Hotărârea nr. 330/2009

Hotãrârea nr. 330 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


V 1

HOTĂRÂREA Nr. 330

privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2009

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri: Bozianu Cătălină, Iancu Ion, Palas Paul, Gheorghe Popa, Popa Constantin, Raportul de specialitate al Direcției Economice prin care se propune rectificarea bugetului local;

avand in vedere Ordinul Ministerului Administrației si Internelor nr. 229/16.09.2009 privind alocarea sumelor in vederea compensării creșterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației in sistem centralizat, conform Ordonanței Guvernului nr.36/2006;

ținând cont de necesitatea realizării unor virări de credite bugetare in condițiile art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale;

având în vedere prevederile Legii nr. 18/2009 - Legea bugetului de stat pe anul 2009 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2009, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții aferenta bugetului local pe anul 2009, conform Anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotarare.

Art.3 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 8 octombrie 2009


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Ploiești pe anul 2009


Bugetul local, bugetul veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditelor interne, au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 79/31.03.2009, Hotararea Consiliului Local nr. 102/16.04.2009, Hotararea Consiliului Local nr. 145/08.05.2009, Hotararea Consiliului Local nr. 175/28.05.2009, Hotararea Consiliului Local nr. 203/03.06.2009, Hotararea Consiliului Local nr. 205/30.06.2009, Hotararea Consiliului Local nr. 216/13.07.2009, Hotararea Consiliului Local nr. 224/29.07.2009 , Hotararea Consiliului Local nr. 259/24.08.2009 , Hotararea Consiliului Local nr. 282/07.09.2009, in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009- Legea nr. 18/2009 si Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Rectificarea este impusa de Ordinul Ministerului Administrației si Internelor nr. 229/16.09.2009 privind alocarea sumelor in vederea compensării creșterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației in sistem centralizat, conform Ordonanței Guvernului nr.36/2006, necesitatea efectuării de virări de credite bugetare in sensul majorării si/sau diminuării unor capitole potrivit art. 49 din Legea nr. 273/2006, Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Rectificarea se prezintă astfel:

I VENITURI

Veniturile totale aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 299/23.09.2009 sunt in suma de 481.448,18 mii si vor fi majorate cu suma de 890,00 mii lei reprezentând subvenție pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili, cod 42.02.32 conform Ordinul Ministerului Administrației si Internelor nr. 229/16.09.2009 privind alocarea sumelor in vederea compensării creșterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației in sistem centralizat;

II   CHELTUIELI

Cheltuielile totale aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 299/23.09.2009 simt in suma de 481.448,18 mii si vor fi majorate cu suma de 890,00 mii lei reprezentând subvenție pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili, cod 81.02.40 conform Ordinul

Ministerului Administrației si Internelor nr. 229/16.09.2009 privind alocarea sumelor in vederea compensării creșterilor neprevizionate ale preturilor combusti^țîîfgr/utilîzati pentru producerea energiei termice furnizate populației in sistem centran^t; ”     \

 • 1.  Capitolul „Cultura, Recreere si Religie” -se majbrdiza prevederea ! bugetara cu suma de 1.354,00 mii lei constând in:

 • - majorarea prevederii bugetare cu suma de 854,00 mii lei £od .67.p^.S)' reprezentând transferuri pentru Club Sportiv Municipal Ploiești conformbtigețiilui^e venituri si cheltuieli rectificat al acestuia;

 • - majorarea prevederii bugetare cu suma de 500,00 mii lei la active nefinanciare, cod 67.02.71 conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii;

 • 2.  Capitolul „Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 500,00 mii lei reprezentând transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al acesteia si reparații curente fond imobiliar conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic - Investiții;

 • 3. Capitolul „Combustibil si energie” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 890,00 mii lei, cod 81.02.40 conform Ordinul Ministerului Administrației si Internelor nr. 229/16.09.2009 privind alocarea sumelor in vederea compensării creșterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației in sistem centralizat;

 • 4. Capitolul „Transporturi” - se diminuează prevederea bugetara cu suma de 1.854,00 mii lei constând in :

 • - diminuarea prevederii bugetare la reparații curente străzi, cod 84.02.20 cu suma de 2.092,87 mii lei ținând cont de execuția bugetara la data de 30.09.2009;

-majorarea cu suma de 238,87 mii lei reprezentând active nefinanciare, cod 84.02.71 conform Anexei 2 si notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii -suma se compune din doua obiective de investiții noi si anume 70,00 mii lei pentru obiectivul “modernizare strada Orzari/Acarului” si suma de 168.87 mii lei conform proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești prin care se propune realizarea obiectivului de investiții „Amplasare copertine refugiu calatori in stațiile RATP Ploiești”;

In cadrul listei de investiții aferente bugetului local au loc modificări intre obiectivele existente precum si introducerea unor obiective noi conform Anexei nr. 2 si a notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic - Investiții.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Director etonomic, Nicoleta Grăciunoiu

DIRECTOR

Administrație publica, juridic-contencios,

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2009

Bugetul local, bugetul veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditelor interne, au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 79/31.03.2009, Hotararea Consiliului Local nr. 102/16.04.2009, Hotararea Consiliului Local nr. 145/08.05.2009, Hotararea Consiliului Local nr.  175/28.05.2009, Hotararea

Consiliului  Local  nr.  203/03.06.2009,  Hotararea  Consiliului  Local  nr.

205/30.06.2009, Hotararea Consiliului Local nr. 216/13.07.2009, Hotararea

Consiliului  Local  nr.  224/29.07.2009,  Hotararea  Consiliului  Local  nr.

259/24.08.2009, Hotararea Consiliului Local nr. 282/07.09.2009, Hotararea

Consiliului Local nr. 299/23.09.2009, in conformitate cu prevederile Legii

bugetului de stat pe anul 2009- Legea nr. 18/2009 si Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Rectificarea este impusa de Ordinul Ministerului Administrației si Internelor nr. 229/16.09.2009 privind alocarea sumelor in vederea compensării creșterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației in sistem centralizat, conform Ordonanței Guvernului nr.36/2006, necesitatea efectuării de virări de credite bugetare in sensul majorării si/sau diminuării unor capitole potrivit art. 49 din Legea nr. 273/2006, Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare.

In cadrul listei de investiții aferente bugetului local au loc modificări intre obiectivele existente precum si introducerea unor noi obiective pe baza notelor de fundamentare a Direcției Tehnic - Investiții conform Anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotarare.


Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliulu municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anexanr./I    s

coirfor®/ Copiste: nr.

BUGET LOCAL - 2009

CHELTUIELI

mii RON '   -----

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL 299/23,09,2009

influiente (+/-)

buget rectificat

CHELTUIELI - TOTAL

5002

481.448,18

890,00

482.338,18

A UTORITĂȚI PUBLICE ȘI A CȚIUNI EXTERNE

5102

20.902,00

0,00

20.902,00

Cheltuieli de personal

10

11.500,00

11.500,00

Bunuri si servicii

20

8.405,00

8.405,00

evaluări patrimoniu

20

150,00

150,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

80,00

80,00

Active nefinanciare

71

767,00

0,00

767,00

Dotări

652,00

652,00

Proiectare instalație electrica etaj III palat Administrativ

0,00

0,00

0,00

Achiziție teren (HCL 179/2007)

115,00

115,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

11.529,00

0,00

11.529,00

Cheltuieli de personal

10

2,00

2,00

Bunuri si servicii - alegeri si alte acțiuni

20

1.327,00

1.327,00

Comisioane si alte costuri aferente împrum ext.

20

920,54

920,54

Fonduri de rezervă

50

744,70

744,70

Transferuri către Serviciul public de evidență a

51

2.000,00

2.000,00

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

534,76

534,76

Rambursare credit Alpha Bank

81

6.000,00

6.000,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

5502

12.200,00

0,00

12.200,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

200,00

200,00

Dobânzi

30

12.000,00

12.000,00

Rambursare credit Alpha Bank

81

0,00

0,00

0,00

0,00

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

6102

9.102,00

0,00

9.102,00

Bunuri si servicii (Protecția civilă)

20

62,00

62,00

Transferuri către Poliția Comunitară

51

9.000,00

9.000,00

Active nefinanciare (Protecția civilă)

71

40,00

40,00

0,00

ÎNVĂȚĂMÂNT

6502

156.024,00

0,00

156.024,00

Cheltuieli de personal

10

115.448,00

115.448,00

Bunuri si servicii

20

18.525,50

18.525,50

Transferuri către instituții publice

51

550,00

550,00

Asistență socială

57

3.355,50

0,00

3.355,50

Alte cheltuieli (burse)

59

400,00

400,00

Active nefinanciare

71

17.745,00

17.745,00

Investiții centre financiare

507,00

0,00

507,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL 299/23,09,2009

influiente (+/-)

bugetz^ț rectificat?* r* / ii

I Î3[

Investiții centre financiare (PMP)

15.908,00

îAwoo

SĂNĂTATE

6602

3.350,00

0,00

3JSPM

Chelt de personal-asistenta medicala comunitara

10

1.967,00

1.96%00.

Bunuri si servicii

20

700,00

700,00

Asistență socială - Centrul de Transfuzie Sanguină

57

70,00

70,00

Active nefinanciare

71

613,00

613,00

Proiectare obiectiv "utilizarea energiei solare" Spitalul de

46,00

46,00

Proiectare obiectiv "utilizarea energiei solare" Spitalul

52,00

52,00

Proiectare, reabilitare secție oncologie Spitalul Mun. Schuller

0,00

Reabilitare Spitalul de boli infecțioase

15,00

15,00

reabilitare secție oncologie Spitalul Mun. Schuller

500,00

500,00

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

6702

25.987,41

1.074,00

27.061,41

Bunuri și servicii

20

2.255,76

0,00

2.255,76

ch. din donații și sponsorizări

266,76

0,00

266,76

eh. Asociat SC FC Petrolul

1.489,00

1.489,00

reparații unități de cult

500,00

500,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

21.276,00

574,00

21.850,00

Casa de Cultură

03

847,00

847,00

Teatrul "Toma Caragiu"

03

7.145,00

7.145,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

03

5.072,00

5.072,00

Club Sportiv Municipal

05

2.907,00

574,00

3.481,00

Administrația Parcului C-tin Stere

05

5.305,00

0,00

5.305,00

Active nefinanciare

71

2.455,65

500,00

2.955,65

Consolidare si extindere sala concerte inclusiv balcon Filarmonica P.C

2.370,00

2.370,00

AT - Consolidare si extindere sala concerte inclusiv balcon Filarmonica P.C

15,65

15,65

SF Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

70,00

0,00

70,00

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

200,00

200,00

Demolare tribuna II si peluze, inclusiv tribuna I (fara tribuna oficiala),Stadion Ilie Oana

0,00

300,00

300,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

6802

25.190,00

0,00

25.190,00

Cheltuieli de personal (Creșe)

10

1.700,00

1.700,00

Bunuri și servicii (Creșe)

20

637,00

637,00

Transferuri către Adm.Serv.Soc.Comunitare

51

22.533,00

22.533,00

Asistență socială

57

120,00

120,00

Finanțare proiecte cf. Legii 350/2005

20

200,00

200,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

7002

50.123,02

500,00

50.623,02

Bunuri și servicii

20

5.341,00

200,00

5.541,00

iluminat public

06

4.094,00

4.094,00

Alte cheltuieli

50

1.247,00

200,00

1.447,00

întreținere ceasuri publice

38,00

38,00

Iluminat ornamental

660,00

660,00

Spectacole artificii

94,00

94,00

prestări servicii gratuitati cimitire

115,00

115,00

Reparații curenteifond imobiliar)

340,00

200,00

540,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL 299/23,09,2009

influiente

(+/-)

buget

rectific^5 * /* /

--------i >-f

1 c

Transferuri către instituții publice, din care:

51

29.589,00

300,00

29.B8W

Oficiul Public Proiect

50

1.500,00

l.>>.

Administrația Domeniului Public și Privat

50

20.589,00

300,00

20.8&L0OJ

Serviciul Public Finanțe Locale

50

7.500,00

7.500,

Active nefinanciare

71

15.193,02

0,00

15.193,02

Locuințe

03

6.295,02

0,00

6.295,02

Blocuri locuințe sociale-cartier Libertății ans. 9 Mai

1.000,00

0,00

1.000,00

Blocuri locuințe sociale-str.Spatar Milescu

12,50

12,50

Reabilitare termică bl.M4 str.Arhip Nicolae

410,08

410,08

Reabilitare termică bl.MlO str.Arhip Nicolae

38,00

38,00

Reabilitare termică bl.l35A str. Zimbrului

29,50

29,50

Reabilitare termică bl.E6 Republicii nr. 130

846,38

846,38

Lucrări reabilitare termica

0,00

0,00

Consolidare bloc A 7 Cibinului

1.215,00

0,00

1.215,00

Reabilitare termica bloc 13 str. Levantica

890,26

890,26

Reabilitare termica bloc 67 bis str. înfrățirii nr. 5A

340,98

340,98

Reabilitare termica bloc 48 str. Cameliei nr. 3A

421,40

421,40

Reabilitare termica bloc 24 str. înfrățirii nr. 1

1.090,92

1090,92

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice

05

5.000,00

0,00

5.000,00

Alimentare cu apă locuințe cartier Ghighiu

0,00

0,00

0,00

Iluminat public

06

5.000,00

0,00

5.000,00

Reabilitare iluminat public

5.000,00

5.000,00

Alte servicii în domeniile lociunțelor, serviciilor și dezvoltării

50

3.898,00

0,00

3.898,00

Plan cadastral

510,00

0,00

510,00

PUZ Cartier Mihai Bravu

2,00

2,00

PUZ Cartier Mimiu

2,00

2,00

SF,PT,DE Blocuri locuințe sociale str.Cosminele

2,00

2,00

SF,PT,DE Cartier Mihai Bravu etapa I

2,00

2,00

SF,PT,DE reabilitare termica blocuri locuințe

30,00

30,00

SF,PT,DE Consolidare blocuri locuințe

0,00

0,00

SF,PT,DE Rețea gaze Ansamblu Libertății

42,00

42,00

RTE Locuințe cartier Libertății

1.329,10

0,00

1.329,10

SF,PT,DE Reamenajare sediu Fundația Pensionarilor Romani Ploiești

0,50

0,50

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale aferente terenuri PMP

100,00

100,00

Actualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

100,00

100,00

Realizare ORTHOFOTOPLAN digital

300,00

300,00

Audit energetic blocuri locuințe

0,00

0,00

0,00

Certificat energetic blocuri Cartier Libertății

10,00

10,00

Reamenaiare imobil Indenendentei nr. 16

215,00

0,00

215,00

AT - Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Independenței nr. 14

1,50

1,50

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Independenței nr. 14

16,90

16,90

Actualizare PUG

1.200,00

1.200,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL 299/23,09,2009

influiente (+/-)

buget z/a rectificat* //

//

II

ț_

i

‘•F-.W ■-

11

n*; -a

• \‘ 'i o'*

_ ■

expertize blocuri locuințe

35,00

0,00

3W

7

? ‘ % <•••„ ''

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

86.245,25

0,00

86.245,25

Bunuri și servicii

20

7.000,00

0,00

7.000,00

Salubritate

7.000,00

7.000,00

Active nefinanciare

71

79.245,25

0,00

79.245,25

Salubritate

0501

112,00

0,00

112,00

verificare metrologica sonometru si acreditare RENAR

12,00

12,00

Reabilitare platforme gospodărești

100,00

100,00

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

06

79.133,25

0,00

79.133,25

Studiu de soluție privind reducerea debitelor de ape uzate, industriale deversate in rețeaua publica de

360,00

360,00

Modernizare sist. de colectare și epurare a apelor uzate din mun. Ploiești - PMP

75.872,98

0

75.872,98

Cartarea zgomotului si elaborarea harților strategice de zgomot pentru aglomerarea urbana

39,00

39,00

Realizarea harții de zgomot urban - elaborarea planurilor de acțiune

40,00

40,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str. Națiunii

87

0

87,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.

10,00

10,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str. Dragos

250,00

0

250,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str. Inului

105,00

0

105,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Prof. Reiner

108,00

0

108,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.B.P. Hașdeu

82,00

0

82,00

Extindere rețea canalizare str.Comana

90,00

90,00

Extindere rețea canalizare str.Dumbraveni

65,00

65,00

Extindere rețea canalizare str.Bogdan Vodă

100,00

100,00

Extindere rețea canalizare str. Agricultori

80,00

80,00

Extindere rețea canalizare str. Caisului

65,25

65,25

Extindere rețea canalizare str. Florilor

130,00

130,00

Extindere rețea canalizare str.Plaiului

60,00

60,00

Extindere rețea canalizare str. Postăvarul

65,00

65,00

Extindere rețea canalizare str. Prahovei

210,00

210,00

Extindere rețea canalizare str.Dreptatii

317,20

317,20

Extindere rețea canalizare str.Cioplea

85,00

85,00

Extindere rețea canalizare str. Gazetei

71,82

71,82

SF, PT,DE Extindere rețea canalizare cartier Rudului

60,00

0

60,00

SF, PT,DE Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu

90,00

90,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.

335,00

0

335,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str. Maior

235,00

0

235,00

SF, PT,DE Extindere rețea canalizare cartier Bereasca

120,00

120,00

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

8102

32.177,00

890,00

33.067,00

Subvenții- dif. de preț și tarif la en. termică livrată pop.

40

32.177,00

890,00

33.067,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL 299/23,09,2009

influiente (+/-)

buget Z rectificate

V

TRANSPORTURI

8402

48.618,50

-1.574,00

47.044,<

Bunuri și servicii

20

10.593,36

-1.812,87

8.780,4$

reparații curente străzi

8.733,36

-1.812,87

6.920,49

serv monitorizare trafic

1.860,00

1.860,00

Subvenții- dif. de nret si tarif ("RATP'l

40

29.O0O,OO

w

29.000,00

Alte transferuri (leasing-RATP)

55

5.500,00

0,00

5.500,00

Active nefinanciare

71

3.525,14

238,87

3.764,01

Amplasare copertine refugiu calatori in stațiile RATP

0,00

168,87

168,87

Străzi

0303

3.525.14

70.00

3.595,14

Expertize si documentație th pentru modernizare si rep capitale,pe axa nord-sud in Mun PI

150,00

-150,00

0,00

Documentație tehnica pentru modernizare axa nord-sud, in municipiul Ploiești

0,00

150,00

150,00

Modernizare strada Scaieni

529,82

w

529,82

Modernizare strada Izvoare

882,93

0,00

882,93

Modernizare strada Munteniei

81,25

0,00

81,25

Modernizare strada Victoriei

2,00

0,00

2,00

Modernizare strada Azuga

2,00

0,00

2,00

Modernizare strada Bustenari

2,00

0,00

2,00

Modernizare strada Alecu Russo-RC

115,30

0

115,30

reparație capitala strada Rapsodiei

291,56

0

291,56

reparație capitala strada Bobalna

822,62

0

822,62

reparație capitala strada Ghe. Doja

645,66

0

645,66

Modernizare strada Orzari/Acarului

0,00

70

70,00


’J


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anexa nr. 1 // ’

BUGET LOCAL - 2009

{

CHELTUIELI

mii RONDENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

299/23,09,2009

influiente (+/-)

buget rectificat

CHELTUIELI - TOTAL

5002

481.448,18

890,00

482.338,18

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.902,00

0,00

20.902,00

Cheltuieli de personal

10

11.500,00

11.500,00

Bunuri si servicii

20

8.405,00

8.405,00

evaluați patrimoniu

20

150,00

150,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

80,00

80,00

Active nefinanciare

71

767,00

0,00

767,00

Dotări

652,00

652,00

Proiectare instalație electrica etaj III palat Administrativ

0,00

0,00

0,00

Achiziție teren (HCL 179/2007)

115,00

115,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

11.529,00

0,00

11.529,00

Cheltuieli de personal

10

2,00

2,00

Bunuri si servicii - alegeri si alte acțiuni

20

1.327,00

1.327,00

Comisioane si alte costuri aferente împrum ext.

20

920,54

920,54

Fonduri de rezervă

50

744,70

744,70

Transferuri către Serviciul public de evidență a

51

2.000,00

2.000,00

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

534,76

534,76

Rambursare credit Alpha Bank

81

6.000,00

6.000,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

5502

12.200,00

0,00

12.200,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

200,00

200,00

Dobânzi

30

12.000,00

12.000,00

Rambursare credit Alpha Bank

81

0,00

0,00

0,00

0,00

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

6102

9.102,00

0,00

9.102,00

Bunuri si servicii (Protecția civilă)

20

62,00

62,00

Transferuri către Poliția Comunitară

51

9.000,00

9.000,00

Active nefinanciare (Protecția civilă)

71

40,00

40,00

0,00

ÎNVĂȚĂMÂNT

6502

156.024,00

0,00

156.024,00

Cheltuieli de personal

10

115.448,00

115.448,00

Bunuri si servicii

20

18.525,50

18.525,50

Transferuri către instituții publice

51

550,00

550,00

Asistență socială

57

3.355,50

0,00

3.355,50

Alte cheltuieli (burse)

59

400,00

400,00

Active nefinanciare

71

17.745,00

17.745,00

Investiții centre financiare

507,00

0,00

507,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

299/23,09,2009

influiente

(+/-)

buget , rectificată

m

Investiții centre financiare (PMP)

15.908,00

15.9

SĂNĂTATE

6602

3.350,00

0,00

3.35$(lb<

Chelt de personal-asistenta medicala comunitara

10

1.967,00

1.967,0$

Bunuri si servicii

20

700,00

700,00

Asistență socială - Centrul de Transfuzie Sanguină

57

70,00

70,00

Active nefinanciare

71

613,00

613,00

Proiectare obiectiv "utilizarea energiei solare" Spitalul de

46,00

46,00

Proiectare obiectiv "utilizarea energiei solare" Spitalul

52,00

52,00

Proiectare, reabilitare secție oncologie Spitalul Mun. Schuller

0,00

Reabilitare Spitalul de boli infecțioase

15,00

15,00

reabilitare secție oncologie Spitalul Mun. Schuller

500,00

500,00

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

6702

25.987,41

1.354,00

27.341,41

Bunuri și servicii

20

2.255,76

0,00

2.255,76

ch. din donații și sponsorizări

266,76

0,00

266,76

ch. Asociat SC FC Petrolul

1.489,00

1.489,00

reparații unități de cult

500,00

500,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

21.276,00

854,00

22.130,00

Casa de Cultură

03

847,00

847,00

Teatrul "Toma Caragiu"

03

7.145,00

7.145,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

03

5.072,00

5.072,00

Club Sportiv Municipal

05

2.907,00

854,00

3.761,00

Administrația Parcului C-tin Stere

05

5.305,00

0,00

5.305,00

Active nefinanciare

71

2.455,65

500,00

2.955,65

Consolidare si extindere sala concerte inclusiv balcon Filarmonica P.C

2.370,00

2.370,00

AT - Consolidare si extindere sala concerte inclusiv balcon Filarmonica P.C

15,65

15,65

SF Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

70,00

0,00

70,00

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

200,00

200,00

Demolare tribuna II si peluze, inclusiv tribuna I (fara tribuna oficiala),Stadion Ilie Oana

0,00

300,00

300,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

ASIGURĂRI ȘI ASISTENTĂ SOCIALĂ

6802

25.190,00

0,00

25.190,00

Cheltuieli de personal (Creșe)

10

1.700,00

1.700,00

Bunuri și servicii (Creșe)

20

637,00

637,00

Transferuri către Adm.Serv.Soc.Comunitare

51

22.533,00

22.533,00

Asistență socială

57

120,00

120,00

Finanțare proiecte cf. Legii 350/2005

20

200,00

200,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

7002

50.123,02

500,00

50.623,02

Bunuri și servicii

20

5.341,00

200,00

5.541,00

iluminat public

06

4.094,00

4.094,00

Alte cheltuieli

50

1.247,00

200,00

1.447,00

întreținere ceasuri publice

38,00

38,00

Iluminat ornamental

660,00

660,00

Spectacole artificii

94,00

94,00

prestări servicii gratuitati cimitire

115,00

115,00

Reparații curentețfond imobiliar)

340,00

200,00

540,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

299/23,09,2009

influiente (+/-)

buget rectificați

//

Transferuri către instituții publice, din care:

51

29.589,00

300,00

29$8fc00

Oficiul Public Proiect

50

1.500,00

1.500,00

Administrația Domeniului Public și Privat

50

20.589,00

300,00

20.889,00

Serviciul Public Finanțe Locale

50

7.500,00

7.500^00

Active nefinanciare

71

15.193,02

0,00

15.193,02

Locuințe

03

6.295,02

0,00

6.295,02

Blocuri locuințe sociale-cartier Libertății ans. 9 Mai

1.000,00

0,00

1.000,00

Blocuri locuințe sociale-str.Spatar Milescu

12,50

12,50

Reabilitare termică bl.M4 str.Arhip Nicolae

410,08

410,08

Reabilitare termică bl.MlO str.Arhip Nicolae

38,00

38,00

Reabilitare termică bl,135A str. Zimbrului

29,50

29,50

Reabilitare termică bl.E6 Republicii nr. 130

846,38

846,38

Lucrări reabilitare termica

0,00

0,00

Consolidare bloc A 7 Cibinului

1.215,00

0,00

1.215,00

Reabilitare termica bloc 13 str. Levantica

890,26

890,26

Reabilitare termica bloc 67 bis str. înfrățirii nr. 5A

340,98

340,98

Reabilitare termica bloc 48 str. Cameliei nr. 3A

421,40

421,40

Reabilitare termica bloc 24 str. înfrățirii nr. 1

1.090,92

1090,92

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice

05

5.000,00

0,00

5.000,00

Alimentare cu apă locuințe cartier Ghighiu

0,00

0,00

0,00

Iluminat public

06

5.000,00

0,00

5.000,00

Reabilitare iluminat public

5.000,00

5.000,00

Alte servicii în domeniile lociunțelor, serviciilor și dezvoltării

50

3.898,00

0,00

3.898,00

Plan cadastral

510,00

0,00

510,00

PUZ Cartier Mihai Bravu

2,00

2,00

PUZ Cartier Mimiu

2,00

2,00

SF,PT,DE Blocuri locuințe sociale str.Cosminele

2,00

2,00

SF,PT,DE Cartier Mihai Bravu etapa I

2,00

2,00

SF,PT,DE reabilitare termica blocuri locuințe

30,00

30,00

SF,PT,DE Consolidare blocuri locuințe

0,00

0,00

SF,PT,DE Rețea gaze Ansamblu Libertății

42,00

42,00

RTE Locuințe cartier Libertății

1.329,10

0,00

1.329,10

SF,PT,DE Reamenajare sediu Fundația Pensionarilor Romani Ploiești

0,50

0,50

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale aferente terenuri PMP

100,00

100,00

Actualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

100,00

100,00

Realizare ORTHOFOTOPLAN digital

300,00

300,00

Audit energetic blocuri locuințe

0,00

0,00

0,00

Certificat energetic blocuri Cartier Libertății

10,00

10,00

Reamenaiare imobil Independentei nr. 16

215,00

0,00

215,00

AT - Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Independenței nr. 14

1,50

1,50

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Independenței nr. 14

16,90

16,90

Actualizare PUG

1.200,00

1.200,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL 299/23,09,2009

influiente (+/-)

buget rectificat

expertize blocuri locuințe

35,00

0,00

//*3?,0Q =

O    ■

'O.\

PROTECȚIA mediului

7402

86.245,25

0,00

86.2te$&

Bunuri și servicii

20

7.000,00

0,00

7.000,0(1

Salubritate

7.000,00

7.000,00

Active nefinanciare

71

79.245,25

0,00

79.245,25

Salubritate

0501

112,00

0,00

112,00

verificare metrologica sonometru si acreditare RENAR

12,00

12,00

Reabilitare platforme gospodărești

100,00

100,00

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

06

79.133,25

0,00

79.133,25

Studiu de soluție privind reducerea debitelor de ape uzate, industriale deversate in rețeaua publica de

360,00

360,00

Modernizare sist. de colectare și epurare a apelor uzate din mun. Ploiești - PMP

75.872,98

0

75.872,98

Cartarea zgomotului si elaborarea harților strategice de zgomot pentru aglomerarea urbana

39,00

39,00

Realizarea harții de zgomot urban - elaborarea planurilor de acțiune

40,00

40,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str. Națiunii

87

0

87,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.

10,00

10,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str. Dragos

250,00

0

250,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str. Inului

105,00

0

105,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Prof. Reiner

108,00

0

108,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.B.P. Hașdeu

82,00

0

82,00

Extindere rețea canalizare str.Comana

90,00

90,00

Extindere rețea canalizare str.Dumbraveni

65,00

65,00

Extindere rețea canalizare str.Bogdan Vodă

100,00

100,00

Extindere rețea canalizare str. Agricultori

80,00

80,00

Extindere rețea canalizare str. Caisului

65,25

65,25

Extindere rețea canalizare str. Florilor

130,00

130,00

Extindere rețea canalizare str.Plaiului

60,00

60,00

Extindere rețea canalizare str.Postavarul

65,00

65,00

Extindere rețea canalizare str.Prahovei

210,00

210,00

Extindere rețea canalizare str. Dreptății

317,20

317,20

Extindere rețea canalizare str.Cioplea

85,00

85,00

Extindere rețea canalizare str.Gazetei

71,82

71,82

SF, PT,DE Extindere rețea canalizare cartier Rudului

60,00

0

60,00

SF, PT,DE Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu

90,00

90,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.

335,00

0

335,00

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str. Maior

235,00

0

235,00

SF, PT,DE Extindere rețea canalizare cartier Bereasca

120,00

120,00

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

8102

32.177,00

890,00

33.067,00

Subvenții- dif. de preț și tarif la en. termică livrată pop.

40

32 AH ,00

890,00

33.067,00

țfOVA *DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

299/23,09,2009

influiente (+/-)

buget rectificat

TRANSPORTURI

8402

48.618,50

-1.854,00

46.164,50

Bunuri și servicii

20

10.593,36

-2.092,87

8.500,49

reparații curente străzi

8.733,36

-2.092,87

6.640,49

serv monitorizare trafic

1.860,00

------1.860,00

Subvenții- dif. de nret si tarif CRATPi

40

29.000,00

0750

29.000,00

Alte transferuri (leasing-RATP)

55

5.500,00

0,00

5.500,00

9759

Active nefinanciare

71

3.525,14

238,87

3.764,01

Amplasare copertine refugiu calatori in stafiile RATP

0,00

168,87

168,87

Străzi

0303

3.525.14

70.00

3.595.14

Expertize si documentație th pentru modernizare si rep capitale,pe axa nord-sud in Mun PI

150,00

-150,00

0,00

Documentație tehnica pentru modernizare axa nord-sud, in municipiul Ploiești

0,00

150,00

150,00

Modernizare strada Scaieni

529^2

9739

529^7

Modernizare strada Izvoare

882,93

0,00

882,93

Modernizare strada Munteniei

81,25

0,00

81,25

Modernizare strada Victoriei

2,00

0,00

2,00

Modernizare strada Azuga

2,00

0,00

2,00

Modernizare strada Bustenari

2,00

0,00

2,00

Modernizare strada Alecu Russo-RC

115,30

0

115,30

reparație capitala strada Rapsodiei

291,56

0

291,56

reparație capitala strada Bobalna

822,62

0

822,62

reparație capitala strada Ghe. Doja

645,66

0

645,66

Modernizare strada Orzari/Acarului

0,00

70

70,00

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

BUGET LOCAL - 2009

venituri


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

nr.

299/23,09,2009

influiente +/-

buget rectificat

1

VENITURI - TOTAL

0001

481.448,18

890,00

482.338,18

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

262.456,30

0,00

262.456,30

3

I. VENITURI CURENTE

0002

379.179,18

0,00

379.179,18

4

A. VENITURI FISCALE

0003

357.042,57

0,00

357.042,57

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

157.196,54

0,00

157.196,54

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

477,54

0,00

477,54

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

477,54

0,00

477,54

8

Impozit pe proTit Se la agenfi economici

DT0201 ’

477,54

•o,w

477,54'

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

0,00

0,00

0,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

0,00

0,00

11

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

156.119,00

0,00

156.119,00

12

COTE ȘI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

156.119,00

0,00

156.119,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

155.531,00

0

155.531,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

588,00

588,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

600,00

0,00

600,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0502

600,00

0,00

600,00

17

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

050250

600,00

600,00

18

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

0009

58.507,43

0,00

58.507,43

19

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

58.507,43

0,00

58.507,43

20

Impozitul și taxa pe clădiri

070201

50.300,00

0,00

50.300,00

21

Impozit pe clădiri de la pers, fizice

07020101

9.000,00

9.000,00

22

Impozitul și taxa pe clădiri de la pers, juridice

07020102

41.300,00

41.300,00

23

Impozitul și taxa pe teren

070202

6.201,87

0,00

6.201,87

24

Impozit pe terenuri de la pers, fizice

07020201

2.000,00

2.000,00

25

Impozitul și taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

4.200,00

4.200,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

1,87

0

1,87

27

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

2.000,00

0

2.000,00

28

Alte impozite și taxe pe proprietate

070250

5,56

0

5,56

29

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

0010

141.338,60

0,00

141.338,60

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

121.060,00

0,00

121.060,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, și sect. Mun. București

110202

120.471,00

0,00

120.471,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice

110204

—1

. 42-',

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

■ :

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

589,00

1                      .   !>.' >>țl -

’                                i

589,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

38

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII

1202

660,00

0,00

660,00

39

Taxe hoteliere

120207

660,00

660,00

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

0,00

50,00

41

Impozit pe spectacole

150201

50,00

50,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI

1602

19.568,60

0,00

19.568,60

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

9.900,00

0,00

9.900,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, ■fizice

16020201

4.700,00

4.700,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.200,00

5.200,00

47

Taxe și tarife ptr. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

9.268,60

9.268,60

.48 .

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități’

160250 .

400,00.

400,00

49

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite și taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

22.136,61

0,00

22.136,61

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.708,38

0,00

8.708,38

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

8.708,38

0,00

8.708,38

55

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

300201

0,00

0,00

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

300203

0,00

0,00

57

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

7.000,00

7.000,00

58

Venituri din dividende

300208

1.708,38

0

1.708,38

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

0014

13.428,23

0,00

13.428,23

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII Șl ALTE ACTIVITĂȚI

3302

1.047,87

0,00

1.047,87

64

Venituri din prestări de servicii

330208

31,73

0

31,73

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor în creșe

330210

66

Contibuția pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

150,00

150,00

67

Taxe din activități cadastrale și agricultură

330224

68

Contibuția lunară a părinților ptr. întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

330228

857,68

0

857,68

70

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

330250

8,46

0

8,46

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

2.000,00

0,00

2.000,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

2.000,00

2.000,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

74 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

7$ Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit ____dispozițiilor legale_______________________________________

Penalități ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere ____a declarației de impozite și taxe_______________________ încasări din valorificarea bunurilor confiscate,


3502

350201


350202


10.000,00

10.000,00

0,00


77


 • 78

 • 79


abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii__________________________________________________

Alte amenzi, penalități și confiscări____________________

DIVERSE VENITURI


350203


80

81

82

 • 83

 • 84


Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice_____________________________________

Venituri din ajutoare de stat recuperate______________

Alte venituri_________________________________________

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECĂT SUBVENȚIILE________________________

Donații și sponsorizări


85


Alte transferuri voluntare


 • 86 II. VENITURI DIN CAPITAL

 • 87 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR


Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice _________________________________________

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului


90


Venituri din privatizare


Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului


92


93


94


 • 95

 • 96

 • 97


 • 98

 • 99


100

101


 • III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE_________

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții și serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri încasări din rambursarea microcreditelor de la pers. fizice și juridice_______________________________________

împrumuturi temporare din trezoreria statului_______

Sume din fondul de rulment ptr. acoperirea golurilor temporare de casă_______________________________

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

 • IV. SUBVENȚII___________________

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE_____________

SUB VENȚII DE LA BUGETUL DE STA T


 • 102 A. De capital__________________________________

 • 103  Retehnologizarea centralelor termice și elecrice de termoficare


 • 104

 • 105

 • 106


107


Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

Planuri și regulamente de urbanism__________________

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi______________

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD


108


109


Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor_____________

Finațarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuință Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit


112

 • 113

 • 114


Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor__________

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar__________________________

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare B. Curente


350250 3602

360205

360211

360250

3702

370201

370250


0015

3902

390201


390203

390204

390207

0016

4002


400206


400207

400210

400211

400250

0017

0018

4202

0019

420201


420203

420205

420206


420207


420209


420210


420212


420213


420214

420215

0020


0,00

4,29


4,29

376,07

266,76

109,31

 • 4.713.19

 • 4.713.19

260,40

251,79

1,00

4.200,00.

0,00

0,00


97.555,81

 • 97.555.81

 • 97.555.81

64.996,59


1.250,00

2.142,81

60.582,40

1.021,38


32.559,220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


890,00


890,00

890,00

0,00


0,00


0,00


890,00


4,29

376,07

266,76

109,31

4.713,19

4.713,19


260,40


251,79

1,00


4.200,00'

0,00


0,00


98.445,81


98.445,81

98.445,81

64.996,59


1.250,00


2.142,81


60.582,40


1.021,38


33.449,22


115

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

& &

116

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

117

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

110,00

pa

.....-Mio.dft

118

Subvenții ptr. compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

420232

29.265,12

tao

"" i’U     1“

’V 3           /c

3<ri5M<

119

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

820,72

V?

120

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

107,78

^==107,78

121

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

2.000,00

0

2.000,00

122

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-născuți

420236

255,60

255,60

123

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

124

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

125

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

430204

126

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistență socială ptr. persoanele cu handicap

430207

127

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare în situații de extremă dificultate

430208

A L

PRJMARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

A .

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2009 cu finanțare de la

Buget Local-Rectificare 8

mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualiz.

Valoare contract

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surs< :onstituiti cf.Legi

finanțate din:

Influente

BUGET

2009

TOTAL

BUGET Rectificat

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8+10+11

10

11

12

13

IOTAL CHELI Uf ELI

36,110.36

30,407.00

27,766.96

.:67.:50

12(1,322.93

56,313.02

63,942.41

738.87

119,584.06

A

Lucrări in continuare

14,299.91

17,437.35

26,809.31

67.50

88,930.48

27,065.58

61,797.40

70.00

88,860.48

B

Lucrări noi

13,580.05

11.122.00

0.00

0.00

27,275.93

25,275.92

2,000.01

500.00

25,775.93

h

4,116.52

Cap.51.02-71

AUTORITATI PUBLICE

0/00

: 0.00 7

7    ....7652.00

<<    767.00

<<<4<<<<:0.;0o

11.00:

:    ^:,76:7.O0

din care

1

Dotări

0.00

0.00

652.00

652.00

652.00

0.00

0.00

652.00

2

Achiziție locuințe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Achiziție teren (HCL 179/2007)

0.00

0.00

0.00

115.00

115.00

0.00

0.00

115.00

Cap. 61.02-71

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

ro i \i.

0.00

U.U0;

•. .00-

........

4Ua)U

40.00

0.00

0.00

40.00

1

Dotări ALA

0.00

0.00

0.00

40.00

40.00

----0.00

40.00

Cap. 65.02-71

INVATAMANT

/A te /

O

X

3.274.98

3.604.98

3.174.98

17,745.00

17.745.00:

A Al) .00 A ' 6.00:

X<< 17.745.00

din care:

■           r.Ă • ......

ll~ U’ ;          : 1               \

II

A

Lucrări in continuare

3,174.98

3,174.98

3,174.98

1,912.00

1,912.00

T- ?

II-----

Z/l 1,912.00

1

Consolidare Școala Andrei Mureseanu

3,174.98

3,174.98

3,1PW

ia 1

L

237.00

237.00

---\v

0.0$

V    237.00

&4-L

Nr.

crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualiz.

Valoare contract

0

1

2

3

4

2

Construcție gradinita-Consolidare si extindere spațiu invatamant -str.Marasesti

3

Construcție noua grădiniță str.Bobalna

B

Lucrări noi

100.00

100.00

0.00

1

înlocuire tamparie refacere fațade, terenuri de sport

100.00

100.00

0.00

C

OG

3MM

(L(H)

1

Proiectare -Liceul de Arta-Sala de Concerte

0.00

250.00

0.00

2

PT+DE Construire si reabilitare campus școlar Colegiul V.Madgeanul

0.00

80.00

0.00

3

SF PT DE Centrala termica GR. Nr.20

0.00

0.00

0.00

4

SF+PT+DE+RTE Sala de educație fizica SC.nr.28

Cap. 66.02-71

SANATATE

......,kv

. 693/72j

<693/72

din care:

A

Lucrări in continuare

693.72

693.72

693.72

1

Reabilitare Spitalul de boli Infectioase

693.72

693.72

693.72

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare secție oncologie spitalul mun.Schuller

0.00

0.00

0.00

a

1

proiectare -ob. "utilizarea energiei solare"Spital boli infectioase

2

proiectare -ob. "utilizarea energiei solare"Spital Schuller

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

: tL.227.75'

5.493.08

•:< : : :-:8^05:5;55

din care:

A

Lucrări in continuare

8,039.90

11,112.10

5,477.43

1

Consolidare si extindere sala de concerte,inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8,039.90

11,112.10

5,477.43

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

1

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

0.00

0.00

0.00

2

Demolare tribuna II si peluze, inclusiv tribuna I (fara tribuna oficiala), Stadion Ilie Oana

0.00

0.00

Pagii

0.00

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surss ;onstituit< cf.Legi

finanțate din:

Influente

BUGET

2009

TOTAL BUGET Rectificat

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

5

6

7

8

9=8+10+11

10

n

12

13

1,205.00

1,205.00

0.00

0.00

1,205.00

470.00

470.00

0.00

0.00

470.00

15,633.00

15,633.00

0.00

0.00

15,633.00

15,633.00

15,633.00

0.00

0.00

15,633.00

200.00

(LOfl

(l,W

2WMW

50.00

50.00

0.00

0.00

50.00

80.00

80.00

0.00

0.00

80.00

20.00

20.00

0.00

0.00

20.00

50.00

50.00

0.00

0.00

50.00

61A.00

::: «.00

0.00

:   :613;00

15.00

15.00

0.00

0.00

15.00

15.00

15.00

0.00

0.00

15.00

500.00

500.00

0.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

0.00

500.00

46.00

46.00

0.00

0.00

46.00

52.00

52.00

0.00

0.00

52.00

2.455:65
<::::::2i)95:5;65:

p—-

I

i

2,370.00

2,370.00

0.00

0,$

2,370.00

2,370.00

2,370.00

. 0.00

• . s(

.000

A

2,370.00

500.00

500.00

0.00

-

1

0.00

200.00

200.00

5                 ■

’ " .0.00

20JE0tf

0.00

ia2

_

300.00

300.00

oft

0.0&

L..-^etrăo

7

0.00


Nr. cri

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualiz.

Valoare contract

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surst

:onstituiti

cf.Legi

finanțate din:

Influente

BUGET

2009

TOTAL

BUGET Rectificat

din care:

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8+104-11

10

n

12

13

x-;        . .      '

15,65

115.65

15,65

66

H8

1

AT -Consolidare si extindere sala de concerte,inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

15.65

15.65

15.65

15.65

15.65

0.00

0.00

15.65

2

SF,Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

0.00

100.00

70.00

70.00

0.00

0.00

70.00

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TCHAI.              . . . .

.<1:3,(14(1.61

<<<<<46,229.34

: <67.50

15,19W

<<6U765<51

<<<<<3,360.01:

<<:<<(14»0

:<<<:'T5,193:62

din care

A

Lucrări in continuare

873.05

1,042.80

16,229.34

67.50

7,497.50

6,215.00

1,215.00

0.00

7,497.50

1

Blocuri locuințe sociale Ans.Libertatii, Cartier 9Mai Ploiești

12,324.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

2

Consolidare B1.A7 Str.Cibinului

2,808.00

1,215.00

0.00

1,215.00

0.00

1,215.00

3

Reabilitare termica bloc M10 str.Arhip Nicolae

205.00

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

38.00

4

Alimentare cu apa cartier tineret Ghighiu Ploiești

214.20

259.34

192.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Reamenajare imobil B-dul Independentei nr.16

658.85

783.46

700.00

215.00

215.00

0.00

0.00

215.00

6

Reabilitare sistem iluminat

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

7

Reabilitare termica bloc 135 A, Str Zimbrului

0.00

0.00

0.00

29.50

29.50

0.00

0.00

0.00

29.50

B

Lucrări noi

12,167.56

9,424.00

0.00

5,358.52

3,358.51

2,000.01

0.00

5,358.52

1

Reabilitare termica bloc E6 Republicii

820.00

820.00

0.00

846.38

423.19

423.19

0.00

846.38

2

Reabilitare termica bloc M4 str.Arhip Nicolae

414.00

414.00

0.00

410.08

205.04

205.04

0.00

410.08

3

Reabilitare termica bloc 13 strada Levantica

890.26

0.00

890.26

445.13

445.13

0.00

890.26

4

Reabilitare termica bloc 67 bis, strada înfrățiri nr. 5 A

340.98

0.00

340.98

170.49

170.49

0.00

340.98

5

Reabilitare termica bloc 48 strada Cameliei nr.3A

421.40

0.00

421.40

210.70

210.70

0.00

421.40

6

Reabilitare termica bloc 24, strada înfrățiri nr. 1

1,090.92

0.00

1,090.92

545.46

545.46

0.00

1,090.92

7

Bloc Locuințe sociale str.Spatar Milescu

2,500.00

2,500.00

0.00

12.50

12.50

0.Q0'

0.00

12.50

8

Lucrări reabilitare termica

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0:00

0.00

0.00

9

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei nr.14

1,690.00

1,690.00

16.90

16.90

li ■

ioo

0.00

16.90

10

RTE Blocuri Locuințe Cartier Libertății

0.00

0.00

Pagii

¥3

0.00

1,329.10

1,329.10

----V"

0^)

0.00

1,329.10Nr.

crt

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualiz.

Valoare contract

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surs<

:onstituiti

cf.Legi

finanțate din:

Influente

BUGET

2009

TOTAL

BUGET Rectificat

din care:

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8+10+11

10

n

12

13

0.00

1.402JW

1

2,337.(W)

2,132.00

1

Plan cadastral

0.00

0.00

510.00

400.00

110.00

0.00

510.00

2

SF,PT,DE Blocuri locuințe sociale str.Cosminele

0.00

200.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

3

PUZ Cartier Mihai Bravu

0.00

200.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

4

SF,PT,DE Cartier Mihai Bravu etapa 1

0.00

200.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

5

PUZ Cartier Mimiu

0.00

200.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

6

Expertize tehnice blocuri locuințe

0.00

200.00

35.00

0.00

35.00

0.00

35.00

7

Certificat energetic blocuri cartier libertății

0.00

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

10.00

8

SF,PT,DE Consolidare blocuri locuințe

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

SF PT DE Rețea gaze And. Libertății

0.00

42.00

42.00

42.00

0.00

0.00

42.00

10

AT-Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil

Bdul. Independentei nr.14

0.00

150.00

1.50

1.50

0.00

0.00

1.50

11

SF,PT,DE Reamenajare sediu Fundația Pensionarilor Romani,

Ploiești, str.Gral.Vasile Milea, bloc.A7-subsol

0.00

50.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.50

12

Audit energetic blocuri locuințe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

SF PT DE ET Reabilitare termica blocuri locuințe

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

30.00

14

Actualizare PUG

0.00

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

1,200.00

15

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale aferente terenuri PMP

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

16

Actualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in mun.Ploiesti

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

17

Realizare ORTHOFOTOPLAN digital

0.00

0.00

300.00

300.00

0.00

0.00

300.00

Cap.74.02-71

... .

PROTECȚIA MEDIULUI

TOTAL::-:

2,516.75

3.<11L’5

...... : 1.523.84

:      79.245.25:

18,662.85

60.582.40

:-:-:-:::79j2:45;2S

din care

x'sanr *

A

Lucrări in continuare

1,204.26

1,413.75

1,233.84

77,065.98

16,483.58

■■

0.00

<□^77,065.98

1

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri, Str.Dragos Vodă

332.35

390.69

310.10

250.00

250.00

[î'iod

V 250.00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri, Str.Inului

147.01

172.82

132.22

105.00

105.00

\\

>//105.00

3

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri,Str.Profesor Reiner

91.80

107.93

IfW

ia4

108.00

108.00

■—-T____

\// 108.00

4

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri, Str.B.P.Hasdeu

83.92

96.71

84.08

82.00

82.00

0.00

rotești ,

82.00

Nr. crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualiz.

Valoare contract

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surs< :onstituiti cf.Legi

finanțate din:

Influente

BUGET

2009

TOTAL

BUGET Rectificat

din care:

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8+10+11

10

n

12

13

5

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Natiuni

313.10

368.08

410.00

87.00

87.00

0.00

0.00

87.00

6

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Bratocea

236.08

277.52

190.81

10.00

10.00

0.00

0.00

10.00

7

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiesti-PMP

0.00

0.00

0.00

75,872.98

15,290.58

60,582.40

0.00

75,872.98

8

Studiu de soluție privind reducerea debitelor de ape uzate ind. Deversate in rețeaua de canalizare

0.00

0.00

0.00

360.00

360.00

0.00

0.00

360.00

9

Cartarea zgomotului si elaborarea harților strategice de zgomot pentru aglomerarea urbana

0.00

0.00

0.00

39.00

39.00

0.00

0.00

39.00

10

Realizarea harți de zgomot urban - elaborarea planurilor de acțiune

0.00

0.00

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

40.00

11

Reabilitare platforme gospodărești

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

12

Verificare metrologica sonometru si acreditare renar

12.00

12.00

0.00

0.00

12.00

B

Lucrări noi

1,312.49

1,598.00

1,909.27

1,909.27

0.00

0.00

1,909.27

1

Extindere rețea canalizare strada AGRICULTORI

78.08

95.00

80.00

80.00

0.00

0.00

80.00

2

Extindere rețea canalizare strada COMANA

85.81

105.00

90.00

90.00

0.00

0.00

90.00

3

Extindere rețea canalizare strada DUMBRĂVENI

61.63

75.00

65.00

65.00

0.00

0.00

65.00

4

Extindere rețea canalizare strada BOGDAN VODĂ

98.35

120.00

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

5

Extindere rețea canalizare strada CAISULUI

65.25

80.00

65.25

65.25

0.00

0.00

65.25

6

Extindere rețea canalizare strada FLORILOR

126.92

155.00

130.00

130.00

0.00

0.00

130.00

7

Extindere rețea canalizare strada PLAIULUI

57.62

70.00

60.00

60.00

0.00

0.00

60.00

8

Extindere rețea canalizare strada POSTĂVARUL

61.41

75.00

65.00

65.00

0.00

0.00

65.00

9

Extindere rețea canalizare strada PRAHOVEI

204.26

248.00

210.00

210.00

0.00

0.00

210.00

10

Extindere rețea canalizare strada DREPTĂȚII

317.20

385.00

317.20

317.20

0.00

0.00

317.20

11

Extindere rețea canalizare strada CIOPLEA

84.63

103.00

85.00

85.00

• 0.00

85.00

12

Extindere rețea canalizare strada GAZETEI

71.33

87.00

71.82

71.82

/ 0.00

, ■.... 9.00

—.

71.82

13

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri,strada Dâmbului

335.00

335.00

.rfj.OO

■. ■ 0.00

335.00

14

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri, strada Maior Sontu

Pagii

ia 5

235.00

235.00

w.

0.00

2.35.00Nr.


crt.


DENUMIREA


OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


Valoare


totala


conform S.F.


Valoare


totala


actualiz.


Valoare


contract


Surse


proprii


Credite


Bancare


Interne


Credite Alte sursi


Bancare


Externe


:onstituiti cf.Legi
SF,PT,DE Extindere rețea canalizare Cartier RuduluiTOTAL


finanțate din.


BUGET Rectificat


9=8+10+11


din care:


Influente


BUGET
SF,PT,DE Extindere rețea canalizare Cartier Bereasca

SF,PT,DE Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu80.00


120.00


90.0060.00
10120.00

90.00T^NȘȚQRȚURT:-:$: din care


Lucrări in continuare


Modernizare strada Orzari/str. Acarului


Lucrări noi


Modernizare strada Scaieni


Modernizare strada Izvoare


Modernizare strada Munteniei


Modernizare strada Victoriei


Modernizare strada Azuga


Modernizare strada Bustenari


Modernizare strada Alecu Russo


RK strada Rapsodiei


RK strada Bobalna


RK strada Ghe.Doja


Amplasare copertine, refugiu calatori in stațiile RATP Ploiești


Expertize si documentație tehnica pentru modernizare, reparații

 • 2  capitale in mun.Ploiesti axa nord-sud

'Documentație tehnica pentru modernizare axa nord-sud7 in

 • 3  ; municipiul Ploiești3;764.0t


70.00


70.00


3,375.14

529.82


882.93


81.25


2.00


2.00


2.00


115.30


291.56


822.62


645.66


168.87


0.00


150.00


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Pagina 6


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Florina POPESCU:23S:.:«7


.■.■.3,525-14


81.25


81.25


115.30


168.87


150.00

0.00

-150.00

f 0.00


0.00 • c) cazier judiciar; pentru înscrierea la examen se poate admite dovada solicitării cazierului sub rezerva ca până la înregistrarea în Registru acesta să fie depus la dosar;

 • d) o copie a carnetului de muncă sau adeverința eliberată de societatea ori unitatea în care candidatul și-a desfășurat sau își desfășoară activitatea, din care să rezulte o vechime de minimum 3 ani în domeniul profesiei de bază; adeverința care atestă practica de 3 ani în domeniul proprietății industriale este


eliberată sau vizată de Cameră. Modul d

se stabilește de Cameră, cu acordul 05

 • e) dovada de plată a tarifului/pe^effut de serviciul de examinare a candidatyțlyi^în funcțiefde nums obiecte de proprietate industrială 1^-căre acesta s-a înscris, Art. II. — Oficiul de Stat pentrlț Inyenții și Mărci (OS+M duce la îndeplinire prevederile prez^hțului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în MonitoKuPcâ$al al României, Partea I.            '        <


Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, Alexandru Cristian Ștrenc

București, 17 septembrie 2009.

Nr. 113.’

MINISTERUL ADMNISTRAȚIEI Șl INTERNELOR ■

ORDIN

privind alocarea sumelor în vederea compensării creșterilor neprevizionate ale prețurilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației în sistem centralizat, conform Ordonanței Guvernului

nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1 j—(3) și ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 18/2009, Legea bugetului de stat pe anul 2009,

Jn temeiul art. 19 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea uno?măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice.centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, și, respectiv, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu. modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă alocarea unor sume pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili corespunzător perioadei ianuarie—septembrie a anului 2009 (tranșa V — octombrie 2009), conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Art. 4. — Alocarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societățile care produc, transportă, distribuie și furnizează energie termică, conținută de Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, cu modificările ulterioare.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Art. 2. — Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor, pentru furnizorii de energie termică destinată populației.

Art. 3. — Calculul cuantumurilor sumelor se face în baza ordinelor și deciziilor privind tarifele și prețurile locale de referință emise de autoritățile de reglementare competente, respectiv Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și

Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,

Dan Nica

București, 16 septembrie 2009.

Nr. 229.

/

»               ANEXĂ')


II


SUME

calculate pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor l4>combustibiliijutilizați , pentru producerea energiei termice furnizate populației prin sisteme centralizate, cohfbrm Qrtfobap^^ivernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energie termică în sisteme centralizate, în valoare de 27.000.000 lei


Nr. crt.

Județul

Localitatea

Cantitate energie termică furnizată populației în ianuarie-septembrie 2009 (Gcal)

Cantitate anuală de energie termică estimată a fi furnizată populației conform A.N.R.S.C.

(Gcal)

Compensare combustibil 2009 (conform A.N.R.S.C.)

Repartizare sume octombrie 2009 lei

unitar lei/Gcal

lei

1.

Arad

1 -Arad

169.726

272.151

51,23

13 942.296

481.000

2.

Argeș

2-Pitești

195.426

324.577

83,97

27.254.731

876.000

3.

Bacău

3-Bacău

89.885

234.366

72,79

17.059.501

300.000

4.

Botoșani

4-Botoșani

51.762

92.000

79,23

7.289.160

201.000

5.

Bihor

5-Oradea

273.784

483.000

47,88

23.126.040

749.000

6.

Brașov

6-Brașov

114.526

233.125

54,00

12.588.750

304.000

7-Făgăraș

17.898

31.500

82,47

2.597.805

93.000

7.

Brăila

8-Brăila

84.053

150.335

99,90

15.018.467

385.000

8.

Buzău

9-Buzău

90.815

’      ' 149.537

101,31

15.149.593

551.000

9.

Caraș Severin

10-Reșița

18.201

28.020

108,32

3.035.126

117.000

10.

Călărași

11-Oltenița

18.783

28.371

88,84

2.520.480

70.000

11.

Cluj

12-Cluj Napoca

205.510

389.500

96,75

37.684.125

1.205.000

12.

Constanța

13-Constanța

386.806

637.636

70,99

45.265.780

1.485.000

14-Medgidia

18.514

30.500

85,23

2.599.515

76.000

15-Mangalia

37.035

50.000

177,57

8.878.500

277.000

16-Năvodari

35.341

54.707

59,27

3.242.484

111.000

13.

Dâmbovița

17-Târgoviște

32.521

' 67.000

97,21

6.513.070

177.000

14.

Dolj

18-Craiova

272.995

460.000

33,77

15.534.200

453.000

19-Calafat

5.196

15.000

114,60

1.?19.000

300.000

15.

Galați

20-Galați

297.666

447.109

59,61

26.652.167

868.000

16.

Giurgiu

21-Giurgiu

51.539

89.406

86,57

7.739.877

132.000

17.

Harghita

22-Gheorgheni

16.676

29.000

61,80

1.792.200

51.000

23-Miercurea Ciuc

46.167

70.000

101,29

7.090.300

278.000

24-Odorheiu Secuiesc

13.380

28.244

93,53

2.641.661

83.000

18.

Hunedoara

25-Deva

50.186

110.000

37,04

4.074.400

101.000

19.

lași

26-Pașcani

24.079

41.693

90,65

3.779.470

53.000

20.

Maramureș

27-Baia Mare

3.600

5.000

86,66

433.300

22.000

21.

Mehedinți

28-Dr. Turnu Severin

130.256

209.QO0

27,16

5.676.440

155.000

22.

Mureș

29-Târgu Mureș

123.789

192.047

101,49

19.490.850

745.000

23.

Neamț

30-Piatra Neamț

45.975

100.000

103,33

10.333.000

251.000

24.

Olt

31-Caracal

18.813

43.000

91,26

3.924.180

Prahova

32-Ploiești

274.256

392.434

56,78

22.282.403

X890.00Q

26.

Suceava

33-Suceava

119.974

210.000

64,65

13.576.500

43^TOO

34-Rădăuți

26.344

58.000

68,01

3.944.580

100.000

27.

Teleorman

35-Turnu Măgurele

19.846

36.000

78,57

2.828.520

63.000

36-Alexandria

37.835

97.093

61,22

5.944.033

77.000

37-Roșiorii de Vede

8.730

20.000

84,51

1.690.200

22.000

28.

Timiș

38-Timișoara

463.683

735.235

71,87

52.841.339

1.918.000

39-Sănnicolau Mare

4.967

8.380

78,76

660.009

27.000

29.

Tulcea

40-Tulcea

63.084

109.850

94,91

10.425.864

227.000

30.

Vâlcea

41-Rm. Vâlcea

150.041

250.000

34,99

8.747.500

417.000

31.

Vaslui

42-Vaslui

9.146

22.203

127,65

2.834.213

34.000

32.

Vrancea

43-Focșani

84.095

146.697

70,24

10.303.997

1.500.000

33.

București

44-București

2.556.009

4.343.336

75,57

328.225.901

10.287.000

TOTAL

6.758.913

11.525.052

818.951.527

27.000.000

') Anexa este reprodusă în facsimil.

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

Nota de fundamentare rectificare buget

Propunere octombrie2009


Lista Obiectivelor de investiții finanțate de la Bugetul Local

Suma necesara + 70.000 lei

Suma va fi asigurata in cadrul listei de investiții prin preluarea acesteia de la capitolul Reparații curente străzi in municipiul Ploiești.

MODERNIZARE STRADA ORZARI/STRADA ACARULUI

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 295/2008 a fost aprobata modernizarea străzii Orzari, proiect ce conținea realizarea rețelei de canalizare si lucrările aferente asfaltării pe aceasta strada. Rețeaua de canalizare proiectata deversa in strada Dambovitei strabatand strada Acarului.

Pentru racordarea cetățenilor la rețeaua de canalizare este necesara extinderea acesteia pana in strada Mecet pe o lungime de aproximativ 70 m si realizarea refacerii sistemului rutier pe strada Acarului.

Pentru realizarea lucrărilor propunem alocarea sumei necesare de 70.000 lei.

DOCUMENTAȚIE TEHNICA PENTRU MODERNIZARE AXA NORD-SUD, IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

In scopul accesării fondurilor structurale se dorește realizarea proiectării pentru axa nord sud. In aceast sens se renunța la pozitia”Expertize si documentație tehnica pentru modernizare, reparații capitale in municipiul Ploiești axa nord-sud” aceasta inlocuindu-se cu “Documentație tehnica pentru modernizare axa nord-sud, in municipiul Ploiești” cu aceeași suma, 150.000 lei.

Drector Executiv Adjunct

Ing. Madalina Crăciun


Sef Serv. Rep. si Investiții Drumuri

Ing. Mihaelalamandi

OS1SSS1I


"*Z4’;*S'KF;'2’C’0’9"‘r0*:^'3"':’2’4TSl'4'O'Z
ca loccrfor// slrozî ^cl^i/zz/Z

TA^-O^lt. 597. 88U


Ir cSt

l

A/ umeh      Prc> /Wfo e/e

l

CGrcede/

*L

tirL® gfenâ

Zry     3 cu f##

4

M&r&ra âc»rt£)

Cc 3i£e z>  7“udor

’ 6

....... f                                                                      .......

7

■P7&rîc„â

J

Aur/tiCU

ș

b&rocfâ Gh&ortf^e.


pr

/

/As

su

£ă-

5

e&WAt

£

(țCZ^Zx

7 ■

><''W

Q

u:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII


NOTA DE FUNDAMENTARE PROPUNERI BUGET 2009

• Capitolul 67.02.71

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


B - Lucrări noi

1. REFACERE STADION “ILIE PANA” PLOIEȘTI

Stadionul “Ilie Oana” a fost construit incepand cu anul 1932, fiind format din tribuna I, construita in anii 1936 - 1938 si consolidata in anii 2006- 2008 doar tribuna oficiala , tribuna II, peluza I si peluza II, construite intre anii 1952-1957.

Cutremurele din 1977, 1990 si 2004 au afectat structura de rezistenta a clădirii, impunandu-se demolarea si executarea unui stadion nou, pastrandu-se aceeași destinație, in conformitate cu noile strandarde.

•Indicatorii tehnico economici au fost aprobați prin HCL 274/2009.

•Valoarea investiției (inclusiv TVA) 39.735.194 lei / 9.460.760 euro

din care C+M

Credite de angajament Credite bugetare

Grafic de finanțare 2009

31.178.573 lei / 7.423.470 euro

200.000 lei - Buget local

200.000 lei - Buget local

200.000 lei - Buget local

2010                    - 31.000.000 lei - Buget local

Grafic de execuție - 6 luni după incheierea contractului de proiectare si execuție

Pentru anul 2009, se solicita alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 lei.

1. DEMOLARE TRIBUNA II SI PELUZE, INCLUSIV TRIBUNA I (FARA TRIBUNA OFICIALA), STADION “ILIE PANA”

Stadionul “Ilie Oana” reprezintă un simbol al Municipiul PloL^șB,vb reîehhța a fi

vietn sportive a cetățenilor urbei, fiind construit la inceputul secolului/tr|cut.’ ‘

Autoritatea contractantă, Municipiul Ploiești, consideră nec^ară trans^ora^ea actualului Stadion Municipal “Ilie Oana”, situat în Ploiești str. Stadionhfui^Jjț^^^tr-o arenă sportiva echipată la standarde internaționale.

Pentru a atinge acest obiectiv sunt necesare lucrări de refacere si modernizare a actualei baze sportive, in conformitate cu reglementările FIFA - UEFA, astfel incât să se asigure condiții optime de desfășurare a activităților sportive si culturale ale comunității.

O etapa a reabilitării actualei arene sportive vizeaza demolarea tribunei a Il-a, a peluzelor si a tribunei I (fara tribuna oficiala), astfel incat lucrările viitoare să aibă drept finalitate încadrarea construcției si a dotărilor aferente în normele FIFA-UEFA, asigurându-se funcționalitatea stadionului pentru cel puțin 50 de ani.

Documentația tehnică, elaborată de proiectantul Oficiul Public Proiect, are ca obiect demolarea tribunei II si a peluzelor, inclusiv tribuna I (fara tribuna oficiala), in vederea asigurării amplasamentului pentru viitoarele lucrări de refacere si modernizare. In acest sens, documentația tehnica indica atat tehnologia de demolare, cat si lucrările pregătitoare pentru asigurarea frontului de lucru liber de orice sarcini si lucrările privind organizarea de șantier.

Valoarea investiției (inclusiv TVA) 1.653.850,00 lei - 386.580,00 euro

din care C+M                 1.433.990,00 lei - 335.180,00 euro

Pentru lucrările prevăzute s-a obținut Certificatul de urbanism nr.601/26.05.2009, iar documentația tehnică a fost supusă avizării Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții in Municipiul Ploiești.

Credite de angajament    -   300.000 lei - Buget

Credite bugetare          -   300.000 lei - Buget

Grafic de finanțare 2009  -   300.000 lei - Buget

Grafic de finanțare 2010   - 1.133.990 lei - Buget local

Grafic de execuție — 2 luni după incheierea contractului

Pentru anul 2009, se solicita alocarea de la bugetul local a sumei de 300.000 lei.

• Capitolul REPARAȚII CURENTE

REPARAȚII CLĂDIRE ADMINISTRATIVA CRÂNGUL LUI BOT

Primăria Municipiului Ploiești are in patrimoniu clădirea adminstrativa din perimetrul uzinei de apa potabila Crângul lui Bot, imobil avand o suprafața de 353,04 mp.

In vederea amenajării acestui spațiu pentru desfasurarea de activitati sportive si punerea in funcțiune a clădirii, s-a intreprins o verificare asupra stării tehnice a construcției, lucrările necesare fiind următoarele : reparare acoperiș, reparare instalație sanitara, reparare instalație electrica, reparare instalație de incalzire (cu schimbarea centralei termice), zugrăveli, tencuieli si vopsitorii interioare.

Documentația tehnica necesara a fost comandata proiectantului Oficiul Public Proiect, se afla in curs de elaborare, estimandu-se o valoare de circa 350.000 lei pentru realizarea execuției.

Credite de angajament          - 200.000 lei - Buget local

Credite bugetare                - 200.000 lei - Buget local

Grafic de finanțare 2009/2010  - 350.000 lei - Buget local

Grafic de execuție               - după incheierea contractului

Pentru anul 2009, se solicita alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 lei.

DIRECTOR

EXECUTIV ADJUNCT

Ing.Florina PopescuSEF SERVICIU INVESTIȚII Ing.Teodora Marin / \ h/î /

întocmit,

Ștefan D.

1 ex./06.10.2009


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766/22.X.20U2

Art. 2. — Personalul militar încadrat în postul prevăzut Art. 3. — Funcția și coeficientul de ierarhizare pentru la art. 1 beneficiază de salarizarea în valută și de celelalte determinarea salariului în valută al personalului militar sta-. drepturi . în valută și în Jei ale personaluTui trimis în misiune . permanentă Guvernului completările


Art. 3. — Funcția și coeficientul de ierarhizare pentru


iu in străinătate, potrivit prevederilor Hotărârii ' nr. 837/1995, republicată, cu modificările și ulterioare.


bilit la art. 1 sunt prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ’■'/ • - ■ "

. Art.- 4. — Fondurile necesare pentru i și pe timpul desfășurării misiunii vor fi            dffi/țpâge-

tul Ministerului Apărării Naționale.

PRIM-MINISTRU                                ' t-;

ADRIAN NÂSTASE                       I1/ '

Contrasemnează:' L Ministrul apărării naționale, loan Mircea Pașcu . Ministrul afacerilor externe, Mircea Geoană Ministrul muncii și solidarității sociale, .Marian Sârbu Ministrul finanțelor publice, Mihai Nicolae TănăsescuBucurești, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.099..


> Anexa se comunică Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Externe.

t

*       GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în proprietatea publică a municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, județul Prahova

în temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale'art. 9 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,


Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă trecerea Stadionului „llie Oană“ și a patinoarului artificial, situate în municipiul Ploiești, identificate potrivit anexei nr. 1, din proprietatea publică a statutului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în proprietatea publică a municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, județul Prahova.

Art. 2. — Imobilul, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prevăzut


în anexa nr. 2, va fi utilizat în comun de către acesta și de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Art. 3. — Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pa bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de fa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÂSTASE Contrasemnează: --Ministrul tineretului și sportului, Georgiu Gingăraș p. Ministrul administrației publice, Ionel Fleșariu, secretar de stat

._ Ministrul finanțelor publice, Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.101.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr.-766/22.X.2OO2           -       5

- -                                                                                          ANEXA Nr, 1

DATE'L’e DE 1 D E NT+FIC A R E = -

a imobilelor care se transmit din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Tineretului : și Sportului în proprietatea publică a municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Adresa imobilelor care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se . transmit imobilele

Specificația și suprafața obiectivului

Nr. parcelei

z''5 r'

Nr. M.F.P;;. '

^f3ge®g0lj

I. Stadionul

Statul român —

Municipiul Ploiești

— Suprafața aferentă terenului

TTV“

' ' A > ' '

„llie Oanâ“

Ministerul

Consiliul Local.

de fotbal central si tribunei =

■!

-L ■            \ ’w

Municipiul Ploiești,

Tineretului

al Municipiului

19.975 m2

/(?. l!

Str. Stadionului

și Sportului

Ploiești,

1. teren de fotbal, aruncare suliță

!’■: c

l JH

nr. 26

județul Prahova

și ciocan = 7.990 m2

• Ț

•■s. ‘s

> & $

2. sectoare pentru sărituri (dreapta

si stânga terenului de fotbal) =

<\" ■A,

2.200 m2

2, 3 ..

3. pistă atletism 6 culoare = .

.....

. 2.700 m2

4. zonă verde de protecție și

4

reclame publicitare = 910 m2

5

5. tribuna centrală = 3.000- m2

6

 • 6. tribună = 1.869 m2

 • 7. peluza 1 si peluza 2 =

7

.1.220 m2

8, 9

8. garaje și anexe cabină poartă =

95 m2

10, 11,

12, 15

Suprafața aferentă terenurilor de sport = 5.400 m2

,

1. teren de fotbal gazonat =

3.950 m2

13

2. teren cu zgură = 1.450 m2

14

Teren liber = 5.395 m2

16

II. Patinoar

Statul român —

Municipiul Ploiești

— Suprafața aferentă patinoarului și tribunei ’= 4.167 m2 :

100.962

artificial

Ministerul

Consiliul Local

descoperit

Tineretului

al Municipiului

1. canal tehnologic = 270 m2

2

Municipiul Ploiești,

și Sportului

Ploiești,

2. cale de acces = 1.057" m2

3

str. Mareșal

județul Prahova

3. patinoar = 1.723 m2

1

Alexandru

4. tribuna = 847 m2

4

Averescu nr. 1

5. curte interioară = 270 m2

. 5

ANEXA Nr, 2

DATELE DE IDENTIFICARE


a imobilului, proprietate publică a statului, care se folosește în comun de către Ministerul Tineretului și Sportului

și Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Adresa imobilului care se transmite

Specificația obiectivului

Nr. parcelei

Caracteristicile tehnice ale imobilului

lunicipiul Ploiești, Str. Stadionului Tir. 26, județul Prahova

Cale de acces

20

.Suprafața = 600,00 m2

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI Șl PĂDURILOR

ORDIN

pentru aprobarea Condițiilor și procedurilor privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspecțiilor în câmp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială

în baza prevederilor art. 12 și ale art. 21 alin., (1) lit. ,g) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante,

având în vedere necesitatea armonizării legislației naționale cu reglementările Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 98/96/CE privind modificarea, cu privire la inspecțiile în câmp, a directivelor nr. 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE și 70/458/CEE privind comercializarea semințelor de sfeclă, plante furajere, cereale, cartofi, plante oleaginoase și textile și de legume,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Municipiului Ploiești


■— A7          /?- £Ta^J 79^î


SECRETAR, Popa Gheorghe