Hotărârea nr. 279/2009

Hotãrârea nr. 279 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Ridicare restrictie de construire până la elaborare PUD pentru construire locuintă P+1E cu piscină si teren tenis, bransamente utilităti, împrejmuire, Tarla 39, parcela 569/48, Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 279


Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D. pentru construire locuință P+1E cu piscină și teren tenis, branșamente utilități, împrejmuire”

Tarla 39, parcela 569/48, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Horghidan Costel, Mateescu Marius, Sicoie Florin Lucian și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului PĂTRĂNESCU VIOREL, Planul Urbanistic de Detaliu - “Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D. pentru construire locuință P+1E cu piscină și teren tenis, branșamente utilități, împrejmuire”, Tarla 39, parcela 569/48, Ploiești;

în baza Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată;

In temeiul art. 36 alin. 1 și alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Avizul nr. 065 din 02.07.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART. 2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D. pentru construire locuință P+1E cu piscină și teren tenis, branșamente utilități, împrejmuire”, Tarla 39, parcela 569/48, Ploiești, la solicitarea domnului PĂTRĂNESCU VIOREL, cu condiția respectării avizului nr. 065 din 02.07.2009 al CTATU, anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l, terenul care face obiectul acestui PUD se află în intravilan și este proprietate particulară în cote indivize a numiților Pătrănescu Viorel și Pătrănescu Alexandra (1/2), respectiv Nicolescu Daniela Carmen (1/2) Conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.2365/01.08.2008, având suprafața de 3.007,00 mp.

ART. 3 Planul Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 1, va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART. 4 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hptăEg


Knz

Dată în Ploiești, astăzi 2/41


WMtrasemnează secretar

___


u

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE


Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D. pentru construire locuință P+1E cu piscină și teren tenis, branșamente utilități, împrejmuire”

Tarla 39, parcela 569/48, Ploiești

Beneficiar : PĂTRĂNESCU VIOREL

Proiectant: c.arh.Constantin DRĂGHICI

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, a Legilor nr.350/2001 și nr.289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic de Detaliu - “Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D. pentru construire locuință P+1E cu piscină și teren tenis, branșamente utilități, împrejmuire”, Tarla 39, parcela 569/48, Ploiești;

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda domnului PĂTRĂNESCU VIOREL în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară în cote indivize a numiților Pătrănescu Viorel și Pătrănescu Alexandra (1/2), respectiv Nicolescu Daniela Carmen (1/2) Conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.2365/01.08.2008, având suprafața de 3.007,00 mp.

Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 172/23.05.2008 imobilul are următoarele caracteristici:

 • > amplasament: UTR S 8a

 • > destinația terenului :

o L - zonă de locuit

■ LI - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat)

o POT maxim=45%

o CUT maxim 1,3

o suprafața teren = 3.006,00mp (acte), respectiv 3.007,00 (măsurători) o regim de înălțime = max. P+2 (10 metri)

o terenul are acces la drum de exploatare și posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă

parcela construibilă pentru construcții în regim de construire înșiruit, cuplat, izolat (front la stradă mai mare de 12,00ml și suprafața mai mare de 350,00mp)

o

o

o o

o


retragere minimă obligatorie față de aliniamentul străzii - 6,00ml retragere față de limita posterioară a parcelai' im 5,00ml retragere față de limitele laterale ale                     ,00ml


distanța minimă dintre clădirile de ^^ac^ișKpp lă = minim 4,00ml

aspectul exterior al clădirilor: se i                     i unor false

mansarde; garajele și anexele vizibile Îft>kpîrcpl^fe^ublice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădiprincipală

toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice

o împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.00ml din care un soclu opac de 0,60 și o parte transparentă dublată cu gard viu; gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 2.50ml.

> Utilizări admise:

 • ■ locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat); echipamente publice specifice zonei rezidențiale; scuaruri publice

 • > Utilizări admise cu condiționări:

»

 • ■ se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45°, suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent; se admit funcțiuni comericale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250,00mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber la parcelei pentru depozitare și producție; funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 250,00mp se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații PUD

 • > Utilizări interzise:

■ funcțiuni comericale și servicii profesionale care depășesc suprafața de 250,00 mp ADC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare; activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00; realizarea unor false mansarde; anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistente; construcții provizorii; instalarea in curți a panourilor pentru reclame; depozite en-gros; depozitari de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deseurile urbane; depozitarea pentru vanzare a unor

cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice; activitati productive care utilizează pentru depozitare si porductie terenul vizibil din circulații publice; statii de betoane^_autobaze; statii de intretinere auto cu capacitatea peste 3          Âț^fetorii chimice;

lucrări de terasament de natura sa afectâ^^afpe^jameMin spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adpS6nt^^ș^

> Nota: Terenul de tenis se va autoriza doar pentftjTo^ifera pjjopjfie intrucat nu se incadreaza in reglementările admise penti                 la, zona nu

permite dotări pentru agrement

Acest PUD a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 2359 din 27.01.2009.

OBIECTUL acestui P.U.D. îl constituie întocmirea unei documentații tehnice pentru ridicarea interdicției de construire impuse prin PUZ „Hipodrom” în vederea construrii unei locuințe cu piscină, terenuri de tenis, branșamente la utilități, împrejmuire.

în urma analizei documentației elaborate de către c.arh.Constantin Drăghici constatăm:

 • -  ridicarea restricției de construire impusă prin P.U.Z. “Hipodrom” și modificarea retragerilor față de limitele laterale ale parcelei.

 • -  funcțiunea propusă - locuire

 • -  P.O.T.propus = 45,00%

 • -  C.U.T.propus = 1,30

 • -  Regim maxim de înălțime propus - P+2E

 • -  restricție definitivă de construire pe lățime de 3,21 ml pentru majorare drum

 • -  Retrageri propuse :

o retragere față de aliniament stradă propus - 9,00ml

o retragere posterioară propusă - 28,50ml (terenul 2 de sport ce se va amenaja)

o retrageri laterale propuse :

 • - 2,00m, respectiv 2,80m (locuință)

 • - 2,00ml și 3,00ml (piscina)

 • - 0,00ml (terenurile de sport)

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri :

 • -  privind utilități urbane :

o alimentare cu apă și canalizare : nr.l 12/2009

o alimentare cu energie electrică : nr.622/09.04.2009

o alimentare cu gaze naturale : nr.2/0062/10.03.2009

o telefonie : nr.396/05.03.2009

 • -  privind :

o protecția mediului: nr.2121/16.03.2009

 • -   altele :

o Comisia Municipală ptr.Transport: nr.011383/19.05.2009

o Poliția Rutieră: nr.350416/08.05.2009

o SC CONPET SA : nr. 1987/23.03.2008

o SC TRANSGAZ SA : nr.ETB/179/23.03.2009

în ședința din data de 02.07.2009 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului și Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliu - “Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D. pentru construire locuință P+1E cu piscină și teren tenis, branșamente utilități, împrejmuire”, Tarla 39, parcela 569/48, Ploiești și ) și conform avizului nr. 065 din data de 02.07.2009 a fost avizată favorabil

cu următoarea condiție :

9

o autorizația de construire pentru obiectivul de inv concomitent cu cele pentru utilități, pe baza un de asigurare a necesarului minim de utilități te


rfi^l$idî^Use va emite

cu soluții


Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic de Detaliu/^ care restricție de construire până la elaborare P.U.D. pentru construire locuință P+1E cu piscină și teren tenis, branșamente utilități, împrejmuire”, Tarla 39, parcela 569/48, Ploiești, întocmit de c.arh.Constantin Drăghici.

ARHITECT ȘEF,

arh.Simona Elena MUNTEANU


DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,


ing.Rita Marc NEAGU

T>-


ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITANĂ

T/DaniklDUMITRU

.......


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Privind aprobarea Planului Urbaniști

X                                                                  \\ .  r,'     __

construire


“Ridicare restricție de construire până la elaborare P.Uu/|f)ețffc locuință P+1E cu piscină și teren tenis, branșamente utilități;prejmuire”

Tarla 39, parcela 569/48, Ploiești

Beneficiar : PĂTRĂNESCU VIOREL Proiectant: c.arh.Constantin DRĂGHICI

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic de Detaliu -“Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D. pentru construire locuință P+1E cu piscină și teren tenis, branșamente utilități, împrejmuire”, Tarla 39, parcela 569/48, Ploiești, întocmit de c.arh.Constantin Drăghici.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda domnului PĂTRĂNESCU VIOREL în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea nr.172 din 23.05.2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin documentația tehnică propunându-se ridicarea restricțiilor de construire impuse până la elaborarea unei documentații de urbanism PUD, respectând prevederile Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic de Detaliu - “Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D. pentru construire locuință P+1E cu piscină și teren tenis, branșamente utilități, împrejmuire”, Tarla 39, parcela 569/48, Ploiești, la solicitarea domnului PĂTRĂNESCU VIOREL, întocmit de c.arh.Constantin Drăghici.

Costel HORGHIDANCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DE/.


URBANISTICĂ, REALIZAREA LU^^IEt PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D. pentru construire locuință P+1E cu piscină și teren tenis, branșamente utilități, împrejmuire”

Tarla 39, parcela 569/48, Ploiești


PREȘEDINTE, Carmen DUMITRU


SECRETAR, Florin SICOIEData:         Tvt j \
MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2

100008 - Ploiești


TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI U

constituită conform H.C.L.Ploiești nr. 126/2009

Nr. 065 DIN 02.07.2009

LUCRAREA:

Plan Urbanistic de Detaliu

„Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D. pentru construire locuință P+1E cu piscină și teren tenis, branșamente utilități, împrejmuire ”

AMPLASAMENT :

Tarla 39, parcela 569/48

INIȚIATOR :

PĂTRĂNESCU VIOREL

ELABORATOR:

c.arh.Constantin DRĂGHICI

Documentația, înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană sub nr. 302743/14.04.2009 cuprinde:

 • a) piese scrise : memoriu justificativ

 • b) piese desenate : 6 planșe

 • c) alte documente:

 • a. Certificat de urbanism : 2359/27.01.2009

 • b. Act de proprietate : Contract de vânzare-cumpărare nr.2365/01.08.2008

 • c. Avize solicitate prin Certificat de urbanism : apă-canal, energie electrică, gaze naturale, telefonie, mediu, Poliția Rutieră, Comisia municipală de transport, Conpet, Transgaz

 • d. Taxă aviz CTATU: chit.PMP nr. 124772

 • e. Taxă .R.U.R. : chit.CNPRLPH03 nr.00010422

 • f. Alte documente : -

Prin documentația de urbanism se propun :

 • -  ridicarea restricției de construire impusă prin P. U.Z. “Hipodrom ” și modificarea retragerilor față de limitele laterale ale parcelei.

 • - funcțiunea propusă - locuire

 • -  P. O. T. propus = 45,00%

 • -  C. U. T.propus = 1,30

 • - Regim maxim de înălțime propus - P+2E

 • -  Retrageri propuse :

o retragere față de aliniament stradă propus - 9,00ml


»r


PUD RIDICAREA RESTRICȚIEI DE CONSTRUIRE PTR.LOCUINTE P+1, PISCINA,TERENURI SPORT ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI

PLOIEȘTI, T.39;P.569/48


LIMITA INTRAVILANULUI APROBAT

ETATEA BENEFICIARULUIBIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

c.arh. CONSTANTINDRAGHICI


DATA 03.2009

^PROIECT NR. 3/2009

NICPLE^UDAnI^^ARMȘN, PLOIf^ri

im^^^bransamenteutiutati^

FAZA

P.U.D.

TWU/HjWSA ~

PLANȘA NR.

A0

-•.>’sSiSSS8W$^«Ț‘!?

^ÎNCADRAREAIN LOCALITATE


.....