Hotărârea nr. 297/2009

Hotãrârea nr. 297 privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA nr. 297 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pianul 200^ al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești v .

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de motive a doamnei Viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu și a domnilor consilieri Paul Palaș , Constantin Popa , Gheorghe Popa , precum și Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești , prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 18/26.02.2009 - Legea bugetului de stat pe anul 2009 ;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 - Legea privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare , art. 49 ;

Conform prevederilor art. 36 , alin. 4 , lit. a din Legea nr. 215/2001 - Legea privind administrația publică locală , republicată și actualizată ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești , conform Anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. - Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2009 a Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 3. - Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli - autofinanțat, pe anul 2009 al Serviciului Administrare Cimitire, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 4. -- Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2009 a Serviciului Administrare Cimitire, conform Anexei nr. 3 A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 5. - Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli—autofmanțat, pe anul 2009 al Serviciului Administrare Parcări, Transport Persoane și Mărfuri, WC-uri Publice, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 6. - Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2009 a Serviciului Administrare Parcări, Transport Persoane și Mărfuri, WC-uri Publice, conform Anexei nr. 4 A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 7. - Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 septembrie 2009.

Președinte de ședință,              Contrasemnează Secretar,


Maria Magdalena Mazâlu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești

Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești intră în categoria serviciilor comunitare de utilități publice . Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea și administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială , având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului .

în organizarea , funcționarea și dezvoltarea serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești , interesul general al comunității locale este prioritar .

în acest sens , se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor , protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale .

Bugetul de venituri și cheltuieli inițial , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 74/31,03,2009 și rectificat prin H.C.L. nr. 144/30,04,2009 și prin H.C.L. nr. 222/29,07,2009 a fost fundamentat astfel încât să asigure resursele necesare desfășurării activității .

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești propune suplimentarea veniturilor cu suma de 578,01 mii lei , din care venituri proprii cu suma de 52,00 mii lei, venituri din sponsorizări cu suma de 20,51 mii lei și transferuri de la Bugetul Local cu suma de 505,50 mii lei. Totodată se propune reașezarea sumelor pe articole și alineate, modificări în Lista de investiții prin realizarea unor economii la unele dotări și suplimentarea unor poziții din listă.

Față de cele prezentate mai sus , propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


ftAR,

iooleta Bozianu


CONSILIERI, Paul Palaș Gheorghe PerfSĂ^ Ion 1 ane Constantin Popa


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PLOIEȘTI

Str. Văleni , nr. 32

Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești este un serviciu public aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești , ce are ca obiect de activitate administrarea și gestionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești , în condiții de eficiență .

Bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 74/31,03,2009, rectificat prin H.C.L. nr. 144/30,04,2009 și prin H.C.L. nr. 222/29,07,2009 se

structurează astfel :

/

l

2009

A. VENITURI TOTALE :

26.933,73

1. venituri proprii

6.850,23

2. repartizare credite

20.083,50

B. CHELTUIELI TOTALE :

26.933,73

1. cheltuieli curente

23.052,33

2. cheltuieli de capital

3.881,40

Conform H.C.L. nr. 213/15,08,2008 și având în vedere Decizia nr. 12/2008 a Curții de Conturi , a fost adoptat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe trei bugete : bugetul de venituri și cheltuieli al A.D.P.P. - finanțat de la Bugetul Local , bugetul de venituri și cheltuieli - autofinațat al Serviciului Administrare Cimitire și bugetul de venituri și cheltuieli - autofinanțat al Serviciului Administrare Parcari .

Având în vedere analiza execuției de casă la data de 31 august 2009, pert/rw serviciile A.D.P.P, finanțate de la Bugetul Local ( Anexa nr. 1 ) se propun următoarele influențe ale cheltuielilor :

- cheltuieli de personal - la prevederea stabilită conform H.C.L. nr. 222/29,07,2009, se propune diminuarea cu suma de 538,00 mii lei și tranferul sumei la art. 20,30,30 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii.

- cheltuieli cu bunuri și servicii - la prevederea bugetarfctabiUță^con^mari H.C.L. nr. 222/29,07,2009 se propune o majorare cu ^ușia q^^^,39_nwi lei, pentru achiziționarea de semințe, butași și turbă î^^dej^ț^igyfepi desfășurării activităților la sere (+ 116,44 mii lei) , pehtr^^cfeîz+ț^wfea de ghivece și material săditor ( + 7,42 mii lei ) conforirt^âftțîgd^^r de sponsorizare și pentru achiziționarea de bitum pentru 'asfaltări alei pietonale existente pe domeniul public și privat al Municipiului Ploiești ( + 148,00 mii lei ), pentru bunuri achiziționate din lista de Dotări cu valori mai mici de 1,80 mii lei ( + 33,03 mii lei ) și pentru alte cheltuieli cu bunuri și servicii, necesare desfășurării activității.

La titlul cheltuieli de capital - propunem majorarea prevederilor bugetare cu suma de 170,62 mii lei, după cum urmează :

 • -  la art, 71,01,02 - mașini, echipamente și mijloace de transport -diminuarea este de 84,38 mii lei ca urmare a realizării unor economii la unele obiective realizate, ca urmare a achiziționării unor utilaje cu valori mai mici de 1,80 mii lei, fiind necesar transferul la art. 20,05,30 — alte obiecte de inventar, conform Anexei nr. 2 .

 • -  la art. 71,01,30 - alte active fixe - majorarea este de 255,00 mii lei, rezultată din introducerea unor obiective de investiții privind îmbunătățirea calității mediului în Municipiul Ploiești.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 114/2007 care obligă administrațiile publice locale să asigure 20 mp spațiu verde pe cap de locuitor până in decembrie 2010 , respectiv 26 mp spațiu verde pe cap de locuitor până in decembrie 2013 și realizarea unui program de îndeplinire a acestor obligații , se impune suplimentarea bugetului .

In zona de Pst a Municipiului Ploiești, zonă puternic industrializată și poluată având în vedere că aici se află fosta rampă de gunoi și societatea Lukoil, A.D.P.P. Ploiești în colaborare cu Asociația “Mai mult verde” a demarat un proiect de “împădurire a unui teren agricol în suprafață de 10 ha pe Centura de Est a Municipiului Ploiești „.

Prin acest proiect ne propunem realizarea unei perdele de protecție pentru oraș, precum și mărirea suprafeței de spațiu verde pe cap de locuitor, respectând astfel și prevederile O.U.G. nr. 114/2007.

Municipiul Ploiești, prin Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești, intenționează să participe la programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități.

Conform Ghidului de finanțare, fiecare participant trebuie să asigure o contribuție proprie și cheltuieli neeligibile din valoarea fiecărui proiect, fiind necesară suplimentarea bugetară pentru proiectele la care dorim să participăm.


Suplimentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Domeniului Public și Privat Ploiești pentru anul 2009, este de 5 care 52,00 mii lei - majorare venituri proprii, 20,51 mii lei - maj sponsorizări și suma de 505,50 mii lei va fi suportată din transferu Local.

Cimitire - auto finanțat, în urma analizei execuției bugetare la 31 august 2009, se propun modificări în sensul majorării cheltuielilor cu obiecte de invetar cu suma de 17,50 mii lei deoarece s-au achiziționat dotări cu valoare mai mică de 1,80 mii lei,


în cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Serviciului Adtrft conform Anexei nr. 3.

La titlul cheltuieli de capital - art. 71,01,30 - propunem diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 17,50 mii lei, prin transferul sumei la art. 20,05,30 - alte obiecte de inventar.

La art. 71,01,30 - alte active fixe propunem redistribuirea sumei de 37,00 mii lei rezultată ca economie la lucrarea “ redimensionat instalație gaze - cimitire “ la lucrările unde sunt necesare suplimentări de sume, conform Anexei nr. 3 A.

în cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Serviciului Administrare Parcări -■ autofinanțat, în urma analizei execuției bugetare la 31 august 2009, se propun modificări la nivelul articolelor și alineatelor în cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii, pentru acoperirea necesarului la diverse articole și alineate, conform Anexei nr. 4.

La titlul cheltuieli de capital - propunem diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 527.40 mii lei, după cum urmează :

 • -  la art, 71,01,02 — mașini, echipamente și mijloace de transport — diminuarea este de 307,40 mii lei ca urmare a renunțării la achiziționarea barierelor automate și a aparatelor de taxare automată datorită faptului că în urma procedurilor efectuate au fost oferte de preț mai mari decât sumele prevăzute în buget. Menționăm că în luna iulie 2009 au fost amplasate și montate în Municipiul Ploiești 12 aparate de taxare automată pentru care a fost asigurat câte un casier încasator care să explice și să îndrume cetățenii în folosirea parcometrelor, dar tot au existat cetățeni care nu au achitat tariful de parcare, fiind invocate diverse motive. Având în vedere aceste motive, în următoarea perioadă se va analiza eficiența și oportunitatea achiziționării de noi parcometre.

 • -  la art. 71,01,30 - alte active fixe - diminuarea este de 220,00 mii lei, rezultată din renunțarea la doua obiective de lucrări: proiecte și autorizații parcomete ( - 20,00 mii lei ) deoarece s-a renunțat la achiziția de parcometre în anul 2009 și conversie din Terminal în Autogară, str. Găgeni ( - 200,00 mii lei ) deoarece nu este lămurită situația juridică a terenului, conform Anexa nr. 4A.

Pentru anul 2009 au fost prevăzute a se realiza venituri/tnj^vfelQ^re^ o 2.301,89 mii lei, iar încasările realizate le 31 august 2009 au fo|f

1.465,71 mii lei, ceea ce înseamnă o realizare de 95 %.          situam

economice, nu au mai fost încheiate convenții pentru folosirea locXgnl^rcle pa^fre așa cum se estimase și s-a diminuat numărul de vignete solicitate pentru-AchicUiele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, destinate transportului de mărfuri în Municipiul Ploiești. în acest context, propunem diminuarea veniturilor cu suma de 206,61 mii lei .

Față de cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.


DIRECTOR

ECONOMIC,VIZAT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

ȘEF SERV.BUGET, WUTURI,CONTRACTE


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

Anexa nr. 1


Șl PRIVAT PLOIEȘTI

PROPUNERE RECTIFICARE

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2009 - A.D.P.P. Ploiești

mii /ei

Denumirea indicatorilor

Cod

B.V.C. cf.

H.C.L. nr.

222/29.07.2009

influente

+/-

propunere rectificare B.V.C.

VENITURI PROPRII TOTAL, din care:

2,058.14

72.51

2,130.65

venituri proprii servicii ADPP

1.528.70

52.00

1.580.70

venituri - APIA

83.38

83.38

venituri din sponsorizări

186.38

20.5 1

206.89

venituri - AJ.O.E.M.

259.68

259.68

TRANSFERURI SERVICII ADPP

20,083.50

505.50

20,589.00

TOTAL VENITURI

22,141.64

578.01

22,719+65Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

BVC cf. H.C.L.

nr,

222/29.07.2009

influente

+/-

propunere rectificare BVC 2009

1

TOTAL CHELI l IEI.I

22,141.64

578.01

22,719.65

2

01.( 1IE1.H 11.1.1 CURENTE

(01-10+20+30-1 40 i 50+51 r55+57+59)

19,401.14

407.39

19,808.53

3

TI 1 l.l 1. 1 C1IEI.TI 1EI.1 DE PERSONAL

10

10,380.78

-538.00

9,842.78

4

Cheltuieli salariate in bani

10.01

8,046.90

-278.00

7,768.90

5

Salarii de bază

10.01.01

6.225.50

-183.50

6.042,00

6

Salarii de merit

10.01.02

1 54.00

-7.00

147.00

7

Indemnizație de conducere

10.01.03

102.00

-7.50

94.50

8

Spor de vechime

10.01.04

913.00

-40.00

873.00

9

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

423.00

-20.00

403.00

10

Alte sporuri

10.01.06

0.00

1 1

Ore suplimentare

10.01.07

57.40

-20.00

37.40

12

Eond de premii

10.01.08

172.00

0.00

172.00

13

Prima de vacantă

10.01.09

14

Eond pt.posturi ocupate prin cumul

10.01.10

15

Eond aferent plății cu ora

10.01.1 1

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

10.01.12

17

Indemnizații de delegare

10.01.13

18

Indemnizații de detașare

10.01.14

19

Alocații pentru transportul la și de la locul de

ni 11 nea

10.01.15

20

Alocații pentru locuințe

10.01.16

21

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

22

Cheltuieli salariale in natură

10.02

23

1 ichete de masă

10.02.01

24

Norme de hrană

10.02.02

 • 25

 • 26

Uniforme și echipament obligatoriu Locuința de serviciu toiositâȚle salariat și

10.02.03

10.02.04

27

Transportul la și de la locul de muncă

10.02.05

28

Alte drepturi salariale in natură

10.02.30

29

Contribuții

10.03

2,333.88

-260.00

2,073.88

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.792.50

-230.00

1,562.50

31

Contributți de asigurări de șomaj

10.03.02

40.30

40.30

32

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

418.62

-15.00

403.62

33

Contributți de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale

10.03.04

14.00

14.00

Denumirea indicatorilor

Cod

BVC cf. H.C.L.

nr.

222/29.07.2009

influente

+/-

propunere 4 rectificai*^ { BVC 20j&

11 * “

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

68.46

-15.00

53 $61 î

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

\\ p

TITI.l t. 11 lll'NVRI Șl SERVICII

20

9,020.36

945.39

9,965.7^ *

Bunuri și servicii

20.01

4,449.82

271.86

4,721.68 s

Furnituri de birou

20.01.01

40.00

40.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

1,160.00

1,160.00

Apă, canal șî salubritate

20.01.04

900.00

900.00

Carburanți și lubrifianti

20.01.05

890.00

890.00

Piese de schimb

20.01.06

195.00

195.00

Iran sport

20.01.07

0.00

0.00

Poștă, telecomunicații, radio,tv, internet

20.01.08

85.00

85.00

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,179.82

271.86

1.451.68

Alte bunuri și servicii pentru întretțnere și funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

29.72

29.72

Hrana

20.03

1,203.00

0.00

1,203.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1,203.00

1,203.00

1 Irana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20.04

8.00

0.00

8.00

Medicamente

20.04.01

4.00

4.00

Materiale sanitare

20.04.02

4.00

4.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

641.22

33.03

674.25

Uniforme si echipament

20.05.01

1 50.00

150.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

491.22

33.03

524.25

Deplasări, detasari, transferări

20.06

27.00

0.00

27.00

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

27.00

27.00

Deplasări in străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Carii,publicații si materiale documentare

20.1 1

1.00

1.00

23.00

23.00


Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


20.15


20.18


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea

unor lucrări si servicii de interes public local, in baza 20.1 9

unor convenții sau contracte de asociere


Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorilati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturi lor


20.20

20.21

20.22

20.23Rând


Denumirea indicatorilorinfluente

+/-


propunere rectificar BVC 20


79


80


81


82


83


 • 84

 • 85

 • 86

 • 87

 • 88

89


90


91


 • 92

 • 93

 • 94

 • 95

 • 96

 • 97

 • 98

 • 99

 • 100

101

102


103


Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

Stabilirea riscului de tara

Chcli.judiciaru si exlraj ud ic iarc derivate din actinii) in rcpie/.cnlaiea intereselor slutului, potrivit dispozițiilor legale

Programe pentru sanatate

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Președinteiui/Fondul conducătorului instituției publice

Fondul Primului ministru

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TI 11.1 1. 111 DOBÂNZI

Dobânzi alerente datoriei publice interne

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe

Alte dobânzi

ITTT.LI. IV SI B\ EM U

TI 1 l.l I. V PONDERI DE REZERVA

TI TU I. VI IR XNSEERl R1 INTRE I NI I ATI ALE

ADMINISTRA I IEI l’VBI.ICE

I II l.l 1. VII ALTE I RANSI ERERl

TUTA 1. XIII ASISTENTA SOCIALA

IU El L IX M.TE CIIELTLIE1.1


20.24


20.24.01


20.24.02


20.24.03


20.25


20.26

20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04


2,637.60


640.50


20.30.06


20.30.07


20.30.08

20.30.09

20.30.30

30

30.01

30.01.01

30.01.02

30.02

30.03

40

50


2.626.60


640.50


513,278.10


3.267.10


55

57

59

 • 104

 • 105

 • 106

  107

  70. CHELIT IEI A DE CAPITAL (70=71+72)

  70

  2,740.50

  170.62

  2,911.12

  108

  1 ITI.l'L. X ACT IX E NEFINANCIARE

  (7I.0H7I.02)

  71

  2,740.50

  170.62

  2,911.12

  109

  Active fixe (inclusiv reparații capitale)

  71.01

  2,740.50

  170.62

  2,911.12

  l 10

  Construcții

  71.01.01

  I I l

  Mașini.echipamente si mijloace de transport

  71.01.02

  874.15

  -84.38

  789.77

  l 12

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

  71.01.03

  0.00

  l I3

  Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

  71.01.30

  1,866.35

  255.00

  2,121.35

  l I4

  Stocu ri

  71.02

  l 15

  I I I IA XI AC TIX’E FINANCIARE

  72

  l 16

  79.OPERA 1 11 NI FINANCIARE (79=80+81)

  79

  l 17

  I IȚELE XII 1MPRLXH TERI

  80

  I I8

  IITU LXIII RAXIBl RSARE DE CREDITE

  81

  l I9

  TULI I. XD REZERVE. E.XCEDEN 1/DEFICIT

  90


D1RESTOR GE

Dan loiiita /


'b 1

- r,


CON+ABIL SEF.

GeorgctwGhbift1M1N1SI RA fiA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PI .OH Sil

’UNERE RECTIFICARE B.V.C. 2009 - A.D.P.P.


Anexa nr. 2


mii iei


DENUMIRE

* //

T s //

B.V.C. 2009 conf. H.C.L. nr. 222/29.07.2009

influente + / -

propunere rectificare B.V.C. 2009

cant

|      val.

cant

|     val.

cant

|     val.

^71.01,02 - Mașini, echipamente si mijloace de transport

licența Macromedia

1

2.50

1

2.50

2

licența Corel

1

2.30

1

2.30

3

licența Office

18

14.36

18

14.36

4

server internet

1

4.53

1

4.53

5

moto fierăstrău 270 d ruj ba

4

18.00

-4

-18.00

0

0.00

6

moto fierăstrău MS 200 T

4

1 8.00

-8.48

4

9.52

7

camion basculabil 4 t

2

338.87

-14.55

2

324.32

8

foarfecă mecanica tuns gard viu

3

8.50

-3

-8.50

0

0.00

9

motopompa - pep.est

1

10.00

1

10.00

10

aparat fumigare - sera

1

15.00

1

15.00

1 1

trimer profesional - sera

1

2.50

-1

-2.50

0

0.00

12

mașina plantat puieti tractata - pep.est

0

0.00

0

0.00

13

fosa septica - pepiniera est

1

15.00

1

15.00

14

atoinizor - sera

1

2.00

1

2.00

15

mașina pregătit amestec nutritiv - sera

1

20.00

1

20.00

16

dislocator puieti - pep.est

1

50.00

-5.00

1

45.00

17

pompa submersibila - pep.est+sera

1

4.50

1

4.50

18

pompa stropit - pep.nord

1

15.00

1

15.00

19

remorca monoax 1.5 t ( pt.tractor goldoni) - pep.est

1

10.00

1

10.00

20

baraci izoterme - pep.est(3)

3

88.64

3

88.64

21

motogenerator sudura

7

30.00

2

30.00

22

palan manual 2 t

1

2.50

-1

-2.50

0

0.00

23

aparat pt.depistarea pierderilor de gaze

1

2.50

1

2.50

24

schimbător de căldură

1

10.00

1

10.00

25

d ruj ba

1

2.50

-1

-2.50

0

0.00

26

ciocan demolator

0

0.00

0

0.00

27

generator electric 30 KW

0

0.00

0

0.00

28

trimer profesional - spatii verzi

10

30.00

-10

-30.00

0

0.00

29

atomi zoi' ( moto stropitoare ) - spatii verzi

3

9.00

3

9.00

30

foarfecă mecanica ( moto foarfecă )

7

4.82

_2

-4.82

0

0.00

31

complex joaca

7

56.13

7

56.13

32

apiicator tratament pt.gazon - stadion

1

3.00

l

3.00

33

pompa apa reziduala

2

14.00

2

14.00

34

aparate fltness in aer liber - set

4

70.00

-0.62

4

69.38

35

copac ornamental cu sase brațe - regie proprie

1

0.00

1

0.00

36

ansamblu de joaca - sponsorizare

2

13.09

2

13.09

Total 71.01.02

874.15

-84.38

789.77Nr.

DENUMIRE

B.V.C. 2009 conf. H.C.L. nr.

222/29.07.2009

influente +/-

propunere rectificare B.V.C. 2009

'’-'V.o^Sl.01.30 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

-_____--

395.00

395.00


URGENTA I

■cousoilidare corp A . Văleni . nr. 32 - etapa II

coostpidare . restaurare si extindere prin mansardare corp B , str. Vale/ii . nr. 32 - etapa 11

^f.c5^tructie sediu punct de lucru zona Nord . dsfnotare construcții bterane existente pe teren . renovare acces subsol . str. Aleea Catinei . nr. 17 A -r avize + UE

reparații capitale sera nr. 2 - SF - PT + DE + execuție dezafectare si reamplasarc Pepiniera Nord - proiectare (etapa II). avize si execuție (mutare casa pompe . extindere rețea apa .

5 extindere rețea iluminat exterior. dezafectare pep. Nord . lucrări construcții noi , pregătit teren + mutat plante . împrejmuire gard ) -etapa 11


200.00


200.00


100.00


100.00


0.00


0.00


196.29


891.29

total I

1

URGENTA II

parc municipal Vest ( etapa II ) - ridicare topo ( etapa II ) t SF + proiect, avize si execuție

320.00

320.00

2

PT 4- DE - alimentare cu energie electrica Rampa l eleajen ecologizare Rampa Teleajen prin reconversie spațiu verde (parc) -

0.00

0.00

SF + PT - DE + execuție (etapa I) : serviciu de forare si echipare puțuri de captare si evacuare gaz. monitorizare ape subterane si levigat

100.00

100.00

4

ridicare topo (etapa II) + proiectare si execuție platforme baraci t fosa septica - pep.est

PT ■ DE - reabilitare fântâni arteziene - acorduri . avize ,

40.00

40.00

5

autorizații (etapa 11) + execuție

refacere coșuri fum centrala termica - execuție - str. Mircea cel

350.06

0.00

350.06

6

Batran

50.00

50.00

|                                          total 11                                          |

| 860.06 |

| 0.00 |

| 860.06


URGENTA III

reabilitare instalație de iluminat si încălzire sere - str. Mircea cel Batran . SF ■ PT

30.00

30.00

dotare sere cu paturi suport răsaduri - str. Mircea cel Batran

30.00

30.00

amenajare Parc Caineni - contribuție la proiecte finanțate din fonduri europene

40.00

40.00

proiectare gaze, proiect montaj centrala termic a. autori za re

15.00

15.00

funcționare centrala termica - sector Centru Est -t Vest

amenajare spațiu animale de companie Parc Mihai Eminescu - regie proprie

0.00

0.00DENUMIRE


;e parcare . pavclat zona verde str. Serg. Glie. Mateescu -■ie teren str. Gagcni -


regie proprie

ala parc Mc Donald’s - regie proprie

it tunel fix si mobil stadion Ilie Oana - regie proprie


13


14


ectionat gard imprejmuitor str. înfrățirii - regie proprie

SF - PT - avize - parc CER . str. Andrei Muresanu

SF P 1 + avize - parc Eroi . str. Eroilor

SF - PT + avize - loc joaca str. Pctrocltimistilor colt cu str.

Craiigasi

SF - PT + avize - loc joaca str. Ariesului

impadurire teren agricol in suprafața de 10 ha pe Centura de Est a Municipiului Ploiești


SF i PT - avize - reabilitare Gradina Publica "Parc Bucov" (Obor)


SF + PT + avize - loc joaca str. Cameliei bl. 35 A

SF - PT + avize - loc joaca str. Catinei

SF - PT + avize - loc joaca str. Gen Eremia Grigorescu

SF - PT - avize - loc joaca str. Cameliei

tastei acoperit - depozit proflle metalice - regie proprie instalație canalizare vestiar barbati - regie proprie


B.V.C. 2009 conf. H.C.L. nr. 222/29.07.2009

influente + /-

propunere rectificare

B.V.C. 2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41.00

41.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

60.00

60.00

75.00

75.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00


total III

115.00

255.00

370.00

TOTAL 71.01.30

1,866.35

255.00

2,121.35

TOTAL 71.01

2,740.50

170.62

2,911.12
CONT4CB1LSEF.

Georgdta ty 'ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAI PLOIEȘTI

PROPUNERE RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2009-ADMJNISTRARE CIMITIRE

Anexa nr. 3mii lei


Denumirea indicatorilor

Cod

B.V.C. cf. 11CL

nr.

222/29.07.2009 -

ADM.

influente

+/-

A Ț'niopuÎM/reȚC' CIMITIRE

VENITURI PROPRII TOTAL, din care:

\cnituri proprii servicii ADPP

2,490.20

2,490.20

0.00

2,490.20

2,490.20

1 RANSFERUR1 SERVICII ADPP

TOTAL VENITURI

2,490.20

0.00

2,490.20


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

B.V.C. cf. HCL

nr.

222/29.07.2009

influente

+/-

propunere rectificare B.V.C.

2009

1

1 OTAI. ClIEI Tl 1I.L1

2,490.20

0.00

2,490.20

T

01.CHE1 TI 1E 1,1 ( l REN I E

(01-10+20+30140+50+514-55+57+59)

2,012.70

17.50

2,030.20

3

I I1 LI 1. 1 CHETEI IELI DE PERSONAL

10

1,053.70

0.00

1,053,70

4

Cheltuieli salariate in bani

10.01

821.70

0.00

821.70

5

Salarii de bază

10,01.01

570.00

570.00

6

Salarii de merit

10.01.02

16.50

16.50

7

Indemnizație de conducere

10.01.03

10.20

10.20

8

Spor de vechime

10.01.04

93.00

93.00

9

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

66.60

66.60

10

Alte sporuri

10.01.06

0.00

1 1

Ore suplimentare

10.01.07

48.00

48.00

12

bond de premii

10.01.08

17.40

17.40

13

Prima de vacanță

10.01.09

14

Fond pt. posturi ocupate prin cumul

10.01.10

15

1‘ond aferent plății cu ora

10.01.) 1

16

indemnizații plătite unor persoane din al ara unității

I0.0LI2

17

Indemnizații de delegare

10.01.13

18

Indemnizații de detașare

10.01.14

19

Alocații pentru transportul la și de la locul de munci

10.01.15

20

Alocații pentru locuințe

10.01.16

21

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in naturii

10.02

23

1 ichctc de masă

10.02.01

24

Norme de hrană

10.02.02

i

 • 25

 • 26

l miforme și echipament obligatoriu

i .ocuința ue serv iciu tolosila cie salariat și

10.02.03

10.02.04

27

Transportul la și de la locul de muncă

10.02.05

28

A!le drepturi salariale in natură

10.02.30

29

Contribuții

10.03

232.00

0.00

232.00

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

176.90

1 76.90

31

Conlributți de asigurări de șomaj

10.03.02

4.10

4.10

32

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

42.60

42.60

Contribulți de asigurări pentru accidente de

10 03 04

munca și boli profesionale

1.40

1.40

34

Contribuții pentru concedii sș indemnizații

10.03.06

7.00

7.00

35

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

36

TITU 1. 11 BL NT Iii Șl SERVICII

20

959.00      17.50            976.50

37

Bunuri și servicii

20.01

255.00       0.00            255.00

Denumirea indicatorilor


Cod


Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încăl/it. iluminat și forță molrică

20.01.03

Apă. canal și salubritate

20.01.04

Carburanți și lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

I ran sport

20.01.07

Poștă, telecomunicații, radio.lv, internet

20.01.08

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.0 1.09

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana

20.03

1 Irana pentru oameni

20.03.01

1 Irana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20.04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dc/infcctanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

l iniformc si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alic obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări

20.06

Deplasări interne, detasari. transferuri

20.06.01

Deplasări in strainatatc

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezx o Ilare

20.10

Carii.publicații si materiale documentare

20.1 1

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.1 3

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Acțiuni cu caracter stiinlillc si social-cultural

20.17

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic a! animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea

unor lucruri si servicii de interes public local, in baza 20.1 9 unor convenui sau contracte de asociere


Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologic

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente

i m p r um u tu r i I o r interne

Stabilirea riscului de tara


20.20

20.21

20.22

 • 20.23

 • 20.24

20.24.01

20.24.02

20.24.03


C beli. | ud ic rare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor 20.25 le cule144.50       0.00            144.50

 • 144.50                        144.50

7.50       0.00

0.50

7.00              '

63.00       17.50

16.00

47.00      17.50


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

B.V.C. cf. HCL

nr.

222/29.07.2009

influente

+/-

propunerț^ss = rectifica r

IIJL

85

Alte cheltuieli

20.30

489.00

0.00

/' - 4894W,r

86

Reclama si publicitate

20.30.01

1 O       <■'!'

87

Protocol si reprezentare

20.30.02

88

Prime de asigurare non-\ iata

20.30.03

\\Y

89

Chirii

20.30.04

90

Prestări sen icii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

9)

Fondul Prcscdintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

92

Fondul Primului ministru

20.30.08

93

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

94

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

489.00

489.00

95

1TILUL 111 DOBÂNZI

30

96

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

97

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

98

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

99

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

100

Alte dobânzi

30.03

101

TITLUL IV SUBVENȚII

40

102

TITl.l LV FONDURI DL REZERVA

50

mi

l i 1 LUI. VI 1 RANSFERl Rl IX 1 'RE l NI 1 A l I ALE

51

1 U 3

ADMINISTRAI IEI PUBLICE

104

I I 1 LI 1. \ II AL I E TRANSFERI Rl

55

105

11 Tl.l L MII ASISTENTA SOCIALA

57

106

II 1 LI L IX ATI E CHELI UII Ll

59

107

70. CHELTUIELI DE ( APll AI (70=71+72)

70

477.50

-17.50

460.00

108

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

(71.01 + 71.02)

71

477.50     -17.50

460.00

109

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

477.50

-17.50

460.00

1 10

Construcții

71.01.01

1 1 1

Mașini.echipamente si mijloace de transport

71.01.02

82.50     -17.50             65.00

1 12

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

113

Alte active llxc (inclusiv reparații capitale)

71.01.30

395.00

395.00

1 14

Stocuri

71.02

1 15

1III I XI ACTIVE FINANCIARE

72

1

116

79.OPERA 1 11 NI FINANCIARE (79=8(1+81)

79

117

I II IA L XII IMPRI MI 1 URI

80

1 18

Tll LI L XIII RAMBI RSARE DE CREDITE

81

1 19

I U LI I XIV REZERVE, EXCEDEN I7DLFK 1 T

90

SFF SF-RV.ADM.CIMITIRE.

Flori ca Făclie


ADMINIS TRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PLOIEȘTI

PROPUNERE B.V.C. 2009 - ADM. CIMITIRE

Anexa nr. 3 Amii leiSEF SERV.ADM.CIMITIRE.


Nr. crt.

DENUMIRE

B.V.C. cf. H.C.L. nr.

222/29.07.2009

influente

4- / -

propunere rectificare B.V.C. 2009

cant

val.

cant

vaJ.

cant

val.

 • 1

 • 2

71.01.02 - Mașini, echipamente si mijloace de transport autoutilitara trimet profesional

1

7

65.00

17.50

-7

-17.50

1

0

65.00

0.00

Total 71.01.02

82.50

-17.50

65.00

71.01,30 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

I

rcdimensionat instalație gaze - cimitire ( proiect - execuție )

60.00

-37.00

23.00

2

program informatic incasari a debitori

8.00

8.00

n J

SF proiect reparație capela cimitir Viisoara

80.00

80.00

4

SF + proiect t execuție alei cim. Eternitatea , M.Bravu , Viisoara . Bolovani

60.00

60.00

5

SF - proiect ■ execuție împrejmuire cim. Eternitatea. M.Bravu , Viisoara . Bolovani

50.00

50.00

6

SF + proiect - execuție construcție anexa cim. Bolovani

80.00

34.00

114.00

7

proiect - execuție instalație încălzire centrala - cim. Eternitatea . M.Bravu .. Viisoara . Bolovani

30.00

30.00

8

ridicare topografica cimitire - etapa II

20.00

20.00

g

tamplarie aluminiu cu geam termopan ( ferestre si usi ) - cim.

7.00

Eternitatea . M.Bravu , Viisoara , Bolovani

3.00

10.00

0.00

-17.50

TOTAL 71.01.30

TOTAL 71.01

395.00

477.50

395.00

460.00


AnMINlKI'l? A TI A OAMENII (1 I II PI IUI IC

Șl PRIVAI PLOIEȘTI

PROPUNERE RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2009-ADMINISTRARE PARCARI

Anexa nr. 4mii lei


Denumirea indicatorilor

Cod

B.V.C. cf. HCL nr.

222/29.07.2009 -

ADM. PARCARI

influente

+/-

rectificare B.V.C. 2009 - ADM. PARCARI

VENITURI PROPRII TOTAL, din care:

2,301.89

-206.61

2,095.28

venituri proprii servicii ADPP

2.301,89

-206.61

2,095.28

TRANSFERURI SERVICII ADPP

TOTAL VENITURI

2,301.89

-206.61

2,095.28


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

B.V.C. cf. HCL

nr.

222/29.07.2009

influente

+/-

propunere rectificare B.V.C.

2009

1

TOI AL ( HELT11ELI

2,301.89

-206.61

2,095.28

A

01.( 1IELI l IEI 1 ( 1-RENTE

(01-10+20+30+40+50+51+55+57+59}

1,638.49

320.79

1,959.28

3

riTl.ri. 1 CIIELH1EI.1 DE PERSONAL

10

943.30

0.00

943.30

4

Cheltuieli salariale in bani

10.01

731.00

0.00

731.00

N

Salarii de baza

10.01.01

585.60

585.60

6

Salarii de merit

10.01.02

15.00

15.00

7

Indemnizație de conducere

10.01.03

5.00

5.00

8

Spor de vechime

1 0.0 1.04

83.20

83.20

9

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

14.00

14.00

10

Alte sporuri

10.01.06

1 1

Ore suplimentare

10.01.07

1.20

1.20

12

Fond de premii

10.01.08

27.00

27.00

13

Prima de vacanță

10.01.09

14

Fond pl.posturi ocupate prin cumul

10.01.10

15

Imnd aferent plății cu ora

10.01.1 1

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

10.01.12

17

indemnizații dc delegare

10.01.13

18

Indemnizații de detașare

10.01.14

19

Alocații pentru transportul lași de la locul de

numen

10.01.15

1

20

Alocații pentru locuințe

10.01.16

1

21

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

22

Cheltuieli salariate in natură

10.02

23

Pichete dc masă

10.02.01

24

Norme dc hrană

10.02.02

 • 25

 • 26

l niforme și echipament obligatoriu

1 .ocuința uc serviciu loiosita dc salariat și

10.02.03

10.02.04

27

Transportul la și de la locul dc muncă

10.02.05

28

Alte drepturi salariate in natură

10.02.30

29

Contribuții

10.03

212.30

0.00

212.30

30

Contribuții dc asigurări sociale de stal

10.03.01

162.80

162.80

31

Contribuții dc asigurări dc șomaj

10.03.02

3.80

3.80

; A

Contribuții dc asigurări sociale dc sănătate

10.03.03

38.10

38.10

33

Uontribuiți de asigurări pentru accidente dc munca și boli profesionale

10.03.04

1.30

1.30

34

Contribuții pentru concedii sș indemnizații

10.03.06

6.30

6.30

35

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

36

l i 1 I i i. II IH NI RI Șîl SERVICII

20

695.19

320.79           1,015.98

Denumirea indicatorilor

Cod

B.V.C. cf. HCL

nr.

222/29.07.2009

influente

+/-

ff* propțiriere .■

‘eBifica^£^.V.C.

2,<v

Vi              -------

Bunuri și servicii

20.01

123.89

51.89

175.78

X\^/AHr^/08

furnituri dc birou

20.01.01

29.08

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1.75

-1.75

■ 0.00

Încălzit, iluminat și Ibrtă metrică

20.01.03

4.62

18.48

23.10

Apă, canal și salubritate

20.01.04

11.14

14.86

26.00

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

1.00

1.00

Piese dc schimb

20.01.06

5.00

5.00

Transport

20.01.07

Poștă, telecomunicații, radio.tv. internet

20.01.08

4.80

1.80

6.60

Materiale și prestări dc servicii cu caracter funcțional

20.01.09

67.50

17.50

85.00

Alte bunuri și servicii pentru întretțnere și funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana

20.03

123.20

0.00

123.20

Hrana pentru oameni

20.03.01

123.20

123.20

i Irana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20.04

4.00

0.00

4.00

Medicamente

20.04.01

0.50

0.50

Materiale sanitare

20.04.02

3.50

3.50

Reactiv i

20.04.03

De/infcctanli

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

33.00

0.00

33.00

Uniforme si echipament

20.05.01

12.00

12.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

.Mie obiecte de inventar

20.05.30

21.00

21.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

1.00

0.00

1.00

Deplasări interne, detasari. transferări

20.06.01

1.00

1.00

Deplasări in străinătate

20.06.02

Materiale dc laborator

20.09

(’crcelare-de/A o Ilare

20.10

Larii,publicații si materiale documentare

20.1 1

0.10 -0.10

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.1 3

Proiecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.1 5

i

Studii si cercetări

20.16

Acțiuni cu caracter sliintifiu si social-cultural

20.17

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Goni tihnii 1 ale administrației publice locale la realizarea

unor lucrări si servicii de interes public local, in baza 20, I 9 unor convenții sau contracte de asociere


//


Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorilali publice locale Meteorologic

finanțarea acțiunilor din domeniu) apelor Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente

Împrumuturilor interne

Stabilirea riscului de tara

Clicit.|udiciuie si extrajudiciare derivate din acțiuni 111 reprezentarea intereselor stalului, potrivit dispoziții lor legale


20.20

20.21

20 22

 • 20.23

 • 20.24

20.24.01

20.24.02

20.24.03

 • 20.25


Rând


Denumirea indicatorilorinfluente

+/-


propunere rectificare B.V.C.

2009


 • 84

 • 85

 • 86

 • 87

 • 88

89


90


91


 • 104

 • 105

 • 106

107


108


Programe pentru sanalate

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

bondul Prcsedintclui/Fondui conducătorului instituției publice

Fondul Primului ministru

F.xccutarca silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TI ri.lt III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice iiiienie

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe

Alte dobânzi

FITI.l 1. IV SI B\ ’EN I II

I l i I I 1. V FONDURI DE REZERV X

TEI I I I. VI TRANSFERI R1 INTRE IMTA1I ALF.

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1 TI Ll'l. VII ALTE TRANSFERURI

TI IU L VIII ASISTENTA SOCIALA

III LI L IX ALTE CHELI l IELI

70. CUI LI I IEI I DE CAPITAL(70=71+72)

III U L X AC I IX h NEFINANCIARE

(7 J .01 (71.02)

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

Construcții

Mașini.echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active ilxc (inclusiv reparații capitale)

Stocuri

TEI LI XI ACTIVE FINANCIARE

79.OPERCIK NI FINANCIARE (79=80+81)

IU LI 1. XII IMPRl Ml'Tl R1

TlTLl LXIII RAMBURSARE DE CREDITE

El I LI 1. Xl\ REZERV E. EXCEDEN 17DEFIC11'


20.26

20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04


20.30.06


20.30.07


20.30.08

20.30.09

20.30.30

30

30.01

30.01.01

30.01.02

30.02

30.03

40

50


51


??

57

59

70


71


71.01

71.01.01

71.01.02


71.01.03


71.01.30

71.02

72

 • 79

 • 80

81

90


410.00


410.00


269.00


269.00


DIRECTOR GENERAL ." \

f'b       1

(*ADMINI5IWM

* DQMTNIUiUI ~

PUBLIC SI

PRIVAT *7j663.40

-527.40

136.00

663.40

-527.40

136.00

663.40

-527.40

136.00

343.40

-307.40

36.00

320.00

-220.00’

100.00SEP SERV.ADMJFARCARl.


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PLOIEȘTI

PROPUNERE B.V.C. 2009 - ADM. PARCARI


Anexa nr. 4 A

mii lei.Nr. crt.

DENUMIRE

B.V.C. cf. HCL nr.

222/29.07.2009

influente

+ /-

propunere rectificare B.V.C. 2009

cant

val.

cant

val.

cant

val.

71.01.02 - Mașini, echipamente si mijloace de transport

1

cabina modulara termopan

2

1 1.00

2

1 1.00

0

bariere automate

6

157.40

-6

-157.40

0

0.00

3

mobilier urban pt.terminale ( copertine )

10

25.00

10

25.00

4

aparate de taxare automata pt. parcați

12

150.00

-12

-150.00

0

0.00

Total 71.01.02

343.40

-307.40

36.00

71.01.30 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)


1 proiecte . autorizație de construire parcometre + ridicare topo

20.00

-20.00

0.00

2 modernizare WC Ciocârlia

80.00

1

80.00

conversie din Terminal in Autogara . str. Gageni tproiectare J (etapa 11 ) si execuție (etapa I)

200.00

-200.00

0.00

4 proiecte . autorizație de construire copertine + ridicare topo

20.00

20.00

TOTAL 71.01.30

320.00

-220.00

100.00

TOTAL 71.01

663.40

-527.40

136.00

DIRECTOR GENERAL..
SEF SERV.ADM.PARCARE


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC


Anexa nr. I b


ȘI PRIVAT PLOIEȘTI

PROPUNERE RECTIFICARE

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2009 - A.D.I’.P. Ploiești

mii leiDenumirea indicatorilor

Cod

B.V.C. cf.

H.C.L. nr.

222/29.07.2009

influente

+/-

propunere rectificare

B.V.C. 2009

VENITURI PROPRII TOTAL, din care:

2,058.14

72.51

2,130.65

venituri proprii servicii ADPP

1.528.70

52.00

1.580.70

venituri - APIA

83.38

83.38

venituri din sponsorizări

186.38

20.51

206.89

venituri - AJ.O.E.M.

259.68

259.68

TRANSFERURI SERVICII ADPP

20.083.50

505.50

20,589.00

TOTAL VENITURI

22,141.64

578.01

22,719.65


EX. INCAȘ. LA 31,08.2009

1,245.74

952.1 5

67.56

178.84

47.19 I 1,965.80

13,211.54


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

BVC cf. H.C.L.

nr.

