Hotărârea nr. 328/2009

Hotãrârea nr. 328 privind aprobarea documentatiei tehnice revizuite si a indicatorilor tehnico-economici pentru Modernizare strãzile Orzari si Acarului

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 328 privind aprobarea documentației tehnice revizuite si a indicatorilor tehnico-economici pentru « Modernizare străzile Orzari si Acarului »

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Nicoleta Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea documentației tehnice revizuite si a indicatorilor tehnico-economici pentru « Modernizare străzile Orzari si Acarului »;

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d , din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba documentația tehnica revizuita si indicatorii tehnico-economici pentru « Modernizare străzile Orzari si Acarului» conform anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic Investiții, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi 8 octombrie 2009.

Președinte de ședință,

Paul Palas


Contrasemnează, Secretar, Maria Magdalena Mazâlu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobarea documentației tehnice revizuite si a indicatorilor tehnico-economici pentru « Modernizare străzile Orzari si Acarului »

Prin Hotararea Consiliului Local 295/2008 a fost aprobata modernizarea străzii Orzari, proiect ce conținea realizarea rețelei de canalizare si lucrările aferente asfaltării pe aceasta strada. Rețeaua de canalizare proiectata deversa in strada Dambovita strabatand strada Acarului.

Pentru racordarea cetățenilor la rețeaua de canalizare este necesara extinderea acesteea pana in strada Mecet (pe o lungime de aproximativ 70 m) si realizarea refacerii sistemului rutier pe strada Acarului.

Direcția Tehnic Investiții prin Serviciul Reparații si Investiții Drumuri propune aprobarea documentației tehnice revizuite si a indicatorilor tehnico-economici pentru Modernizarea străzilor Orzari si Acarului.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr. crt

Denumire lucrare

Valoare totala (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. luni

Capacitati

0

1

2

4

5

6

1

MODERNIZARE STRĂZI ORZARI -ACARULUI

313.380

2009

4

L străzi - 279 mp

L canalizare-276 m

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare .

VI

qKPRIMAR,

CĂTĂLINĂ

ylC QLETA BOZIANU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEprivind aprobarea documentației tehnice revizuire si a indicatorilor tehnico-economici pentru « Modernizare străzile Orzari si Acarului»

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune aprobarea documentației tehnice revizuite si a indicatorilor tehnico-economici pentru Modernizarea străzilor Orzari si Acarului;

Prin Hotararea Consiliului Local 295/2008 a fost aprobata modernizarea străzii Orzari, proiect ce conținea realizarea rețelei de canalizare si lucrările aferente asfaltării pe aceasta strada. Rețeaua de canalizare proiectata deversa in strada Dambovita strabatand strada Acarului.

Pentru racordarea cetățenilor la rețeaua de canalizare este necesara extinderea acesteia pana in strada Mecet (pe o lungime de aproximativ 70 m) si realizarea refacerii sistemului rutier pe strada Acarului.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr. crt

Denumire lucrare

Valoare totala (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. luni

Capacitati

0

1

2

4

5

6

1

MODERNIZARE STRĂZI ORZARI -ACARULUI

313.380

2009

4

Lstrazi - 279 mp

L canalizare-276 m

Modernizare străzile ORZARI-ACARULUI - strada Orzari este situata in partea de sud a municipiului Ploiești si pornește din strada Acarului iar in celalalt capat se infunda. Prin modernizarea străzilor se vor executa lucrări de canalizare si refacere a sistemului rutier cu imbracaminte asfaltica corespunzătoare unor străzi de categ a III a precum si realizare a de trotuare.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MADALINA CRĂCIUN
SERVICIUL REP SI INV DRUMURI MIHAELAIAMANDIS.C. ARMADOS S.R.L. PLOIEȘTI

Str. Vasile Lupu nr.52, Ploiești

Reg.Com. - J29/3395/1992, Cod fiscal - 2698601 Banca Transilvania - suc. Ploiești

Cod IBAN - RO07 BTRL 0300 1202 5565 04XX Tel / fax -(00)4-0244-516848;

E-mail: armados_srl@yahoo.com


MEMORIU TEHNIC

REVIZUIT

Capitolul 1. Date generale

 • 1.1     Denumirea proiectului:

Modernizare străzi Orzari si Acarului

 • 1.2     Număr proiect și faza de proiectare:

Proiect nr.:           269 rev/2009 -

Documentație aprobata prin HCL 295/2008 -revizuita

 • 1.3     Beneficiar:

Primăria municipiului Ploiești

 • 1.4     Proiectant:

S.C. ARMADOS S.R.L. Ploiești

 • 1.5      Amplasament. Situația existentă

Strada Orzari este situata în partea de sud a municipiului Ploiești și pornește din strada Acarului, iar la celălalt capăt se înfundă.

Strada are două sensuri de circulație și nu este modernizată, având suprastructura din pământ. Strada nu are canalizare menajeră.

Prin tema de proiectare se solicită refacerea sistemului rutier după realizarea canalizării pe această stradă care în prezent nu este asfaltată.

Strada se va realiza cu lățimea de 5.00 m și se va amenaja trotuar pe partea dreaptă.

Capitolul 2. Soluția proiectată

2.1 Considerații generale :

Proiectul tehnic revizuit care face obiectul acestei lucrării se referă la modernizarea străzilor Orzari si Acarului din municipiul Ploiești.


Prin Hotararea Consiliului Local 295/2008 a fost aprobata modernizarea s ce conținea realizarea rețelei de canalizare si lucrările aferente asfaltării pe aceasta canalizare proiectata deversa in strada Dambovita strabatand strada Acarului.

Pentru racordarea cetățenilor la rețeaua de canalizare este necesara extinderea ace strada Mecet (pe o lungime de aproximativ 70 m) si realizarea refacerii sistemului rutier pe strada Acarului.

Lucrările de modernizare constau în :

 • - realizarea carosabilului cu sistem rutier nou, cu îmbrăcăminte asfaltică corespunzătoare unei străzi de categoria a IlI-a, clasa C.

 • - realizarea unui trotuar cu borduri de beton de ciment pe partea dreaptă a străzii;

 • - profilul longitudinal al străzii s-a proiectat astfel încât să nu afecteze proprietățile;

în urma modernizării și refacerii sistemului rutier al străzii se vor reduce în mare parte zgomotele, praful și vibrațiile. Datorită acestui fapt, circulația rutieră se va desfășura în condiții foarte bune.

2.2 Indicatori tehnico-economici:

 • * Lungimea totală a străzii este de

 • * Lățimea părții carosabile:

 • * Declivitatea în profil lung este de 0.84%.

  Aprobata anterior 160,28 ml. 5.00 ml


  revizuita

  279 ml

  5 m


Valoarea lucrărilor proiectate se incadreaza in valoarea totala aprobata prin HCL 295/2008

Durata de execuție totala 4 luni.

 • * în profil transversal partea carosabilă se va executa cu două pante de 2,5% sub formă de acoperiș.

 • * In profil longitudinal se va urmări actuala situație.

2.3 Descrierea soluției tehnice :

Sistemul rutier este alcătuit din:

 • - 4 cm strat beton asfaltic BAI6;

 • - 6 cm strat de legătură binder BAD25;

 • - 15 cm strat de piatră spartă;

 • - 20 cm strat de balast.

Trotuarul are următoarea alcătuire:

- 4 cm beton asfaltic BA8;

-10 cm beton C8/10 ;

în profil longitudinal traseul drumului se va menține și se vor păstra declivitățile existente.

Platforma proiectată se suprapune peste cea existentă deoarece nu se modifica elementele geometrice ale drumului.

în plan longitudinal traseele drumurilor se vor amenaja conform STAS 10144/3-81 și a vitezei de proiectare de 50 km/h.

2.4 Colectarea apelor pluviale

Se vor executa branșamentele pentru canalizare înainte de modernizarea străzii.


Datorită denivelărilor existente și a circulației intense pentru locuitorii din zona se creează un disconfort datorită zgomotelor.

Prin modernizarea străzii se va reduce in mare parte zgomotele, praful și vibrațiile.

2.7 Siguranța circulației

Datorită elementelor geometrice ale drumurilor existente care nu s-au modificat este necesara limitarea vitezei de deplasare la 50 km/h, precum și semnalizarea intersecțiilor prin indicatoare rutiere.

Se vor executa marcajele longitudinale și transversale.

Capitolul 3. Norme de tehnica securității muncii și paza contra incendiilor

Lucrările proiectate sunt prevăzute a se executa cu respectarea tuturor normelor de tehnica securității muncii și stingerea incendiilor pentru lucrări rutiere pe faze tehnologice și anume:

 • - Ordinul MT/MI nr.411/1112/2000 publicat in MO 397/24.08.2000-Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instruirea restricțiilor de circulație în vederea executării lucrărilor în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului.

 • - NGPM/1996-Norme generale de protecția muncii.

 • - NSPM nr.79/1998-Norme privind exploatarea și întreținerea drumurilor și a podurilor.

-Decret 400/1981

-Decret 290/1977

 • - Ordinul MI 775/1998-Norme de prevenirea și stingerea incendiilor și dotarea cu mijloace tehnice de stingere.

 • - Ordinul AND nr.l 16/1999-Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de întreținere,reparare și exploatare a drumurilor și podurilor.

 • - Legea    5/1965

 • - Legea   90/1996

 • - Legea    137/1995-Legea protecției mediului.

Se vor întocmi procese verbale de instructaj specifice la schimbarea locului de muncă sau a echipamentelor de lucru.

Deoarece se lucrează sub circulație este obligatoriu ca muncitorii sa poarte veste reflectorizante, locul de muncă să fie marcat prin stâlpi și table indicatoare.

Capitolul. 4 Măsuri pentru protejarea mediului înconjurător

Proiectul a fost întocmit în concordanță cu dispozițiile legale cu privire la protejarea mediului înconjurător cuprinse în Legea protecției mediului, nr. 137 / 95, modificată și completata cu O.U.G. nr. 91/2002 și OUG 195/2005 și Legea privind managementul deșeurilor - H.G. 856/2002.

A

In sensul legii menționate mai sus, simt supuse protecției: aerul, apa, solul și subsolul.

Lucrarea de fata nu conduce la mărirea sau diversificarea factorilor de poluare . în condițiile unui montaj corect și al unei exploatări corespunzătoare, nu se produce poluarea mediului înconjurător .


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

•: ■

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice revizuite si a indicatorilor tehnico - economici aferenti pentru modernizarea străzilor Orzari si Acarului


t—-                ie- un^\s. ca s~cd"C')

V'o f PCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                  '3

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4                      J \ ?(' §

'o_i/

■■ - •

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICA, REAE$AREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice revizuite si a indicatorilor tehnico - economici aferenti pentru modernizarea străzilor Orzari si Acarului

și a constatat:


/i vi'


SECRETAR, Florin Sicoie