că potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are. atrțbuțjide administrare a domeniului public al municipiului Ploiești, față de cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu

Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tăbîrcă

Sef Serviciu,

Serviciul Valorificare Patrimoniu


Viorica Pătrașcu

Sef Serviciu,

Serviciul Evidenta Documentații Bunuri in

Domeniul Public al municipiului Ploiești

Gabriela Mândruțiu


Avizat:

Direcția Administrație Publică,

Juridic Contencios Director, Luminița Gaborfi

Director Ecopomic, Nicoleta Cr^piunoiu


^10.


Direcția Generală de Dezvoltare Urbana /Arhitect Șef,

Simona Muiiteănu


Administrația Domeniului Public si Privat Director General, Dan Ioniță

Sediu Social:

{ Bd. Mărășești nr. 4-6 corp B ;     Sector 4 București

f       Cod 040254

v      Tel: 021 301 2000

\www.distrigazsud-retele.ro>

DlDirecția Regionala Centru

Ploiești

Serviciul Protecție Catodica

Cartier Albert nr. 956

Prahova / Blejoi cod postai 107070 alexandru.iliescu@distrigazsud-retele.ro nr. 384 / 09.08.2009

lliescu Alexandru Adrian 0244 409 427


Primăria Municipiului Ploiești Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu

B - ul Republicii nr. 2

Prahova / Ploiești


cod postai -100008


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

PI OIESTI

ÎNREGISTRARE 02233$


Primăria Municipiului Ploiești

Stimate Partener,“9-0 CT. 2009


Ținând cont de puncul de vedere exprimat prin adresa nr. 306 501 din 28.09.2009 de către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana Serviciul Dezvoltare Urbana si Metropolitana, si de adresa nr. 17430 din 30.09.2009 transmisa de dumneavoastră va comunicam următoarele:

 • -  pentru locația din Piața Mihai Viteazu s-a efectuat deplasarea in teren impreuna cu reprezentanții Serviciului Amenajare si Mentenanta Spatii Verzi si s-a repozitionat in condițiile impuse de aceștia instalația de protecție catodica, urmând ca funcție de solicitarea noastra oficiala către A.D.P.P. sa primim un răspuns in acest sens;

 • -  pentru locația din str. Vasile Alexandri nr. 2, deasemenea s-a făcut deplasarea in teren de aceasta data cu reprezentantul Direcția Generala de Dezvoltare Urbana Serviciului Dezvoltare Urbana si Metropolitana si s-a stabilt ca amplasarea instalației de protecție catodica sa se faca pe str. Gheorghe Doja in imediata* vecinătate a chioșcului de ziare Calliope din spatele Banei Comerciale Romane, urmând sa primim răspuns de la dumneavostra in acest caz bineanteles consultând anterior Direcția de Urbanism.


Cu stima,


DIRECTOR, o'ST^g

r'

Cornel .Marig^scu .

îSTHVGAZ. SUu îv

7-

'


Direcția Regionala Centru

Ploiești

Serviciul Protecție Catodica

Cartier Albert nr. 956

Prahova / Blejoi cod postai 107070 alexandru.iliescu@distrigazsud-retele.ro

nr. 380/14.10.2009 lliescu Alexandru Adrian 0244 409 427


Primăria Municipiului Ploiești

B - ul Republicii nr. 2

Prahova / Ploieșticod p0Staf : ^OW MUNiCiPiULUI

"    ' PLOIEȘTI

ÎNREGISTRARE 022513


Stimate Partener,


Primăria Municipiului Ploiești

Pentru exploatarea in condiții de siguranța a sistemului de distribuție a gazelor naturale (utilitate de interes public) S.C. Distrigaz Sud Rețele GDF SUEZ, a demarat un program de protejare împotriva coroziunii a rețelelor de gaze naturale din otel folosind sisteme de protecție catodica cu injecție de curent.

Prin punerea in funcțiune a instalațiilor de protecție catodica se reduce numărul defectelor datorate coroziunii, implicit intervențiile in domeniul public pentru remedierea acestora.

Drept urmare in anul 2009 au fost prevăzute a se executa in Municipiul Ploiești un număr de cinci instalații, a căror amplasare se dorește a fi făcută in domeniul public.

Din cele cinci locații, cea care se dorește a fi amplasata pe Str. Ștefan cel Mare in imediata vecinătate a blocului ANL M1, a primit aviz favorabil de la Direcția de Urbanism, urmând a fi depusa documentația necesara obținerii certificatului de urbanism, celelalte patru se afla in următorul stadiu după cum urmeaza :

 • -  instalație protecție catodica - Statie Protecție Catodica (SPC) - Republicii ce se dorește a fi amplasata in incinta Scolii Generale nr.5 Ion Creanga, se afla in faza de obținere a certificatului de urbanism, depusa documentația cu nr. 307217 in 29.10.2009;

 • -  deasemenea pentru întocmirea proiectului de hotarare locala in vederea obținerii concesionarii, Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu asteapta si punctul de vedere al Ministerului Invatamantului.

