Hotărârea nr. 338/2009

Hotãrârea nr. 338 privind aprobarea Procedurii de functionare a Centrelor Financiare pentru învãtãmântul Preuniversitar de Stat

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 338

privind aprobarea Procedurii de funcționare a

Centrelor Financiare pentru învățământul Preuniversitar de Stat

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului și a domnului consilier PAUL PALAȘ-ALEXANDRU precum și Raportul de Specialitate al Direcției Resurse Umane prin care se propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Procedura de funcționare a Centrelor Financiare pentru învățământul Preuniversitar de Stat;

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

în conformitate cu prevederile art.72 din Ordonanța de Urgență nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală coroborate cu cele ale Ordonanței Guvernului nr.l 15/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001, republicată, cu privire la administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Aprobă Procedura de funcționare a Centrelor Financiare pentru A învățământul Preuniversitar de Stat, conform anexei la prezenta hoărâre.

Art.2.-Ordonatorii terțiari de credite, Centrele Financiare pentru învățământul Preuniversitar de Stat și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 .-Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.


EXPUNERE DE MOTIVE

la Hotărârea privind aprobarea Procedurii de funcționare a Centrelor Financiare pentru învățămâtul Preuniversitar de Stat

Prin strategia guvernamentală din domeniul sănătății, autoritățile locale primesc atribuțiile și competențele pentru ca, odată cu finanțarea adecvată a unităților sanitare, să poată lua decizii pentru îngrijirea sănătății populației din zonă, consolidându-se astfel descentralizarea decizională în acest domeniu.

în vederea accelerării procesului de reformă în domeniul sanitar și urgentarea adoptării unui cadru juridic pentru eficientizare activității de asistență medicală acordată în unitățile de învțământ, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 cu privire la transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, începând cu data de 1.07.2009 au fost preluate cabinetele medicale care acordă asistență medicală în instituțiile de învățământ preuniversitar.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 180/2009, cu compelările și modificările ulterioare, personalul de specialitate din cabinetele medicale preluate au fost transferate Centrelor Financiare pentru învățământul Preuniversitar de Stat.

Având în vedere vidul de legislație cu privire la modul de funcționare al Centrelor Financiare pentru învățământul Preuniversitar de Stat și pentru faptul că și-au completat obiectul de activitate prin preluarea cabinetelor medicale școlare, am considerat oportună întocmirea unei Proceduri care să stabilească repere de funcționare a acestora.

Propunem spre aprobare Consiliului Local Procedura de funcționare a Centrelor Financiare pentru învățămâtul Preuniversitar de Stat.

PRIMAR,

ANDREI LIVID VOLOSEVICI

CONSILIER LOCAL,

PAUL PALAȘ-ALEXANDRU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA RESURSE UMANE,


RAPORT

la hotărârea privind aprobarea Procedurii de funcționare a Centrelor Financiare pentru învățământul Preuniversitar de Stat

Prin strategia guvernamentală din domeniul sănătății, autoritățile locale primesc atribuțiile și competențele pentru ca, odată cu finanțarea adecvată a unităților sanitare, să poată lua decizii pentru îngrijirea sănătății populației din zonă, consolidându-se astfel descentralizarea decizională în acest domeniu.

în vederea accelerării procesului de reformă în domeniul sanitar și urgentarea adoptării unui cadru juridic pentru eficientizare activității de asistență medicală acordată în unitățile de învțământ, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 cu privire la transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, începând cu data de 1.07.2009 au fost preluate cabinetele medicale care acordă asistență medicală în instituțiile de învățământ preuniversitar.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 180/2009, cu compelările și modificările ulterioare, personalul de specialitate din cabinetele medicale preluate au fost transferate Centrelor Financiare pentru învățământul Preuniversitar de Stat.

Având în vedere vidul de legislație cu privire la modul de funcționare al Centrelor Financiare pentru învățământul Preuniversitar de Stat și pentru faptul că și-au completat obiectul de activitate prin preluarea cabinetelor medicale școlare, am considerat oportună întocmirea unei Proceduri care să stabilească repere de funcționare a acestora.

Procedura va stabili următoarele competențe și atribuții ale acestora în calitate de ordonatori terțiari de credite, care coordonează activitatea din punct de vedere al finanțării:

 • 1. Au dreptul la cont în bancă, cod fiscal și ștampilă rotundă. Ștampila va trebui să

cuprindă următoarele elemente: Consiliul Local al Municipiului Ploiești, Centrul Financiar......(denumirea unității de învățământ care are calitatea de ordonator de

credite). Chiar dacă unitatea de învățământ este ordonator terțiar de credite de sine stătător(ex.colegiile, grupurile școlare, etc...), și nu are în componență și alte unități de învățământ, va avea în denumire sintagma „Centru Financiar”.

Acestea fiind, de alfel, prerogative stabilite de legile în vigoare pentru instituțiile cu personalitate juridică, așa cum sunt și Centrele Financiare pentru învățământul Preuniversitar de Stat.

 • 2. Pentru activitatea profesională a medicilor din cabinetele școlare(rețete, adeverințe, situații cu date de specialitate, etc. ), se vor confecționa ștampile rotunde cu aceleași date ale ștampilei rotunde a centrului plus mențiunea „cabinet medical”.

 • 3. Contractele Individuale de Muncă ale personalului din cabinetele medicale preluate vor fi încheiate cu centrul financiar în calitate de angajator, care va opera și în Carnetele de Muncă ale personalului.


 • 4. Vor întocmi Fișe de post pentru personalul preluat, care vor conține atribuțiile pe fiecare categorie profesională, după modelul transmis de Direcția de Sănătate Publică.

 • 5. Vor întocmi statele de plata pentru medicii și asitenții din cabinetele medicale

separat și cu prioritate pentru a se evita decalajul dintre data de plata a salariilor dintre angajațițdintre personal didactic și nedidactic auxiliar și medici și asistenți).             ''

 • 6. Vor întocmi proiectele de buget în vederea alocării creditelor bugetare pentru încheierea contractelor cu furnizorii de servicii de ridicare a gunoiului biologic, care conform prevederilor legale nu poate fi aruncat la groapa de gunoi, acesta urmând a fi incinerat, pentru procurarea medicamentelor și pentru verificarea tehnică a aparaturii de care dispun cabinetele.

 • 7. Pentru rezolvarea problemelor ce pot apare ca urmare a lipsei de personal și a faptului că în conformitate cu prevederile legale nu se pot organiza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, se împuternicesc directorii centrelor financiare să analizeze modul de acoperire a normelor legale de fiecare angajat de specialitate și să redistribuie, în consecință, personalul din cadrul centrului.

Din momentul în care se vor putea organiza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, centrele financiare vor avea obligația să solicite un reprezentant al primăriei ca membru în comisia de concurs, precum și unul de la Direcția de Sănătate Publică.

 • 8. Conform prevederilor legale, în perioada mai-septembrie a fiecărui an se va proceda la evaluarea profesională a angajaților. Evaluarea se va face de o comisie compusă din 3 membrii, astfel:

Pentru MEDICI

 • - 1 membru din partea centrului financiar;

 • - 1 membru din partea primăriei;

 • - 1 membru desemnat de Direcția de Sănătate Publică.

Pentru ASISTENȚI MEDICALI

 • - medicul din cabinetul în care își desfășoară activitatea angajatul evaluat;

 • - 1 membru din partea primăriei;

 • - 1 membru din partea centrului financiar.

Supunem spre aprobare Procedura privind modul de funcționare al Centrelor Financiare pentru învățământul Preuniversitar de Stat.

DIRECȚIA RESURSE UMANE, CORINA ELENA RADU

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, LUMINIȚA GABORFI

PROCEDURĂ

privind modul de funcționare al

Centrelor Financiare pentru învățământul Preuniversitar de Stat

 • 1.  Centrele Financiare pentru învățământul Preuniversitar de Stat, sunt înființate și organizate prin Ordin al Ministrului Educației, Cercetării și Inovării conform anexei la prezenta procedură.

Sintagma „Centru Financiar” va fi cuprinsă și în denumirea unităților de învățământ care nu au în subordonare și alte unități școlare sau grădinițe(colegii naționale, grupuri școlare, etc)

 • 2. Atribuțiile și răspunderile Centrelor Financiare pentru învățământul Preuniversitar de Stat:

asigură fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității de învățământ, respectiv al Centrului Financiar;

asigură folosirea fondurilor de la bugetul local conform destinației și corespunzător prevederilor legale în materie;

asigură gestionarea veniturilor proprii al unităților conform principiului economicității și eficienței;

asigură indeplinirea prevederilor legale privind achizițiile de bunuri și servicii:

*achiziții de bunuri materiale necesare desfășurării activității unităților de învățământ;

*achiziții de servicii și încheierea contractelor cu furnizorii de utilități și salubritate;

* achiziții de bunuri și servicii pentru cabinetele medicale școlare preluate conform O.G. 162/2008, respectiv achiziția de medicamente, ridicarea deșeurilor biologice provenite din activitatea cabinetelor precum și repararea aparaturii din dotarea acestora;

 • - ia măsuri pentru:

*deschiderea conturilor bancare pe fiecare centru financiar;

*achiziționarea de ștampile cu denumirea centrului financiar, care să conțină: Consiliul Local al Municipiului Ploiești, denumirea centrului financiar, iar pentru cabinetele medicale și mențiunea „cabinet medical”;

 • -  asigură aplicarea și respectarea legislației muncii:

*încheie Contracte Individuale de Muncă;

“"înregistrează în Carnetele de Muncă toate modificările intervenite în cariera personalului angajat;

“"întocmește Fișele posturilor din statul de funcții, inclusiv cadrelor medicale din cabinetele medicale școlare preluate, după modelul transmis de Direcția de Sănătate Publică Prahova;

