Hotărârea nr. 283/2009

Hotãrârea nr. 283 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA                            ȘV

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 283

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu și a domnilor consilieri: Palaș Paul, Iancu Ion, Popa Constantin și Popa Gheorghe, precum și Raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Ploiești.

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 264/24.08.2009 privind asocierea Municipiului Ploiești cu SC FC Petrolul SA în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii și proiecte de interes public local, având ca obiectiv principal funcționarea echipei de fotbal FC Petrolul SA.

In conformitate cu prevederile art.19 al.(2), art. 20 al.(l) lit.c și art. 49 al.(4) și al. (7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 al. (4) lit.a și art.45 al.(2) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin virarea de credite bugetare în sumă de 1489,00 mii lei, către bugetul propriu al Municipiului Ploiești din cadrul articolului bugetar 20.01.09 conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești și Clubul Sportiv Municipal Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 7 septembrie 2009.

Președinte de ședință. Costel Horghid;


___ Contrasemnează Secretar, pTAĂ/\Maria Magdalena MazâluROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești


Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.72/19.03.2009 s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

în baza art. 36 al.(2) lit.d și al.(6) lit.a pct.6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, având în vedere că în anul 2009 s-a prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, suma de 1489,00 mii lei pentru finanțarea și realizarea în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local pe ramura de sport fotbal.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 264/24.08.2009 s-a aprobat asocierea Municipiului Ploiești cu SC FC Petrolul SA în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, având ca obiectiv principal funcționarea echipei de fotbal SC FC Petrolul SA în baza unui contract de asociere între Municipiul Ploiești și SC FC Petrolul SA în temeiul art.36 al.(7) lit.a din Legea nr. 215/2001.

în situația dată se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin diminuarea cu suma de 1489,00 mii lei a cheltuielilor și transferul sumei de 1489,00 mii lei in cheltuielile bugetului propriu al Municipiului Ploiești.

Pentru acest considerent supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

CătălinaCNi&ofeta


RAPORT DE SPECIALITATE / la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2009Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.72/19.03.2009, de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești in anexa nr.l, s-a prevăzut suma de 1489,00 mii lei pentru finanțarea și realizarea în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local pe ramura de sport fotbal.

Creditul bugetar în sumă de 1489,00 mii lei este aferent activităților sportive la titlul 20 Bunuri și servicii, articol bugetar 20.01.09.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.264/24.08.2009 s-a aprobat asocierea Municipiului Ploiești cu SC FC Petrolul SA în baza unui contract de asociere între Municipiul Ploiești și SC FC Petrolul SA în temeiul art.36 al.(7) lit.a din Legea nr. 215/2001, ce are ca obiectiv principal finanțarea și realizarea în comun de acțiuni, servicii și proiecte de interes public local.

în principal aportul Municipiului Ploiești va consta în cadrul contractului de asociere în asigurarea de fonduri din bugetul local și/sau sponsorizări.

Față de cele prezentate, în situația dată se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin diminuarea cu suma de 1489,00 mii lei prevăzută la titlul 20 - Bunuri și servicii, articol bugetar 20.01.09 și transferul sumei de 1489,00 mii lei în cheltuieli bugetului propriu al Municipiului Ploiești.

în baza aspectelor menționate propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

Vizat,

Mnicipiul Ploiești,

Direcția economică,          Serv.buget, împrumuturi,Contracte,

Director,                            Șef Serviciu,

ec. Nicoleta Crăciunoiu                       K /(

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, f

Director,                    ȘeLSe^.Ein

ing. Pană Gheorghe                y / Zec/Mț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI Ploiești, str. Milcov nr. 1, județul Prahova


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009


UM = mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

BVC 2009 conform HCL 72/2009 si ref

nr. 2159/07.08.2009

Influiente rectificare +/-

BVC 2009 rectificat

A

B

C

1

2

3

TOTAL VENITURI

4540,00

3051,00

VENITURI PROPRII

180,00

180,00

VENITURI DIN SUBVENȚII

4360,00

2871,00

TOTAL CHELTUIELI

1

4540,00

1489,00

3051,00

01 CHELTUIELI CURENTE

2

4540,00

1489,00

3051,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

435,00

0,00

435,00

Cheltuieli salariale in bani

4

10.01

340,00

0,00

340,00

Salarii de baza

5

10.01.01

229,00

229,00

Salarii de merit

6

10.01.02

0,43

0,43

Indemnizație de conducere

7

10.01.03

17,00

17,00

Spor de vechime

8

10.01.04

54,00

54,00

Sporuri pentru condiții de munca

9

10.01.05

16,26

16,26

Alte sporuri

10

10.01.06

0,00

0,00

Ore suplimentare

11

10.01.07

0,00

0,00

Fond de premii

12

10.01.08

23,31

23,31

Prima de vacanta

13

10.01.09

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

14

10.01.10

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

15

10.01.11

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din

16

10.01.12

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

17

10.01.13

0,00

0,00

Indemnizații de detașare

18

10.01.14

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

19

10.01.30

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura

20

10.02

0,00

0,00

|Alte drepturi salariale in natura

21

10.02.30

0,00

0,00

Contribuții

22

10.03

95,00

95,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

23

10.03.01

69,61

69,61

Contribuții de asigurări de șomaj

24

10.03.02

2,23

2,23

Contribuții de asigurări sociale de sanat

25

10.03.03

18,60

18,60

Contribuții de asigurări pentru accident

26

10.03.04

1,59

1,59

Contribuții pentru concedii si indemniz

27

10.03.06

2,97

2,97

Contribuție angajat, fond garantare

28

10.03.07

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

29

20

4105,00

1489,00

2616,00

Bunuri si servicii

30

20.01

3821,17

1489,00

2332,17

Furnituri de birou

31

20.01.01

4,50

4,50

Materiale pentru curățenie

32

20.01.02

4,00

4,00

încălzit, iluminat si forța motrica

33

20.01.03

94,00

94,00

Apa, canal si salubriatata

34

20.01.04

5,00

5,00

Carburanți si lubrefianti

35

20.01.05

28,00

28,00

Piese de schimb

36

20.01.06

7,50

7,50

Posta , telecomunicații, radio, tv intern.

37

20.01.08

15,50

15,50

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

38

20.01.09

3636,67

1489,00

2147,67

Alte bunuri si servicii pentru intretinere

39

20.01.30

26,00

26,00

Reparații curente

40

20.02

27,50

27,50

Hrana

41

20.03

36,00

36,00

Hrana pentru oameni

42

20.03.01

36,00

36,00

Hrana pentru animale

43

20.03.02

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare

44

20.04

27,87

27,87

Medicamente

45

20.04.01

20,68

20,68

Materiale sanitare

46

20.04.02

7,19

7,19

O ^•■4,;

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

BVC 2009 conf^m

HCL 72/2009 ișf nr. 2159/07.08.P0C&

Influente

B^^J2009 rectificat . uo» II

A

B

C

A          IV‘ '

1

/&' “Vr

Bunuri de natura obiectelor de inventar

47

20.05

35k9&

'<1^35,96

Uniforme si echipament

48

20.05.01

32 X

32,46

Lenjerie si accesorii de pat

49

20.05.03

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

50

20.05.30

3,50

3,50

Deplasări, detasari, transferări

51

20.06

9,00

9,00

Deplasări interne , detasari, transferări

52

20.06.01

7,50

7,50

Deplasări in străinătate

53

20.06.02

1,50

1,50

Cârti, publicații si materiale documentare

54

20.11

4,00

4,00

Consultanta si expertiza

55

20.12

0,00

0,00

Pregătire profesionala

56

20.13

1,00

1,00

Protecția muncii

57

20.14

3,00

3,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea

58

20.19

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

59

20.24

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente impr

60

20.24.01

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente impr

61

20.24.02

0,00

0,00

Alte cheltuieli

62

20.30

139,50

139,50

Protocol si reprezentare

63

20.30.02

3,00

3,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

64

20.30.30

136,50

136,50

CHELTUIELI DE CAPITAL

65

70

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

66

71

0,00

0,00

Active fixe

67

71.01

0,00

0,00

Mașini echipamente si mijloace de trans

68

71.01.02

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica alte active

69

71.01.03

0,00

0,00

Alte active fixe

70

71.01.30

0,00

0,00

Director, ing. PanațGheorghe


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

și a emis:
Data:                 %