- instalație protecție catodica - Statie Protecție Catodica (SPC) - Corlatesti ce se dorește a fi amplasata in imediata vecinătate a'Statiei de Reglare de Sector Nuci str. Corlatesti, se afla in faza de obținere a certificatului de urbanism, depusa documentația cu nr. 307218 in 29.10.2009, urmând ulterior proiectul de hotarare locala in vederea concesionari terenului;

- instalație protecție catodica - Drenai Fortat ( DF1- Piața Mihai Viteazu ce se doreste.a fi amplasata in sensul giratoriu din Piața Mihai Viteazu (pentru a puteafi cat ifaai aproape de liniile de tramvai perturbatoare dar si de conducta de gaze OL ce? traversează sensul giratoriu), in acest caz se asteapta punctului de vedere al A.D.P:P. Ploiești care, urmare a deplasării efectuate in teren a schimbat amplasamentului inițial ., propus de noi cu scopul realizării unui impact redus asupra spațiului verde, in 7 momentul realizării execuției propriu zise;                                    ’          ,z

Fata de condiția A.D.P.P. am inaintat si propunerea nostra privind reducerea dimensiuni cabinei instalației pentru acest caz particular, schimbarea culorii din gri in verde si mascarea acesteia cu gard viu (adresa nr. 24525 din 09.10.2009), ulterior aducand la cunostiinta Direcției Valorificare si Evidenta Patrimoniu cele stabilitete cu A.D.P.P. prin adresa numărul 22338 din 09.10.2009.

- instalație protecție catodica - Drenai Fortat ( DF) - str. Gheorghe Doia ce se dorește a fi amplasata pe str. Gheorghe Doja in imediata vecinătate a chioșcului de ziare Calliope din spatele Băncii Comerciale Romane (sediul central), a fost redepusa solicitarea cu nr. 22338 in 09.10.2009, de ocupare spațiu domeniu public către Direcția Valorificare si Evidenta Patrimoniu, locația fiind stabilita in urma deplasării in teren împreuna, de aceasta data cu reprezentantul Direcției Urbanism.


Fata de cele prezentate avem rugămintea sa ne sprijiniți in demersurile făcute de noi astfel incat sa putem obține concesionarea cat mai curând posibil a spatiilor solicitate, ce aparțin domeniu public ulterior sa trecem si la faza de execuție, prioritare in acest sens fiind cele doua stafii de protecție catodica al căror termen de finalizare a execuției este 05.01.2010.

Menționam totodată ca fiecare din aceste instalații va ocupa din domeniul public la finalizarea lucrărilor si bineanteles după ce terenul va fi adus la starea inițiala 1 mp, mai exact Drenajele Fortate (D F) - 0.33 mp iar Stafiile de Protecție Catodica (SPC) - 0.5 mp.

Cu stima,

) DIRECTOR,

'o '7-'P* ^OMania *


I Marinescu
P.C
Direcția Regionala Centru

Ploiești

Serviciul Protecție Catodica

Cartier Albert nr. 956

Prahova / Blejoi

cod postai 107070 alexandru.iliescu@distrigazsud-retele.ro

nr. 387/15.10.2009 lliescu Alexandru Adrian 0244 409 427


Primăria Municipiului Ploiești


B - ul Republicii nr. 2

Prahova / Ploiești


cod postai -100008


PRllViz<'?A M

ÎN REC


; -’IuluiStimate Partener,


’ 9 OCI208S


Primăria Municipiului Ploiești

Prin prezenta venim in completarea adresei nr. 22573 din 14.10.2009 cu detalii suplimentare privind cele cinci instalații de protecție catodica ce au fost prevăzute a fi executate in Municipiul Ploiești si pentru care va solicitam concesionarea a 5 mp din domeniul public pe o durata de 10 ani.

Acestea sunt detailate in tabelul următor:

Nr.

Crt.

Tip si denumire instalație protecție catodica

SPC - Statie Protecție Catodica

DF - Drenaj Fortat

Locație instalație prot. catodica dorita (vecinătăți existente)

Suprafața dorita a fi concesionata [mp]

Suprafața efectiv ocupata [mp]

1

SPC - Coriatesti

Str. Coriatesti in imediata vecinătate a Statiei de Reglare de Sector a SC Distrigaz Sud Rețele GDF SUEZ

1

0.5

2

SPC - Școala

Incinta Scolii Generale Ion Creanga nr. 5 Ploiești

1

0.5

3

DF - Mihai Viteazu

Spațiul verde din sensul giratoriu la 0.5 m de bordura de langa șina de tramvai si 0.5 m de conducta de gaze naturale OL

1

0.33

4

DF - Gheorghe Doja

Intre chioșcului de ziare Cailiope din spatele Băncii Comerciale Romane (sediul central) si stâlpul de energie electrica existent pe trotuar

1

0.33

5

DF - Ștefan cel Mare

In imediata vecinătate a blocului ANL M1 pe trotoarul din fata acestuia langa stâlpul de alimentare cu energie electrica

1

0.33

Anexam prezentei planurile de incadrare in zona eliberate de O.C.P.I. si planurile de

situație aferente fiecărei locații.


Cu stima,


COORDONATOR P.C