Hotărârea nr. 239/2009

Hotãrârea nr. 239 privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizaţiilor pentru cursele regulate şi a licenţelor de traseu pentru cursele regulate şi regulate speciale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizații regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și re|

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești - domnul Andrei Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Mobilitate și Trafic Urban, prin care se propune aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale pe raza administrativ-teritorială municipiului Ploiești;

Luând în considerare:

-Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local;

-Ordinul nr.353/2007 al ministrului Internelor și Reformei Administrative, privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public;

-Ordinul nr.972/2007 al ministrului Transporturilor, pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local;

-Ordinul nr.207/2007 al președintelui Autorității naționale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice, privind aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

în conformitate cu Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice modificată și completată;

în temeiul art.36 alin.2 lit.“d” și alin.6 lit.”a” pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Regulamentul de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale pe raza administrativă a municipiului Ploiești - anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă tarifele pentru eliberarea autorizațiilor de transport și a copiilor conforme ale autorizațiilor de transport, precum și tarifele pentru eliberarea licențelor de traseu, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Sumele percepute cu titlu de tarif constituie venituri la bugetul local al municipiului Ploiești.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15 august 2009.

Art. 4 Direcția Mobilitate și Trafic Urban Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești astăzi, 29 iulie 2009ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale

Potrivit art.l din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, Consiliul local este obligat să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești.

Prin acest regulament, se realizează un cadru unitar pentru desfășurarea a nivelul municipiului Ploiești a procedurii de autorizare în cazul serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu tramvaie și troleibuze, precum și a procedurii de licențiere, în cazul serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate și regulate speciale efectuate cu autobuze, conform Legii nr.92/2007.

în conformitate cu Ordinul președintelui ANRSC nr.207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea și retragerea autorizațiilor de transport pentru serviciile de transport public local prestate în comune, orașe, municipii și județe se fac de către autoritatea de autorizare organizată la nivelul fiecărei autorități a administrației publice locale. în municipiul Ploiești, autoritatea de autorizare este Direcția de mobilitate și trafic urban, în conformitate cu HCL nr.312/2007 și cu Autorizația nr.43/2008, emisă de către ANRSC.

Față de cele menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

P R ftM A R, Andrei L iyiifVolosevici

DIRECȚIA MOBILITATE ȘI TRAFIC URBAN


DMTU-A....../......07.2009

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale

Potrivit art.l din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, Consiliul local este obligat să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești.

în conformitate cu Ordinul președintelui ANRSC nr.207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea și retragerea autorizațiilor de transport pentru serviciile de transport public local prestate în comune, orașe, municipii și județe se fac de către autoritatea de autorizare organizată la nivelul fiecărei autorități a administrației publice locale. în municipiul Ploiești, autoritatea de autorizare este Direcția de mobilitate și trafic urban, în conformitate cu HCL nr.312/2007 și cu Autorizația nr.43/2008, emisă de către ANRSC.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate este efectuat de către operatorii de transport rutieri, în cazul transportului cu autobuze sau de către transportatorii autorizați, în cazul transportului ce tramvaie sau troleibuze.

Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul de transport, pentru transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt angajați sau pentru transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă.

Prin acest regulament, se realizează un cadru unitar pentru desfășurarea a nivelul municipiului Ploiești a procedurii de autorizare în cazul serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu tramvaie și troleibuze, precum și a procedurii de licențiere, în cazul serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate și regulate speciale efectuate cu autobuze, conform Legii nr.92/2007.

Tarifele de eliberare a autorizațiilor de transport, a copiilor conforme după acestea, precum și a licențelor de traseu au fost stabilite în conformitate cu Art.42 din Ordinul președintelui ANRSC nr.207/2007, și s-a avut în vedere acoperirea costurilor generate de procedura de autorizare, respectiv a costurilor materialelor consumabile, a


salariilor funcționarilor implicați în activitatea de reglementare, & coordonare a serviciilor de transport public local de persoane prin cuq regulate speciale. Sumele provenite din încasarea tarifelor de eliberare a; de transport, a copiilor conforme după acestea, precum și a licențelor de°tțaș^tt<s^> constituie venit la bugetul local.

Față de cele menționate, supunem spre promovare proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale pe raza municipiul Ploiești.

DIRECTOR,

DIRECȚIA MOBILITATE ȘI TRAFIC URBANANEXA nr. 1 la HCL nr.____/________2009

Regulamentul de acordare         ' \

a autorizațiilor pentru cursele regulate si a licențelor de traseu pentru cursele regulate si regulate speciale

ART. 1

Prezentul regulament stabilește procedura de solicitare, acordare, retragere si modificare a datelor cuprinse in autorizația de transport, în cazul serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate efectuate cu tramvaie sau troleibuze, precum si a licențelor de traseu pentru serviciile de transport public de persoane prin curse regulate si regulate speciale, efectuate cu autobuze pe raza municipiului Ploiești.

Capitolul I — Eliberarea autorizațiilor de transport pentru efectuarea curselor regulate cu tramvaie si troleibuze

ART. 2

A

 • (1) In municipiul Ploiești, acordarea autorizațiilor de transport pentru executarea transportului public local de persoane se face prin dispoziția primarului, in baza raportului de specialitate intocmit de către autoritatea de autorizare, respectiv Direcția Mobilitate si Trafic Urban din cadrul Primăriei municipiului Ploiești.

 • (2) Autoritatea de autorizare intocmeste raportului de specialitate in urma examinării si evaluării experienței transportatorului, a capacitatii sale profesionale, a onorabilității, a capabilitatii economico-financiare, a capacitatii si dotării tehnice necesare pentru asigurarea calitatii si continuității serviciului.

 • (3) Pentru obținerea autorizațiilor de transport, transportatorii sunt obligați sa depună la registratura Primăriei municipiului Ploiești un dosar conținând următoarele documente:

 • a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;

 • b) copie a certificatului de înmatriculare si a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerțului;

 • c) declarație pe propria răspundere, în original, semnata de persoana desemnata, privind perioadele în care a mai executat transport public local, mentionându-se cazurile de interdicție sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv;

 • d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care sa reiasa ca nu a savârsit fapte penale privind infracțiuni de natura comerciala, de nerespectare a condițiilor de plata si angajare a personalului, precum si de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

 • e) declarație pe propria răspundere, în original, semnata de persoana desemnata, prin care se menționează mijloacele de transport pe care dorește sa le utilizeze în executarea serviciului de transport public local si daca acestea sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing;

 • f) declarație pe propria răspundere, în original, semnata de persoana desemnata, privind baza materiala pe care o deține în proprietate sau în baza unui act de închiriere, care sa asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se respectiv;


 • g) declarație pe propria răspundere pentru persoanele juridice, î de conducătorul unitatii si stampilata, din care sa rezulte ca obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara, lichidare sau făli mult 5 zile înainte de data depunerii documentației;

 • h) scrisoare de bonitate financiara emisa de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației;

 • i) copie a certificatului de competenta profesionala a persoanei desemnate.

ART.3

Operatorilor de transport deținători ai unei licențe de transport corespunzătoare, care doresc sa execute si alte servicii de transport public local cu autovehicule, cu excepția celui efectuat cu autobuze, li se eliberează, la cerere, autorizații de transport pe baza unei documentații care va cuprinde:

 • a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;

 • b) copie a licenței de transport;

 • c) declarație pe propria răspundere, în original, prin care se menționează mijloacele de transport pe care doresc sa le utilizeze în executarea serviciului de transport public local si daca sunt deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing. în declarație se vor menționa si capacitatea de transport pentru fiecare autovehicul, respectiv numărul de locuri pe scaune si în picioare.

ART.4

Autoritatea de autorizare nu eliberează autorizații de transport daca solicitantul se afla în una dintre următoarele situații:

 • a) nu are în obiectul de activitate serviciul de transport respectiv;

 • b) face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara, lichidare sau faliment;

 • c) documentația prezentata pentru acordarea autorizației de transport este incompleta;

 • d) persoana desemnata a savârsit fapte penale privind infracțiuni de natura comerciala, de nerespectare a condițiilor de plata si angajare a personalului, precum si de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

 • e) mijloacele de transport cu care dorește sa presteze serviciul de transport public local nu sunt sau nu vor fi deținute în proprietate ori în baza unui contract de leasing;

 • f) nu deține baza materiala în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care sa asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se executa serviciul respectiv;

 • g) furnizează informații neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea autorizației.

ART. 5

 • (1) Autoritatea de autorizare analizeaza documentele depuse de solicitant în vederea acordării autorizației de transport si, daca este necesar, transmite solicitantului o adresa prin care i se aduce la cunoștința obligația de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea si documentele depuse, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea documentației.

A

 • (2) In cazul în care în termen de 10 zile de la data adresei de solicitare a completărilor solicitantul nu transmite toata documentația corespunzătoare regulament, inclusiv completările solicitate, autoritatea de autori respectiva din procedura de acordare a autorizației de transport decizie solicitantului.


ART.6

A

In funcție de modul de prezentare si de complexitatea informațiilor conținute în documentația depusa de solicitant, autoritatea de autorizare poate decide în intervalul de timp prevăzut la art. 5 alin. (1):

 • a) convocarea la sediul autoritatii de autorizare a persoanei desemnate, pentru a clarifica anumite aspecte care rezulta/ nu rezulta din documentele puse la dispoziție;

 • b) verificarea la fata locului a realitatii datelor din documentația transmisa de solicitant.

ART. 7

Autoritatea de autorizare întocmește un raport de specialitate care include propunerea justificata de acordare/respingere a autorizației, pe care il înaintează primarului municipiului Ploiești in termen de maximum 10 zile de la data:

 • a) înregistrării documentației, daca aceasta este completa;

 • b) primirii completărilor solicitate conform prevederilor la art. 5 alin. (1), daca documentația este corespunzătoare;

 • c) finalizării procedurii prevăzute la art. 6.

ART. 8

Primarul municipiului Ploiești emite dispoziția corespunzătoare de acordare/respingere a autorizației de transport, în termen de maximum 10 zile de la primirea raportului de specialitate.

ART. 9

Dispoziția primarului municipiului Ploiești privind acordarea autorizației de transport se transmite solicitantului în maximum 5 zile de la data emiterii, însoțita de:

 • a) autorizația de transport;

 • b) condițiile asociate autorizației, care constituie parte integranta a acesteia.

ART. 10

A

 • (1) In cazul în care autoritatea de autorizare propune respingerea acordării autorizației de transport, se transmit solicitantului:

 • a) dispoziția primarului municipiului Ploiești privind respingerea cererii de acordare a autorizației de transport;

 • b) motivele refuzului de acordare a autorizației de transport.

 • (2) în cazul refuzului de acordare a autorizației de transport, solicitantul poate depune o noua documentație de autorizare, după 6 luni de la data emiterii dispoziției prin care s-a respins acordarea autorizației de transport.

ART. 11

Dispoziția primarului municipiului Ploiești prin care se acorda sau se respinge acordarea autorizației de transport poate fi atacata de persoanele interesate la JnstapfiK competenta, în condițiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.g " cu modificările si completările ulterioare.                                   ; / z


ART. 12                                          . L

(1) Condițiile asociate autorizației pentru titularii de autorizație v^^contrne:^

 • a) denumirea titularului autorizației de transport;                           -

 • b) obiectul autorizației de transport, respectiv serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu tramvaie sau troleibuze;

 • c) perioada de valabilitate a autorizației de transport;

 • d) drepturile titularului de autorizație;

 • e) obligațiile titularului de autorizație;

 • f) obligația de a transmite la solicitarea autoritatii de autorizare date reale si complete privind serviciul autorizat;

 • g) condiții privind suspendarea autorizației de transport;

 • h) condiții privind retragerea autorizației de transport;

 • i) cazurile în care autoritatea de autorizare este îndreptatita sa aplice sancțiuni titularului de autorizație.

(2) Prevederile alin. (1) lit. d), e) si i) se preiau din Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local prin curse regulate si curse regulate speciale, aprobat de consiliul local.

ART. 13

Modelul autorizației de transport si al copiei conforme după aceasta sunt prezentate în anexa nr. 7/ la prezentul regulament.

Capitolul II - Eliberarea licențelor de traseu pentru cursele regulate efectuate cu autobuze

ART. 14

 • (1) Licența de traseu însoțita de caietul de sarcini aferent acesteia se eliberează de către autoritatea de autorizare, pe baza hotărârii consiliului local de dare în administrare sau a hotărârii de atribuire în gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate fara licitație, precum si a deciziei de acordare a gestiunii delegate realizate în urma licitațiilor.

 • (2) Licențele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier în numărul solicitat de aceștia, dar cel puțin în număr egal cu numărul de autovehicule active necesar pentru efectuarea traseului respectiv.

 • (3) Licența de traseu se eliberează pentru o perioada de 3 ani, fara a depăși valabilitatea programului de transport.

 • (4) Licența de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plata a tarifului de eliberare.

 • (5) Licența de traseu este nominala si nu este transmisibila.

 • (6) Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

 • (7) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde:


 • a) stațiile publice, precum si amplasarea acestora;

 • b) numărul si capacitatea autobuzelor;

 • c) intervalul de succedare a curselor;

 • d) ora primei/ultimei plecări de la capetele de traseu;

 • e) zilele în care se efectuează transporturile.

 • (8) Modelul caietului de sarcini aferent licenței de traseu este prezentat Inanexaltr. 12 la prezentul regulament.

ART. 15

 • (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunica de către operatorul de transport rutier autoritatii administrației publice locale, în termen de maximum 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.

 • (2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a.

Capitolul III - Eliberarea licențelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate cu autobuze

ART. 16

 • 1) In vederea obținerii unei licențe de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate speciale, operatorul de transport va depune la registratura Primăriei municipiului Ploiești un dosar care va cuprinde:

 • a) cererea, conform modelului anexa nr. 7;

 • b) lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului si capacitatea de transport a acestora, conform modelului anexa nr.8;

 • c) copiile conforme ale licenței de transport, în număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului;

 • d) graficul de circulație propus, care sa fie în concordanta cu programul de începere/terminare a activitatilor, respectiv cu programul de intrare/iesire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul. Graficul va cuprinde orele de efectuare a curselor, pe fiecare sens de parcurs, evidentiindu-se zilele săptămânii în care se vor efectua aceste curse, conform modelului anexa nr.9;

 • e) contractul încheiat cu beneficiarul transportului, în care sa fie evidențiat programul de lucru al acestuia;

 • f) tabelul cu persoanele transportate, anexa la contractul de transport, întocmit de către beneficiarul transportului, conform modelului anexa nr.lO\

 • 2) Contractul de transport se va încheia de către operatorul de transport separat cu fiecare beneficiar al transportului, cursa putându-se efectua pentru mai multi beneficiari, daca sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:

 • a) graficul de circulație propus este în concordanta cu programul de activitate al tuturor beneficiarilor, si este vizat de către toti aceștia;

 • b) programul de activitate al tuturor beneficiarilor este identic;

 • c) beneficiarii îsi desfasoara activitatea într-un perimetru învecinat si sunt în relații comerciale directe ori indirecte care permit corelarea si optimizarea transportului salariatilor;


 • d) capacitatea de transport a vehiculelor utilizate persoanelor nominalizate în listele întocmite de c transportului, în condiții de siguranța si confort;

ART.17

Autoritatea de autorizare va respinge solicitarea depusa în vedefba/obțm^ni unei licențe de traseu pentru curse speciale în următoarele condiții:

 • a) daca solicitantul nu dispune de numărul de vehicule sau de copii conforme ale licenței de transport, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul;

 • b) daca un vehicul este utilizat simultan pentru transportul angajatilor mai multor beneficiari, cu excepția situației prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a-d, precum si daca vehiculul respectiv a fost nominalizat pe un traseu din programele de transport prin curse regulate ale căror grafice de circulație se suprapun cu cel vizat de beneficiarul sau de cel care a angajat transportul.

ART. 18

 • 1) Licența de traseu se eliberează de către autoritatea de autorizare după prezentarea avizelor pentru stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate.

 • 2) Stafiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul transportului de persoane prin curse regulate speciale, sunt altele decât stafiile publice si trebuie sa asigure condiții minime de siguranța pentru persoanele transportate.

 • 3) Licența de traseu se eliberează pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 ani, după prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare.

 • 4) Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr.4 la prezentul regulament.

 • 5) Licența de traseu este însoțita pe toata durata efectuării transportului de caietul de sarcini aferent acesteia, în original.

 • 6) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde:

 • a) stațiile, altele decât stafiile publice, precum si distantele dintre acestea;

 • b) orele de plecare, respectiv de sosire;

 • c) zilele în care se efectuează transporturile;

 • d) capacitatea autovehiculului care efectuează transportul.

 • 7) Modelul caietului de sarcini al licenței de traseu este prevăzut în anexa nr.6 la prezentul regulament.

 • 8) Licența de traseu este nominala si nu este transmisibila.

 • 9) Licența de traseu, eliberata unui operator, nu poate fi utilizata de către alta persoana fizica sau juridica, pentru a executa cu autovehiculele deținute activitati de transport public.

ART. 19

(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunica administrației publice locale ori județene, după caz, de către operatorul de transport rutier, în termen de 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.

(2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a.                                                      1

\            A


Capitolul IV - Eliberarea duplicatelor

ART. 20

în situația distrugerii, pierderii sau furtului autorizației de transport, a copiei conforme după aceasta, a licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale, se va elibera un duplicat, pe baza următoarelor documente, care vor fi depuse la registratura Primăriei municipiului Ploiești:

 • a) cererea solicitantului de eliberare a unui duplicat al documentului respectiv;

 • b) documentul deteriorat, după caz;

 • c) dovada ca s-a publicat într-un ziar local pierderea, respectiv anularea documentului, după caz;

 • d) dovada ca s-a semnalat la Politie furtul documentului, după caz;

 • e) dovada ca s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a, pierderea sau sustragerea licenței de traseu, după caz;

 • f) dovada plătii tarifului de eliberare a duplicatului documentului respectiv, după caz.

ART. 21

Documentul duplicat va fi eliberat de către autoritatea de autorizare după analizarea solicitării depuse conform Art.19, în termen de maximum 10 zile de la primirea acesteia si va avea înscrisa mențiunea « DUPLICAT ».

Capitolul V - înlocuirea autorizației de transport, a copiei conforme după aceasta, a licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale speciale, ocazionata de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului profesional al acestuia

ART. 22

în situația modificării denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului profesional, se va înlocui autorizația de transport, copia conforma după aceasta, respectiv licența de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale speciale, pe baza următoarelor documente, care vor fi depuse la registratura Primăriei municipiului

Ploiești:

 • a) cererea solicitantului de înlocuire a documentului, în urma modificărilor survenite în datele de identificare ale operatorului;

 • b) documentul vechi, în original;

 • c) copiile conforme după licența de transport, continînd noile date de identificare ale operatorului de transport rutier, după caz;

 • d) în cazul curselor regulate speciale: actul adițional la contractul încheiat cu beneficiarul prin care se modifica date de identificare ale operatorului

de transport rutier cuprinse în contractul inițial. Daca se modifica si durata contractului, se va percepe tariful corespunzător acesteia;

 • e) dovada plătii tarifului de înlocuire a documentului, după caz.

  V- ,\\

  A\


art-23

Documentul nou, conținând noile date de identificare ale operatorului, Vâ fne.liBșeafd^/ către autoritatea de autorizare, după analizarea solicitării depuse conforrtk^H.^!?X;în termen de maximum 10 zile de la primirea acesteia.

Capitolul VJ - Retragerea autorizației de transport, a copiei conforme după aceasta, a licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale

ART. 24

Retragerea autorizației de transport, a copiei conforme după aceasta, a licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale se face de către autoritatea de autorizare, în următoarele cazuri:

 • a) când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acesteia;

 • b) în cazul săvârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini aferent licenței de traseu sau ale regulamentului pentru efectuarea serviciului;

 • c) la încetarea activitatii operatorului de transport rutier;

 • d) la retragerea licenței de transport.

ART. 25

(1) Se considera abateri grave de la conduita profesionala acele comportamente care:

 • a) afecteaza substanțial calitatea si siguranța serviciului prestat;

 • b) vizeaza încălcarea legalității;

 • c) favorizează sau realizează evaziunea fiscala;

 • d) contorsionează sau elimina concurenta;

 • e) instituie monopolul în piața sau manifesta tendințe monopoliste, neconcurentiale.

(2) Abaterile grave de la conduita profesionala a operatorilor de transport / transportatorilor autorizați constau în:

 • a) folosirea de documente sau declarații pe propria răspundere false în autorizarea, licențierea ori executarea serviciului respectiv;

 • b) practicarea de proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale;

 • c) încălcarea repetata a metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate;

 • d) încălcarea repetata a prevederilor contractului de atribuire în gestiune delegata a serviciului si ale regulamentului de organizare si efectuare a serviciului;

 • e) încălcarea repetata a prevederilor legale privind respectarea legalității, siguranța, calitatea si continuitatea serviciului;

 • f) încălcarea repetata a prevederilor privind protecția clientului si protecția mediului;

 • g) transmiterea autorizațiilor de transport sau a copiilor conforme după aceasta, precum si a licențelor de traseu, pentru a fi utilizate de către alte persoane juridice sau fizice;

 • h) folosirea conducătorilor auto care nu dețin atestat profesional sau al căror atestat are valabilitatea depășită;

 • i) persoana desemnata nu a declarat ca are interdicția de a profesa, prin hotărâre

judecătoreasca ramasa definitiva si irevocabila.                        ..   _ ,


CERERE (model) pentru acordarea Autorizației de Transport/Copiei conforme pentru serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

Societatea Comercială ____________________________________________ înmatriculată

la Registrul Comerțului cu nr. J 29_____I____________, deținătoare a LICENȚEI DE

TRANSPORT RUTIER nr._______________, având sediul în localitatea Ploiești, str.

_____________________________________________________nr.______, bl.____________, sc.________, ap.________, tel. ___________________,         jud         Prahova         reprezentată         prin _____________________________________________________________________ în            calitate de_________________________________domiciliat în localitatea__________________________str.

_____________________________________ nr.______, bl. ____________, sc. ________, ap. ________, tel. ______________, jud._____________posesor        al        codului        numeric personal___________________________________,

Vă rog să aprobați eliberarea AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT / COPIEI CONFORME pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate (cu tramvaie sau/și troleibuze)

Anexez prezentei următoarele acte:

Cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere că datele menționate mai sus sunt adevărate și că toate copiile documentelor depuse în vederea acordării autorizației de transport sunt efectuate după documentele originale deținute.

Data________________

Semnătura (ștampila)

Domnului Primar al municipiului Ploiești


ROMÂNIA

Primăria Municipiului PI


LICENȚA DE TRASEU

Seria DMTU Nr. 0000

Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate

Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:

S.C. operator S.A.

Sediul profesional: Ploiești, str.Ștefan cel Mare nr.l, Jud.Prahova, CUI: 11111111

Valabilă de la: 19.Iulie.2009 Până la: 18.Iulie.2012

Eliberată în baza Licenței de transport nr. 0000000

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local de persoane pe traseul menționat pe verso cu autovehicule având capacitatea menționată în Caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta. Prezenta Licență de traseu este valabilă numai însoțită de Caietul de sarcini

Data eliberării 19 Iulie 2009


Emitent:

Primăria Municipiului Ploiești Direcția Mobilitate și Trafic Urban

Semnătura și ștampila:

(Licența de traseu CURSE REGULATE - Verso)


Traseul:
RO


ROMANIA

Primăria Municipiului PI


LICENȚA DE TRASEU

Seria DMTU Nr. 0000

Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale

Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:

S.C. operator S.R.L.

Sediul profesional: Vălenii de Munte, str. Ștefan cel Mare nr.l, Jud.Prahova, CUI: 11111111

Valabilă de la: 19.Iulie.2009 Până la: 4.Noiembrie.2009

Eliberată în baza Licenței de transport nr. 0000000

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local de persoane pe traseul menționat pe verso cu autovehicule având capacitatea menționată în Caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta. Prezenta Licență de traseu este valabilă numai însoțită de Caietul de sarcini

Emitent:

Data eliberării 19 Iulie 2009         Primăria Municipiului Ploiești

Direcția Mobilitate și Trafic Urban

Semnătura și ștampila:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Ploiești, BuLRepublicii nr.2-4             Operatorul de transport rutier

Tel.0244.516699


CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU

Seria ...... Nr. ..................

(Se înscriu seria și numărul licenței de traseu pentru curse speciale)

Servicii de transport public local de persoane prin curse REGULATE SPECIALE

A. Denumirea traseului ....................................................

DUS

Km

Nr.

De Stație

Denumirea stației

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

C

1

C

2

C

3

Cn

CI

C2

C3

Cn

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: ........................

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:

 • 4. Numărul de șoferi necesar: ........................

Primăria Municipiului Ploiești

Operatorul de transport


nr.J 29_____I_______, CUI: __________________ , deținător al LICENȚEI DE

TRANSPORT RUTIER nr.________________, având sediul în localitatea Ploiești, str.

_____________________________________________________nr.______, bl.____________, se.________, ap.________, tel. ___________________, jud Prahova, reprezentată prin _____________________________ în calitate              de_______________________________ domiciliat              în

localitatea______________________________str._________________________________nr.______, bl.__________,

sc.______, ap.______, tel._______________, jud.______________posesor al codului numeric

personal______________________________,

Vă rog să aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate SPECIALE, pe ruta:

Anexez prezentei următoarele acte:

 • a) Lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului și capacitatea de transport a acestora,

 • b) Copiile conforme ale licenței de transport, în număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului;

 • c) Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul transportului;

 • d) Contractul (contractele) încheiat cu beneficiarul (beneficiarii) transportului;

 • e) Tabelul (tabelele) cu persoanele transportate, anexă la contractul (contractele) de transport.

Cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere că:

 • 1. datele menționate mai sus sunt adevărate și că toate copiile documentelor depuse în vederea acordării licenței de traseu sunt conforme cu documentele originale deținute.

 • 2. niciunul dintre autobuzele din lista anexată NU ESTE nominalizat pe un traseu din programele de transport prin curse regulate ale căror grafice de circulație se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului.

Data________________

Semnătura (ștampila)

Domnului Primar al Municipiului Ploiești

Operator de transport_______________________________

CUI.____________________

LISTA

cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului de transport prin curse REGULATE SPECIALE și capacitatea de transport a acestora

Pentru fiecare autovehicul din lista de mai sus, anexăm următoarele copii: -cartea de identitate a vehiculului;

-certificatul de clasificare, emis de către RAR;

-certificatul de înmatriculare;

-asigurarea de răspundere civilă auto (RCA);

-asigurarea călătorilor și a bagajelor acestora; -contractul de leasing (după caz);

-copia conformă a licenței de transport eliberată de ARR.

Data_______________

Semnătura (ștampila)

ANEXA nr. 9

Operator de transport -

CUI.


VIZAT BENEFICIAR,

(Semnătura și ștampila)


GRAFICUL DE CIRCULAȚIE

propus pentru prestarea serviciului de transport

prin curse REGULATE SPECIALE


A. Denumirea traseului_______________________________________________

DUS

Km

Nr. De Stație

Denumirea stației

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de

plecare

CI

C2

C3

Cn

CI

C2

C3

Cn

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: (L, Ma, Mi, J, V, S, D)

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:

 • 4. Numărul de șoferi necesar:__________

C. Avize pentru utilizarea stațiilor*:

Nr. Crt.

Stația

Numărul și data avizului

Valabil până la data de :

*) Stațiile utilizate sunt altele decât cele din transportul prin curse regulate

Data________________

Semnătura (ștampila)

Anexă la Contractul de transport nr.__________


TABEL NOMINAL

Cu persoanele transportate prin curse REGULATE SPECIALE^

Denumirea traseului_________________________________________'


Data________________

Operator de transport (semnătura și ștampila)

Beneficiar,

(Semnătura și ștampila)

Format: A5MUNICIPIUL PLOIEȘTI

AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT


oooData Seria:....... nr.                               emiterii:

Se autorizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 92 / a transportului public local *

S.Cr. ...................... S.«A,

cu sediul în: Ploiești Str.

PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL REGULATE EFECTUATE CU TROLEIBUZEDE PERSOANE PRIN CURSE TRAMVAIE Șl*Cadrul normativ se completează cu prevederile actelor normative incidente tipului de transport efectuat.


PRIMAR MUNICIPIUL PLOIEȘTI Dispoziția nr.________din data_____


DIRECTOR DIRECȚIA MOBILITATE Șl TRAFIC URBAN


MULTIPLICAREA SAU FALSIFICAREA PREZENTEI SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGII


Format: A6MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COPIE CONFORMĂ A AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT


OOO Data

emiteriNUMĂR

IDENTIFICARE

0000


Se autorizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 92 /2007


s.c.


a transportului public local


S.A.


cu sediul în: Ploiești...............................................................

PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE EFECTUATE CU TRAMVAIE Șl TROLEIBUZE


Prezenta autorizație Q A <4 *> O A 4 O

este valabilă până la: J I. I X..Z.U I X.

Cu viză la un an

•Cadrul normativ se completează cu prevederile actelor normative incidente tipului de transport efectuat.

MULTIPLICAREA SAU FALSIFICAREA PREZENTEI SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGII


PH-1111

DIRECTOR

DIRECȚIA MOBILITATE Șl TRAFIC URBAN


Operatorul de transport rutier

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CAIETSARCINILICENȚEI

(Se înscriu seria și numărul licenței de traseu pentru curse regulate)

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate

A. Denumirea traseului ....................................................

Linia / Lungimea traseului

Nr.de stație

Denumirea stației

Zilele în care circulă

Intervalul de succedare a curselor

Nr.mijloacelor de transport

Capacitatea (nr. locuri)

Plecări de la capetele de traseu

Prima

Ultima

B. Amenajările și dotările autovehiculului:

Primăria Municipiului Ploiești

Operatorul de transport


TARIFELE                ' '

pentru eliberarea autorizațiilor de transport și a copiilor conforme ^le autorizațiilor de transport, precum și tarifele pentru eliberarea licențelor de traseu în municipiul Ploiești

A) Serviciul de transport public de persoane prin curse regulate efectuate cu tramvaie sau troleibuze

Nr. Crt.

Denumire

Tarif

1

Eliberarea autorizației de transport pentru un serviciu de transport public de persoane prin curse regulate (valabilitate 5 ani)

600 lei

2

Eliberarea unui duplicat al autorizației de transport ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior (nu se modifică valabilitatea inițială)

100 lei

3

înlocuirea autorizației de transport ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului profesional (nu se modifică valabilitatea inițială)

100 lei

4

Eliberarea copiilor conforme după autorizația de transport pentru un serviciu de transport public de persoane prin curse regulate

35 lei

5

Eliberarea unui duplicat al copiei conforme după autorizația de transport ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior

35 lei

6

înlocuirea copiilor conforme după autorizația de transport ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului profesional

35 lei

B) Serviciul de transport public de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze

Nr. Crt.

Denumire

Tarif

1

Eliberarea licenței de traseu pentru un serviciu de transport public de persoane prin curse regulate

35 lei

2

Eliberarea unui duplicat al licenței de traseu ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior

35 lei

3

înlocuirea licenței de traseu ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului profesional

35 lei

C) Serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale efectuate cu autobuze

Nr. Crt.

Denumire

Tarifpentru 3 anj,' per copie și cursă

1

Eliberarea licenței de traseu pentru un serviciu de transport public de persoane prin curse regulate speciale (calculat pentru durata stipulată în contract)

300 lei

2

Eliberarea unui duplicat al licenței de traseu ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior (calculat pentru durata de contract rămasă)

300 Iei

3

A

înlocuirea licenței de traseu ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului profesional (calculat pentru durata de contract rămasă)

300 lei

Tariful pentru o prestație specifică aferent eliberării unui document pentru o perioadă mai mică de 3 ani, se stabilește proporțional cu durata efectivă a contractului, conform formulei de calcul alăturată:

Durata efectivă a contractului (de la 0 - la 36 luni)

Tariful (de la 0 la 36 luni) = ------------------------------------------------------ X Tariful pentru 36 luni

Durata maximă a contractului ( 36 luni)

Tariful se calculează prin rotunjire în sensul majorării la 1 leu.

Pentru operatorii de transport / transportatorii autorizați, care dețin parcuri de minim 50 autovehicule (autobuze, troleibuze) sau/și tramvaie, la solicitarea acestora, se pot acorda facilități la plata tarifelor de mai sus, prin plata în rate anuale sau semestriale.

Sumele datorate conform tabelelor de mai sus se achită de către operatorii de transport interesați în contul Primăriei municipiului Ploiești deschis la Trezoreria municipiului Ploiești sau la caserie.

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI          ’


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea spațiilor destinate parcării auto in Municipiul Ploiești

și a constatat:
PREȘEDINTE, Teodorescu IulianData:  $4'&4 i 2^0

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ; > L; <

>" n '■

'               '     ■' u*

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale

și a constatat:

PREȘEDINTE,

SECRETAR, Florin Sicoie


Carmen Mihaela Dutnitru