Hotărârea nr. 303/2009

Hotãrârea nr. 303 privind desemnarea comisiei speciale de renegociere a Contractului de delegare a serviciului de iluminat public nr. 1927/16.01.2001

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
HOTĂRÂREA Nr. 303


privind desemnarea comisiei speciale de renegociere a

Contractului de delegare a serviciului de iluminat public nr.1927 /16.01.2001

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Ion EPARU, Adrian LUPU, Iulian TEODORESCU, Gheorghe SÂRBU, Valentin SAVA, precum și Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Ploiești prin care se propune desemnarea comisiei de renegociere a Contractului de delegare a serviciului de iluminat public nr. 1927/16.01.2001 și stabilirea mandatului acesteia;

Ținând cont de propunerile exprimate în timpul ședinței;

Luând act de Nota de discuții din data de 15.09.2009 a Comisiei de utilități publice a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

în baza prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor Legii nr. 230/07.06.2006 a serviciului de iluminat public;

în conformitate cu prevederile art. 22.1 din Contractul de delegare a serviciului de iluminat public nr. 1927/16.01.2001;

în temeiul art. 36(1) lit.d, alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Constituirea comisiei speciale de renegociere a unor clauze din Contractul de delegare a serviciului de iluminat public nr. 1927/16.01.2001 în următoarea componență:

 • - Mirela Limboșeanu

 • - Iulian Teodorescu

 • - Marius Mateescu

 • - Adrian Lupu

 • - Gheorghe Sârbu

ART. 2. Mandatează comisia desemnată potrivit Art. 1, să renegocieze cu reprezentanții S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A Contractul de delegare a serviciului de iluminat public, urmărindu-se în principal:

 • a) stabilirea tarifelor ce se vor aplica pentru lucrările de întreținere - menținere;

 • b) stabilirea tarifelor ce se vor aplica pentru remedierea avariilor și disfuncționalitaților apărute în funcționarea sistemului de iluminat public;

 • c) stabilirea lucrărilor de extindere a sistemului de iluminat public, suplimentare celor prevăzute în contract, precum și stabilirea tarifelor de realizare a acestor lucrări;

 • d) stabilirea influenței tarifelor asupra bugetului local;

 • e) avizarea proiectului de act adițional pe anii 2009, 2010 si 2011;                 /

 • f) alte probleme reieșite din aplicarea aspectelor de mai sus.             •   . v

Comisia are obligația să finalizeze renegocierea contractului până'data de

01.10.2009

ART.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 septembrie 2009.

Președinte de ședință, Costel Horghidax Contrasemnează Secretar,

v\                                                     7

aria Magdalena Mazâlu


NOTA DE DISCUȚII,

încheiata astazi 15.09.2009, urmare intalnirii Comisiei de utilitati publice.a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, la sediul RASP Ploiești, pentru renegocierea contractului de delegare a serviciului de iluminat public din Municipiul Ploiești nr. 1927/16.01.2001.

S-a analizat solicitarea S.C.LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. cu privire la tarifele ce se vor aplica pentru lucrările de intretinere - menținere, pentru remedierea avariilor si disfunctionalitatilor si pentru extindererile planificate.

Comisia considera solicitarea ca fiind in concordanta cu prevederile contractului si necesara si propune înființarea de urgenta a unei comisii speciale potrivit Legii 215/2001, competenta in a renegocia acest contract.

La aceasta data Comisia nr.3 nu are mandat de renegociere a acestui contract.

Comisia nr.3:

Iulian Teodorescu Ion Eparu C. Gheorghe Sărbu

EXPUNERE DE MOTIVEprivind desemnarea comisiei speciale de renegociere a Contractului de delegare a serviciului de iluminat public nr. 1927/1 6.

Urmare adreselor nr. 3084/17.07.2009 și nr. 15327/20.07.2009, înregistrate la R.A.S.P. și la Primăria Municipiului Ploiești și anexate prezentei, operatorul serviciului de iluminat public S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. ne informează următoarele:

 • ■  Valoarea lucrărilor de întreținere-menținere efectuate lunar a depășit prevederea din contract. în perioada 2005 - 2008 valoarea lucrărilor executate de operator a depășit de 2,04 ori valoarea facturată;

 • ■  Programul lunar de întreținere programată nu a fost realizat în perioada 2005 -2008 decât în proporție de 59% din același motiv, și anume depășirea sumei lunare alocate prin contract lucrărilor de întreținere-menținere;

 • ■  întreținerea corectivă programată presupune: întreținere corpuri, întreținere console, întreținere stâlpi, întreținere LES, întreținere LA, întreținere PA, înlocuire lămpi la 4 ani, înlocuire balasturi și ignitere la 5 ani;

Operatorul serviciului specifică faptul că efectuarea lucrărilor menționate mai sus necesită o valoare mărită de circa 7 ori.

S-a analizat de către Comisia de utilități publice solicitarea S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A cu privire la tarifele ce se vor aplica pentru lucrările de întreținere -menținere, pentru remedierea avariilor, disfuncționalităților și pentru extinderile planificate și s-a propus, prin Nota de discuții din 15.09.2009, înființarea de urgență a unei comisii speciale, potrivit legii, competentă în a renegocia acest contract.

Având în vedere cele prezentate supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre.


Adri


Gheorghe ȘA


RAPORT DE SPECIALITATEprivind desemnarea comisiei speciale de renegociei

Contractului de delegare a serviciului de iluminat public nr.19

Corespunzător Expunerii de motive, dat fiind atributul stabilit de Legea administrației publice, se impune ca membrii comisiei de renegociere a Contractului de delegare a serviciului de iluminat public nr. 1927/16.01.2001 să fie validați printr-un act normativ de autoritate, respectiv prin hotărâre.

Articolul 22.1 din Contractul de delegare a serviciului de iluminat public în Municipiul A

Ploiești prevede: „In cazul în care executarea prezentului contract devine dezavantajoasă pentru oricare dintre părți, din motive neimputabile lor, părțile vor proceda la renegocierea contractului astfel încât să fie restabilit echilibrul contractual avut în vedere la data semnării acestui contract. Negocierile vor fi purtate cu bună credință, iar dacă părțile nu ajung la un rezultat reciproc acceptabil în termen de 3 luni de la data declanțării negocierilor, fiecare parte va putea cere încetarea contractului, iar dacă ambele părți sunt de acord, contractul va înceta urmând ca TITULARUL să plătească GESTIONARULUI pentru investițiile și prestațiile efectuate până la data încetării.”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești desemnează comisia specială pentru renegocierea contractului.

Susținem numirea unui președinte al comisiei pentru operativitate și coerență .în discuțiile cu reprezentanții operatorului serviciului de iluminat public.

De asemenea, Consiliul Local trebuie să se pronunțe asupra limitei mandatului comisiei de a renegocia contractul și să dispună prin actul său de autoritate (hotărârea, obiectivele principale care vizează renegocierea contractului).

Cele de mai sus se încadrează de fapt în prevederile imperative ale art. 55(1) din Legea nr. 215/2001, inclusiv stabilirea datei de finalizare a discuțiilor.

Comisia are rolul ca, urmare a negocierilor, să prezinte Consiliului Local un raport însoțit de propunerile de modificare a contractului de delegare.

Un aspect esențial al renegocierii va consta în adaptarea contractului la noua tehnologie în domeniu și la strategia guvernamentală privind sistemele de iluminat public.

Având în vedere cele prezentate supunem aprobării prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR R.A.S.P. Ploiești, ing. Razvan LUNGU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind desemnarea comisiei speciale de renegociere a Contractului de delegare a serviciului de iluminat public nr.1927/16.01.2001

și a constatat:PREȘEDINTE, Teodorescu IuliData:      09 - 2oC>0