Hotărârea nr. 34/2009

Hotãrârea nr. 34 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru intocmire PUZ in scopul modificarii indicatorilor urbanistici in zona tarla 65 parcela 67/1 si parcela 67/3 din Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.34

Privind aprobarea Avizului Prealabil De Oportunitate pentru întocmire PUZ in scopul modificării indicatorilor urbanistici in zona tarla 65 parcela 67/1 si parcela 67/3

din Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius, Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea SC Bemorom SRL, Avizul Prealabil de Oportunitate pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal in scopul modificării indicatorilor urbanistici in zona tarla 65 parcela 67/1 si parcela 67/3 din Ploiești

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 4 din 26.01.2009, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.3 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR IULIAN TEOD^RESCL     MAR1A MAGDALENA MAZÂLU

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Avizului Prealabil De Oportunitate pentru întocmire PUZ in scopul modificării indicatorilor urbanistici in zona tarla 65 parcela 67/1 si parcela 67/3 din Ploiești

Beneficiar : SC Bernorom SRL

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006, a Ordonanței de Guvern nr.27/2008, și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, beneficiarul a solicitat modificarea prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona tarla 65 parcela 67/1 si parcela 67/3 din Ploiești in scopul construirii unor clădiri cu funcțiuni sportive si amenajare baza sportiva.

Având in vedere ca zona respectiva, conform PUG, este zona cu interdicție temporara de construire pana la elaborarea PUZ, in conformitate cu prevederile art. 32 din Ordonanța de Guvern nr.27/2008, beneficiarul poate elabora un plan urbanistic zonal numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate intocmit de către structura specializata condusa de arhitectul-sef si aprobat de către consiliul local.

Prin acest aviz prealabil de oportunitate s-au stabilit:

 • 1.    teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;

 • 2.     categoria/categoriile funcționala/funcționale a/ale dezvoltării si eventualele servituti;

 • 3.    reglementari obligatorii sau dotări de interes public necesare;

Conform prevederilor art.47-(6) din OG nr.27/2008 se interzicerea propunerea planurilor urbanistice zonale cu scop declarat de promovare a unui anumit proiect de investiții.

Planurile urbanistice zonale reglementează condițiile de amplasare a investițiilor, indiferent de natura lor sau de beneficiar si stabilesc reglementari noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei.

A

In ședința din data de 26.01.2009 a Comisiei de specialitate nr.4 (Organizarea si Dezvoltarea Urbanistica Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera si Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura) s-a analizat documentația necesara întocmirii Avizului Prealabil De Oportunitate pentru intocmire PUZ in

scopul modificării indicatorilor urbanistici in zona tarla 65 parcela 67/1 si parcela 67/3 din Ploiești și a fost avizată favorabil conform avizului nr. 10 din data de 26.01.2009.                                                               I?

Supunem aprobării Avizul Prealabil De Oportunitate pentru întocmire PUZ in scopul modificării indicatorilor urbanistici in zona tarla 65 parcela 67/1 si parcela 67/3 din Ploiești

VIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ

s


p.ARHITECT ȘEF, Ing. Rita Mardeiaș Director adjunct

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Avizului Prealabil De Oportunitate pentru întocmire PUZ in scopul modificării indicatorilor urbanistici in zona tarla 65 parcela 67/1 si parcela 67/3 din Ploiești

Beneficiar : SC Bernorom SRL

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat Avizul Prealabil De Oportunitate in vederea întocmirii unui Plan Urbanistic Zonal pentru modificarea indicatorilor urbanistici in zona tarla 65 parcela 67/1 si parcela 67/3 din Ploiești.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul solicita modificarea prevederilor Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu respectarea prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Avizul Prealabil De Oportunitate in vederea intocmirii unui Plan Urbanistic Zonal pentru modificare indicatori urbanistici in zona str. tarla 65 parcela 67/1 si parcela 67/3 din Ploiești.- la solicitarea SC Bernorom SRL

COMISIA DE URBANIS1V

Carmen DUMITRU Gabriel IONESCU Elisabeta POPOVICI Florin Lucian SICOIE Mirela LIMBOȘEANU Marius MATEESCU Costel HORGHIDAN


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE

URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR S PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT


PREȘEDINTE,

Carmen DUSECRETAR, Florin SICOIE


Aviz prealabil de oportunitate


Privind elaborarea unui Planului Urbanistic Zonal

Referitor la cererea numărul:


300359 din data:     2009.01.21

înregistrata de:                     S.C. Bernorom S.R.L.

Cu privire la:                       elaborare Plan Urbanistic Zonal

Prin care:     se solicita modificarea prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate

Supunem spre analiza Comisiei 4 (Organizarea si Dezvoltarea Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera si Conservarea Monumentelor Istorice si De Arhitectura) oportunitatea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal in următoarele condiții:

 • 1. teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul urbanistic zonal:

 • - schitat orientativ in planul anexat;

-va fi delimiat de proiectant, pe limitele de proprietate, pe suport topografic vizat de Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara sau de Biroul Cadastru Imobiliar/D.G.D. U., la faza PUZ.

 • 2. categoria/categoriile functionala/functionale a/ale dezvoltării si eventualele servituti;

 • - conform certificatului de urbanism:       928          din data:      2008.05.26

 • - corelare cu funcțiunile existente in vecinătate.

 • 3. reglementari obligatorii sau dotări de interes public necesare;

 • - conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata prin Legea 289/2006 si OG 27/2008;

 • - accesibilitate dinspre oraș prin str. Văleni, estimare trafic generat.

Ședința din data :    Z/g , Cj f 9______

AVIZ ia. 4/2009          M>1L

Pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal     prelungire str. Văleni, T65, p67/l, zona Vega


Comisia 4


Popovici Elisabeta Limboseanu Mirela Dumitru Carmen Ionescu Gabriel < Sicoe Florin Horghidan Costel Mateescu Marius


TOPOGRAFIC ■OC

:Mutîk:ip:ui PlciesS

5rahova


.67/1

al: 101684

i: MARIN NICOLAE si MARIN VIRGINICA ntract ds v.c aut nr.2-'69714.D9.20G?

lieiereC.F. nr. 50931.' 17.09.2007 ras C.F. nr. 50981/ 27 09,2007 dricar da urbanism nr. 1644/28.03^007 i terenului cont. acie : 7500 mp.

: terenului din măsurători: 7500 mp.


Ood. V

LOkK* j

*9

5«t»4-4.a5

4.431

0/

«500*5,2i

__   «.C5t

1 J-ți/l

.75

580653.77

85

58066Q.07

.81! 580559.75

03

50A€67.6ă

52.SQ]

40 (îuj

41

590556.41

07

580542. &?

1 «I.ocl

Ao

9 iw».

...........


PROPRIETATE INJTMZOR

Zr a'?'■'"‘7


TARE ZONA STUDIATA

'A


-CI


•>