Hotărârea nr. 343/2009

Hotãrârea nr. 343 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un numãr de trei unitãti locative cu destinatia de locuinte de necesitate

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREANr. 343

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Adina Gheorghe, Costel Horghidan, Iulian Bolocan, Teodor Avramescu și Adrian Lupu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate situate în str. Industriei, nr. IC;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f, art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 88/31 martie 2009 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru imobilul situat in Ploiești, str. Industriei* nr. IC;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni pentru locuințele de necesitate situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

Serviciul Locuințe și Așezăminte Sociale, P.M ȘI P.S.I

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele de necesitate se repartizează de către Consiliul Local.

Comisia Specială constituită la nivelul Municipiului Ploiești, în temeiul art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008, privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate s-a întrunit și a analizat situațiile sociale și economice ale unor familii care au fost evacuate din imobilul situat in str. Frăției, nr.l, proprietate a S.C UZUC S.A și, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85 / 31.03.2009, s-a decis repartizarea acestor unități locative, după cum urmează:

  • -  unitatea locativă numărul 1 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC d-lui Chitu Ion, familie compusă din trei persoane, dintre care un copil minor;

  • -  unitatea locativă numărul 2 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC d-lui Pantazi Constantin, familie compusă din trei persoane, dintre care un copil minor;

- unitatea locativă numărul 3 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC d-nei Lărgeanu Adriana, familie compusă din trei persoane, dintre care un copil minor;

In baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, locuințele de necesitate se închiriază temporar.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a încheiat contracte de închiriere cu aceste persoane, pentru o perioadă de șase luni.

In timpul scurs de la data încheierii contractelor de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a ameliorat, problema acestor familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești.

Comisia Specială constituită la nivelul Municipiului Ploiești prin Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2009 s-a întrunit și a analizat aceste cazuri sociale; punctul de vedere al acestei comisii se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect de hotărâre.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECTOR EXECUTIV,         DIRECTOR EXECUTIVȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC, DIRECTOR, Luminița Gaborfi

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de rțec'esităte

;ea,


în exercitarea atribuțiilor ce îi revin în baza Legii nr. 215 / 2001-, republicată/ și actualizată, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințeie' soctăle și de necesitate și aprobă repartizarea acestora.

La sfârșitul anului 2008 la nivelul Municipiului Ploiești exista o problemă stringentă, având în vedere că mai multe familii au fost evacuate din căminul de locuințe situat în str. Frăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A.

Pentru a veni în sprijinul acestor familii Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea nr. 89 / 31.03.2009, a decis repartizarea unui număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate unor familii aflate în situații sociale și economice deosebite.

A.

In baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, aceste locuințe de necesitate s-au închiriat temporar, contractele fiind încheiate de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare pe o perioadă de 6 luni.

Comisia Specială constituită la nivelul Municipiului Ploiești, în temeiul art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 363 /19.12.2008, privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate, s-a întrunit și a analizat situațiile sociale și economice ale cazurilor sociale reprezentate de aceste familii; comisia a constatat că situația în care aceste familii se găsesc nu s-a ameliorat, ele aflându-se în continuare în situație de risc social, motiv pentru care Comisia a confirmat și avizat prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de șase luni.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri,

Adina Gheorghe C o stei Horghidan Bolocan Iulian Teodor Avramesi Adrian Lupu

HOTARAREA Nr. 88 privind stabilirea destinației de locuința de necesitate pentru imobilul situat in Ploiești, str. Industriei nr. IC

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a doamnei Viceprimar Dumitru Carmen si doamnei Viceprimar Bozianu Nicoleta Cătălină si Raportul de Specialitate al Direcției Evidenta si Valorificare Patrimoniu prin care se propune stabilirea destinației imobilului situat in Ploiești, str. Industriei nr. IC, aflat in administrarea Administrației Domeniului Public si Privat conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești 119/2007 din statie de repompare, in locuința de necesitate si transmiterea acestuia in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare;

In baza prevederilor art. 2, litera f si art. 55 din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicata, cu modificările si completările ulterioare si art. 20 din Hotararea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996;

In baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 5, litera a, art. 36, alin. 6, litera a, punctele 2,16 si 17 si art. 123 alin. 1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Stabilește destinația de locuința de necesitate pentru imobilul situat in Ploiești, str. Industriei nr. IC compus din trei unitari locative si terenul aferent acestora, identificat conform anexelor nr. 1 si nr.2 la prezenta.

Art.2.Aproba trecerea imobilului menționat la art.l, mai puțin a rezervorului cu nr.de inventar 202514 existent la aceeași adresa poștala, din domeniul privat al municipiului Ploiești in domeniul public al municipiului Ploiești.

Art.3. Aproba scoaterea din administrarea Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești a imobilului menționat la art. 2, modificandu-se corespunzător anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 43/2007;


Art. 4. Aproba transmiterea in administrarea Admințlpt^qpr|Serț Sociale Comunitare din Ploiești a imobilului situat in Ploiești, s precizat la art. 2, modificandu-se corespunzător anexa 5 la Local al municipiului Ploiești nr. 43/2007.


Art. 5. Repartizarea unităților locative precizate la art. 1 se va face la propunerea comisiei special constituita, potrivit legii, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 363/2008 si Dispoziția Primarului municipiului Ploiești nr. 198/15.01.2009. Contractele de inchiriere vor fi incheiate pe o perioada de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, in cazuri temeinic justificate, confirmate si avizate de comisia special constituita in acest scop;

Art. 6. Terenul liber de construcții in suprafața de 637,89 m.p. va fi închiriat deținătorilor celor trei unitati locative menționate la art. 1 cat si deținătorilor celor sase containere/module avand destinația de locuințe de necesitate, amplasate in incinta imobilului prevăzut la art.l, in funcție de suprafața locativa deținuta de fiecare familie in parte.

Art. 7. Mandateaza Directorul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare

sa semneze contractele de inchiriere;

Art. 8. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 martie 2009

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Iulian Teodorescu XCo M $CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Maria Magdalena Mazalu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDI

RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de trei unitati locative cu destinația de locuințe de necesitate

și a emis: