Hotărârea nr. 261/2009

Hotãrârea nr. 261 privind aprobarea listei beneficiarilor de subventii de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinte proprietate personalã, declarati eligibili în sedinta comisiei din luna iulie, 2009

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 261 privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în ședința comisiei din luna iulie, 2009

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive a domnului primar Andrei Liviu Volosevici și raportul de specialitate al Direcției Tehnice Investiții prin care se propune aprobarea listei beneficiarilor de subvenție de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe cu credit ipotecar;

Având în vedere procesul verbal încheiat în data de 02.07.2009 al comisiei special constituite, din care reiese că persoanele înscrise pe lista solicitanților de subvenție, anexată, au întrunit condițiile prevăzute de lege și pot beneficia de subvenția de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe cu credit ipotecar;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 12/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;

A

In baza Ordinului nr. 697/510/2008 al ministrului dezvoltării regionale si locuinței și al ministrului administrației si internelor privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală, aprobate prin ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuinței și al ministrului administrației si internelor nr. 166/216/2007.

în conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă “Lista beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006” declarați eligibili în ședința comisiei de analiză din luna iulie 2009, anexă la prezenta hotărâre;

Art. 2. Direcția Economică și Direcția Tehnică Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi 24 august 2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Costel Horghidan z         Maria-MagdalenaJMazâki—-—

DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII Serviciul Programe Investiții Locuințe


RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în ședința comisiei din luna iulie, 2009

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței are în desfășurare Programul național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Legea nr. 12/2007, cu modificările si competarile ulterioare, prin care se urmărește stimularea construirii de locuințe proprietate personală prin acordarea unei subvenții de la bugetul de stat de 30% din valoarea locuinței construite dar nu mai mult de 15000 euro.

în data de 02.07.2009, comisia de analiză a solicitărilor pentru acordarea subvenției în vederea construirii de locuințe proprietate personală, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225/2008 și completată prin Dispoziția nr. 17698/05.09.2008, s-a întrunit și a analizat solicitările depuse pîna la 30.06.2009 pentru acordarea subvenției de 30% din valoarea locuințelor construite prin credit ipotecar, în municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 5, prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe.

Având în vedere că solicitările formulate de beneficiari au îndeplinit în mod cumulat condițiile de acordare, sunt declarate eligibile pentru acordarea subvenției de la bugetul de stat persoanele din lista anexă.

Pentru persoanele din lista susamintită se vor elibera “adeverințe” prin care se va certifica faptul că deținătorii acesteia au dreptul la subvenția prevăzută de lege pentru construirea unei locuințe proprietate personală precum și valoarea subvenției ce va fi acordată după finalizarea și predarea locuințelor către beneficiari, solicitată din fonduri constituite cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței.

Față de cele prezentate propunem aprobarea “Listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006” declarați eligibili în ședința comisiei de analiză din luna iulie 2009.

Director Executiv Adjunct, Florina Popescu


Șef serviciu,VIZAT


Mariana Stochiță w


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios Dir. Luminița ^Gaborfi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în ședința comisiei din luna iulie, 2009

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței are în desfășurare Programul național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Legea nr. 12/2007, cu modificările și completările ulterioare, prin care se urmărește stimularea construirii de locuințe proprietate personală prin acordarea unei subvenții de la bugetul de stat de 30% din valoarea locuinței construite dar nu mai mult de 15000 euro.

în data de 02.07.2009, comisia de analiză a solicitărilor pentru acordarea subvenției în vederea construirii de locuințe proprietate personală, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225/2008 și completată prin Dispoziția nr. 17698/05.09.2008, s-a întrunit și a analizat solicitările depuse pîna la 30.06.2009 pentru acordarea subvenției de 30% din valoarea locuințelor construite prin credit ipotecar, în municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 5, prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe.

Având în vedere că solicitările formulate de beneficiari au îndeplinit în mod cumulat condițiile de acordare, sunt declarate eligibile pentru acordarea subvenției de la bugetul de stat persoanele din lista anexă.

Față de cele prezentate propunem aprobarea “Listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006” declarați eligibili în ședința comisiei de analiză din luna mai 2009.


PROCES -VERBALA

încheiat azi, 02.07.2009, cu ocazia întrunirii Comisiei de analiză a cererilor depuse pana la data ședinței de persoane ce pot beneficia în condițiile legii de acordarea subvenției de la bugetul de stat, pentru construirea unei locuințe proprietate personala prin credit ipotecar, conform Legii nr. 12/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală.

In conformitate cu H.C.L. nr. 225/2008 si Dispoziția nr. 17698/05.09.2008 a Primarului municipiului Ploiești, comisia are următoarea componentă:

Dl. Iulian Bolocan


-consilier local


D-na Florina Popescu

D-na Burlacu Madalina

Secretar: D-na Stochita Mariana


-Director Executiv

Adjunct Direcția Investii -Consilier juridic, Serviciul Juridic Contencios si Legislație Speciala -Sef Serviciu Programe

Investiții Locuințe


Președinte:

Membrii:

D-na Carmen Mihaela Dumitru -Viceprimar

Dl. Popa Gheorghe          - consilier local

Dl. Marin Tincu              -consilier local

Dl. Mihai Nicolescu Sava     -consilier local

Dl. Emil Calota

-consilier local

Dl. Valentin Marcu

-consilier local

Conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, solicitanții depun odata cu cererea de subvenție următoarele documente justificative:

 • a)  copie legalizată act identitate;

 • b) daca este cazul, o adeverință eliberată de primar din care sa rezulte ca se afla in una din următoarele situații:

J

 • -  au ramas fără adapost în urma avarierii grave a sau distrugerii locuinței proprii din cauze de care nu se fac vinovati;

 • -  sunt evacuați din locuințe situate în construcții expuse unui risc major;

 • -  sunt evacuați din locuințe ce fac obiectul unor legi de restituire către foștii proprietari;

 • c) declarații notariale ale titularului cererii si, respectiv, ale membrilor familiei -soț/soție/copii aflați în întreținere, în care sa se specifice:

 • 1. ca nu dețin o alta locuința in proprietate sau ca cea deținuta nu are o suprafața construita desfasurata mai mare de 50 mp si ca este singura locuința deținuta in propritate de unul sau mai multi membrii ai familiei;

 • 2. ca nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub forma de^®b^tei4ti«'p.entru

construirea sau cumpărarea unei locuințe;                    jht /rar n \

 • 3. este prima locuință construită prin credit ipotecar.              S ș!              ț1

 • d) extras de carte funciară din care sa rezulte ca solicitantul subveriaei ^Ban uri^^pt real de folosința asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze

 • e) documente edificatoare care să dovedească o forma de inregi^^^e^jD^reoana juridica autorizata in domeniul construcțiilor civile a antreprenoruîmpnn care se realizează construcția locuinței;

 • f) copie a contractului de construire a locuinței;

 • g) graficul de execuție a lucrărilor;

 • h) deviz general de cheltuieli, întocmit si certificat de antreprenorul general.

Prin HCL nr. 245/2006 s-au stabilit ca acte suplimentare necesare depunerii cererilor de subvenție următoarele documente:

 • -  adeverință de salariu;

 • -  certificat de urbanism pentru terenul detinut din care sa reiasă ca este construibil;

 • -  dovada, după caz, ca locuința a fost avariată, distrusa, calamitata, din cauze de care nu se fac vinovati;

 • -  dovada, după caz, ca sunt evacuați din locuințe situate in construcții afectate de alunecări de teren, seism, inundații;

 • -  dovada, după caz, ca locuința face obiectul unor legi de restituire.

In intervalul de timp de la ultima ședința a comsiei si pana in prezent s-a completat dosarul dl. Mihail Dragoș- George nr. 007251/02.04.2009 - copie contract construire si adeverința salariu.

Nu am primit solicitări noi.

Comisia a reanalizat cererea depusa de Mihail Dragoș- George si a constatat că sunt respectate în mod cumulat condițiile de acordare a subvenției, deci acesta este considerat eligibil pentru acordarea subvenției.

Lista va fi publicata in termen de 5 zile de la data prezentei la sediul Palatului Administrativ din B-dul Republicii nr. 2, Intrarea D.

Președinte: D-na Carmen Mihaela Dumitru


Membrii:

Dl. Popa Gheorghe          ......

........

Dl. Marin Tincu               .... 1

1...............

Dl. MihaiNicolescu Sava    ..^c

Dl. Emil Calotă              ......

..................)...........

k

Dl. Valentin Marcu          ......................................

Dl. Iulian Bolocan


D-na Florina Popescu

D-na Burlacu Mădălina

Secretar:


D-na Stochiță Mariana


Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal azi, 02.07.2009.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr#//06.07.2009


LISTA


BENEFICIARILOR DE SUBVENȚII CONFORM ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 51/2006

In data de 02.07.2009 Comisia de analiză a cererilor de acordare a subvenției de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală prin credit ipotecar, s-a întrunit în ședință și a analizat dosarele depuse până la data de 30.06.2009.

Conform procesului verbal nr. 87/02.07.2009 a fost declarat eligibil pentru acordarea subvenției:

întocmit Comendant Narcis 2 ex.
Nr. crt.

Beneficiari subvenție

Cod numeric personal

Număr înregistrare cerere

1.

Mihail Dragos- George

1830801204487

007251/02.04.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


& M COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, Ol^fiȚĂ RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în ședința comisiei din luna iulie, 2009

și a emis:

Av/j WW)/.


PREȘEDINTE, Nicolescu SavaMihai