222/29.07.2009

influente

+/-

propunere rectificare BVC 2009

1

roi al ( in i ii ir.i.i

22,141.64

578.01

22,719.65

tu.< m i i t iei.i < i rente

(01 -101 2(1 - 3(1 < 40t-5(l+51 -55+57 < 59)

19,401.14

407.39

19,808.53

3

rrn.i 1.1 chelii jeli de personal

10

10,380.78

-538.00

9,842.78

4

Cheltuieli salariate in hani

10.01

8,046.90

-278.00

7,768.90

5

Salarii de bază

10.01.01

6.225.50

-183.50

6.042.00

6

Salarii de merit

10.01.02

154.00

-7.00

147.00

7

Indemnizație de conducere

10.01.03

102.00

-7.50

94.50

8

Spor de vechime

10.01.04

913.00

-40.00

873.00

9

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

423.00

-20.00

403.00

10

Alte sporuri

10.01.06

0.00

1 1

Ore suplimentare

10.01.07

57.40

-20.00

37.40

12

Fond de premii

10.01.08

172.00

0.00

172.00

13

Prima de vacanță

10.01.09

14

Fond pt.posturi ocupate prin cumul

10.01.10

15

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

10.01.12

17

Indemnizații de delegare

10.01.13

18

Indemnizații de detașare

10.01.14

19

Alocații pentru transportul la și de l<i locul de

munca

10.01.15

20

Alocații pentru locuințe

10.01.16

21

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

22

Cheltuieli salariale in natură

10.02

23

Tichcle de masă

10.02.01

24

Norme de hrană

10.02.02

 • 25

 • 26

Uniforme și echipament obligatoriu Locuința de serviciu toiositaTie salariat și

10.02.03

10.02.04

27

Transportul la și de la locul de muncă

10.02.05

28

Alte drepturi salariale in natură

10.02.30

29

Contribuții

10.03

2,333.88

-260.00

2,073.88

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1,792.50

-230.00

1,562.50

31

Contributți de asigurări de șomaj

10.03.02

40.30

40.30

32

Contribuții de asigurări sociale dc sănătate

10.03.03

418.62

-15.00

403.62

33

Contributți dc asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale

10.03.04

14.00

14.00

34

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

68.46

-15.00

53.46


EX. PLĂTI LA 31.08.2009 12,998.24 11,963.48 6,477.34 5,139.28

4.014.01

 • 97.60

60.98

577.57

265.35

 • 16.60

107.17


1,338.06

1,033.90

24.87

265.68

9.32

4.29
Denumirea indicatorilor

nr.

222/29.07.2009

Contribuții la fondul de garantare

T1T1.1 1. 11 Bl’Nl’RI ȘI SERVICII

Bunuri și servicii

10.03.07

20

20.Oi

9,020.36

4,449.82

945.39

271.86

9,9W75!

4,721.6$

V '

”7----. .-C//

■5 v/Z i<Tl *\S$486.14 =*^2,500.50

Furnituri de birou

20.01.01

40.00

40.00

17.80

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

1,160.00

1.160.00

644.94

Apă, canal și salubritate

20.01.04

900.00

900.00

601.41

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

890.00

890.00

421.24

Piese de schimb

20.01.06

195.00

195.00

57.89

1 ransport

20.01.07

0.00

0.00

Poștă, telecomunicații, radio.tv, internet

20.01.08

85.00

85.00

62.28

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,179.82

271.86

1,451.68

694.94

Alte bunuri și servicii pentru întretțnere și funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

29.72

29.72

26.15

Hrana

20.03

1,203.00

0.00

1,203.00

667.27

1 liana pentru oameni

20.03.01

1,203.00

1,203.00

667.27

I [rana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20.04

8.00

0.00

8.00

1.60

Medicamente

20.04.01

4.00

4.00

0.31

Materiale sanitare

20.04.02

4.00

4.00

1.29

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

641.22

33.03

674.25

215.34

Uniforme si echipament

20.05.01

150.00

150.00

3.05

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

491.22

33.03

524.25

2 12.29

Deplasări, detasari, transferări

20.06

27.00

0.00

27.00

4.33

Deplasaț i interne, detasari, transferări

20.06.01

27.00

27.00

4.33

Deplasări in străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercclare-dezvoltare

20.10

Cârti,publicații si materiale documentare

20.1 1

1.00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.1 3

23.00

23.00

4.36

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

20.17

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

(.'oulribu 111 ale administrativi publice locale la realizarea mior lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologic

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente im prumuturilor

20.24


Denumirea indicatorilor


Comisioane si alic costuri aferente imprumultirilor externe

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

Stabilirea riscului de tara

(.'hclt.judiciarc si cxlrajiidiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivii dispozițiilor legale

Programe pentru sanatate

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Fondul Primului ministru

Executarea silita a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TI IU L III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice interne

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe

Alte (lobatizi

Ti IU I IX SI BVEXT II

 • I 11 l.l'I.V EO.XDl HI DE REZERVA

1ITH l. VI l RAXSEERl'Rl INTRE V NI IA TI ALE

ADMINISTRAȚIEI 1’1 BLICE

niLl LVII ALTE TRANSEERl'RI

 • II TU T. VIII ASIST "EXT A SO( I A1.A

ȚIȚEI I IX ALTE CIIELT ITELI

70. CHELIT IELI DE CAPITAL (70=71 + 72)

I I IU 1. \ ACTIVE XEEIN.AXCIARE

(71.01471.02)

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

Construcții

Mas ini.echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

Stocii ri

mu XI UTIVE I IX XXX I.ARE

79.OPI.RAIH XI E1X ANC1ARE (79=80+81)

IU I l I. XII IMPRIMI TI ’RI

ITfl.1 1 XIII RAMBl RSARE DE CRED! I E

lUU 1. XIX REZERVE, EXl EDENT/DEEICITinfluente

+/-


20.24.01


20.24.02


20.24.03


20.25


20.26

20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04


20.30.06


20.30.07


20.30.08

20.30.09

20.30.30

30

30.01

30.01.01

30.01.02

30.02

30.03

40

50


51


55

57

59

70


71


71.01

71.01.01

71.01.02


71.01.03


71.01.30

71.02

72

 • 79

 • 80

81

90


2,637.60


2,626.60


2,740.50


2,740.50


2,740.50


874.15


1.866.35


640.50


640.50


170.62


170.62


170.62


-84.38


255.00■ ■ /Vla i = / 3J ,08.20®Zl


3,278.10


1,034.76

1,034.76

1,034.76
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

•t r*

VM K., . ,■

Sj&AtîOV * ,


'£-4i


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOME PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești

și a emis:
SECRETAR, Popa GheorgheData: