Hotărârea nr. 326/2009

Hotãrârea nr. 326 privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                      CAr

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI        -

HOTĂRÂREA nr. 326 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a doamnei Viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu și a domnilor consilieri Paul Palaș, Ion Iancu, Constantin Popa, Gheorghe Popa, precum și Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 18/26.02.2009 - Legea bugetului de stat pe anul 2009 ;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 - Legea privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare , art. 49 ;

Conform prevederilor art. 36 , alin. 4 , lit. a din Legea nr. 215/2001 - Legea privind administrația publică locală , republicată și actualizată ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești , conform Anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. - Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2009 a Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 3. - Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 8 octombrie 2009.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂEXPUNERE DE MOTIVE Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești

Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești intră în categoria serviciilor comunitare de utilități publice . Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea și administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială , având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului .

în organizarea , funcționarea și dezvoltarea serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești , interesul general al comunității locale este prioritar .

In acest sens , se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor , protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale .

Bugetul de venituri și cheltuieli inițial , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 74/31,03,2009 și rectificat prin H.C.L. nr. 144/30,04,2009 , prin H.C.L. nr. 222/29,07,2009 și prin H.C.L. nr. 297/23,09,2009 a fost fundamentat astfel încât să asigure resursele necesare desfășurării activității .

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești propune suplimentarea veniturilor cu suma de 300,00 mii lei - reprezentând transferuri de la Bugetul Local. Totodată se propune reașezarea sumelor pe articole și alineate, modificări în Lista de investiții prin realizarea unor economii și suplimentarea unor poziții din listă.

Eață de cele prezentate mai sus , propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat .


CONSILIERI, Paul Palaș Gheorghe Pppa Ion Iancu Constantin Popa

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PLOIEȘTI

Str. Văleni , nr. 32

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Domeniului Public și Privat PloieștiAdministrația Domeniului Public și Privat Ploiești este un serviciu public aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești , ce are ca obiect de activitate administrarea și gestionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești , în condiții de eficiență .

Bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 74/31,03,2009, rectificat prin H.C.L. nr. 144/30,04,2009, prin H.C.L. nr. 222/29,07,2009 și prin H.C.L. nr. 297/23,09,2009 se structurează astfel :

( mii lei )

A. VENITURI TOTALE :

  • 1. venituri proprii

  • 2. repartizare credite

2009

27.305,13

6.716,13

20.589,00

B. CHELTUIELI TOTALE :

27.305,13

1. cheltuieli curente

23.798,01

2. cheltuieli de capital

3.507,12

Conform H.C.L. nr. 213/15,08,2008 și având în vedere Decizia nr. 12/2008 a Curții de Conturi , a fost adoptat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe trei bugete : bugetul de venituri și cheltuieli al A.D.P.P. - finanțat de la Bugetul Local , bugetul de venituri și cheltuieli - autofinațat al Serviciului Administrare Cimitire și bugetul de venituri și cheltuieli - autofinanțat al Serviciului Administrare Parcări .

Având în vedere analiza execuției de casă la data de 30 septembrie 2009, pentru serviciile A.D.P.P. finanțate de la Bugetul Local ( Anexa nr. 1 ) se propun următoarele influente ale cheltuielilor :

  • -  cheltuieli cu bunuri și servicii - la prevederea bugetară stțibiî^a^^%Țorm

H.C.L. nr. 297/23,09,2009 se propune o majorare cu sutfră cte300;6<r^i lei, pentru achiziționarea de pavele înierbate.           // C s6/:

Pe raza municipiului Ploiești sunt identificate terenuri de^âdat'e,’M'WdrȘțld conform prevederilor urbanistice, ca spații verzi, care prezii^'^râpiâ^țj^^ aspectul întreținerii și chiar păstrării destinației inițiale. Deseori s^f°țKtmsf<jt^ate în parcaje sau zone pietonale, determinând o diminuare importantă mSrtpfăfcțelor de spații verzi și implicit o depreciere a factorilor de mediu din municipiu, în contextul fenomenului de încălzire globală.

Pentru optimizarea acestor terenuri, propunem ca soluție alternativă o formă de pavaj ecologic cu pavele înierbate care îmbină utilitatea parcărilor cu funcționalitatea spațiilor verzi.

Acest tip de pavaj ecologic corespunde Normelor Europene de urbanism și se încadrează în legislația română privind administrarea spațiilor verzi în vederea asigurării factorilor de mediu și sănătate a populației.

La titlul cheltuieli de capital - propunem diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 2,22 mii lei, reprezentând achiziția de utilaje cu valoare mai mică de 1,80 mii lei și înregistrarea lor pe obiecte de inventar. Propunem și alte modificări după cum urmează :

la art. 71,01,02 - mașini, echipamente și mijloace de transport -diminuarea este de 38,22 mii lei ca urmare a realizării unor economii la unele obiective realizate și renunțarea la altele deoarece nu s-au putut finaliza procedurile de achiziții din cauza lipsei de oferte, conform Anexei nr. 2 .

  • -  la art. 71,01,30 - u/te active fixe - majorarea este de 36,00 mii lei, rezultată din introducerea unor noi obiective de investiții. Prin H.C.L. nr. 118/30,04,2009 au fost preluate în administrare a două Centre de informare pentru cetățeni în vederea creerii condițiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activității de recreere pentru pensionari. Ținând cont că se apropie sezonul rece, este necesar și oportun să fie racordate la rețeaua de încălzire. Pentru realizarea acestor obiective ( poz. 6 și poz. 7 - Urgența I ), se impune suplimentarea cu suma de 36,00 mii lei, aferentă ambelor Centre, suma necesară fiind obținută din economii la art. 71,01,02. Totodată, propunem și suplimentarea cu suma de 131,60 mii lei la lucrarea ^construcție sediu punct de lucru str. Cătinei* deoarece se impune efectuarea unor lucrări suplimentare, prin diminuarea cu aceeași sumă de la lucrarea ^consolidare corp B, str. Văleni , nr. 32* deoarece nu se mai pot efectua lucrări în sezonul rece.

Suplimentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești pentru anul 2009, este de 300,00 mii lei și va fi suportată din transferurile de la Bugetul Local.


Pentru Serviciul Administrare Cimitire - activitate autofiiumțatâ'i l'ftige de venituri și cheltuieli pentru anul 2009 rămâne neschimbat.

Pentru Serviciul Administrare Parcări - activitate a de venituri și cheltuieli pentru anul 2009 rămâne neschimbat.

Față de cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.


VIZAT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

DIRECTOR

ECONOMIC,

Nicoleta Crăaiunoiu
ȘEF SERV.BUGET, MUTURI,CONTRACTE
Șl PRIVAT PLOIEȘTI

PROPUNERE RECTIFICARE

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIEEI 2009 - A.D.P.P. Ploiești

mii lei


Denumirea indicatorilor

Cod

B.V.C. cf. H.C.L.

nr,

297/23.09.2009

influente

+/-

propiwiero rectifr&TeOj. B.V.C. 20^

VENITURI PROPRII TOTAL, din care:

2,130.65

0.00

2,130.65

venituri proprii servicii ADPP

1.580.70

1,580.70

venituri - APIA

83.38

83.38

venituri din sponsorizări

206.89

206.89

venituri - A.J.O.F.M.

259.68

259.68

TRANSFERURI SERVICII ADPP

20,589.00

300.00

20,889.00

TOTAL VENITURI

22,719.65

300.00

23,019.65


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

BVC cf. H.C.L.

nr.

297/23.09.2009

influente

+/-

propunere rectificare BVC 2009

1

roi ai ( iii in ifi.i

22,719.65

300.00

23,019.65

01 ( HI 1 11 II I 1 CI Rl \ 11

0

19.808.53

302.22

20,110.75

(01-101 20 i 30s 401 50 i 51 i 55-i-574-59)

3

1111.11 I <1111111111 DE PERSONAL

10

9,842.78

0.00

9,842.78

4

Cheltuieli salariale in bani

10.01

7,768.90

0.00

7,768.90

5

Salarii de bază

10.01.01

6,042.00

6,042.00

6

Salarii de merit

10.01.02

147.00

147.00

7

Indemnizație de conducere

10.01.03

94.50

94.50

8

Spor de vechime

10.01.04

873.00

873.00

9

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

403.00

403.00

10

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

1 1

Ore suplimentare

10.01.07

37.40

37.40

12

Fond de premii

10.01.08

172.00

172.00

13

Prima de vacanță

10.01.09

0.00

14

Fond pt.posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

15

Fond aferent plății cu ora

10.01.1 1

0.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara

10.01. P

0.00

unității

17

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

18

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

19

Alocații pentru transportul la și de la locul de

10.01.15

0.00

miin ca

20

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

21

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

22

Cheltuieli salariale in natură

10.02

0.00

23

Pichete de masă

10.02.01

0.00

24

Norme de hrană

10.02.02

0.00

25

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința ele serviciu folosita de salariat și

26

10.02.04

0.00

27

Transportul la și de la locul de muncă

10.02.05

0.00

28

Alte drepturi salariale in natură

10.02.30

0.00

29

Contribuții

10.03

2,073.88

0.00

2,073.88

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.562.50

1.562.50

3 1

(’ontribulți de asigurări de șomaj

10.03.02

40.30

40.30

32

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

403.62

403.62

Contributti de asitiurări pentru accidente de

33

10.03.04

14.00

14.00

munca și boli profesionale

34

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

53.46

53.46

BVC cf. H.C.L.


Denumirea indicatorilor


Contribuții la fondul de garantare

ÎITl.l 1. 11 HIM RI Șl SERVICII

Bunuri și servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat și forță niotrică

Apă. canal și salubritate

Carburanți și lubrifianți

Piese de schimb

Transport

Poștă, telecomunicații, radio.tv. internet Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri și servicii pentru întretțnere și funcționare


Reparații curente


Cod


10.03.07

20 20.01 20.01.01 20.01.02 20.01.03 20.01.04 20.01.05 20.01.06 20.01.07 20.01.08


20.01.09


20.01.30


20.02


Hrana                                 20.03

Hrana pentru oameni                        20.03.01

Hrana pentru animale                       20.03.02

Medicamente si materiale sanitare         20.04

Medicamente                             20.04.01

Materiale sanitare                            20.04.02

Reactivi                                      20.04.03

Dezinfcctanti                                 20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 Uniforme si echipament                     20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat                     20.05.03

Alte obiecte de inventar                      20.05.30

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, delăsări, transferări         20.06.01

Deplasări in străinătate                         20.06.02

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti.publicații si materiale documentare      20.1 I

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura

,                                                        20.1 j

activelor ti.xe pentru armata

Studii si cercetări


Acțiuni cu caracter științific si social-cultural 20.1 7 Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


Contribuții iile administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor


nr.

297/23.09.2009


9,965.75

4,721.68

40.00

0.00

1.160.00

900.00

890.00 195.00

0.00

85.00


influente

+/-


propunere rectificare BVC 20


302.22

300.00


300.001.160.0

900.00

890.00

195.00

0.00

85.00


1.751.68


0.00

29.72

29.72

1,203.00

0.00

1,203.00

1,203.00

1,203.00

0.00

8.00

0.00

8.00

4.00

4.00

4.00

4.00

0.00

0.00

674.25

2.22

676.47

150.00

150.00

0.00

0.00

524.25

2.22

526.47

27.00

0.00

27.00

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20.19

0.00

20.20

0.00

20.21

0.00

20.22

0.00

20.23

0.00

20.24

0.00


Denumirea indicatorilor


Comisioane si alte costuri aferente impruniuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

Stabilirea riscului de tara

Cliell.judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Programe pentru sanalate

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Fondul Primului ministru

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

I I I l.l I. III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice interne

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe

Alte dobânzi

I I I l.l I IV SI BVI M II20.24.01


20.24.02


20.24.03


20.25


20.26

20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04


20.30.06


20.30.07


3,278.10


influente

+/-


0.00


propunere rectificai BVC#0U90.00

3,278.10

0.00

I 1.00

0.00

0.00


0.00


0.00


1 ITI.LI. V IONIHRI DE REZERV A

III El 1 VI TRANSFERI Rl IX I RE INI TA TI ALE ADMINISTRAȚIEI l’l BI.ICE

I II El 1 V II ALTE TRANSFERURI

I 11 El I VIII ASISTENTA SOCIALA

I I I El I IX ALTE ( I1EI. I l IELI

7(1. ( HEI I I IEI 1 DE ( Al’l 1 Al. (70=71+72)

  • I I I l.l I. X ACTIVE NI I IN XN( | VR1

(71.01 (71.02)

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

Construcții

Mașini,echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

Stocuri

111 l.l XI ACTIVE FINANCIARE

79.OPERA I II XI FINANCIARE (79=80+81)

  • II II II XII IVII’Rl Ml 11 Rl

1 I I l.l I XIII RAMBl RSARE DE C REDITE

I ITEI 1 XIV REZERVE, EX( EDEN l/DEFIC 11


20.30.08

20.30.09

20.30.30

30

30.01

30.01.01

30.01.02

30.02

30.03

40

50


3.267.10


0.00

0.00

3.267.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


51


55

57

59

70


71


71.01

71.01.01

71.01.02


71.01.03


71.01.30

71.02

72

  • 79

  • 80

81

90


2,911.12


2,911.12


2,911.12


789.77


0.00


2,121.35


-2.22


-2.22


-2.22


-38.22


36.00


0.00


0.00

0.00

0.00

2,908.90


2,908.90


2,908.90

0.00

751.55


0.00


2,157.35
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PLOIEȘTI

PROPUNERE RECTIFICARE B.V.C. 2009 - A.D.P.P.


Anexa nr. 2


mii leiNr. crt.

DENUMIRE

B.V.C. 2009 conf. H.C.L. nr. 297/23.09.2009

llc

influente + / - \\

Si              k-

t <o\                  s

cant

val.

cant

val.

71.01.02 - Mașini, echipamente si mijloace de transport

1

licența Macromedia

1

2.50

1

2.50

2

licența Corel

1

2.30

1

2.30

3

licența Office

18

14.36

18

14.36

4

server internet

1

4.53

1

4.53

5

molofierastraii 270 drujba

0

0.00

0

0.00

6

motofierastrau MS 200 T

4

9.52

4

9.52

7

camion basculabil 4 t

2

324.32

2

324.32

8

foarfecă mecanica tuns gard viu

0

0.00

0

0.00

9

motopompa - pep.est

1

10.00

1

10.00

10

aparat luminare - sera

1

15.00

1

15.00

1 1

trimer profesional - sera

0

0.00

0

0.00

12

mașina plantat puicii tractata - pep.est

0

0.00

0

0.00

13

fosa septica - pepiniera est

1

15.00

1

15.00

14

atomizor - sera

1

2.00

1

2.00

15

mașina pregătit amestec nutritiv - sera

1

20.00

-1

-20.00

0

0.00

16

dislocator puieti - pep.est

1

45.00

1

45.00

17

pompa submersibila - pep.est4sera

1

4.50

1

4.50

18

pompa stropit - pep.nord

1

15.00

1

15.00

19

remorca monoax 1.5 t ( pt.tractor goldoni) - pep.est

1

10.00

1

10.00

20

baraci izoterme - pep.est(3)

3

88.64

3

88.64

21

motogenerator sudura

-?

30.00

-15.72

2

14.28

TA

palan manual 2 t

0

0.00

0

0.00

23

aparat pi.depistarea pierderilor de gaze

1

2.50

-1

-2.50

0

0.00

24

schimbător de căldură

1

10.00

1

10.00

25

drujba

0

0.00

0

0.00

26

ciocan demolator

0

0.00

0

0.00

27

generator electric 30 KW

0

0.00

0

0.00

28

trimer profesional - spatii verzi

0

0.00

0

0.00

29

atomizor ( molostropitoare ) - spatii verzi

3

9.00

3

9.00

30

foarfecă mecanica ( motofoarfeca )

0

0.00

0

0.00

31

complex joaca

7

56.13

7

56.13

32

aplicator tratament pt.gazon - stadion

1

3.00

1

3.00

33

pompa apa reziduala

7

14.00

2

14.00

34

aparate fitness in aer liber - set

4

69.38

4

69.38

35

copac ornamental cu sase brațe - regie proprie

1

0.00

1

0.00

36

ansamblu de joaca - sponsorizare

2

13.09

2

13.09

Total 71.01.02

789.77

-38.22

751.55


71.01.30 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

URGENTA 1

1

consolidare corp A . Văleni . nr. 32 - etapa II

395.00

395.00

2

consolidare . restaurare si extindere prin mansardare corp B . str.

Văleni . nr. 32 - etapa II

200.00

-1 3 1.60

68.40

3

construcție sediu punct de lucru zona Nord , desființare construcții subterane existente pe teren . renovare acces subsol , str. Aleea Catinei . nr. 17 A t avize > UE

100.00

1 3 1.60

23 1.60

4

reparații capitale sera nr. 2 - SE 4 PT + DE + execuție

0.00

0.00Nr. crt.

DENUMIRE

B.V.C. 2009 conf. H.C.L. nr. 297/23.09.2009

influente + / - fi

Ha

/Z Y-C- —Cl-T X

'propuite'T^’/» !

g1 Wwi L

5

dezafectare si reamplasare Pepiniera Nord - proiectare (etapa 11). avize si execuție (mutare casa pompe . extindere rețea apa , extindere rețea iluminat exterior. dezafectare pep. Nord . lucrări construcții noi . pregătit teren + mutat plante , împrejmuire gard ) -etapa 11

196.29

A A

A

6

alimentare energie termica - Centrul de informare cetateni - Malu Roșu

14.00

14.00

7

alimentare energie termica - Centrul de informare cetateni - Vest. str. înfrățirii

22.00

22.00

total 1

891.29

36.00

927.29


URGENTA II

1

parc municipal Vest ( etapa II ) - ridicare topo ( etapa II ) + SF + proiect . avize si execuție

320.00

320.00

2

PT 4 DE - alimentare cu energie electrica Rampa Teleajen

0.00

0.00

■>

ecologizare Rampa Teleajen prin reconversie spațiu verde (parc) -SF P I 1 DE - execuție (etapa 1) : serviciu de forare si echipare puțuri de captare si evacuare gaz. monitorizare ape subterane si levigat

100.00

100.00

4

ridicare topo (etapa II) t- proiectare si execuție platforme baraci + fosa septica - pep.est

40.00

40.00

S

PT DE 1 reabilitare fântâni arteziene + acorduri . avize . autorizații (etapa 11) 1 execuție

350.06

350.06

6

refacere coșuri fum centrala termica - execuție - str. Mircea cel

Banan

50.00

50.00

total II

860.06

0.00

860.06

URGENTA III

1

reabilitare instalație de iluminat si incalzire sere - str. Mircea cel Batran , SF t PT

30.00

30.00

2

dotare sere cu paturi suport răsaduri - str. Mircea cel Batran

30.00

30.00

3

amenajare Paie C’aineni - contribuție la proiecte finanțate din fonduri europene

40.00

40.00

4

proiectare gaze.proiect montaj centrala termica.autorizare funcționare centrala termica - sector Centru Est i Vest

15.00

15.00

5

amenajare spațiu animale de companie Parc Mihai Eminescu - regie proprie

0.00

0.00

6

amenajare parcare . pavelat zona verde str. Serg. Ghe. Mateescu -regie proprie

0.00

0.00

7

amenajare teren str. Gageni - regie proprie

0.00

0.00

8

alee pietonala parc Mc Donald’s - regie proprie

0.00

0.00

9

confecționat tunel fix si mobil stadion llie Oana - regie proprie

0.00

0.00

10

confecționai gard imprejmuitor str. înfrățirii - regie proprie

0.00

0.00

1 1

SF P I 1 avize - parc CFR . str. Andrei Muresanu

41.00

41.00

12

SF + P I + avize - parc Eroi , str. Eroilor

13.00

13.00

13

SF + PT + avize - loc joaca str. Petrochimistilor colt cu str. Crangasi

13.00

13.00

14

SF ’ PT + avize - loc joaca str. Ariesului

13.00

13.00

15

împădurire teren agricol in suprafața de 10 ha pe Centura de Est a Municipiului Ploiești

60.00

60.00

17

SI r PT • avize - reabilitare Gradina Publica "Parc Bucov" (Obor)

75.00

75.00

18

SF i PT + avize - loc joaca str. Cameliei bl. 35 A

10.00

10.00


Nr. crt.

DENUMIRE

B.V.C. 2009 conf. H.C.L. nr. 297/23.09.2009

influente + / -

//

19

SF i PT avize - loc joaca str. Catinei

10.00

u • • -«-1

20

SF * PT + avize - loc joaca str. Gen Eremia Grigorescu

10.00

W' c. \\ f

, w

21

SF i PT i avize - loc joaca str. Cameliei

10.00

\\'

_

22

rastel acoperit - depozit profile metalice - regie proprie

0.00

23

instalație canalizare vestiar barbati - regie proprie

0.00

total III

370.00

0.00

370.00

TOTAL 71.01.30

2,121.35

36.00

2,157.35

TOTAL 71.01

2,911.12

-2.22

2,908.90CONTAF5I1. sef,

Georsie/a GCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOKff^IULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


PREȘEDINTE, Palas PaulData: &   ~         i