Hotărârea nr. 301/2009

Hotãrârea nr. 301 privind mãsuri pentru realizarea de cãtre Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti de lucrari de alei pietonale si alte lucrãri asemenea, în Municipiul Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 301 privind măsuri pentru realizarea de către Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești de alei pietonale și alte lucrări asemenea, în Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Andrei Liviu Volosevici și Raportul de Specialitate al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, prin care se propun măsuri pentru realizarea de către Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești de alei pietonale și alte lucrări asemenea, în Municipiul Ploiești;

  • - Având in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 53/2007 - privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, cu modificările și completările ulterioare ;

  • - în baza Legii nr. 51/2006 - privind serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - în baza art. 6, alin. 2, lit. „e” din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 - privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aprobată prin Legea nr. 3/2003;

  • - în conformitate cu art. 12 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

  • - luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

  • - în temeiul art. 36 alin. (2) lit, c) si din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă tariful în valoare de 5,969 lei/mp. pentru operațiunea de pregătit teren și turnat covor asfaltic, activitate ce va fi realizată de către Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești pentru amenajarea de alei pietonale și alte lucrări asemenea în Municipiul Ploiești.

Art. 2 Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri

Dată în Ploiești, astăzi, 23 septembrie 2009.

Președinte de ședință, Costel Horshid
Contrasemnează Secretar, l^aria Magdalena Mazâlu


EXPUNEREA DE MOTIVE

privind măsuri pentru realizarea de către Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești de alei pietonale și alte lucrări asemenea, în Municipiul Ploiești

A                                                                                                                                                   •            rt          •

In cadrul Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești funcționează o formație de asfaltatori care desfașoara activitati de asfaltare și plombe asfaltice, pe domeniul public și privat dar și către terți pe bază de tarife aprobate de către Consiliul Local.

în ultima perioadă se constată o creștere a numărului de cereri din partea asociațiilor de proprietari pentru asfaltarea aleilor și trotuarelor din jurul blocurilor.

în condițiile posibilităților limitate ale bugetului local se impune stabilirea unor tarife, în relațiile cu asociațiile de proprietari, care să acopere cheltuielile de producție, reprezentând materialele și utilajele folosite precum și consumurile de forță de muncă necesare efectuării operațiunilor care intervin în procesul tehnologic de execuție a lucrărilor, în conformitate cu normativele de lucru în vigoare.

Având în vedere cele prezentate vă supunem spre analiză și aprobare Proiectul de hotărâre alaturat privind aprobarea tarifului în valoare de 5,969 lei/mp. pentru operațiunea de pregătit teren și turnat covor asfaltic, activitate ce va fi realizată de către Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești pentru amenajarea de alei pietonale și alte lucrări asemenea în Municipiul Ploiești, tarif ce rezultă în baza unei calculații de preț fundamentată, bazată pe criterii de eficiență economică, corelată la prețurile pieței.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PLOIEȘTJț

VICEP Cătălină


tai Bozia nu


RAPORT DE SPECIALITATE

privind măsuri pentru realizarea de către Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești de alei pietonale și alte lucrări asemenea, în Municipiul Ploiești

Administrația Domeniului Public și Privat are ca obiect de activitate principal administrarea domeniului public și privat a municipiului Ploiești, in condiții de eficiență și profitabilitate, în scopul satisfacerii cerințelor și nevoilor de interes public ale comunității locale.

în cadrul Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești funcționează o formație de asfaltatori care desfașoara activitati de asfaltare și plombe asfaltice, pe domeniul public și privat dar și către terți pe bază de tarife aprobate de către Consiliul Local.

în ultima perioadă se constată o creștere a numărului de cereri din partea asociațiilor de proprietari pentru asfaltarea aleilor și trotuarelor din jurul blocurilor.

Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești, prin formația de lucru menționată mai sus, a realizat astfel de lucrări pe propria cheltuială și pana la acest moment.

în condițiile posibilităților limitate ale bugetului local se impune stabilirea unor tarife, în relațiile cu asociațiile de proprietari, care să acopere cheltuielile de producție, reprezentând materialele și utilajele folosite precum și consumurile de forță de muncă necesare efectuării operațiunilor care intervin în procesul tehnologic de execuție a lucrărilor, în conformitate cu normativele de lucru în vigoare.

Formația Asfaltări din cadrul Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești funcționează cu un numeric de un șef formație și șase muncitori și are în dotare 2 (două) utilaje „Reciclator asfalt”.

A Vi n -A A

Precizăm că în Regulamentul de Organizare și Funcționar^fâvAâmiriistratfei Domeniului Public si Privat Ploiești aprobat prin Hotararea ConsiliulâN^pcidrrrr. 5#/28 martie 2007 cu modificările și completările ulterioare se regăsește activitatea de asfaltare și plombe asfaltice pe domeniul public și privat, dar și alte activități pe bază de tarife aprobate de Consiliul Local.

Având în vedere cele prezentate vă supunem spre analiză și aprobare Proiectul de hotărâre alaturat privind aprobarea tariful în valoare de 5,969 lei/mp. pentru operațiunea de pregătit teren și turnat covor asfaltic, activitate ce va fi realizată de către Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești pentru amenajarea de alei pietonale și alte lucrări asemenea în Municipiul Ploiești, tarif ce rezultă în baza unei calculați! de preț fundamentată, bazată pe criterii de eficiență economică, corelată la prețurile pieței, conform devizului nr. 22300/14 septembrie 2009 anexat la raportul de specialitateAVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS

DIRECTOR, Luminița Gaborfi


STR. VĂLENI NR. 32 TEL. :525252, FAX ; 510353 SERVICIUL TEHNIC

14.09.09                                     APROBAT      DIRECTOR GENERAL ADJlJțJCT

GABRIEL BURTOIDEVIZ PENTRU PREGĂTIT TEREN SI TURNAT COVOR ASFALTIC

CU g = 4 - 5 cm, PENTRU SUPRAFAȚA DE 1 m2MATERIALE

I Materia le

Cantitate

UM

Preț unitar

Valoare (lei)

motorina

0.04

I

3.8

0.152

benzina

0.015

I

4

0.060

TOTAL MATERIALE

0.212

II.

MANOPERA

Total manopera directa ( personal A.D.P.P)

Ore

Leî/ora

Valoare (lei)

0.595

6.00

3.57

C.A.S. (20.8%)

0.7426

ȘOMAJ (0.5%)

0.0179

CASS (5,2%)

0.1856

INDEMNIZAȚIE CONCEDIU ( 0,85 % )

0.0303

FOND DE RISC (0,15%)

0.0054

TOTAL MANOPERA

4.5518

III. CHELTUIELI GENERALE

Total manopera + cheltuieli materiale

4.7638

Cheltuieli indirecte (5,3%)

0.2525

TOTAL FARA TVA

5.016

TVA 19%

0.953

TOTAL GENERAL

5,969


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind măsuri pentru realizarea de către Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești de alei pietonale și alte lucrări asemenea, în Municipiul Ploiești

și a emis:

4^

Data:


PREȘEDINTE,

Mateescu Radu 0SECRETAR,

StancjtjMarilena
COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind măsuri pentru realizarea de către Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești de alei pietonale și alte lucrări asemenea, în Municipiul Ploiești

și a emis:                           Q

Data:       (2$

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚIÎ^fr MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind măsuri pentru realizarea de către Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești de alei pietonale și alte lucrări asemenea, în Municipiul Ploiești

și a constatat:

Data:       (O O