Hotărârea nr. 341/2009

Hotãrârea nr. 341 privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiesti – Andrei Liviu Volosevici pentru semnarea Conventiei privind Implementarea si realizarea proiectelor de investitii în vederea atingerii standardelor necesare autorizãrii grãdinilor zoologice – subprogramul Reabilitarea Grãdinii Zoologice din cadrul Parcului Memorial Constantin Stere precum si pe înlocuitorul acestuia – Viceprimar Nicoleta Cãtãlina Bozianu

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 341 privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiești - Andrei Liviu Volosevici pentru semnarea Convenției privind Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice - subprogramul “Reabilitarea Grădinii Zoologice din cadrul Parcului Memorial Constantin Stere” precum și pe înlocuitorul acestuia -Viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Parcului Memorial “ Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune spre aprobare mandatarea Primarului Municipiului Ploiești Andrei Liviu Volosevici, precum si pe înlocuitorul acestuia - Viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu, pentru semnarea Convenției privind implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice - subprogramul “Reabilitarea Grădinii Zoologice din cadrul Parcului Memorial Constantin Stere”;

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

In baza Hotărârii de Guvern nr. 1500/2007 privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce conțin obiective de investiții in infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiții in vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice;

In baza Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin.2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Mandateaza Primarul Municipiului Ploiești - Andrei Liviu Volosevici pentru semnarea Convenției privind Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice -subprogramul “Reabilitarea Grădinii Zoologice din cadrul Parcului Memorial Constantin Stere” cu Ministerul Mediului precum și pe înlocuitorul acestuia -Viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu.

Art.2 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2009.

Art.3


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor

interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astăzi,

30 octombrie 2009ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI

la proiectul de hotarare privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiești -Andrei Liviu Volosevici pentru semnarea Convenției privind implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice — subprogramul “Reabilitarea Grădinii Zoologice din cadrul Parcului Memorial Constantin Stere” precum și pe inlocuitorul acestuia - Viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu

Administrația Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești a demarat programul de reabilitare a grădinii zoologice, conform Studiului de Fezabilitate întocmit încă din anul 2003 de către Oficiul Public Proiect Ploiești.

Studiul de fezabilitate a fost reactualizat valoric prin Hotararea Consiliului Local nr. 269/2007, hotarare prin care au fost aprobați si indicatorii tehnico-economici aferenti. Pentru promovarea obiectivelor de investiții din cadrul subprogramelor guvernamentale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, studiile de fezabilitate sunt considerate ca punct de plecare in admiterea la finanțare nerambursabila din partea Ministerului Mediului.

Studiul are ca scop realizarea unei grădini zoologice reorganizate pe principii modeme, în care vegetația existentă să fie păstrată și întreținută astfel încât să se creeze mediul de viață natural al animalelor existente precum și al celor care vor fi achiziționate.

Prin Hotararea de Guvern nr. 1500/2007 privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce conțin obiective de investiții in infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiții in vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, a fost aprobat si subprogramul “Reabilitarea Grădinii Zoologice din cadrul Parcului Memorial Constantin Stere”.

Subprogramul Reabilitarea Grădinii Zoologice din cadrul Parcului Memorial Constantin Stere “ consta in realizarea de obiective de investiții prevăzute in studiul de fezabilitate, cu termene de finalizare in următorii cinci ani.

In vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice și pentru promovarea și finanțarea obiectivelor de investiții din cadrul programului aprobat de către Ministerul Mediului, trebuie incheiata Convenția privind Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice - subprogamul Reabilitarea Grădinii Zoologice - Parcul Memorial Constantin Stere, subprogramul fiind finanțat in proporție de 75% din totalul cheltuielilor eligibile, din bugetul de stat prin Ministerul


Mediului. Partea de 25% din finanțarea obiectivelor de investiții v suportata din bugetul local, prin alocarea sumelor in Bugetul de Venituri al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”.

Propunem inlocuirea doamnei Viceprimar Carmen Mihaela Dumițru cu^ doamna Viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu.

Fata de cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

ÎNTOCMIT,

AVIZAT


Director

Vlad Costel CătălinDirecția Economică: Ec. Crăciunoiu Nicoleta

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios:

Jr. Gaborfi Luminița

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiești -Andrei Liviu Volosevici pentru semnarea Convenției privind implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice - subprogramul “Reabilitarea Grădinii din cadrul Parcului Memorial Constantin Stere” precum și p6’       "

înlocuitorul acestuia - Viceprimar Nicoleta Cătălină Bozia^uy ' /OB"

Hotararea de Guvern nr. 1500/2007 privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce conțin obiective de investiții in infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiții in vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, a aprobat subprogramul “Reabilitarea Grădinii Zoologice din cadrul Parcului Memorial Constantin Stere“.

Ministerul Mediului urmeaza a incheia o Convenție cu Primăria Municipiului Ploiești, privind Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice - subprogamul Reabilitarea Grădinii Zoologice din cadrul Parcului Memorial Constantin Stere .

Prin aceasta Convenție subprogramul este finanțat in proporție de 75% din totalul cheltuielilor eligibile, din bugetul de stat prin Ministerul Mediului, respectiv 25 % bugetul local, prin alocarea sumelor in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”.

Propun spre aprobare mandatarea Primarului Municipiului Ploiești pentru semnarea Convenției privind Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice — subprogramul Reabilitarea Grădinii Zoologice din cadrul Parcului Memorial Constantin Stere, precum și pe înlocuitorul acestuia - Viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu.


olosevici


ROMANIA

ț v t z            R u|

L Hr A k * T AT-6-4


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 115

privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiești - Andrei Liviu Volosevici pentru semnarea Convenției privind Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice -subprogramul “Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere” precum și pe înlocuitorul acestuia -Viceprimar Carmen Mihaela Dumitru

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Parcului Memorial “ Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune spre aprobare mandatarea Primarului Municipiului Ploiești Andrei Liviu Volosevici, precum si pe înlocuitorul acestuia - Viceprimar Carmen Mihaela Dumitru, pentru semnarea Convenției privind implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice - subprogramul “Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere”;

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

In baza Hotărârii de Guvern nr. 1500 / 2007 privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce conțin obiective de investiții in infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiții in vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice;

în baza Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, modificata si completata;

în temeiul art. 36 alin.2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Mandateaza Primarul Municipiului Ploiești — Andrei Liviu Volosevici pentru semnarea Convenției privind Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice-subprogramul “Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere” cu Ministerul Mediului precum și pe înlocuitorul acestuia - Viceprimar Carmen Mihaela Dumitru.

A

Art.2 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2008.

Art.3


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


aprijje 2()ft9

Contrasemnează, Secretar, zMaria Magdalena Mazâlu


e ședință» Bolocan ?

\\

V.

•'   •         l.

\

'■ J ■


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI

Andrei Liviu Volosevici pentru semnarea Convenției privind implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice - subprogramul “Reabilitare Gradina Zoologica -Parc Memorial Constantin Stere” precum și pe înlocuitorul acestuia -Viceprimar Carmen Mihaela Dumitru

Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești a demarat programul de reabilitare a grădinii zoologice, conform Studiului de Fezabilitate întocmit încă din anul 2003 de către Oficiul Public Proiect Ploiești.

Studiul de fezabilitate a fost reactualizat valoric prin Hotararea Consiliului Local nr. 269/2007, hotarare prin care au fost aprobați si indicatorii tehnico-economici aferenti. Pentru promovarea obiectivelor de investiții din cadrul subprogramelor guvernamentale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, studiile de fezabilitate sunt considerate ca punct de plecare in admiterea la finanțare nerambursabila din partea Ministerului Mediului.

Studiul are ca scop realizarea unei grădini zoologice reorganizate pe principii modeme, în care vegetația existentă să fie păstrată și întreținută astfel încât să se creeze mediul de viață natural al animalelor existente precum și al celor care vor fi achiziționate.

Prin Hotararea de Guvern nr. 1500 / 2007 privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce conțin obiective de investiții in infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiții in vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, a fost aprobat si subprogramul “ Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere

Subprogramul Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere “ consta in realizarea de obiective de investiții prevăzute in studiul de fezabilitate, cu termene de finalizare in următorii cinci ani.

In vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice și pentru promovarea și finanțarea obiectivelor de investiții din cadrul programului aprobat de către Ministerul Mediului, trebuie încheiata Convenția privind Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice- subprogamul Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere, subprogramul fiind finanțat in proporție de 75 % din totalul cheltuielilor eligibile, din bugetul de stat prin Ministerul Mediului. Partea de 25 % din finanțarea obiectivelor de investiții va urma a fi suportata din bugetul local, prin alocarea sumelor in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”.

Fata de cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

Director

Ing.Dibu LucianAVIZAfT

Direcția Economică: Ecj Crăciunoiu Nicoleta


Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios: Jr. Gaborfi Luminița

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind mandatarea Primarului Municipiului Ploj€sti -Andrei Liviu Volosevici pentru semnarea Convenției privind implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice - subprogramul “Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere” precum și pe înlocuitorul acestum'^ > Viceprimar Carmen Mihaela Dumitru                  i

Hotararea de Guvern nr. 1500 / 2007 privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce conțin obiective de investiții in infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investirii in vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, a aprobat subprogramul “Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere“.

Ministerul Mediului urmeaza a incheia o Convenție cu Primăria Municipiului Ploiești, privind Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice- subprogamul Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere .

Prin aceasta Convenție subprogramul este finanțat in proporție de 75 % din totalul cheltuielilor eligibile, din bugetul de stat prin Ministerul Mediului, respectiv 25 % bugetul local, prin alocarea sumelor in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”.

Propun spre aprobare mandatarea Primarului Municipiului Ploiești pentru semnarea Convenției privind Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice- subprogramul Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere, precum și pe înlocuitorul acestuia - Viceprimar Carmen Mihaela Dumitru.

PRIMAR, Andrei LiyimYoLosevici

Materie juridică:

Contencios administrativ și fiscal

Obiect:

strămutare

Stadiu procesual: Fond

Părți

1. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOV Petent

  • 2. CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

  • 3. MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Intimat

Intimat


Termene de judecată

Nr. Data                                                    Soluție

Detalii

încheiere


1 24 02 2009 înc^e'ere 1019/24.02.2009. Admite cererea.Strămută judecarea cauzei la Tribunalul Argeș , '   '       9 Secția contencios administrația și fiscal.

«înapoi la lista dosarelor

realizare lindaco

O Indaco Systems, 2005 Ș

http://www.scj .ro/dosare.asp?view=detalii&id= 100000000194817&pg=l &cauta=

3/10/2009


TRIBUNALUL PRAHOVA Plata Victoriei nr.10 Ploiești

SECȚIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV II

DOSARUL NR. 1517 J105/2008

CITAȚIE

emisă la 06 Noiembrie 2008


oo-mapiXLMUN i $21PIULUI
MUNICIPIUL PLOIEȘTI, din PLOIEȘTI, BD. REPUBLICII, nr. 2, județul PRAHOVA, este chemat în această instanță, camera 1, în ziua de 16 Decembrie 2008, ora 8:30, în calitate de pârât, în proces cu CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOV în calitate de reclamant pentru Fond - anulare act administrativ TRANSPUS DE LA SECȚIA CIVILĂ CONF.ART.99 DIN R.O.I..

în caz de neprezentare a părf


gaSU'â'putea trimite un înscris, judecata urmând a se face în lipsă.

stampila)CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiești - Andrei Liviu Volosevici pentru semnarea Convenției privind Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice - subprogamul “Reabilitare Gradina Zoologică - Parc Memorial Constantin Stere” precum și pe înlocuitorul acestuia -Viceprimar Carmen Mihaela Dumitru

și a emis:

VI £    f'lrf V B i L-
PREȘEDINTE, Palas Paul

SECRETAR, Popa Gheorghe


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREfâ^ftEfify PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiești - Andrei Liviu Volosevici pentru semnarea Convenției privind Implementarea si realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice - subprogramul “Reabilitarea Grădinii Zoologice din cadrul Parcului Memorial Constantin Stere” precum si pe înlocuitorul acestuia - Viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu

ȘiaemiS: #|/i>
Data:       <75