Hotărârea nr. 291/2009

Hotãrârea nr. 291 privind modificarea Hotăr\rii Consiliului Local nr. 220/13.07.2009 privind preluarea prin cesiune a mărcilor OSIM deţinute de Federaţia Sindicatelor Libere din Petrol, precum şi măsuri premergătoare de preluare a acţiunilor de la SC FC Petrolul SA

ROMANI A

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOT ARAREA NR. 291 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/13.07.2009 privind preluarea prin cesiune a mărcilor OSIM deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol, precum și măsuri premergătoare de preluare a acțiunilor de la S.C. F.C. Petrolul S.A.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești - domnul Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/13.07.2009 privind preluarea prin cesiune a mărcilor OSIM deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol, precum și măsuri premergătoare de preluare a acțiunilor de la S.C. F.C. Petrolul S.A., în sensul propunerii de înlocuire a unui membru din Consiliul de Administrație al S.C. F.C. Petrolul S.A ;

In temeiul art. 36 alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Aprobă modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 220/13.07.2009 în sensul înlocuirii domnului Tiberiu Baroian cu domnul Crîngu Alexandru.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2009 rămân neschimbate.

Art. 3 - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 7 septembrie 2009

Președinte de ședință,; Costel Horghidan /ll


/ X /' V w


Contrasemnează Secretar, Maria Magdalena Mazâlu

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.

220/13.07.2009 privind preluarea prin cesiune a mărcilor OSIM deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol, precum și măsuri premergătoare de preluare a acțiunilor de la S.C. F.C. Petrolul S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2009 au fost aprobate contractul de cesiune marcă, contractul ce licență marcă precum si un protocol.

Prin acest Protocol, S.C. “F.C. Petrolul” S.A. Ploiești și S.C. “Piețe și Hale” S.A. Ploiești convin să cesioneze/preia în viitor, acțiunile deținute de echipa de fotbal, în situația în care aspectele de natură financiară cu care se confruntă în acest moment S.C. Petrolul vor fi rezolvate definitiv.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2009 au fost deja propuși 3 membri pentru Consiliul de Administrație, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 263/2009 au fost propuși ceilalți 4 membri.

Ca urmare a demisiei domnului Tiberiu Baroian din funcția de director general al F.C. Petrolul S.A. Ploiești și având în vedere anumite măsuri organizatorice, se propune înlocuirea acestuia cu domnul Crîngu Alexandru.

Față de aspectele menționate supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR

ANDREI LIW VOLOSEVICI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIORAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind stabilirea reprezentanților Municipiului Ploiești care urmează a fi propuși în Consiliul de Administrație al S.C. F.C. Petrolul S.A.

Autoritatea administrației publice locale, urmare a inițiativelor provenite din sfera iubitorilor de fotbal, a analizat posibilitățile legate de sprijinirea unei echipe de fotbal, care să continue performanțele și tradițiile acestui sport, la nivelul municipiului.

Un pas important în realizarea acestui proiect l-a reprezentat preluarea prin cesiune de către Municipiul Ploiești a mărcilor cu sigla “PETROLUL” deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2009 au fost aprobate contractul de cesiune marcă, contractul ce licență marcă precum si un protocol.

Prin acest Protocol, S.C. “F.C. Petrolul” S.A. Ploiești și S.C. “Piețe și Hale” S.A. Ploiești convin să cesioneze/preia în viitor, acțiunile deținute de echipa de fotbal, în situația în care aspectele de natură financiară cu care se confruntă în acest moment S.C. Petrolul vor fi rezolvate definitiv.

Printre condițiile impuse în protocol se numără și aceea de numire de către acționari a membrilor Consiliului de Administrație în baza propunerilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești, precum și condiția majorării numărului de membri ai Consiliului de Administrație a Societății de la 3 la 7 membri, numiți la propunerea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2009 au fost deja propuși 3 membri pentru Consiliul de Administrație, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 263/2009 au fost propuși ceilalți 4 membri.

Ca urmare a demisiei domnului Tiberiu Baroian din funcția de director general al F.C. Petrolul S.A. Ploiești și având în vedere anumite măsuri organizatorice, se propune înlocuirea acestuia cu domnul Crîngu Alexandru.

Față de aspectele menționate supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

Director

r

Luminița Gaborfi

A

N

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1«

'■ț


PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/13.07.2009 privind preluarea prin cesiune a mărcilor OSIM deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol, precum și măsuri premergătoare de preluare a acțiunilor de Ia S.C. F.C. Petrolul S.A.

și a emis:CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/13.07.2009 privind preluarea prin cesiune a mărcilor OSIM deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol, precum și măsuri premergătoare de preluare a acțiunilor de la S.C. F.C. Petrolul S.A.

și a emis:
Data:             **          '