Hotărârea nr. 300/2009

Hotãrârea nr. 300 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

#* / / <?•

I O

vkr


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 300


cu privire Ia aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcwi^țe al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploieș^X^^


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului și Raportul de Specialitate al Direcției Resurse Umane prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești;

având în vedere prevederile Ordinului nr. 119/2009 pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerului Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale și Hotărârii Guvernului nr.5 6/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerului Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale coroborate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 180/2009, 211/2009 și 262/2009;

în temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001, republicată, cu privire la administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului specialitate al Primarului municipiului Ploiești, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2.- Aprobă modificarea denumirii unor compartimente din structura aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a apariției sau modificării unor acte normative precum și ca urmare a completării atribuțiilor acestora, după cum urmează:

 • - Compartimentul Liberă Practică se transformă în Compartimentul Autorizații și Programe de Funcționare;

 • - Compartimentul Acord Unic se transformă în Compartimentul Verificare și Evaluare Documente Tehnice;

 • - Compartimentul Culte, Cultură se transformă în Compartimentul Educație, Sănătate, Culte, Cultură.

Art.3.-începând cu dată intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art.4.-Direcția Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 septembrie 2009.

Președinte de ședință, Costel HorehidanContrasemnează Secretar, Maria Magdalena Mazâlu
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE


la hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești

Atingerea obiectivelor de performanță ale aparatului de specialitate al primarului presupune ca atribuțiile și sarcinile compartimentelor, să fie în mod rațional repartizate pe posturi, avându-se în vedere volumul de muncă corespunzător realizării atribuțiilor fiecărui compartiment precum și prevederile legale care guvernează administrația publică locală.

Transparența procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții - atât la nivelul certificatului de urbanism, cât și al autorizației de construire/desființare - se realizează prin asigurarea caracterului public al acesteia, respectiv prin asigurarea dreptului publicului de a fi informat.

Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții reglementează modul de creștere al operativității în procesul autorizării executării lucrărilor de construcții, precum și în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizației, autoritățile administrației publice competente iau măsurile organizatorice necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizațiilor de construire, scop în care se constituie în cadrul aparatului propriu structuri de specialitate având în componență personal cu pregătire în domeniile arhitecturii, urbanismului și construcțiilor pentru gestionarea procesului de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare

Conform prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.214/2008, noțiunea de „acord unic” se abrogă.

Având în vedere cele de mai sus, propunem transformarea denumirii Compartimentului Acord Unic în Compartimentul Verificarea și Evaluarea Documentațiilor Tehnice.

Prin Ordonanța Guvernului nr.44/2008, privind desfasurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, s-au transferat către Registrul Comerțului o parte din atribuțiile autoritățile publice în ceea ce privește autorizarea acestor activități.

Primăria Municipiului Ploiești dispune de un compartiment care își păstrază o parte din vechile atribuții și desfășoară și activitatea de consiliere a persoanelor fizice.

Având în vedere cele de mai sus propunem modificarea denumirii Compartimentului Liberă Practică în Compartiment Autorizații și Programe de Funcționare.

începând cu data de 1.07.2009 autoritățile administrației publice locale au preluat atribuțiile și competențele Ministerului Sănătății Publice privind acordarea de asistență medicală în grădinițe și școli în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvernului nr. 162/2008.

Din aplicarea actelor normative rezultă necesitatea modificării Compartimentului Culte, Cultură în Compartimentul Educație, Sănătate, Culte,

Propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.


PRI

ANDREI LIVLOSEVICI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA RESURSE UMANE,


RAPORT


la hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești

Pentru atingerea obiectivelor de performanță ale aparatului de specialitate al primarului este necesar ca atribuțiile și sarcinile compartimentelor, să fie în mod rațional repartizate pe posturi, avându-se în vedere volumul de muncă corespunzător realizării atribuțiilor fiecărui compartiment precum și prevederile legale care guvernează administrația publică locală.

Regulamentul de Organizare și Funcționare reprezintă o normă a managementului, care are ca obiectiv stabilirea si documentarea principalelor norme interne cu privire la aspectele organizatorice și funcționale ale organizației.

In "Regulamentul de organizare si funcționare" se prezintă:

-structura organizatorica a instituției (organigrama, direcții/servicii/birouri/ compartimente, posturi, relațiile organizatorice etc.);

-obiectivele fiecărei structuri organizatorice a instituței;

-atribuțiile direcțiilor/ serviciilor/compartimentelor instituției si relațiile dintre acestea;

-aspecte generale privind anumite elemente organizatorice si funcționale (principalele obligații ale salariatilor etc.).

In acest scop supunem spre aprobare Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Ploiești care să reflecte atribuțiile acestuia în conformitate cu prevederile legale.

Transparența procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții - atât la nivelul certificatului de urbanism, cât și al autorizației de construire/desfîințare - se realizează prin asigurarea caracterului public al acesteia, respectiv prin asigurarea dreptului publicului de a fi informat.

Conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.214/2008, noțiunea de „acord unic” se abrogă.

Ordinul nr. 119/2009 pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții reglementează modul de creștere al operativității în procesul autorizării executării lucrărilor de construcții, precum și în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizației, iar autoritățile administrației publice competente iau masurile organizatorice necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizațiilor de construire, scop în care constituie în cadrul aparatului propriu structuri de specialitate având în componența personal cu pregătire în domeniile arhitecturii, urbanismului și

construcțiilor pentru gestionarea procesului de emitere a certificatelor de urbanism autorizațiilor de construire/desființare, prin:                                         ?~


 • a)  verificarea operativă privind respectarea structurii și a conț/r^tfiltu^ documentațiilor depuse și restituirea, după caz, a documeht^iilcț^Tz'v necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea c


 • b) analiza documentelor depuse în vederea emiterii certificatelor de ur precum și stabilirea cerințelor și a condițiilor urbanistice necesare pentru elabd^șțea?^ documentației tehnice - D.T., pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții '

 • c) analiza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții depuse, în vederea constatării îndeplinirii prin documentația tehnică - D.T. a tuturor cerințelor și condițiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, precum și a condițiilor cuprinse în avizele obținute de solicitant;

 • d) redactarea și prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare.

Având în vedere cele de mai sus, propunem transformarea denumirii Compartimentului Acord Unic în Compartimentul Verificarea și Evaluarea Documentațiilor Tehnice.

Prin Ordonanța Guvernului nr.44/2008, privind desfășurarea activitatilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, s-au transferat către Registrul Comerțului o parte din atribuțiile autoritățile publice în ceea ce privește autorizarea acestor activități.

Conform art.35(l) din actul normativ mai sus menționat primăriile pot să își constituie birouri care să acorde asistență persoanelor fizice.

Primăria Municipiului Ploiești dispune de un astfel de compartiment care își din vechile atribuții și desfășoară și activitatea de consiliere a

păstrează o parte persoanelor fizice.

Având în Compartimentului Funcționare


vedere cele de mai sus propunem modificarea denumirii Liberă Practică în Compartiment Autorizații și Programe de

începând cu data de 1.07.2009 autoritățile administrației publice locale au preluat atribuțiile și competențele Ministerului Sănătății Publice privind acordarea de asistență medicală în grădinițe și școli în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008.

Această activitate presupune completarea atribuțiilor ce revin Compartimentului Culte, Cultură din aparatul de specialitate al primarului așa cum au fost reglementate în Hotărânea Consiliului Local nr. 180/2009.

Din aplicarea actelor normative enumerate rezultă necesitatea modificării denumirii acestui compartiment din Culte, Cultură în Compartimentul Educație, Sănătate, Culte, Cultură.

Aceste transformări nu presupun modificarea numărului de personal, ci numai a atribuțiilor compartimentelor mai sus menționate și în consecință a Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Ploiești.

DIRECȚIA RESURSE UMANE, CORINA ELENA RADU


AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTEKCIOS

ANEXAREGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

AL APARATULUI DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI

CAPITOLUL IART. 1:

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al primarului municipiului Ploiești a fost elaborat în baza Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată cu Legea nr.286/2006, și a altor acte normative în vigoare, în temeiul cărora își desfășoară activitatea.

ART. 2:

Municipiul Ploiești este unitate administrativ - teritorială cu personalitate juridică. Municipiul posedă un patrimoniu și are inițiativă în ceea ce privește administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condițiile legii, autoritatea în limitele administrativ - teritoriale stabilite.

ART. 3:

Administrația publică a municipiului Ploiești se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în probleme locale de interes deosebit.

ART. 4:

Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul municipiului sunt: Consiliul local al municipiului Ploiești, ca autoritate deliberativă și Primarul municipiului Ploiești ca autoritate executivă, organe alese conform legii.

ART. 5:

Consiliul local și primarul funcționează ca autorități administrative autonome și rezolvă treburile publice din municipiu, în condițiile prevăzute de lege.

ART. 6:

Primăria constituie o structura funcționala cu activitate permanentă, formată din primar, viceprimari, secretar si aparatul propriu de specialitate al primarului. Primăria aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului local și dispozițiile primarului, gestionând problemele curente ale colectivității în care funcționează.

ART. 7:

Consiliul local al municipiului Ploiești, la propunerea primarului, aprobă organigrama, numărul de personal al aparatului propriu , precum și Regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, prin care se stabilesc competențele și atribuțiile personalului, în condițiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL II


ART. 8:    Autoritățile administrației publice locale ale municipiului Ploiești au dreptul și

capacitatea efectivă de a rezolva și gestiona în nume propriu și sub responsabilitatea lor o parte importantă a treburilor publice, în interesul colectivității locale pe care o reprezintă.

ART. 9 Potrivit legii, Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:

 • a) .atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii: -îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil;

-asigură organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și recensământului.

 • b) . atribuții referitoare la relația cu consiliul local:

-prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socialăși de mediu a unității administrativ-teritoriale;

-prezintă la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;

-elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local;

 • c) .atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor: -exercită funcția de ordonator principal de credite;

-întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local;

-inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;

-verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teriotorial, atât a sdiului social principal, cât și a sediului secundar;

Primarul îndeplinește si alte atribuții prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum si însărcinările date de consiliul local.;

Primarul poate delega exercitarea atribuțiilor ce ii revin, in condițiile legii, viceprimarilor sau secretarului, prin dispoziție emisa in cel mult 30 de zile de la validarea mandatului sau.

ART. 11; Atribuțiile secretarului municipiului sunt:

Participa in mod obligatoriu la ședințele Consiliului local;

Coordonează compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara, si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local;

Avizează proiectele de hotarari ale consiliului local, asumandu-si răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le considera legale;

Avizează pentru legalitate dispozițiile primarului;

Urmărește rezolvarea corespondentei in termenul legal;

Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrărilor de secretariat;

Pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local;

Asigura comunicarea către autoritatile, instituțiile si persoanele [întdîjgpF. a actelor emise de consiliul local sau primar, in termenul legal;

Asigura aducerea la cunoștința publica a dispozițiilor^cu caracter normativ;                                                      < i .  '

Eliberează extrase sau copii de pe orice act normativ din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii; Legalizează semnaturi de pe înscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in condițiile legii; îndeplinește funcția de ofițer de stare civila;

Coordonează si verifica activitatea Direcției Administrație Publica,


Juridic-Contencios si Asociației Serviciilor Sociale Comunitare.

îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea fondului funciar si de Ordonanța Guvernului nr. 1 /1991 cu privire la secretar;

Verifica si semnează corespondenta privind stabilirea cuantumului ajutorului social, suspendarea, încetarea sau respingerea dreptului de ajutor social;

îndeplinește si alte atribuții prevăzute de lege sau incredintate de consiliul local si primar.

CAPITOLUL III

■ ' PATRfMONIlJL ' :; '

_ - - --- -

ART. 12:


ART. 13:


Patrimoniul municipiului Ploiești este alcătuit din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al localittii, domeniului privat al acesteia, la care se adauga drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

ART. 14:

Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile si imobile, ce nu aparțin domeniului public, dobândite prin modalitățile prevăzute de lege.

ART. 15:

Consiliul local al municipiului Ploiești hotărăște ce bunuri aparțin domeniului public sau privat să fie date în administrarea regiilor autonome si instituțiilor publice, să fie concesionate ori închiriate.

ART. 16:

Consiliul local hotărăște cu privire la cumpărarea și vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat al localității, în condițiile legii, avand obligația inventarierii acestora.

ART. 17: Consiliul local poate da în folosință gratuită, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lui societăților și instituțiilor de utilitate publică sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activități care satisfac cerințele cetățenilor din municipiu.

ART. 18;

Finanțele municipiului Ploiești se administrează în condițiile prevăzute de lege, in conformitate cu principiile autonomiei locale, anualitatii, specializării bugetare si echilibrului.

ART. 19:

Bugetul municipiului Ploiești se elaborează, se aprobă, și se execută în condițiile legii.

ART. 20:

Impozitele și taxele locale se stabilesc de către Consiliul local al municipiului Ploiești, în limitele și condițiile legii.

ART. 21:

Bugetul local este alcătuit din venituri proprii obținute din taxe si impozite locale, din transferuri de la bugetul de stat, fonduri cu destinație speciala, venituri obținute din împrumuturi interne și externe precum și din alte surse.

CAPITOLUL V

Fluxul informațional implementat in cadrul sistemului informatic integrat al ART. 22    Primăriei Municipiului Ploiești se bazeaza pe prevederile legale cu privire la

transparenta administrației locale, punând in evidenta legaturile informaționale asupra modului de rezolvare al actelor emise sau primite .

CAPITOLUL VI

ART. 22: Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești este organizat pe direcții, servicii și birouri, conform organigramei aprobate de Consiliul local, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Primarul, viceprimarii, secretarul și aparatul de specialitate al primarului constituie primăria, instituție publică cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire efectivă hotărârile Consiliului local și soluționează problemele curente ale municipiului Ploiești.

ART. 23: întreaga activitate a primăriei este organizată și condusă de către primar, direcțiile (servicii, birouri și compartimente) fiind subordonate direct primarului, viceprimarilor sau secretarului care asigură și răspund de realizarea atribuțiilor ce revin acestora în condiții de legalitate și eficiență.


ART. 24:

ART. 25:

ART. 26;


ART. 27


<7 'Q» • ■''

ii 7'

Primăria municipiului Ploiești este structurata pe 9 direcții, 28 servicte^bițSIffl^fij /

21 compartimente, in cadrul carora isi desfasoara activitatea 396 funcționari publici si 41 personal contractual).

Direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele nu au personalitate juridică administrativă distinctă de cea a autorităților în numele cărora acționează.

în îndeplinirea obligațiilor ce le revin conform legii și prin prezentul regulament, conducătorii direcțiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor au următoarele atribuții;

 • - asigură organizarea activității din cadrul direcției, pe servicii și birouri, pentru fiecare angajat;

-- asigura instruirea in ceea ce privește normele de protecția muncii si prevenirea st stingerea incendiilor si veghează la respectarea acestor norme;

 • - asigura detalierea atribuțiilor compartimentelor pe care le conduc, cu precizarea sarcinilor pe care le presupune fiecare funcție de execuție, prin elaborarea pentru fiecare subordonat, a fiselor de post;

 • - au inițiativă și iau măsuri, după caz, în rezolvarea problemelor specifice domeniilor de activitate ale compartimentelor pe care le conduc;

 • - asigură cunoașterea de către personalul din subordine a legislației în vigoare, specifică fiecărui domeniu de activitate;

-- îndrumă, urmăresc și verifică permanent utilizarea eficientă a programului de lucru, preocuparea fiecărui angajat în rezolvarea legală, competentă și de calitate a tuturor sarcinilor încredințate, în raport cu pregătirea, experiența și funcția ocupată;

- repartizează corespondența, răspund de soluționarea problemelor curente, semnează lucrările compartimentului;

 • - asigură și răspund de rezolvarea în termen, cu respectarea legislației în vigoare, a cererilor, sesizărilor și scrisorilor populației;

 • - propun și, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității în cadrul compartimentului, colaborează și conlucrează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei, răspunzând cu promptitudine la solicitările acestora;

 • - asigură respectarea prevederilor din prezentul regulament;

 • - răspund de creșterea gradului de competență profesională și de asigurarea unui comportament corect în relațiile cu cetățenii, în scopul creșterii prestigiului funcționarului public.

Directorii precizează activitățile pe care le presupun funcțiile de conducere pentru fiecare șef de serviciu si de birou din subordinea lor, precum si responsabilitățile si competentele acestora.

Conducătorii direcțiilor, ai serviciilor, birourilor si ai compartimentelor răspund, conform reglementarilor in vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor care revin entităților pe care le conduc, precum si pentru cazul in care au dispus masuri contrare prevederilor legale, fata de director, secretar, viceprimari si primar, după caz.

ART. 28


ART.29Primarul conduce, îndrumă și controlează activitatea compartiment^^fyA^ din cadrul primăriei, conform atribuțiilor prevăzute de lege.

Viceprimarii și secretarul îndrumă compartimentele funcționale conform pe care le au potrivit legii și delegate de către primar.


Fluxul informațional implementat in cadrul sistemului informatic integrat al Primăriei Municipiului Ploiești se bazeaza pe prevederile legale cu privire la transparenta administrației locale, punând in evidenta legaturile informaționale asupra modului de rezolvare al actelor emise sau primite .


ART.30    Atribuțiile compartimentelor din cadrul Primăriei municipiului Ploiești sunt

următoarele:

■1

TDATAD UTIDl ir*

ȚTT Sf.

i ■

X           JLO

Js

E

Post înființat în conformitate cu prevederile art.112 dinLegea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

Administratorul de oraș îndeplinește, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuții de coordonare a aparatului de specialitate și a serviciilor publice de interes local precum și pe cea de ordonator principal de credite .

Compartiment creat în temeiul art.66 din Legea nr.215/2001, republcată, care stabilește că primarii municipiilor reședință de județ pot înființa cabinetul primarului format din maxim 5 persoane. Personalul cabinetului își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, pe durata mandatului primarului.

Principalele atribuții sunt:

 • - urmărirea modului de executare a dispozițiilor primarului;

 • - responsabilități pentru o bună calitate a managementului și a rezultatelor organizației;

 • - urmărirea, ca reprezentant al primarului, a modului de realizare a politicilor în domeniul:

 • 1. investițiilor;

 • 2. economic;

 • 3. protecției mediului;

 • 4. achizițiilor publice.

 • - verificarea în teren a sesizărilor cetățenilor în legătură cu modul de respectare a legislației în vigoare și a Hotărârilor Consiliului Local cu privire la domeniul public al municipiului.

Direcția Economica cuprinde trei servicii, Serviciul Buget, împrumuturi Contracte (8 posturi),Serviciul Contabilitate, Finanțări Exteme(8 posturi) si Serviciul Financiar (9 posturi), precum si compartimentul Financiar, casierie (1 angajat). In cadrul Direcției Economice isi desfasoara activitatea: 1 director executiv, 3 șefi servicii, 22 funcționari publici de execuție si 1 personal contractual. Direcția Economica se afla in directa subordonare a primarului.

Atribuțiile Direcției Economice sunt:

 • 1. Fundamentează și întocmește anual, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local al municipiului Ploiești, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare primarului și Consiliului local în vederea aprobării bugetului anual.

 • 2.  întocmește contul anual de încheiere a exercițiului bugetar .

 • 3.  Stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a bugetului local.

 • 4. Verifică modul de încasare și cheltuire a sumelor din bugetul local și prezintă primarului și Consiliului local orice neregulă sau încălcare constatată, precum și măsurile ce se impun.

 • 5.  Urmărește și răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare și informează lunar primarul.

 • 6. Realizează studiile necesare în vederea aprobării de către Consiliul local a împrumuturilor ce trebuie obținute pentru realizarea unor acțiuni și lucrări publice, urmărind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare și rambursare a acestora.

 • 7.  Asigură și răspunde de respectarea legalității privind întocmirea și valorificarea tuturor documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare ordonatorului principal de credite.

 • 8. Asigură pe baza documentației tehnico - economice prezentate, fondurile necesare pentru buna funcționare a unităților din domeniul învățământului, sănătății, asistenței sociale, cultură, etc.

 • 9.  Organizează, asigură și răspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar - preventiv.

 • 10. Asigură inventarierea anuală sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale și a valorilor bănești ce aparțin municipiului și administrarea corespunzătoare a acestora, în colaborare cu Serviciul Public de Finanțe Locale.

 • 11. Asigura evaluarea si reevaluarea bunurilor, conform legii;

 • 12. Colaborează cu celelalte direcții și compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local, precum și pentru urmărirea / verificarea încasării veniturilor provenite din chirii, redevențe, locații de gestiune, taxe, impozite.

 • 13. Asigura asistenta de specialitate pentru structurile Primăriei municipiului Ploiești si pentru instituțiile aflate in subordinea Consiliului local.

 • 14. Urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea hotărârilor Consiliului local, a dispozițiilor primarului și a celorlalte acte normative în domeniul economico - financiar .

 • 15. Propune primarului angajarea, transferarea, sancționarea si desfacerea contractelor de muncă ale personalului din subordine și alte drepturi de personal (promovarea în grade, trepte profesionale, premii în cursul anului, la sfârșit de an, calificative etc.) în condițiile legii.


 • 16. Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele d domeniile de activitate ale direcției, în vederea promovării lor în Consiliul lod^l^

 • 17. Asigură evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor bugetului local.

 • 18. întocmește darea de seamă și contul de execuție pentru municipiul Ploiești ș pentru toate unitățile și serviciile subordonate.

 • 19. Asigură întocmirea bugetului fondurilor externe nerambursabile și efectuarea operațiunilor de plăți, înregistrarea contabilă a programelor cu cofinanțare externă.

 • 20. întocmește bugetul veniturilor și cheltuielilor extrabugetare, bugetul împrumuturilor interne, plăți aferente acestor bugete.

 • 21. Direcția Economica exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Direcția Economica colaborează cu următoarele instituții:

 • > Trezoreria Ploiești;

 • > Administrația Financiara a municipiului Ploiești;

 • > Direcția Generala a Finanțelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Prahova;

 • >  Instituții de asistenta sociala;

 • > Instituții de învățământ;

 • >  Instituții de cultura;

 • > Instituții sanitare;

 • >  Servicii publice si regii aflate in subordinea Consiliului local;

 • > Unități de cult.


In cadrul Serviciului Buget, împrumuturi Contracte isi desfasoara activitatea un număr de 8 angajați, după cum urmeaza: 1 sef serviciu si 7 funcționari publici de execuție.

Atribuțiile Serviciului Buget, împrumuturi Contracte sunt:

 • 1. întocmirea, elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești, precum și rectificările acestuia ori de câte ori este nevoie;

 • 2. întocmirea bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, precum și rectificările acestuia ori de câte ori este nevoie ;

 • 3. întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local, precum și rectificările acestuia ori de câte ori este nevoie ;

 • 4. întocmirea bugetului creditelor interne, precum și rectificările acestuia, ori de câte ori este nevoie;

 • 5. întocmirea contului de execuție al bugetului local;

 • 6. întocmirea contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local;

 • 7. întocmirea contului de execuție al veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local;

 • 8.  întocmirea contului de execuție al creditelor interne ;

 • 9. întocmirea și fundamentarea cererii privind deschiderea de credite bugetare ;

 • 10. întocmirea zilnică a fișelor bugetare ce conțin plățile efectuate la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol și alineat;

Zo * A

 • 11. înscrierea în fișele bugetare, la finele lunii, a cheltuielilor corespiinzătqțir^./ capitol, subcapitol, titlu, articol și alineat conform notelor contabile întocmimT^e^Si^mF^ financiar;

 • 12. întocmirea zilnică a ordinelor de plată și a dispozițiilor bugetare de repartizarc/retrîigq^^ > -

creditelor pentru ordonatorii terțiari de credite ;                                          -

 • 13. Analiza zilnică a execuției de casă a bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești. Se ține permanent legătura cu Trezoreria Ploiești și Consiliul Județean Prahova pentru sursele de venit alocate municipiului Ploiești;

 • 14. întocmirea zilnică a angajamentelor legale și înscrierea acestora în fișe de angajament potrivit clasificației bugetare. Astfel se ține evidența creditelor bugetare aprobate, angajamentelor bugetare și angajamentelor legale.

 • 15. Lunar se întocmește Anexa nr. 2 pe capitole bugetare conform Ordonanței Guvernului nr. 48/2005, cât și pentru ordonatorii de credite din subordine, respectiv 55 formulare. Trimestrial se întocmește pe lângă Anexa nr. 2 și Anexele 2a, 2b, 2c, respectiv 165 formulare.

 • 16. Participarea la întocmirea trimestrială și anuală a Dării de seamă contabile ;

 • 17. Participarea la închiderea exercițiului financiar ;

 • 18. Rezolvarea permanentă a corespondenței specifice compartimentului;

 • 19. întocmirea Anexelor nr. 2 și 3 privind împrumutul intern contractat de autoritatea administrației locale și toate raportările aferente împrumuturilor;

 • 20. întocmirea ordinelor de plată și a ordonanțărilor pentru obiectivele de investiții finanțate din bugetul local, bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, bugetul creditelor interne ;

 • 21. Evidența furnizorilor de investiții, indiferent de sursa de finanțare ;

 • 22. Evidența garanțiilor aferente furnizorilor urmăriți și conturile contabile corespondente ;

 • 23. Completarea registrului datoriei publice locale și a registrului garanțiilor locale ;

 • 24. Acordarea vizei de Control Financiar Preventiv propriu pentru operațiuni de plată, investiții, pentru deschiderile de credite și pentru derularea împrumutului, pentru contracte etc.;

 • 25. Determinarea gradului de îndatorare al Municipiului Ploiești;

 • 26. întocmirea raportărilor curente ce revin Serviciului Buget-împrumuturi-contracte;

 • 27. Executarea și altor sarcini de serviciu cu caracter întâmplător dispuse de șefii ierarhici superiori și / sau conducerea instituției;

 • 28. însușirea legislației în vigoare și aplicarea corectă și în termen a acesteia, în cadrul Serviciului Buget-împrumuturi-contracte.

In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Serviciul Buget-împrumuturi-contracte colaborează cu următoarele instituții:

 • > Trezoreria Ploiești;

 • > Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova;

 • >  Instituții de asistenta sociala;

 • >  Instituții de învățământ;

 • >  Instituții de cultura;

 • > Regiile autonome de subordonare locală

 • > Unitățile subordonate;

 • >  Servicii publice de subordonare locala.

 • > Bănci comerciale

 • > Consiliul Județean Prahova

 • > Unități de cult

Atribuțiile Serviciului Contabilitate-fmantari externe sunt:

 • 1. Efectuează înregistrarea in contabilitate a operațiunilor legate de programele de finanțare externa directa;

 • 2. întocmește situațiile si rapoartele aferente proiectelor cu finanțare externa nerambursabila, către Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Integrării Europene și către autoritățile Uniunii Europene ;

 • 3. întocmește bugetul fondurilor externe nerambursabile si anexele aferente proiectelor cu finanțare externa nerambursabila, contul de execuție și bugetul de program aferente proiectelor cu finanțare directa de la Uniunea Europeana ;

 • 4. Ține evidența contabilă a încasării veniturilor, a debitelor provenind din neîncasarea la termen a acestora, a suprasolvirilor, a bonificației;

 • 5. întocmește, lunar, notele contabile aferente veniturilor;

 • 6. Realizează înregistrarea în contabilitate a obligațiilor de plată, încasărilor și debitelor pentru fiecare categorie de venit în parte

 • 7. întocmește :

 • - propuneri de angajamente, ordonanțări, fișe bugetare

 • - ordine plată, D.P.V.E., D.I.E., dispoziții transfer, dispoziții plată / încasare către casierie, ordine licitație valutară

 • - documentație scutire T.V.A.

 • 8. Serviciul Contabilitate-finanțări externe îndeplinește si alte atribuții stabilite prin lege,

hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului;

 • 9. Prezintă, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informări privind activitatea biroului in termenul si forma solicitata.

In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Serviciul Contabilitate-finanțări externe colaborează cu următoarele instituții:

 • > Trezoreria Ploiești;

 • > Administrația Finanțelor Publice a municipiului Ploiești;

 • > Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova;

 • >  Instituții de asistenta sociala;

 • > Instituții de învățământ;

 • >  Instituții de cultura;

 • >  Instituții sanitare;

 • > Unitățile subordonate;

 • > Servicii publice de subordonare locala.

 • > Bănci comerciale

 • > Partenerii din proiectele cu finanțare externă: R.A.T.P.P., U.P.G.P., R.A.S.P.


In cadrul Serviciului Financiar isi desfasoara activitatea un număr de 9 ahgâjajp-;<liîpa cum urmeaza: 1 sef serviciu si 8 funcționari publici de execuție si 1 personal              >

Serviciul Financiar cuprinde compartimentul Financiar-casierie.


Atribuțiile Serviciului Financiar sunt:

 • 1.  Urmărește si răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare.

 • 2. Urmărește rezolvarea corespondentei în conformitate cu prevederile legale.

 • 3. Urmărește si răspunde de respectarea actelor normative în materie si de aplicarea hotărârilor Consiliului Local.

 • 4. Urmărește activitatea financiar - contabilă la unitățile din subordinea Primăriei Ploiești.

 • 5.  Asigură si răspunde de respectarea legalității privind întocmirea si valorificarea tuturor documentelor financiar - contabile pe care le supune spre aprobare ordonatorului principal de credite.

 • 6. Verifica modul de cheltuire a sumelor din bugetul local si prezintă primarului si Consiliului local informări privind execuția bugetară.

 • 7.  Prezintă anual si ori de câte ori sunt solicitate datele necesare pentru evidențierea stării economice si sociale a municipiului.

 • 8. Asigură inventarierea anuală si ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale si valorilor bănești ce aparțin municipiului si administrarea corespunzătoare a acestora, în colaborare cu Serviciul Evidentă Patrimoniu.

 • 9. Organizează, asigură si răspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar preventiv propriu.

 • 10. întocmește dările de seamă trimestriale si anuale.

 • 11. întocmește lunar contul de execuție al cheltuielilor bugetare si balanța de verificare.

 • 12. Asigură întocmirea, circulația si păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.

 • 13. Asigură plata drepturilor bănești cuvenite personalului din aparatul Consiliului local, al consilierilor etc.

 • 14. Asigură diferite încasări prin casierie.

 • 15. întocmește si transmite situațiile statistice solicitate de organele în drept.

 • 16. Urmărește rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislația in vigoare.

 • 17. Urmărește si răspunde de respectarea aplicării hotărârilor Consiliului local si a celorlalte acte normative privind activitatea financiar - contabilă.

 • 18. Prezintă, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informări privind activitatea serviciului, in termenul si forma solicitata.

 • 19. întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul local.

 • 20. Serviciul Financiar îndeplinește si alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Serviciul Financiar colaborează cu următoarele instituții:

 • > Trezoreria Ploiești;

 • > Direcția Generală a Finanțelor Publice Prahova;

 • > Administrația Finanțelor Publice a municipiului Ploiești;

 • >  Instituții de asistenta sociala;

 • > Instituții de învățământ;

 • >  Instituții de cultura;

 • >  Instituții sanitare;

 • > R.A.T.P. Ploiești, R.A.S.P. Ploiești;

 • > Unități de cult.Direcția Informatică cuprinde doua servicii, Serviciul Administrare Sistem Informatic (8 posturi) si Serviciul Administrare rețea (8posturi).

In cadrul Direcției Informatice își desfășoară activitatea: 1 director executiv, 2 Șefi servicii, 14 funcționari publici de execuție.

Atribuțiile Direcției Informatice sunt:

Asigura funcționarea Sistemului Informatic Integrat împreună cu societățile cu care se află sub contract Municipiul Ploiești;

Asigura evidenta echipamentelor specifice domeniului de activitate si intocmeste documentația necesara atunci când intervin schimbări din acest punct de vedere;

Răspunde de păstrarea și conservarea documentelor referitoare la Sistemul Informatic Integrat;

Asigura întocmirea documentației tehnice pentru achiziționarea de echipamente pentru buna funcționare a Sistemului Informatic Integrat;

Asigură întocmirea documentației tehnice pentru îmbunătățirea funcționării Sistemului Informatic Integrat;

Asigură activități de suport tehnic pentru instituțiile subordonate Consiliului Local, la cererea acestora , pentru utilizarea Sistemul Informatic Integrat;

Asigură activități de suport tehnic pentru unitățile subordonate Consiliului Local, la cererea acestora , pentru evidența și achiziționarea de echipamente specifice domeniului de activitate informatic;

Urmărește modul in care se realizează accesul la internet pentru serviciile primăriei, modul cum se administrează serviciul de postă electronică si realizarea paginii de WEB a Primăriei Municipiului Ploiești.

Face propuneri pentru dezvoltarea rețelei de INTRANET atunci când nevoile o impun;

Urmărește Strategiei Guvernului privind informatizarea administrației publice, proiectarea sistemelor informaționale și de telecomunicații.

Direcția Informatică exercită si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Direcția Informatică colaborează cu următoarele instituții:

 • > Direcția Județeană de Statistica;

 • >  Instituții de asistenta sociala;

 • > Instituții de învățământ;

 • >  Instituții de cultura;

 • >  Instituții sanitare;

 • > Instituțiile Publice aflate in directa subordonare a Consiliului Local;

 • > Firmele partenere pentru contractele in curs;

In cadrul Serviciului Administrare Sistem Informatic iși desfășoară activitatea: 1 sef serviciu si 7 funcționari publici de execuție.

Atribuțiile Serviciului Administrare Sistem Informatic sunt:

 • 1. Asigură menținerea in funcțiune a Sistemului Informatic Integrat, actualizarea sa in funcție de evoluția echipamentelor hardware si a produselor software, adaptarea sa continuă la necesitățile Primăriei Municipiului Ploiești si a celorlalte unități subordonate Consiliului Local;

 • 2.  Coordonează activitățile de dezvoltare si utilizare a sistemului informatic pe baza unor planuri de acțiune care cuprind obiective, etape de realizare, termene, responsabilități, resurse umane si analiza riscurilor ;

 • 3. Monitorizează gradul si modul de utilizare a sistemului informatic ;

 • 4. Administrează baza de date a sistemului informatic ;

 • 5.  Gestionează drepturile de acces al utilizatorilor in Sistemului Informatic Integrat;

 • 6. Asigură instruirea personalului pentru utilizarea Sistemului Informatic Integrat

 • 7. Realizează copii de siguranța pentru Sistemului Informatic Integrat;

 • 8. Identifica resursele hardware necesare exploatării in condiții optime a Sistemului Informatic Integrat;

 • 9.  Gestionează licențele pentru software-ul specific necesar utilizării sistemului informatic;

 • 10. Realizează analiza riscurilor specifice privind utilizarea Sistemului Informatic Integrat

 • 11. Administrează circuitul informatizat al documentelor ;

 • 12. Administrează serviciile electronice pentru cetateni;

 • 13. Asigura suportul de specialitate pentru desfasurarea ședințelor Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • 14. Realizeză și intretine website-ului oficial al municipiului Ploiești;

 • 15. Asigura servicii de tehnoredactare computerizata.

 • 16. Exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale Primarului.

In cadrul Serviciului Administrare Rețea își desfășoară activitatea: 1 sef serviciu si 7 funcționari publici de execuție.

Atribuțiile Serviciului Administrare Rețea sunt:

 • 1. Administrează rețeaua de calculatoare a Primăriei municipiului Ploiești:

■ răspunde de planificarea, instalarea și operarea în cadrul rețelei;


coordonează instalarea hardului și softului de rețea pe server și staț supraveghind totodată activitatea terților producători și furnizori de (inclusiv soft de rețea), din faza de testări și până la punerea definitivă îr

 • ■  supraveghează toate modificările la server, cablare și alte surse ale rețelei, capacități suficiente pentru aplicații noi;

 • ■   instalează caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor și drepturile de acces în rețea;

 • ■  stabilește procedurile de asigurare a securității datelor, planificând și supraveghind salvarea regulată a datelor pe suport extern;

 • ■  Administrează sitc-ului de internet, urmărind modul de administrare a serverului, gestionarea conturilor de utilizator precum si administrarea serviciului de postă electronică.

 • 2.  Asigură instruirea continua a personalului:

 • ■  propune, în funcție de structura rețelei, necesarul de personal, modul și nivelul de instruire necesar pe posturi;

 • ■  acordă asistență pentru ridicarea nivelului de cunoștințe a personalului privind operarea pe calculator;

 • ■  răspunde de realizarea și dotarea unui punct documentar cu cărți și reviste de specialitate în domeniul calculatoarelor.

 • 3. Menține echipamentele informatice în stare de funcționare:

 • ■  răspunde de instalarea hardului; poate contracta, cu respectarea prevederilor legale și cu aprobarea conducerii Primăriei, lucrări de service pentru echipamentele din dotare;

 • ■  instruiește personalul asupra modului de întreținere al echipamentelor de calcul și controlează modul în care aceste instrucțiuni sunt respectate;

 • ■  se preocupă de schimbarea la timp a consumabilelor (toner, riboane, cartușe) întocmind în acest sens necesarul trimestrial.

 • 4.  Alte atribuții:

 • ■  elaborează caietele de sarcini pentru achiziționarea de echipamente de calcul sau soft prin licitații sau cereri de oferte etc.;

 • ■  coordonează din punct de vedere informațional, activitățile în care este implicată Primăria, asigurând necesarul de echipament de calcul și soft specializat;

 • ■  coordonează și participă direct la realizarea machetelor cu conținut grafic deosebit (diplome, antete, anunțuri, hărți tematice etc.) cât și a acelor documente complexe care necesită cunoștințe de nivel superior în utilizarea calculatoarelor;

 • ■  consiliază conducerea Primăriei în probleme de informatică;

 • ■  prezintă, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informări privind activitatea serviciului, în termenul și forma solicitată;

 • ■  întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul local;

 • ■  exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale Primarului.


uirecua nviuenia si vaiormcare lairimoniu este organizata in aoua servicii, necare cu un compartiment in subordine, si doua compartimente, astfel: Serviciul Valorificare Patrimoniu, care are in subordine Compartimentul închirieri Concesionari, Serviciul Evidenta Patrimoniu , cu Compartimentul Fond Locativ in subordine, Compartimentul Autorizații Libera Practica si Compartimentul Contracte Publicitate. Are in componenta 40 de angajați pe funcții publice, din care 3 funcționari publici de conducere.

Direcția de Patrimoniu desfasoara următoarele activitati:

 • 1. Asigura evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al municipiului Ploiești, conform legislației in vigoare;

 • 2.  Asigura evidenta bunurilor transmise in administrarea serviciilor publice din subordinea consiliului local si intocmeste documentația necesara atunci când intervin schimbări din acest punct de vedere;

 • 3.  Stabilește situația reala a bunurilor evidențiate si intocmeste cate un dosar pentru fiecare bun;

 • 4. Răspunde de pastrarea si conservarea documentelor referitoare la patrimoniul municipiului;

 • 5.  Asigura actualizarea, conform intrărilor si ieșirilor din patrimoniu, a evidentelor deținute si intocmeste documentația necesara in acest sens;

 • 6. Furnizează informații privind regimul juridic al unor bunuri la solicitarea instituțiilor publice, persoanelor fizice si juridice;

 • 7. Asigura intocmirea documentației pentru schimburi de bunuri (terenuri, construcții);

 • 8. Asigura valorificarea bunurilor apartinand patrimoniului municipiului Ploiești aflat in administrarea Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • 9. Pregătește documentația si organizează licitații publice pentru vanzarea unor spatii cu alta destinație decât aceea de locuința;

 • 10. Pregătește documentația pentru vanzarea prin negociere directa a unor spatii cu alta destinație decât aceea de locuința si a terenului aferent acestora potrivit legislației in vigoare;

 • 11. întocmește situația spatiilor de locuit libere si a solicitărilor de extinderi de spatii cu destinația de locuința in vederea soluționării;

 • 12. întocmește contractele de închiriere pentru imobilele cu destinația de locuința si terenuri aferente locuinței situate pe domeniul privat al localității (curți, garaje, chioșcuri, etc.)

 • 13. întocmește liste cu imobile propuse pentru casare si expertizare.


• Valorificarea bunurilor apartinand patrimoniului municipiului Ploiești aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, pe care le are in evidenta;


Pregătește documentația si organizează licitații publice pentru vanzarea alta destinație decât aceea de locuința ce fac parte din domeniul privat al Ploiești;

Pregătește documentația si organizează licitații publice pentru vanzarea ce fac parte din domeniul privat al municipiului Ploiești;


Pregătește documentația pentru vanzarea prin negociere directa a unor spatii cu alta destinație decât aceea de locuința si/sau a terenului aferent acestora potrivit legislației in vigoare;

întocmește si urmărește convențiile pentru folosința temporara a terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești;

întocmește si urmărește contractele de asociere/colaborare pentru terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești si pentru spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința;

întocmește si urmărește contractele de administrare incheiate pentru bunurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești;

întocmește si urmărește contractele de schimb incheiate pentru bunurile ce aparțin domeniului privat al municipiului Ploiești;

întocmește si urmărește contractele de comodat incheiate pentru terenurile atribuite in baza Legii nr. 15/2003 sau in baza unor legi speciale;

Urmărește modul in care sunt respectate clauzele din contractele pe care le are in evidenta;

Rezolva solicitările cu privire la modificarea clauzelor si prelungirea contractelor aflate in derulare;

înregistrează si soluționează cererile, sesizările si petițiile in legătură cu domeniul sau de activitate si răspunde de soluționarea acestora;

Introduce in Aplicația Asesoft contractele si convențiile incheiate si operează modificările intervenite prin incheierea actelor adiționale;

Stabilește debitele datorate de persoanele fizice si juridice rezultând din contractele de asociere/colaborare, administrare, schimb, convenții sau contracte de vanzare -cumpărare pe care le are in evidenta;

Verifica si certifica obligațiile contribuabililor constând in debite reprezentând sume prevăzute in contractele pe care le are in evidenta precum si accesoriile aferente acestora;

Emite facturile pentru obligațiile rezultând din contractele pe care le are in evidenta;

Emite avize de plata pentru obligațiile rezultând din convențiile pe care le are in evidenta;

întocmește Jurnalul de vanzari si borderoul facturilor emise la sfârșitul fiecărei luni; Transmite Direcției Economice Jurnalul de vanzari si borderoul facturilor emise in vederea întocmirii decontului de TVA si a ordinului de plata pentru virarea TVA; Instiinteaza contribuabilii asupra obligațiilor existente si, după caz, transmite situația debitelor la Serviciul Public Finanțe Locale in vederea executării silite;

întocmește referate pentru acționarea in instanța de judecata in vederea recuperării debitelor, rezilierii contractelor si, după caz, evacuării in conformitate cu clauzele din contract, pentru contractele pe care le are in evidenta;

întocmește de cate ori se solicita de către șefii ierararhici superiori situații referitoare la contractele pe care le are in evidente;

întocmește rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotarari care vizeaza activitatea serviciului in vederea promovării lor in Consiliul Local;


 • •  Colaborează cu alte servicii si birouri din cadrul Primăriei sau alte struct^ri nflaOG?

subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești;                     U

 • •  Asigura si răspunde de respectarea legislației in vigoare pentru domeniwo^u de activitate;

 • •  îndeplinește si alte sarcini, stabilite de conducerea instituției, pentru domeniul sa'trfcL ' activitate.

  ■r


  ■ț-rr


  Mg


  vi;:;-;;


■?!

Este subordonat directorului.

 • •  Asigura valorificarea bunurilor apartinand patrimoniului municipiului Ploiești aflat in administrarea Consiliul Local al municipiului Ploiești prin inchiriere si concesionare;

 • •  întocmește documentele si organizează licitații publice pentru inchirierea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința ce fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Ploiești;

 • •  întocmește documentele si organizează licitații publice pentru inchirierea terenurilor ce fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Ploiești;

 • •  întocmește documentele si organizează licitații publice pentru concesionarea bunurilor ce fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Ploiești;

 • •  întocmește si urmărește contractele de inchiriere pentru terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești si pentru spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința;

 • •  întocmește si urmărește contractele de concesiune pentru terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești si pentru spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința;

 • •  întocmește si urmărește convenții pentru folosința temporara a terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești pe care sunt amplasați suporți de publicitate.

 • •  Urmărește modul in care sunt respectate clauzele din contractele si convenții pe care le are in evidenta;

 • •  Rezolva solicitările cu privire la modificarea clauzelor si prelungirea contractelor, convențiilor aflate in derulare;

 • •  înregistrează si soluționează cererile, sesizările si petițiile in legătură cu domeniul sau de activitate si răspunde de soluționarea acestora;

 • •  Introduce in Aplicația Asesoft contractele de inchiriere, concesiune si convenții incheiate si operează modificările intervenite prin incheierea actelor adiționale;

 • •  Gestionează Aplicația (descarcă ordine de plata, emite note de plata si facturi pentru obligațiile din contracte) existenta in cadrul serviciului si intocmeste situații centralizatoare;

 • •  Stabilește debitele datorate de persoanele fizice si juridice rezultând din contractele de inchiriere, concesiune si convenții pe care le are in evidenta;

 • •  Verifica si certifica obligațiile contribuabililor constând in debite reprezentând sume prevăzute in contracte si convenții pe care le are in evidenta precum si accesoriile aferente acestora;


Instiinteaza contribuabilii asupra obligațiilor existente si, după caz, transi^itg'sitSl^J debitelor in vederea recuperării lor, la Serviciul Public Finanțe Locale executării silite;

Instiinteaza contribuabilii asupra obligațiilor existente si, după caz, transmite debitelor Direcției Administrație Juridic Contencios pentru recuperarea debiteîoF" restante in instanța;


întocmește Jurnalul de vanzari si borderoul facturilor emise la sfârșitul fiecărei luni; Transmite Direcției Economice Jurnalul de vanzari si borderoul facturilor emise in


vederea intocmirii decontului de TVA si a ordinului de plata pentru virarea TVA; Emite facturile pentru obligațiile ce rezulta din contractele de inchiriere si concesiune pe care le are in evidenta;

întocmește de cate ori se solicita de către șefii ierarhici situații referitoare la


contractele pe care le are in evidente;

întocmește rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotarari care vizeaza activitatea serviciului in vederea promovării lor in Consiliul Local;

Colaborează cu alte servicii si birouri din cadrul Primăriei sau alte structuri aflate in


subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Asigura si răspunde de respectarea legislației in vigoare pentru domeniul sau de activitate;

îndeplinește si alte sarcini, stabilite de conducerea instituției, pentru domeniul sau de activitate.Este subordonat directorului si are următoarele atribuții:

 • •  Primește si arhiveaza colecția Monitorul Oficial, precum si orice alte acte normative, indiferent de suportul lor.

 • •  Analizează actele normative vigoare incidente atribuțiilor Direcției si, in funcție de obiectul lor, repartizează copii de pe acestea compartimentelor de specialitate din cadrul Direcției.

 • •  Propune Directorului executiv inițierea de proiecte de hotarari ale Consiliului local Ploiești si dispoziții ale Primarului municipiului Ploiești necesare organizării executării si executării in concret a actelor normative.

 • •  Colaborează cu compartimentele de specialitate in vederea elaborării acestor proiecte si a rapoartelor de specialitate aferente acestora.

 • •  Asigura indrumarea metodologica a compartimentelor din cadrul Direcției in vederea indeplinirii tuturor sarcinilor si atribuțiilor in totala conformitate cu legislația in vigoare.

 • •  Propune directorului adoptarea de proceduri de lucru care sa cuprindă evidențierea tuturor etapelor si termenelor care trebuie respectate in vederea realizării atribuțiilor in mod legal.

 • •  Asigura consiliere in urma solicitărilor primite de la salariatii Direcției cu privire la clarificarea, interpretarea, corelarea si modul de aplicare ale dispozițiilor legale.

 • •  Controlează din punct de vedere al legalității documentele rezultate din activitatea compartimentelor Direcției.

 • •  Asigura corelarea legislației naționale cu prevederile legislației comunitare.

V • Colaborează cu Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, cu comparUmcnit^^*/'. _ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, cu serviciile descentralizatejsi^u            4?*

instituție este necesar in vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu.                <■. ' _ V   7

Activitățile desfășurate in cadrul compartimentului sunt următoarele ;

1 .Activitatea de anulare a autorizațiilor persoane fizice si asociații familiale constituite in baza Legii nr.300/2004 si anulate conform O.G nr.44/2008 care presupune :
 • •  asigura primirea si verificarea documentațiilor in vederea anularii autorizațiilor persoanelor fizice si asociațiilor familiale care desfasoara activitati economice in conformitate cu prevederile Legii nr.300/2004, anulate conform prevederilor O.G nr.44/2008 ;

 • •  întocmește referatele si anexele specifice - Anexa Autorizații anulate, care vor sta la baza emiterii de către primar a Dispoziției de anulare ;

2. Avizarea centrelor de colectare materiale refolosibile in conformitate cu prevederile O.G. 16/2001

Activitatea de avizare pentru centrele de colectare materiale refolosibile se refera la emiterea avizului de funcționare din partea primăriei privind desfasurarea activitatii centrelor de colectare conform O.G nr. 16/2001, in vederea obținerii autorizației de colectare din partea prefecturii. Activitatea se desfasoara in colaborare cu Serviciul Control Comercial ,Confiscări din cadrul Politiei Comunitare Ploiești si consta in;

 • •   primirea si verificare documentației, înaintarea acesteia către Serviciul Corp Control Comercial,Confiscări din cadrul Politiei Comunitare, in vederea verificării in teren îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru desfasurarea activitatii.

 • •  redactarea si eliberarea avizului de funcționare către solicitant,

 • 3. Autorizarea (avizarea) programului de funcționare pentru agenții economici, persoane juridice constituite in baza Legii 300/2004 si Legii 31/1990, in conformitate cu prevederi legale in ceea ce privește emiterea autorizației de program de funcționare . Aceasta se face in condițiile legii pentru următoarele categorii de activitati:

 • •  comerț

 • •   activitati inchirieri

 • •  prestări servicii

Emiterea autorizației presupune :

 • •  acordarea informațiilor necesare in vederea constituirii dosarului de avizare,

 • •  asigurarea consultantei necesare,

 • •   primirea si verificare documentației, înaintarea către Serviciul Corp Control Comercial din cadrul Politiei Comunitare, in vederea verificării in teren a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru desfasurarea activitatii.

 • •  redactarea si eliberarea autorizației de program de funcționare le O.G. 99/2000 si H.G 348/2004 ;

 • 4. Autorizarea agentilor economici persoane juridice constituite in baza Legii nr.31/1990 care desfasoara activitati de alimentație publica (bar ;restaurant cod CAEN 5530 ;5540)


pe raza municipiului Ploiești, in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 pr Fiscal cu modificările si completările ulterioare,

Activitatea de autorizarea a agentilor economici constituiti in baza Legii care desfasoara activitati de alimentație publica (cod CAEN 5530 ;5540) pe raza mu Ploiești conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal,presupune :

acordarea informațiilor necesare in vederea constituirii dosarului de autorizare,


 • •  asigurarea consultantei necesare,

 • •   primirea si verificare documentației, înaintarea acesteia către Serviciul Corp Control Comercial,Confiscări din cadrul Politiei Comunitare, in vederea verificării in teren a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru desfasurarea activitatii.

 • •  redactarea si eliberarea autorizației de funcționare ,

 • •  întocmirea ordinului de plata cu taxa aferenata.

5. De asemenea in cadrul compartimentului sunt redactate si eliberate adeverinteler necesare titularilor de autorizații la :
 • •  Oficiul Registrului Comertului-Prahova

 • •  Casa de Asigurări de Sanatate

 • •  Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova

 • •  Administrația Finaciara a Municipiului Ploiești

 • •  ASSC- Ploiești

care atesta anularea autorizațiilor,

Analizează si răspunde in conformitate cu prevederile legii, toate cererile si petițiile care sunt repartizate către compartiment.

Desfasurarea activitatii in cadrul compartimentului se face respectând Legislația in vigoare (Legi, H.G, O.G) coroborate cu prevederile H.C.L si a dispozițiilor Primarului Municipiului Ploiești.

La cererea organelor de conducere sunt redactate rapoarte, informări si situații aferente activitatii compartimentului.

Asigura colaborarea cu alte compartimente si servicii din cadrul Primăriei in vederea desfășurării in bune condiții a activitatii.

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin ,Compartimentul « Autorizații Libera Practica », colaborează cu următoarele instituții:

o Prefectura Județului Prahova ;

o Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova ;

o Autoritatea Sanitara Prahova ;

o D.G.F.P. Prahova;

o Administrația Finanantelor Publice Prahova ;

o Oficiul Registrului Comerțului Prahova ;

o -ASSC-Ploiesti

o SPFLAP-Ploiesti

Este subordonat Directorului Executiv si are următoarele atribuții:

 • •  Aplica prevederile legislației din domeniul fondului funciar: Legea nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000, Legea nr.247/2005.

 • •  Aplica prevederile Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004.

 • •  Aplici prevederile Legii nr.44/1994 privind veteranii de război.

 • •  Rezolva cererile si petițiile referitoare la procesul de aplicare al legilor care formează obiectul de activitate al Compartimentului

 • •  întocmește documentațiile legale pentru aplicarea legilor care formează obiectul de activitate al Compartimentului.

 • •  înregistrează cererile persoanelor care se consideră îndreptățite sa beneficieze de prevederile legilor sus amintite.

 • •  Solicită petiționarilor documentele prevăzute de lege în vederea soluționării cererilor.

 • •  Verifică situația juridică a imobilelor revendicate.

 • •  înaintează Instituției Prefectului Județului Prahova cererile privind reconstituirea dreptului de proprietate și documentația aferentă acestora în vederea emiterii Ordinului Prefectului județului Prahova care va sta la baza întocmirii proceselor verbale de punere în posesie și a emiterii titlurilor de proprietate.

 • •  întocmește procese verbale de punere în posesie.

 • •  înaintează Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Prahova cererile privind reconstituirea dreptului de proprietate aprobate prin Ordin al Prefectului județului Prahova și procesele verbale de punere în posesie în vederea întocmirii titlurilor de proprietate.

 • •  Eliberează petenților adeverințe care atesta dreptul de proprietate, procese verbale de punere în posesie și titluri de proprietate.

 • •  Organizează ședințele Comisiei Locale de aplicare a Legilor fondului funciar, asigurând redactarea proceselor verbale ale acestora și aducerea la cunoștința persoanelor îndreptățite a Hotărârilor Comisiei.

 • •  întocmește anexele prevăzute de lege cuprinzând cererile validate de Comisie si le transmite Comisiei Județene de aplicare a Legilor fondului funciar.

 • •  înregistrează contestațiile formulate de către persoanele îndreptățite împotriva Hotărârilor Comisiei Locale de aplicare a Legilor fondului funciar.

 • •  Transmite contestațiile Comisiei Județene de aplicare a Legilor fondului funciar.

 • •  Transmite Hotărârile Comisiei Județene de aplicare a Legilor fondului funciar referitoare la contestabile persoanelor indreptatite.

 • •  întocmește planurile de situație a imobilelor care urmeaza sa fie restituite prin Dispoziții ale Primarului municipiului Ploiești conform prevederilor Legii nr. 10/2001.

 • •  întocmește planurile de situație a terenurilor care urmeaza sa fie atribuite in proprietate persoanelor indreptatite conform prevederilor legilor fondului funciar.

 • •  întocmește referatele referitoare la identificarea cu exactitate a imobilelor revendicate potrivit Legii nr. 10/2001 pentru care s-a adoptat soluția acordării măsurilor reparatorii prin echivalent de către Comisia pentru analizarea și soluționarea notificărilor formulate

.. /

potrivit Legii nr.10/2001                                                          i/* > „      :

 • •  întocmește si gestionează Sistemul informatic integrat al Compartimentului. U           .

 • •  Prezintă la cererea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, Xfnsiituiîci

Prefectului Județului Prahova, Consiliului Local Ploiești sau a Primarului mumcipfutpi0 Ploiești rapoarte si informări privind activitatea Compartimentului, in forma si tenhienuî. solicitate.

 • •  Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al Compartimentului, în vederea promovării lor în Consiliul local Ploiești.

 • •  Asigură arhivarea documentelor Compartimentului în conformitate cu prevederile legale.

 • •  Asigura si răspunde de respectarea legislației in vigoare pentru domeniul sau de activitate.

 • •  Asigura consilierea cetățenilor in cadrul programului de lucru cu publicul.

 • •  Exercită orice alte atribuții referitoare la obiectul de activitate stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local Ploiești sau dispoziții ale Primarului municipiului Ploiești.

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Compartimentul Evidenta Bunuri Din Domeniul Privat Al Municipiului Ploiești colaborează cu următoarele instituții:

o Autoritatea Naționala pentru Restituirea Proprietăților

o Instituția Prefectului Județului Prahova

o Oficiul Județean de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova

o Direcția Agricolă Prahova

o Institutul National de Statistica

Este subordonat directorului executiv adjunct si este format din 8 funcționari publici, din care unul de conducere.

 • •  Asigura evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al municipiului Ploiești, conform legislației in vigoare;

 • •  Asigura evidenta bunurilor transmise in administrarea serviciilor publice din subordinea consiliului local si intocmeste documentația necesara atunci când intervin schimbări din acest punct de vedere;

 • •  Stabilește situația reala a bunurilor evidențiate;

 • •  Răspunde de pastrarea si conservarea documentelor referitoare la patrimoniul municipiului;

 • •  Asigura actualizarea, conform intrărilor si ieșirilor din patrimoniu, a evidentelor deținute si intocmeste documentația necesara in acest sens;

 • •  Transmite in copie la Direcția Economica lunar intrările si ieșirile din patrimoniu, cat si actele care stau la baza acestei operațiuni

 • •  Participa la activitatea de întocmire a inventarelor bunurilor din patrimoniu care se realizează anual sau ori de cate ori este nevoie conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1753/2004;

Furnizează informații privind regimul juridic al unor bunuri la solicitare^i^titu publice, persoanelor fizice si juridice;

Acționează pentru clarificarea regimului juridic al unor bunuri si i documentația pentru includerea lor in patrimoniu;întocmește ori de cate ori i se solicita situații de specialitate, punând la dispoziția birourilor/serviciilor informațiile referitoare la patrimoniu de care dispune in vederea soluționării unor cereri;Arhivează colecția de hotarari ale consiliului local Ploiești si asigura distribuirea acestora birourilor/serviciilor care sunt insarcinate cu ducerea lor la indeplinire;

Pastreaza colecția de monitoare oficiale, transmițând birourilor/serviciilor legislația specifica;

Răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003: asigura verificarea si primirea dosarelor; asigura calculul punctajului conform criteriilor aprobate si întocmirea listei de priorități; verifica loturile solicitate de tineri in vederea atribuirii; identifica noi loturi de teren; asigura documentația necesara in vederea intocmirii planurilor cadastrale, a declarării la rol si intabularii terenurilor conform legii; intocmeste Raportul de specialitate si documentația necesara la proiectul de hotarare privind aprobarea listei de priorități si a propunerilor de atribuire; transmite documentația serviciului de specialitate in vederea Încheierii contractelor de comodat;

Asigura actualizarea bazei de date a aplicației cu bunurile apartinand domeniului public si privat, realizarea conexiunilor cu celelalte aplicații din sistemul informatic ;

Primește, analizeaza si soluționează corespondenta specifica, redactează răspunsurile in termen;
Asigura relația cu publicul pentru problemele de care răspunde;

Centralizează date statistice privind activitatea serviciului pe baza carora intocmeste si transmite informari/rapoarte la termenele stabilite;

întocmește rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotarari care vizeaza activitatea serviciului in vederea promovării lor in Consiliul Local;

Colaborează cu alte servicii si birouri din cadrul Primăriei sau alte structuri aflate in
subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Asigura si răspunde de respectarea legislației in vigoare pentru domeniul sau de activitate;

îndeplinește si alte sarcini, stabilite de conducerea instituției, pentru domeniul sau de activitateEste subordonat directorului executiv adjunct si îndeplinește următoarele sarcini:

 • •  Asigura realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarari ale Consiliului Local al municipiului Ploiești sau prin Dispoziții ale Primarului privind evidenta, valorificarea si buna administrare a fondului imobiliar;

 • •  Tine evidenta tuturor imobilelor si terenurilor proprietatea privata a municipiului Ploiești, inchiriate persoanelor fizice , conform zonei repartizate;


întocmește si urmărește contracte de închiriere pentru spatii cu destinația de locuint^ terenuri, modificări ale acestora care constau in preluări de titulatura, teren, schimbări in urma sentințelor civile, decese etc.

Ia masuri privind ocuparea in condițiile legii a spatiilor cu destinația de lo colaborare cu celelalte servicii ale instituției cu atribuții in acest sens.Ia masuri privind ocuparea abuziva a spatiilor cu destinația de locuința;

Ia masuri privind acționarea in instanța de judecata a debitorilor la chirie, degradări spatii, ocupări abuzive, nefolosinta spațiului; întocmește documentația ce va sta la baza acționarii in instanța a acestora;

Arhivează documentele pe care le are in evidenta

Analizează, întocmește referate si informări, deplasări in teren in vederea rezolvării cererilor petentilor. Răspunde acestora in sensul soluționărilor propuse si aprobate; întocmește anual necesarul de lucrări de reparații si stabilește ordinea urgentelor; întocmește lista cu imobilele propuse pentru casare si furnizează datele necesare întocmirii documentației pentru demolare;

Ia masuri pentru conservarea spatiilor devenite libere ;

Tine evidenta ieșirilor din patrimoniu prin contracte de vanzare cumpărare, retrocedări, sentințe judecătorești etc.;

Asigura predarea spatiilor închiriate si a inventarului aferent;

Asigura punerea in aplicare a sentințelor judecătorești privind evacuările din spatiile de locuit;

Introduce in baza de date contractele de închiriere, urmărește debitele la chirii conform legislației in vigoare si efectuarea calculului manual al chiriei(acolo unde este cazul) pentru teren-curte, locuința, teren-garaj, terenuri pe care se desfasoara activitati comerciale, terenuri-virane, si garaje potrivit legilor in vigoare si hotărârilor de Consiliu Local;

Reglarea in baza de date a chiriei prin nota informativa si referat;

Eliberarea avizelor de plata privind achitarea chiriei si a facturilor fiscale pentru contractele purtătoare de TVA;

Primește si răspunde la cererile petentilor, acorda publicului audiente conform programului instituției;

Participa la inventarierea anuala a imobilelor si terenurilor din cadrul Compartimentului Fond Locativ;

Participa la preluarea locuințelor construite prin Agenția Naționala a Locuințelor si urmăresc in timp aceste locuințe ;

Răspunde de pastrarea si conservarea dosarelor cu documentațiile tehnice (cârti tehnice) si cu datele privind situația juridica a imobilelor din administrare ;

Răspunde de veridicitatea si corectitudinea datelor din evidente si a lucrărilor întocmite;

Are obligația de a cunoaște in permanenta legislația la zi si modul de aplicare al acesteia;

Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, in conformitate cu dispozițiile legale, pentru neindeplinirea sarcinilor ce-i revin.

întocmirea proceselor verbale de punere in posesie in baza dispozițiilor emise conform Legii nr. 10/2001 si a sentințelor judecătorești si protocol de predare preluare in baza documentelor prezentate de petenti,

Asigura primirea cererilor si verificarea dosarele depuse de tinerii sub 35 de ani in vederea închirierii de locuințe construite prin Agenția Naționala pentru Locuințe in


baza Legii nr. 152/1998; asigura calculul punctajului conform criteriilor ijpifobate/ș^ întocmirea listei de priorități; întocmește raportul de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea de Consiliul Local a listei de priorități;          V- \   ;'

 • •  întocmește si transmite evidenta spatiilor libere din fondul locativ de stat;           -

 • •  Propune Consiliului Local atribuirea spatiilor de locuit libere pe baza referatelor aprobate;

Este subordonat directorului executiv adjunct si are următoarele atribuții:

 • •  Coordonează activitatea privind aplicarea Legii nr. 10/2001.

 • •  Rezolva cererile si petițiile referitoare la procesul de aplicare a Legii nr. 10/2001

 • •  întocmește documentațiile legale pentru aplicarea Legii nr. 10/2001.

 • •  Identifica regimul juridic al imobilelor ce formează obiectul dosarelor ce urmeaza sa fie analizate de Comisia de analizare si soluționare a notificărilor formulate conform Legii nr. 10/2001 si de Comisia interna de evaluare a bunurilor preluate in mod abuziv.

 • •  Analizează notificările formulate in baza Legii nr. 10/2001 si întocmește referatele cu propuneri de soluționare care sunt inaintate Comisiei de analizare si soluționare a notificărilor formulate conform Legii nr. 10/2001.

 • •  Asigura îndeplinirea hotărârilor Comisiei de analizare si soluționare a notificărilor formulate conform Legii nr. 10/2001 prin completarea dosarelor cu documentele necesare si prin obținerea avizelor prevăzute de lege.

 • •  Redactează proiectele dispozițiilor Primarului municipiului Ploiești de soluționare a notificărilor:

 • •  dispoziții avand ca obiect restituirea totala sau parțiala a imobilelor revendicate

 • •  dispoziții avand ca obiect acordarea de masuri reparatorii prin echivalent constând in bunuri sau servicii oferite în compensare

 • •  dispoziții cuprinzând propunerea motivata de acordare a masurilor reparatorii prin echivalent constând in despăgubiri

 • •  dispoziții de respingere motivata a notificărilor

 • •  întocmește si gestionează Sistemul informatic integrat al Serviciului referitor la notificările formulate potrivit Legii nr. 10/2001

 • •  Prezintă la cererea Autoritarii Naționale pentru Restituirea Proprietăților, Instituției Prefectului Județului Prahova, Consiliului Local Ploiești sau a Primarului municipiului Ploiești rapoarte si informări privind activitatea Serviciului, in forma si termenul solicitate.

 • •  Asigura gestionarea Registrului Agricol al municipiului Ploiești.

 • •  Urmărește completarea corectă, potrivit legii, a evidentei specifice din Registrul Agricol.

 • •  Asigura eliberarea certificatelor de producător si a biletelor de adeverire a proprietății si sănătății animalelor din gospodăriile populației pe baza evidentei specifice din Registrul Agricol si a controlului efectuat în teren.

 • •  întocmește si actualizează evidenta crescătorilor de animale de municipiului Ploiești.

 • •  Eliberează adeverințe privind categoriile de teren deținute p municipiului Ploiești, necesare la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești

 • •  întocmește si gestionează Sistemul informatic integrat al Serviciului Registrul Agricol al municipiului Ploiești.


 • •  Controlează si determină aplicarea legislației în vigoare cu privire la creșterea si exploatarea animalelor, folosirea rațională si eficientă a culturilor furajere si a suprafețelor de pășuni si pajiști naturale.

 • •  Eliberează adeverințe privind datele evidențiate in Registrul Agricol.

 • •  Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al Serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul local Ploiești.

 • •  Asigură arhivarea documentelor Serviciului în conformitate cu prevederile legale.

 • •  Asigura si răspunde de respectarea legislației in vigoare pentru domeniul sau de activitate.

 • •  Asigura consilierea cetățenilor in cadrul programului de lucru cu publicul.

 • •  Exercita orice alte atribuții referitoare la obiectul de activitate stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local Ploiești sau dispoziții ale Primarului municipiului Ploiești.

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății colaborează cu următoarele instituții:

Autoritatea Naționala pentru Restituirea Proprietăților

 • -  Instituția Prefectului Județului Prahova

 • -  Consiliul Județean Prahova

Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova

Oficiul Județean de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova

 • -  Direcția Agricolă Prahova

 • -  Direcția Sanitar Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor Prahova Institutul National de Statistica


Direcția Generala de Dezvoltare Urbana cuprinde trei servicii si trei compartimente. Conducătorul Direcției este arhitectul-sef (director executiv), existând si un post de director executiv adjunct. In cadrul Direcției Generale de Dezvoltare isi desfasoara activitatea un număr de 5 funcționari publici de conducere, 42 funcționari publici de execuție si 5 angajați cu contract individual de muncă.

Atribuțiile Direcției Generala de Dezvoltare Urbana sunt:

 • 1. Coordonează activitățile de:

urbanism, amenajarea teritoriului;

autorizare în construcții;

cadastru imobiliar - edilitar;

disciplina în construcții și urbanism;

2.


3.


4.


5.


6.dezvoltarea si reabilitarea zonelor rezidențiale in municipiul Ploiești.

întocmește programe de organizare, dezvoltare urbanistică și de amenajare a (ipr^priul administrativ al municipiului Ploiești și asigură urmărirea realizării lor fpr prevederilor legale.

Inițiază întocmirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului pe teritoriul/ administrativ al municipiului Ploiești ce se execută din bugetul local sau din alte fonduri și avizează toate documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului întocmite de persoane fizice și juridice pe teritoriul localității.

Se îngrijește de aplicarea prevederilor planului urbanistic general și a regulamentului de urbanism aferent pe care apoi le detaliază și reglementează prin planurile de urbanism zonale și de detaliu și prin autorizațiile de construire și de desființare.

Organizează consultarea cetățenilor în vederea avizării și aprobării planurilor de urbanism în conformitate cu prevederile legale.

Asigură respectarea prevederilor legale privind protecția și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și rezervațiilor naturale și a tuturor zonelor protejate, indiferent de natura acestora. • 7. Propune măsurile pentru reabilitarea unor zone și puncte din municipiul Ploiești în vederea ridicării gradului de utilitate și estetică urbană în conformitate cu documentațiile de urbanism aprobate conform legii.

 • 8.  Propune Consiliului Local noi zone de dezvoltare urbanistică a municipiului Ploiești.

 • 9. Participă ca reprezentanți ai administrației locale la lucrările Comisiei de sistematizare a circulației rutiere.

 • 10. Asigură emiterea certificatelor de urbanism, a acordurilor unice și autorizațiilor de construire și desființare pe teritoriul municipiului Ploiești, în conformitate cu competențele stabilite prin legislația in vigoare.

 • 11. Asigură și urmărește respectarea disciplinei în construcții și urbanism.

 • 12. Urmărește și asigură aplicarea corectă a Legii cadastrului și a publicității imobiliare și urmărește proiectarea lucrărilor de cadastru imobiliar, edilitar și a băncilor de date urbane conform HG nr. 521/1997.

 • 13. Colaborează cu celelalte direcții și compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local; urmărește modul de utilizare și asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și protecția mediului.

 • 14. Urmărește întocmirea bazei de date computerizate în domeniile de activitate ale direcției.

 • 15. Directorul propune primarului angajarea, transferarea, sancționarea și desfacerea contractelor de muncă ale personalului din subordine și alte drepturi de personal (promovarea în grade, trepte profesionale, premii în cursul anului, la sfârșit de an, calificative etc.) în condițiile legii.

 • 16. Propune Primarului promovarea proiectelor de hotarari in domeniu, răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri, in domeniile de activitate ale direcției;

 • 17. Asigura si răspunde de promovarea proiectelor de hotarari in fata comisiilor de specialitate ale Consiliului Local in vederea adoptării acestora in ședințele Consiliului Local;

 • 18. Asigura prezenta salariatilor corespunzător domeniului de activitate la expertizele ce se efectuează in dosarele in care Consiliul Local este parte procesuala;

 • 19. Urmărește rezolvarea corespondentei in termen legal;

 • 20. Ia masuri pentru respectarea prevederilor Legii privind aprobarea tacita si a legilor privind asigurarea transparentei decizionale in administrație;

  21. Direcția Generala de Dezvoltare Urbana exercită și alte atribuții stabilite prin legisâu altl^'4",^ acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului, v < r' / In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, direcția colaborează cu următoarele instituții:1 " f >

  >

  >

  >


  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >


Prefectura județului Prahova;

Consiliul județean Prahova;

Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului;

Institutul de Construcții, Lucrări Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Prahova;

Camera de Conturi;

Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Administrativ Prahova;

Agenția pentru Protecția Mediului Prahova,

Inspectoratul de Sănătate Publica Prahova;

Direcția Sanitar-veterinara Prahova;

Inspectoratul Județean de Cultura Prahova;

Grupul Județean de pompieri Prahova;

Instituții de proiectare-cercetare in domeniu.


Atribuțiile cu privire la Autorizații Construcții sunt:

 • 1.  Eliberează certificate de urbanism.

 • 2.  Eliberează autorizații de construire-reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restaurare, conservare, alte lucrări indiferent de valoarea lor, căi de comunicații, dotări tehnico-edilitare, aeriene, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri, piețe, pasaje, excavări, construcții provizorii de șantier și a altor lucrări prevăzute de lege.

 • 3.  Eliberează autorizații de desființare pentru toate lucrările menționate anterior.

 • 4.  Asigură consultarea de către public a Registrului de autorizații de construire și certificate de urbanism.

 • 5. Eliberează certificate de urbanism pentru schimbarea destinației construcțiilor.

 • 6.  Eliberează Certificate de urbanism și a autorizații de construire pentru construcții situate în extravilanul municipiului Ploiești, la cererea Consiliului Județean.

 • 7.  Propune măsurile de intrare în legalitate a construcțiilor executate fără autorizații sau prin nerespectarea autorizațiilor.

 • 8. împreună cu Serviciul Control Construcții stabilește măsurile ce se impun în cazul abaterilor de la documentația autorizată.

 • 9. Organizează și întocmește banca de date a serviciului, în vederea întocmirii băncii de date computerizate.

 • 10. Participă la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Ploiești.

 • 11. Ține evidența tuturor actelor ce le instrumentează si urmărește arhivarea acestora, pentru care răspunde.

 • 12. Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 13. întocmește informări sau raportări la solicitarea Consiliului local și a Primarului, în termenul și forma solicitate. • 14. întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul c

al «prvîriuliii în vpdprpn nrnmrtvării în Crmailinl Irv'til                             i\C-4    .1^“        JJ

al serviciului, în vederea promovării în Consiliul local.

15. Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hdt^fii^le Consiliului local sau dispoziții ale Primarului.

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Serviciul Autorizații Construcții colaborează cu următoarele instituții:

>

>

>

>


>

>

>

>

>

>


Prefectura județului Prahova;

Consiliul județean Prahova;

Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului;

Institutul de Construcții, Lucrări Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Prahova;

Camera de Conturi;

Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Administrativ Prahova;

Agenția pentru Protecția Mediului Prahova,

Inspectoratul Județean de Cultura Prahova;

Grupul Județean de pompieri Prahova;

Instituții de proiectare-cercetare in domeniu.

Atribuțiile Control Disciplina in Construcții sunt:

 • 1. Asigură respectarea disciplinei în construcții și urbanism conform competențelor stabilite de legislația in vigoare.

 • 2.  întocmește planurile trimestriale de control, de păstrare a disciplinei în construcții, astfel încât fiecare stradă va fi verificată cel puțin o dată pe trimestru, plan supus aprobării primarului.

 • 3. Urmărește respectarea disciplinei în construcții conform planurilor trimestriale și a programului de control săptămânal întocmit de șeful biroului pe baza sesizărilor înregistrate.

 • 4. Notează săptămânal din Registrul Serviciului Autorizare Construcții autorizațiile de construcții sau de desființări eliberate și urmărește realizarea construcțiilor conform autorizațiilor și termenelor prevăzute.

 • 5.  întocmește note de constatare în urma verificărilor în teren a cazurilor sesizate și dispune măsuri pentru intrarea în legalitate conform legislației in vigoare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

 • 6.  Primește de la Serviciul Rețele Edilitare avizele de începerea lucrărilor pentru rețele tehnico - edilitare ce se execută pe domeniul public și urmărește încadrarea în termenele și condițiile propuse.

 • 7. întocmește, când este cazul, procesele verbale de contravenții, conform Legii nr. 50/1991 și asigură respectarea măsurilor dispuse.

 • 8.  Stabilește măsurile ce se impun (demolare, modificare, etc.) în cazul abaterilor de la documentația autorizată.

 • 9. în cazul nerespectării măsurilor din procesul verbal de contravenții, la termenele impuse, întocmește referate pentru Serviciul Juridic - Contencios în vederea acționării în instanță.

 • 10. Urmărește cu sprijinul Serviciului Juridic - Contencios modul de soluționare a proceselor verbale de contravenții, respectiv darea lor în debit sau rezoluția instanțelor judiciare.

 • 11. Urmărește regularizarea taxelor de autorizare la finalizarea lucrărilor autorizate pe baza declarațiilor înregistrate.


 • 12. Transmite organelor teritoriale financiare lista cu beneficiarii

  autorizațiilor dclccâîstruite pentru stabilire<MJțxei de


ce nu au transmis declarațiile cu valoarea finală a lucrărilor regularizare în vederea sancționării conform Legii nr. 27/1994.                         , ,

 • 13. Urmărește stabilirea penalizărilor pentru neplata valorii regularizate a taxei de autorizare. ;s. în conformitate cu prevederile Legii nr. 27/1994.

 • 14. Transmite Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, în vederea inițierii executării silite, lista cu beneficiarii autorizațiilor de construire ce nu au plătit diferențele de taxe de autorizare și penalizările stabilite conform Legii nr. 27/1994.

 • 15. Participă la recepția construcțiilor autorizate în baza înștiințărilor transmise la Primăria municipiului Ploiești de titularii autorizațiilor.

 • 16. Ține evidența actelor ce le instrumentează și a proceselor verbale de constatare a contravențiilor.

 • 17. Asigură arhivarea documentelor biroului în conformitate cu prevederile legale.

 • 18. Prezintă, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informări privind activitatea serviciului, in termenul si forma solicitata.

 • 19. întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri in domeniul de activitate al biroului, in vederea promovării lor in Consiliul local.

 • 20. Colaborează cu Serviciul Juridic Contencios referitor la terenurile care fac obiectul unor

litigii cu Primăria municipiului Ploiești, efectuează analize referitoare la expertizele in construcții.

 • 21. Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale primarului.

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Compartimentul Control Construcții colaborează cu următoarele instituții:

 • > Prefectura județului Prahova;

 • > Consiliul județean Prahova;

 • > Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului;

 • > Institutul de Construcții, Lucrări Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Prahova;

 • > Camera de Conturi;

 • > Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Administrativ Prahova;

 • > Agenția pentru Protecția Mediului Prahova,

 • > Inspectoratul Județean de Cultura Prahova;

 • > Grupul Județean de pompieri Prahova;

 • > Direcția Sanitar-veterinara Prahova;

 • > Inspectoratul Județean de Cultura Prahova;

 • >  Instituții de proiectare-cercetare in domeniu.

  Mg

  r.LfiSix.i


  x]


  Ui


  iu


  ■iAtribuțiile Compartimentului de Verificare si Evaluare Documentații Tehnice sunt:

 • 1. Organizarea ședințelor Comisiei de Evaluare si Avizare, ce se desfasoara saptamanal, prin prezentarea lucrărilor supuse analizei comisiei in faza de Certificat de Urbanism si a lucrărilor prezentate ia vederea eliberării autorizației de construire prin :

 • a)  asigurarea secretariatului Comisiei de Evaluare si Avizare, prin prezentarea lucrărilor ce se Vor.supune analizei comisiei în faza de certificat de urbanism, precum si a lucrărilor prezentate in faza de autorizație de construire;

 • b)  redactarea procesului - verbal încheiat intre Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, reprezentata de arhitectul-sef si cei 13 avizatori membrii in Comisia de Evaluare si Avizare - reprezentanți delegați ai societăților care administrează sau furnizează utilitățile urbane si reprezentanții împuterniciți ai serviciilor deconcentrate ale administrației publice centrale;

 • c)  intocmirea listei cu ordinea de zi a documentațiilor ce fac obiectul ședinței comisiei - faza Certificat de Urbanism;

 • d)  analizarea, verificarea si completarea documentației depusa de beneficiari sub aspectul îndeplinirii tuturor cerințelor impuse prin certificatul de urbanism precum si a condițiilor cuprinse in avizele obținute;

 • e)  intocmirea listei cu ordinea de zi a documentațiilor ce fac obiectul ședinței comisiei - faza Autorizație de Construire, documentații primite si verificate sub aspectul prezentării tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, precum si a celorlalte acte necesare autorizării;

 • f)   transmiterea listelor cu ordinea de zi a ședințelor către emitentii de avize prin email sau fax;

 • g)  intocmirea si redactarea avizelor ce se eliberează in urma analizării documentațiilor care au fost prezentate in comisia mai sus menționata;

 • h)  notificarea beneficiarilor care nu au îndeplinit condițiile necesare pentru obținerea avizului favorabil si invitarea acestora la sediul direcției pentru modificări sau completări ale documentațiilor, in conformitate cu cerințele avizatorilor;

 • 2. înaintarea documentației complete in vederea obținerii autorizației de construire la Serviciul Autorizații.

 • 3. Obținerea avizelor de principiu necesare retrocedării imobilelor in conformitate cu Legea nr. 10/2001 prin :

intocmirea adreselor pentru obținerea avizelor de principiu necesare retrocedării imobilelor in conformitate cu Legea nr. 10/2001 la avizatori;

depunerea documentațiilor pentru obținerea avizelor de principiu la avizatori; urmărirea derulării in timp si încadrarea in termenul legal de emitere a avizelor de către emîtenti; înaintarea la Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios Administrativ, Serviciul Aplicarea Legilor Proprietarilor a avizelor obținute solicitate.

 • 4.   Asigurarea corespondentei, atat cu emitentii de avize, cat si cu beneficiarii, in vederea completării documentațiilor sau informării in legătură cu problemele ce apar pe parcursul procesului de

autorizare.

 • 5.   Desfasurarea activitatii de relații cu publicul, personalul angajat avand permanent o atitudine politicoasa atat fata de colegii cat si fata de persoanele din exterior cu care vin in contact in cadrul instituției , răspunzând de corectitudinea informațiilor furnizate către toate direcțiile din cadrul Primăriei, de crearea si menținerea unei imagini favorabile a instituției in relațiile cu beneficiarii.

 • 6.   Prin intermediul personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul registraturii si secretariatului D.G.D.U. se asigura înregistrarea, verificarea si scanarea documentațiilor depuse de beneficiari in vederea emiterii Certificatului de Urbanism /Autorizației de Desființare precum si a celorlalte documente(adrese poștale, sesizări, PUD/PUZ, etc.), realizarea circuitului documentelor intre DGDU si alte compartimente ale primăriei , realizarea circuitului corespondentei cu cetățenii , secretariatul si serviciul de protocol al D.G.D.U., arhivarea anumitor documente emise/primite de D.G.D.U , actualizarea bazei de date privind solicitările cetățenilor, menținerea legăturii D.G.D.U. cu exteriorul prin deservirea centralei telefonice si a faxului.

 • 7.   In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Compartimentul de Verificare si Evaluare Documentații Tehnice colaborează cu următoarele instituții:


Prefectura județului Prahova;

Consiliul județean Prahova;

Institutul de Construcții, Lucrări Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Prahova; Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova;

Agenția pentru Protecția Mediului Prahova;

Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Prahova- Grupul de Pompieri “ Serban Cantacuzîno’’’; Inspectoratul Județean de Cultura Prahova;

Direcția de Sanatate Publica Prahova;


Direcția Sanitar-veterinara Prahova;


Atribuțiile Compartimentului Dezvoltare Rezidențiala sunt:

 • A. Urmărește derularea programului de proiectare a locuințelor- studii si proiecte pentru construcția locuințelor prin:

Stabilirea obiectivelor de investiții ce necesita documentație tehnico- economica;

Stabilirea studiilor necesare dezvoltării in perspectiva a municipiului din punct de vedere urbanistic si plan cadastral;

întocmirea planului de studii si proiecte;

întocmirea documentației necesare pentru prezentarea spre aprobare de către Consiliul Local a planului de studii si proiecte;

Stabilirea priorităților in cadrul planului de studii si proiecte aprobat de Consiliul Local;

Lansarea comenzilor către proiectând pentru intocmirea studiilor si proiectelor cuprinse in planul de proiectare aprobat, in funcție de alocațiile bugetare;

- Primirea contractelor de proiectare, avizarea si semnarea lor;

Restituirea contractelor de proiectare;

Deschiderea finanțării pentru contractele Încheiate;

Verificarea si avizarea temelor de proiectare pentru anumite studii si planuri de urbanism de importanta deosebita întocmite de pro iectanti conform contractelor;

Urmărirea realizării documentațiilor contractate in vederea predării lor la termenele prevăzute in contract;

Prezentarea spre aprobare a studiilor in ședințele de lucru ale Primăriei Ploiești; întocmirea si depunerea documentațiilor pentru deschiderea de finanțare, pe baza documentațiilor tehnice avizate.

 • B. Organizează licitatia/cererea de oferte conform Legii nr. 212/2002 pentru aprobarea O.G.nr.60/2001 pentru obiectivele de investiții privind construcția de locuințe, care presupune:

 • 1.  caiet de sarcini;

 • 2.  stabilirea comisiei de analiza a ofertelor;

 • 3.  anunț publicitar;

 • 4.  documentația referitoare la licitatie/cerere de oferte;

 • 5.  prezentarea, primirea, deschiderea ofertelor;

 • 6.  intocmirea procesului verbal de adjudecare si anunțarea câștigătorului;

 • 7.  încheierea contractului.


  \X

  V

  aprobării C onsi liului Ikțd<            )     .

  zare a documentațiilor;


 • C. întocmește documentația pentru Comisia tehnica de ax economice si a Hotărârilor de Consiliu.

  a documentatiiW t


 • 1.  consultarea documentației ce urmeaza a fi supuse

 • 2.  intocmirea avizelor pentru Comisia tehnica de avi

 • 3. anunțarea membrilor comisiei tehnice;                                                 "

 • 4. prezentarea documentației membrilor comisiei;                                   ""

 • 5.  intocmirea Referatului de specialitate si a Hotărârilor de Consiliu;

 • 6.  supunerea spre aprobare a Hotărârilor Consiliului Local;

 • D. Asigura etapele de promovare a investițiilor conform legislației in vigoare, ținând legătură cu ministerele de resort.

 • E. întocmirea in forma electronica a situațiilor solicitate de conducerea Primăriei, Consiliul

Local, Consiliul Județean, Prefectura, etc;

 • F. Raportează trimestrial Direcției Județene de Statistica a realizărilor.

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Compartimentul Dezvoltare Rezidențiala colaborează cu următoarele instituții:

 • > Prefectura județului Prahova;

 • > Consiliul județean Prahova;

 • > Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului;

 • > Institutul de Construcții, Lucrări Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Prahova;

 • > Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Administrativ Prahova;

 • > Agenția pentru Protecția Mediului Prahova,

 • > Inspectoratul Județean de Cultura Prahova;

 • > Grupul Județean de pompieri Prahova;

 • > Direcția Sanitar-veterinara Prahova;

 • > Inspectoratul Județean de Cultura Prahova;

Instituții de proiectare-cercetare in domeniu.


Acest compartiment are următoarele atribuții:

 • - verifica temele de proiectare pentru intocmirea PUG si PUZ-uri sau PUD-uri de interes public;

 • - verifica documentația depusa de persoanele fizice sau juridice in vederea emiterii avizului prealabil de oportunitate si avizului CTATU. In cazul in care nu este completa, intocmeste adrese către petenti pentru a se face completarea cu documentele lipsa;

 • - verifica, in scopul respectării Planului Urbanistic General, amplasamentele în care urmează să se realizeze obiectivele de investiții;

 • - verifica studiile intocmite de firmele de specialitate angajate sa realizeze documentații de urbanism si le pune in discuția CTATU;

 • - intocmeste si afiseaza ordinea de zi a ședințelor CTATU;

 • - verifica existenta avizelor obligatorii in documentațiile de urbanism înaintate spre avizare de către persoane fizice sau juridice si prezintă in cadrul CTATU documentațiile complete;^

  ,.si


 • - primește documentația depusa de persoanele fizice sau juridice in vederea emiterii aviziAhjL '' prealabil de oportunitate si avizului CTATU, o indosariaza, pregătește CD-ul pentru proiecție;

 • - redactează ordinea de zi a ședințelor pentru fiecare membru al comisiei;

 • - verifica anunțarea membrilor comisiei CTATU si a beneficiarilor documentațiilor de urbanism despre data si ora desfășurării ședinței CTATU;

 • - pregătește aparatura de proiecție in sala de ședințe;

 • - redactează expunerea de motive, raportul de specialitate si hotararea de consiliu local pentru fiecare dintre documentațiile de urbanism dezbătute in CTATU;

 • - tine evidenta dosarelor cu documentații de urbanism analizate in ședințele CTATU;

 • - arhiveaza si transmite la arhiva direcției dosarele mai vechi de 3 ani cu documentații de


Atribuțiile Serviciului Cadastru Imobiliar și Edilitar sunt:

 • 1.  Gestionează, organizează și pune în aplicare cadastrul de specialitate Ia nivelul teritoriului administrativ al municipiului Ploiești.

 • 2. Asigură actualizarea planurilor topo-geo cu inventarierea, cadastrarea tehnico-imobiliară și a planurilor cu rețelele subterane de pe teritoriul municipiului Ploiești.

 • 3. Analizează și propune puncte de vedere referitoare la patrimoniul societății comerciale cu capital de stat conform HG nr. 834/1991 cu modificările si completările ulterioare.

 • 4. Colaborează cu Serviciul Juridic Contencios referitor la terenurile care fac obiectul unor litigii cu Primăria municipiului Ploiești, efectuează analize referitoare la expertizele topo.

 • 5. Avizează documentații privind schimbul de terenuri si retrocedările imobilelor conform legislației in vigoare.

 • 6. Colaborează cu Serviciul Planificare Spațiala pentru eliberarea avizelor privind amplasamentul bunurilor imobile in extravilan.

 • 7.  Asigura întocmirea documentațiilor cu propuneri pentru atribuirea de denumiri de străzi.

 • 8.  Eliberează certificate de nomenclatura stradala si adresa.

 • 9.  Urmărește aplicarea HG nr. 521/1997 privind întocmirea lucrărilor de cadastru imobiliar -edilitar și de constituire a băncii de date urbane.

 • 10. Organizează și întocmește banca de date computerizată privind cadastrul general la nivelul teritoriului administrativ al municipiului Ploiești.

 • 11. Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislația în vigoare si răspunde pentru acestea.

 • 12. Rezolvă corespondența privind activitatea biroului și răspunde de trimiterea răspunsurilor petenților.

 • 13. Rezolvă sesizările cetățenilor referitoare la problemele de cadastru de specialitate.

 • 14. Constată contravențiile și aplică sancțiunile corespunzătoare.

 • 15. întocmește rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri în domeniile de serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul local.

 • 16. Face propuneri privind schimbarea destinației unor terenuri corespunzător municipiului;


 • 17. Prezintă la cererea Consiliului local și a primarului, rapoarte și informări privind activitatea de cadastru general.

 • 18. Serviciul Cadastru Imobiliar și Edilitar exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale primarului.

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin Serviciul Cadastru Imobiliar și Edilitar, colaborează cu următoarele instituții;

 • > Prefectura județului Prahova;

 • > Consiliul județean Prahova;

 • > Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului;

 • > Institutul de Construcții, Lucrări Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Prahova;

 • > Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Administrativ Prahova;

 • > Agenția pentru Protecția Mediului Prahova,

 • > Inspectoratul Județean de Cultura Prahova;

 • > Grupul Județean de pompieri Prahova;

 • > Direcția Sanitar-veterinara Prahova;

 • > Inspectoratul Județean de Cultura Prahova;

 • > Instituții de proiectare-cercetare in domeniu.Atribuțiile Compartimentului G.I.S. sunt:

 • 1.  Gestionează datele tehnice privind cadastru imobiliar- edilitar la nivelul municipiului Ploiești;

 • 2.  Asigura controlul centralizat al datelor ;

 • 3.  Participa la constituirea băncii de date prin înregistrarea si inventarierea datelor cadastrale;

 • 4.  întreține baza de date privind cadastrul imobiliar-edilitar la nivelul municipiului Ploiești

 • 5.  Furnizează date prin generarea de harți tematice;

 • 6.  întreține si asigura buna funcționare a rețelei de calculatoare din cadrul Direcției generale de Dezvoltare Urbana ;

 • 7.  Digitizeaza hărțile si planurile necesare D.G.D.U.;

 • 8.  Gestionează si arhiveaza documentațiile si fondurile de planuri din cadrul D.G.D.U ;

 • 9. Colaborează cu serviciile din cadrul D.G.D.U. in vederea soluționării cererilor biroului de cadastru cit si a celorlalte birouri.

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Compartimentul G.I.S colaborează cu următoarele instituții:

 • > Institutul de Construcții, Lucrări Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Prahova;

 • > Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Administrativ Prahova;

 • > Instituții de proiectare-cercetare in domeniu;

Misiune

Direcția Relații Internaționale asigură și coordonează - în limitele de competență -pregătirea, reprezentarea, gestionarea și urmărirea modului de aplicare a politicilor europene la nivelul municipiului Ploiești.

Direcția Relații Internaționale promovează imaginea municipiului Ploiești pe plan extern, prin activități care se desfășoară în țară și în străinătate.

Funcții

Colaborarea cu structurile europene, implementarea programelor și proiectelor la un nivel compatibil cu politicile europene necesită organizarea Direcției astfel încât să îndeplinească următoarele funcții:

 • -  Reprezentanță - reprezintă Primăria Municipiului Ploiești în relațiile internaționale și naționale;

 • -  Planificare, coordonare - în parteneriat cu alte structuri sau organizații implicate în implementarea proiectelor;

Operațională - dezvoltă parteneriate locale, naționale, internaționale;

 • -  Informare, comunicare - centralizează și difuzează informații privind proiectele aflate în derulare.

Structura

Direcția Relații Internaționale funcționează ca structură de specialitate în cadrul Primăriei Municipiului Ploiești și este organizată astfel:

 • -  Serviciul Proiecte Europene

 • - Compartimentul Comunicare Proiecte

 • -  Serviciul Relații Internaționale

 • - Compartimentul Promovare Imagine

Asigură interfața între Primăria Municipiului Ploiești și structurile europene
 • -  Consiliul Europei

 • -  Comisia Europeană - Directorate Generale

 • -  Clubul de la Strasbourg

 • -  Asociația Internaționala a Municipiilor Francofone, s.a.

Implementarea programelor Uniunii Europene și derularea proiectelor:
 • -  Elaborează și transmite reprezentanților Comisiei Europene documentațiile necesare propunerilor de proiecte pe programele de finanțare;

 • -  Identifică și stabilește oportunitățile de parteneriat cu organizații, asociații, rețele internaționale;

 • -  Planifică și urmărește activitățile specifice, definite în cadrul proiectele* aflateiȘn '

derulare;                                                                   V'"

 • -  Coordonează activitățile partenerilor de proiect (instituții locale, direcții ale țfonăriei, ' regii locale etc.) stabilind rolul si contribuția acestora;

 • -  Participă la întâlniri prevăzute în cadrul proiectelor, cu partenerii externi și locali;

 • -  Raportează și evaluează periodic stadiul de realizare a proiectelor si indicatorii de performanță;

 • -  Definește și urmărește planificarea bugetară a proiectelor și eligibilitatea costurilor;

 • -  In funcție de solicitări, colaborează cu celelalte direcții din cadrul primăriei la organizarea licitațiilor necesare pentru derularea corespunzătoare a proiectelor;

 • -  Coordonează organizarea întâlnirilor cu instituții, organizații și mas s-media locale pentru promovarea și susținerea proiectelor cu finanțare europeană;

 • -  Monitorizează proiectele cu finanțare europeană derulate în municipiul Ploiești;

 • -  Inițiază schimburi de experiență și susține dezvoltarea politicilor referitoare la structurile administrative locale, precum și finanțarea colectivităților locale

 • -  Primește oferte si propune diferite soluții de oportunitate privind stagiile de formare, cursurile de specializare, cooperările internaționale, în vederea îmbunătățirii performanțelor funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești;

Programe de dezvoltare durabilă prin accesarea fondurilor structurale
 • -  Participă la elaborarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă pentru perioada 2007-2015;

 • -  Colaborează cu Asociația Municipiilor din România, Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în vederea accesării programelor finanțate prin fondurile structurale;

 • -  Asigură colaborarea administrației locale cu organizațiile societății civile și organizațiile non-guvemamentale;

 • -  Identifică și analizează sursele de finanțare nerambursabilă lansate de programele Uniunii Europene și alte instituții finanțatoare;

 • -  Prezintă autorităților locale oportunitățile de finanțare oferite de diferite programe de finanțare europene;

 • -  Coordonează elaborarea documentațiilor necesare accesării si desfășurării proiectelor cu finanțare externă;

 • -  Identifică finanțatori/investitorii externi pentru realizarea proiectelor de utilitate publică și dezvoltă relații cu aceștia;

 • -  Coordonează organizarea unor manifestări locale de prezentare a proiectelor în derulare (vizite, expoziții, conferințe naționale/intemaționale și alte categorii de manifestări cu caracter public);

 • -  Participă la activitățile desfășurate în cadrul schimburilor de experiență organizate de alte instituții, în vederea prezentării și promovării programelor de dezvoltare locală durabilă;

 • -  Participă la întâlniri, seminarii, burse organizate de structuri ale Uniunii Europene, în scopul creșterii capacității de perfecționare în accesarea și utilizarea Fondurilor Structurale, pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare;


Realizează activitățile specifice cuprinse în Planul de mediatizare a proiectelor, în vederea transmiterii informațiilor legate de desfășurarea proiectelor către toți partenerii implicați în derularea acestora;

Coordonează organizarea activităților de conștientizare a cetățenilor, pentru promovarea programelor europene care necesită o nouă mentalitate și atitudine din partea acestora; Gestionează campaniile de promovare a proiectelor

Stabilește modalitățile de comunicare (planul de mediatizare) în vederea promovării activităților derulate în cadrul proiectelor;

Asigură documentarea și elaborarea unor materiale specifice promovării proiectelor europene: pliante, broșuri, comunicate de presă, materiale de marketing.

întocmește materiale de prezentare a proiectelor pentru publicații de specialitate; Coordonează și urmărește corespondența cu partenerii de programe și proiecte; Actualizează website-urile programelor/proiectelor europene care se derulează in municipiul Ploiești;


O

Participă la acțiunile organizate cu ocazia evenimentelor cuprinse în calendarul european;

■v:

COMPETENTE

întreține relații de colaborare cu personalul diplomatic din cadrul ambasadelor acreditate la București;

Coordonează activitățile de protocol și elaborează documentația specifică procedurilor de cooperare/înfrățire a municipiului Ploiești cu alte orașe din lume;

Pregătește și participă alături de reprezentanții mandatați, la evenimente internaționale (reuniuni internaționale, târguri, expoziții, saloane internaționale, simpozioane internaționale, s.a.);

Menține relații cu reprezentanții primăriilor orașelor înfrățite, cu instituții și organizații din străinătate;

Realizează corespondența necesară inițierii și întreținerii relațiilor de cooperare internațională;

Colaborează cu alte instituții pentru organizarea manifestărilor ocazionate de sărbători naționale;

Cu ocazia vizitelor delegațiilor străine sau române la Consiliul Local și Primăria Municipiului Ploiești, organizează activitățile de protocol și asigura materialele necesare.

Organizează deplasările în străinătate ale autorităților locale (Primărie și Consiliul Local), redactează mandatele de reprezentare, pe baza invitațiilor primite și a protocoalelor existente, asigură obținerea pașapoartelor și a vizelor.

Participă la organizarea de seminarii, conferințe internaționale, acțiuni culturale si sportive.

Menține legătura cu Cetățenii de Onoare ai Municipiului Ploiești;

Exercită alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.
COMPETENTE

 • -  Proiectează și implementează un concept de imagine unitar și coerent care să individualizeze municipiul Ploiești și rolul administrației locale viața comunității locale;

 • -  Asigură realizarea materialelor de prezentare (de informare și promovare), în vederea promovării imaginii municipiului Ploiești atât pe plan extern cât și intern, în cadrul activităților ce se desfășoară în țară și străinătate;

 • -  Promovează cooperarea între colectivitățile locale, și pune în valoare diversitatea culturală

 • -  Organizează si gestionează campanii interne sau externe pentru promovarea municipiului Ploiești, cu accent pe evidențierea specificului economic și cultural al zonei.

Relații de colaborare
 • -  Clubul de la Strasbourg,

 • -  Asociația Internațională a Municipiilor Francofone (A.I.M.F.),

 • -  Organisme și Asociații Europene,

 • -  Ambasade cu sediul în București,

 • -  Instituții Internaționale,

 • -  Ministere din cadrul Guvernului României,

 • -  Instituții culturale,

 • -  Organizații nonguvemamentale și uniuni patronale,

 • -  Autorități locale, județene, regionale și naționale

 • -  Asociația Municipiilor din România (A.M.R.)

 • -  Federația Autorităților Locale din România (F.A.L.R.)

 • -  Camera de Comerț și Industrie Prahova

 • -  Instituții locale specializate și Agenții descentralizare în teritoriu


1. Asigură, organizează, reglementează, coordonează și controlează prestarea serviciilor de transport public desfasurat pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Ploiești;

 • 2. Stabilește și aplică strategia pe termen mediu si lung pentru extinderea, dezvoltarea si modernizarea serviciilor de transport public local, ținând seama de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociala a municipiului Ploiești, si de cerințele de transport public local, evoluția acestora, precum si de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse si emisii minime de noxe.

 • 3. Evaluarea fluxurilor de transport de persoane și de mărfuri și determinarea pe baza         >■

studiilor de specialitate a cerințelor de transport public local, precum și anticiparea evoluției acestora;

4.Stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate si atribuirea acestora odată cu atribuirea in gestiune a serviciului, in conformitate cu prevederile legii nr. 92/2007;

 • 5. Actualizarea periodică a traseelor și a programelor de transport in funcție de necesitățile de deplasare ale populației și in corelare cu transportul public interjudețean, internațional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum și corelarea între modalitățile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou și in regim de taxi, după caz;

 • 6. întocmirea și urmărirea realizării programelor de inființare, reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de transport public local, in condițiile legii;

 • 7. Avizează studiile de fezabilitate privind înființarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unei părți sau a întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea publica sau privata a unităților administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităților administrației publice locale, precum și a asociațiilor de dezvoltare comunitară;

 • 8. Propune lucrări de investiții in infrastructura tehnico-edilitara aferentă sistemelor de transport public local într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a municipiului Ploiești, cu planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, de protecție a mediului, cu modalitățile de realizare a serviciilor respective și in conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 9. Propuneri pentru asocierea intercomunitara în condițiile legii, în vederea realizării unor investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local, precum și administrarea acestuia;

 • 10. Propuneri de concesionare, precum și încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publica sau privată a municipiului Ploiești;

 • 11. Propuneri pentru acordarea de facilitați și subvenții, operatorilor de transport rutier și transportatorilor autorizați care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilitații costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislației fiscale in vigoare;

1. Autorizarea transportatorilor, denumiți operatori de transport, astfel cum au fost definiți prin lege, pentru realizarea de către aceștia a serviciului de transport public local, respectiv:

 • a) transportul public de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze;

 • b) transportul public local de persoane sau de mărfuri în regim de taxi;

 • c) transportul public local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere;

 • d) transportul public local de mărfuri în regim contractual;

 • e) transportul public local de mărfuri cu tractoare și remorci;


 • f) transportul public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

 • 12. Elaborarea și supunerea spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești a regulamentelor serviciilor de transport public local, caietelor de sarcini, după consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;

 • 13. Stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

 • 14. Organizează și deține o bază de date, privind activitatea profesională, evidența abaterilor de la conduita profesională și a sancțiunilor pentru aceste abateri, pentru următoarele categorii de persoane:

 • a) persoanele care au calitatea de persoane desmnate , reprezentând transportatorii autorizați;

 • b) taximetriștii;

 • c) alte persoane care desfasoară activități în executarea serviciilor de transport in regim de taxi.

15 In baza Legii nr. 92/2007, ordinul M.I.R.A. 353/2007, ordinul M.T 353/2007, Ordinele 206si 207/2007 al A.N.R.S.C., Ordinele 263si 272/2007 al A.N.R.S.C , Legii 265/2007, pentru modificarea si completarea Legii 38/2003, ordinul 356/2007 , al A.N.R.S.C., Legea nr. 49/2006, H.G. 1391/2006, H.G. 195/2002, elaborează :proiecte de acte normative(HCL), studii de oportunitate pentru următoarele domenii:

 • a) Regulament pentru organizarea și desfășurarea serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate și curse speciale ;

 • b) Caiet sarcini pentru :

efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate,

transport public de persoane cu taximetre și în regim de închiriere, transportul public local de mărfuri în regim contractual, transportul public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;

activitatea de dispecerat taxi;

 • c) Programul de transport prin curse regulate la nivelul municipiului Ploiești;

 • d) Regulament pentru organizarea și desfasurarea activității de taximetrie, închiriere (RENT CAR) și dispecerate taxi;

 • e) Regulament privind procedura de atribuire a autorizațiilor taxi, în regim de închiriere și dispeceratelor taxi,contract de atribuire in gestiune delegată;

  g)


  h)


  i)


  j)  Regulament pentru desfășurarea serviciului de transport public local d în regim contractual;

  Regulament privind procedura de atribuire a autorizațiilor de transport n’totfffîi regim contractual,contract de atribuire in gestiune delegată;

  Regulament pentru desfășurarea serviciului de transport public local efectuat c vehicule speciale destinate serviciilor funerare ;;

  Regulament privind procedura de atribuire a autorizațiilor de transport pentru vehicule speciale destinate serviciilor funerare ,contract de atribuire in gestiune delegata;

  Regulament pentru înregistrarea, evidenta și radierea vehiculelor, care nu se supun înmatriculării de pe raza municipiului Ploiești;

  Studii de specialitate, privind transportul public local;  k)

  16 Eliberează in conformitate cu Legea nr. 92/2007 si Legea 38/2003, cu modificările și completările ulterioare (Legea 265/2007), următoarele documente si autorizații:

  • a)

  • b)

  • c)


  • d)

  • e)

  0


  • g)

  • h)

  • i)


  autorizații de transport;

  copie conforma a autorizației de transport;

  Licențe de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate și curse speciale ;

  autorizații taxi;

  autorizații taxi marfa;

  autorizații de transport pentru transportul în regim de închiriere și copii conforme;

  autorizații pentru dispecerate taxi;

  autorizații pentru transportul public local de mărfuri în regim contractual; autorizații pentru transportul public local, efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.


j)  Certificate de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării;

k) întocmirea de grafice de circulație pentru transportul public de persoane prin curse regulate;

 • l)  ține evidenta pe registre speciale, a tuturor tipurilor de autorizații și licențe de traseu;

 • 17 întocmirea de grafice de circulație pentru transportul public de persoane prin curse regulate;

 • 18 Ține evidenta pe registre speciale, a tuturor tipurilor de autorizații și licențe de traseu ;

 • 19 Urmărește și monitorizează fluxul circulației rutiere în structura de transport public de

persoane ;

 • 20 Verifică (în limita competentelor acordate de lege), respectarea programelor și a graficelor de circulație, a regulilor de transport public de călători, stabilite de legislație;

 • 21 Asigura arhivarea documentelor conform legislației in vigoare;

 • 22 Urmărește rezolvarea corespondentei, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 23 Exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local, sau alte dispoziții ale primarului municipiului Ploiești

 • 24 In exercitarea atribuțiilor ce ii revin , Serviciul Autorizare transport public local, colaborează cu următoarele instituții:

 • - Politia municipiului Ploiești;

 • - Politia comunitara Ploiești;


 • - Consiliul județean Prahova ;                                                   i         v* ’L *

 • - A.D.P. Ploiești;

 • - R.A.S.P. Ploiești;

 • - Camera Naționala a Taximetristilor filiala Prahova;                            ?

 • - Asociația Naționala a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim de Taxi filiala Prahova;

 • - Alte instituții abilitate de lege ; • 1.întocmește propuneri pentru programul anual al achizițiilor publice, il supune aprobării directorului Direcției Mobilitate si Trafic Urban, si il transmite serviciului « Achiziții» ;

2.1ntocmeste documentația necesara și transmite serviciului “Achiziții”, referate, pentru organizarea procedurilor de achiziție

 • 3. întocmește studii de circulație si siguranța rutiera;

 • 4. Activitatea de reglementare a traficului, căutarea de noi soluții pentru fluidizarea traficului in punctele/zonele de blocaj;

 • 5. Activitatea de reglementare a traficului, căutarea de noi soluții pentru fluidizarea traficului in punctele/zonele de blocaj;

 • 6. încheierea contractelor pentru montarea indicatoarelor de circulație, indicatoarelor de orientare, indicatoarelor stradale, a marcajelor stradale, contractului de service și mentenanță a sistemului de semaforizare a municipiului Ploiești;

7.Stabilirea amplasării tuturor indicatoarelor și urmărirea modului de aplicare a marcajelor;

 • 8. Monitorizarea funcționarii sistemului de semaforizare;

 • 9. Recepționează lucrările conform contractelor;

 • 10. Colaborează pentru identificarea, inventarierea si delimitarea infrastucturii aferente serviciului Monitorizare Trafic, cu Direcția Evidenta si Valorificare a Patrimoniului si cu alte structuri existente, după caz;

 • 11. Asigura arhivarea documentelor conform legislației in vigoare;

 • 12 Urmărește rezolvarea corespondentei, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 13 Exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local, sau alte dispoziții ale primarului municipiului Ploiești;

 • 14 întocmește si completează, fisele tuturor arterelor de circulație, cu semne de circulație, semne de orientare, indicatoare stradale si marcaje rutiere;

 • 15 In exercitarea atribuțiilor ce ii revin , Serviciul Autorizare transport public local, colaborează cu următoarele instituții:

 • - Politia municipiului Ploiești;

 • - Politia comunitara Ploiești;

 • - A.D.P. Ploiești;

 • - Alte instituții abilitate de lege ;  Compartimentului Educație, Cultură, Culte este compus din 5 membrii, fu publici de execuție cu următoarele atribuții:


  anuale.


1 .Pregătirea, organizarea si promovarea manifestărilor cultural-artistice majore, desfășurate cu sprijinul sau sub egida Primăriei: Festivalul International de Poezie “Nichita Stanescu”, Festivalul International de Caricatura “Acasă la Caragiale”, Festivalul Castanilor “Gabi Dobre”, Concursul International de Canto “Eugenia Moldoveanu”, Concurs National de Muzica Culta “Paul Constantinescu”, concursul teatrelor școlare “I.L. Caragiale”, concursul de creyție literară “Iulia Hasdeu”, manifestarea complexa “Sărbători Fericite”, potrivit agendei 2.Sprijinirea organizatorica a acțiunilor cultural-istorice, consacrate unor evenimente naționale sau locale, conform calendarului elaborate în acest sens.

 • 3. Dezvoltarea si valorificarea potențialului cultural al municipiului Ploiești, in formele sale institutionalizate si atragerea personalităților culturale, in vederea implicării lor in susținerea unor acțiuni de profil.

 • 4. Asigurarea legaturilor cu unitățile de cultura aflate in subordinea Primăriei si sprijinirea acestora in rezolvarea propriilor activitati.

 • 5. Elaborarea unor programe de implicare a instituțiilor profesioniste de cultura in viata comunității si a scolii.

 • 6. Promovarea schimburilor culturale intercomunitare si internaționale.

7.Sprijinirea comunităților etnice in proiecte de interes local ce vizeaza actul educațional.

 • 8.Elaborarea de proiecte si propuneri privind implicarea scolii, a cadrelor didactice si cea a elevilor in viata comunității, gen “Elevul Anului, Profesorul Anului”.

9.Inițierea de acțiuni si propuneri privind stimularea performantelor școlare extracurriculare, cu deosebire în cadrul programului “Săptămâna de Excelență pentru Elevi”.

lO.Initierea, elaborarea si coordonarea unor programe de educație civica si comunitara, cu implicarea unităților de invatamant si a Consiliului Local al Tinerilor.

11.Stimularea apariției unor asociații si cluburi ale elevilor, a revistelor școlare, a activitatii cultural-artistice in scoli.

 • 12. Redactarea si tehnoredactarea diplomelor, invitațiilor, caietelor-program, afișelor, programelor manifestărilor cultural-artistice tradiționale, precum si ale celor cu caracter ocazional.

 • 13. Rezolvarea problemelor organizational-funcționale, privind desfasurarea activitatii Fundației “Excellentia 21”.

 • 14. Asigurarea materialelor documentar-programatice, cu privire la activitatile legate de Instituția Cetățenilor de Onoare.

15.Sprijinirea unor inițiative din sfera relației cu rețeaua ecleziastică a orașului.

 • 16. Participare în proiectarea și asumarea programelor culturale ale instituțiilor de profil, aflate sub autoritatea Primăriei.

 • 17. Elaborarea unor evidențe și prezentări, la zi, a rețelei de monumente istorice și de arhitectură din municipiu.

 • 18. Consemnarea în presă a unor evenimente culturale și editoriale.

19.Organizarea și derularea unor proiecte educaționale cu teme sanitare.

 • 20. Coordonarea și monitorizarea acțiunilor de formare a deprinderilor pentru acordarea primului ajutor de către elevi.

 • 21. Monitorizarea respectării graficului de controale medicale periodice ale elevilor și preșcolarilor.


 • 22.Centralizarea propunerilor pentru întocmirea planului de achiziții de servicii ș|r^teri^ specifice activității cabinetelor medicale din învățământul preuniversitar și tr^sf^iter acestora către compartimentele de specialitate.

  propunerea Centrlor Financiare și a cabinetelor medicale, în scopul atragerii de fonduri.

  24.Coordonarea și centralizarea raportărilor semestriale făcute de cabinele medicale privind starea de sănătate a elevilor și preșcolarilor.23 .Promovarea proiectelor în parteneriat cu autoritatea administrației publice loca dezvoltare a serviciilor și lucrărilor publice, iar în acest scop:

 • 1. Urmărește și stabilește măsurile ce se impun pentru buna funcționare, precum și necesarul de surse financiare pentru:

 • > promovarea lucrărilor de investiții publice;

 • > întreținerea și repararea drumurilor, străzilor, pasajelor, etc.

 • >  siguranța circulației;

 • 2.  Colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local; urmărește modul de utilizare și asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de investiții, gospodărie comunală, întreținere drumuri publice, rețele edilitare.

 • 3.  Răspunde de executarea lucrărilor de investiții publice, respectarea termenelor și efectuarea recepțiilor.

 • 4.  Urmărește lucrările de reparații ale instituțiilor care beneficiază conform legislației în vigoare de surse financiare de la bugetul local; verifică calitatea lucrărilor executate și respectarea termenelor pentru aceste lucrări.

 • 5. Asigură întreținerea drumurilor publice din municipiu, implantarea semnelor de circulație, desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal.

 • 6. Propune măsuri tehnice necesare pentru prevenirea și limitarea urmărilor calamităților, catastrofelor și incendiilor.

 • 7.  Constată direct sau prin compartimentele din structura contravențiile la dispozițiile actelor normative în materie și aplică sancțiuni corespunzătoare.

 • 8. Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 9.  Directorul propune primarului angajarea, transferarea, sancționarea și desfacerea contractelor de muncă ale personalului din subordine și alte drepturi de personal (promovarea în grade, trepte profesionale, premii în cursul anului, la sfârșit de an, calificative etc.) în condițiile legii.

 • 10. Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale direcției, în vederea promovării lor în Consiliul Local.

 • 11. Direcția Tehnică exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale primarului.


V :• ' i; ■i» ATRIBUȚII, SARCINI, RESPONSABILITĂȚI:                               L >  ?;

 • 1. Asigura urmărirea de către administratorii unităților de invatamant, spitalelor si x^ehjr.

sportive a consumurilor specifice utilităților ;                                                      9

 • 2. Centralizează datele privind consumurile specifice utilităților;

3.Identifica si centralizează spatiile excedentare apartinand unităților de invatamant preuniversitar in vederea aprobării de către Consiliul Local;

 • 4.întocmește documentația necesara licitațiilor spatiilor excedentare in vederea închirierii;

S.Organizeaza licitațiile pentru închirierea spatiilor excedentare unităților de invatamant si asigura urmărirea derulării contractelor de închiriere ;

6.Propune criteriile de normare a personalului nedidactic si auxiliar din unitățile de invatamant preuniversitar;

7 .Coordonează activitatea personalului nedidactic si auxiliar din unitățile de invatamant preuniversitar;

 • 8. Asigura transmiterea in administrare a imobilelor apartinand unităților de invatamant, spitalelor, bazelor sportive ;

 • 9. Urmărește administrarea acestor imobile ;

lO.Participa la inventarirea patrimoniului municipiului Ploiești pentru clădirile apartinand unităților de invatamant, spitalelor, bazelor sportive;

1 l.Propune scoaterea din fiinctiune a unor mijloace fixe pe baza documentelor justificative si a datelor furnizate de utilizatori si le supune aprobării directorului adjunct tehnic;

 • 12. Transmite Direcției Economice, pe baza referatelor întocmite de unitățile din subordine, propunerile de casare a clădirilor acestora;

 • 13. întocmește contractele de închiriere pentru imobilele retrocedate conform legii, in care isî desfasoara activitatea unitățile de invatamant;

 • 14. Verifica si vizeaza facturile emise pentru imobilele închiriate in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant, apoi le transmite către serviciul financiar contabil;

lS.Intocmeste in domeniul de activitate specific serviciului, proiectele de hotarari in vederea promovării lor in Consiliul Local;

16.Prezintă, la cererea autoritatii publice locale si centrale, rapoarte, informări.

17.Soluționarea corespondentei referitoare la obiectivele de investiții ale municipiului, aprobate prin programele anuale;

18. Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea Primăriei, pentru domeniul de activitate al serviciului.

ATRIBUȚII, SARCINI, RESPONSABILITĂȚI:

 • 1. întocmește programul de investiții pentru unitățile de invatamant, spitale si baze sportive, funcție de sursa de finanțare si de rectificările ulterioare, il supune aprobării directorului adjunct tehnic-investitii in vederea supunerii aporbarii Consiliului Local;

 • 2. întocmește propuneri pentru planul anual al achizițiilor publice, il supune aprobării directorului adjunct tehnic-investitii si il transmite Serviciului Achiziții Publice si Contracte ;


 • 3. întocmește propuneri pentru planul anual de reparații curente la unitățile de in spitale si baze sportive ;

 • 4. întocmește documentația necesara demarării procedurilor de achiziție publica a lucrărilor aprobate de către Consiliul Local (referate, caiete de sarcini, etc.) si o Serviciului Achiziții Publice si Contracte cu aprobarea directorului adjunct tehnic-investitii;

 • 5. Analizeaza documentațiile tehnico-economice ale investițiilor publice specifice domeniului de activitate, intocmeste documentațiile pentru avizarea si aprobarea acestora;

 • 6. Participa prin reprezentanți in comisiile de evaluare a ofertelor pentru achizițiile aprobate;

 • 7. Asigura contractarea lucrărilor adjudecate

 • 8. Urmărește derularea contractelor

 • 9. Asigura urmărirea executării lucrărilor de investiții si reparații prin verificări in teren, precum si incadrarea in termenele contractuale ;

 • 10. Verifica, confirma situațiile de lucrări si vizeaza facturile aferente obiectivelor prevăzute in programul de investiții si reparații, in limita prevederilor acestuia si conform contractelor încheiate;

 • 11. Participa la recepțiile preliminare si la cele finale ale lucrărilor, primește cărțile

tehnice ale construcțiilor, predă obiectivele in exploatare si administrare după finalizare;

 • 12. Urmărește lucrările in perioada de garanție ;

 • 13. întocmește listele de dotări pentru unitățile de invatamant

 • 14. Urmareste comportarea in exploatare, intervențiile in timp si postutilizarea construcțiilor.

 • 15. Colaborează cu Autoritățile Publice Centrale pentru realizarea de obiective de investiții; lâ.Urmareste si coordonează activitatea de natura tehnica pentru proiectele privind utilizarea eficienta a energiei, reabilitarea termica a clădirilor unităților de invataman, spitale, baze sportive.

17.1ntocmeste in domeniul de activitate specific serviciului, proiectele de hotarari in vederea promovării lor in Consiliul Local;

18.Prezinta, la cererea autoritatii publice locale si centrale, rapoarte, informări. 19.Solutionarea corespondentei referitoare la obiectivele de investiții ale municipiului, aprobate prin programele anuale;

20. Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea Primăriei, pentru domeniul de activitate al serviciului.


Subordonare : Director executiv

ATRIBUȚII, SARCINI, RESPONSABILITĂȚI:

 • 1. Serviciul Investiții are ca obiectiv programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea executării, decontarea și recepția lucrărilor de investiții aferente construcțiilor de locuințe, consolidărilor, lucrărilor tehnico-edilitare, spațiilor cu altă destinație, obiectivelor social -culturale, activitatea de elaborare a programelor de acțiuni pentru punerea în siguranță din punct de vedere seismic al construcțiilor existente in Municipiul Ploiești, monitorizarea acțiunilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic (expertizarea tehnică și proiectarea lucrărilor de consolidare).

V' —<•'

 • 2. întocmește programul de investiții, funcție de sursa de finanțare și de rectificările u|teEjpart$f         -


îl supune avizării directorului tehnic-investiții în vederea supunerii aprobării C     iu 1 u

Local;

 • - Solicită propuneri de investiții de la toți ordonatorii secundari de credite.                £

 • - întocmește fișele tehnice ale lucrărilor de investiții.

 • - Asigură legătura cu ministerele de resort (MF, MTTC) și Direcția de Finanțe, Trezorerie, Consiliul Județean.

 • - întocmește lista de dotări pentru Serviciul Investiții.

 • 3. întocmește propuneri pentru planul anual al achizițiilor publice, îl supune aprobării directorului tehnic-investiții și îl transmite Serviciului Achiziții Publice si Contracte ;

 • - întocmește referate de necesitate privind inițierea procedurii de achiziție publică pentru lucrările si serviciile care se derulează în cadrul serviciului.

 • - întocmește caiete de sarcini și elaborează teme de proiectare pentru serviciile si lucrările din cadrul listei de investiții în vederea demarării procedurilor de achiziție publică.

 • 4. Asigură urmărirea executării lucrărilor de construcții si instalații, prin diriginți de șantier, cu respectarea condițiilor de calitate si încadrarea in termenele stabilite în contractele de execuție, reprezentând investitorul in relația acestuia cu toți factorii implicați (proiectanți, furnizori, antreprenori, prestatori de servicii) prin diriginți de șantier.

 • - Asigură obținerea certificatului de urbanism, autorizației de construcție, avizelor si acordurilor legale pentru lucrările din cadrul serviciului.

 • - Verifică documentațiile tehnice de proiectare, controlează realitatea prevederilor referitoare la verificarea proiectelor.

 • - Asigură respectarea termenelor prevăzute în documentația de execuție și încadrarea în termenul final.

 • - Pregătește lucrările pentru execuție și predă amplasamentele.

 • - Asigură urmărirea executării lucrărilor prin diriginți de șantier.

 • - Urmărește decontarea lucrărilor, conform contractelor, verifică și confirmă la plată situația de lucrări, vizează facturile aferente, raportează situația din teren șefilor ierarhici.

 • - întrunește comisia abilitată în vederea realizării recepției la terminarea lucrărilor și recepției finale și transmite, către Serviciul Contabilitate, procesul verbal de recepție pentru înscrierea în registrele de mijloace fixe.

 • - întocmește cartea tehnică a construcției, împreună cu constructorii și o predă către Direcția Patrimoniu.

 • - Asigură activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcțiilor în perioada de garanție.

 • 5. Șeful Serviciului Investiții stabilește atribuții, sarcini, responsabilități pentru personalul din subordine și răspunde pentru modul de respectare a normelor de protecție a muncii de către salariații subordonați.

 • - Personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea normelor de protecție a muncii.

 • - Exercită și alte sarcini stabilite de conducerea Direcției Tehnic Investiții, pentru domeniul sau de activitate.

 • - întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al compartimentului, în vederea promovării lor în Consiliul Local.

 • - Prezintă, la cererea Consiliului Local sau a Primarului, rapoarte și informații în termenul și forma solicitate.

 • - Urmărește derularea lucrărilor de reparații curente, revizii de reparații electrice, gaze, apa pentru clădirile aflate în administrarea Consiliului Local Ploiești.

 • - Propune întocmirea documentațiilor în vederea expertizărilor tehnice.

 • - Urmărește lucrările de reparații, recepția lucrărilor, asigurarea etapelor de promovare a /

lucrărilor de reparații, conform legislației în vigoare.                                     '

 • - Asigură deplasarea în teren și întocmirea răspunsurilor la cererile adresate de cate cetățdm’ ?

privind domeniul sau de activitate.

 • - întocmește rapoarte de specialitate la procesele verbale de constatare privind obieoțul său de

activitate.                                                                                                  ;

 • - Colaborează cu alte unităti implicate în realizarea lucrărilor de reparații:

 • 5. C. Distrigaz Sud SA, S.C.Electrica, S.C.Apa Nova Ploiești SRL, Romtelecom, ANL.

 • - Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin HCL, dispoziții ale Primarului sau incredintațe de șeful ierarhic superior.

 • - Asigură și răspunde de respectarea legislației în vigoare pentru domeniul sau de activitate.

 • - Asigură arhivarea documentelor, conform legislației în vigoare.

 • - Urmărește rezolvarea corespondenței, conform legislației în vigoare.

 • - Răspunde de întocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale, pentru comandarea elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții;

 • - Asigură, încă din faza de proiectare, coordonarea lucrărilor exterioare și a lucrărilor anexe.

 • - Asigură analiza tehnico-economică a proiectelor elaborate.

 • - Asigură, în concordanță cu prevederile legale în vigoare, obținerea avizului M.F. pentru indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de investiții.

 • 6. Urmărirea lucrărilor de construcții la locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

-Respectarea prevederilor din documentația tehnică.

-Utilizarea materialelor prevăzute în proiect.

-Respectarea termenelor intermediare stabilite prin graficele de execuție.

-Respectarea clauzelor din contractul de execuție.

-încadrarea în termenul final de contract.

-Participarea la efectuarea recepției preliminare pentru lucrările de construcții montaj terminate.

Este subordonat directorului DIRECȚIEI TEHNIC INVESTIȚII

ATRIBUȚII, SARCINI, RESPONSABILITĂȚI:

 • 1.  întocmește propuneri pentru programul anual al achizițiilor publice, il supune aprobării directorului Tehnic Investiții si il transmite serviciului “ Achiziții Publice si Contracte”;

 • 2.  întocmește propuneri pentru planul anual de investiții, reparații si intretinerea drumurilor publice din oraș, in funcție de necesitați, plan supus aprobării Consiliului Local;

 • 3.  Modifica programul in cadrul fondurilor acordate, in funcție de situația existenta;

 • 4.  întocmește documentația necesara si transmite serviciului de “Achiziții Publice si Contracte” referatele aprobate de director Tehnic Investiții, pentru organizarea procedurilor de achiziție;

 • 5. întocmește documentația necesara demarării procedurilor de achiziția, lucrărilor aprobate de către Consiliul Local ( caiete de sarcini, s.a. ) si &4f^nsm^^ Serviciului Achiziții Publice si Contracte cu aprobarea directorului Tehnic lnv^rhî^3VA

 • 6. Analizează documentațiile tehnico - economice ale investițiilor publice domeniului de activitate, intocmeste documentați ii le pentru avizarea si aprobarea acestora.

 • 7. Participa prin reprezentati in comisiile de evaluare a ofertelor pentru achizițiile aprobate;

 • 8. Asigura contractarea lucrărilor adjudecate, urmărește derularea contractelor ;

 • 9.  Încheie fise tehnologice pe baza măsurătorilor efectuate in teren pentru fiecare lucrare, stabilește soluția tehnica impreuna cu proiectantul si constructorul;

 • 10. încheie programe lunare, saptamanale, zilnice in vederea executării lucrărilor de investiții si reparații, urmărind executarea lor ( calitativ si cantitativ ), precum si respectarea termenelor contractuale;

 • 11. Solicita si obține avizele necesare eliberării Autorizațiilor de Construire conform legislației in vigoare.

 • 12. Urmărește execuția lucrărilor de investiții si reparații in conformitate cu legislația in vigoare.

 • 13. Participa la recepțiile preliminare ale lucrărilor si la cele finale;

 • 14. Verifica, confirma situațiile de lucrări si vizeaza facturile aferente;

 • 15. Urmărește lucrările in perioada de garanție;

 • 16. întocmește sistemul de evidenta a lucrărilor pe contracte, stadii fizice si valorice;

 • 17. întocmește situația lunara si trimestiala privind realizările in domeniul amenajării, modernizării, reparației, întreținerii si execuția drumurilor publice;

 • 18. întocmește si completează când este cazul, fisele tuturor arterelor de circulație care vor cuprinde informații cu privire la categoria de drum, infrastructura, instalații si rețele tehnico - edilitare, îmbrăcăminte asfaltica, etc.

 • 19. Asigura activitatea de urmărire a comportării in exploatare, intervențiile in timp si postuti li zarea construcțiilor aferente cap. “ Transporturi”, obținerea avizelor necesare conform legislației in vigoare;

 • 20. Asigura arhivarea documentelor cf. legislației in vigoare;

 • 21. Urmărește rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 22. întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari in domeniul de activitate al serviciului, in vederea promovării lor in Consiliul Local;

 • 23. Prezintă, la cererea Consiliului Local si a Primarului, rapoarte si informări, in termenul si forma solicitate;

 • 24. Serviciul Drumuri exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local sau alte dispoziții ale primarului.

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Serviciul Drumuri colaborează cu următoarele instituții:

 • • IJC Prahova;

 • • Politia Municipiului Ploiești;

 • • Grupul de Pompieri Prahova

 • • Romtelecom Prahova, S.C. Distrigaz Prahova, S.C. Electrica Prahova

 • • R.AT.P. Ploiești, R.A.S. Ploiești

 • • Societăți contractoare


 • 25. Personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea normelor de pro muncii si de prevenire si stingere a incendiilor, de folosirea corespunz echipamentului individual de protecție;

Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea Primăriei, pentru domeniul sau de activitate.


Este subordonat directorului tehnic

ATRIBUȚII, SARCINI, RESPONSABILITĂȚI:

 • 1.  Urmărește funcționalitatea serviciilor publice de apa,canal, energie termica, apa calda menajera ,gaze, telefonie si energie electrica a localității.

 • 2. Participa la eleborarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice aferente domeniului de activitate a serviciului.

 • 3.  Sesizează eventualele nereguli in funcționarea serviciilor publice si propune masuri pentru creșterea operativității in soluționarea problemelor precum si pentru organizarea sau reorganizarea unor activitati sau servicii.

 • 4. Avizează documentele pentru executarea următoarelor lucrări de rețele edilitare.

intervenții la conductele de gaze; intervenții la conductele de apa; intervenții la sistemul de canalizare; intervenții la sistemul de termoficare; intervenții la instalațiile electrice;

intervenții pentru întreținerea caii de rulare a tramvaielor precum si a instalațiilor aferente;

 • 5.  Eliberează autorizațiile pentru începerea lucrărilor edilitare la toate tipurile de rețele.

 • 6.  Eliberează autorizații de inceperea lucrării si pentru alte tipuri de lucrări care se executa pe domeniul public si privat. Acolo unde este cazul, se încheie convenții pentru folosirea terenului (organizării de șantier), pe durata lucrării si se urmărește încasarea taxelor aferente.

 • 7.  La finalizarea lucrărilor împreuna cu constructorul si beneficiarul, verifica execuția lucrărilor, refacerea carosabilului cu o firma specializata, agreata de Primăria municipiului Ploiești,verifica încadrarea in termenul stabilit si încheie proces verbal de recepție.

 • 8.  Prin grija constructorului,procesul verbal de recepție va fi comunicat si semnat de Politia Municipiului Ploiești.

 • 9. Aplica sancțiuni constructorului conform H.C.L. 50/1999 , pentru nerefacerea carosabilului si a trotarului,precum si neincadrarea in termenul stabilit pentru fmalzarea lucrării.

 • 10. Propune in colaborare cu instituțiile implicate ,masuri pentru imbunatatirea metodelor de lucru privind lucrările edilitar - gospodărești.

 • 11. Propune masuri tehnico-organizatorice pentru refacerea si protecția mediului înconjurător după terminarea intervențiilor.

V 4

&

•? ■ , .

 • 12. încheie contracte pentru închirierea terenurilor pentru organizarea de șantier, urmărește

executarea lucrărilor in conformitate cu termenele contractate.                   h; "   ..

 • 13. Asigura evidenta privind rețelele de alimentare si de preluare a apelor uzate in retetoaC publica de canalizare , a rețelelor de distribuție si transport a agentului termic, precuin si a * -gazelor naturale pentru toate străzile din municipiul Ploiești.

 • 14. Soluționează sesizările , solicitările si reclamatiile cetățenilor din domeniile de activitate ale serviciului.

 • 15. întocmește referate , rapoarte si proiecte de hotarari privind activitatea serviciului in vederea promovării lor in Consiliul Local,precum si a dispozițiilor Primarului

 • 16. întocmește informări sau raportări la solicitarea Consiliului Local si a Primarului.

 • 17. Asigura evidenta informatizata a tuturor documentelor sus menționate care sunt introduse in baza de date a Primăriei municipiului Ploiești, pe tipuri de lucrări, termene de execuție precum si receptionarea lor, conform procedurii, aceste date putând fi acesate de oricare dintre serviciile Primăriei municipiului Ploiești.

 • 18. Asigura arhivarea documentelor serviciului in conformitate cu prevederile legale.

 • 19. Serviciul „REȚELE EDILITARE” exercita si alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin Hotarari ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului.

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin serviciului Rețele Edilitare colaborează fercvent cu următoarele instituții:

-S.C. ROMTELECOM Prahova,

-S.C. ELECTRICA S.A FDFEE MUNTENIA NORD,

-S.C. DISTRIGAZ Sud București- Sucursala Ploiești -R A T P - PLOIEȘTI , R. A.T. S. P. PLOIEȘTI, -S. C. Apa Nova S. R . L. Ploiești,

-S.C. Dalkia S.R.L. Ploiești

2O.Seful serviciului stabilește atribuții, sarcini, responsabilități pentru personalul din subordine, asigură echipamentul de protecție și de lucru si răspunde de modul de respectare a normelor de protecție a muncii de către salariatii subordonați, precum si de normele de prevenire si stingere a incendiilor;

 • 21. Personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea normelor de protecție a muncii și de prevenire și stingere a incendiilor, de folosirea corespunzătoare a echipamentului individual de protecție;

 • 22. Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, în conformitate cu prevederile legale pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.

 • 23. Exercită și alte atribuJii relevante postului.

DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT este subordonat directorului Direcției tehnic investiții.

Coordonează si urmărește activitatea următoarelor servicii: Serviciul Programe Locuințe;

- Serviciul achiziție publica contracte

ATRIBUȚII, SARCINI ȘI RĂSPUNDERI:

 • 1.  Coordonează întocmirea planului anual al achizițiilor publice ;

 • 2. Asigura legătură cu ministerele coordonatoare a programelor finanțare a diverselor lucrări de investiții (MTCT, MFP, MAI);

 • 3.  Pregătește proiecte in vederea accesării de fonduri nerambursabile

 • 4. Asigura coordonarea programelor de construcții de locuințe


 • 5. Asigura coordonarea programului național de reabilitare termica a clădirilor

 • 6.  Vizeaza certificatele energetice ale clădirilor

 • 7.  Urmărește aplicarea OUG nr. 51/2006

 • 8.  Urmărește si coordonează activitatea de atribuire a contractelor de achiziție publica

 • 9.  Asigura incheierea contractelor ca urmare încheierii procedurii de achiziție publica

 • 10. Exercită și alte sarcini stabilite de director, pentru domeniul său de activitate.

 • 11. Respecta prevederile R.O.F. si ale Regulamentului Intern, precum si celelalte prevederi legale in vigoare specifice domeniului sau de activitate .


ATRIBUȚIILE SERVICIULUI PROGRAME LOCUINȚE Coordonare: Director executiv adjunct

 • A. Urmărirea programului de proiectare a locuințelor - studii și proiecte pentru construcția locuințelor și derularea lui.

 • 1.  Stabilirea obiectivelor de investiții ce necesită documentație tehnico- economică;

 • 2.  întocmirea planului de studii și proiecte;

 • 3.  Stabilirea priorităților în cadrul planului de studii și proiecte și promovarea în programul anual al achizițiilor publice.

 • 4.  Primirea contractelor de proiectare, avizarea si semnarea lor;

 • 5.  Restituirea contractelor de proiectare;

 • 6.  Deschiderea finanțării pentru contractele încheiate;

 • 7. Urmărirea realizării documentațiilor contractate în vederea predării lor la termenele prevăzute în contract;

 • 8.  Prezentarea spre aprobare a studiilor în ședințele de lucru ale Primăriei Ploiești;

 • 9. întocmirea și depunerea documentațiilor pentru deschiderea de finanțare, pe baza documentațiilor tehnice avizate.

 • B. Urmărirea lucrărilor de construcții la locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

 • 1. respectarea prevederilor din documentația tehnică;

 • 2. utilizarea materialelor prevăzute în proiect;

 • 3.  respectarea termenelor intermediare stabilite prin graficele de execuție;

 • 4.  respectarea clauzelor din contractul de execuție;

 • 5.  încadrarea în termenul final de contract;

 • 6.  participarea la efectuarea recepției preliminare pentru lucrările de construcții montaj terminate.

 • C. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente.

 • 1.  primirea și întocmirea cererilor de expertizare tehnică a locuințelor; țl Sțl          \

 • 2.  centralizarea cererilor;

 • 3.  întocmirea listei cu clădirile propuse pentru expertizare;

 • 4.  întocmirea situației privind suma necesară pentru expertizare în anul în curs;

 • 5.  înaintarea listei Consiliului Județean Prahova;

 • 6.  centralizarea cererilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare a clădirilor.

 • 7.  întocmirea listei pentru clădirile care se află încadrate în riscul I seismic și notificarea asociațiilor de proprietari în vederea continuării lucrărilor de consolidare.

 • 8.  întocmirea documentelor legale conform convențiilor încheiate cu asociațiile de proprietari care desfășoară lucrări de consolidare.

 • 9.  corespondență cu asociațiile de proprietari și persoane fizice pentru informații despre masurile de consolidare a clădirilor, proceduri, etc.

 • 10. relații cu publicul privind starea imobilelor.

 • D. Programul național de reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate Ordonanța Guvernului nr. 174/2002 privind reabilitarea termică a clădirilor multietajate:

 • 1.  primirea și verificarea cererilor de reabilitare termică a clădirilor;

 • 2.  centralizarea cererilor;

 • 3.  întocmirea listei cu clădirile de locuit ce vor fi cuprinse în proiectele de reabilitare termică;

 • 4.  formularea solicitărilor de fonduri pentru derularea programului de reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate pe etape (audit energetic, studii și proiecte, lucrări de execuție) și menținerea legăturii cu ministerele de resort;

 • 5.  urmăritea derulării contractelor de servicii și lucrări de reabilitare termică;

 • 6.  organizarea recepționării proiectelor / lucrărilor de reabilitare termică;

 • 7.  organizarea întâlnirilor dintre reprezentanții asociațiilor de proprietari și auditorii energetici în vederea orienării și alegerii celor mai potrivite pachete de măsuri de reabilitare termică;

 • 8.  corespondență cu asociațiile de proprietari și persoanele fizice interesate de program;

 • 9.  relații cu publicul.

 • E. Legea nr. 325/2002 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice

 • 1.  Eliberarea certificatului energetic al clădirii;

 • 2.  Verificarea si avizarea documentației de reabilitare termica a clădirilor finanțate prin bugetul local.

 • F. Legea nr. 12/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală.

 • 1.  consiliere pentru persoanele interesate să aplice pentru program;

 • 2.  centralizarea cererilor primite și supunerea acestora spre analiza comisiei interne;

 • 3.  fundamentarea sumelor solicitate de la bugetul de stat;

 • 4.  transmiterea cererilor eligibile la M.T.C.T. pentru acordarea subvenției.

 • 5.  solicitarea tuturor informațiilor necesare de la benficiarii de locuințe și antreprenori pentru fundamentarea sumelor solicitate de la bugetul de stat;

 • 6.  corespondență de specialitate;

 • G. Elaborarea caietelor de sarcini, a referatelor de necesitate și a propunerilor pentru comisii și predarea lor la Serviciul Achiziții Publice, Contracte în vederea organizării procedurilor de achiziție publică de contracte de servicii sau lucrări.

 • H. întocmirea materialelor pentru Comisia tehnică de avizare a documentațiiloritehnico*.’

economice și a Hotărârilor de Consiliu.                                        I r'

 • 1.  consultarea documentației ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local; "

 • 2. întocmirea avizelor pentru Comisia tehnică de avizare a documentațiilor;

 • 3. anunțarea membrilor comisiei tehnice;

 • 4. prezentarea documentației membrilor comisiei;

 • 5.  întocmirea Referatului de specialitate și a Hotărârilor de Consiliu;

 • 6.  supunerea spre aprobare a Hotărârilor Consiliului Local;

 • I. Urmărirea obiectivelor proprii incluse în lista de investiții.

 • 1.  întocmirea propunerilor pentru planul de investiții anual.

 • 2.  Definirea planului de investiții anual la nivelul valorii aprobate prin buget.

 • 3.  Urmărirea planului anual de investiții în funcție de contractele de executare a lucrărilor.

 • 4.  întocmirea propunerilor de reactualizare a planului de investiții pe an și trimestre, păstrând neschimbate trimestrele expirate.

 • 5.  Ține evidența datelor necesare pentru fiecare investiție publică.

 • 6.  Deschiderea finanțării obiectivelor de investiții cuprinse în lista de investiții aprobate.

 • J. întocmirea deschiderilor de finanțare pentru obiectivele de investiții urmărite;

 • K. întocmirea în formă electronică a situațiilor solicitate de șefii ierarhici, Consiliul Județean, Prefectură, M.T.C.T. etc;

 • L. Raportarea trimestrială la Direcția de Statistică a realizărilor.

 • M. Alte atribuții stabilite de șeful ierarhic.

 • - Subordonare :D irector executiv adjunct

 • 1. Elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente (Direcția Resurse Umane, Relații cu Publicul, Direcția Informatică, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Investiții, Serviciul Drumuri, Serviciul Programe Locuințe, Serviciul Contracte,Administrare,Monitorizare Consumuri Școli,Spitale,Baze Sportive,Birou Circulație) din cadrul primăriei.

 • 2. Elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza caietelor de sarcini întocmite de compartimentele care au solicitat organizarea procedurii.

 • 3. Definitivează documentația de atribuire, care se structurează astfel:

 • - caietul de sarcini sau, după caz, documentația descriptivă;

 • - clauzele contractuale obligatorii;

 • - fișa de date a achiziției;

 • - formulare și modele;

 • - alte informații cu privire Ia impozitare, protecția mediului, protecția munciilndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgență:

 • - transmiterea anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire către SEAP și Monitorul Oficial;

 • - solicitarea avizului din partea UCVAP, dacă este cazul.

 • 4. Aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire:

 • - întocmirea Notelor Justificative.

 • - Efectuarea studiilor de piață (strângerea de oferte) pentru achizițiile direct

 • - întocmirea propunerilor de dispoziții cu membrii comisiilor de evaluare a

 • - Elaborarea clarificărilor, dacă este cazul, și a corespondenței cu operatorii

 • - Participarea în comisiile de evaluare a ofertelor.


 • 5. Constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice: -Constituirea dosarului achiziției publice, care trebuie sa cuprindă următoarele elemente:

 • •  nota privind determinarea valorii estimate;

 • •  anunțul de intenție și dovada transmiterii acestuia spre publicare, daca este cazul;

 • •  anunțul de participare și dovada transmiterii acestuia spre publicare și/sau, după caz, invitația de participare;

 • •  documentația de atribuire;

 • •  nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;

 • •  nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, daca este cazul;

 • •  raportul procedurii de atribuire;

 • •  contractul de achiziție publică/acordul-cadru, semnate;

 • •  anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare;

 • - Păstrarea dosarului achiziției publice pe o perioada de 5 ani.

 • - Punerea la dipoziția organelor de control a dosarului achiziției.
  BilllDirecția Resurse Umane are următoarele atribuții principale:

 • 1. Asigură aplicarea reglementărilor legale privind salarizarea personalului din Primăria Ploiești; acordă îndrumare unităților bugetare de subordonare locala în realizarea unei corecte salarizări a personalului acestora.

 • 2. întocmirea proiectelor de hotărâre pentru aprobarea de către Consiliul local al municipiului Ploiești a organigramei, statelor de funcții și de personal, împreună cu anexele legale; acordă sprijin și îndrumare unităților bugetare aflate în subordine in întocmirea propriilor state de funcții și de personal.

 • 3. Coordonează elaborarea centralizată a statelor de funcții pentru activitatea de asistență mrdicală acordată în unitățile de învățământ preșcolar precum și modificarea acestora la solicitarea Centrelor Financiare de învățământ Preuniversitar de Stat, în condițiile legii;

 • 4. Acordarea asistenței de specialitate Centrelor Financiare de învățământ Preuniversitar de Stat pentru activitatea desfășurată de personalul din cabinetele medicale din școli și grădinițe;

 • 5. în colaborare cu Serviciul Buget-Contabilitate stabilește necesarul fondului de salarii și alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget și urmărește folosirea eficientă și în conformitate cu prevederile legale a acestuia.

 • 6. Coordonează activitatea de proiectare, implementare, certificare si menținere a sistemului de managament al calitatii (SMQ) conform standardului internațional ISO 9001: 2000, in cadrul Primăriei Municipiului Ploiești;

7.Supraveghează sistemul de management al calitatii;

8.Organizează activitatea de prevenire a populației împotriva atacurilor din aer și a dezastrelor;

9.Asigură pregătirea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție, precur populației prin înștiințare, alarmare, adăpostire și evacuare, protecția bunurilor orice natură împotriva efectelor armelor nucleare, biologice și chimice; lO.Supravegheaza si asigura îndeplinirea următoarelor activitati:


- Urmărirea modului cum sunt duse la îndeplinire prevederile hotărârilor Consiliului Local si a dispozițiilor Primarului, precum si respectarea metodologiei stabilite in acest sens, asigurând informarea Primarului asupra acestui aspect;

Urmărirea funcționalității compartimentelor de specialitate si a serviciilor publice si propunerea de masuri pentru creșterea operativității in soluționarea problemelor contribuind la organizarea unor activitati sau servicii;

Stabilirea masurilor ce se impun pentru funcționarea eficienta a serviciilor publice, inclusiv pentru regiile autonome de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local;

Prezentarea la cererea Consiliului Local si a Primarului de rapoarte si informări.

 • 11.îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine ale Prefectului, dispoziții ale conducerii Primăriei, hotarari ale Consiliului Local.

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin Direcția Resurse Umane colaborează cu:

 • > Prefectura Județului Prahova

 • > Consiliul Județean Prahova

 • > Direcția Muncii si Protecției Sociale Prahova

 • > Inspectoratul Școlar Județean Prahova

 • > Agenția Naționala a Funcționarilor Publici

 • > Direcția Județeană de Telecomunicații Prahova

 • > Direcția Județeană pentru Statistica Prahova

 • > Instituțiile din subordinea Consiliului Local Ploiești
In cadrul Serviciului Resurse Umane, Administrativ, Reglementari isi desfasoara activitatea: un sef serviciu si 7 funcționari publici de execuție. Serviciul este subordonat directorului direcției. Serviciul coordonează si activitatea Biroului Administrativ- întreținere in cadrul caruia isi desfasoara activitatea un sef birou si 16 angajați, toti personal contractual.

Atribuțiile Serviciului Resurse Umane, Administrativ sunt:

 • 1. Asigură aplicarea reglementărilor legale privind salarizarea personalului din Primăria Ploiești; acordă îndrumare unităților bugetare de subordonare locala în realizarea unei corecte salarizări a personalului acestora.

 • 2. întocmește proiectul de hotărâre pentru aprobarea de către Consiliul local al municipiului Ploiești a organigramei, statelor de funcții și de personal, împreună cu anexele legale; acordă sprijin și îndrumare unităților bugetare aflate în subordine in întocmirea propriilor state de funcții și de personal.

 • 3. în colaborare cu Serviciul Buget-Contabilitate stabilește necesarul fondului de salarii și alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget și urmărește folosirea eficientă și în conformitate cu prevederile legale a acestuia.

 • 4. Efectuează lucrările privind evidența și mișcarea personalului din Primăria municipiului Ploiești.

5..întocmește proiectele de dispoziții și celelalte lucrări privind încadrarea și promovarea în muncă și de verificarea îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor prevăzute de lege.

 • 6. Efectuează lucrările legate de încadrarea, pensionarea și încetarea contractului de muncă,

pentru personalul contractual din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.          i, ;

 • 7. Efectuează lucrările legate de încadrarea, suspendarea, transferarea, pensionarea și încetarea raportului de muncă, pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei MunicipiuluiPloiești.

 • 8. Asigură întocmirea, completarea și păstrarea carnetelor de muncă ale salariaților din Primăria Ploiești.

 • 9. Asigura înregistrarea și păstrarea fișelor de evaluare a performanțelor profesionale ale personalul contractual, a rapoartelor de evaluare ale funcționarilor publici și a fișelor posturilor din cadrul serviciilor Primăriei Ploiești.

lO.Organizează în luna decembrie pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă ale salariaților aparatului propriu și urmărește efectuarea acestora.

11.Tine evidența zilelor de concediu medical,concediu de odihna, concediului de studii și a concediului fără plată pentru salariatii Primăriei Municipiului Ploiești si verifica foile de pontaj intocmite de șefii de compartimente.

12.1ntocmeste note de concediu privind concediul de odihna, concediul medical, concediul fara plata si concediul acordat pentru studiile salariatiilor Primăriei Municipiului Ploiești si le comunica Serviciului Financiar;

 • 13. Eliberează adeverințe solicitate de personalul din cadrul Primăriei Ploiești privind încadrarea, veniturile realizate, popriri, împrumuturi C.A.R, giranți, etc.

 • 14. Eliberează și ține evidența legitimațiilor de serviciu a salariaților Primăriei, precum și a consilierilor locali.

15.Organizează concursuri și examene în vederea ocupării posturilor vacante.

 • 16. Răspunde de organizarea și funcționarea, potrivit legii, a comisiei de concurs; asigură secretariatul acestei comisii.

 • 17. întocmește situații statistice legate de salarizarea și numărul de personal al Primăriei, cerute de Direcția Județeană de Statistica Prahova si Direcția Finanțelor Publice si Controlului Financiar de Stat Prahova.

 • 18. întocmește situația privind biletele de odihnă și tratament solicitate de salariații Primăriei, repartizând biletele primite de la Direcția Muncii și Solidarității Sociale în ordinea cererilor. 19.1ntocmește și ține evidența legitimațiilor de transport pentru persoanele ce au muncă de teren.

 • 20. întocmește și ține evidența salariatelor care sunt în concediu pentru îngrijirea copiilor până la 2 ani.

 • 21. întocmește contractele de munca și urmărește respectarea lor legală.

22Întocmește si tine evidenta Registrului general de evidenta a salariaților privind evidenta personalului contractual al Primăriei Municipiului Ploiești;

 • 23. Asigura intocmirea, completarea si pastrarea dosarelor profesionale si personale ale funcționarilor publici ai Primăriei Municipiului Ploiești;

 • 24. Tine evidenta si intocmeste Registrul Declarațiilor de interese;

25 .Tine evidenta declarațiilor de avere;

 • 26. întocmește si tine evidenta Listei pentru avansare si promovare a functinarilor publici;

 • 27. Prezintă, la cererea Consiliului Local si a Primarului rapoarte si informări privind activitatea desfasurata, în termenul si forma solicitata.

28.1ntocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri in domeniul de activitate al serviciului, in vederea promovării lor in Consiliul local.

29.1ntroduce si actualizeaza programul conținând datele funcționarilor publici si comunica in termen de 10 zile orice modificare intervenita in situația acestora la Agenția Naționala a Funcționarilor Publici;

II               '- l- V-S’l

fi -\V!;'.*<if 1 v


 • 30. Elibereaza la cerere copii după carnetele de munca solicitate de salariatii wSț^rief'^ Municipiului Ploiești;

 • 31. întocmește si tine evidenta ecusoanelor salariatilor Primăriei Municipiului Ploiești

si a legitimațiilor de control a unităților din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

32.1ntocmeste Registrul pentru evidenta datelor personale ale salariatilor Primăriei Municipiului Ploiești;

33.Supraveghează activitatea de înregistrare si evidenta a contractelor de garanție;

 • 34, Coordonează elaborarea centralizată a statelor de funcții pentru activitatea de asistență mrdicală acordată în unitățile de învățământ preșcolar precum și modificarea acestora la solicitarea Centrelor Financiare de învățământ Preuniversitar de Stat, în condițiile legii;

 • 35. Acordarea asistenței de specialitate Centrelor Financiare de învățământ Preuniversitar de Stat pentru activitatea desfășurată de personalul din cabinetele medicale din școli și grădinițe;

 • 36.Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale primarului.

ADMINISTRATIV :
 • 1.  Asigură condițiile materiale pentru funcționarea Primăriei.

 • 2.  Asigură aprovizionarea cu mijloace fixe, rechizite, materiale de întreținere, obiecte de inventar pentru personalul primăriei.

 • 3.  Asigură administrarea mijloacelor fixe aflate în gestiune.

 • 4.  Organizează și răspunde de evidența gestiunii mijloacelor fixe, rechizitelor, materialelor de întreținere, obiectelor de inventar.

 • 5.  Organizează activitatea de dispecerat a șoferilor si a ofițerilor de serviciu la domiciliu;

 • 6. Asigură efectuarea abonamentelor la publicații de specialitate necesare desfășurării activității compartimentelor funcționale.

 • 7.  Ține evidența autoturismelor care deservesc Consiliul local si Primăria municipiului Ploiești;

 • 8.  Efectuează inventarieri anuale sau ori de câte ori este cazul.

 • 9. Gestionează valorile materiale din magazia Primăriei municipiului Ploiești.

 • 10. Colaborează cu celelalte servicii ale Primăriei municipiului Ploiești în executarea atribuțiilor specifice.

 • 11. Ține evidența tuturor actelor ce le instrumentează.

 • 12. Prezintă, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informări privind activitatea desfasurata, în termenul si forma solicitata.

 • 13. întocmește situații pentru menținerea in cotele stabilite a cheltuielilor cu telefoanele stabilite conform O.G.80/2001 modificate si propune masuri de respectare a acestor cote;

 • 14. Asigura exploatarea la parametrii maximi a centralei telefonice prin utilizarea programului de taxare;

 • 15. Asigura colaborarea cu ROMTELECOM, CONNEX, ORANGE pentru utilizarea serviciilor puse la dispoziție de acestea (înființarea,mutarea sau desființarea numerelor de telefon interioare, directe sau faxuri, aparate de cârd, roaming);

 • 16. Serviciul Administrativ exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale Primarului.

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Administrativ colaborează cu următoarele instituții:

 • > ROMTELECOM Prahova;

 • > S.C.DISTRIGAZ Prahova;

 • > S.C. Electrica Muntenia Nord S.A.- Prahova;

 • > R.A.T.P. Ploiești,

 • >  S.C. Serviciul Salubritate București S.A,.;

 • > Consiliul Județean;

 • > S.C. APA NOVA S.A.;

 • > S.C. DALKIA S..R.L.;

 • > Trezoreria Ploiești. • 1.  Asigură organizarea activității personalului de întreținere.

 • 2.  Controlează și asigură curățenia în spațiile Primăriei.

 • 3. Face propuneri pentru contractarea cu agenți economici a lucrărilor ce depășesc posibilitățile tehnice ale salariaților biroului.

 • 4.  Colaborează cu celelalte compartimente ale Primăriei în executarea atribuțiilor specifice.

 • 5.  Biroul întreținere exercită și alte atribuții stabilite prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale Primarului.


 • • Asigură, la solicitarea conducerii instituției, întocmirea formalităților privind modificarea / actualizarea organigramei aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Ploiești, a numărului total de posturi, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, in baza concluziilor analizei conducătorului instituției si/sau propunerilor primite de la compartimentele de specialitate;

 • • întocmește, pe baza propunerilor serviciilor și instituțiilor publice din structura Consiliului Local, documentația necesară în vederea aprobării organigramelor, numărului total de posturi, Regulamentului de Organizare si Funcționare si a statelor de funcții ale acestora;

 • • Elaborează instrucțiunile necesare bunei funcționări a compartimentelor din structura organizatorică;

 • • Gestionează Fișele posturilor pentru aparatul propriu de specialitate, conform prevederilor legale;

 • • Solicita compartimentelor Primăriei, pe baza ofertelor instituțiilor specializate, propuneri privind salariații care vor participa la cursurile de formare/perfecționare profesională și pe baza acestora întocmește planul de formare profesională, pe care îl supune aprobării Primarului;

 • • întocmește formalitățile privind participarea la cursurile de formare/perfecționare profesională a salariaților;

 • • Asigură întocmirea formalităților pentru efectuarea practicii de către studenții care solicită acest lucru și eliberează adeverințe in acest sens;

 • • întocmește documentația de înființare sau reorganizare a unor servicii publice sau instituții publice în subordinea Consililui Local, precum și a regiilor autonome si societăților

comerciale de interes local aflate sub autoritatea acestuia;                        fl £ *        ;

 • • întocmește documentațiile necesare privind numirea, sancționarea și eliberarea ly^țunojie a ,

conducătorilor unităților subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia;                 • C '

 • • La solicitarea justificată a serviciilor și instituțiilor publice din structura Consililui Local întocmește documentația necesară supunerii spre aprobare a transformării unor posturi vacante, prevăzute în statul de funcții.

întocmește programul pentru proiectarea, implementarea, certificarea, supravegherea si menținerea sistemului de managament al calitatii (SMQ) conform standardului internațional ISO 9001: 2000, in cadrul Primăriei Municipiului Ploiești;

Desfasoara auditul de evaluare (diagnosticare) a situației existente la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești;

Analizează situația existenta si întocmește raportul de audit, evidențiind neconformitatile fata de cerințele ISO 9001: 2000 si prezentând propunerile privind pașii de urmat in vederea implementării acestui sistem;

Prezintă conducerii instituției (persoanei din managementul de vârf care participa la proiectarea, implementarea, certificarea, menținerea si supravegherea sistemului) raporul de audit cu principalele neconformitati si propunerile de masuri corective.

Realizează instruirea personalului in vederea construirii, implementării si certificării unui SMQ in conformitate cu cerințele ISO 9001: 2000, pe etape si niveluri;

Desfasoara audituri de evaluare a implementării SMQ;

Urmărește ordonarea si disciplinarea activitatilor, in sensul creșterii eficientei si eficacității serviciilor;

întocmește rapoarte de audit corespunzătoare, care includ neconformitatile constatate, programul de masuri corective/preventive si criteriile privind alegerea unui organism certificator potrivit;

Stabilește împreuna cu reprezentantul managementului de vârf si cu directorii/sefii serviciilor, care sunt masurile corective pentru neconformitatile consemnate;

Justifica alegerea organismului de certificare;

Pune la dispoziția organismului de certificare toate documentele necesare pentru desfasurarea auditului in scopul certificării;

Supraveghează sistemul de management al calitatii după certificare, in sensul aplicării principiului “ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUA”.

 • 1.  Organizează activitatea de prevenire a populației împotriva atacurilor din aer și a dezastrelor.

 • 2.  Asigură pregătirea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție.

 • 3.  Asigură protecția populației prin înștiințare, alarmare, adăpostire și evacuare, protecția bunurilor materiale de orice natură împotriva efectelor armelor nucleare, biologice și chimice.

 • 4.  întocmește si prezintă spre aprobare primarului si spre avizare șefului inspectoratului de protecție civila județean Planul de protecție civila al municipiului, Planul de protecție si intervenție in caz de dezastre, Planul pregătirii de protecție civila, Planul de control la agenții economici si instituțiile publice, Dosarul cu organizarea protecției civile, Dosarul cu înzestrarea protecției civile, Dosarul cu pregătirea de protecție civila; actualizeaza documentele enumerate potrivit ordinelor si dispozitiunilor in vigoare.

 • 5. Asigură, împreuna cu organele de specialitate, asanarea teritoriului de muniția rămasă neexplodată.

 • 6.  Participă în comun cu alte forțe ale Sistemului Apărării Naționale la acțiuni de limitare și lichidare a urmărilor atacurilor aeriene și dezastrelor. Tine evidenta forțelor, mijloacelor si utilajelor ce pot participa la acțiuni de intervenție.

 • 7. Urmărește menținerea în stare operațională a sistemului de înștiințare - alarmare, menținerea în stare de funcționare a rețelei de puncte de comandă și a adăposturilor de protecție civila special construite.

 • 8.  îndrumă, controlează și sprijină comisiile de protecție civilă de la nivelul agenților economici și instituțiile publice din municipiu.

 • 9.  Stabilește programul de pregătire, activitatea comisiilor, planul de protecție civilă, tematica de pregătire pentru personalul de conducere și formațiile de Protecție Civilă, asigurând bibliografia pentru desfășurarea temelor din planul de pregătire.

 • 10. Organizează și conduce nemijlocit antrenamentele și exercițiile cu formațiile, în care scop alarmează și subunitățile de serviciu pentru intervenție de la municipiu si agenții economici.

 • 11. Pregătește și desfășoară exercițiile de alarmare publică si exercițiile complexe în cadrul aplicațiilor interjudețene.

 • 12. Participa la ședințele de acord unic si avizeaza documentațiile pentru obținea autorizațiilor de construire.

 • 13. Propune și urmărește dotarea Protecției Civile cu tehnică și materiale, în conformitate cu normele de înzestrare.

 • 14. Organizează și desfășoară exerciții practice la societățile comerciale cu surse potențiale de accident chimic.

 • 15. Participă la ședințele Comisiei municipale de apărare împotriva dezastrelor.

 • 16. Asigura si controlează cunoașterea si aplicarea de către toti salariatii a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale in domeniul protecției muncii

 • 17. întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri in domeniile de activitate ale compartimentului, in vederea promovării lor in Consiliul local.

Z;^Z

 • 18. Prezintă, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informă®

activitatea compartimentului, in termenul si forma solicitata.                     I        «'1

 • 19. Compartimentul Protecție Civila exercită și alte atribuții stabilite prin legi sauvâJW act$ normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului sau Directorului

 • 20. Compartimentul Protecție Civila si Protecția Muncii in exercitarea atribuțiilor ce ii revin, colaborează cu următoarele instituții:

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >


Inspectoratul Județean de Protecție Civila Prahova Politia Municipiului Ploiești

Grupul Județean de Pompieri Prahova Direcția de Sanatate Publica Prahova Direcția Sanitar-Veterinara Prahova Direcția Județeană de Telecomunicații Prahova Direcția Județeană pentru Statistica Prahova Agenția pentru Protecția Mediului Prahova Stația Meteo Ploiești Regia Autonoma “Apele Romane” Prahova

S.C. „Distrigaz-Sud” - Sucursala Ploiești Conel - S.C. Electrica - S.D. Ploiești

Serviciile publice aflate in subordinea Consiliului Local

h;'; r:

• :

Obiective generale:
 • 1.  Elaborarea unui model de comunicare bazată pe o strategie de profil. Strategia ține cont de misiunea, nevoile și obiectivele instituției, precum și necesitățile cetățenilor. Se identifică permanent nevoile comunicaționale ale instituției pe baza cărora se structurează planul de acțiune.

 • 2.  Planul de relații publice propune rezultatele ce trebuie atinse, căile pentru realizarea acestui lucru și oferă motivații care justifică respectivele obiective

 • 3.  Realizarea unei interfețe dintre primărie și cetățean, o relație bazată pe respect reciproc între administrație și contribuabil.

Obiective specifice:
1.  Asigurarea cadrului, căilor și mijloacelor pentru dezvoltarea și efîcientizarea circuitelor de comunicare între instituție și cetățean
 • 2.  Consilierea conducerii Primăriei cu privire la deciziile, direcțiile de acțiune și strategiile de comunicare în funcție de obiectivele Primăriei și responsabilitățile sociale

 • 3.  Exercitarea permanent și profesionist a atribuțiilor purtătorului de cuvânt al instituției

 • 4.  Crearea și supervizarea unui sistem comunicațional intern și extern pentru un management eficient al informațiilor

 • 5.  Coordonarea activităților derulate pentru pagina de internet a instituției

 • 6.  Analizarea, interpretarea și anticiparea opiniei publice cu referire directă la situațiile care ar putea influența activitatea instituției

  7.


  8.

  9.


  A.s

  Preluarea solicitărilor venite din partea publicului și mass-media conform L5 4^/2001, soluționarea eficientă, arhivarea acestora și urmărirea feed-back-ului          i J ț

  Asigurarea transparenței administrației publice locale în conformitate cu L 52/2O(^\ ; Redactarea luărilor de poziție în cazul în care un anumit eveniment afectează imaginea Primăriei Municipiului Ploiești, conform legislației în vigoare


  f/


 • 10. Facilitarea întâlnirilor, interviurilor Primarului, a celorlalți membri ai echipei de conducere și a specialiștilor din Primărie la emisiunile Radio - TV

 • 11. Organizarea și planificarea diferitelor evenimente, conferințe de presă, dezbateri publice sau consultări cetățenești

 • 12. Elaborarea materialelor pentru conferințele de presă sau dezbateri publice menite să promoveze imaginea instituției și să informeze corect publicul

 • 13. Preluarea și centralizarea periodică a informațiilor provenite din compartimentele Primăriei, în ceea ce privește activitatea desfășurată

 • 14. Mediatizarea activității zilnice din Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Local și gestionarea imaginii instituției în ansamblu

 • 15. Monitorizarea imaginii primăriei și consiliului local la nivelul mass-media și al comunității locale

 • 16. Gestionarea, din punctul de vedere al comunicării și imaginii instituției, a situațiilor de criză

 • 17. Consilierea și informarea cetățenilor cu privire la activitățile primăriei și consiliului local

 • 18. Coordonarea activităților legate de publicarea ziarului propriu al instituției

 • 19. Elaborează, editează și tipărește materiale informative privind activitatea proprie, serviciile oferite, modalități de accesare a informațiilor (afișe, fluturași, broșuri, raportul anul, etc.)

 • 20. Realizarea unui serviciu pentru cetățeni care să îi sprijine cu profesionalism și promptitudine în rezolvarea problemelor, în obținerea de informații publice, în stimularea participării cetățenești la luarea deciziilor împreună cu administrația locală.1 .Asigură legătura permanentă cu publicul;

2.Organizează audiențele susținute de primar, vicepripmari, secretar și asigură informațiile cerute de persoanele care solie ităaudiențe;

 • 3.Transmite compartimentelor din cadrul Primăriei Ploiești problemele ce au făcut obiectul audientelor;

4.Solicita birourilor si serviciilor Primăriei informații cu privire la soluționarea cererilor celor care au fost in audienta si comunica petentilor răspunsul primit;

5.Primește, înregistrează, repartizează si verifica pe teren soluționarea sesizărilor transmise de Guvernul României, Senat, Camera Deputatilor, Prefectura Județului Prahova, Consiliul Județean Prahova, precum si a celor înregistrate la audientele acordate de executivul primăriei;

6Tine evidenta tuturor actelor ce le instrumentează;

 • 7. Urmareste rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 8. Colaborează cu celelalte birouri si servicii ale primăriei in executarea atribuțiilor specifice;

 • 9. Prezintă la cererea Consiliului Local si a Primarului rapoarte si informări privind activitatea biroului, in termenul si forma solicitata;

  T» £     \ •_*:.!? J V

  lO.Compartimentul Relații cu Publicul exercita si alte atribuții stabilite prinți tg^saiF^ O alte acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local, dispoziții ale PrimaruluiKa^ale,.^,,

  Directorului Direcției Resurse Umane, Relații cu Publicul;


11.Urmărește transmiterea cererilor si a scrisorilor care nu sunt de competenta administrației locale către societățile comerciale, regiile si instituțiile de a căror calitate depinde soluționarea acestora, urmărind modul de soluționare si transmitere a răspunsurilor către petenti;

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Compartimentul Relații cu Publicul colaborează cu următoarele instituții:

Prefectura Județului Prahova

Consiliul Județean Prahova

Direcția Muncii si Protecției Sociale Prahova

Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Direcția Sanitara Prahova

Inspectoratul Județean de Sanatate Publica Prahova Agenția de Stat pentru Protecția Mediului Prahova Politia Municipiului Ploiești

Poliția Comunitară Ploiești

Uniunea Asociațiilor de Proprietari a Municipiului Ploiești R.A.T.P. Ploiești, R.A.S. P. Ploiești

SC Dalkia SA , S.S.B București


1.Oferă informații cu privire la activitatea Primăriei Municipiului Ploiești și a Consiliului Local;

2.Oferă relații și informații privind modalitatea de a obține diverse documente, avize, acorduri, autorizații, aprobări care intră în competența primăriei și a serviciilor publice din subordine;

3.Sprijină cetățenii sau grupuri de cetățeni în rezolvarea unor probleme personale sau comune care sunt în aria de competență a primăriei;

 • 4. Asigură transparența decisională în administrația publică;

 • 5. Asigură îmbunătățirea comunicării dintre cetățeni și autoritatea pe care o reprezintă, prin procesarea și actualizarea permanentă a bazei de date ;

 • 6. îmbunătățirea comunicării interne.


In cadrul Serviciului Auditare Interna isi desfasoara activitatea 10 angajați: un sef serviciu si 9 funcționari publici de execuție. Serviciul este subordonat in mod direct Primarului municipiului Ploiești.

Atribuțiile Serviciului Auditare Interna sunt:

 • 1.Efectuează misiunile de audit public intern potrivit planului anual de audit aprobat de ordonatorul principal de credite si cu respectarea metodologiei specifice acestei activitati;

«5 ;

r *

ii tz

K r        .

 • 2. Elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice in care isi d&WfeSparaA

activitatea;                                                                                \? <

 • 3. Elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;

 • 4. Efectuează activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de" management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

5.Informează Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neinsusite de către conducătorul entitatii publice auditate, precum si despre consecințele acestora;

b.Raporteaza periodic asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor rezultate din activitatile sale de audit;

 • 7. Elaboreaza raportul anual al activitatii de audit;

 • 8. Efectuarea de misiuni de audit public intern atat asupra activitatii serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești cat si asupra unităților aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

 • 9. Misiunile de audit public intern au in vedere in principal următoarele obiective:

 • - angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligații de plata, inclusiv din fondurile comunitare;

 • - plățile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

 • - vanzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

 • - concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

-constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanța, precum si a facilităților acordate de incasarea aceastora;

alocarea creditelor bugetare;

sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

sistemul de luare a deciziilor;

sistemul de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice;

 • 10. Serviciul Auditare Interna efectuează misiuni de audit public intern atat asupra activitatii serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești cat si asupra unităților aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • 11. Efectuează si alte misiuni de audit public intern dispuse de către ordonatorul principal de credite, cu respectarea normelor legale.

 • 1.Asigură respectarea normelor legale cu privire la:

 • - existența, integritatea, păstrarea și paza bunurilor și valorilor de orice fel și deținute cu orice titlu;

 • - utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea și casarea de bunuri;

 • - efectuarea prin numerar sau prin cont a încasărilor și plăților în lei sau valută;

 • - efectuarea plății salariilor și a reținerilor din acestea a obligețiilor față de bugetul de


  • - întocmirea și circulația documentelor primare, a documentelor ethrfic^p

  contabile;                                                                         *

  • - respectarea disciplinei financiar contabile;

  2.Stabilește cauzele și factorii care generează perderi financiare, precum șl factorii responsabili care au produs pagube materiale ;

  3.întocmirea de instructțiuni, regulamente cadru privind modul legal de gestionare a bunurilor și valorilor de orice fel  • - ia act și reține actele normative nou apărute, incidente domeniului administrației publice locale;

  • - selectează actele normative nou apărute pe domenii;

  • - coroborează prevederile actelor noi cu cele în vigoare;


  • - dispune aplicare, modificarea și/sau completarea actelor normative emise la nivel local până la data limită stabilită de actul normativ respectiv;

  • - elaborează proiecte de acte normative;


  • - colaborează cu serviciile publice, direcțiile de specialitate, unitățile de subordonare locală pentru aplicarea noilor reglementări;

  • - acordă asistență de specialitate, consultanță direcțiilor, compartimentelor, serviciilor publice și unităților d subordonare locală privind modul de aplicare și respectare a noilor Dre vederi.

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios este subordonata direct Secretarului municipiului Ploiești

Principalele atribuții ale Direcției Administrație Publica, Juridic-Contencios sunt:

 • 1. Asigura circulația documentelor adresate Primăriei Ploiești și Consiliului local precum și comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local si răspunde de respectarea termenelor;

 • 2. Coordoneaza activitatea de arhiva si asigura asistenta de specialitate in redactarea documentelor pentru toate compartimentele Primăriei municipiului Ploiești;

 • 3. Asigura si răspunde, prin compartimentul de specialitate, de activitatea de elaborare, verificare și adoptare a hotărârilor Consiliului local și dispozițiilor primarului, precum și a tuturor celorlalte acte emise în numele Consiliului local și Primarului și verifică legalitatea acestora, în ceea ce privește conținutul și forma proiectului prezentat pentru adoptare sau semnare;

 • 4. Asigură convocarea Consiliului local în ședințele ordinare și extraordinare, precum si aducerea la cunoștința publică a hotărârilor și dispozițiilor de interes general, precum si datele si locul de desfășurare a ședințelor Consiliului local;

5.Organizează, coordonează si conduce activitatile necesare pentru buna desfășurare a ședințelor Consiliului local al municipiului Ploiești si comunica Prefectului, în termenul prevăzut de lege, hotărârile adoptate de Consiliul local si dispozițiile Primarului;

 • 6.Răspunde de organizarea, coordonarea si conducerea asistentei juridice in cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești, in care figurează ca parte Consiliul local prin intocmirea acțiunilor care se înaintează în instanță, împreuna cu documentația necesara, exercitarea cailor legale de atac pentru apărarea domeniului public și privat al municipiului, a drepturilor

f O * -

și obligațiilor cu caracter patrimonial și a altor drepturi și obligații legale, primireaZaftaliga-^^\ soluționarea corespondentei specifice;

 • 7. Asigura si răspunde de aplicarea noilor competente ce revin autoritarilor pu^li^p loSffi&f

potrivit actelor normative nou adoptate. Ia masuri pentru cunoașterea acestora       zaîra^^

către cei interesați;                                                                             A >

 • 8. Asigura si răspunde de aplicarea la nivelul local a prevederilor Legii fondului funci

 • 9. Asigură consultanță juridică compartimentelor funcționale ale Primăriei;

 • 10. Raspunde de analiza, îndrumarea, organizarea, coordonarea si conducerea activitatii privind aplicarea Legii nr. 10/2001;

11.Organizează, coordonează si conduce analiza si indrumarea activitatii privind Registrul Agricol conform Ordonanței Guvernului României nr. 1/1992;

12.Organizează, coordonează si conduce analiza si indrumarea activitatii privind aplicarea prevederilor Legii nr. 44/1994 privind drepturile veteranilor de război;

13.0rganizeaza, coordonează si conduce analiza si indrumarea activitatii privind aplicarea prevederilor Legii nr. 42/1991 privind drepturile revoluționarilor;

14.Organizează executarea măsurătorile de teren și intocmirea planurilor de situație; 15.1ntocmeste si prezintă informările prevăzute de legislația in vigoare către Consiliul Local;

16.Prezintă, la cererea Consiliului local, Primarului si Secretarului municipiului, rapoarte si informări privind activitatea Direcției, in termenul si forma solicitata;

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios colaborează cu:

 • >  Instanțe judecătorești;

 • >  Organele de cercetare si urmărire penala;

 • >  Politia municipiului Ploiești;

 • >  Comandamentul Militar al județului Prahova;

 • >  Direcția Județeană de Statistica Prahova;

 • >  Direcția Sanitara Prahova.

 • >  Direcția Generala a Finanțelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Prahova;

 • >   Serviciile publice si regiile din subordinea Consiliului Local Ploiești;

 • >  Instituțiile bancare din municipiul Ploiești;

 • >  Inspectoratul Școlar Județean Prahova;

 • >  Consiliul Județean Prahova;

 • >  Prefectura județului Prahova;

 • >  Guvernul României:

 • >  Serviciile publice de subordonare locala;

 • >  Persoane fizice si juridice aflate în litigiu cu Primăria municipiului Ploiești

Serviciul Relația cu Asociațiile de Proprietari este compus din 8 funcționari publici din care 1 șef serviciu și 7 funcționari publici de execuție.

Atribuțiile sunt:

 • 1.Evidenta tuturor asociațiilor infiintate potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 cu modificările si completările ulterioare, precum si a asociațiilor de locatari care, pana la data

A/--

fi/ .

hr


intrării in vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 85/2001 aprobata cu modificări prii legea , nr. 234/2002, nu au fost transformate în asociații de proprietari.

2.1ndrumarea, sprijinirea și consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc si spatiilor Cu alta* destinație decât cea de locuința in scopul înființării asociațiilor de proprietari, in condițiile legii.

 • 3.îndrumarea si sprijinirea asociației de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligațiilor ce le revin pentru întreținerea si repararea construcțiilor si instalațiilor din condominiu.

 • 4.întocmirea si distribuirea materialelor informative de interes pentru asociațiile de proprietari prin care sa contribuie la buna desfășurare a activitatii acestora .

5.Organizarea, in colaborare cu organizații neguvemamentale, a seminariilor de instruire pentru președinții si administratorii de condominii.

6.Organizarea si asigurarea exercitării controlului financiar-contabil si gestionar asupra activitatii asociațiilor de proprietari, in condițiile legii

 • 7.Confirmarea achitării la zi a cheltuielilor prin dovada eliberata de președintele comitetului executiv si de administratorul asociației de proprietari, in situația in care proprietarii doresc sa-si înstrăineze apartamentele sau spatiile cu alta destinație decât cea de locuința .

8.1ndrumarea si sprijinirea asociațiilor de proprietari pentru respectarea de către acestea a prevederilor O.G.nr.85/2001 si a H.G.nr.400/2003 cu modificările si completările ulterioare. 9.Organizarea cu sprijinul unui comitet de inițiativa din cadrul asociației de proprietari a adunării generale, in cazul in care președintele si comitetul executiv al asociației nu isi indeplinesc obligațiile legale ce le revin potrivit prevederilor legale si statutului.

lO.Primirea și înregistrarea situațiilor soldurilor elementelor de activ si de pasiv intocrtiite de către asociațiile de proprietari care conduc evidenta contabila in partida simpla si situațiile financiare anuale intocmite de către asociațiile de proprietari care conduc contabilitatea in partida dubla.

11 .Transmiterea informațiilor solicitate atat de cetateni cat si de către conducerile asociațiilor de proprietari, in cadrul programului de relații cu publicul , aprobat de către condlucerea instituției.

 • 12. Analizarea si soluționarea petițiilor cetățenilor, înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești precum si a celor remise spre soluționare de către alte instituții .

 • 13. Primirea documentelor ( dosarelor) necesare înscrierii la examenul de atestare pentru administrator de imobil precum si organizarea desfășurării acestuia .

 • 14. Punerea in aplicare a Hotărârii nr. 228/2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Regulamentul privind stabilirea unor masuri pentru gospodărirea Municipiului Ploiești, precum si constatarea si sancționarea faptelor ce constituie contravenții.


Informatizarea circuitului documentelor în primărie și crearea abrhivei electronice prin aplicația ASESOFT:
 • 1. Introducerea în baza de date a informațiilor privitoare la documentele care intră și ies din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești;

 • - înregistrarea datei, tipului de document, a emitentului și a destinației documentelor care intră în Primăria Municipiului Ploiești;

 • -  repartizarea documentului către compartimentele competente pentru rezolvarea acestora;


 • - vizualizarea documentului scanat;

 • - urmărirea documentului ( dacă este realizat complet, unde se afli stadiu de realizare este);

 • -  înregistrarea datelor necesare de ieșire în baza de date cănd documentul estfe complet terminat.

 • 2. îmbunătățirea servirii cetățeanului cu informații complete, corecte și operative, prin existența tuturor categoriilor de informații privitoare la documente.

 • 3. Urmărirea cu eficiență a documentelor, realizându-se astfel în mod optim managementul documentelor.

 • 4. Arhivarea electronică a documentelor :

 • - transpunerea documentului din format hârtie în format electronic cu ajutorul scanerului;

 • - depozitarea electronică a documentelor în fișiere electronice;

 • - gruparea fișierele electronice în dosare electronice, pe probleme, pe servicii, în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic;

 • 5. înlociuește orice membru din cadrul compartimentului pe perioada absenței acestuia.

 • 6. îndeplinește orice alte atribuții relevante postului.


 • 1.  Asigura procedura de elaborare, verificare și adoptare a hotărârilor Consiliului local și dispozițiilor primarului, precum și a tuturor celorlalte acte emise în numele Consiliului local și Primarului și verifică legalitatea acestora, în ceea ce privește conținutul și forma proiectului prezentat pentru adoptare sau semnare.

 • 2.  Asigură convocarea Consiliului local în ședințele ordinare și extraordinare.

 • 3.  Asigură aducerea la cunoștința publică a hotărârilor și dispozițiilor de interes general, precum si datele si locul de desfășurare a ședințelor Consiliului local.

 • 4.  Pune la dispoziția membrilor Consiliului local întreaga documentație legată de ședințele Consiliului, precum și actele normative care au legătură cu activitatea Consiliului local; materialele înscrise în ordinea de zi a ședințelor ordinare vor fi prezentate cu 14 zile înainte, iar cele pentru ședințele extraordinare cu 7 zile înainte.

 • 5.  Elaborează proiectele ordinii de zi ale ședințelor Consiliului Local și acționează ca inițiatorii de proiecte de hotărâri să prezinte aceste materiale la timp, întocmite corespunzător, însoțite de avizele necesare comisiilor de specialitate si de rapoartele serviciilor de specialitate.

 • 6.  Comunica Prefectului, în termenul prevăzut de lege, hotărârile adoptate de Consiliul local si dispozițiile Primarului; aduce la cunoștința celor interesați hotărârile si dispozițiile in termenele prevăzute de lege.

 • 7. Asigură îndosarierea proceselor - verbale ale ședințelor precum și a documentelor dezbătute în ședințele consiliului în dosare speciale și răspunde de păstrarea lor.

 • 8.  Legalizează semnături și confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, cu excepția celor care se eliberează de autoritățile publice centrale.

 • 9.  întocmește, împreună cu alte compartimente, informări privind aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin hotărâri și dispoziții.

  —'

  triviifc


  \n

  ' 5

  ^«Z

  i


A/ -

A /' <:-: ff *' r<*

 • 10. Prezintă, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informă» activitatea compartimentului, in termenul si forma solicitata.

 • 11. Compartimentul Relația cu Consiliul Local, Reglementari exercită și alte atribuții stafii^ prin legi sau alte acte normative prin hotărâri ale Consiliului local sau dispozițimafe Primarului

 • 1. Asigură circulația documentelor adresate Primăriei Ploiești și Consiliului local precum și comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local; urmărește realizarea răspunsurilor în termenul legal.

 • 2. Asigură evidența și distribuirea corespondenței primite prin poșta secretă cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

 • 3.  Asigură activitatea de cabinet la primar și secretar.

 • 4.  Asigură întocmirea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local.

 • 5. Păstrează arhiva primăriei, preia periodic, de la compartimentele acesteia documentele ce trebuie păstrate în arhivă.

 • 6. Efectuează împreună cu personalul specializat în domeniul arhivistic din cadrul Primăriei, operațiunea de selecționare a arhivei pe baza inventarelor întocmite de fiecare compartiment în parte și a indicatorului termenelor de păstrare a diverselor documente.

 • 7. Răspunde de arhivarea, în condițiile legii, a tuturor documentelor emise de Consiliul local și Primar în numele acestora;

 • 8. Eliberează, sub semnătura secretarului municipiului, copii de pe orice act din arhiva Primăriei sau Consiliului local, în afara acelora cu caracter secret stabilit în condițiile legii.

 • 9.  îndrumă activitatea de secretariat, circulația documentelor, soluționarea operativă a corespondenței și luarea măsurilor legale de conservare și selecționare a fondului arhivistic. Controlează aplicarea prevederilor legislației în vigoare pe linia activității de arhivă și stabilește măsurile ce se impun potrivit legii;

 • 10. Serviciul Secretariat Registratura exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale Primarului. • 1.  Asigura asistenta juridica in cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau Colegiului Jurisdicțional al Camerei de Conturi, in care figurează ca parte municipiul Ploiești.

 • 2. Initiaza acțiunile care se înaintează în instanță, împreuna cu documentația necesara.

 • 3. Exercita căile legale de atac pentru apărarea domeniului public și privat al municipiului, a drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial și a altor drepturi și obligații legale.

 • 4.  Studiază dosarele aflate pe rol și ține evidența acestora.

 • 5.  Solicita investirea cu titlu executoriu a hotărârilor judecătorești ramase definitive.

 • 6.  întocmește dosarele de executare silită.

 • 7.  Comunică hotărârile judecătorești compartimentelor interesate.

 • 8. Primește, analizează și soluționează corespondența specifică.

 • 9.  Colaborează cu serviciile de specialitate în vederea stabilirii criteriilor pe baza feărora sc: \ j

întocmesc documentațiile și se încheie contractele (concesionare, închirieri Jfaociere, ' t expropriere).                                                                            J *<3/

 • 10. Asigură consultanță juridică compartimentelor funcționale ale Primăriei.

 • 11. Prezintă, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informări privind activitatea serviciului, in termenul si forma solicitata.

 • 12. Serviciul Juridic - Contencios si Legislație Speciala exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale Primarului.

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Serviciul Juridic-Contencios si Legislație Speciala colaborează cu următoarele instituții:

 • > Instanțe judecătorești (Curtea de Conturi Ploiești, Judecătoria Ploiești, Tribunalul Prahova, Curtea de Apel Ploiești, Curtea Suprema de Justiție)

 • > Parchetul Local de pe lângă Judecătoria Ploiești;

 • > Direcția Generala a Finanțelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Prahova;

 • > Politia municipiului Ploiești;

 • >  Serviciile publice si regiile din subordinea Consiliului Local Ploiești;

 • > Instituțiile bancare din municipiul Ploiești;

 • > Inspectoratul Școlar Județean Prahova;

 • > Consiliul Județean Prahova;

 • > Prefectura județului Prahova;

 • > Guvernul României:

 • > Persoane fizice si juridice aflate în litigiu cu Primăria municipiului Ploiești.

 • 13. Coordonează activitatea Biroului Juridic si Legislație Speciala.

  CAPITOLUL VII


  ART. 31

  In Primăria municipiului Ploiești sunt respectate dispozițiile Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si barbati, Legii 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publica.

  ART. 32

  Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislație, care privesc probleme de organizare, sarcini și atribuții noi pentru filncționarii primăriilor.

  ART. 33

  Șefii compartimentelor sunt obligați să asigure cunoașterea și respectarea de către întregul personal a regulamentului de față.

  ART. 34

  Prezentul regulament cuprinde atribuțiile principale ale fiecărui compartiment funcțional.

  ART. 35

  Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori necesitățile legale de organizare și disciplina muncii o solicită.

  ART. 36

  Personalul Primăriei municipiului Ploiești este obligat să cunoască și să respecte prevederile prezentului Regulament.

ORGANIGRAMA


CONSILIUL LOCAL


PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


VICEPRIMAR1

PRIMAR

CABINET PRIMAR

ADMINISTRATOR PUBLIC1 7

1 7

1 8

s

CL

X

td

h

H

85

25

I5

H5

§


1 8

1 9

g

0

64

X

fr*

5

H

Z

0

O

Q

&

<n g

!

O

1

>

«A

Director I

Funcționari

Personal

d

5 &

Q B

P.F.L.

publici

contractual

£ 30

O

M

346

47

—!±d


CONDUCERE EXECUȚIE


42

304


2

45


1 11

I 7

d u £

§

M 0

0

d

88

li

b h

(0 E

E

“r

3

3

®O Ș M fi 0.

S t o Ss X s

h ti)

h

25

o X

°s

o


n  i—1—1—1—1

A.D.P.P.

<L

IX

d

COMPLEX

STERE

Cu

< oi

R.A.S.P.

HALE SI PIEȚEZ) CC

LU

1-

FILAR

MONICA

CASA DE CULTURA
3

4

S h

P t J8 Sp

Jh

g £

95

« m £g h

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOME PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești

și a emis:PREȘEDINTE, Palas Paul

i■ ii. 'A

•* f* .


VA

-x

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII C POPULAȚIE, COMERȚ TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești

și a emis:SECRETAR,


Stane iu MarilenaCOMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate! al Primarului Municipiului Ploiești

și a constatat:


Data:          9 -


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTUR TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre cu privire ila aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate! al Primarului Municipiului Ploiești

și a emis:

________________

jujwI'uĂ hatPtâl. . Pa WUtilA

< fa umuI lorU^ii^Q. a-o miuS $ tâț&tf '^r' '

lAi fau      bw^-CfâUl ' 4sl(J fcjJ                               '

oW-fW - jmJW

fCufM - .^.uPw

t

PREȘEI^NJJ,

Gheorghdââina