Hotărârea nr. 302/2009

Hotãrârea nr. 302 privind mãsuri de desfãsurare a activitãtilor de tip comercial, cu caracter provizoriu, pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 302


privind măsuri de desfășurare a activităților de tip comerc caracter provizoriu, pe terenuri din patrimoniul municipiului
Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana și Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu referitoare la unele măsuri de desfășurare a activităților de tip comercial, cu caracter provizoriu, pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7(189)/24.07.2008, 191/2000, 33/2001, 161/2001, 117/2001,216/2002;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cap. X -Alte taxe locale, cu modificările și completările ulterioare și de prevederile Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești privind stabilirea impozitelor și taxelor locale adoptate anual;

în temeiul art. 36 alin (2) lit. c), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă suspendarea aplicării Regulamentului privind desfășurarea comerțului stradal pe terenurile ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 191/2000, în sensul că până la finalizarea și aprobarea Studiului de Comerț, aflat în curs de elaborare, se pot amplasa construcții cu caracter provizoriu, echipamente și diverse tipuri de mobilier în vederea desfășurării de activități de tip comercial, pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești, în conformitate cu „Procedura” anexă.

Art. 2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze convențiile întocmite pentru folosința temporară a terenurilor pe care urmeaza să se desfășoare activitățile de tip comercial aprobate conform art. 1.

Art. 3. Atribuțiile Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură prevăzute în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7(189)/24.07.2008 se completează în sensul prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Administrația Domeniului Public și Privat și Comisia nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură - vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 septembrie 2009.

Președinte de ședință, Costel Horgțf danContrasemnează Secretar, ; Maria Magdalena Mazâlu

■ A

- * .


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE       x

la proiectul de hotărâre privind măsuri de desfășurare a activităților de tip comercial, cu caracter provizoriu, pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, consiliul local are atribuții privind administrarea domeniului public si privat al municipiului si hotărăște cu privire la modul de valorificare a acestuia.

Valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești reprezintă o importanta sursa de venituri la bugetul local.

In Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, la Cap. X - Alte taxe locale este prevăzută „taxa zilnica pentru utilizarea locurilor publice”, iar in hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești adoptate anual, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, sunt prevăzute taxe pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.) si pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale.

Având in vedere numeroasele solicitări pentru desfasurarea de activitati de comerț stradal, de amplasare pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești de construcții cu caracter provizoriu, echipamente și diverse tipuri de mobilier, solicitările referitoare la reinnoirea convențiilor, incheiate pentru construcțiile cu caracter provizoriu existente, necesitățile de ordin economic atat ale administrației publice locale cat si ale agentilor economici, precum si implicațiile de ordin social din aceasta perioada, este necesara adoptarea unei hotărâri a consiliului local care să reglementeze amplasarea de construcții cu caracter provizoriu pe terenuri apartinand municipiului Ploiești până la finalizarea și aprobarea Studiului de Comerț, aflat în curs de elaborare.

Fata de cele prezentate, supun spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat privind măsuri de desfășurare a activităților de tip comercial, cu caracter provizoriu, pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești.

Andrei LiviutV olosevici

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ DIRECȚIA EVIDENȚĂ ȘI VALORIFICARE PATRIMONU


RAPORT DE SPECIALITATE /

la proiectul de hotărâre privind măsuri de desfășurare a activităților de tip comercial, cu caracter provizoriu, pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești

Prin Hotararea nr. 191/2000 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat Regulamentul privind desfasurarea comerțului stradal pe terenurile ce aparțin domeniului public al municipiului Ploiești.

Totodată, la art. 3 din Hotararea 191/2000 a fost imputemicit Primarul municipiului Ploiești sa semneze acordurile de comercializare stradala, cu avizul Comisiei pentru valorificare patrimoniu, servicii publice, promovare operațiuni comerciale, pana la data scoaterii la licitație a amplasamentelor prevăzute in planurile de amplasare.

Ulterior, prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 33/2001, 161/2001, 117/2001, 216/2002 s-au aprobat studii si documentații privind amplasarea comerțului stradal in anumite zone.

Prin Dispoziția nr. 8297 emisa de Primarul municipiului Ploiești in data de 18.11.2003, s-a stabilit ca arhitectul-sef al municipiului Ploiești sa emită Acordul prealabil pentru amplasarea obiectivelor de mobilier urban, a bannerelor, a suporturilor pentru firme si reclame care nu necesita autorizație de construire;

Primarul municipiului Ploiești, in baza acordului Arhitectului-sef aviza amplasarea obiectivelor prevăzute la alin. 1 după care Serviciul Public Finanțe Locale si Administrația Patrimoniului incheia contracte sau convenții de ocupare a domeniului public.

Ulterior, prin Dispoziția nr. 25047 emisa de Primarul municipiului Ploiești in data de 16.11.2007 s-a stabilit ca solicitările pentru ocuparea temporara a domeniului public pentru depozitarea de materiale (in vederea comercializării), desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, târguri, oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite cat si pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii, cu excepția suporturilor pentru firme si reclame de publicitate vor fi supuse analizei Direcției Generale de Dezvoltare Urbana in vederea emiterii Acordului de amplasare prealabil.

In baza acordului prealabil al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana, Primarul municipiului Ploiești aviza ocuparea temporara a domeniului public, după care Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu incheia forma contractuala pentru ocuparea domeniului public, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si Hotărârii Consiliului Local de stabilirea a impozitelor si taxelor locale.

In Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, la Cap. X taxelo#ajfc este prevăzută „taxa zilnica pentru utilizarea locurilor publice”,^iar i^Jdftararjlq Consiliului Local al municipiului Ploiești adoptate anual, prainm^|ffiiliJgaj impozitelor si taxelor locale, sunt prevăzute taxe pentru ocupar^â^^re^^o^W construcții provizorii (chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice^ desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri,            in

standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale.

La data de 19.03.2009 a fost aprobat Referatul nr. 302006 al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana nr. 302006 privind ocuparea domeniului public si privat al municipiului Ploiești cu construcții provizorii.

La Primăria municipiului Ploiești au fost inregistrate numeroase cereri referitoare la aplasarea de spatii comerciale cu caracter provizoriu, echipamente și diverse tipuri de mobilier pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești, in scopul desfășurării de activitati comerciale.

Pe de alta parte, vor ajunge la termen convențiile existente, incheiate cu agenții economici pentru folosința temporara a terenului pe care sunt amplasate deja construcții cu caracter provizoriu, urmând sa fie transmise către Primăria municipiului Ploiești solicitările privind incheierea de convenții pentru anul următor.

Ținând cont de numeroasele solicitări pentru desfasurarea de activitati de comerț stradal, de amplasare pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești de construcții cu caracter provizoriu, echipamente și diverse tipuri de mobilier, solicitările referitoare la reinnoirea convențiilor, incheiate pentru construcțiile cu caracter provizoriu existente, necesitatea realizării de venituri la bugetul local, nevoile de ordin economic si social ale agentilor economici in aceasta perioada, este necesara adoptarea unei hotărâri a consiliului local care să reglementeze amplasarea de construcții cu caracter provizoriu pe terenuri apartinand municipiului Ploiești până la finalizarea și aprobarea Studiului de Comerț, aflat în curs de elaborare.

Având in vedere cele prezentate, supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


DIRECȚIA EVIDENȚĂ ȘI VALORIFICARE PATRIMONIU


Șef Serviciu, Daniel Dumitru


AVIZAT,


DIRECȚIA ECONOMICĂ


Director,

Nicoleta Crăcit


Director Executiv Adjunct,

Amedeo FlorinTăbirca^


Șef Serviciu, Viorica PătrașcuDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,


JURIDIC - CONTENCIOS Director, .

Luminița GabprfiPROCEDURA

privind amplasarea de construcții provizorii echipamente și diverse tipuri de mobilier pentru desfășurarea activităților de tip comercial pe terenurile municipiului Ploiești

Cap. I - Aspecte generale

Art. 1. Fac parte din domeniul public si privat al municipiului Ploiești terenurile declarate si înscrise ca atare in inventarul bunurilor.

Amplasamentele pe care se pot edifica construcții provizorii sunt prevăzute de regula, in planurile urbanistice sau in studiile de amplasament. In lipsa acestora, amplasamentele se pot propune de către comercianti, cu avizul de principiu al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana si aprobarea Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

Art. 2. Activitățile de tip comercial se pot desfasura:

 • - pe mobilier de tip ambulant (mese, tonete, mobilier de expunere) si diverse utilaje specifice (frigidere, lăzi frigorifice, dozatoare, aparate de inghetata, etc);

 • - in construcții ușoare, demontabile, fara fundații cu dimensiuni de cca. 10 m.p. si cu regim de inaltime de maxim 3,5 m ;

 • - in rulote

Amplasamentele vor fi stabilite potrivit prezentei.

Art. 3. Forma juridica de ocupare si folosire a terenurilor o reprezintă convenția de folosința temporara incheiata pe o perioada de pana la maxim sfârșitul anului, cu posibilități de reînnoire (avand in vedere faptul ca taxa pentru folosința temporara a terenului se aproba prin hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești, adoptate anual).

Art. 4. Terenurile pe care se pot amplasa construcții provizorii conform art. 2 se identifica astfel:

 • - trotuare ;

 • - alei;

 • - pasaje pietonale ;

 • - scuaruri, zone de agrement, parcuri de distracție ;

 • - terenuri nefolosite in alte scopuri;

 • - terminale, statii transport;

 • - zone special destinate.

  Cap. II - Condiții minime de amplasare


Vi W/

Art. 5. Condițiile minime de amplasare sunt:

- asigurarea circulației nestanjenite a pietonilor si/sau a staționarii acestora in stațiile mijloacelor de transport in comun (asigurarea unei lățimi minime de 2 m de trotuar);

 • - asigurarea unei distante minime de 25 m fata de grupurile sanitare, de platformele de gunoi, rampe gunoi, abatoare etc;

 • - respectarea legislației specifice in zonele protejate;

 • - respectarea distantei de minim 50 m față de lăcașele de cult, instituții publice de cultura, instituțiile de invatamant;

 • - sa nu stanjeneasca vizibilitatea semnelor de circulație;

 • - sa asigure desfasurarea activitatii de curățenie publica;

 • - sa asigure accesul pentru intervenții la rețelele de utilitate publica (apa, canal, termoficare, gaze, energie electrica etc).

 • - alte condiții vor fi impuse conform legislației in vigoare, in funcție de specificul zonelor si tipul de activitate.

Cap. in - Condiții administrative de exploatare si de desfășurare a activitatii

Art. 6. Condițiile de exploatare si desfășurare sunt:

 • - menținerea curățeniei pe amplasament si in jurul acestuia pe o raza de 5m ;

 • - asigurarea unui cos de gunoi si/sau a unei pubele, in funcție de locație si/sau profilul activitatii

 • - existenta unui contract de ridicare a deșeurilor cu operatorul serviciului public selectat de autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești.

 • - corelarea stocului de marfa cu capacitatea tipului de mobilier si/sau construcție.

 • - sa nu se creeze disconfort pentru unitățile care isi desfasoara activitatea in vecinătatea amplasamentului

Cap. IV - Modalitatea si procedura de atribuire a amplasamentelor

- pe baza de cerere, in care solicitantul trebuie sa declare daca a mai beneficiat sau beneficiază de un amplasament cu destinația de activitate comerciala;

Fiecare agent economic care solicita sa desfasoare activitate de tip comercial, cu caracter provizoriu, pe terenuri din Municipiul Ploiești, va depune la Registratura Primăriei municipiului Ploiești ~ B-dul. Republicii nr. 2, Intrarea D, parter, cam. 69, un dosar care va cuprinde in mod obligatoriu următoarele informații si documente:

J Cererea

J Copii de pe documentele firmei:

 • -  certificat de inregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului Comertului/cod unic de inregistrare;

 • -  copie statut societate (extras obiectul de activitate)

J Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul local


S Plan de situație - extras din planurile intocmite de S.C. The^toj?,          .


arhiva Direcției Generale de Dezvoltare Urbana din cad Prjnfari^i^ municipiului Ploiești, din care sa rezulte amplasarea in zona, suprâhua^ exacta a amplasamentului solicitat, vecinătăți, distante fata de obiectivele existente in zona solicitata, alte elemente relevante;

J Propunerea de amenajare:

 • -  descrierea exacta a construcției cu caracter provizoriu, echipamentului sau tipului de mobilier (dimensiuni, materiale, culoare, fotografii, etc.);

 • -  tipul de activitate pe care o desfasoara agentul economic si, daca este cazul, autorizațiile pe care le deține in acest sens;

Dosarul inregistrat la Registratura Primăriei municipiului Ploiești va fi repartizat către Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu. Aceasta va verifica existenta documentelor nominalizate in Procedura si regimul juridic al terenului solicitat. Ulterior, il va transmite - in copie - către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana.

 • - Direcția Generala de Dezvoltare Urbana va analiza documentația (efectuând inclusiv verificări pe teren), pronuntandu-se cu un aviz de principiu, si o va supune atenției Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru aprobare.

 • - Aprobarea prealabila se acorda de Comisia nr. 4 a Consiliului Local -Organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

 • - Ulterior, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana va comunica Direcției Evidenta si Valorificare Patrimoniu sau titularului dreptului de administrare a terenului si spre stiinta petentilor, daca cererea a fost avizata favorabil sau nefavorabil de către Comisia nr. 4, cu precizarea daca este necesara obținerea autorizației de construire.

Ca atare, vor exista doua situații:

1) Agenții economici care dețin aprobarea prealabila a Comisiei nr. 4 a Consiliului Local si care au solicitat amplasarea unor echipamente, tipuri de mobilier sau construcții cu caracter provizoriu care nu necesita obținerea autorizației de construire se vor prezenta la Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești sau la titularul dreptului de administrare a terenului respectiv in vederea incheierii convenției pentru folosința temporara a terenului si achitarea taxelor legale stabilite prin hotărârile consiliului local.

2) Agenții economici care dețin aprobarea prealabila a Comisiei nr. 4 a Consiliului Local si care au solicitat amplasarea unor echipamente, tipuri de mobilier sau construcții cu caracter provizoriu care necesita obținerea autorizației de construire, vor solicita certificat de urbanism si autorizație de construire.

La faza de obținere a certificatului de urbanism si de autorizare a construcțiilor, solicitantul va prezenta un extras minimal din planurile intocmite de S.C. Theotop aflate in arhiva Direcției Generale de Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei municipiului Ploiești. Acestea vor purta viza Direcției Generale de


Dezvoltare Urbana si vor fi eliberate contra cost conform reglementarilor le vigoare.                                                                        ''

Certificatul de urbanism trebuie sa conțină solicitări minime^c^ pț avize, stabilite de comisia de avizare;                                      <x

După obținerea Certificatului de urbanism si a avizelor solicitate agentul economic se va prezenta la Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești sau la titularul dreptului de administrare a terenului respectiv in vederea incheierii convenției pentru folosința temporara a terenului si achitarea taxelor legale stabilite prin hotărârile consiliului local.

Ulterior, agentul economic are obligația de a intocmi documentația prevăzută de legislația in vigoare in vederea obținerii autorizației de construire. Daca in termen de 6 luni de la incheierea convenției autorizația de construire nu este obtinuta, convenția inceteaza de drept, fara notificarea prealabila, fara intervenția instanțelor de judecata, fara punerea in intarziere si fara nici o formalitate prealabila.

- Direcția Generala de Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei municipiului Ploiești si Serviciul Control Disciplina Domeniul Public si Privat din cadrul Politiei Comunitare Ploiești vor urmări modul de respectare de către agenții economici a condițiilor de amplasare si funcționare.

Cap. V - Interdicții - Masuri asigurătorii

 • - amplasamentele vor respecta prevederile legale privind normele de mediu si a zonelor verzi;

 • - se pot autoriza amplasamente pentru construcții cu activitate de alimentație publica (fara mese), insa desfasurarea efectiva a activitatii se va realiza in condițiile obținerii tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare care cad in sarcina exclusiva a solicitantului;

 • - se pot autoriza construcții, echipamente si mobilier in care se vor comercializa produse de prima necesitate, alimentare si nealimentare, potrivit legislației in vigoare, eventualele restricții urmând a fi stabilite de către Comisia nr. 4 a Consiliului Local;

 • - obținerea avizelor de funcționare si autorizațiilor prevăzute de lege revine in sarcina solicitantului;

 • - convențiile de folosința se vor incheia si isi vor produce efecte (se vor plăti taxele prevăzute de lege si de hotărârile Consiliului Local) de la data obținerii autorizației de construire;

 • - convențiile de folosința vor conține clauze conform carora autoritatea administrației publice locale este exonerata in situația in care construcțiile pe amplasamentul agreat (repartizat) nu se pot realiza (conform legii si avizelor prevăzute de lege) si agentul economic a făcut cheltuieli in stadiul premergător obținerii autorizației de construire.

 • - in convenție va fi prevăzută o clauza referitoare la obligația agentului economic sa procedeze la desființarea necondiționata a construcției si eliberarea terenului de orice sarcina in cazul in care hotarari ale Consiliului Local prevăd, in cazul adoptării de noi reglementari privind amplasarea comerțului stradal, in cazul aprobării Studiului de Comerț, in cazul când nevoile urbanistice impun, cat si pentru intervenții ale aCijriațoflSl de * rețele (apa, canal, energie electrica, gaze, energie tennftca :ș|^ațțelek asemenea) in termen de 48 de ore de la primirea notificam^ intervențiilor de avarie de indata.

In cazul in care nu se da curs notificării de desființare in4&'-oref se va proceda la desființarea pe cale administrativa de către Administrația Domeniului Public si Privat, pe cheltuiala proprietarului chioșcului, echipamentului sau mobilierului, fara pretenții din partea acestuia asupra mobilierului/dotarilor si produselor (mărfurilor) - care vor fi inventariate si depozitate pana la ridicare, contra unui tarif de depozitare (venit al Administrației Domeniului Public si Privat), cu condiția ca toate obligațiile către bugetul local sa fie achitate. In caz de neridicare, bunurile se vor valorifica conform legislației in vigoare.

Cap. VI - Sancțiuni

Agenții economici care au obtinut autorizație de construire (in cazul construcțiilor cu caracter provizoriu) sau aprobarea Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești si au incheiata convenție pentru folosința temporara a terenurilor din patrimoniul municipiului Ploiești, vor pierde dreptul de folosința asupra terenului in cazul in care nu respecta:

 • -  Amplasamentul aprobat

 • -  Suprafața aprobata

 • -  Tipul de mobilier aprobat

 • -  Tipul de activitate aprobat

 • -  Condițiile prevăzute in prezenta procedura

 • -  Clauzele prevăzute in convenția de folosința temporara a terenului

Cap. VII - Alte dispoziții

 • -  Convențiile pentru folosința temporara a terenului se vor incheia de către Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești sau de către titularul dreptului de administrare a terenului proprietate a municipiului Ploiești

 • -  Prezenta Procedura se va aplica si solicitărilor de reinniore a convențiilor pentru anul 2010, formulate de agenții economici care desfasoara activitate de tip comercial pe terenurile apartinand municipiului Ploiești.

 • -  Prevederile prezentei Proceduri sunt valabile pana la finalizarea și aprobarea Studiului de Comerț, aflat în curs de elaborare.


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR

PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CON

MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHIT

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

h-'P f*—


PREȘEDINTE, Carmen DUMITRU

Data: QA CU ■■

SECRETAR, Florin SICOIE\          .      3 C, .

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind măsurile de desfășurare a activităților de tip comercial, cu caracter provizoriu, pe terenuri din patrimoniul Municipiului Ploiești

și a emis:

-4v/^

PREȘEDINTE,


Mateescu Radu 0

4