Hotărârea nr. 320/2009

Hotãrârea nr. 320 privind aprobarea participãrii Municipiului Ploiesti prin Administratia Domeniului Public si Privat la Programul national de îmbunãtãtire a calitãtii mediului prin realizarea de spatii verzi în localitãti si adoptarea mãsurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitii Amenajare Parc CFR

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 320


privind aprobarea participării Municipiului Ploiești prin Administrația

Public și Privat la “ Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități44 și adoptarea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții ”Amenajare Parc CFR”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului Primar - Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești prin care se propune aprobarea participării Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public și Privat la “Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități44 și adoptarea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții "Amenajare Parc CFR" ;

având în vedere prevederile Ghidului de finanțare a “Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități44, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului 1107/2009 ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia ,cu modificările și completările ulterioare ;

în baza Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 59/2007privind instituirea“Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități44, actualizată ;

în temeiul art. 36 alin. (2)lit. b) și c), alin. (4) lit. d) , e) și f) și al art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă participarea Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești, în calitate de administrator, la „Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități" în vederea promovării , pentru finanțarea din Fondul de Mediu, a obiectivului de utilitate publică "Amenajare Parc CFR"

Art.2 (1 ) Stabilește ca suprafața de teren de 27.400 mp, identificată potrivit Anexei nr. 1 la prezenta , să fie pusă la dispoziție pentru implementarea Proiectului și realizarea obiectivului "Amenajare Parc CFR";

( 2 ) Suprafața propusă se află în intravilanul orașului Ploiești, aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești și aflat în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2009, și are următoarele vecinătăți:

9

• la nord: Șoseaua Nordului;

/i

  • •  la est: Str. Gageni

  • •  la sud: Zona Verde blocuri                                        1

  • •  la vest: Str. Andrei Muresan.


Art.3 Aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru, >0-^>bi^t^

investiții "Amenajare Parc CFR”, conform Anexei nr.2 ce face pa ^z’ '

prezenta hotărâre.

Art.4 Aprobă ca Municipiul Ploiești prin Administrația Domeniului Public și Privat, să întocmească documentația de achiziție publică, să organizeze și să deruleze procedura de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

Art.5 Se aproba cota de 10 % contribuție proprie a Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești, la realizarea proiectului, respectiv suma de 100.000 lei cu TVA (41.000 lei prevazuti in BVC pe 2009 iar diferența de 59.000 lei reprezentând manopera) reprezentând diferența dintre suma maxima aprobata pentru finanțare si valoarea totala a investiției.

Art.6 (1) Desemnează pe dl.Dan Ioniță ca reprezentant al solicitantului în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu, care va avea și calitate de responsabil de proiect;

(2) împuternicește pe dl. Dan Ioniță , Directorul General al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, să încheie și să semneze în termenul prevăzut contractul de finanțare pentru obiectivul "Amenajare Parc CFR".

Art.7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești, în colaborare cu Direcțiile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești.

Art.8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 8 octombrie 2009


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


EXPUNERE DE MOTIVE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI privind aprobarea participării Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public și Privat la “ Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități “ și adoptarea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții "Amenajare Parc CFR"

Proiectele de anvergură în privința extinderii suprafețelor de spații verzi și creșterea numărului de locuri de joacă și odihnă pentru copii și vârstnici se află printre prioritățile autorităților publice locale în strategia de dezvoltare a Municipiului Ploiești.

Astfel, protejarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător se poate realiza numai prin crearea de noi spații verzi, prin interdicția de a schimba amplasamentele existente ale acestora și eliminarea oricărui tip de excepție prin care în spațiile verzi sunt construite diverse imobile.

începând cu data de 26 iulie 2007, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile finanțează proiecte pentru obținerea de fonduri nerambursabile necesare pentru realizarea de spații verzi în localități.

Parcurile și locurile de joacă existente în Municipiul Ploiești sunt insuficiente, și pentru eliminarea acestui neajuns ne propunem amenajarea de noi spații verzi, locuri de joacă și de odihnă, prin participarea la "Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități

Participând la acest Program ne dorim să contribuim la îmbunătățirea factorilor de mediu și a calității vieții în Municipiul Ploiești prin creșterea suprafețelor spațiilor verzi, respectând astfel și prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 114/2007 privind protecția mediului, care ne obligă ca în anul 2010 să asigurăm 20 m.p. de spațiu verde /cap locuitor, iar în anul 2013 - 26 m.p. de spațiu verde /cap locuitor.

Unul dintre cele mai importante proiecte de interes public este Proiectul “Amenajare Parc CFR“ cu o suprafață estimată de spațiu verde de aproximativ 27.400 m.p..

Amplasamentul propus se află în zona de Nord a orașului, teren aflat în intravilanul orașului, aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești și aflat în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2009.

Suprafața de teren pe care propunem realizarea obiectivului este amplasată intr- o zonă de interes public, ușor accesibilă locuitorilor municipiului. în prezent zona aflată în studiu prezintă o stare avansată de degradare din punct de vedere estetic si funcțional, vegetația existentă fiind spontana si imbatranita.

în contextul încălzirii globale, realizarea și implementarea unui asemenea proiect este imperios necesară pentru a asigura locuitorilor Municipiului Ploiești, cât și generațiilor viitoare, un mediu și un viitor mai sigur și mai sănătos.

Acest proiect se dorește a fi o soluție viabilă la criza ecologică mondială determinată de intense exploatări industriale a resurselor, urmărind prezervarea calității mediului înconjurător și îmbunătățirea calității vieții în complexitatea sa, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a Municipiului Ploiești.


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI                         /

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PLOIEȘTI s

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea participării Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public și Privat la “ Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități “ și adoptarea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții ”Amenajare Parc CFR”

Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești este serviciu public cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, respectând regulamentul de organizare și funcționare, având ca obiect de activitate administrarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, transmise în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. Administrarea bunurilor din patrimoniul public și privat transmise acesteia se face cu diligența unui bun proprietar.

Potrivit prevederilor art. 12 din Legea 213 /1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, bunurile din domeniul public pot fi date în administrarea instituțiilor publice de interes local. Darea în administrare se realizează prin hotărâre a Consiliului Local.

La data de 29 iunie 2007, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 59 privind instituirea" Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități". în data de 02.09.2009 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul nr. 1.107/2009 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a "Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități".

Dezvoltarea orașului Ploiești prin creșterea populației și a zonelor industriale, obligă autoritățile locale să găsească soluții viabile pentru sporirea locurilor cu spații verzi și de agrement.

" Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi in localități" propune dezvoltarea unor amplasamente în vederea edificării unor sisteme de spații de agrement și zone verzi, cu utilizarea maximă a spațiului.

Având în vedere degradarea spațiilor verzi de pe teritoriul municipiului Ploiești, cauzată de distrugerea acestora ca urmare a dezvoltării activităților economice și sociale, Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești propune participarea la “Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități44, în scopul realizării unui obiectiv de interes public.

Astfel, Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești propune ca în Municipiul Ploiești să se realizeze Proiectul “Amenajare Parc CFR44.

Amplasamentul propus se află în zona de Nord a orașului, teren aflat în intravilanul orașului, aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești și aflat in administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2009.

Suprafața de teren pe care propunem realizarea obiectivului este identificat potrivit


planului Anexa nr.l la prezenta hotărâre, amplasat într-o zonă accesibilă, iar spațiul verde propus pentru amenajare este de 27.400 m.j)T

Conform planului din data de 03.09.2008 intocmit de expert in,                  anexa

la Raportul de Expertiza Judiciara, reiese faptul ca o suprafața de 6007                1 parc

face parte din terenul in suprafața de 5 ha si 9331 mp situat in Ploiești, subur f. Spiridon, bariera Gagenilor numit “La Viisoara” (actuala str. Gageni nr. 100), unde in urma verificărilor efectuate in baza de date a instituției noastre s-a identificat o notificare formulata in conformitate cu prevederile Legii nr.l0/2001 republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Notificarea nr. 41262/08.08.2001 formulata in conformitate cu prevederile Legii nr.l0/2001 republicata, cu modificările si completările ulterioare referitoare la imobilul teren in suprafața de 5 ha si 9331 mp situat in Ploiești, suburbia Sf. Spiridon, bariera Gagenilor numit “La Viisoara” (actuala str. Gageni nr. 100) a fost soluționată prin Dispoziția nr. 1507/03.03.2006, privind respingerea cererii notificate formulata de d-na Radulescu Elena, d-na Lupas Ioana, d-na Văduvă Ioana Zenobia Venera si d-nul Dascalescu Dragos Laurentiu. Aceasta notificare a fost atacata in instanța de judecata.

Pe rolul Tribunalului Prahova s-a aflat dosarul nr.3272/105/2006 avand ca obiect contestația formulata in baza Legii nr. 10/2001 impotriva dispoziției nr.l507/2006, acțiune formulata de Lupas Ioana, Văduvă Ioana Zenobia s.a prin care se solicita restituirea cotei de 1/3 din imobilul teren in suprafața de 17ha si 7990 mp situat in Ploiești, Suburbia Sf. Spiridon, bariera Gagenilor, numit « La Viisoara », identificat la adresa str. Gageni, nr.l00. Prin sentința civila nr. 2620/2008, instanța admite contestația formulata de Lupas Ioana s.a., anuleaza dispoziția nr. 1507/2006 in sensul constatării indreptatirii contestatorilor de a beneficia de masuri reparatorii in calitate de moștenitori ai defunctului Dascalescu Pantelimon, prin restituirea in natura a terenului de 3233 mp, aflat in Posesia Parohiei Nașterea Domnului, identificat conform raportului de expertiza Badea Luciana, dar si a terenurilor identificate prin aceeași expertiza cu hașura roșie, in suprafața de 3 ha si 3153 mp.

împotriva acestei sentințe s-a formulat apel atat de către Consiliul Local Ploiești, Primarul municipiului Ploiești, cat si de către Văduvă Ioana Zenobia, Racovita Magdalena s.a . Prin Decizia civila nr.l 13/28.05.2009, definitiva, instanța admite apelul formulat de Consiliul Local Ploiești si Primarul Municipiulu Ploiești, schimba in parte sentința apelata in sensul ca admite excepția lipsei calitatii procesual pasive a Consiliului Local Ploiești si respinge contestația fata de acesta ; se constata dreptul contestatorilor de a beneficia de masuri reparatorii prin restituirea in natura numai pentru următoarele terenuri, identificate conform raportului de expertiza Badea Luciana : - nr. lb, zona garaje, S= 4.144 mp cu acces din str. Andrei Muresanu, planșa 2/8

  • -  nr. 12 zona garaje, S=703 mp cu acces din str. Abrud, planșa 6/8 ;

  • -  nr. 13 zona garaje, S=2.386 mp cu acces din str. Abrud si str. Toma Socolescu, planșa 7/8

  • -  nr. 61 zona garaje, S=886 mp cu acces din str. Toma Socolescu, plnsa 7/8.

De asemenea, se constata ca pentru diferența de 51.211 mp teren, contestatorilor li se cuvin masuri reparatorii in echivalent prin acordarea de despăgubiri bănești. Se mențin in rest dispozițiile sentinței si se respinge ca nefondat apelul formulat de Văduvă Ioana Zenobia, Racovita Magdalena s.a.

împotriva acestei decizii instituția noastra a formulat recurs cu termen la înalta Curte de Casație si Justiție in data de 18.02.2010. (anexam copie decizie si copie raport de expertiza).

Necesitatea și oportunitatea investițiilor

Obiectivele Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități sunt creșterea suprafețelor spațiilor verzi, .respectând astfel și prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 114/2007, privind protecția medîfrfuj^q^res ne g^igă ca în 2010 să asigurăm 20 m.p. de spațiu verde/cap locuitor, iar în 2013-26 mTp. jde spa'țiu verde /cap locuitor.

Mijloacele prin care se pot realiza aceste obiective sunt dezvoltarea și modernizarea spațiilor verzi din localități, înființarea de noi parcuri, scuaruri și aliniamente, reabilitarea celor existente, precum și amenajarea și modernizarea locurilor de joacă și de odihnă pentru copii și vârstnici.

Beneficiarii Programului sunt autoritățile administrației publice locale care participă în mod voluntar la Program și care urmăresc extinderea suprafețelor de spații verzi în localități, prin inițierea unor proiecte în acest sens.

Insuficienta dezvoltare a zonelor verzi aflate în studiu, creșterea gradului de confort și civilizație prin investițiile propuse, creșterea calității factorilor de mediu prin suprafețele de zone verzi majorate, amenajate și întreținute corespunzător sunt considerente care fundamentează necesitatea și mai ales oportunitatea investiției.

Caracteristici tehnice ale lucrărilor

Amenajare Parc CFR

Suprafața propusă pentru realizarea acestei investiții este de 27.400 m.p..

Pentru îmbunătățirea calitativă a amplasamentului din punct de vedere funcțional, urbanistic, constructiv și estetic se propun următoarele lucrări:

executarea de alei pietonale din materiale ecologice ;

executare sistem automat de irigații ;

executarea sistemului de iluminat;

montarea de mobilier urban ;

montarea mobilierului pentru locul de joacă ;

plantare de vegetație cu talie joasă, medie și înaltă, rezistentă la noxe ; amenajarea de spații verzi plantate prin delimitarea acestora cu borduri, refacerea stratului vegetal;

realizarea de amenajări florale.

Realizarea obiectivului de investiție se va face în conformitate cu prevederile Studiului de Fezabilitate și a indicatorii tehnico-economici, aprobați prin hotărâre a Consilului Local al Municipiului Ploiești.

DIRECTOR GENEH^h^ DAN IONIȚĂQ' df AVIZAT^

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECȚIA GENERALA DE

JURIDIC CONTENCIOS,
Direcția Evidenta si Valorifi e Patrimoniu, DIRECTOR ADJUN T, Amedeo Florin Tabirca

|VJZAY P

ROMÂNIA                             j

JUDEȚUL PRAHOVA                    L "V -

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 120                  \

e xx/ privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipi^ttL Ploiești nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a doamnei Viceprimar Bozianu Nicoleta Cătălină și a domnilor consilieri Paul Palaș, Gheorghe Popa, Ion Iancu, Constantin Popa, Mateescu Radu, Stanciu Marilena, Horghidan Costel si Dumitru Cristian, precum și Raportul de specialitate al Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr.71/2002, privind reorganizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.2, lit.c) și alin.5 lit.a), precum si art.123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicata, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea si completarea Anexelor nr.l, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; 2, 2.1, 2.2, 2.3 si 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești, conform anexelor nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; 2, si 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, la prezenta hotarare.

Art.2. Aprobă contractul cadru de administrare, Anexa la prezenta hotărâre si împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractele de administrare cu instituțiile publice si serviciile de interes local conform anexelor menționate la art.l.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.43/2007 raman neschimbate.

Art.4. Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios va aduce la cunoștință  celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi, 30 aprilie 2009.

DE ȘEI^f$ * CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Bolocan jj L '

1 \ Maria Magdalena Mazâlu

1 ' *3 ’


■ .         ■            <'■ '7.

v/Z

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                             - J

DIRECTIA EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRIMONIU

SERVICIUL EVIDENTA SI DOCUMENTAȚII BUNURI

IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anexa nr. 1.1. Ia H.C.L. nr llo/lperf

Parcuri, Grădini publice, Zone verzi, Scuaruri, Spatii verzi intravilane zone blocuri


Nr crt.

Denumirea bunului

Suprafața inscrisa in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, insusit prin H.G.R. nr.1359/2001 (mp)

Suprafața masurata cu dispozitiv GPS de către A.D.P.P.

(mp)

Parcuri

1

Parcul Tineretului

250.000

171.000

2

Parcul Dendrologic

44.700

28.700

3

Parcul Andrei Muresanu

27.400

13.200

4

Teren aferent Parcul Libertății

15.000

Grădini publice

1

B-dul Independentei

44.249

2

Cameliei

23.777

3

Centrul civic

17.284

16.850

4

Gara de Sud

17.100

11.090

5

Bariera Bucov - Statie benzina Moli

17.079

14.800

6

Halele Centrale

8.048

5.500

1

)


7

Vest

23.100

22.20^,' ! .

— '■ •'

-------- x? J    ' r 1Ț7T

Zone verzi

1

Liziera Nord

58.000

8.700           ;

2

Șoseaua Vestului

41.450

3

Șoseaua Nordului

48.944

4

Calea București

38.996

5

Parcul Biruinței Caineni

18.300

6

Gh. Gr. Cantacuzino

21.048

7

Șoseaua Ștrandului

18.435

8

Gageni

13.790

9

D.N.l

12.000

10

B-dul Republicii (Partizani-sos.Nordului)

7.939

11

Str. Marasesti

28.600

12

Cimitir Eroilor (Bolovani)

7.680

13

Gara de Vest

6.195

14

Str. Cameliei

3.600

15

Str. Gen. Vasile Milea

2.113

16

Str. Democrației

2.937

17

Mircea cel Batran

1.513

18

Str. Andrei Muresanu

1.350

19

Str. Tudor Vladimirescu

1.053

20

Str. Tache Ionescu

856

21

Cimitir Sovietic

817

2

22

Popa Farcas + Gh. Gr. Cantacuzino

792

23

B.R.D. + ASIROM spate

790

22

Str. 13 Decembrie

693

23

Sighet-Gh. Doja

676

24

Colt 1907

661

25

Fata      Tipografie      Str.

Transilvaniei

521

26

Triunghi Ana lpatescu

413

27

Str. Democrației + 6 Martie

410

28

Intersecția str. Kutuzov cu str. Marasesti

284

29

Str. Plaiesilor

262

30

Zona Omnia

240

31

Str. Tatra

184

32

Str. Grivita, Emil Zolla

173

33

Str. Ștefan Greceanu, M. Basarab

155

34

Str. Covurlui

143

35

Str. Vornicul Boldur

67

36

Rond Catedrala + laterale

9.420

37

Banda Verde Gh. Doja

1.700

38

Rond Sf. Vasile + laterale

8.550

39

B-dul Republicii - benzi

11.500

Scuaruri

1

Piața 9 Mai

23.000

7.080

2

Str. Eroilor

15.829

7.680


Bereasca


Gara de Nord


Teatrul


14.950


5.830


5.550


5.450


3.883


3.629


2.000


12.858


2.188


1.385


1.237


874


428


5525


Spatii verzi intravilane - zone blocuri


1 Blocuri M. Eminescu


Blocuri Bobalna


3 Blocuri Bobalna 78


4 Blocuri Sud-Est


7.930


16.883


6.540


15.330


Blocuri Jianu-Democratiei


Blocuri Milcov-Hasdeu


7 Blocuri Al. Vlahuta


8 Blocuri Cinema Patria36.930


8.980


800


827rer Ceitvt'au,
9

Blocuri Tolstoi-Basarabi

1.020

10

Blocuri 24 Ianuarie

2.314

11

Blocuri D. Hale

2.180

*

12

Blocuri I. Hale

1.550

13

Blocuri 7 Etaje

530

14

Blocuri Er. Sld. Calin Cătălin

1.080

îs t'-

15

Blocuri Bariera București

28.600

16

Blocuri Hotel Prahova

600

17

Blocuri Nord

250.000

18

Blocuri Republicii

86.130

19

Blocuri Andrei Muresanu

74.000

20

Blocuri Vest Micro I

189.500

21

Blocuri Vest Micro II

63.516

22

Blocuri Malu Roșu

51.000

23

Blocuri Castor-Pollux

12.000

24

Blocuri Republicii

32.630

25

Blocuri 9 Mai

400

26

Blocuri Enachita Vacarescu

66.000

27

Blocuri Marasesti

38.770

28

Blocuri Penes Curcanu

38.445

29

Blocuri Mihai Bravu

37.382

30

Blocuri Ciocârlia

5.700

31

Blocuri Podul înalt

6.100

6ii^eonx. cȚxt^AjT>v Afi'au^cr                                                       j«=»


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public si Privat la „Programul național de îmbunătățire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati” si adoptarea masurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Parc CFR”SECRETAR. Florin Sicoie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

// o - ' ti vJ


f.


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOM^NlULUi

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești prin Administrația Domeniului Public si Privat la „Programul național de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati” si adoptarea masurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Parc CFR”

Siaemis: