Hotărârea nr. 329/2009

Hotãrârea nr. 329 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA                             V

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

HOTĂRÂREA NR. 329

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și a consilierilor Cătălina Nicoleta Bozianu, Paul Palaș, Ion Iancu, Constantin Popa și Gheorghe Popa, precum și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009;

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51 / 2006 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.92 / 2007, privind serviciile de transport public local; având în vedere prevederile Contractului de Administrare nr. 011768 / 25.05.2009 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.43 / 27.02.2007 modificată și completată prin Hotărârea nr. 120 / 30.04.2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

având în vedere prevederile Legii nr. 18/29.02. 2009 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2009 și Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001, republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre;

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Dată în Ploiești, astăzi, 8 octombrie 2009

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂf CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Maria Magdalena Mazâlu


Paul Palas

EXPUNERE DE MOTIVEIa proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru anul 2009 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.77 / 31.03.2009 și rectificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.258 /24.08 .2009 și nr. 296 / 23.09.2009.

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51 / 2006 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.92 / 2007, privind serviciile de transport public local; având în vedere prevederile Contractului de Administrare nr. 011768 / 25.05.2009 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.43 / 27.02.2007 modificată și completată prin Hotărârea nr. 120 / 30.04.2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

având în vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele locale, cu modificările si completările ulterioare ;

Ținând cont de faptul că Regia Autonomă de Transport Public Ploiești prestează un serviciu de interes public, aflat în subordinea Primăriei Municipiului Ploiești, având calitatea de administrator în baza Contractului de Administrare nr. 011768 / 25.05.2009 și văzând raportul de specialitate din care rezultă că suma este necesară executării obiectivului de investiții „Amplasare copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești”, se propune o nouă rectificare în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 republicată și actualizată, privind finanțele publice locale, a Legii Bugetului de Stat pe anul 2009 nr. 18/27.02.2009.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


Primar,

Andrei Liviu Volosevici


Consilieri, Cătălina Nicoleta Bozianu Paul Palaș Ion Iancu / Constantin P Gheorghe Popa


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru anul 2009 rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.296 /23.09 .2009 se propune a fi supus unei noi rectificări în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale republicată și actualizată, a Legii Bugetului de Stat pe anul 2009 nr. 18 / 27.02.2009.

în anexa nr. 1 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești la capitolul:” Surse de finanțare a investițiilor din alocații de la buget” pentru obiectivul de investiții „Amplasare copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești” ,se propune rectificarea de buget în plus cu suma de 168,87 mii lei.

Suma propusă are la bază indicatorii tehnico-economici a investiției din studiul de fezabilitate.

Lista obiectivelor de investiții pentru care se propune această rectificare constituie anexa nr.2 la prezentul proiect de hotărâre.Scopul final al acestei investiții este realizarea unor stații RATP Ploiești care să satisfacă nevoile călătorilor.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


JCIAR, irligiu-e c.
^Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI |


Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244)543761, fax. (40-244)513228,


BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE (RECTIFICARE)Nr. crt.

Indicatori

Nr. rd.

BVC 2009 rectif. cf.HCL nr.296 /23.09.2009

Diferențe' rectiiiSaf^

L^tificat

0

1

2

3

4

5

L

VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 05 ), din care:

01

74.000,0

74.000,0

1.

Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04) ,din care:

02

73.815,0

73.815,0

a)

Venituri din activitatea de bază, din care :

03

67.255,0

67.255,0

- bilete și abonamente casierie

30.355,0

30.355,0

- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, deținuți politici, elevi, studenți și pensionari

29.000,0

29.000,0

- sume asistență socială pentru transport handicapați

3.300,0

3.300,0

- convenții

4.600,0

4.600,0

b)

Venituri din alte activități

04

6.560,0

6.560,0

2.

Venituri financiare

05

185,0

185,0

n.

CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 07 + rd. 18)

06

74.000,0

74.000,0

î.

Cheltuieli ptr. exploatare . (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:

07

73.270,0

73.270,0

a)

Cheltuieli materiale

08

21.509,0

21.509,0

b)

Cheltuieli cu personalul, din care:

09

47.361,0

47.361,0

- salarii, indemnizații

10

34.724,0

34.724,0

- tichete masă

2.205,0

2.205,0

- contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325% fond de risc accident de muncă și boli profesionale

11

7.335,0

7.335,0

- ajutor de șomaj (0,5%)+fond de garanție a creanțelor salariate

12

174,0

174,0

- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G. nr. 88/2006 și Leg.nr. 19/2007

13

1.806,0

1.806,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care.

14

1.117,0

1.117,0

- contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la pers.juridice (0,85%)

15

295,0

295,0

- vărsăminte de la pers.juridice pentru pers.cu handicap neâncadrate

128,0

128,0

-fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)

16

694,0

694,0

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele

17

4.400,0

4.400,0

2.

Cheltuieli financiare

18

730,0

730,0

ni.

REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

19

IV.

ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGH, din care

20

fond de rezervă

21

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANH PRECEDENȚI

22

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

23

VII.

PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit O.M.F. nr 144/2005) din care:

24

a)

Rezerve legale

25

b)

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

26

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat

27

d)

Alte repartizări prevăzute de lege-fond de dezvoltare

28

Până la 10% pentru participarea salariaților la profit

29


Nr. ort.

Indicatori

Nr. rd.

BVC 2009 rectif. cf.HCL nr.296 /29.09.2009

Diferențe de

BVC 2009 rectificat

s.

0

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

30

y. -a

fX

g)

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)

31

\\f

-

VIII.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

32

6.4 Î^Q'

3^.583,87

1.

Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe

33

9153

■■ i ’1

915,0

2.

Alocații de la buget, din care :

  • - leasing financiar aferent contractelor pentru autob. MAN și BMC

  • - amplasare copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești

34

5.500,0

5.500,0

"+758,87

+168,87

5.668,87

5.500,0

168,87

3.

Alte surse; CIVITAS 11-35%

35

-

-

X.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

36

6.415,0

6.583,87

1.

Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

37

2.

Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:

38

- interne

39

- externe

40

XI.

DATE DE FUNDAMENTARRE

41

1.

Venituri totale

42

74.000,0

74.000,0

2.

Costuri aferente volumului de activitate

43

74.000,0

74.000,0

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

44

1.172

1.172

4.

Nr. mediu personal total

45

1.172

1.172

5.

Fond de salarii, din care:

46

34.724,0

34.724,0

a)

fond de salarii aferent posturilor blocate

47

-

-

b)

fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit OUG nr. 79 /2008, cu modificările și completările ulterioare, din care:

48

124,4

124,4

- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salariată, potrivit OUG nr. 79/2008 cu modificările și completările ulterioare

49

59,4

59,4

c)

fond de salarii aferent pers, angajat pe bază de contract individual de muncă

51

34.599,8

34.599,8

6.

Câștigul mediu lunar pe salariat

52

2.460,0

2.460,0

DIRECTOR ' ing. Radu


Sl


o*( r

,,X<\

ț/C      —        ■

R. A.T. P. șAc

PLOIEȘTI ^I~î


DIRECTORJFINANCIAR, ec. Daniela Elenii Birligiu


W .

^Regia Autonomă de Transport Public PLQfJȘȘTL


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,-------------------------------------------------------------

Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244)543761, fax. (40-244) 513228, e-mail offlc^^ijfes^

Anexa nr. 2

PROPUNERE LISTĂ OBIECTIVE DE INVESTIȚII DIN ALOCAȚII BUGETARE PENTRU ANUL 2009 LA RATP PLOIEȘTI


Nr. ort.

Obiectiv

Fundamentare tehnică

Buget local 2009 mii lei

1.

Amplasare copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești

60 copertine,structură metalică și acoperite atât pe laterale cât și la acoperiș cu panouri policarbonat culoarea albă(cf. SF)

168,87

TOTAL ALOCAȚII BUGETARE

168,87

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

și a emis:                    & ^6') L
—            /?        /Ti//?PREȘEDINTE,

PalasPauJ