Hotărârea nr. 325/2009

Hotãrârea nr. 325 privind aprobarea participãrii Municipiului Ploiesti prin Administratia Domeniului Public si Privat la Programul national de îmbunãtãtire a calitãtii mediului prin realizarea de spatii verzi în localitãti si adoptarea mãsurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitii Amenajare loc de joacã str. Cameliei

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 325             ;            \

privind aprobarea participării Municipiului Ploiești prin AdministrațiaȚJomenîului i Public și Privat la “ Programul național de îmbunătățire a calității nwțiului prin ©r7 realizarea de spații verzi în localități “ și adoptarea măsurilor necesare p^ațru.realiz^r^â obiectivului de investiții "Amenajare Loc de Joaca Str. Cameliei”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului Primar - Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești prin care se propune aprobarea participării Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public și Privat la “Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități44 și adoptarea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții " Amenajare Loc de Joaca Str. Cameliei" ;

având în vedere prevederile Ghidului de finanțare a “Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități44, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului 1.107/2009 ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia ,cu modificările și completările ulterioare ;

în baza Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 59/2007privind instituirea“Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități44, actualizată ;

în temeiul art. 36 alin. (2)lit. b) și c), alin. (4) lit. d) , e) și f) și al art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă participarea Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești, în calitate de administrator, la „Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități" în vederea promovării , pentru finanțarea din Fondul de Mediu, a obiectivului de utilitate publică " Amenajare Loc de Joaca Str. Cameliei " ;

Art.2 (1 ) Stabilește ca suprafața de teren de 1.549,9 mp, identificată

potrivit Anexei nr. 1 la prezenta , să fie pusă la dispoziție pentru implementarea Proiectului și realizarea obiectivului" Amenajare Loc de Joaca Str. Cameliei" ;

( 2 ) Suprafața propusă se află în intravilanul orașului Ploiești, aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești și aflat în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2009 , și

are următoarele vecinătăți:

  • •  la nord : Str. Cameliei;

  • •  la est: B1.36A;

  • •  la sud : B1.32A;

  • •  la vest: Str. Cameliei .                                                          '   '       ■'> jl

Art.3 Aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiecțivjal de investiții "Amenajare Loc de Joaca Str. Cameliei" , conform Anexeî<nr.'2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Aprobă ca Municipiul Ploiești prin Administrația Domeniului Public și Privat, să întocmească documentația de achiziție publică, să organizeze și să deruleze procedura de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

Art.5 Se aproba cota de 10 % contribuție proprie a Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești, la realizarea proiectului, respectiv suma de 35.000 lei cu TVA (10.000 lei prevazuti in BVC pe 2009 iar diferența de 25.000 lei reprezentând manopera) reprezentând diferența dintre suma maxima aprobata pentru finanțare si valoarea totala a investiției.

Art.6 (1) Desemnează pe dl.Dan Ioniță ca reprezentant al solicitantului în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu , care va avea și calitate de responsabil de proiect; (2) împuternicește pe dl. Dan Ioniță , Directorul General al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, să încheie și să semneze în termenul prevăzut contractul de finanțare pentru obiectivul " Amenajare Loc de Joaca Str. Cameliei " .

Art.7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești, în colaborare cu Direcțiile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești.

Art.8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 8 octombrie 2009

Contrasemnează,

ROMÂNIA

//' X ---------

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

h ■ -; 1

\\..V               •     / 1-

V. " ./                          O ;■

A ■'>„        ■      v

'\5‘               • ’A

•.. A:

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea participării Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public și Privat la “ Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități “ și adoptarea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții " Amenajare Loc de Joaca Str. Cameliei "

Proiectele de anvergură în privința extinderii suprafețelor de spații verzi și creșterea numărului de locuri dejoacă și odihnă pentru copii și vârstnici se află printre prioritățile autorităților publice locale în strategia de dezvoltare a Municipiului Ploiești.

Astfel, protejarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător se poate realiza numai prin crearea de noi spații verzi, prin interdicția de a schimba amplasamentele existente ale acestora și eliminarea oricărui tip de excepție prin care în spațiile verzi sunt construite diverse imobile.

începând cu data de 26 iulie 2007, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile finanțează proiecte pentru obținerea de fonduri nerambursabile necesare pentru realizarea de spații verzi în localități.

Parcurile și locurile de joacă existente în Municipiul Ploiești sunt insuficiente, și pentru eliminarea acestui neajuns ne propunem amenajarea de noi spații verzi, locuri dejoacă și de odihnă, prin participarea 1a "Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități ".

Participând la acest Program ne dorim să contribuim la îmbunătățirea factorilor de mediu și a calității vieții în Municipiul Ploiești prin creșterea suprafețelor spațiilor verzi, respectând astfel și prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 114/2007 privind protecția mediului, care ne obligă ca în anul 2010 să asigurăm 20 m.p. de spațiu verde /cap locuitor, iar în anul 2013 - 26 m.p. de spațiu verde /cap locuitor.

Consideram ca printre cele mai importante proiecte de interes public se afla si Locul de joaca din str.Cameliei cu o suprafață totala estimată de 1549,9 m.p..

Amplasamentul propus se află în zona de Nord a orașului, teren aflat în intravilanul orașului, aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești și aflat în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2009.

Suprafața de teren pe care propunem realizarea obiectivului este amplasata intr-o zonă de interes public, ușor accesibilă locuitorilor municipiului. în prezent zona aflata în studiu prezintă o stare avansată de degradare si nu mai corespunde din punct de vedere estetic.

în contextul încălzirii globale, realizarea și implementarea unor asemenea proiecte este imperios necesară pentru a asigura locuitorilor Municipiului Ploiești, cât și generațiilor viitoare, un mediu și un viitor mai sigur și mai sănătos.

Acest proiect se dorește a fi o soluție viabilă la criză ecologică mondială determinată de intense exploatări industriale a resurselor, urmărind prezervarea calității mediului înconjurător și îmbunătățirea calității vieții în complexitatea sa, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a Municipiului Ploiești.

PRIMAR, ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PLOIEȘ


RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea participării Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public și Privat la “ Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități “ și adoptarea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții ” Amenajare Loc de Joaca Str. Cameliei ”

Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești este serviciu public cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, respectând regulamentul de organizare și funcționare, având ca obiect de activitate administrarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, transmise în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. Administrarea bunurilor din patrimoniul public și privat transmise acesteia se face cu diligența unui bun proprietar.

Potrivit prevederilor art. 12 din Legea 213 /1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, bunurile din domeniul public pot fi date în administrarea instituțiilor publice de interes local. Darea în administrare se realizează prin hotărâre a Consiliului Local.

La data de 29 iunie 2007, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 59 privind instituirea" Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități". în data de 02.09.2009 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul nr. 1.107/2009 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a "Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități".

Dezvoltarea orașului Ploiești prin creșterea populației și a zonelor industriale, obligă autoritățile locale să găsească soluții viabile pentru sporirea locurilor cu spații verzi și de agrement.

" Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi in localități" propune dezvoltarea unor amplasamente în vederea edificării unor sisteme de spații de agrement și zone verzi, cu utilizarea maximă a spațiului.

Având în vedere degradarea spațiilor verzi de pe teritoriul municipiului Ploiești, cauzată de distrugerea acestora ca urmare a dezvoltării activităților economice și sociale, Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești propune participarea la “Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități44, în scopul realizării unui obiectiv de interes public.

Astfel, Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești propune ca în Municipiul Ploiești să se realizeze proiectul " Amenajare Loc de Joaca Str. Cameliei" .

Amplasamentul propus se află în zona de Nord a orașului, teren aflat în intravilanul orașului, aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești și aflat în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2009.

Suprafața de teren pe care propunem realizarea obiectivului este amplasata intr^o zonă de interes public, ușor accesibilă locuitorilor municipiului. în prezent zona aflataî^tudiu prezintă o stare avansată de degradare si nu mai corespunde din punct de vedere estdtiC.

Necesitatea și oportunitatea investițiilor

Obiectivele Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități sunt creșterea suprafețelor spațiilor verzi, respectând astfel și prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 114/2007, privind protecția mediului, care ne obligă ca în 2010 să asigurăm 20 m.p. de spațiu verde/cap locuitor, iar în 2013-26 m.p. de spațiu verde /cap locuitor.

Mijloacele prin care se pot realiza aceste obiective sunt dezvoltarea și modernizarea spațiilor verzi din localități, înființarea de noi parcuri, scuaruri și aliniamente, reabilitarea celor existente, precum și amenajarea și modernizarea locurilor de joacă și de odihnă pentru copii și vârstnici.

Beneficiarii Programului sunt autoritățile administrației publice locale care participă în mod voluntar la Program și care urmăresc extinderea suprafețelor de spații verzi în localități, prin inițierea unor proiecte în acest sens.

Insuficienta dezvoltare a zonelor verzi aflate în studiu, creșterea gradului de confort și civilizație prin investițiile propuse, creșterea calității factorilor de mediu prin suprafețele de zone verzi majorate, amenajate și întreținute corespunzător sunt considerente care fundamentează necesitatea și mai ales oportunitatea investiției.

Caracteristici tehnice ale lucrărilor

Amenajare Loc de Joaca Str. Cameliei

Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism pentru Loc de Joaca Cameliei este de zonă verde cu acces public nelimitat.

Suprafața propusă pentru realizarea acestei investiții este de 1.549,9 m.p.

Pentru îmbunătățirea calitativă a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv și estetic se propun următoarele lucrări:

executarea de alei pietonale din materiale ecologice ; executare sistem automat de irigații;

executarea sistemului de iluminat; montarea de mobilier urban ; montarea mobilierului pentru locul de joacă ; plantare de vegetație cu talie joasă, medie și înaltă, rezistentă la noxe ; amenajarea de spații verzi plantate prin delimitarea acestora cu borduri, refacerea stratului vegetal;

realizarea de amenajări florale.

/t ■/] \ A

,                     '•' ,5-.’ r/''

Realizarea obiectivului de investiție se va face în conformitate cu prevederile, ^ttidiului de Fezabilitate și a indicatorii tehnico-economici, aprobați prin hotărâre a Cdhsrlulm Local al Municipiului Ploiești.

DIRECTOR GENERAL^

DAN IONWĂ^f^

AVlZA^

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECȚIA GENERALA DE

JURIDIC CONTENCIOS,                              DEZVOLTARE URBANA,

DIRECTOR, Nicoleta Craciunoiu cJ kceJtd


/director, -— Simona MunDIRECTOR^? Luminița Gaborfi

Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu, DIRECTOR ADJUNCT, Amedeo Florin Tabirca

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 120 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a doamnei Viceprimar Bozianu Nicoleta Cătălină și a domnilor consilieri Paul Palaș, Gheorghe Popa, Ion Iancu, Constantin Popa, Mateescu Radu, Stanciu Marilena, Horghidan Costel si Dumitru Cristian, precum și Raportul de specialitate al Direcției Evidența și Valorificare Patrimoniu, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr.71/2002, privind reorganizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.2, lit.c) și alin.5 lit.a), precum si art.123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicata, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea si completarea Anexelor nr.l, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; 2, 2.1, 2.2, 2.3 si 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești, conform anexelor nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; 2, si 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, la prezenta hotarare.

Art.2. Aprobă contractul cadru de administrare, Anexa la prezenta hotărâre si împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractele de administrare cu instituțiile publice si serviciile de interes local conform anexelor menționate la art.l.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.43/2007 raman neschimbate.

Art.4. Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios va aduce la cunoștință  celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi, 30 aprilie 2009.

DE ȘEDlfefA* - CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

-7*

Bolocan jj

j

u

v ->


Maria Magdalena Mazâlu


’ jPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRIMONIU SERVICIUL EVIDENTA SI DOCUMENTAȚII BUNURI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anexa nr. 1.1. la H.C.L. nr

Parcuri, Grădini publice, Zone verzi, Scuaruri, Spatii verzi intravilane zone blocuri


Nr crt.

Denumirea bunului

Suprafața inscrisa in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, insusit prin H.G.R. nr.1359/2001 (mp)

Suprafața masurata cu dispozitiv GPS de către A.D.P.P. (mp)

Parcuri

1

Parcul Tineretului

250.000

171.000

2

Parcul Dendrologic

44.700

28.700

3

Parcul Andrei Muresanu

27.400

13.200

4

Teren aferent Parcul Libertății

15.000

Grădini publice

1

B-dul Independentei

44.249

2

Cameliei

23.777

3

Centrul civic

17.284

16.850

4

Gara de Sud

17.100

11.090

5

Bariera Bucov - Statie benzina Moli

17.079

14.800

6

Halele Centrale

8.048

5.500

7

Vest

23.100                             22.206    ,    '

i v-—'

Zone verzi

1

Liziera Nord                  1

58.000

8.700

2

Șoseaua Vestului

41.450

3

Șoseaua Nordului

48.944

4

Calea București

38.996

5

Parcul Biruinței Caineni

18.300

6

Gh. Gr. Cantacuzino

21.048

7

Șoseaua Ștrandului

18.435

8

Gageni

13.790

9

D.N.l

12.000

10

B-dul Republicii (Partizani-sos.Nordului)

7.939

11

Str. Marasesti

28.600

12

Cimitir Eroilor (Bolovani)

7.680

13

Gara de Vest

6.195

14

Str. Cameliei

3.600

15

Str. Gen. Vasile Milea

2.113

16

Str. Democrației

2.937

17

Mircea cel Batran

1.513

18

Str. Andrei Muresanu

1.350

19

Str. Tudor Vladimirescu

1.053

20

Str. Tache Ionescu

856

21

Cimitir Sovietic

817

2

? *

/A^c/Y^r.-tan^r^suz vUlaV
22 |

Popa Farcas + Gh. Gr. Cantacuzino

792

?      ;'A                                 J

•: - ...V f

23

B.R.D. + ASIROM spate

790

22

Str. 13 Decembrie

693

i

23

Sighet - Gh. Doja

676

24

Colt 1907

661

25

Fata      Tipografie      Str.

Transilvaniei

521

26

Triunghi Ana Ipatescu

413

27

Str. Democrației + 6 Martie

410

28

Intersecția str. Kutuzov cu str. Marasesti

284

29

Str. Plaiesilor

262

30

Zona Omnia

240

31

Str. Tatra

184

32

Str. Grivita, Emil Zolla

173

33

Str. Ștefan Greceanu, M. Basarab

155

34

Str. Covurlui

143

35

Str. Vornicul Boldur

67

36

Rond Catedrala + laterale

9.420

37

Banda Verde Gh. Doja

1.700

38

Rond Sf. Vasile + laterale

8.550

39

B-dul Republicii - benzi

11.500

Scuaruri

I

Piața 9 Mai

23.000

7.080

2

Str. Eroilor

15.829

7.680
-> r>

Bereasca

14.950                             i

8.05(0 V, .

4

Gara de Nord

5.830

V' ; . .              ;‘C

.    \-s/

5

Str. Bunavestire

5.550

6

Cimitir Bolovani

5.450

7

Jianu

3.883

8

Cinematograf Modem

3.629

9

Triunghi Cameliei

2.000

10

Casa Sindicatelor + Ciocârlia fata + Cimitir Evreiesc

12.858

11

Statuia Caragiale

2.188

12

Str. Praga

1.385

13

Hotel Prahova - Teatrul

Municipal

1.237

14

Cinemascop

874

15

Bunavestire - Globului

428

16

Piața Anton

5525

2.760

Spatii verzi intravilane - zone blocuri

1

Blocuri M. Eminescu

7.930

2

Blocuri Bobalna

16.883

3

Blocuri Bobalna 78

6.540

4

Blocuri Sud-Est

15.330

5

Blocuri Jianu-Democratiei

36.930

6

Blocuri Milcov-Hasdeu

8.980

7

Blocuri Al. Vlahuta

800

8

Blocuri Cinema Patria

827

4

fartxwr;

‘S" ai»—9

Blocuri Tolstoi-Basarabi

1.020

10

Blocuri 24 Ianuarie

2.314

11

Blocuri D. Hale

2.180

12

Blocuri I. Hale

1.550

13

Blocuri 7 Etaje

530

14

Blocuri Er. Sld. Calin Cătălin

1.080

15

Blocuri Bariera București

28.600

16

Blocuri Hotel Prahova

600

17

Blocuri Nord

250.000

18

Blocuri Republicii

86.130

19

Blocuri Andrei Muresanu

74.000

20

Blocuri Vest Micro I

189.500

21

Blocuri Vest Micro II

63.516

22

Blocuri Malu Roșu

51.000

23

Blocuri Castor-Pollux

12.000

24

Blocuri Republicii

32.630

25

Blocuri 9 Mai

400

26

Blocuri Enachita Vacarescu

66.000

27

Blocuri Marasesti

38.770

28

Blocuri Penes Curcanu

38.445

29

Blocuri Mihai Bravu

37.382

30

Blocuri Ciocârlia

5.700

31

Blocuri Podul înalt

6.100


5BALANSOAR


C-T
A~sp. joaca - 358.45mp

A parc = 1 549.90mp

B.I.A

GEORGE

evesci;

07.12 ag? ;

^oe£:L?oȘ?rr;-cc;Kr

P □ ■ -j - : ;Gd ••'W'OVACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public si Privat la „Programul național de îmbunătățire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati” si adoptarea masurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Loc de Joaca str. Cameliei”

șiaemis:
Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                  i

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

■' A-

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public si Privat la „Programul național de îmbunătățire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati” si adoptarea masurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Loc de Joaca str. Cameliei”

și a constatat:

PREȘEDINTE, . Carmen Mihaela Diimjtru

SECRETAR, Florin Sicoie