Hotărârea nr. 27/2009

Hotãrârea nr. 27 privind modificarea pozi]iei 39.1 din Anexa la Hot\r@rea Consiliului Local al municipiului Ploie[ti nr. 242/2000

VIZAf p- £ bl f RU tfeUXĂ L £ T AT-E

S ft'lc fe FA rJ

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 27

privind modificarea poziției 39.1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a doamnei Viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu și Raportul de Specialitate al Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu, prin care se propune modificarea poziției 39.1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicata, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.634/2006 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentelor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) și art.119 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea poziției 39.1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000, în sensul că suprafața de teren aferentă Colegiului Economic « Virgil Madgearu » din Ploiești este de 5977,566 mp.

Art.2. Direcția Economică, Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2009.

Președinte de ședință,             Contrasemnează Secretar,

Iulian TeMorescu             Maria Magdalena Mazâlu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRIMONIU SERVICIUL EVIDENTA SI DOCUMENTAȚII BUNURI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ÂPROj VIC Nicoleta


RAPORT DE SPECIALITATE


AT,

JMAR, al alina Bozianu !

la proiectul de hotarare privind modificarea poziției 39.1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000

Potrivit Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, constituie domeniu public al unitarii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

In conformitate cu art.166 din Legea nr.84/1995, legea invatamantului, cu modificările si completările ulterioare, terenurile si clădirile in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat fac parte din domeniul public al unitarii administrativ-teritoriale unde sunt amplasate si sunt in administrarea consiliilor locale ale localităților, in a căror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, prin delegare către consiliile de administrație ale unitarilor de invatamant.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești se numără si imobilul situat in Ploiești, str.Rudului nr.24, in care isi desfasoara activitatea Colegiul Economic « Virgil Madgearu » din Ploiești.

Imobilul a fost preluat de la Inspectoratul Școlar al Județului Prahova de către municipiul Ploiești prin Procesul verbal de predare-primire nr.36456/2001, incheiat conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.242/2000 privind insusirea inventarului terenurilor si clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești. Acesta a fost preluat cu elementele de identificare cuprinse in procesul verbal, nefîind efectuate măsurători topografice.

Prin adresa nr. 17332/2008 Colegiul Economic Virgil Madgearu a adus la cunoștința faptul ca in urma intocmirii documentației cadastrale si ridicării topografice in vederea construirii obiectivului « Campus Școlar » pe terenul situat in str Rudului nr.24, a rezultat o suprafața de teren mai mare decât cea specificata in actele de proprietate, respectiv Hotararea Guvernului nr. 1359/2001.

Potrivit adresei nr.89/2009, Serviciul Juridic-Contencios /Cadrul Primăriei municipiului Ploiești a apreciat faptul ca se impune clarificarea regimului juridic al imobilului sus menționat pe cale administrativa, în atest sens urmând sa se modifice Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.242/2000 cu suprafața de teren rezultata din masuratori pentru imobilul - teren aferent Colegiul Economic « Virgil Madgearu » .

Conform art.25 din Ordinul Directorului general al Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.634/2006, in cazul în care suprafața din măsurători este mai mare decât suprafața inscrisa in documentația precedenta sau decât suprafața din actele de proprietate, pentru situația in care nu exista documentație, se procedează astfel: pentru imobilele imprejmuite, daca diferența este mai mare de 5%, documentația se respinge, rectificarea suprafeței urmând sa se faca prin alt act doveditor al dreptului de proprietate.

Ca atare, in vederea înscrierii in Cartea Funciara a municipiului Ploiești este necesara modificarea poziției 39.1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000 si inscrierea datelor rezultate din măsurătorile de specialitate efectuate de către persoana juridica autorizata S.C.CARTO S.R.L., respectiv a suprafeței de 5977,566 mp teren.

Facem precizarea ca pentru terenul situat in Ploiești, str.Rudului nr.24, nu s-au înregistrat revendicări formulate in baza legilor proprietarii si nici litigii pe rolul instanțelor de judecata.

Având in vedere cele menționate mai sus, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Director Executiv,

Gheorghe Bratosin


Sef Serviciu, Gabriela Mindrutiu
AVIZAT,


Direcția Economica,

Director, Nicoleta C rac iu noi u


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios Director, Luminița Gaborfi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

■..... '

t        . 'i

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea poziției 39.1 din Anexa \a '■ Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000

In conformitate cu prevederile art.166 din Legea nr.84/1995, legea invatamantului, cu modificările si completările ulterioare, terenurile si clădirile in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat fac parte din domeniul public al municipiilor si sunt in administrarea consiliilor locale ale localității, in a căror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, prin delegare către consiliile de administrație ale unitarilor de invatamant.

Astfel, Colegiul Economic «Virgil Madgearu » funcționează in imobilul situat in Ploiești, str.Rudului nr.24. Imobilul a fost preluat in patrimoniul municipiului Ploiești in anul 2001 când, potrivit Hotărârii nr.242/2000, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat trecerea terenurilor si clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar in domeniul public al localității.

Potrivit Procesului verbal de predare-primire incheiat in anul 2001, terenul aferent acestei unitati de invatamant preuniversitar are o suprafața de 4714,3 mp.

In urma elaborării documentației cadastrale de către persoana juridica autorizata S.C.CARTO S.R.L in vederea inscrierii in cartea funciara a         ț

acestui imobil - in urma carora a rezultat o suprafața de 5977,566 mp teren -se constata necesitatea obiectiva de adoptare a unei hotarari a Consiliului Local al municipiului Ploiești, care sa cuprindă suprafețele reale rezultate din măsurători, doar in acest mod putandu-se clarifica inadvertențele sus menționate si indeplini formalitățile de publicitate imobiliara.

Fata de cele aratate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotarare privind modificarea poziției 39.1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000.

VICEPRJMAR, Nicoleta Catalma Bozianu


, Ț.

— \

i

t

? ■'

/ ■■ '/

PRIMĂRIA MUMlWtULUI

PLOIEȘTI

rv ~ -

7332

ț


urma întocmirii documentației cadastrale si ridicare topografica in vederea construirii „Campus școlar” la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” a rezultat o suprafața de teren mult mai mare decât cea specificata in Monitorul Oficial.

Va rugam ca printr-o hotarare de consiliu sa fie actualizata baza de date a domeniului public .

Anexam prezentei documentația cadastrala si ridicarea topografica.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios

» » 7Către,


DIRECȚIA EVIDENȚĂ ȘI VALORIFICARE PATRIMONIU


Serviciul Evidență și Documentații Bunuri în Domeniul Public al Municipiului Ploiești
Ca răspuns la adresa dvs. nr. 408/2008, privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Ploiești, str. Rudului nr.24 în care funcționează Colegiul Economic Virgil Madgearu, vă comunicăm următoarele:

Apreciem că, în acest caz, nu este necesară promovarea unei acțiuni în instanță, clarificarea situației juridice a imobilului respectiv putând fi realizată pe cale administrativă. De aceea, propunem completarea Hotărârii Consiliul Local Ploiești nr. 225/1999, în sensul includerii și a diferenței de suprafață rezultate la măsurători, urmând ca anexele la H.G. nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova să fie actualizate în mod corespunzător.

Șef-serviciu SimnWAlbu


Consilier juridic Mădălina Burlacu

ROMAN IA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA N R.

privind insusirea inventarului terenurilor si clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Raportul-Expunere de motive al Primarului municipiului Ploiești si al Comisiei special constituita pentru întocmirea inventarului terenurilor si clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar in vederea administrării acestora de către Consiliul Local ca facand parte din domeniul public al municipiului;

Având in vedere prevederilor Ordonanței de Urgenta nr.30/2000 , pentru modificarea si completarea art.166 din Legea invatamantului nr.84/1995 ;

In temeiul Legii nr.213/1998 , privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , precum si al prevederilor Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

In baza Legii nr.69/1991 , republicata in 1996 , privind Administrația publica locala ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Isi insuseste inventarul terenurilor si clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar - scoli generale (primare si gimnaziale ), licee, grupuri școlare, seminarii teologice, scoli profesionale si scoli postliceale - ca facand parte din domeniul public al municipiului Ploiești , cu valorile prevăzute in anexele nr.1 si nr.2 ce constituie parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2 - începând cu data prezentei bunurile prevăzute la art. 1 trec in proprietatea municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Predarea - preluarea bunurilor se va face pe baza de proces -verbal incheiat cu centrele bugetare deținătoare.

Art. 3- Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225 /1999 se completează cu prevederile prezentei hotarari.

Art. 4 - Serviciul Administrație Locala va transmite prevederile prezentei Consiliului Județean Prahova in vederea atestării apartenenței bunurilor la domeniul public al Municipiului Ploiești.Contrasemnează Secretar, ^AMar/a Magdalena MAZALU

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești

pag. 1

Nr. crt

Codul de clasif.

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau. după caz. al darii in folosința

Valoarea de inventar (lei)

Situația juridica actuala

30

Gr.Sc. Economic

-Str.Rudului nr.24 si str. Armași


39.1

Spațiu invatamant

-Str.Rudului nr.24 -nr.nivele P+2 -supr.constr. = 4043 mp -supraf.teren = 4714,3mp -zidărie beton

-plansee beton -invelitoare tabla

1950

2.052.500

39.2

Internat

» -Str. Armași nr. 42 A

-nr.nivele P+2 -supr.constr.= 3947 mp -supr.teren = 3933.20 mp -zidărie beton + cărămidă -plansee beton -invelitoare terasa

1973

2.596.230

39.3

Atelier

-Str. Rudului nr. 24

-nr. nivele P

-supr. construita = 239.16 mp. -zidărie beton+caramida -plansee beton

-invelitoare tabla

1950

114.730

39.4

Sala sport

1933             188.150


39^


Cabina poarta


39.6


Magazie


  • - Str. Rudului nr. 24

-nr. nivela P

-supr. construita = 173.85 mp. -zidărie cărămidă

-plansee alte materiale -invelitoare carton si bitum

-Str. Rudului nr.24

-P

-supraf.constr.=18 mp. -construcție de oaramida -invelitoare tabla

-Str. Armași nr. 42 A

-parter

-supr. construita =22.4 mp. -constr. zidărie

-invelitoare tabla

-Str. Armași nr. 42 A

-P

-supr. construita = 21,7mp -constr. zidărie cărămidă

  • - invelitoare tabla


1950


5.249INVENTARUL


bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului F'loi


pag. 1


Nr. crt

Codul de clasif.

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau. după caz. al darii in folosința

Valoarea de inventar (lei)


Situația ’ juridica actualaMagazie


-Str. Armași nr. 42 A

-P

-supr. constr. = 22,4 mp -constr. zidărie -invelitoare țigla


40.000


30.9


Garaj


-Str. Armași nr. 42 A -P

-supr. constr. = 60 mp -constr. zidărie -invelitoare tabla


50.000


39.10


Spălătorie


-Str. Armași nr. 42 A

-P

-supr. constr. = 94.40 mp -constr. cărămidă

- inyelitoare tabla


100.000


39.11


Cabina poarta


-Str. Armași nr. 42 A -P

-supr. constr. = 6 mp -constr. zidărie -invelitoare tabla


25.000


40


Gr.Sc.ind.’Toma N.Socolescu’


-Str.Gh.Gr.Cantacuzino nr.328

Supr.total a teren = 19260 mp din care : -sediu grup scolar=525 mp -cămin nr. 1= 436 mp

-cămin nr. 2=436 mp

-teren fotbal=576 mp

-soclu bust=23 mp

-chioșc alimentar=8 mp

-alei si cai acces=l470 mp

-teren liber ramas=15688 mp


40.1


Clădire școala + cabina poarta


-nr .nivele P + 2 -supr.constr.= 533 mp -planseu beton -invelitoare carton asfaltat -supr.desf = 2178 mp.


1963


95.786.340


40.2


Internat nr.1


-clădire zidărie

-nr.nivele P+3 -supr.constr. = 436 mp -supr.des =.2330mp.

-pereți din cărămidă -plansee beton armat monolit -terase

-invelitoare carton asfaltat


63.337.660


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2                                   >

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privindSECRETAR,

MarilenaData: