Hotărârea nr. 321/2009

Hotãrârea nr. 321 privind aprobarea participãrii Municipiului Ploiesti prin Administratia Domeniului Public si Privat la Programul national de îmbunãtãtire a calitãtii mediului prin realizarea de spatii verzi în localitãti si adoptarea mãsurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitii Amenajare Parc Câineni

ROMÂNIA

H A TRL1| îa r j

A Z7a

J /•'.V . ij X'.' _ ■ A;


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 321


privind aprobarea participării Municipiului Ploiești prin Administrația Doi^cgiiului  Public și Privat la “ Programul național de îmbunătățire a calității mediulîXi hjrin realizarea de spații verzi în localități “ și adoptarea măsurilor necesare pentru re^li^ârea * obiectivului de investiții "Amenajare Parc Câineni"

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului Primar - Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești prin care se propune aprobarea participării Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public și Privat la “Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități" și adoptarea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții "Amenajare Parc Câineni" ;

având în vedere prevederile Ghidului de finanțare a “Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități", aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului 1107/2009 ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia ,cu modificările și completările ulterioare ;

în baza Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 59/2007privind instituirea“Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități" , actualizată ;

în temeiul art. 36 alin. (2)lit. b) și c), alin. (4) lit. d) , e) și f) și al art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă participarea Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești, în calitate de administrator, la „Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități" în vederea promovării , pentru finanțarea din Fondul de Mediu, a obiectivului de utilitate publică "Amenajare Parc Câineni"

Art.2 ( 1 ) Stabilește ca suprafața de teren de 14.430 mp, identificată potrivit Anexei nr. 1 la prezenta , să fie pusă la dispoziție pentru implementarea Proiectului și realizarea obiectivului "Amenajare Parc Câineni" ;

( 2 ) Suprafața propusă se află în intravilanul orașului Ploiești,aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești și aflat în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2009 , și are următoarele vecinătăți:

  • •  la nord : str. Aleea Zamora, Bl. 111, Bl. 116 ;

  • •  la est : str. Aleea Iezerului ,B1.151 ; str. Aleea Godeanu Bl. 114, Bl. 116 , Bl. 117, Bl.l 19 ; str. Aleea Zamora, Bl. 112;

  • •  la sud : str. Aleea Siliștei, Bl. 158, Bl. 159 ;

• la vest: str. Câineni, Bl. 153 , str. Straiului Bl. 136 .

Art.3 Aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare Parc Câineni", conform Anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                            i

Art. 4 Aprobă ca Municipiul Ploiești prin Administrația Domeniului Public și Privat, să întocmească documentația de achiziție publică, să organizeze și să deruleze procedura de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în' vigpâre privind achizițiile publice.

Art.5 Se aproba cota de 10 % contribuție proprie a Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești, la realizarea proiectului, respectiv suma de 100.000 lei cu TVA (din care 40.000 lei suma prevăzută in BVC 2009 la cap.71.01.30 si diferența de lei reprezentând manopera) reprezentând diferența dintre suma maxima aprobata pentru finanțare si valoarea totala a investiției.

Art.6 (1) Desemnează pe dl.Dan Ioniță ca reprezentant al solicitantului în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu , care va avea și calitate de responsabil de proiect;

(2) împuternicește pe dl. Dan Ioniță , Directorul General al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, să încheie și să semneze în termenul prevăzut contractul de finanțare pentru obiectivul "Amenajare Parc Câineni".

Art.7 Prevederile H.C.L. nr.271/24 august 2009 si H.C.L. nr. 286/ 07 septembrie 2009 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.8 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești, în colaborare cu Direcțiile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești.

Art.9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 8 octombrie 2009

Contrasemnează,

Președinte de ședință, Paul Palas sSecretar, Maria Magdaleha Mazâlu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea participării Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public și Privat la “ Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități “ și adoptarea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții "Amenajare Parc Câineni"

Proiectele de anvergură în privința extinderii suprafețelor de spații verzi și creșterea numărului de locuri de joacă și odihnă pentru copii și vârstnici se află printre prioritățile autorităților publice locale în strategia de dezvoltare a Municipiului Ploiești.

Astfel, protejarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător se poate realiza numai prin crearea de noi spații verzi, prin interdicția de a schimba amplasamentele existente ale acestora și eliminarea oricărui tip de excepție prin care în spațiile verzi sunt construite diverse imobile.

începând cu data de 26 iulie 2007, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile finanțează proiecte pentru obținerea de fonduri nerambursabile necesare pentru realizarea de spații verzi în localități.

Parcurile și locurile de joacă existente în Municipiul Ploiești sunt insuficiente, și pentru eliminarea acestui neajuns ne propunem amenajarea de noi spații verzi, locuri de joacă și de odihnă, prin participarea la "Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități

Participând la acest Program ne dorim să contribuim la îmbunătățirea factorilor de mediu și a calității vieții în Municipiul Ploiești prin creșterea suprafețelor spațiilor verzi, respectând astfel și prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 114/2007 privind protecția mediului, care ne obligă ca în anul 2010 să asigurăm 20 m.p. de spațiu verde /cap locuitor, iar în anul 2013 - 26 m.p. de spațiu verde /cap locuitor.

Unul dintre cele mai importante proiecte de interes public este Proiectul “Amenajare Parc Câineni“ cu o suprafață estimată de spațiu verde de aproximativ 14.430 m.p. .

Amplasamentul propus se află în zona de Vest a orașului, teren aflat în intravilanul orașului, aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești și aflat în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2009.

Suprafața de teren pe care propunem realizarea obiectivului este amplasată intr- o zonă de interes public, ușor accesibilă locuitorilor municipiului. în prezent zona aflată în studiu prezintă o stare avansată de degradare: aleile nu mai corespund din punct de vedere funcțional și estetic necesitând refacerea, mobilierul urban este într-o stare avansată de degradare necesitând înlocuirea, sistemul de iluminat este nefuncționabil, singurul loc de joacă nu mai corespunde din punct de vedere funcțional, vegetația existentă fiind insuficient reprezentată.

în contextul încălzirii globale, realizarea și implementarea unui asemenea proiect este imperios necesară pentru a asigura locuitorilor Municipiului Ploiești, cât și generațiilor viitoare, un mediu și un viitor mai sigur și mai sănătos.

Acest proiect se dorește a fi o soluție viabilă la criza ecologică mondială deteijminată de-intense exploatări industriale a resurselor, urmărind prezervarea calității mediului încogjyrător șî


I

/-


îmbunătățirea calității vieții în complexitatea sa, în vederea asigurării unei dezvoltăria^raȘî^^Aj Municipiului Ploiești.

PRIMA*, __

ANDREI LIVIV V^COSEVICI

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE


privind aprobarea participării Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului


Public și Privat la “ Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități “ și adoptarea măsurilor necesare pentru realizarea
obiectivului de investiții "Amenajare Parc Câineni"

Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești este serviciu public cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, respectând regulamentul de organizare și funcționare, având ca obiect de activitate administrarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, transmise în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. Administrarea bunurilor din patrimoniul public și privat transmise acesteia se face cu diligența unui bun proprietar.

Potrivit prevederilor art. 12 din Legea 213 /1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, bunurile din domeniul public pot fi date în administrarea instituțiilor publice de interes local. Darea în administrare se realizează prin hotărâre a Consiliului Local.

La data de 29 iunie 2007, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 59 privind instituirea" Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități". în data de 02.09.2009 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul nr. 1.107/2009 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a "Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități".

Dezvoltarea orașului Ploiești prin creșterea populației și a zonelor industriale, obligă autoritățile locale să găsească soluții viabile pentru sporirea locurilor cu spații verzi și de agrement.

" Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi in localități" propune dezvoltarea unor amplasamente în vederea edificării unor sisteme de spații de agrement și zone verzi, cu utilizarea maximă a spațiului.

Având în vedere degradarea spațiilor verzi de pe teritoriul municipiului Ploiești, cauzată de distrugerea acestora ca urmare a dezvoltării activităților economice și sociale, Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești propune participarea la “Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități44, în scopul realizării unui obiectiv de interes public.

Astfel, Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești propune ca în Municipiul Ploiești să se realizeze Proiectul “Amenajare Parc Câineni“.

Amplasamentul propus se află în zona de Vest a orașului, teren aflat în intravilanul orașului, aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești și aflat in administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2009.

Suprafața de teren pe care propunem realizarea obiectivului este identificat potrivit planului Anexa nr.l la prezenta hotărâre, amplasat într-o zonă de interes public, ușor accesibilă, iar spațiul verde propus pentru amenajare este de 14.430 m.p.

A

In urma verificărilor efectuate în baza de date a instituției noastre nu am identificat notificări formulate în conformitate cu prevederile Legii nr.l0/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare referitoare la terenul în suprafață de 14430 mp pe care este amplasat Parcul Caineni, potrivit planului de situație anexat de dvs.

Din verificările efectuate in evidentele privind cererile formulat^^nforihâHogilor fondului funciar s-a constatat ca prin cererile nr.210B/2005, nr.48B/26Q5^pr^9IB/2ț)05 formulate potrivit Legii nr.247/2005, d-nii Susanescu Niculae, iWatee^^^risîaehe Daniel, Dumitrescu Niculina si Susanescu Petre au solicitat retroce^^ea teri^ntultif/âin Ploiești, str.Marasesti nr.376, in suprafața de 4200 mp.

Aceste cereri au fost analizate si aprobate atat de Comisia Locala m^gp^lFunciar Ploiești, cat si de Comisia Județeană de Fond Funciar Prahova prin Hotararea nr.5436/2007, pentru suprafața de 2650 mp.

Din verificările efectuate de reprezentanții Compartimentului Evidenta Bunuri din Domeniul Privat al Municipiului Ploiești din cadrul instituției noastre, prin suprapunerea planurilor de situație, cele editate in anul 1934 si ulterior recenzate in anul 1954, respectiv, cele actuale (ridicare topo) din lucrarea de “Introducerea cadastrului imobiliar-edilitar in municipiului Ploiești” intocmit de S.C. Theotop S.R.L. in perioada 1999-2007, s-a constatat ca terenul care poate fi restituit in natura pe vechiul amplasament (str.Marasesti nr.376) are o suprafața aproximativa de 1067,50 mp si este format din 3 loturi, asa cum reiese din planul de situație intocmit la data de 14.11.2007 (anexat alaturat). Restul de teren al fostului imobil revendicat este ocupat de blocuri, rețele edilitare, alei si spatii verzi ce aparțin domeniului public si nu a fost propus spre restituire, pentru aceasta suprafața urmând sa se acorde masuri reparatorii.

Ca atare, poligonul jkdj de pe planul de situație mai sus menționat, care face parte din fostul imobil din Ploiești, str.Marasesti nr.376 si care este afectat de Parcul Caineni nu face obiectul restituirii in natura in favoarea persoanelor indreptatite.

Totodată precizam ca persoanele mai sus menționate si-au exprimat opțiunea in scris cu privire la restituirea pe vechiul amplasament a celor trei loturi identificate ca fiind libere, iar pentru restul terenului la care sunt îndreptățiți si care nu poate fi restituit in natura (inclusiv poligonul jkdj afectat de Parcul Caineni) au solicitat retrocedarea in compensare a unui teren amplasat in zona Vest- Magazin Billa. (opțiuni înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești sub nr.8862/2009 si nr. 12662/2009, nr. 12619/2009).

Conform Legii nr. 18/1991, republicată nu s-au identificat cereri referitoare la terenul în suprafață de 14430 mp pe care este amplasat Parcul Caineni.

Pe rolul Judecătoriei Ploiești (in rejudecare, după casare) s-a aflat dosarul nr. 12797/281/2008 avand ca obiect fond funciar - referitor la imobilul situat pe str. Marasesti, nr. 376, acțiune formulata de Susanescu Nicolae prin care acesta solicita includerea sa in calitate de beneficiar al reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafața de 0.44 ha alaturi de parata Neicu M ari a (reconstituire făcută deja in baza Legii nr. 1/2000 pe un amplasament situat in comuna Brazi, TI A4/68 - titlu de proprietate nr. 119086/2005). Prin sentința civila nr.3362/13.03.2009, instanța respinge acțiunea formulata de reclamant, ca neintemeiata. împotriva acesteia, Susanescu Nicolae a formulat recurs, înregistrat la Tribunalul Prahova sub nr. 12797/281/2008, avand următorul termen de judecata in data de 12.10.2009.

Necesitatea și oportunitatea investițiilor

Obiectivele Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități sunt creșterea suprafețelor spațiilor verzi, respectând astfel și prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 114/2007, privind protecția mediului, care ne obligă ca în 2010 să asigurăm 20 m.p. de spațiu verde/cap locuitor, iar în 2013-26 m.p. de spațiu verde/ cap locuitor.

Mijloacele prin care se pot realiza aceste obiective sunt dezvoltarea și modernizarea

spațiilor verzi din localități, înființarea de noi parcuri, scuaruri și aliniamente, reabilitarea celor existente, precum și amenajarea și modernizarea locurilor dejoacă și de. odihnă pentru copii și vârstnici.                                                                  / szz

Beneficiarii Programului sunt autoritățile administrației publice locale care'1paî$cipă în mod voluntar la Program și care urmăresc extinderea suprafețelor de spații verzi .în localități, prin inițierea unor proiecte în acest sens.

Insuficienta dezvoltare a zonelor verzi aflate în studiu, creșterea gradulmMeUsb’nfort și civilizație prin investițiile propuse, creșterea calității factorilor de mediu prin suprafețele de zone verzi majorate, amenajate și întreținute corespunzător sunt considerente care fundamentează necesitatea și mai ales oportunitatea investiției.

Caracteristici tehnice ale lucrărilor

Amenajare Parc Câineni

Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism pentru Parc Câineni este de zonă verde cu acces public nelimitat.

Suprafața propusă pentru realizarea acestei investiții este de 14.430 m.p..

Pentru îmbunătățirea calitativă a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv și estetic se propun următoarele lucrări: executarea de alei pietonale din dale autoblocante ;

executare sistem automat de irigații ; executarea sistemului de iluminat; montarea de mobilier urban ; montarea mobilierului pentru locul de joacă ; montarea de măsuțe de șah, utile atât copiilor, cât și vârstnicilor pentru desfășurarea activităților instructive;

plantare de vegetație cu talie joasă, medie și înaltă, rezistentă la noxe ; amenajarea de spații verzi plantate prin delimitarea acestora cu borduri, refacerea stratului vegetal;

realizarea de amenajări florale.

Realizarea obiectivului de investiție se va face în conformitate cu prevederile Studiului de Fezabilitate și a indicatorii tehnico-economici, aprobați prin hotărâre a Consilului Local al Municipiului Ploiești.

DIRECTOR GENE DAN IONIȚĂAVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, DIRECȚIA ECONOMICA, JURIDIC CONTENCIOS,

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA,


DIRECTOR, Simona Munt^anu


DIRECTOR, Luminița Gaborfi


//

Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu, DIRECTOR ADJUNCT, Amedeo Florin Tabircaz

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                    L


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 120 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a doamnei Viceprimar Bozianu Nicoleta Cătălină și a domnilor consilieri Paul Palaș, Gheorghe Popa, Ion Iancu, Constantin Popa, Mateescu Radu, Stanciu Marilena, Horghidan Costel si Dumitru Cristian, precum și Raportul de specialitate al Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr.71/2002, privind reorganizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.2, lit.c) și alin.5 lit.a), precum si art.123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicata, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea si completarea Anexelor nr.l, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; 2, 2.1, 2.2, 2.3 si 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești, conform anexelor nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; 2, si 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, la prezenta hotarare.

Art.2. Aprobă contractul cadru de administrare, Anexa la prezenta hotărâre si împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractele de administrare cu instituțiile publice si serviciile de interes local conform anexelor menționate la art. 1.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.43/2007 ramau neschimbate.

Art.4. Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios va aduce la cunoștință  celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi, 30 aprilie 2009.

DE ȘEQlNfA,' *CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

•A

A Maria Magdalena Mazâlu

~ n                                          "”x


.7Y?

Bolocan # -

i w.

Ia


' ....................! ' '

î!

ROMANIA

A:


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE               ,

la proiectul de hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public si privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.De asemenea consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate.

In baza prevederilor art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, titularul dreptului de administrare poate sa posede, sa folosească si sa dispună de acesta, in condițiile actului prin care i-a fost dat bunul in administrare.

In vederea îndeplinirii atribuțiilor ce revin regiilor, serviciilor publice si instituțiilor din subordine, consiliul local hotărăște cu privire la transmiterea in administrarea acestora a terenurilor, clădirilor si a celorlalte componente ale bazei materiale necesare desfășurării activitatii.

Astfel prin Hotararea nr.43/2007 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești. Pentru bunurile transmise in administrare s-au incheiat contracte de administrare cu o parte din instituțiile publice si serviciile de interes local, in care au fost stabilite obligațiile privind modul de administrare si exploatare a bunurilor incredintate.

Urmare a modificărilor intervenite in structura instituțiilor si serviciilor publice de interes local, precum si inventarierii generale anuale efectuate se impune actualizarea situației bunurilor transmise in administrarea acestora.

Având in vedere cele prezentate, supun spre analiza si aprobare consiliului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea și completare^ Hotărârii' Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea vț instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri dii^ patrimoniul municipiului Ploiești                \\3,         : v

Bunurile din domeniul public potrivit prevederilor art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, pot fi date in administrarea regiilor autonome si instituțiilor publice de interes local. Darea in administrare se realizează prin hotarare a consiliului local.

Prin Hotararea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova au fost aprobate anexele cu bunurile aflate in administrarea regiilor, serviciilor publice si instituțiilor de interes local.

Bunurile transmise in administrare potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.43/2007 au făcut obiectul unor contracte incheiate cu o parte din instituțiile publice si serviciile de interes local, prin care s-au stabilit obligațiile privind modul de administrare si exploatare a acestora.

Având in vedere inventarierea generala anuala efectuata pe anul 2008, in urma careia s-au identificat modificări ale anexelor cuprinzând bunurile aflate in administrarea instituțiilor publice si serviciilor publice de interes local, precum si necesitatea încheierii de contracte de administrare, in cazurile in care acestea nu s-au încheiat, se impune modificarea si completarea anexelor la Hotararea nr.43/2007.

Pe măsură efectuării măsurătorilor de specialitate, daca se va impune, se vor modifica corespunzător anexele la prezenta hotarare.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin TabiSEF SERVICIU, Gabriela Mindrutiu


AVIZAT, DIRECȚIA      ISTRATIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, DIRECTOR,

Luminița G|borfiDIRECȚIA ECONOMICA,


DIRECTOR,

Nicoleta Cracj'unoiu


A.

1DIRECȚIA EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRIMONIU

SERVICIUL EVIDENTA SI DOCUMENTAȚII BUNURI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (mijloace fixe-cladiri) care se dau in administrarea Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești

Nr.crt

Nr inv

Denumire mijloc fix

Adresa mijloc fix

Valoare de inventar (lei)

0

2

3

4

5

1

1008

BARACA DORMITOR (1/2) Cimitir Mihai Bravu

Str. MIHAI BRAVU

20.321,57

2

1009

CLĂDIRE ADMINISTRATIV Cimitir Viisoara

Str. CONSTANTIN BREZEANU, nr. FN

20,94

3

1010

CAPELA MORTUARA Cimitir Viisoara

Str. CONSTANTIN BREZEANU, nr. FN

9,92

4

1011

CLĂDIRE VESTIAR Parc Tineretului

1.692,20

5

1012

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA Cimitir Eternitatea

Str. ETERNITAT1I, nr. FN

9,34

6

1013

CAPELA MORTUARA Cimitirul Eternitatea

Str. ETERNITĂȚII, nr. FN

10,29

7

1018

PAVILION POARTA Cimitir Bolovan

Str. EROILOR, nr. FN

37.843,06

8

1019

PORTAL INTRARE Cimitir Bolovani

Str. EROILOR, nr. FN

274,14

9

1020

PAVILION ADMINISTRATIV Cimitir Mihai Bravu

Str. MIHAI BRAVU, nr. FN

99.447,39

10

1023

BARACA METALICA Cimitir Viisoara

Str. CONSTANTIN BREZEANU, nr. FN

328,63

11

1024

CAPELA Cimitir Bolovan

Str. EROILOR, nr. FN

92.459,41

12

1025

BARACA METALICA Cimitir Viisoara

Str. CONSTANTIN BREZEANU, nr. FN

206,78

13

1026

ALIMENTARE CU APA SI CANALIZ Cimitir Mihai

Str. MIHAI BRAVU, nr. FN

5.290,00

14

1027

ALIMENTARE CU APA (CANALIZARE) Cimitir Mihai

Str. MIHAI BRAVU, nr. FN

9.465,40

15

1028

CĂMIN APOMETRII Cimitir Bolovan

Str. EROILOR, nr. FN

15,35

16

1030

CANALIZARE Cimitir Viisoara

Str. CONSTANTIN BREZEANU, nr. FN

837,55

17

1031

CONDUCTA APA OTEL Cimitir Eternitatea

Str. ETERNITĂȚII, nr. FN

1.764,84

18

1032

IMPREJM DIVERSE CONSTR Cimitir Bolovan

Str. EROILOR, nr. FN

2.246,50

19

1033

EXTINDERE CIMITIR Cimitir Bolovan

Str. EROILOR, nr. FN

106.053,49

20

1034

DRUMURI DE ACCES Cimitir Viisoara

Str. CONSTANTIN BREZEANU, nr. FN

9.252,88

21

1035

HIDRANTI GRADINA IN SUBTERAN Cimitir Bolovan

Str. EROILOR, nr. FN

27,16

22

1036

ÎMPREJMUIRE DIN ZIDĂRIE Cimitir Bolovan

Str. EROILOR, nr. FN

9,81

23

1037

IMPREJM DIN ZID CĂRĂMIDĂ Cimitir Viisoara

Str. CONSTANTIN BREZEANU, nr. FN

7,69

24

1038

IMPREJM CIMITIR Cimitir Viisoara

Str. CONSTANTIN BREZEANU, nr. FN

1.093,66

25

1039

IMPREJM SI POARTA METAL Cimitir Viisoara

Str. CONSTANTIN BREZEANU, nr. FN

158,41

26

1040

IMPREJM PREFABRICATE Cimitir Eternitatea

Str. ETERNITĂȚII, nr. FN

407,94

27

1045

PORTI METALICE(MARI SI MICI) Cimitir Mihai Bravu

Str. MIHAI BRAVU, nr. FN

8,18

28

1046

PLATFORMA PAMANT MORMINTE Cimitir Bolovani

Str. EROILOR, nr. FN

4,28

29

1047

PLATFORMA MORMINTE Cimitir Viisoara

Str. CONSTANTIN BREZEANU, nr. FN

200,21

30

1071

REȚEA ILUMINAT (ANSAMBLU) Cimitir Mihai Bravu

Str. MIHAI BRAVU, nr. FN

47.205,70

31

1074

CLĂDIRE W C 1 HALE

Str. GENERAL VASILE MILEA, nr. FN

1.832,17

32

1075

CLĂDIRE WC 2 UNIREA

Str. UNIRII, nr. FN

139.378,63

33

1078

CLĂDIRE WC 5 BAR BUCOV

Str. PARCUL BUCOV, nr. F N

1.089,51

34

1079

CĂMIN VIZITARE WC 5

Str. PARCUL BUCOV, nr. F N

56,98

35

1080

CLĂDIRE WC 6 GARA DE SUD

54.289,10

36

1083

CĂMIN APOMETRU WC 5

Str. PARCUL BUCOV, nr. F N

13,38

37

1084

CONSTRUCȚIE AFISIER B-L REP

Str. REPUBLICII, nr. FN

2,03

38

1085

CONSTRUCȚIE AFISIER HALE

Str. EMILE ZOLLA, nr. FN

2,03

39

1089

ÎMPREJMUIRE ZID BAIA 2

Str. Romană, nr. 81

233,86

40

1090

REZERVOR APA BAIA NR 2

Str. Romană, nr. 81

2.050,38

41

1091

ÎMPREJMUIRE Cimitir Mihai Bravu

Str. MIHAI BRAVU, nr. FN

49.708,13

42

1100

AMENAJ LOC JOACA/PRAGA

77.948,17

43

1101

AMENAJ LOC JOACA/STR GLORIEI

26.090,62

44

1103

AMENAJ LOC JOACA/COMPL NORD

30.566,83

45

1104

AMENAJ LOC JOACA/COMPL AURORA

79.277,28

46

1105

AMENAJ LOC JOACA/CAMELIEI- bl.30-32

27.401,03

47

1106

CONDUCTA D1STRIB APA Cimitir Bolovani

Str. EROILOR, nr. FN

22.798,17

48

1107

AMENAJ LOC JOACA/MARASESTI VEST

21.868,66

49

1108

AMENAJ LOC JOACA/ANDREI MURESANU

77.572,14

50

1109

AMENAJARE LOC JOACA/PIATA 9MAI

25.400,02

51

1110

TURN CU RAMPA Loc de joaca 9 Mai

1.266,79

52

1111

TURN CU RAMPA Loc de joaca Gh Gr Cantacuzino

1.266,79

53

1112

TURN CU RAMPA Grădiniță nr 44

1.266,79

54

1113

SFERA Grădiniță nr 34

953,43

55

1114

SFERA Grădiniță nr 33

953,43

56

1115

SFERA Vest Parc Tineretului

953,43

NOi (


taîxcroe. «xeaniv
57

1116

SFERA Parc 9 Mai

953,43

58

1117

SFERA Parc Caineni

953,43

59

1118

SFERA/CAMELIEI BL 26

953,43

60

1119

SFERA (SC 16 BEREASCA)

953,43

61

1120

SFERA (BAR BUCUREȘTI)

953,43

62

1121

SFERA

Str. PETROCHIMISTILOR, nr. FN

953,43

63

1122

SFERA Parc Cantacuzino

953,43

64

1123

SFERA Grădiniță nr 44

953,43

65

1124

SFERA Bariera București

953,43

66

1125

SFERA Grădiniță Ștefan cel Mare

953,43

67

1202

SFERA Centru

953,43

68

1203

SFERA Parc Mihai Eminescu

953,43

69

1204

TURN CU PLAN ÎNCLINAT Parc Mihai Eminescu

1.266,79

70

1205

TURN CU PLAN ÎNCLINAT Bariera București

1.266,79

71

1206

FANTANA ARTEZ1ANA/BL8CIOCIRLIA

500,00

72

1207

FANTANA ARTEZ PALAT ADMINISTR

2.000,00

73

1209

PARC CAINENI-BIRUINTEI

32.240,12

74

1210

REȚEA ILUMINAT/PARC RAPSODIEI CINA

38.618,38

75

1211

REȚEA ILUMINAT EXT /PARC CINA

105.527,05

76

1212

REȚEA ILUMINAT EXT /PARC CAMEL

155.113,51

77

1228

ILUMINAT SCĂRI BL Sud +Centru

7.563,27

78

1229

ILUMINAT SCĂRI BLOCURI Nord si Vest

7.563,27

79

1230

AMENAJ LOC JOACA/ARHIP NICOLAE

22.526,92

80

1231

AMENAJ LOC JOACA/VEST,PERSANI

21.622,98

81

1233

1MPREJM GARD PEPINIERA JUDEȚEAN

27.554,88

82

1234

AMENAJ LOC JOACA/STR INDUSTRIE

9.944,82

83

1235

REȚEA ILUMINAT EXT Pepiniera Județean

14.138,32

84

1239

AMENAJARE LOC JOACA VEST

CANTACUZINO, nr. FN

6.569,97

85

1241

WC PUBLIC COMPLEX NORD

9.000,21

86

1242

AMENAJARE LOC JOACA ZIMBRULUI

13.599,14

87

1245

CABINA INTRARE IN PARCARI

3.454,15

88

1246

CABINA INTRARE IN PARCARI

3.454,15

89

1247

CABINA INTRARE IN PARCARI

3.454,15

90

1248

STATUIE

180,00


/ȚrfiUUfT-

b\l Kirt tX.i'-’J    ''i'A K
jc^wclu

I                                                   '91

1249

FINTINA ARTEZIANA -intersecție B-dul Petrolul-B-dul București

2.650,00

92

1250

FINTINA ARTEZIANA - Hotel Prahova

5.300,00

93

1251

FINTINA ARTEZIANA- Gara de Sud

7.950,00

94

1413

Șopron fanar -Pavilionul F5

Str. COSMINELE, nr. 11 A

0,80

95

1419

Punct control -Pavilion Z

Str. COSMINELE, nr. 11 A

2,60

96

1422

Cocina -Pavilion Z 7

Str. COSMINELE, nr. 11 A

2,00

97

1423

Cocina - Pavilion Z8

Str. COSMINELE, nr. 11 A

2,80

98

1424

Grajd - Pavilion Z 9

Str. COSMINELE, nr. 11 A

2,10

99

1474

Loc de joaca Sector Nord -Parc Mihai Viteazul

77.806,92

100

1475

Loc de jaca Sector Nord -Complex Mare

70.530,86

101

1476

Loc de joaca Sector Nord -langa Spitalul Județean

5.800,00

102

1477

Loc de joaca Sector Nord -Grădiniță nr 34

Str. CAMELIEI, nr. FN

15.600,00

103

1478

Loc de joaca Sector Nord -Parc Liceul Nichita Stanescu bl 120

16.250,00

104

1479

Loc de joaca Sector Nord -str Cameliei BL 26

28.746,77

105

1480

Loc de joaca Sector Nord -Triunghi Rapsodiei

71.815,06

106

1481

Loc de joaca Sector Nord -str Grindului (in spate bl A15

22.083,42

107

1482

Loc de joaca Sector Nord -str Grindului Complex Cina

20.609,17

108

1483

Loc de joaca Sector Vest -Cartier Malul Roșu Grădiniță nr 23

6.500,00

109

1484

Loc de joaca Sector Vest -str Biruinței ,bl 135 F

21.916,24

110

1485

Loc de joaca Sector Vest -str Spatar Milescu -Carol Davila

7.670,00

111

1486

Loc de joaca Sector Vest-str Spatar Milescu bl 141G

8.060,00

112

1487

Loc de joaca Sector Vest -Parc Cinema Modem

26.627,77

113

1488

Loc de joaca Sector Vest -Str Eroilor

14.300,00

114

1489

Loc de joaca Sector Vest -Sala Sporturilor - Parc

6.500,00

115

1490

Loc de joaca Sector Vest -Parc str Făget

7.800,00

116

1491

Loc de joaca Sector Vest -Parc Caineni -langa Lamaita

7.800,00

117

1492

Loc de joaca Sector Vest -Cartier Malul Roșu in spatele Bl_ 42tOfelial

7.800,00

118

1493

Loc de joaca Sector Vest -Cartier Malul Roșu Grădiniță nr 21

7.800,00

119

1494

Loc de joaca Sector Est -str Bunavestire

15.600,00

120

1495

Loc de joaca Sector Est -Cartier Mihai Bravu

8.000,00

121

1496

Loc de joaca Sector Est -Aleea Petrochimistilor

7.800,00

122

1497

Loc de joaca Sector Centru - Parc Cartier Muzicanți

13.540,80

b .rxctw-

123

1498

Loc de joaca Sector Centru - Parc Str Jianu

19.874,40

124

1499

Loc de joaca Sector Centru - B-dul București langa pod

11.830,00

125

1500

Loc de joaca Sector Centru - Blocuri Cartier Mihai

8.060,00

126

1501

Loc de joaca Sector Est Cartier Bereasca

6.500,00

127

1502

Alee pietonala MC Donald' s

1.586,98

128

1785

Tabela afisaj electronic

248.359,81

129

1786

Fantana arteziana - Cimitirul Eroilor Sovietici

Str. REPUBLICII

50.035,49

130

1787

Loc de joaca str. Cameliei bl.41

17.491,33

131

1974

Platforma gunoi Cimitir Eternitatea

str. ETERNITĂȚII, Nr. FN

17.904,64

132

1975

Rampa gunoi Cimitir Mihai Bravu

str. MIHAI BRAVU, Nr. FN

28.199,76

133

1976

Amenajare loc de joaca Lacul Balea

9.486

134

1977

Amenajare loc de joaca Str. Pictor Rozenthal

10.825,60

135

1991

Alee pietonala pavata spațiu verde

intersecție str. Popa Farcas cu Ghe.Gr. Cantacuzino

5.669,16

136

2026

Amenajare Parcul Libertății Ploiești

2.048.586,36

137

2027

Fantana arteziana in Parc Aurora

100.386,81

138

2028

Fantana arteziana in Parc Eminescu

783,41

139

1000

ATELIER DE TIMPLARIE

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

198,79

140

1001

BARACA PEPINIERA EST

0,44

141

1003

BARACA METAL POARTA

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

3,15

142

1004

BARACA METALICA VEST - Parc Tineretului

2,13

143

1005

BARACA METALICA (PARC TINERET) Sediu Zone Verzi

3,15

144

1006

BARACA METAL 1/2

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

2,04

145

1014

SEDIU ADMINISTRATIV A D P

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

3.556.372,01

146

1015

MAGAZIE SCULE

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

0,16

147

1017

CLĂDIRE MAGAZIN Florărie Malu Roșu

Str. MALU ROȘU, nr. 91 A

8.718,12

148

1021

ȘOPRON LEMN - transformat in magazie tabla cu 4 compartimente

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

15.001,66

149

1022

GHERETA PAZNICI

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

132,80

150

1029

CLĂDIRE PT CENTRALA TERMICA

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

62.692,65

151

1041

ÎMPREJMUIRE PREFABRICATE

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

884,43

152

1042

ÎMPREJMUIRE PLASA

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

1.842,21

153

1043

ÎMPREJMUIRE SCÂNDURA

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

981,48

uAr'v ?rț^V Wcr,

154

1044

GARD ÎMPREJMUIRE INCINTA

Str. M1RCEA CEL BATRAN, nr. 81

65,54

155

1048

SERA NR 3 (13 MODULE)

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

1.725,54

156

1049

RĂSADNIȚE

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

136,36

157

1050

RASADN1TA

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

136,36

158

1051

RASADNITA

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

136,36

159

1052

RASADNITA

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

136,36

160

1053

RASADNITA

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

136,36

161

1054

RASADNITA

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

136,36

162

1055

BORDEI

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

53,53

163

1056

BORtîEI

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

53,53

164

1057

REȚEA ILUMINAT

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

8.718,45

165

1058

REȚEA ELECTRICA EXTINDERE

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

1.111,93

166

1059

REȚEA EXT CANALIZARE

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

1.322,77

167

1060

RACORD CANAL

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

829,22

168

1062

SERA TIP OLANDEZ CU PANOURI

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

19.374,41

169

1063

SERA NR 2(7 corpuri)

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

75.470,17

170

1064

SERA TIP BORDEI CU PAT

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

210,06

171

1065

SERA TIP BORDEI CU PAT

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

136,36

172

1066

SOLARII

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

68,22

1W

T0?7

Solarii

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

6SJ7

174

1068

SOlaTii

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

68,17

175

1069

SOlaRii

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

68,17

176

TUTU

SERANR 1

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

i.6^6,26

177

1092

DRUM IN INCINTA Pepiniera Județean

240.712,63

178

1093

DRUM ACCES LA GRUP ADM Pepiniera Județean

181.772,24

179

1094

FOSA SEPTICA 50 PERS Pepiniera Județean

21.261,99

180

1095

GRUP ADM Pepiniera Județean

103.163,35

181

1096

ÎMPREJMUIRE CU PORTI METAL Pepiniera Județean

68.074,49

182

1097

REȚEA ELECTRICA Pepiniera Județean

80.243,54

183

1098

REȚEA APA (11 HIDRANTI) Pepiniera Județean

21.491,31

184

1099

ȘOPRON Pepiniera Județean

43.026,42

185

1102

DRUM INTERIOR A D P

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

62.996,74

186

1232

SEDIU ADP-VALENI -

Str. VĂLENI, nr. 32

539.947,26

187

1291

STADIONUL ILIEOANA

str. STADIONULUI, Nr. 26

9.513.492,91

188

1517

Put sera

Str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 81

38.800,00

189

1518

Extindere instalație electrica Pepiniera Est

Str. MIHAI BRAVU, nr. 82

9.979,28

190

1519

împrejmuire pepiniera Est

Str. MIHAI BRAVU, nr. 82

44.313,20

bit?ww        i-^AnV

f'CF 4'vRi/-^Ui ,

'l hîTCiCHX • bsWTM ittl i^lt191

1892

Pavilion adm.padoc porci Ghighiului 9

str. GHIGHIULUI, Nr. 9

^34.514,15

192

1893

Grajd animale

str. GHIGHIULUI, Nr. 9

4.161,40

193

1894

Baraca metalica

str. GHIGHIULUI, Nr. 9

4.010,90

194

1895

Șopron furaje

str. GHIGHIULUI, Nr. 9

3.450,70

195

1896

Șopron

str. GHIGHIULUI, Nr. 9

1.235,10

196

1897

Depozit materiale

str. GHIGHIULUI, Nr. 9

23.763,12

197

1958

Alei pepiniera Est

str. MIHAI BRAVU, Nr. 82

63.018,32

198

2745

Casa pompelor-instalatie irigat Pepiniera Est

PEPINIERA EST

38.792,02

199

2746

Rampa de gunoi Cimitir Bolovani

CIMITIR BOLOVANI

9.907

200

1971

Fantana arteziana in zona centrala - parc

Piața Victoriei

261.408,10

TOTAL:

20.051.189,58

Nota: Ref. la poziția nr. 186, nr. inventar 1232, Corpul C2 in care isi desfasoara activitatea

Direcția Tehnica se va scoate din administrarea A.D.P.P. iar valoarea va fi determinata de O.P.P., urmând a se diminua din valoarea totala a sediului

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabirca

SEF SERVICIU, Gabriela Mindrutiu


întocmit: Dumitrescu lulia'\Nroct''T •

JâV


afectat de Parcul Caineni nu face obiectul restituirii in natura persoanelor indreptatite.

Totodată precizam ca persoanele mai sus menționate si-eopțiunea in scris cu privire la restituirea pe vechiul amplasament a celor treUfe^WF identificate ca fiind libere, iar pentru restul terenului la care sunt indreptatiti si care nu poate fi restituit in natura (inclusiv poligonul jkdj afectat de Parcul Caineni) au solicitat retrocedarea in compensare a unui teren amplasat in zona Vest- Magazin Billa. (opțiuni inregistrate la Primăria Municipiului Ploiești sub nr.8862/2009 si nr. 12662/2009, nr. 12619/2009).

Conform Legii nr. 18/1991, republicata nu s-au identificat cereri referitoare la terenul in suprafața de 14430 mp pe care este amplasat Parcul Caineni.

Menționam ca pe rolul Judecătoriei Ploiești (in rejudecare, după casare) s-a aflat Dosarul nr.12797/281/2008 referitor la fostul imobil situat in Ploiești, str. Marasesti nr. 376, avand ca obiect fond funciar, acțiune formulata de Susanescu Nicolae, dosar ce are termen următor in data de 14.09.2009.

DIRECTOR E^fE^ȘIV ADJUNCT, AmedebFloriifTabirca

• '                              .V


ÎNTOCMIT: Dumitrescu Iulia Dimache Angelica Constantin Laura 14.08.2009


ZARANDUljj!


grădiniță nr4'î de al lezerutu.


Conplex conerclal


STREIULUI


I-C/J UJ Di


Di

iii


LU O


LU O Di < OCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI          h

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4                                W

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ,REĂiJZ^REA

LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA


MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURA

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public si Privat la „Programul național de îmbunătățire a caiitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati” si adoptarea masurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Parc Caineni”

și a constatat:

-fivx-tr—    o K'S 8CG )

PREȘEDINTE,Carmen Mihaela Duini

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


H*


Wif'                 "■

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINrSTRAREA^OM) PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

EN1ULUI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public si Privat la „Programul național de îmbunătățire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati” si adoptarea masurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Parc Caineni”

JfcA 'A-   1N9-\ o t-rîiA L-
Data:    ■/ i l