*întocmește statele de plată pentru personal, iar pentru perȘofiâlul*, ^,-4/ medical întocmește state separate și cu prioritate, pentru a putea solieȘti îh^?, .,//■/ / timp util fondurile necesare plății drepturilor salariale și a evita decalajul dintre salariați cu privire la data plății salariilor;                                          v<. J

*directorii centrelor financiare, vor analiza modul de îndeplinire a L -normei legale pe fiecare categorie de personal, vor lua măsuri de redistribuire a personalului în cadrul centrului și vor transmite Primarului Municipiului rezultatele analizei pentru a se lua măsuri de redistribuire între centrele financiare;

*evaluează performanțelor profesionale ale personalului medical, în perioada mai-septembrie a fiecărui an, printr-o comisie organizată cu reprezentanți ai centrului financiar respectiv, ai primăriei și ai Direcției de Sănătate Publică;

-îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare precum și cele dispuse de ordonatorul principal de credite și Consiliul Local.

Prevederile prezentei proceduri se completează prin hotărâri ale consiliului local în domeniu.

ANEXA PROCEDURĂ

Nr. crt.

CENTRUL FINANCIAR

OBSERVAȚII

1.

CN "Mihai Viteazul"

2.

CN " I.L. Caragiale "

3.

C T"Lazar Edeleanu "

4.

C "Spiru Haret"

5.

CE "Virgil Madgearu"

6.

CN " Jean Monnet"

7.

Liceul de arta

8.

CN " AI Cuza"

9.

CN "Nichita Stanescu "

10.

GS Industrial Energetic

11.

GS Industrial Transporturi

12.

GS Industrie Ușoara

13.

GS "Toma Socolescu"

14.

GS "1 Mai"

Gr. pn nr. 11

15.

GS Ad-tiv Servicii "Victor Slavescu"

16.

GS de Petrol "Teleajen"

17.

GS de Servicii "Sf. Apostol Andrei"

Sc. nr.23"Andrei Muresanu"

Sc. nr.25 " HM Berthlot"

Gr.pn nr.43

18.

Grigore Moisil

Sc.nr.21 " Sf.Vineri"

Sc.nr.4 " Elena Doamana"

Gr. nr.41

Mihai Eminescu

Sc. nr. 1 "Radu Stanian"

Sc. nr.9 " Rares Vodă"

Sc.nr.10 "George Cosbuc"

Sc. nr. 11 "Florin Comisei"

Sc. nr.16 "Anton Pann"

Sc. nr.17 "Ioan Grigorescu"

Sc.nr.18 "Unirea"

Sc.nr.19

Gr.pn nr.6

19. Gr. nr.14

Gr.pn nr.26

George Emil Palade

Sc. nr.3 "Toma Caragiu"

Sc.nr.6 "Matei Basarab"

Sc.nr.22 "Mitica Apostol"

Sc. nr.31 "Nicolae Iorga" Sc. "IA Bassarabescu"

20.


21.


Gr. pn nr.20

Gr. pn nr.39

Gr. pn nr.50

Nicolae Simache

Sc. nr.2 "Ienachita Vacarescu"

Sc.nr.5 "Ion Creanga"

Sc.nr.7 "Candiano Popescu"

Sc.nr.12 "Nicolae Titulescu"

Școala nr. 13

Sc.nr.14 "Sf.Vasile"

Sc. nr.28 "Nicolae Balcescu"

Gr.pn nr.7

22.

Grădiniță nr.28

Gr. pn nr.2

Gr.pn nr.3

Gr.pn nr.4

Gr.pn nr.5

Gr.pn nr.8

Gr. pn nr.9 " Nichita Stanescu"

Gr. pnnr.10

Gr.pn nr.12 "Arh.Mihail si Gavril"

Gr. pn nr.13 "Cheita de aur"

Gr. pp nr.17 " Scufița Roșie"

Gr. pn nr.18 " Casuta cu povesti"

Gr. pp nr.21

Gr. pp nr.23

Gr. pn nr.24

Gr. pn nr. 1

Gr. pp nr.29

Gr.pp nr.30

Gr. pp nr.32

Gr. pp nr.33

Gr.pp nr.34 "Raza de soare"

Gr. pp nr.35

Gr.pp nr.36 " Mucenic Mina"

Gr. pn nr.37 " Sf.Stelian""

Gr. pp nr.38

Gr. pp nr.40

Gr. pn, pp nr.44 "Crai Nou"

Gr.pp nr.47

Gr. pp nr.49 " Dumbrava minunata"

Gr. pn nr.51

Gr.pp nr.52 " Bambi"

Gr.pn, pp nr.53"Licurici"

Cresa nr. 10

Cresa nr.23

Cresa nr.39

Cresa nr.40

Cresa nr.49

Cresa Upetrom

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea Procedurii de funcționare a Centrelor Financiare pentru Invatamant Preuniversitar de Stat

și a emis:SECRETAR,


Lupu Adriani Gelu


Data: _ cfa /o

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea Procedurii de funcționare a Centrelor Financiare pentru Invatamant Preuniversitar de Stat

și a emis: