Hotărârea nr. 248/2009

Hotãrârea nr. 248 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a bl.124B, str.Cosmonautilor nr.6 Ploiesti

ROM ANI A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 248


privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 124 B, str. Cosmonauților nr. 2, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive a primarului Andrei Li viu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Investiții a Primăriei municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea indicatoriilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 124 B, str. Cosmonauților nr. 2, Ploiești;

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în baza articolului 11 alineat (1) din Ordinul nr. 163/540/23 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și ministrul administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobă indicatorii tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 124 B, str. Cosmonauților nr. 2, Ploiești, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția Tehnică-Investitii va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 6 august 2009.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Coste! Hjjfghidan t


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                  \

EXPUNERE DE MOTIVE fe •>;

la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatoriiloFțetinico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșt^e^b^rformanței energetice a blocului 124 B, str. Cosmonauților nr. 2,'TTofești

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței are în desfășurare Programul privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin care se urmărește asigurarea confortului termic în apartamente concomitent cu reducerea consumurilor de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde menajere.

în anul 2009, Primăria municipiului Ploiești a obținut fondurile necesare derulării acestui program. Astfel, Oficiul Public Proiect a intocmit documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 124 B, str. Cosmonauților nr. 2, Ploiești”.

Prin soluțiile adoptate in documentație, se propune îmbunătățirea confortului termic în apartamente, reducerea consumurilor energetice și implicit a facturilor pentru aceste consumuri.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei clădirii: termoizolarea pereților exteriori, termoizolarea planșeului de la ultimul nivel, termoizolarea planșeului peste subsol, înlocuirea tâmplăriei exterioare și a ușilor de la intrările principale, lucrări la instalația de încălzire centrală.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

 • 1. Durata de realizare a investiției: 6 luni

 • 2. Valoarea totală a investiției (cu TVA): 713,673 mii lei

 • 3. Capacități: 38 de apartamente reabilitate termic

2194 mp suprafață construită desfășurată totală.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea investiției se va realiza conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 149/2009, din următoarele surse:

 • ■  din fonduri de la bugetul de stat (50%) - 300,475 mii lei

 • ■  din fonduri de la bugetul local (50%) -  300,475mii lei

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatoriilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 124 B, str. Cosmonauților nr. 2, Ploiești.

DIRECȚIA TEHNICĂ - INVESTIȚII Serviciul Programe Investiții LocuințeRAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 124 B, str. Cosmonauților nr. 2, Ploiești

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței are în desfășurare Programul privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin care se urmărește asigurarea confortului termic în apartamente concomitent cu reducerea consumurilor de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde menajere.

In anul 2009, Primăria municipiului Ploiești a obținut fondurile necesare derulării acestui program. Astfel, Oficiul Public Proiect a intocmit documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 124 B, str. Cosmonauților nr.2, Ploiești”.

Prin soluțiile adoptate in documentație, se propune îmbunătățirea confortului termic în apartamente, reducerea consumurilor energetice și implicit a facturilor pentru aceste consumuri.

Măsurile de reabilitare termică ce vor fi realizate sunt următoarele:

 • ■  termoizolarea pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat, având o grosime de 10 cm și izolarea soclului sub cota trotuarului;

 • ■  termoizolarea planșeului de la ultimul nivel cu un strat de polistirea expandat și realizarea unui strat de protecție a termoizolației;

 • ■  termoizolarea planșeului peste subsolul neîncălzit;

 • ■  înlocuirea tâmplăriei exterioare inițiale cu tâmplărie performantă;

 • ■  înlocuirea conductelor de distribuție din subsol, izolarea lor și prevedere de robineți de reglaj și golire pe fiecare coloană;

 • ■  montarea vanelor de separație și golite și reechilibratea circuitelor care alimentează corpurile de încălzire;

 • ■  montarea de robineți de reglaj cu cap termostatat și prevederea de repartitoare de costuri;

 • ■  corectarea deficiențelor rezultate din exploatarea defectuoasă a clădirii.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

 • 1. Durata de realizare a investiției: 6 luni

 • 2. Valoarea totală a investiției (cu TVA): 713,673 mii lei

 • 3. Capacități:38 de apartamente reabilitate termic

2194 mp suprafață construită desfășurată totală.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI                               \ ;

Finanțarea investiției se va realiza conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 149/2009, din următoarele surse:

 • ■  din fonduri de la bugetul de stat (50%) - 300,475 mii lei

 • ■  din fonduri de la bugetul local (50%) - 300,475 mii lei

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatoriilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 124 B, str. Cosmonauților nr. 2, Ploiești.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Florina Popescu
VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS

Director, Luminița Gaborfi


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE REABILITARE TERMICA BL. 124B

STR. COSMONAUTILOR NR.2

BENEFICIAR: ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 124B

STR. COSMONAUTILOR NR. 2

PROIECTANT : OFICIUL PUBLIC PROIECT

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE

pentru lucrări de intervenție in vederea creșterii performantei energetice a blocurilor de locuințe                   \

A. Piese scrise

A.l. Date generale:

1 .Identificarea blocului de locuințe: REABILITARE TERMICA BL.124B, STR. COSMONAUTILOR NR.2, PLOIEȘTI

 • 2. Localitatea:     PLOIEȘTI

 • 3. Titularul investiției: ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

 • 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenție:PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

 • 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: OPP .

 • 6. Date tehnice:- anul construcției                       1979

 • - regim de inaltime                    ST + P + 4

- număr apartamente             38 - apartamente cu 2 camere

 • - aria utila totala                        2796,40 mp

 • - structura constructiva: din diafragme tip fagure, din beton armat monolit, de 14 cm grosime, turnate in cofraje glisant, dispuse transversal si longitudinal. Pereții exteriori sunt diafragme din beton armat,in grosime de 14 cm, turnate in cofraje glisante si placați cu BCA in grosime de 20cm. Planseele din beton armat prefabricat (semipanouri) sunt rezemate pe diafragmele structurii prin intermediul unor centuri monolite perimetralei. Pereții dxespartitori sunt realizați din zidărie de cărămidă in grosime de 7,5cm. Parapetii balcoanelor sunt din beton armat prefabricat.

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

 • 1. Situația existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

• rezistenta mecanica si stabilitate: structura de rezistenta a clădirii este alcatuita din pereți structurali din:

 • -  diafragme din BA turnate in cofraje glisante ;

 • -  pereți exteriori din diafragme de beton armat turnat in cofraje glisante si placate cu bea ;

 • -  plansee din beton armatprefabricat;

 • -  pereții subsolului sunt diafragme din beton armat monolit, iar planseul este din semipanouri prefabricate, rezemate pe diafragmele structurii prin intermediul unor centuri monolite perimetralei.

 • -  fundarea construcției s-a făcut in stratul de pietriș cu bolovanis, iar fundațiile tronsoanelor sunt continui cu cuzinet din beton armat si tălpi din beton simplu;

 • -  aticele sunt realizate din beton turnat;

 • -  acoperișul este de tip terasa, realizat peste planseul ultimului nivel;

 • -  scările sunt realizate din prefabricate, atat pentru podes, cat si pentru rampe ;

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE       / -   %

pentru lucrări de intervenție in vederea creșterii performantei energetice a\ ' blocurilor de locuințe

A. Piese scrise

A.l. Date generale:

1 .Identificarea blocului de locuințe: REABILITARE TERMICA BL.124B, STR. COSMONAUTILOR NR.2, PLOIEȘTI

 • 2. Localitatea:     PLOIEȘTI

 • 3. Titularul investiției: ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

 • 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenție:PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

 • 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: OPP .

 • 6. Date tehnice:- anul construcției                       1979

 • - regim de inaltime                    ST + P + 4

- număr apartamente              38 - apartamente cu 2 camere

 • - aria utila totala                       2796,40 mp

 • - structura constructiva : din diafragme tip fagure, din beton armat monolit, de 14 cm grosime, turnate in cofraje glisant, dispuse transversal si longitudinal. Pereții exteriori sunt diafragme din beton armat,in grosime de 14 cm, turnate in cofraje glisante si placați cu BCA in grosime de 20cm. Planseele din beton armat prefabricat (semipanouri) sunt rezemate pe diafragmele structurii prin intermediul unor centuri monolite perimetralei. Pereții dxespartitori sunt realizați din zidărie de cărămidă in grosime de 7,5cm. Parapetii balcoanelor sunt din beton armat prefabricat.

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

 • 1. Situația existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

• rezistenta mecanica si stabilitate: structura de rezistenta a clădirii este alcatuita din pereți structurali din:

 • -  diafragme din BA turnate in cofraje glisante ;

 • -  pereți exteriori din diafragme de beton armat turnat in cofraje glisante si placate cu bea ;

 • -  plansee din beton armatprefabricat;

 • -  pereții subsolului sunt diafragme din beton armat monolit, iar planseul este din semipanouri prefabricate, rezemate pe

fundațiile tronsoanelor sunt continui cu cuzinet din beton armat si tălpi din beton simplu;

 • -  aticele sunt realizate din beton turnat;

 • -  acoperișul este de tip terasa, realizat peste planseul ultimului nivel ;

 • -  scările sunt realizate din prefabricate, atat pentru podes, cat si pentru rampe ;

• economie de energie si izolare termica:

 • - prin aplicarea soluțiilor de reabilitare a anvelopei clădirii se obține imbunatatirea performantei de izolare termica a clădirii si încadrarea in condițiile normate referitoare la rezistentele termice ale elementelor de construcție, Rmin’, si la coef. global de izolare termica

 • - prin aplicarea pachetului de soluții ,Varianta PI, se obține o reducere a facturii pentru energia termica de 50%, economia totala de energie fiind de 180,23 MWh/an.

 • 2. Concluziile expertizei tehnice si auditului energetic

  • 2.1. expertiza tehnica

a) elaborator-expert tehnic: Numele si prenumele SC CONSPROIECT SA

 • 2.2. auditul energetic:

a) elaborator-auditor energetic: Numele si prenumele IGNEA CRISTIAN

Certificat de atestare: seria B(A) nr 00645, grad IC auditor energetic b) concluzii:

Lucrări de intervenție (prevăzute la art.4 lit.a) - d) din ordonanța de urgent a Guvern. Nr. 18/2009

Costul estimat    al

lucrărilor de intervenție (euro)

Economie   de

energie (KWh/an)

Durata        de

recuperare      a

investiției (ani)

a)     termoizolare pereți

exteriori cu   10 cm

polistiren expandat

28000

74649

6

b)termoizolare     planseu

peste subsol cu polistiren expandat de 10 cm, izolat terasa cu polistiren extrudat de 10 cm

27900

33795

10

c)inlocuirea     tamplariei

exterioare existente din lemn de rasinoase cu tamplarie PVC si geam termoizolant tip termopan

24500

36295

 • - termoizolarea conductelor

de incalzire si apa calda de consum              din

distributie(subsol)

 • -  montarea de vane de separare si golire si de vane cu diferența de presiune constanta

 • - Montarea de repartitoare

de    cost    si    ventile

termostatate la corpurile statice din apartamente.

6970

67810

2

TOTAL

87370

180234

7

A.3. Date tehnice ale investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art.4 lit.a) —d) din Ordonanța de urgenta Guvernului nr. 18/2009

 • - izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime ;

 • - înlocuirea tamplariei exterioare din rasinoase cu tamplarie performanta energetic;

 • - termoizolare planseu peste subsol cu polistiren expandat de 10 cm

 • - termo-hidroizolarea terasei planseului peste ultimul nivel ;

- termoizolarea conductelor de incalzire si apa calda de consum din distributie(subsol)

 • - montarea de vane de separare si golire si de vane cu diferența de presiune constanta

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art.4 lit.e) si f) din Ordonanța de urgent a Guvernului nr. 18/2009:- lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațadeie/terasa blocului de locuințe: -

- lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: -

, z"

/ ’ /

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute)/ la art.6 din Ordonanța de urgenta Guvernului nr. 18/2009)          ''

-expertiza tehnica efectuata nu a constat existenta de elemente de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe si deci nu sunt necesare executarea de lucrări de consolidare/repara’tii;

- lucrări de intervenție la instalația de distribuție a agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune ale blocului de locuințe: inlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pe porțiunea intre contoar si coloanele de distribuție.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Durata de realizare a lucrărilor de intervenție:

A.5. Costurile estimative ale investitiei(cu TVA)

 • 1. Valoarea totala a investiției

(in preturi - luna 04 anul 2009

1 euro = 4,1827 lei, cursul Băncii Naționale a României la data de 09-04-2009)

Total: 713,673 mii lei,

din care:

constructii-montaj (C + M) : 600,950 mii lei

(insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcap. 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 2. Detalierea valorii totale a investiției se realizează pe structura devizului general prevăzută la anexa nr.5 la Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții, astfel:

Cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului:

 • 1.3. Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

............0.............mii lei

Total cap. 1:

............ 0 ......... mii lei

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:

lei


 • 3.2. Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații 1,190 mii

 • 3.3.        Proiectare        si

...............29,750 mii iei din care:


 • 3.3.1. expertiza tehnica 3,00 mii lei

 • 3.3.2. auditul energetic si elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe 6,00mii lei

 • 3.3.3. documentația de avizare a lucrărilor de intervenție ..10,00.mii

  lei


 • 3.3.4. documentația tehnica pentru autorizarea executării

lucrărilor de intervenție ...................16,200 mii lei

 • 3.3.5. proiectul tehnic...............16,3 mii lei

 • 3.3.6. verificarea tehnica la cerința esențiala “rezistenta mecanica

si stabilitate”, precum si la cerința esențiala “securitate la incendiu” a documentației tehnice si a proiectului tehnic...........4,00 mii lei

 • 3.3.7. detalii de execuție ...............4,00 mii lei

3.4. Organizarea procedurilor de achiziție - total 2,975mii lei din care:

 • 3.4.1. pentru proiectarea lucrărilor de intervenție ...1,500 mii lei

 • 3.4.2. pentru executarea lucrărilor de intervenție   .. .1,475 mii lei

3.6. Asistenta tehnica - total                         4,463 mii lei

din care:

 • 3.6.1. asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor si elaborarea certificatului de performanta energetica al blocului de locuințe izolat termic.... 2,213 mii lei

 • 3.6.2. plata dirigintelui de șantier ............2,250 mii lei

Total cap. 3:                                          41,353 mii

lei

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza:

 • 4.1. Construcții si instalații

Total cap.4 :     595,000 mii lei

Cap. 5 — Alte cheltuieli:

 • 5.1. Organizare de șantier

 • 5.1.1. lucrări de construcții                  5,950 mii lei

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute (5% din cheltuielile inscrise la Cap./subcap. 1.3, 3 si 4 ale devizului general) 63,635 mii lei

Total cap. 5    77,320 mii lei

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiei

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor 713,673mii lei

din care:


Constructii-montaj (C + M) (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcap. 1.3, 4.1. si 5.1.1 din devizul general)                   600,950 mii lei

 • 1.2. investiția specifica .                              0,86 mii lei/m2 a.u.

(constructii-montaj/aria utila a blocului)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data

recepției la terminarea lucrărilor) :    3 ani

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica ....8 ani

 • 2.4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător

blocului izolat termic .........104,9 KWh/m2a.u. si an

 • 2.5. economia anuala de energie: ...526888 KWh/an in tone echivalent

petrol .............................tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO.........63030 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C + M in mii lei

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de investiției Defalcarea valorii de constructii-montaj (C + M) pe surse de finanțare

1 .buget de stat: 50% din C + M                   ......300,475.....mii lei

2. buget local: 50% din C + M                   ......300,475.....mii lei

A.8. Avize si acorduri

1. Certificatul de urbanism


2. Acordul deținătorilor de utilitati pentru realizarea lucrărilor de intervenție:

 • - gaz metan;

-energie electrica;

 • - telecomunicații. .

Contractorul proiectării lucrărilor de intervenție,

Expert tehnic atestat,DE', iZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării :

REABILITARE TERMICA BLOC 124B, STR.COSMONAUTILOR NR.2-4, PLOIEȘTI i P + 4E - 2 SCĂRI                                       v.

\\In mii lei / mii euro la cursul 4,1827 lei / euro din data de 09.04.2009

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

cri.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului.

1,1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,2

Amenajarea teritoriului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

1,000

0,239

0,190

1,190

0,285

3.3

Proiectare si inginerie

25,000

5,977

4,750

29.750

7,113

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

2,500

0,598

0,475

2,975

0.711

3,5

Consultanta

2,500

0,598

0,475

2,975

0,711

3,6

Asistenta tehnica

3,750

0,897

0,713

4,463

1,067

TOTAL CAPITOL 3

34,750

8,308

6,603

41,353

9,887

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

500,000

119,540

95,000

595,000

142,253

4,2

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,6

Active necorporale

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

500,000

119,540

95,000

595.000

142,253

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

 • 5.1.1, Lucrări de construcții

 • 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5,000

0.000

1.195

0,000

0,950

0.000

5.950

0.000

1.423

0.000

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

5,2,1. Comision ISC 0.8 %

4.000

0.956

0.760

4.760

1.138

5.2.2. Cota aferenta CSC 0.5 %

2.500

0.598

0.475

2.975

0.71 T

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

53.475

12.785

10.160

63.635

15 214

TOTAL CAPITOL 5

64.975

15.534

12.345

77.320

18 486

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

6.2*

P'oce tehnologice si teste

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

599,725

143,382

113,948

713,673

170,625

Din care C + M

505,000

120,735

95,950

600,950

143,675


DIRECTOR

ING. LILIMNA STANESCU
Fișa de analiză termică și energetică

Clădirea: Imobil locuit Bloc 124B

Adresa: Ploiești, str. Cosmonautilor , nr.2

Proprietar: Asociația de proprietari bloc

□Categoria clădirii:


□locuințe

□birouri

□ spital

□comerț

□hotel

□autorități locale / guvern

□școală

□cultură

□altă destinație:

Tipul clădirii:

□individuală

□înșiruită

□bloc

□tronson de bloc

 • □ Zona climatică în care este amplasată clădirea: II

 • □ Regimul de înălțime al clădirii:     S + P + 4 E

 • □ Anul construcției: 1982

 • □ Proiectant / constructor: Institutul de Proiectări Prahova Ploiești

 • □ Structura constructivă:

□zidărie portantă                            Dcadre din beton armat

□pereți structurali din beton armat               Ostâlpi și grinzi

□diafragme din beton armat                   □schelet metalic

 • □ Existența documentației construcției și instalației aferente acesteia:

□partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ,

□secțiuni reprezentative ale construcției,

□detalii de construcție,

□planuri pentru instalația de încălzire interioară,

 • □ schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară,

□planuri pentru instalația sanitară,

 • □ Gradul de expunere la vânt:

□adăpostită       □moderat adăpostită       Dliber expusă- neadăpostită

 • □ Starea subsolului tehnic al clădirii:

 • □ Uscat și cu posibilitate de acces la instalația comună,

□Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună,

 • □ Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară),

 • □ Plan de situație / schița clădirii cu indicarea orientării față de punctele cardinale, a distanțelor până la clădirile din apropiere și înălțimea acestora și poziționarea sursei de căldură sau a punctului de racord la sursa de căldură exterioară.


□ Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea apraKei^s pfinc caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din compone^.- șthvejopei < tip, arie, straturi, grosimi, materiale, punți termice:


0 Pereți exteriori opaci:

alcătuire:

PE

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i —> e)

Coeficient reducere, r

Material

Grosime [m]

PE

Perete de 30 cm

1329,1

Mortar

0,02

0,572

BCA

0,125

Beton armat

0,145

Mortar

0,01

Aria totală a pereților exteriori opaci [m2]: 1329,1


Z Z z z


Stare:                        Sbună,

Starea finisajelor:               □bună,

Tipul și culoarea materialelor de finisaj: combinată cenușiu - verde,


□pete condens,        Digrasie,

□tencuială căzută parțial / total,

Tencuială similipiatră culoare


□ Rosturi despărțitoare pentru tronsoane ale clădirii: nu este cazul 0 Pereți către spații anexe (casa scărilor, ghene etc.):

P

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i —> e)

Coeficient reducere, r [%]

Material

Grosime [m]

PI

Perete de 14 cm

517,44

Mortar

0,03

0,709

Beton armat

0,14

Mortar

0,02

Aria totală a pereților către casa scărilor [m2]: 517,44 S Volumul de aer din casa scărilor [m3]: 326,20 0 Planșeu peste subsol:

PSb

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i —> e)

Coeficient reducere, r

Material

Grosime [ml

PSbC

Pardoseala calda

223,60

Parchet fag

0,025

0,762

Sapa mortar

0,06

Beton armat

0,14

PSbR

Pardoseala rece

127,00

Mozaic

0,035

0,839

Sapa mortar

0,05

Beton armat

0,14

S Aria totală a planșeului peste subsol [m2]: 350,6 Volumul de aer din subsol [m3]: 983,2

0 Terasă / acoperiș:

S Tip:

□circulabilă,

□ necirculabilă,

S Stare:

□bună,

□deteriorată,

□uscată,

□umedă

Ultima reparație:

□< 1 an,

□ 1 - 2 ani

□ 2 - 5 ani,

□> 5 ani

Aria totală a terasei [m2]: 517,44

Materiale finisaj: placi de beton , respectiv mortar de ciment;

 • □ Starea acoperișului peste pod: nu este cazul

 • □ Planșeu sub pod: nu este cazul

0 Ferestre / uși exterioare:

FE/ /UE

Descriere

Arie [m2]

Tipul tâmplăriei

Grad etanșare

Prezență oblon (i / e)

FE

Fereastra exterioara

231,58

Tamplarie dubla

Fara masuri de etanșare

Fara

UE

Usa exterioara

30,6

Tamplarie dubla

Fara masuri de etanșare

Fara

Starea tâmplăriei:             3bună                  Devident neetanșă

TE


TE


Descriere


Terasa


Arie [m2]

517,44

Straturi component#.

Material

Mortar

o,o u\®Vz?;

Beton armat

0,14

Beton de panta

0,1

Bariera contra vaporilor

0,001

BCA

0,15

Hidroizolatie

0,01

Nisip

0,02

Dale beton armat

0,0513 fără măsuri de etanșare,

□ cu garnituri de etanșare, □cu măsuri speciale de etanșare;

□ Alte elemente de construcție: Nu este cazul între casa scărilor și pod, între acoperiș și pod, între casa scărilor și acoperiș, între casa scărilor și subsol,


PI

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i —> e)

Coeficient | reducere, r j [%] '

Material

Grosime [m]

P CS-Sb

l

□ Elementele de construcție mobile din spațiile comune: ușa de intrare în clădire:


□Ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță (interfon, cheie),

 • □ Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare,

 • □ Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare,

* ferestre de pe casa scărilor: starea geamurilor, a tâmplăriei și graduf ptănșare

 • □ Ferestre / uși în stare bună și prevăzute cu garnituri de

3 Ferestre / uși în stare bună, dar neetanșe,


 • □ Ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau sparte,

 • □ Caracteristici ale spațiului locuit / încălzit:

Aria utilă a pardoselii spațiului încălzit [m2]: 2101

S Volumul spațiului încălzit [m3]: 5588.66

S înălțimea medie liberă a unui nivel [m]: 2,55

 • □ Gradul de ocupare al spațiului încălzit / nr. de ore de funcționare a instalației de încălzire: Funcționare continua a instalației de încălzire

 • □ Raportul dintre aria fațadei cu balcoane închise și aria totală a fațadei prevăzută cu balcoane / logii

 • □ Adâncimea medie a pânzei freatice: Ha = 6,00 m;

 • □ înălțimea medie a subsolului față de cota terenului sistematizat [m]: 0,50 m

 • □ Perimetrul pardoselii subsolului clădirii [m]: 74,40 m

 • □ Instalația de încălzire interioară:

S        Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:

 • □ Sursă proprie, cu combustibil: combustibil.lichid.ușor.........

 • □ Centrală termică de cartier

13 Termoficare - punct termic central

 • □ Termoficare - punct termic local

 • □ Altă sursă sau sursă mixtă:

"S Tipul sistemului de încălzire:

 • □ încălzire locală cu sobe,

3 încălzire centrală cu corpuri statice,

 • □ încălzire centrală cu aer cald,

 • □ încălzire centrală cu planșee încălzitoare,

 • □ Alt sistem de încălzire: .

 • □ Date privind instalația de încălzire locală cu sobe: nu este cazul

  Nr. crt.

  Tipul sobei

  Combustibil

  Data instalării

  Element reglaj ardere

  Element închidere tiraj

  Data ultimei curățiri

  Starea coșului / coșurilor de evacuare a fumului:


  • □ Coșurile au fost curățate cel puțin o dată în ultimii doi ani,

  • □ Coșurile nu au mai fost curățate de cel puțin doi ani,


  □ Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice:

  Tip corp static

  Număr corpuri statice [elem.l

  Suprafață echivalentă termic [m2|

  în spațiul locuit

  în spațiul comun

  Total

  în spațiul locuit

  în spațiul comun

  Total

  624/4

  190

  6

  196

  398.74

  18.62

  417.36

  'S Tip distribuție a agentului termic de încălzire:


  13 inferioară, □ superioară,               □ mixtă

  S Necesarul de căldură de calcul [W]:


Racord la sursa centralizată cu căldură:

□ multiplu:/.*...: puncte, ,


, \


3 racord unic,

diametru nominal [mm]: disponibil de presiune (nominal) [mmCA]:

Contor de căldură: tip contor, anul instalării, existența vizei metrologice: - —

exista viza metrologica

Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivel de racord, rețea de distribuție, coloane): nu există

Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul corpurilor statice):

 • □ Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj și acestea sunt funcționale,

 • □ Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puțin un sfert dintre acestea nu sunt funcționale,

13 Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puțin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcționale,

Rețeaua de distribuție amplasată în spații neîncălzite:

 • - Lungime [m]:2x82,5

 • - Diametru nominal [mm, țoii]: Dn50

 • -  Termoizolație:din vata minerala protejata cu carton bitumat , tasata si parțial lipsa , avand grosimea medie de 4 cm

Starea instalației de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:

 • □ Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire,

 • □ Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani,

3 Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă,

Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire:

 • □ Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora, funcționale,

3 Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora sau nu sunt funcționale,

Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitor: NU ESTE CAZUL

Sursa de încălzire - centrală termică proprie: NU ESTE CAZUL

Date privind instalația de apă caldă de consum:

Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

 • □ Sursă proprie, cu:...................................... ...........................................

 • □ Centrală termică de cartier

3 Termoficare - punct termic central

 • □ Termoficare - punct termic local

 • □ Altă sursă sau sursă mixtă:............

S Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

3 Din sursă centralizată,

 • □ Centrală termică proprie,

 • □ Boiler cu acumulare,

 • □ Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,

 • □ Preparare locală pe plită,

 • □ Alt sistem de preparare a.c.m.:

Puncte de consum:      a.c.m. /87

Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:


Rezervor WC - 29 buc.

S Racord la sursa centralizată cu căldură:

□racord unic, □ multiplu:.......puncte,

diametru nominal [mm]: Dn 50 presiune necesară (nominal) [mmCA]:

"S Conducta de recirculare a a.c.m.:

□funcțională,□ nu funcționează □ nu există

S Contor de căldură general:

Debitmetre la nivelul punctelor de consum:

□ nu există                      □ parțial □ peste tot

Alte informații:

- accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic: DA programul de livrare a apei calde de consum: fara intrerupere facturi pentru apa caldă de consum pe ultimii 5 ani: nu exista facturi pentru consumul de gaze naturale pentru clădirile cu instalație proprie de producere a.c.m. funcționând pe gaze naturale - facturi pe ultimii 5 ani : nu este cazul date privind starea armăturilor și conductelor de a.c.m.: pierderi de fluid, starea termoizolației etc.: completare ocazională a instalației de încălzire, puncte de consum acm cu pierderi: pierderi de fluid de circa 30 1/pers.zi

temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată clădirea (valori medii lunare - de preluat de la stația meteo locală sau de la regia de apă) : circa 10°C numărul de persoane mediu pe durata unui an (pentru perioada pentru care se cunosc consumurile facturate): 92

S Informații privind instalația de climatizare: Nu este cazul

Informații privind instalația de ventilare mecanică:Nu este cazul

S Informații privind instalația de iluminat: Iluminatul in spatiile aferente apartamentelor se face cu lămpi cu incandescenta sau economice , iar in spatiile comune cu lămpi fluorescente.


Raport de audit energetic


Clădirea: Imobil locuit Bloc 124B

Adresa: Ploiești, str. Cosmonautilor , nr.2

Masurile de intervenție asupra clădirii trebuie sa asigure un echilibru al performantelor, costurilor si termenelor, avandu-se in vedere realizarea unei calitati care sa satisfaca cerințele utilizatorilor in condiții de calitate, imbunatatirea performantelor de izolare termica a elementelor de construcție ce delimitează spatiile incalzite de exterior precum si creșterea eficientei energetice a instalațiilor de incalzire, si apa calda de consum. Prin acestea se urmărește creșterea gradului de confort termic, reducerea pierderilor de căldură si a consumurilor energetice, reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si alimentare cu apa calda de consum.

1. Soluții de reabilitare termica a blocului de locuințe

Pe baza expertizei energetice se propun următoarele soluții de imbunatatire a izolării termice a clădirii.

Soluția Si

Termoizolarea suplimentara a pereților exteriori de 27 cm cu un strat de polistiren expandat, de 10 cm grosime, montat pe fata exterioara a pereților, protejat cu o tencuiala subțire armata cu plasa din fibre de sticla (termosistem).

La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 10 cm .

Rezistenta termica a pereților exteriori parte opaca va fi.

R = 2,923 m2K/W, R' = 1,705 m2K/W (rezistenta termica corectata ponderata pe partea opaca a pereților exteriori de 27cm grosime) .

Soluția S2

Termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu un strat termoizolant din polistiren extrudat 15 cm grosime, in soluția cu pastrarea straturilor existente , montarea unui strat de hidroizolatie , montarea polistirenului extrudat si apoi montarea unui nou strat de hidroizolatie .

Termoizolarea suplimentara a planseului dintre subsolul neincalzit si parter cu un strat de polistiren extrudat de 10 cm grosime, protejat cu tencuiala armata, montat pe fata inferioara planseului. De asemenea, se va prevedea termoizolatie suplimentara la planseul dintre parter si


etajul I in dreptul intrării , cu polistiren expandat de 10 cm grosime si la sretjiîifteriori dintre holul de intrare si apartamente cu polistiren expandat de 10 cm grosime .                        ,

Rezistenta termica a planseului de la ultimul nivel este: R = 4,827 m2K/W R' = 3,413 m2K/W.

Rezistenta termica a planseului peste subsol este:

R = 3.099 m2K7W         R’ = 1,496 m2KAV

Rezistenta termica a planseului dintre parter si etajul I: R = 2,657 m2K/W         R' = l,602m2K/W .

Soluția S3

înlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie performanta cu rama din PVC tricamerala prevăzută cu vitraj termoizolant 4-16-4, tratat low-e . In aceasta situație rezistenta termica a pereților exteriori parte vitrata este: R' = 0,52 m2K/W.

Este obligatorie decuparea garniturilor si montarea unor clapete autoreglabile care sa asigure o ventilare corespunzătoare a incaperilor.

Soluția S4

Montarea de robinete cu cap termostatic si repartitoare de costuri, izolarea conductelor din subsol, reparații si completări de armaturi pe instalațiile de incalzire si apa calda de consum .

De asemenea se propune un pachet de soluții pentru imbunatatirea performantelor energetice ale clădirii in conformitate cu prevederile in vigoare

Pachetul Pi

Pachetul Pi reprezintă varianta maximala a masurilor ce se pot aplica clădirii auditate in vederea obținerii unor valori minime ale consumurilor de energie .

In afara intervențiilor de mai sus , in fazele următoare este obligatorie analizarea modului in care pot fi corectate o serie de deficiente ce pot rezulta dintr-o exploatare defectuoasa a clădirilor:

indepartarea umidității aparute pe pereții exteriori prin asigurarea unei ventilări

corespunzătoare a incaperilor;

• eliminarea cauzelor care conduc la inundarea subsolurilor si apariția igrasiei (prevederea de trotuare cu panta corespunzătoare, amenajarea spațiului dintre blocuri cu asigurarea posibilității de evacuare a apelor pluviale), decolmatarea scurgerilor existente in subsolul blocului;

 • •      renunțarea la inchiderile logiilor sau realizarea acesteia unif^rt», cu aceeași soluție si in mod estetic, eventual prevederea de obloane exterioare sau parasolare.

 • •      montarea unui dispozitiv de inchidere automata a noilor usi de intrare in bloc.

Prin aplicarea soluțiilor de reabilitare termica a anvelopei clădirii se obține imbunatatirea performantei de izolare termica a clădirii si incadrarea in condițiile normate referitoare la rezistentele termice ale elementelor de construcție, R'min si la coeficientul global de izolare termica, Gn .

Soluțiile propuse conduc la scăderea necesarului de căldură de calcul pentru incalzire al clădirii, necesar de căldură care dimensionează marimea instalației de incalzire centrala.

Precum se observa soluția de reabilitare aferenta pachetului P4 duce la apropierea de limitele tintei de performanta pentru clădiri , respectiv reducerea consumului anual specific de energie pentru incalzire la un nivel de 100 kWh/m2 (arie utila).an.

De asemenea aceasta soluții face ca nota energetica a clădirii sa fie cea mai apropiata de clădirea de referința . Ajungerea la un nivel foarte apropiat de clădirea de referința presupune reducerea consumului de apa calda de consum la 501/om.zi , lucru realizabil prin montarea in interiorul apartamentelor de baterii amestecatoare care sa duca la reducerea consumului de apa calda .

2. Analiza economica a soluțiilor propuse . Costuri investiție.

In vederea analizării, din punct de vedere economic, a soluțiilor propuse este necesar stabilirea in primul rând a costurilor de investiție.

Pentru realizarea acestei etape s-au elaborat antemasuratori pe fiecare tip de soluție de reabilitare termica , știut fiind faptul ca aceasta are un rol decisiv asupra stabilirii exacte a valorii investiției .

In urma calculelor a rezultat un cost specific pentru fiecare tip de lucrare astfel:

Tabel 1. Costul fiecărui tip de lucrare aferent soluțiilor de reabilitare termica

Nr.

crt.

Lucrare

Cost specific [euro/um]

Unit

Supraf.

/buc

Cost

1

Termoizolare pereți exteriori cu polistiren expandat de lOcm

21

m2

1329,10

28000

i

2,

Termoizolare terasa cu polistiren extrudat de 15cm

34

7

m~

517,44

18000

3 .

Termoizolare planseu peste subsol cu polistiren extrudat de IOcm

18

m2

517,44

9500

4.

Termoizolare planseu peste intrare cu polistiren expandat de 10 cm

34

12

400.,^

5.

Montarea de vane cu cap termostatic si repartitoare de cost

42

buc.

110

4620

6.

Vane de separare si golire si vane de reglaj dif. preș, const.

94

buc.

20

1750

7.

Spalare instalație de incalzire

400

lucr.

1

400

8.

Reechilibrarea rețea incalzire

200

lucr.

1

200

9.

înlocuire tamplarie cu tamplarie performanta

92.5

m2

262,18

24500

In funcție de acestea s-au stabilit costurile de investiție in funcție de fiecare soluție de reabilitare termica propusa , rezultând următoarele date :

Tabel 2. Costul investițiilor in funcție de soluția de reabilitare termica

Nr. crt.

Soluție

Cost [ euro]

1

SI

28000

2.

S2

27900

3.

S3

24500

4.

S4

6970

5.

PI

87370

3. Determinarea valorii nete actualizate ( VNA) a soluțiilor propuse

Analiza economica a masurilor de reabilitare energetica a unei clădiri existente se realizează prin intermediul indicatorilor economici ai investiției. Dintre aceștia cei mai importanți sunt următorii :

valoarea neta actualizata aferenta investiției suplimentare adatorata aplicării unui proiect de reabilitare energetica si economiei de energie rezultaat prin aplicarea proiectului mentinat AVNA [lei]

durata de recuperare a investiei suplimentarea datorate aplicării unui proiect de reabilitare energetica NR.[ani], reprezentând timpul scurs din momentul realizării investiei in modernizarea energetica a unei clădiri si momentul in care valoarea acestuia este egalata de valoarea economiilor realizate prin implementarea masurilor de modernizare energetica adusa la momentul inițial al investiei;


In tabel sunt cuprinși indicatorii de eficienta economica si energetica obține in urma aplicării soluțiilor de reabilitare si modernizare energt instalațiilor termice aferente.

Tabel 3. Variația parametrilor tehnici - funcție de soluția de reabilitare

REALA

REFER.

SI

S2

S3

S4

-                       -«-Ai-'

qinc[kWh/m2.an]

234.6

86.4

163.6

202.4

200.1

203.0

96.0

qacm[kWh/m2.an]

103.5

46.8 -

103.5

103.5

103.5

70.6

70.6

wil[kWh/m2.an]

10.9

10.8

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

qt[kWh/m2.an]

349.0

144.0

278.0

316.9

314.5

284.5

177.5

Tabel 4. Variația parametrilor economici funcție de soluția de reabilitare


SI

S2

S3

S4

PI

AE[kWh/an]

74649

33795

36295

67810

180234

ACe [euro]

4.5

2.0

2.2

4.1

10.8

Co [euro]

28000

27900

24500

6970

87370

Tr [ani]

6

9

10

2

7

Dv [ani]

20

20

20

15

15

VNAdv

-108313

-33811

-41777

-76670

-134941

4. Analize si concluzii

Observând datele economice se pot deduce următoarele concluzii :

Valoarea neta actualizata are cea mai mare valoare pentru soluția S1 ; Durata de recuperare este cea mai mica pentru soluția S4 ;

Din punct de vedere economic soluția S4 este soluția cu un profit mare si o investiție relativ redusa .

Precum se observa si pachetul de soluții P4 , care are inglobata soluția S4, prezintă o valoare neta actualizata negativa foarte mare , o durata de recuperare a investiției mica si un cost al unitatii de căldură economisită apropiat costului actual al unitatii de căldură.

Analizând din punct de vedere al parametrilor tehnici se observa ca soluția de reabilitare termica SI duce la creșterea rezistentei termice medii a clădirii si la scăderea coeficentului de izolare termica globala la valori apropiate de cele normale .

De asemenea se observa reducerea consumului specific de energie pentru incalzire .

Soluția de reabilitare termica S4 aduce o reducere a consumului specific de energie pentru incalzire pe seama imbunatatirii randamentului instalației de distribuție a agentului termic , precum si o reducere a consumului de energie utilizata pentru prepararea apei calde de

consum.In concluz\e\se rec<$p^o^.aj§^e^șladirii auditate pachetul de soluții P4 .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanțelor energetice a blocului 124 B, str. Cosmonauților nr. 2, Ploiești

și a constatat:

PREȘEDINTE,

Carmen Mihaela Dumitru