Hotărârea nr. 298/2009

Hotãrârea nr. 298 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari de reparatii capitale ale strazilor Gheorhe Doja, Bobâlna, Rapsodiei

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 298

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de reparații capitale ale străzilor Gheorghe Doja, Bobalna, Rapsodiei,

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului primar Andrei Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru următoarele obiective de investiții:   Reparație capitala strada RAPSODIEI, Reparație capitala strada

BOBALNA, Reparație capitala strada GHEORGHE DOJA,

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d , din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl: Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții conform anexe nr.1-3 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic Investiții, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 septembrie 2009.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de reparații capitale ale străzilor Gheorghe Doja, Bobalna, Rapsodiei,

Intervențiile asupra drumurilor au ca scop Întreținerea fluxului constant la nivelul necesar al cerințelor si asigurarea funcțiilor inclusiv existenta sau modernizarea funcțiunilor inițiale.

Prin realizarea de reparații capitale se vor imbunatati condițiile de circulație pentru toti participantii la trafic, vor apare influente favorabile atat asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic si social.

Direcția Tehnic Investiții prin Serviciul Reparații si Investiții Drumuri propune spre aprobare documentațiile in faza studiu de fezabilitate pentru următoarele obiective:

 • 1. Reparație capitala strada RAPSODIEI,

 • 2. Reparație capitala strada BOBALNA,

 • 3. Reparație capitala strada GHE.DOJA

  PRIMAR ANDREI VOLOS


  EVICI


Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Denumire lucrare

Valoare totala (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. zile

Capacitati

...               .. J

0

1

2

4

5

6

1

Reparație capitala strada RAPSODIEI

495.576

2009

10

Stotala-4290mp

2

Reparație capitala strada BOBALNA

1.323.348

2009

20

Lungime strada-1184.2m

Lățime strada-8.5m

Sracordari-1092mp

3

Reparație capitala strada GHE.DOJA

1.038.786

2009

20

Stotala -8732 mp

_

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza

si aprobare proiectul de hotarare .

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE / z privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de reparații capitale ale străzilor Ghe.Doja, Bobalna, Rapsodiei,

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: Reparație capitala strada RAPSODIEI, Reparație capitala strada BOBALNA, Reparație capitala strada GHE.DOJA

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr. crt

Denumire lucrare

Valoare totala (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. zile

Capacitati

0

1

2

4

5

6

1

Reparație capitala strada RAPSODIEI

495.576

2009

10

Stotala-4290mp

2

Reparație capitala strada BOBALNA

1.323.348

2009

20

Lungime strada-1184.2m

Lățime strada-8.5m

Sracordari-1092mp

3

Reparație capitala strada GHE.DOJA

1.038.786

2009

20

Stotala-8732mp

Reparație capitala strada RAPSODIEI. Strada Rapsodiei se afla situata in cartierul Nord,face legătură intre strada Șoseaua Nordului si strada Cameliei si asigura accesul către blocurile din zona. Orientarea generala a traseului este N - NV. Categoria tehnica a străzii este III , cu doua benzi de circulație, strada de legătură. Din punct de vedere administrativ Strada Rapsodiei aparține domeniului public al municipiului Ploiești. Cu toate intervențiile normale pentru menținerea stării de viabilitate a străzii, suprafața pârtii carosabile prezintă o multitudine de defecțiuni specifice imbracamintilor asfaltice.

îmbrăcămintea asfaltica prezintă următoarele defecțiuni:

 • - gropi si suprafețe plombate

 • - faiantari, fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

 • - tasari la canalele de intervenție pentru rețelele tehnico-edilitare

Reparație capitala strada BOBALNA. Strada Bobalna face legătură intre strada Depoului si zona centrala. Orientarea generala a traseului este S- N. Categoria tehnica a străzii este III , cu doua benzi de circulație, strada de legătură. Din/^ndt-iăfe Lvedere administrativ Strada Bobalna aparține domeniului public al municipiului î’Ioiesti., îmbrăcămintea rutiera actuala este realizata din mixturi asfaltice. Cu tdate intervențiile normale pentru menținerea stării de viabilitate a străzii, suprafața partîi carosabile prezintă o multitudine de defecțiuni specifice imbracamintilor asfaltice.

îmbrăcămintea asfaltica prezintă următoarele defecțiuni:

 • - gropi si suprafețe plombate

 • - faiantari, fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

 • - tasari la canalele de intervenție pentru rețelele tehnico-edilitare

Reparație capitala strada GHE.DOJA .(zona cuprinsa intre strada Romana si intersecție cu strada Poștei) Strada Gheorghe Doja face legătură intre zona est si zona nord, adiacent zonei centrale. Categoria tehnica a străzii este III , cu doua benzi de circulație. Din punct de vedere administrativ Strada Gheorghe Doja aparține domeniului public al municipiului Ploiești. îmbrăcămintea rutiera actuala este realizata din mixturi asfaltice . Cu toate intervențiile normale pentru menținerea stării de viabilitate a străzii, suprafața pârtii carosabile prezintă o multitudine de defecțiuni specifice imbracamintilor asfaltice.

îmbrăcămintea asfaltica prezintă următoarele defecțiuni:

 • - gropi si suprafețe plombate

 • - faiantari, fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

 • - tasari la canalele de intervenție pentru rețelele tehnico-edilitare

 • - refulări, valuri.

  DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MADALINA CRĂCIUN


  SERVICIUL REP SI INV DRUMURI MIHAELAIAMANDI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTR U ORGANIZARE ȘI DE^O^Ț^Ej URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRÂRȚLțQRfâ, “

PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSER MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

Comisia a luat în discuție proi


^A             (a

PREȘEDINTE, Carmen DUMITRU

Data: 2 X 0^ -

SECRETAR,


Florin SICOIE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


K /      .

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DQ^ȘNI^LUț/ PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE ' -    '

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de reparații capitale ale străzilor Ghe. Doja, Bobâlna, Rapsodiei, Găgeni și Ghe. Gr. Cantacuzino

și a emis:                                       .'L