Hotărârea nr. 296/2009

Hotãrârea nr. 296 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

ROM AMA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

HOTĂRÂREA NR. 296

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009

al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și a consilierilor Cătălina Nicoleta Bozianu, Constantin Popa și Gheorghe Popa, precum și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009;

ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești nr. 4 /19.06.2009, art.6;

având în vedere Hotărârea nr. 1468 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 309 / 1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat și din învățământul particular acreditat;

luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 235 / 2008 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 248 / 31.10.2007 referitoare la stabilirea unui nou cuantum pentru autorizațiile de transport gratuite pentru persoanele care beneficiază de protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată;

având în vedere prevederile Legii nr. 18/29.02. 2009 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2009 și Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001, republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre;

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Dată în Ploiești, astăzi, 23 septembrie 2009.

Președinte de ședință, Costel Hdtghidan ;'’•<; ^Contrasemnează Secretar, V Maria Magdalena Mazâlu

EXPUNERE DE MOTIVE


Ia proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești


Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru anul 2009 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.77 / 31.03.2009 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.258 /24.08 .2009, se propune o nouă rectificare în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 republicată și actualizată, privind finanțele publice locale, a Legii Bugetului de Stat pe anul 2009 nr. 18/27.02.2009.

Rectificarea de buget s-a impus ca o consecință a aplicării prevederilor legislației în vigoare, în sensul că anumite categorii de persoane defavorizate, respectiv : elevi, studenți, veterani de război, deținuți politici, luptători în revoluție,pensionari și persoane mai mari de 65 de ani și 75 de ani, femei și bărbați, beneficiază de protecție socială pentru transportul public de călători.

Astfel pentru sumele alocate de la buget în vederea asigurării în continuare a protecției sociale anumitor categorii defavorizate de persoane, se va rectifica în plus cu suma de +6.000 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.Consilieri, Cătălina Nicoleta Bozianu

Paul Palaș Ion lancu Constantin Popa Gheorghe Popa


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru anul 2009 rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.258 /24.08 .2009 se propune a fi supus unei noi rectificări în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale republicată și actualizată, a Legii Bugetului de Stat pe anul 2009 nr. 18 / 27.02.2009.

în anexa nr.l la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești veniturile totale s-au rectificat în minus cu suma de 10.194,5 mii lei și provin din nerealizarea veniturilor din: bilete și abonamente, convenții și alte activități.

Această nerealizare se datorează nemajorării tarifului la bilete și abonamente,element ce a stat la baza elaborării bugetului inițial aprobat, a efectelor crizei economice care a condus la pierderea unor contracte de transport în sistem de curse regulate speciale.

Referitor la acordarea de protecție socială pentru transportul anumitor categorii defavorizate de persoane (elevi, studenți, veterani de război, deținuți politici, luptători în revoluție,pensionari și persoane mai mari de 65 de ani și 75 de ani, femei și bărbați), este necesar să precizăm că prin aplicarea prevederilor legislației în vigoare,suma alocată prin buget este insuficientă, acoperind parțial deconturile aferente lunii august anul curent.

A

In acest context suma de rectificat în plus este de 6.000 mii lei, astfel asigurându-se continuitatea prestării serviciului către aceste categorii defavorizate de călători.Menționăm că suma de rectificat în plus pentru acordarea de protecție socială pentru transportul anumitor categorii defavorizate de persoane a fost fundamentată în conformitate cu prevederile stipulate în legi, decrete, hotărâri de guvern, hotărâri ale consiliului local, alte acte normative. Anexăm la prezentul raport cuntumul pe tipuri de protecție socială cu temeiul legal aferent.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.^1 Regi a Autonomă de Transport Public P


Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228,


BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE (RECTIFICARE)Nr. crt.

Indicatori

Nr. rd.

_____

BVC 2009 rectif. cf.HCL nr.258 /24.08.2009

LA'î

Diferențe de rectificat

BVC 2009 rectificat

o

1

2

3

4

5

I-

VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 05 ), din care:

01

84.194,5

-10.194,5

74.000,0

1.

Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04) ,din care:

02

84.009,5

-10.194,5

73.815,0

a)

Venituri din activitatea de bază, din care :

03

72.989,5

-5.734,5

67.255,0

- bilete și abonamente casierie

39.429,0

- 9.074,0

30.355,0

- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, deținuți politici, elevi, studenți și pensionari

23.000,0

+6.000,0

29.000,0

- sume asistență socială pentru transport handicapați

3.300,0

-

3.300,0

- convenții

7.260,5

-2.660,5

4.600,0

b)

Venituri din alte activități

04

11.020,0

-4.460,0

6.560,0

2.

Venituri financiare

05

185,0

185,0

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 07 + rd. 18)

06

84.194,0

-10.194,0

74.000,0

1.

Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:

07

82.794,0

-9.524,0

73.270,0

*)

Cheltuieli materiale

08

29.733,0

-8.224,0

21.509,0

Cheltuieli cu personalul, din care:

09

47.361,0

47.361,0

- salarii, indemnizații

10

34.724,0

34.724,0

- tichete masă

2.205,0

2.205,0

-contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325% fond de risc accident de muncă și boli profesionale

11

7.335,0

7.335,0

-ajutor de șomaj (0,5%) • fond de garanție a creanțelor salariate

12

174,0

174,0

- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G. nr. 88/2006 și Leg.nr.19/2007

13

1.806,0

1.806,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

1.117,0

1.117,0

- contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la pers.juridice (0,85%)

15

295,0

295,0

- vărsăminte de la pers.juridice pentru pers.cu handicap neâncadrate

128,0

128,0

-fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)

16

694,0

694,0

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele

17

5.700,0

-1.300,0

4.400,0

2.

Cheltuieli financiare

18

1.400,0

-670,0

730,0

HI.

REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

19

0,5

-0,5

IV.

ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care

20

-

fond de rezervă

21

-

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANn PRECEDENȚI

22

-

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

23

-

VII.

PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit O.M.F. nr 144/2005) din care:

24

-

a)

Rezerve legale

25

-

b)

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

26

-

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat

27

-

.. ‘J)

Alte repartizări prevăzute de lege-fond de dezvoltare

28

-

e)

Până la 10% pentru participarea salariaților la profit

29

-


Nr. crt.

Indicatori

Nr. rd.

BVC 2009^ rectif.

nr.2^8^

/24.0$2b09 U

Diferefițe de   >

Nredjficat *

BVC 2009 \rectificat

0

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

30

11 <

1 «

V. t»

8)

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)

31

L 1

-

VIII.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

32

6.415,0

6.415,0

1.

Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe

33

915,0

915,0

2.

Alocații de la buget, din care :

- leasing financiar aferent contractelor pentru autob. MAN și BMC

34

5.500,0

5.500,0

5.500,0

5.500,0

3.

Alte surse; CIVITAS 11-35%

35

-

-

X.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

36

6.415,0

6.415,0

1.

Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

37

2.

Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:

38

- interne

39

- externe

40

XI.

DATE DE FUNDAMENTARRE

41

1.

Venituri totale

42

84.194,5

74.000,0

2.

Costuri aferente volumului de activitate

43

84,194,5

74.000,0

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

44

1.172

1.172

4.

Nr. mediu personal total

45

1.172

1.172

5.

Fond de salarii, din care:

46

34.724,0

34.724,0

«)

fond de salarii aferent posturilor blocate

47

-

-

b)

fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit OUG nr. 79 /2008, cu modificările și completările ulterioare, din care:

48

124,4

124,4

- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salarială, potrivit OUG nr. 79/2008 cu modificările și completările ulterioare

49

59,4

59,4

c) fond de salarii aferent pers, angajat pe bază de contract individual de muncă

51

34.599,8

34.599,8

6.

Câștigul mediu lunar pe salariat

52

2.460,0

2.460,0PROTECȚIE SOCIALĂ CUVENITĂ ANUMITOR CATEGORII SOCIALE DEFAVORIZATE DE CĂLĂTORI 8 LUNI 2009


Nr. ort

Tip protecție socială

Nr. buc

Valoare fără TVA 8 luni - mii lei -

Teniei legal

8 luni

medic/lună

1

- pensionari

48,299

48,299

19,151

HCLM nr, 171 / 27.07. 2006, IICLM nr.30 / 09,02.2007,

HCLMnr. 59 / 28.03.2007, HCLM nr. 175/24.07.2007, HCLMnr,248/31.10.2007, HCLMnr. 235/30.09.2008

2

- handicapați

6,157

6,157

2,181

HCLM nr. 275 / 30,10.2008, Ord. Nr.62 / 2007, Leg. nr.448 / 20

3

- veterani, revoluționari, deținuți politici

2,977

372

250

Leg. nr. 44 /1994, republicată, Leg, Nr. 341 / 20.07,2004, republicată, Decret lege nr. 118/1990, republicată

4

- studenti din care:

128,450

16,056

389

HCLMnr. 107/01.09.2004

- ab. 1 tr. 50 %

10,100

127

- ab. 2 tr. 50 %

5,870

148

- studenti orfani 40 bilete

23,560

24

- studenti caministi 10 bile

88,920

90

5

- elevi din care :

49,037

6,130

928

HG. Nr. 309/06.05.1996,Ord, nr. 4055 /05.06.1996

X

- ab.l tr, 50 %

41,884

528

- ab.2 tr. 50 %

2,887

73

- ab.tto tr. 50 %

122

5

- ab.l tr. 100%

91

2

- ab.2tr. 100%

617

31

- ab.tto tr. 100%

3,436

289

TOTAL

22,899

----------------------------------------ZLăJ
^Regia Autonomă de Transport Public


Ploieștt str. Gâgeni nr. 88 cod 100137, tel (40-244) 543751, tsx. (40-244) 513228, e-ntatt ; RAI**

HfcGtST«< Nr

' 2G*.JLă«

HOTÂRÂREA 4 DIN 19.96.2009

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL RA.T.P. PLOIEȘ

EXTRAS

Consiliul de Administrație al R.A.TJP, PLOIEȘTI, numit prin HOTĂRÂRILE nr. 214/ 15.08.2008 și nr. 18/26.02J009 ale CONSILTOLLl LOCAL AL MTINICIPrULUI PLODEȘTI, respectiv;

Domnul Radu Popescu- Președinte

Doamna Camelia Vasilc - Membru

Doamna Anda Păușan - Membru

Domnul ClaudiuRâmneanțu-Membru

Domnul Daniel Puiu Neagu - Membru

HOTĂRĂȘTE:

Ari. 6. Avizează proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a R.A.T.P. Ploiești și îl înaintează spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform referatului tir. BTA 8572 /19.06.2009.

Răspunde: Biroul Buget Tarife-Andize Economice

Termen: imediat


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


li « Lî A W'.

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA^^

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

i - 3

OULUI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești5i" fjAt          ,______________

Ou

Al ț'TN'V' UjAĂ *

Ci

— UT       fh)

f&P'TiC'i         3 /                       x

                         K;r

7>

A               u 2^ 2 L    )

Ar  f ^7^7^

) / M Po rSĂvâ ( 7&1A P&

/

Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘTPROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public PloieștiSECRETAR, Sirbu GheorgheData:


.23.O 9 -