Hotărârea nr. 289/2009

Hotãrârea nr. 289 privind completarea Hot\r@rii Consiliului Local nr. 260/24.08.2009 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor pentru chiriaşii imobilelor care au făcutobiectul legilor proprietăţiişi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 289 referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/24.08.2009 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a doamnei viceprimar Carmen Dumitru si a domnilor consilieri Nicolescu Sava Mihai, Calota Emil, Popa Gheorghe, Tincu Marin si Marcu Valentin si Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr.260/24.08.2009;

Având in vedere prevederile art.42, 43 si anexa nr.l din Legea 114/1996, Legea privind locuințele, republicata si actualizata;

A.

In temeiul art. 13 si 15 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata si actualizata;

In conformitate cu art.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

In temeiul art.36, alin 6, lit.a, pct.17 din Legea nr.215/20001, privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/2009 cu un nou articol, care va avea următorul conținut:

„Aprobă înscrierea pe lista cu ordinea de prioritate pentru anul 2010 pentru repartizarea locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății a familiilor care dețin în momentul de față cu titlu de chiriaș locuința socială. Acestea vor fi depunctate cu câte 20% din numărul total de puncte acumulate".

Art.2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3 Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 7 septPreședinte de ședinț^^/ <^5^ Coste! Horghidan


ontrasemnează Secretar, //Maria Magdalena MazâluROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE          //        ••  . -v:

la proiectul dehotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Lbcăl nr. 260/24.08.2009 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor repartizare a locuințelor sociale             ""—

In exercitarea atribuțiilor ce-i revin in baza Legii 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata, Consiliul Local asigura, potrivit competentelor sale si in conformitate cu Legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

Deși art.13 si 15 din Legea 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata si actualizata, prevedeau clar obligativitatea foștilor proprietari de a incheia contracte de inchiriere cu chiriașii pe o perioada de 5 ani, au fost cazuri in care acest lucru nu s-a materializat, chiriașii fiind evacuați.

In perioada 2002-2006, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a repartizat locuințe sociale unui număr de 8 familii de chiriași.

Având in vedere ca incepand din anul 2007, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat liste de prioritate separate pentru chiriașii care au locuit in imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății, acestora repartizandu-se in ordinea inscrisa locuințele disponibilizate din vechiul fond de stat si apartamentele construite de A.N.L. (in cota de 20%), cele 8 familii care dețin in acest moment cu titlu de chiriaș locuințe sociale au depus dosare pentru a fi inscrise pe lista de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății.

Ținând seama de faptul ca familiile sunt numeroase si ca locuințele sociale nu indeplinesc condițiile prevăzute de lege privind norma locativa, propunem ca acestea sa fie inscrise pe lista de prioritate, dar sa fie depunctate cu cate 20% din numărul total de puncte acumulate.

Fata de cele de mai sus, supunem atenției si aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

VICEPRIMAR, Carmen DumitruCOMISIA 5, Niculescu Sava Mihai Calota Emil Popa Gheorghe Tincu Marin Marcu Valentin


Aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata si actualizata, a condus la restituirea in natura inca din anul 2002 a unor imobile in care locuiau numeroase familii de chiriași.

Deși art. 13 si 15 din sus-amintita lege instituia cadrul legal privind protecția sociala de care puteau beneficia chiriașii proveniti din imobilele restituite foștilor proprietari, in sensul obligativității acestora de a incheia contracte de inchiriere pe o perioada de 5 ani de la data punerii in posesie, au fost cazuri in care acest lucru nu s-a materializat, multi chiriași fiind evacuați.

In intervalul de timp 2002 - 2006 s-au repartizat locuințe sociale unui număr de 8 familii de chiriași evacuați.

începând cu anul 2007, Consiliul Local a aprobat liste de prioritate separate pentru chiriașii care au locuit in imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății. In ordinea inscrisa pe aceste liste s-au repartizat locuințele disponibilizate din vechiul fond de stat aflat in patrimoniul privat al municipiului Ploiești si in cota de 20% din apartamentele construite din fonduri A.N.L.

In acest context, cele 8 familii, care dețin in acest moment cu titlu de chiriaș locuințe sociale, au solicitat inscrierea pe listele de prioritate intocmite pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății. Aceștia si-au motivat solicitarea prin faptul ca au familii numeroase si spațiul pe care-1 ocupa in locuințele sociale nu este suficient si nu este de natura sa asigure confortul necesar.

Precizam ca locuințele sociale deținute sunt alcătuite din /camere individuale in suprafața de 10-20 m.p. si dependințe comune.         1

Tanand cont de cele precizate, supunem spre analiza si a0rd%arc-Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.                              ''C//-'

VIZAT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA AD-TIE PUBLICA

JURIDIC-CONTENCIOS

DIRECTOR,

Luminița Gaborfi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI               GK'?

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5                       LS        L*

V'. «H Mi

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORIM^^UBEȚ^ RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTL^ȚftȚlfși

RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/24.08.2009 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare

și a emis:

_____________


Data:         7^^


SECRETAR, Marcu Valentin