Hotărârea nr. 331/2009

Hotãrârea nr. 331 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 331 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sârbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava, Adrian Lupu și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploiești pana la data de 31 martie 2010;

avand in vedere prevederile art. 5, alin. 2 din contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Ploiești nr. 4764/14.10.2002;

luând in considerare prevederile art. 32, alin. 3 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, actualizata;

avand in vedere prevederile art. 14, alin. 2, lit. a din Legea cu caracter special nr. 101a serviciului de salubrizare a localităților, actualizata;

in baza Ordonanței Guvernului nr. 34 din 2006 privind achizițiile publice;

in conformitate cu art. 36, alin. 2, lit. d si alin. 6, lit.a pct. 14 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Aproba prelungirea contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Ploiești nr. 4764/14.10.2002, pana la data de 31 martie 2010, conform proiectului de act adițional anexa la prezenta.

ART. 2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești sa semneze actul adițional prevăzut la articolul 1;

ART. 3. Regia Autonoma de Servicii Publice va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 8 octombrie 2009.

Președinte de ședință,


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Vi

Vi

Cătălini


Unar, '2


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de de gestiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile contractului de delegare de gestiune nr. 4764/14.10.2002, art. 5 alin 5.1, renumerotate prin actul adițional nr. 11/2005 cu art. 6 alin 6.1., contractul se poate prelungi prin act adițional.

Potrivit prevederilor art. 14 (2) din Legea nr. 101/2006, actualizata - legea serviciului de salubrizare a localităților „ Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decât durata necesara amortizării investițiilor, fara a depăși 49 de ani. Aceasta durata nu poate fi depășită decât in următoarele condiții:

  • a) pentru motive de interes general, caz in care durata contractului nu poate fi prelungita cu mai mult de doi ani;

  • b) in cazul in care operatorul, la cererea autoritatii administrației publice locale si pentru buna executare a serviciului de salubrizare a realizat investiții care nu ar putea fi amortizate in termenul ramas pana la expirarea contractului inițial, decât printr-o creștere excesiva, a tarifelor si taxelor.

Prelungirea va fi decisa in condițiile alineatului de mai sus, de autoritatile deliberative, ale unităților administrativ-teritoriale.”

In temeiul prevederilor art. 32 (3) din Legea nr. 51/2006, actualizata - legea serviciilor comunitare de utilitati publice „ Durata unui contract de delegare de gestiune nu poate fi mai mare decât durata necesara amortizării investițiilor, fara a depăși 49 de ani, la stabilirea acesteia luandu-se in calcul durata necesara amortizării investițiilor in sarcina operatorului/operatorilor. Prelungirea va fi aprobata de autoritatile deliberative ale unităților administrativ teritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit in condițiile legii printr-un act adițional incheiat intre operator si unitățile administrativ teritoriale.”

Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a localităților nr. 4764/14.10.2002, a fost prelungit prin H.C.L. nr. 111/2007 pentru o perioada de 2 ani, alocandu-i o valabilitate totala de 7 ani.

Pentru organizarea cat mai corespunzătoare potrivit condițiilor municipiului Ploiești a serviciilor de salubrizare s-au trasat doua sectoare pentru a putea accede doi agenti economici, cu o dotare corespunzătoare pentru a presta servicii de salubrizare de calitate.

Prin aplicarea prevederilor O.G. nr. 34/2006 cu modificările si. compilările ulterioare in scopul de a fi cat mai transparenti in acțiuni si a realiza Ai ficifetîe corespunzătoare, am cerut si punctul de vedere al A.N.R.S.C., care a fqst de aCor'd'<u-aceasta idee, numai ca răspunsul a venit destul de târziu, ceea ce a făcut sa prelungim/ perioada de organizare a licitației publice pentru serviciile de salubrizare.

In derularea acestor operațiuni unele intarzieri au venit si de la A-N-RvlȘ^^., deoarece ne-au recomandat sa ne incadram condițiile de punctaj in legislația de achiziționare a acestor servicii.

Ca urmare a acestora si transmiterea către S.E.A.P. a documentelor de licitație, a intarziat mult peste programarea noastra.

Având in vedere ca, se apropie perioada de iama si potrivit informațiilor din mass-media, este posibil sa apara ninsorile chiar in luna noiembrie 2009, este necesar sa avem un operator dotat cu utilajele de deszăpezire solicitate prin programul de deszăpezire si sa pună la dispoziție intreaga cantitate de material antiderapant necesar, respectiv peste 800 tone nisip si peste 200 tone sare. De asemenea este important ca operatorul de salubritate sa cunoască bine municipiul Ploiești si sa aibe experiența necesara pentru a executa activitatea de deszăpezire.

Știind ca acestea nu se pot realiza intr-un termen scurt si ca purtam răspunderea de asigurare a condițiilor optime de circulație pe timp de iama pe toate străzile municipiului Ploiești, este necesar sa prelungim contractul cu S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A., pentru toata perioada iernii, respectiv pana la data de 31.03.2010.

Având in vedere faptul ca, contractul cu S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A. expira la data de 15.10.2009, perioada ce se suprapune cu colectarea unei cantitati mai mari de deșeuri menajere, precum si a celor de deșeuri stradale, in special caderea frunzelor, creaza un aspect neplăcut al salubrizării municipiului, se impune prelungirea contractului cu S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A.

Prin nesalubrizarea municipiului Ploiești, chiar si pe o perioada scurta de cateva zile, s-ar crea un pericol real de apariție a unor focare de infecție, ceea ce ar duce la imbolnavirea populației, fapt pentru care municipiul Ploiești, ar fi aspru sancționat de către Direcția de Sanatate Publica Prahova si Ministerul Mediului.

Va rugam sa inaintati Consiliului Local al Municipiului Ploiești, propunerea de prelungire a contractului nr. 4764/14.10.2002, pana la data de 31 martie 2010.

DIRECTOR, ing. Raz van Lungu

AVIZAT

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR

Nicoleta Craciunoiu


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,


JURIDIC CONTENCIOS,
ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind posibilitatea prelungirii contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile contractului de delegare de gestiune nr. 4764/14.10.2002, art. 5 alin 5.1, renumerotate prin actul adițional nr. 11/2005 cu art. 6 alin 6.1., contractul se poate prelungi prin act adițional.

Potrivit prevederilor art. 14 (2) din Legea nr. 101/2006, actualizata - legea serviciului de salubrizare a localităților si ale art. 32 din Legea nr. 51/2006, actualizata -legea serviciilor comunitare de utilitati publice „ Durata unui contract de delegare de gestiune nu poate fi mai mare decât durata necesara amortizării investițiilor, fara a depăși 49 de ani.”

Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a localităților nr. 4764/14.10.2002, a fost prelungit prin H.C.L. nr. 111/2007 pentru o perioada de 2 ani, totalizând o valabilitate de 7 ani.

Având in vedere ca licitația publica pentru selecția operatorilor de salubritate, ce vor presta servicii de salubrizare pe teritoriul municipiului Ploiești, nu se poate desfasura pana la data de 15.10.2009 si ținând cont ca se apropie perioada de iama 2009-2010 pentru care trebuie achiziționate materiale antiderapante, propunem prelungirea contractului nr. 4764/14.10.2002, pana la data de 31 martie 2010.


ACT ADIȚIONAL NR. 28

la contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a municipiului— Ploiești nr. 4764/14.10.2002 încheiat azi_____________________

7

...

în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr....... /O8.10.2009

privind prelungirea contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a muncipiului Ploiești nr. 4764/14.10.2002 și în temeiul art. 1128 din Codul Civil;

Părțile contractante:

Municipiul Ploiești având sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, cont virament nr. RO 24TREZ521263027XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești reprezentată prin domnul Andrei VOLOSEVICI, în calitate de Primar și domnișoara Nicoleta CRĂCIUNOIU, în calitate de Director Economic, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Victoriei, nr. 17, tel/fax 0244-541071, 0244-513670, cod unic de înregistrare 1343872, cont R020TREZ52124640220XXXXX, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentată prin Razvan Lungu - Director, în calitate de BENEFICIAR

si

S.C. VEOLIA SERVICII PENTRU MEDIU S.A. cu sediul social în str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, tronson IV, etaj 1, camerele 101, 109-110, sector 2, cod poștal 023828, București, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/21160/18.12.2006, C.I.F. RO 19990081, Punct de lucru in Municipiul Ploiești, str. Romana, nr. 88, Cont IBAN R017BRDE300SV40202133000 deschis la BRD Ploiești, prin reprezentantul său DIRECTOR GENERAL - Thierry Jacques Jean Chazelle, în calitate de PRESTATOR,

au convenit următoarele:

Art. 1. Durata contractului se prelungește pana la data de 31 martie 2010.

Art. 3. Prezentul act adițional a fost încheiat azi................


pentru fiecare parte și face parte integrantă din contract.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


S.C.VEOLIA

SERVICII PENTRU MEDIU S Ă

PRIMAR,

DIRECTOR GENERAL Thierry Jacques Jean Chazelle


Andrei Volosevici

Director Economic, Nicoleta Crăciunoiu

Director,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios

Luminița Gaborfi

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Director,

Razvan Lungu

Contabil Sef,

Elena Comnoiu

ACT ADIȚIONAL NR. 28

la contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Ploiești nr. 4764/14.10.2002 încheiat azi_____________________

în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr....... /08.10.2009

privind prelungirea contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a muncipiului Ploiești nr. 4764/14.10.2002 și în temeiul art. 1128 din Codul Civil;

Părțile contractante:

Municipiul Ploiești având sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, cont virament nr. RO 24TREZ521263027XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești reprezentată prin domnul Andrei VOLOSEVICI, în calitate de Primar și domnișoara Nicoleta CRĂCIUNOIU, în calitate de Director Economic, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Victoriei, nr. 17, tel/fax 0244-541071, 0244-513670, cod unic de înregistrare 1343872, cont R020TREZ52124640220XXXXX, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentată prin Razvan Lungu - Director, în calitate de BENEFICIAR

si

S.C. VEOLIA SERVICII PENTRU MEDIU S.A. cu sediul social în str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, tronson IV, etaj 1, camerele 101, 109-110, sector 2, cod poștal 023828, București, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/21160/18.12.2006, C.I.F. RO 19990081, Punct de lucru in Municipiul Ploiești, str. Romana, nr. 88, Cont IBAN R017BRDE300SV40202133000 deschis la BRD Ploiești, prin reprezentantul său DIRECTOR GENERAL - Thierry Jacques Jean Chazelle, în calitate de PRESTATOR,

au convenit următoarele:

Art. 1. Durata contractului se prelungește pana la data de 31 martie 2010.

Art. 3. Prezentul act adițional a fost încheiat azi................

pentru fiecare parte și face parte integrantă din contract.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


S.C.VEOLIA

SERVICII PENTRU MEDIU S.A

PRIMAR,

Andrei Volosevici

Director Economic, Nicoleta Crăciunoiu

DIRECTOR GENERAL Thierry Jacques Jean Chazelle


Director,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios

Luminița Gaborfi

REGIA AUTONOMĂ DE

SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Director,

Razvan Lungu

Contabil Sef,

Elena Comnoiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI                      ’

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploiești


PREȘEDIN Teodoresc
Data: