Hotărârea nr. 345/2009

Hotãrârea nr. 345 privind includerea unui teren în Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 345

privind includerea unui teren în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a doamnei Viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu și a domnilor consilieri Palas Paul, Popa Gheorghe, Iancu Ion, Popa Constantin, Mateescu Radu, Stanciu Marilena, Horghidan Costel și Dumitru Cristian și Raportul de Specialitate al Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu prin care se propune includerea unui teren în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) și art.119 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, a terenului identificat în Planul de Amplasament și Delimitare -anexă la prezenta hotărâre, în suprafață totală de 123,29 mp ( din care 115,40 mp ocupat de construcție si 7,89 mp scara de acces) situat în Ploiești, str.Ștrandului nr.61C.

Art.2. Oficiul Public Proiect Ploiești și Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu vor îndeplini formalitățile de publicitate imobiliară a terenului identificat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu și Direcția Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRIMONIU SERVICIUL EVIDENTA SI DOCUMENTAȚII BUNURI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind includerea unui teren în “Inventa alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești

Potrivit Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Prin adresa nr. 26056/24.02.2008 SC Complex Europa LG SRL a solicitat concesionarea terenului situat in strada Ștrandului nr. 61 pe care este extinsa construcția (motel - restaurant si terasa împrejmuita) ce aparține acestei societăți.

In urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul ca acesta constituie domeniu public al municipiului Ploiești (zona de protecție aferenta străzii Ștrandului). Conform adresei nr.318/18.05.2009 a Inspectoratului Județean de Politie Prahova - Serviciul Politiei Rutiere amplasamentul construcției S.C. COMPLEX EUROPA LG SRL de pe str. Ștrandului nr. 61 nu aduce atingere siguranței participantilor la trafic si fluentei circulației autovehiculelor in aceasta zona.

Ca atare, conform Referatului nr. 263/28.07.2009, s-a aprobat concesionarea suprafeței ocupata de extinderea construcției proprietatea SC Complex Europa LG SRL, iar pentru suprafața ocupata de terasa sa fie încheiata convenție pentru folosința temporara a domeniului public in conformitate cu PROCEDURA privind organizarea si funcționarea teraselor de vara cu profil de alimentație publica amenajate in municipiul Ploiești aprobata prin dispoziția Primarului municipiului Ploiești nr. 2592/2009.

sx v

Prin adresa nr. 17241/21.08.2009 s-a solicitat Oficiului Public PfoibctA


Ploiești intocmirea Planului de amplasament si delimitare pentru terenul menționat ; mai sus, teren pe care exista construcția S.C. Complex Europa LG,; in vederea valorificării acestuia către societatea menționata.                         <        >

In data de 14.10.2009 Oficiul Public Proiect Ploiești a transmis Planul de amplasament si delimitare pentru terenul situat in str. Ștrandului pe care exista construcția S.C. Complex Europa LG si face cunoscut faptul ca pentru valorificarea lui este necesara înscrierea in Cartea funciara a acestui teren.De asemenea se impune atribuirea de număr postai suprafeței măsurate si prezentarea de acte de proprietate.

Acesta are o suprafața totala de 123,29 mp din care 115,40 mp reprezintă suprafața hotelului construita pe domeniul public, iar 7,89 mp reprezintă scara de acces. Potrivit adresei nr.307799/23.10.2009 a Serviciului Cadastru Imobiliar -Edilitar din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana, s-a stabilit ca adresa poștala provizorie a imobilului (teren ocupat de construcție si scara de acces), identificat prin planul de amplasament si delimitare ( S= 123,29 mp) întocmit de Oficiul Public Proiect Ploiești este str.Ștrandului nr.61C.

Având in vedere cele menționate mai sus, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Director Executiv Adju Amedeo Florin Tabirca

AVIZAT,Direcția Economica,


Director, Nicoleta CVâciunoiu


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios Director, Luminița Gafoorfi

Direcția Generala de Dezvoltare Urbana Arhitect Sef, Simona Elena Munteanu

Ploiești a SC Complex Europa LG SRL, aceasta a solicitat concesionarea terenului situat in strada Ștrandului nr. 61 pe care este extinsa construcția (motel - restaurant si terasa împrejmuita) ce aparține acestei societăți.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, constituie domeniu public al unitarii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al localității se numără si terenul solicitat de societatea menționata, nefiind nominalizat in“Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” . Acesta constituie zona de protecție aferenta străzii Ștrandului.

întrucât potrivit punctului de vedere transmis de Inspectoratul Județean de Politie Prahova - Serviciul Politiei Rutiere amplasamentul construcției S.C. COMPLEX EUROPA LG SRL de pe str. Ștrandului nr. 61 nu aduce atingere siguranței participantilor la trafic si fluentei circulației autovehiculelor in aceasta zona, prin Referatul nr. 263/28.07.2009 s-a aprobat valorificarea terenului solicitat către S.C. COMPLEX EUROPA LG SRL, conform prevederilor legale in vigoare.

In vederea încheierii formelor contractuale corespunzătoare pentru terenul solicitat de aceasta societate este necesara înscrierea in Cartea funciara a acestui teren, atribuirea de număr postai suprafeței măsurate si prezentarea de acte de proprietate.

Fata de cele aratate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotarare privind includerea in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a terenului identificat prin planul de amplasament si delimitare ( S= 123,29 mp din care 115,40 mp ocupat de construcție si 7,89 mp scara de acces ) întocmit de Oficiul Public Proiect Ploiești situat in Ploiești, str. Ștrandului nr.61C.

Palas PauLx-^i^1 Popa Gh^efghez IancdJon z , Popa Constantin

NR. SOG'gtâ/ 1UU6 ^3

CĂTRE DIRECȚIA EVIDENȚĂ ȘI VALORIFICARE PATRIMONIU

Referitor la : referate înregistrate sub nr.263 și 264/28.07.2009 cu privire la situația terenului ce aparține domeniului public al municipiului Ploiești, str.Ștrandului nr.61-61A

Prin prezenta vă comunicăm următoarele :

- ca urmare a adresei înaintată de Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu cu nr.7/26056/12.01.2009 (nr.DGDU 300202714.01.2009) cu privire la concesionarea unei suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Ploiești a fost întocmit un punct de vedere (însușit de Comisia 4) și transmis DEVP cu nr.300594/29.01.2009, prin care s-au concluzionat următoarele:

o având în vedere că această construcție este edificată din anii 1999 — 2000 și că faptele sunt prescrise considerăm că nu se poate emite un punct de vedere cu privire la ocuparea terenului, acest lucru fiind deja un fapt existent;

o Comisia de specialitate nr.4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești este în principiu de acord cu concesionarea terenului considerând că la momentul de față este o problemă de ordin juridic. Totodată se consideră oportun ca pentru perioada în care domeniul public a fost ocupat fără forme legale să se achite o sumă ce va fi stabilită printr-o evaluare financiară.

- prin adresa 300202/12.06.2009 se comunica DEVP — serviciul contracte suprafața de teren din domeniul public ocupată cu construcții:

■  178, OOmp - ocupat cu terasa amenajată


- din planul anexă rezultă însă următoarele suprafețe :                   -    7

 • ■  122, OOmp - construcție

 • ■  205, OOmp - terasă betonată (inclusiv 35,80mp - scară acces etaj).

Având în vedere cele de mai sus, împreună cu propunerea (nota din referatele DEVP) de concesionare a terenului ocupat de construcții iar pentru terasă închirierea conform Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară,

t

considerăm ca suprafața ce se va concesiona să fie de 158,80mp (122,00mp+36,80mp).

Referitor la propunerile făcute prin referat nr.263/28.07.2009 de DEVP

facem următoarele precizări:

 • -  așa cum am mai spus faptele de construire fără respectarea AC sunt prescrise;

 • -  în urma solicitării de extindere a construcției existente făcută de SC Complex Europa LG SRL concretizată prin adoptarea unui Plan Urbanistic Zonal (HCL nr.262/2008) au fost stabilite niște reguli care vor trebui respectate (s-a desființat copertina din fața imobilului, au fost prezentate o serie de variante de fațade a viitoarei construcții fiind aleasă una, de asemenea s-a solicitat revenirea cu documentația elaborată pentru emiterea AC în CTATU);

 • -  documentațiile precizate, respectiv referate de expertiză :ehnică pentru cerințele „rezistență mecanică și stabilitate” și „securitate la incendiu” sunt necesare pentru obținerea avizelor din partea I.J.C. respectiv I.S.U., solicitate prin certificatul de urbanism;

 • -  emiterea unui Certificat de urbanism în vederea concesionării se va face în urma unei solicitări exprese, din partea dvs., în condițiile legii.

ARHITECT ȘEF,

arh. Simona Elefiă^fiEUlfTEANU

DIRECTOR ADJ. D

ing.Rita Marcela Ml


ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE LRBANÂ Șl METROPOLITANĂ

... /V Daniel DUMITRUAndreidirecția aelminisTratif PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS DIRECTOR, ,, , „ Luminița Gaborfî

_         yZi/                  y        .      .                             J t

K e yjv /M

h                     DIRECȚIA GENERALA DE

/* j'sJ n £ £-/, DEZVOLTARE URBANA -Ș'Âă.A ARHITECT SEF, /Or/rzc.^.                    Simona Munteanu

REFERAT

privind situația terenului ce aparține domeniului public al municipiului Ploiești, situat in Ploiești str. Ștrandului nr. 61-6IA, in suprafața de 300 mp. (solicitat de către S.C. Complex Europa LG S.R.L. in vederea concesionarii)

Prin adresa nr. 26056/24.02.2008 SC Complex Europa LG SRL a solicitat concesionarea terenului situat in strada Ștrandului nr. 61 pe care a realizat o construcție (motel - restaurant si terasa imprejmuita). La data de 12.01.2009, prin adresa nr. 635 SC Complex Europa LG SRL a solicitat concesionarea terenului apartinand municipiului Ploiești in suprafața de cca. 900 mp.

Urmare a solicitării inaintate de către SC Complex Europa LG SRL către Primăria municipiului Ploiești cu privire la concesionarea suprafeței de teren din domeniul public al municipiului Ploiești s-a solicitat punctul de vedere al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana care in urma analizării cazului in speța a stabilit următoarele :

 • -  Edificiul a fost realizat in baza unor Autorizații de construire emise de Primăria municipiului Ploiești: AC 528/1996, AC 326/1998 si AC 536/1999.

 • -  Aceste autorizații nu au fost respectate in acest sens fiind emise doua amenzi una de către Primăria municipiului Ploiești si una de către Consiliul Județean Prahova: PV 18/1997 si PV 28/2001, care prevedeau "intrarea in legalitate'.

 • -  In anul 2000 (nr. 6676/11.10.2000) Direcția Generala Tehr.ica a Consiliului Județean Prahova a întocmit un referat privind construcțiile realizate de către SC Complex Europa LG SRL. In acest referat apare precizarea ca o parte a construcțiilor edificate se afla pe domeniul public. Totodată se noteaza ca execuția ilegala a construcțiilor constituie fapte prescrise. Se stabilesc concluziile acestui control si se propun o serie de masuri: ..."2. Analizarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a situației juridice privind terenurile ocupate de construcțiile realizate; 3.Stabilirea de către Consiliu! Loca! a! municipiului Ploiești a condițiilor de intrare in legalitate privind construcțiile executate si terenul aferent acestora"...

 • -  In anul 2003 Inspectoratul Județean in Construcții Prahova a efectuat un control la acest edificiu constatând faptele si dispunând ca investitorul sa întocmească documentația necesara intrării in legalitate, iar Primăria municipiului Ploiești sa reanalizeze cazul obiectivului, avand ca termen finalizarea litigiului.

 • -  SC Complex Europa LG SRL a fost implicata in litigii diverse cu SC THR Prahova SRL si alții, după precizarea făcută de administratorul S.C. Complex Europa LG S.R.L. la data prezentei, acestea fiind finalizate.

 • -  In CTUAT a fost analizata o propunere de extindere a construcției (Nota: pe teren proprietate particulara CVC 7623/2007) avizata favorabil si aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 262/2008. Construcția propusa a fost analizata in mai multe rânduri fiind avizata o propunere - anexata la acest raport.

Avand in vedere ca aceasta construcție este edificata din anii 1995-2000 si ca faptele sunt prescrise, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana sub avizarea Comisiei de Specialitate nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești considera ca nu se poate emite un punct de vedere cu privire la ocuparea terenului, acest lucru fiind deja un fapt existent.

Comisia de specialitate nr.4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești este in principiu de acord cu concesionarea terenului considerând ca la momentul de fata este o p^olema de ordin juridic. Totodată, se considera oportun ca pentru perioada in care domeniul public a fost ocupat fara forme legale sa se achite o suma ce va fi stabilita printr-o evaluare financiara.

Punctul de vedere al Serviciului Juridic Contencios exprimat prin adresa nr. 206/04.02.2009 este ca cererea petentei va putea fi soluționată in conformitate cu prevederile art. 123, coroborat cu prevederile art. 36, alin.5, lit a) din Legea nr. 215/2001, potrivit carora Consiliul Local hotărăște cu privire la concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a unitatii administrativ - teritoriale.

Mai precizam următoarele:

In Extrasul de carte funciara nr. 74106/18.12.2007 - partea a IlI-a - inscrieri privitoare la sarcini este notat « litigiu formulat împotriva actului de adjudecare din data de 10.04.2006 BEJ Petre Cristian la cererea S.C. THR SA PLOIEȘTI.Pe terenul in suprafața de 1310 mp. - lotul II - se afla construcția C23 proprietatea S.C. Complex Europa LG S.R.L. - neinscrisa in cartea funciara dezlipire nr. 7615/20.12.2007).

S.C. Complex Europa LG S.R.L a cumpărat de la S.C. Rombee- Cringasu S.R.L. terenul situat in intravilanul municipiului Ploiești, str. Ștrandului nr. 6LA. in suprafața de 1310 mp. cu număr cadastral provizoriu 102458, prin incheierea contractului de vanzare -cumpărare autentificat nr. 7623/20.12.2007. Conslructia (Hotel) aflata pe acest teren nu face obiectul vanzarii fiind proprietatea cumpărătoarei S.C. COMPLEX EUROPA LG

S.R.L.

Contractul de vanzare - cumpărare nr. 7623/20.12.2007 prevede o serie de condiții i^ olutorii a căror îndeplinire ar fi trebuit specificata expres intru-un act adițional la contract, solicitantul nefacand dovada existentei vreunui act care sa stingă toate clauzele care ar duce la desființarea contractului de vanzare - cumpărare nr. 7623/20.12.2007.

Atât in încheierea nr. 75584/2008 cat si in Extrasul de Carte Funciara nr.

75584/14.01.2008 este notat provizoriu dreptul de proprietate cu titlu de drept cumpărare sub condiție rezolutorie pana la soluționarea definitiva si irevocabila a litigiului avand ca obiect contestarea precesului verbal de vanzare la licitație publica, întocmit de BEJ Radulescu Remus la data de 11.10.2002 in dosar de executare nr. 20A/2001 precum si in cazul încălcării clauzelor de la punctele 1-6 din contractul de vanzare - cumpărare aut. 7623/20.12.2007 de NP Popescu Viorica in favoarea S.C. COMPLEX EUROPA LG SRL.

Conform adresei Direcției Generale de Dezvoltare Urbana nr. 300202/12.06.2009 suprafața totala de teren ocupata pe domeniul public este de 300 mp. din care:

 • - suprafața de 122 mp ocupata de construcție

 • - suprafața de 178 mp ocupata de terasa amenajata.

Prin adresa nr. DMTU - A 364/21.04.2009, Direcția Mobilitate si Trafic Urban -Serviciul Monitorizare Trafic a făcut cunoscut faptul ca suprafața de teren situata in Ploiești, str. Ștrandului nr. 61 pe care S.C. COMPLEX EUROPA LG SRL dorește sa o concesioneze nu afecteaza traficul rutier si pietonal din zona.

Inspectoratul Județean de Politie Prahova - Serviciul Politiei Rutiere a comunicat faptul ca amplasamentul construcției S.C. COMPLEX EUROPA LG SRL de pe str. Ștrandului nr. 61 nu aduce atingere siguranței participantilor la trafic si fluentei circulației autovehiculelor in aceasta zona.

In ședința din data de 07.07.2009, Comisia de specialitate nr 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești a analizat solicitarea S.C. Complex Europa LG SRL si a propus ca suprafața de teren de 300 mp. sa fie atribuita spre vanzare.


La art. 123 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările si c ulterioare, este prevăzut astfel:

 • (1) Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniul^ public sau privat, de interes local sau județean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean, în condițiile legii.

 • (2) Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

 • (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care consiliile locale sau județene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unității administrativ-' foriale pe care sunt ridicate construcții, constructorii de bunâ-credintâ ai acestora beneficiază de un drept de preempțiune la cumpărarea terenului aferent construcțiilor. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau județean, după caz.

Potrivit prevederilor din NORMELE METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții an. 56 - Intrarea în legalitate:

 • (1) Organul de control care a sancționat contravențional pentru fapta de a se executa lucrări de construcții fără autorizație sau cu încălcarea dispozițiilor acesteia, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Lege, pe lângă oprirea executării lucrărilor, are obligația de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației, sau de desființare a lucrărilor executate fără autorizație, îritr-un termen pe care îl va stabili prin procesul verbal.

 • (2)  In vederea realizării prevederilor alin. (1), potrivit Legii, autoritatea ,_.ministrației publice competenta sa emită autorizația de construire/desființare are obligația de a analiza modul în care construcția corespunde reglementărilor din documentațiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament urmând sa dispună, după caz, menținerea, respectiv desființarea construcțiilor realizate fără autorizație sau cu încălcarea prevederilor acesteia.

 • (3) In situația în care construcția realizată fără autorizație de construire întrunește condițiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autcritatea administrației publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizații de construire în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun, numai în baza concluziilor unui referat de expertiza tehnica pentru cerința esențială de calitate "rezistenta mecanică și stabilitate" privind starea structurii de rezistenta în stadiul fizic în care se afla construcția, precum și pentru cerința esențială de calitate "securitatea la incendiu".

  ț

  t

  i

  i


 • -  Solicitarea punctului de vedere al Direcției Generale de Dezvo.tare Urbana daca, construcția corespunde reglementărilor din documentațiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament si propunerea acesteia privind menținerea, respectiv desființarea construcțiilor realizate Iară autorizație sau cu încacarea prevederilor acesteia;

 • -  In situația în care construcția realizată fără autorizație de construîre/cu nerespectarea autorizației de construire întrunește condițiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, sa se procedeze la întocmirea unui referat de expertiza tehnica, pe cheltuiala solicitantului, pentru cerința esențială de calitate "rezistenta mecanică și stabilitate" privind starea structurii de rezistenta în stadiul fizic în care se afla construcția, precum și pentru cerința esențială de calitate "securitatea la incendiu", in funcție de care autoritatea administrației publice locale poate proceda la emiterea unei autorizații de construire în vederea intrării în legalitate;

 • -  Emiterea unui certificat de urbanism pentru concesionarea suprafeței de 122 mp. ocupata de construcția edificata cu nerespectarea autorizației de construire;

 • -  întocmirea de către Oficiul Public Proiect, pe cheltuiala solicitantului, a documentației necesare înscrierii in cartea funciara a terenului in suprafața de 122 mp si a documentației aferente in scopul concesionarii acestuia;

 • -  întocmirea de către Oficiul Public Proiect, pe cheltuiala solicitantului, a unui raport de evaluare financiara, pentru o perioada de 5 ani, in care domeniul public a fost ocupat fara forme legale astfel incat S.C. Complex Europa LG sa achite folosința terenului, pentru întreaga suprafața: 122 mp. ocupați de construcție + 178 mp. ocupata de terasa amenajata = 300 mp.;

Perioada de 5 ani a fost stabilita conform prevederilor Ordonanței nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare in care la Cap .II - Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale, art. 91 - Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale este prevăzut ca dreptul organului fiscal de a stabili obligații fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel. Termenul de prescripție a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în caie s-a născut creanța fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel.

 • -  Inițierea unui proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești si concesionarea suprafeței de 122 mp ocupata de construcție, edificata cu nerespectarea autorizației de construire de către S.C. Complex Europa LG SRL ;

 • -  întocmirea de către S.C. Complex Europa LG SRL a dosarului pentru amenajare terasa de vara conform PROCEDURII privind organizarea si funcționarea teraselor de vara cu profil de alimentație publica amenajate in municipiul Ploiești aprobata prin dispoziția Primarului municipiului Ploiești nr. 2592/2009 pentru suprafața de 178 mp ocupata de terasa amenajata, avand in Vedere caracterul provizoriu al acestei construcții, in cazul avizării favorabile de către Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești urmând a fi incheiata convenție pentru folosința temporara a domeniului public.

Fata de cele prezentate, va rugam dispuneți.


SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU SEF SERVICIU, vioWu

i

SERVICIUL CONTRACTE SEF SERVICIU, Madalyi Negoita

întocmit, lex. Patrascu V.

27.07.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI OFICIUL PUBLIC PROIECT

Strada Văleni nr.1-3, bloc 33K- Ploiești Telefon 0244514572


'CONSILIUL LOCAL PLOiESTI OFICIUL PUBLIC PROIECT NR-AS^P/Z iâ. Lfe. ANcsai-.


P RIM A RIA p -11NICI P I U L UI

PLGlGSTi

ÎNREGISTRARE

ițAMSH»'****"------ '

• i OCT. ZW


CĂTRE:

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidenta si Documentații Bunuri in Domeniu Public

La adresa dumneavoastră nr.017241 din 21 august 2009, va înaintam planu’de amplasament si delimitare pentru terenul de langa imobilul din strada Ștrandului nr.61- teren ce aparține domeniului public pe care exista construcția SC.Complex Europa LG.

In anexa va prezentam situația existenta si suprafețele solicitate.

Va precizam ca pentru concesionarea sau închirierea pe mai mult de 3 ani, este necesara înscrierea in cartea funciara a terenurilor respective. Pentru aceasta este necesara atribuirea de număr postai pentru fiecare din acestea si acte de proprietate.

Anexe: 1 cu 1 fila

Va mulțumim pentru colaborare.JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

SERVICIUL CADASTRU IMOBILIAR - EDILITAR

2 3. OCT 2099


Nr..JP.?W../........

CĂTRE,

DIRECȚIA EVIDENȚĂ Șl VALORIFICARE PATRIMONIU SERVICIUL EVIDENȚĂ Șl DOCUMENTAȚII BUNURI ÎN DOMENIUL PUBLIC

Ca urmare a cererii dumneavoastră nr. 307799/20.10.2009 înregistrată la Primăria municipiului Ploiești, prin care solicitați stabilirea adresei poștale pentru imobilul (teren ocupat de construcție - hotel și scară acces) ce aparține domeniului public al municipiului Ploiești, fiind situat în prelungirea S.C. Complex Europa LG S.R.L., cu acces direct în str. Ștrandului, vă comunicăm următoarele:

în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că adresa poștală provizorie a imobilului (teren ocupat de construcție și scară de acces), identificat potrivit planului de amplasament și delimitare (S = 123,29 m.p.) întocmit de Oficiul Public Proiect este: str. Ștrandului nr. 61 C.


DIRECTOR ADJUNCT,

Referent BURLOIU C. 2ex./23.10.09


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind includerea unui teren in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

și a emis:

Data:


PREȘEDINTE, f Mateescu Radu ?
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind includerea unui teren in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

șiaemis:                 Ffy          l"
Data: