Hotărârea nr. 238/2009

Hotãrârea nr. 238 privind aprobarea regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTHOTĂRÂREA Nr.238privind aprobarea regulamentului pentru efectua reg/, v -serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești - domnul Andrei Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Mobilitate și Trafic Urban, prin care se propune aprobarea regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești;

Luând în considerare:

-Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local;

-Ordinul nr.353/2007 al ministrului Internelor și Reformei Administrative, privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public;

-Ordinul nr.972/2007 al ministrului Transporturilor, pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

-Ordinul nr.207/2007 al președintelui Autorității naționale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice, privind aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

-Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice modificată și completată;

în temeiul art.36 alin.2 lit.“d” și alin.6 lit.”a” pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Ari. 1 Aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale pe raza administrativă a municipiului Ploiești - Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5


Constatarea și sancționarea contravențiilor se vor face de către persoanele împuternicite prin dispoziția primarului municipiului Ploiești.

Prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor ale art. 28, se aplică în mod corespunzător.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15 august 2009.

Direcția Mobilitate și Trafic Urban Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești astăzi, 29 iulie 2009

z

Președinte de ședință/; Costel Horghidan / -, Contrasemnează Secretar, \ Maria Magdalena Mazâlu fy
ANEXA nr. 1 la HCL nr.____/________2009


REGULAMENT PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE T

PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGLțEA' SI CURSE REGULATE SPECIALE

CAP.I Dispoziții generale

ART.l

 • (1) Prezentul regulament Stabilește cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate si curse regulate speciale pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești.

 • (2) Scopul prezentului regulament este de a defini modalitățile si condițiile ce trebuie indeplinite pentru efectuarea serviciilor de transport public local de persoane, indicatorii de performanta, condițiile tehnice, precum si raporturile ce se stabilesc intre operatorul de transport rutier / transportatorul autorizat si utilizatorii serviciilor.

 • (3) Prezentul regulament se aplica următoarelor servicii de transport public local de persoane:

 • (a) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze, troleibuze si tramvaie;

 • (b) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale efectuate cu autobuze.

 • (4) Serviciile de transport public local se pot efectua numai in condițiile respectării prevederilor prezentului regulament, ale caietelor de sarcini pentru transport public local de persoane, ale reglementarilor in vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum si ale acordurilor si convențiilor internaționale la care Romania este parte.

ART.2

Organizarea si efectuarea activitatilor specifice serviciilor de transport public local de persoane, trebuie sa asigure satisfacerea unor cerințe si nevoi de utilitate publica ale municipiul Ploiești si ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitara in care municipiul Ploiești este parte, si anume:

 • a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației si ale operatorilor economici pe teritoriul municipiului Ploiești si ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitara in care municipiul Ploiești este parte;

 • b) imbunatatirea siguranței rutiere, protecției mediului si calitatii transportului public local de persoane;

 • c) deplasarea in condiții de siguranța si de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor transportate, precum si a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

 • d) accesul egal si nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizați, la piața transportului public local;

 • e) optimizarea funcționarii pieței transportului public local prin asigurarea unui cadru concurential normal, dinamic si loial.

ART.3

In sensul prezentului regulament, termenii si noțiunile utilizate se definesc după cum urmeaza:

1. activitate de transport public local de persoane - suma operațiunilor de transport care asigura, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau al combinației de vehicule, pe distante si in condiții prestabilite, efectuate in cadrul unuia dintre serviciile prevăzute la art. 1 alin. (3);

 • 2. autoritate de autorizare - direcție specializata pe probleme de transport public local din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Ploiești, respectiv Direcția de Mobilitate si Trafic Urban;

 • 3. autorizație de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care transportatorul indeplineste condițiile pentru accesul la efectuarea transportului public lo prin curse regulate cu tramvaie si / sau troleibuze;


 • 4. caiet de sarcini al licenței de traseu - documentul care insoteste licența de traseuj principal cerințele pentru asigurarea programului de circulație si realizarea unui transp siguranța si confort;

 • 5. copie conforma a autorizației de transport - documentul eliberat de autoritatea de au^i^u^mfiaza autorizației de transport, pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere deținute conform legii, care atesta atribuirea serviciului de transport de persoane prin curse regulate efectuat cu tramvaie si / sau troleibuze;

 • 6. copie conforma a licenței de transport - documentul eliberat in baza licenței de transport de către Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate de operatorul de transport rutier la operațiuni de transport rutier;

 • 7. componentele infrastructurii tehnico - edilitara - bunuri necesare realizării serviciului de transport public local, inventariate si evidențiate in cadastrele imobiliar - edilitare ale unităților administrativ-teritoriale, aflate in proprietatea publica sau privata a statului, a unitarilor administrativ-teritoriale ori in proprietatea unor persoane juridice de drept privat. Infrastuctura tehnico - edilitara cuprinde: construcții, instalații si echipamente specifice pentru intretinerea, repararea si parcarea mijloacelor de transport, (depouri, autobaze, garaje, ateliere, statii de spalare si igienizare etc), dispecerate si dotări speciale de urmărire si coordonare in trafic a vehiculelor de transport, de intervenție si de depanare, calea de rulare a tramvaielor, rețele electrice de contact pentru tramvaie, troleibuze, sistemul energetic de alimentare a rețelelor de contact electrice, statii de transformare-redresare, sisteme de conectare, racorduri de alimentare aferente rețelelor de contact, amenajari stradale (statii de imbarcare-debarcare, puncte de vanzare a legitimațiilor de călătorie);

 • 8. licența de transport - document eliberat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in condițiile legii, care atesta ca deținătorul indeplineste condițiile de onorabilitate, capacitate financiara si competenta profesionala, aceasta avand acces la transportul rutier public;

 • 9. licența de traseu - document eliberat de Direcția de Mobilitate si Trafic Urban din cadrul aparatului propriu al Primarului municipiului Ploiești, care da dreptul operatorului de transport rutier sa efectueze transport public local de persoane prin curse regulate sau curse regulate speciale cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport;

 • 10. operator de transport rutier - orice intreprindere care deține certificat unic de inregistrare, avand ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, deținătoare a unei licențe de transport si care efectuează transport rutier public cu vehicule rutiere deținute cu orice titlu, cu excepția comodatului;

 • 11. persoana desemnata - persoana fizica care are calitatea de manager al activitatii de transport rutier, posesoare a unui certificat de competenta profesionala si care este angajata pe baza de contract de munca sa conducă permanent si efectiv activitatea de transport a operatorului de transport/transportatorului autorizat; in cazul persoanelor fizice/asociatiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnata trebuie sa fie persoana fizica sau unul dintre membrii asociației familiale;

 • 12. program de circulație - documentul utilizat in transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține in principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stafiile pentru imbarcarea/debarcarea calatorilor, distantele dintre statii si intervalele de succedare a curselor;

 • 13. program de transport public local - programul propus si aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza teritorial-administrativa a localității, programele de circulație, capetele de traseu, stafiile publice, numărul si capacitatea autobuzelor necesare;

 • 14. statie publica - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier si care sa aiba in dotare un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform caruia opresc autobuzele pentru urcarea si coborârea persoanelor transportate;

 • 15. statii pentru transportul local de persoane prin curse regulate speciale - stațiile utilizate pentru urcarea / coborârea persoanelor transportate, altele decât stațiile publice si care asigura condiții minime de siguranța pentru persoanele transportate;

 • 16. traseu - parcursul care asigura legătură intre mai multe obiective, cuprinse intre doua capete de linie, pe care se efectuează transport public local de persoane prin curse regulate si curse regulate speciale;

 • 17. transportator autorizat - operatorul de transport care deține autorizație de transp^fîeliberăt^'de

către Direcția de Mobilitate si Trafic Urban din cadrul aparatul propriu al Primardmi Municipiului Ploiești, pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane efectuat dU 4roJg|buze si tramvaie;                                                                                               •             .

 • 18. utilizator al serviciului de transport public local - persoana fizica sau juridica beneft^||B^unui

serviciu de transport public local.                                                             '         /

ART.4

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitara in care municipiul Ploiești este parte, după caz, urmăresc prin exercitarea atribuțiilor, competentelor si drepturilor ce ii revin conform legii, ca efectuarea serviciului de transport public local sa se realizeze in condiții de siguranța rutiera, calitate si confort si in concordanta cu interesul general al comunităților pe care le reprezintă, in conformitate cu legislația in vigoare.

CAP. II Efectuarea transportului public local de persoane

SECȚIUNEA 1

Principiile si obiectivele efectuării transportului public local de persoane

ART.5

Transportul public local de persoane se efectuează numai in condițiile respectării prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale reglementarilor naționale si ale Uniunii Europene in vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum si ale acordurilor si convențiilor internaționale la care Romania este parte.

ART.6

 • (1) Transportul public local de persoane se poate efectua numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnica corespunde reglementarilor specifice in vigoare, avand inspecția tehnica periodica valabila, acestea fiind clasifîcate/incadrate corespunzător, conform prevederilor legale in vigoare.

 • (2) Pentru accesul la infrastructura rutiera, vehiculele rutiere fabricate in tara sau in străinătate, inmatriculate sau care urmeaza sa fie înmatriculate in Romania, sunt supuse omologării in vederea înmatriculării ori înregistrării si/sau inspecției tehnice periodice si /sau reviziei tehnice, după caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 • (3) Transportul public local de persoane se efectuează numai cu vehicule destinate prin construcție acestui tip de transport si, după caz, dotate cu tahografe si limitatoare de viteza, in conformitate cu reglementările in vigoare.

ART.7

Transportul public local de persoane se efectuează cu respectarea ansamblului reglementarilor care contribuie la imbunatatirea siguranței rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de transport, infrastructura rutiera si persoanele cu atribuții care concura la siguranța circulației.

ART.8

 • (1) Efectuarea serviciului de transport public local de persoane trebuie sa asigure:

 • a) creșterea nivelului de calitate al serviciului si de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport public local de persoane prin curse regulate;


 • b) accesul la serviciile de transport public local de persoane si protecția categoriilor socia

 • c) informarea publicului calator;

 • d) executarea transportului public local de persoane prin curse regulate in con siguranța si confort;

 • e) corelarea capacitatii de transport cu fluxurile de calatori existente;

 • f) continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

 • (2) Consiliul Local al Municipiului Ploiești, are obligația de a stabili si de a aplica strațggwpe*termen mediu si lung pentru extinderea, dezvoltarea si modernizarea serviciilor de transport puoiic“te6âl de persoane, ținând seama de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociala a localității si de cerințele de transport public local, evoluția acestora, precum si de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse si emisii minime de noxe.

SECȚIUNEA a 2-a

Licențe, autorizații si alte documente necesare pentru efectuarea transportului local de persoane

 • I. Transportul public local de persoane prin curse regulate

ART.9

Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către operatorii de transport rutier / transportatorii autorizați care dețin licența de traseu valabila.

ART. 10

 • (1) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Ploiești si ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitara in care municipiul Ploiești este parte, după caz.

 • (2) Consiliul Local al Muncipiului Ploiești se poate asocia, conform legii, in vederea asigurării si dezvoltării serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate, precum si pentru exploatarea in interes comun a sistemului de transport public local de persoane prin curse regulate in condiții stabilite prin Legea nr. 92/2007 si prin Legea nr. 51/2006.

ART. 11

Operatorii de transport/transportatorii autorizați au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport in comun, pe toata durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente:

 • a) in cazul autobuzelor: licența de traseu si caietul de sarcini al acesteia eliberate de Direcția Mobilitate si Trafic Urban. Pentru operatorii de transport autorizați de către alte autoritati de autorizare si care tranzitează municipiul Ploiești, caietele de sarcini vor avea obligatoriu viza Direcției mobilitate si trafic urban din cadrul Primăriei municipiului Ploiești;

 • b) programul de circulație al traseului;

 • c) copia conforma a licenței de transport, in cazul autobuzelor, eliberata de ARR;

 • d) contractul de leasing in original ori o copie conforma cu originalul, in cazul in care mijlocul de transport este utilizat in baza unui asemenea contract;

 • e) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, in copie;

 • f) originalul dovezii de verificare a tahografului, după caz;

 • g) certificatul de inmatriculare si talonul anexa al certificatului de inmatriculare, cu inspecția tehnica periodica valabila, in cazul autobuzelor;

 • h) talonul de verificare a stingatoarelor de incendiu;

 • i) asigurarea obligatorie de răspundere civila;

 • j) foaia de parcurs a mijlocului de transport;

 • k) legitimatia de serviciu valabila a conducătorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al operatorului de transport / transportatorului autorizat;

 • l) actul prin care se dovedește dreptul de munca in Romania, in cazul conducătorilor auto străini;


 • m) permisul de conducere, avizul medical si psihologic al conducătorului mijlocului de tran njcertificatul de competenta profesionala al conducătorului auto pentru transportul/^tidf^ubli$ persoane, valabil.

ART. 12                                                                              '

Licența de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse in programele de transport ruti^Tdfc'pte^bane prin

curse regulate, insotita de caietul de sarcini al acesteia si de programul de circulație.          f ’ 'i;'. 1

ART. 13

Licența de traseu se eliberează in numărul de exemplare corespunzător numărului mijloacelor de transport in comun utilizate pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute in programul de circulație.

ART. 14

Licența de transport, licența de traseu, autorizația de transport si copiile conforme ale acestora, eliberate unui operator de transport sau unui transportator autorizat, nu pot fi utilizate de către alte persoane fizice sau juridice pentru a executa cu autovehiculele deținute activitati de transport public.

ART. 15

Solicitarea si eliberarea autorizațiilor de transport respectiv a copiilor conforme după acestea, in cazul tramvaielor si a troleibuzelor, precum si a licențelor de traseu in cazul autobuzelor, se vor face conform Regulamentului de acordare a autorizațiilor de transport pentru cursele regulate si a licențelor de traseu pentru cursele regulate si regulate speciale

ART.16

 • (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunica de către operatorul de transport rutier autoritatii de autorizare, in termen de maximum 15 zile de Ia data constatării, acestea inlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.

 • (2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publica in Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a.

 • II. Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale

ART. 17

Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate speciale se efectuează numai de către operatorii de transport rutier care dețin licența de traseu valabila.

ART. 18

Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate speciale se efectuează pe teritoriul municipiului Ploiești sau intre acesta si orice alta localitate din județul Prahova.

ART. 19

Operatorii de transport au obligația de a deține la bordul vehiculului, pe toata durata transportului public de persoane prin curse regulate speciale, următoarele documente:

 • a) licența de traseu si caietul de sarcini al acesteia eliberate de Direcția Mobilitate si Trafic Urban. Pentru operatorii de transport autorizați de către alte autoritati de autorizare si care tranzitează municipiul Ploiești, caietele de sarcini vor avea obligatoriu viza Direcției mobilitate si trafic urban din cadrul Primăriei municipiului Ploiești;

 • b) contractul de transport incheiat intre beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul si operatorul de transport rutier, in copie;

 • c) lista persoanelor transportate, ca anexa la contractul de transport;

 • d) copia conforma a licenței de transport eliberata de ARR;

 • e) contractul de leasing in original ori o copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este utilizat in baza unui asemenea contract;

 • f) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina operatorului de transport, in copie;

 • g) originalul dovezii de verificare a tahografului, după caz;


 • h) certificatul de inmatriculare si talonul anexa al certificatului de înmatriculare, cu inȘ periodica valabila;

 • i) talonul de verificare a stingatoarelor de incendiu;

 • j) asigurarea obligatorie de răspundere civila;

 • k) foaia de parcurs a mijlocului de transport;

 • l) legitimația de serviciu valabila a conducătorului auto, din care sa reiasa ca este anga

de transport;

 • m) actul prin care se dovedește dreptul de munca in Romania, in cazul conducătorilor auto străini;

 • n) permisul de conducere, avizul medical si psihologic al conducătorului mijlocului de transport;

 • o) certificatul de competenta profesionala al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil;

ART 20

Beneficiarii transportului public de persoane prin curse regulate speciale trebuie sa emită, pentru salariatii proprii transportați, legitimații de serviciu valabile care dau dreptul utilizării curselor respective; pe toata durata transportului, persoanele transportate trebuie sa dețină asupra lor legitimația de serviciu valabila.

ART. 21

Licența de traseu se eliberează in numărul de exemplare corespunzător numărului de autobuze necesar efecturarii transportului.

ART. 22

Solicitarea si eliberarea licențelor de traseu, se vor face conform Regulamentului de acordare a autorizațiilor de transport pentru cursele regulate si a licențelor de traseu pentru cursele regulate si regulate speciale

ART.23

 • (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunica de către operatorul de transport rutier autoritatii de autorizare, in termen de maximum 15 zile de la data constatării, acestea inlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.

 • (2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publica in Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a.

SECȚIUNEA a 4-a

Siguranța rutiera

ART. 24

In scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport/transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public local au obligația sa adopte masurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea si respectarea reglementarilor legale privind siguranța rutiera si a condițiilor pe care trebuie sa le îndeplinească mijloacele de transport si persoanele cu atribuții care concura la siguranța circulației.

ART. 25

Operatorii de transport/transportatorii autorizați care efectuează servicii publice de transport local de persoane au următoarele îndatoriri :

 • 1. sa respecte reglementările legale privind omologarea, inmatricularea, efectuarea inspecțiilor tehnice

periodice, repararea, intretinerea, reglarea, modificarea constructiva si reconstrucția mijloacelor de transport;                                                                               ./«•/ ZJfeiU.,

 • 2. sa utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnica corespunde reglementarilor

siguranța rutiera si de protecție a mediului inconj urător, cu inspecția tehnica periodica/rfevizia’^ehnica periodica valabila si certificate/clasificate/incadrate corespunzător, conform prevederilor legale „in vigoare;                                                                                                                ' < f, - ; .

 • 3. in intervalul dintre doua inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, sa asigure menținerea mijloacelor de transport intr-o stare tehnica corespunzătoare, in vederea incadrarii in normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului si in categoria de folosința conform destinației, utilizând in acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entitati tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare si dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislației in vigoare;

 • 4. sa monteze, prin operatori economici autorizați, tahografe si limitatoare de viteza cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

 • 5. sa nu permită plecarea in cursa a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteza defect, nesigilat ori fara suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului, pentru tipul de transport la care utilizarea tahografului / limitatorului de viteza este obligatoriu;

 • 6. sa informeze conducătorii mijloacelor de transport si lucratorii mobili cu privire la regulamentele interne ale întreprinderii si prevederile relevante ale contractelor colective de munca;

 • 7. sa verifice modul in care aceștia respecta prevederile legale in vigoare privind perioadele de conducere si de odihna si sa ia masurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli in acest sens;

 • 8. sa verifice funcționarea tahografului si a limitatorului de viteza, inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate in memoria cârdului conducătorului auto/tahografului digital, după caz;

 • 9. sa nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra tahografelor si a limitatoarelor de viteza;

 • 10. sa angajeze transporturile si sa întocmească programul de executare a transporturilor, astfel incat conducătorii mijloacelor de transport si lucratorii mobili sa poata respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihna si de repaus;

 • 11. sa se asigure ca sunt respectate normele de protecție a muncii, protecție a mediului, prevenire si combatere a incendiilor, de către conducătorii mijloacelor de transport, pe tot timpul efectuării transportului;

 • 12. sa permită efectuarea transporturilor numai in limita numărului de locuri inscris in certificatul de înmatriculare.

 • 13. sa respecte procedurile ce trebuie urmate in caz de accident si sa aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor incalcari grave ale regulilor de circulație;

 • 14. sa respecte si sa aplice legile si reglementările in vigoare privind transportul public de persoane;

ART. 26

Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate sa conducă permanent si efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activitati de transport rutier, cu modificările si completările ulterioare.

ART. 27

Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuții, responsabilități si obligații:

 • 1. sa se prezinte pentru efectuarea examinării medicale si psihologice, inițiala si periodica, si sa respecte recomandările comisiilor medicale si psihologice;

 • 2. sa respecte normele si regulile privind conducerea in condiții de siguranța rutiera si conduita preventiva;

 • 3. sa respecte regulile privind prevenirea accidentelor de munca in circulația rutiera;

 • 4. sa cunoască si sa respecte masurile ce trebuie luate după un accident sau incident in ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personala si a celorlalți participând la trafic, protecția mediului;

 • 5. sa respecte perioadele de conducere si perioadele de odihna, conform reglementarilor legale in vigoare, si sa utilizeze corect tahograful;

 • 6. sa nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteza pentru scoaterea acestora din uz sau

  modificarea caracteristicilor de funcționare;


 • 7. sa respecte intocmai legile si reglementările specifice transportului public de persoane; 1          •

 • 8. sa prezinte la controlul in trafic documentele care insotesc transportul, stabilite la art.'',H^pentrti

cursele regulate si art. 19 pentru cursele regulate speciale.                                      > ■

ART. 28

Operatorii de transport/transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public local de persoane vor intreprinde o investigație pe linie administrativa in toate cazurile de accidente de eireulatie in care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

ART. 29

Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării masurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere si vor fi puse, la cerere, la dispoziția Direcției Mobilitate si Trafic Urban.

SECȚIUNEA a 5-a

Condiții privind efectuarea transportului public local de persoane

 • 1. Transportul public local de persoane prin curse regulate

ART. 30

Operatorii de transport/transportatorii autorizați vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. sa asigure afișarea la părțile din fata si laterala dreapta ale mijlocului de transport a indicativului si a capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul traseului. Elementele de informare menționate anterior vor fi de tip electronic sau vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau in condiții de vizibilitate scăzută;

 • 2. in salonul mijlocului de transport va fi asigurata informarea publicului calator prin mijloace vizuale si / sau sonore cu privire la denumirea statiei care urmeaza si la legaturile cu alte mijloace de transport public local de persoane

 • 3. sa asigure afișarea in salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a harții schematice care sa permită vizualizarea traseului si a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului calator si a altor informații de utilitate publica privind transportul, stabilite prin reglementările in vigoare;

 • 4. sa asigure vanzarea legitimatiilor/abonamentelor de călătorie, cel puțin in stafiile stabilite de comun acord cu autoritatea administrației publice locale si nominalizate in anexa la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotararea de atribuire;

 • 5. in stafiile din programul de circulație, sa asigure afișarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum si a harților simplificate cu indicarea traseelor si stațiilor pentru informarea publicului calator;

 • 6. sa emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementarilor in vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

 • 7. sa asigure accesul liber si nediscriminatoriu la transport, in baza documentelor stabilite de reglementările legale in vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilitati/gratuitati la transport;

 • 8. sa asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

 • 9. mijlocul de transport trebuie sa aiba locuri rezervate pentru persoane cu handicap, batrani, femei insarcinate, persoane cu copii in brațe;

 • 10. sa supravegheze urcarea si coborârea calatorilor, sa mențină in stare de funcționare dispozitivele care blochează plecarea de pe loc a mijloacelor de transport cu ușile deschise (pentru cele dotate cu asemenea dispozitive), sa nu plece mijlocul de transport din statii cu ușile deschise sau cu calatori aflati pe scările acestuia, precum si cu calatori agatati de exteriorul caroseriei;

 • 11. sa nu admita la transport in salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdari, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

 • 12. in salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mana, care pot fi tinute in mana;   '

 • 13. in salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care nu se incadreaza in categbria-bagajelor de mana, conțin produse neadmise la transport, sunt așezate pe culoarul de acces al autovehiculului;

 • 14. nu se admit la transport bagajele așezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, Chiar daca

spațiul ramas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru;                              .

 • 15. sa nu imbarce calatori peste capacitatea maxima admisa a mijlocului de transport;

 • 16. sa imbarce/debarce calatori numai in stațiile special amenajate, prevăzute in programul de circulație;

 • 17. sa utilizeze numai legitimatii/abonamente de călătorie cu regim special, ale căror modele au fost aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

 • 18. sa nu permită transportul calatorilor decât pe baza de legitimatii/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale in vigoare;

 • 19. sa asigure calatorii si bagajele acestora pentru riscurile ce cad in sarcina operatorului de transport;

 • 20. sa tina evidenta curselor sosite si plecate la si de la fiecare capat de linie;

 • 21. sa asigure inlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu cu unul de aceeași capacitate sau de capacitate mai mare;

 • 22. sa asigure, prin dispecerate si dotări speciale, urmărirea si coordonarea in trafic a mijloacelor de transport, de intervenție si de depanare, precum si aplicarea cu operativitate a masurilor ce se impun in caz de eveniment, incident, accident sau alte situații care pot afecta desfasurarea transportului, in vederea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța si confortul;

 • 23. sa dispună de echipaje de intervenție si depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a caii de rulare in cazul defectării mijlocului de transport, precum si pentru intervenții la rețeaua electrica de contact sau calea de rulare a tramvaielor etc.;

 • 24. sa asigure informarea anticipata a publicului calator in legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulație sau a unui traseu, iar daca modificarea / suspendarea se produce ca urmare a unui caz de forța majora, informarea calatorilor se va realiza ulterior producerii acestuia;

 • 25. sa asigure, zilnic si ori de cate ori este nevoie, salubrizarea, spalarea si dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 26. sa asigure condițiile de execuție a transportului in condiții de regularitate, siguranța si confort;

 • 27. mijloacele de transport trebuie sa fie echipate cu instalație de incalzire/ventilatie/conditionare a aerului in stare de funcționare;

 • 28. sa asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;

 • 29. pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționata denumirea executantului transportului;

 • 30. la bordul mijlocului de transport trebuie sa existe mijloace de prevenire si combatere a incendiilor, precum si ciocan pentru spart geamurile in caz de necesitate;

32. mijloacele de transport trebuie sa aiba inspecția tehnica periodica sau, după caz, revizia tehnica periodica efectuata la termen.

ART. 31

Operatorii de transport/transportatorii autorizați care efectuează serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate au obligația de a instrui conducătorii mijloacelor de transport cu privire la atribuțiile si obligațiile ce le revin si de a verifica modul in care acestea sunt respectate pe parcursul desfășurării transportului.

II. Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale

ART. 32

Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. sa utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, a traseului si a tipului de transport;

 • 2. sa preia la transport numai persoane cu legitimație de serviciu valabila emisa de beneficiarul serviciului;

 • 3. sa asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele ramase imobilizate pe traseu;

 • 4. sa asigure instruirea conducătorilor auto cu privire la obligațiile ce le revin;


 • 5. autovehiculele trebuie sa fie dotate cu tahograf, care va fi in funcțiune pe toata transportului, conform reglementarilor in vigoare;

 • 6. imbarcarea/debarcarea persoanelor transportate trebuie sa se faca in stafii stabilite s$«ciâl, stafiile publice, precum si la locul unde isi desfasoara activitatea;

 • 7. sa oprească in toate stațiile prevăzute in graficul de circulație aferent licenței de tr pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate in alte locuri decât cele prevăzute circulație;

 • 8. sa transporte persoane doar in limita numărului de locuri pe scaune inscris in certificatul de înmatriculare;

 • 9. mijlocul de transport sa nu circule cu ușile deschise sau cu pasageri pe scara acestuia;

 • 10. sa nu admita la transport in salonul mijlocului de transport materii greu mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care prin format ori dimensiune pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdari, ori alte obiecte ori mărfuri interzise transportului public;

 • 11. sa asigure calatorii si bagajele acestora pentru riscurile ce cad in sarcina operatorului de transport;

 • 12. in salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mana, care pot fi tinute in mana;

 • 13. in salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care nu se incadreaza in categoria bagajelor de mana, conțin produse neadmise la transport, sunt așezate pe culoarul de acces al autovehiculului.

 • 14. nu se admit la transport bagajele așezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar daca spațiul ramas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru;

 • 15. autovehiculele trebuie sa aiba inspecția tehnica periodica efectuata la termen;

 • 16. autovehiculele trebuie salubrizate, spalate si dezinfectate;

 • 17. la bordul autovehiculului trebuie sa existe mijloace pentru combaterea si prevenirea incendiilor, precum si ciocan pentru spart geamurile in caz de necesitate;

 • 18. in perioada de iama, autovehiculul trebuie sa fie echipat corespunzător circulației pe drumuri cu aderenta scăzută;

ART. 33

Operatorii de transport care efectuează serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale cu autobuze au obligația de a instrui conducătorii mijloacelor de transport cu privire la atribuțiile si obligațiile ce le revin si de a verifica modul in care acestea sunt respectate pe parcursul desfășurării transportului.

CAP. III

Drepturi si obligații

ART. 34

Drepturile si obligațiile operatorilor de transport/transportatorilor autorizați care desfasoara activitati de transport public local de persoane sunt prevăzute in prezentul regulament, in caietele de sarcini ale serviciului de transport public local de persoane si in contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

ART. 35

Operatorii de transport/transportatorii autorizați care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii au următoarele drepturi:

 • a) sa întrerupă prestarea serviciului de transport public local in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către autoritățile administrației publice locale, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului in termenul si in condițiile prevăzute in contractul de delegare a gestiunii;

 • b) sa incaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • c) sa actualizeze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate, conform prevederilor legale in vigoare;

 • d) sa includă in tarifele de transport percepute calatorilor primele de asigurare pentru aceștia si pentru bagajele lor, precum si pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport, in cazul transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • e) sa utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat cu prioritate pentru asigurarea serviciului public local


de persoane prin curse regulate;

 • f) sa utilizeze infrastructura tehnico-edilitara a sistemului de transport public local d^p%soane^

condițiile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii;                         [/

 • g) sa beneficieze de o despăgubire adecvata si efectiva pentru prejudiciile aduse in cftzS^e npdifiqare

unilaterala a contractului de delegare a gestiunii de către concedent, fara respectata " J i condițiilor prevăzute in acesta;                                                                  *


 • h) sa ceara intreruperea serviciului in cazul in care continuarea activitatii ar conduce la'’ prejudicii importante patrimoniului incredintat spre administrare;

 • i) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, conform legislației in vigoare, se pot adresa instanței competente.

ART. 36

Suplimentar fata de obligațiile ce decurg din prevederile secțiunilor a 2 - a si a 3 - a ale Capitolului II din prezentul regulament, operatorii de transport si, după caz, transportatorii autorizați au următoarele obligații:

 • 1. sa respecte intocmai legile si reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe care o executa;

 • 2. sa asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • 3. sa respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului sau contractului de transport incheiat cu beneficiarul, după caz;

 • 4. sa respecte indicatorii de performanta si de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin contractul de transport incheiat cu beneficiarul;

 • 5. sa permită accesul liber si nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public local de persoane;

 • 6. sa asigure respectarea drepturilor utilizatorilor in efectuarea serviciului de transport public local de persoane;

 • 7. sa efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform prevederilor programului de circulație, in condiții de calitate, siguranța, regularitate si confort;

 • 8. sa asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • 9. să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de calatori existente;

 • 10. sa fundamenteze si sa supună concedentului tarifele ce vor fi utilizate in activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • 11. sa pună la dispoziția publicului calator mijloace de transport care sa indeplineasca condițiile impuse de legislația in vigoare privind siguranța circulației si protecția mediului;

 • 12. sa efectueze intretinerea curenta, reparațiile curente si accidentale care se impun, in limita bugetului aprobat, la bunurile concesionate/inchiriate de la concedent, conform programelor de intretinere, reparații, dotări si investiții aprobate de acesta;

 • 13. sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum si diferența de tarif pentru protecție sociala, conform legislației in vigoare, pentru a fi supuse aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești;

 • 14. in cazul in care sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conducă la reducerea activitatii, sa notifice de indata acest fapt concedentului, in vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuității serviciului;

 • 15. sa incheie si sa onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum si asigurarea calatorilor si bunurilor acestora, conform prevederilor legislației in vigoare privind asigurările;

 • 16. sa informeze permanent calatorii cu privire la traseele, programele de circulație, tarifele aplicate, precum si modificarea acestora;

 • 17. sa aplice normele de protecție a muncii specifice activitatii desfășurate in cadrul serviciului contractat;

 • 18. sa asigure accesul organelor de control ale concedentului la informațiile privind executarea serviciului concesionat si modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente si a bunurilor concesionate/inchiriate, după caz;

 • 19. sa planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel incat sa se asigure respectarea programului de circulație si a prevederilor reglementarilor legale in vigoare privind siguranța rutiera;

 • 20. sa dețină la sediul social următoarele documente, in funcție de tipul de transport public local efectuat:

 • a. asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina transportatorului;

 • b. cărțile de identitate ale vehiculelor, in original pentru cele deținute in proprietatC r^siiectfv in

copie pentru cele deținute in baza unui contract de leasing;                      z ' z

 • c. contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;

 • d. avizele medicale si psihologice valabile pentru persoana desemnata sa conducă permanent si

efectiv activitatea de transport rutier, precum si pentru conducătorii auto;        ' • A

 • e. toate documentele care atesta menținerea condițiilor inițiale care au stat la bâza-eliberării licenței de transport/autorizatiei de transport si a delegării gestiunii, după caz;

 • f. documentele doveditoare din care sa rezulte angajarea in condiții legale a persoanelor cu funcții care concura la siguranța circulației;

 • g. evidenta si planificarea inspecțiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

 • h. evidenta accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativa a accidentelor de circulație, precum si notele informative transmise Direcției Mobilitate si Trafic Urban, in cazul accidentelor grave de circulație;

 • i. alte documente prevăzute de reglementările legale in vigoare;

 • 21. sa furnizeze autoritatii administrației publice locale, respectiv autorităților de reglementare competente conform legii, informațiile solicitate si sa asigure accesul la documentațiile si la actele individuale pe baza carora prestează serviciul, necesare verificării si evaluării modului de prestare a serviciului;

 • 22. sa plateasca despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa, conform prevederilor legale si/sau contractuale, daca acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare;

 • 23. sa asigure finanțarea pregătirii profesionale si efectuarea examinărilor medicale si psihologice ale propriilor angajați;

 • 24. sa pună in aplicare metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri;

 • 25. sa gestioneze serviciul public pe criterii de eficienta economica;

 • 26. sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat.

ART. 37

Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public local de persoane, persoane fizice sau juridice.

ART. 38

 • (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a) sa beneficieze, liber si nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local de persoane, in condițiile achitării costului legitimației / abonamentului de călătorie;

 • b) sa aiba acces Ia informațiile publice cu privire la serviciul de transport public local de persoane. Autoritățile administrației publice locale vor pune la dispoziție informații cu privire la indicatorii de performanta ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale care sunt de interes public;

 • c) sa le fie aduse la cunoștința hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu privire la transportul public local;

 • d) sa conteste hotărârile Consiliului Local Ploiești, in vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, in condițiile legii;

 • e) sa solicite si sa primească, in condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier sau de transportatorii autorizați, prin nerespectarea obligațiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;

 • f) sa sesizeze autoritatilor administrației publice locale orice deficiente constatate in efectuarea serviciilor de transport public local de persoane si sa faca propuneri vizând inlaturarea acestora;

 • g) sa renunțe, in condițiile legii, la serviciile contractate;

 • h) sa fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvemamentale reprezentative, in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementarilor privind serviciul de transport public local;

 • (2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, in condițiile legii, de facilitați pentru plata serviciului de transport public local de persoane.

ART. 39

Principalele obligații ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a) sa dețină legitimații de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege;

 • b) sa achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea;

 • c) sa achite, in termenele stabilite, contravaloarea serviciului fumizat/prestat pe baza contractelor;

 • d) sa nu aduca prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

 • e) sa aiba un comportament civilizat in raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum si cu ceilalți utilizatori.

CAP. IV

Indicatori de performanta

ART. 40

 • (1) Indicatorii de performanta privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate sunt următorii:

 • 1. numărul de curse pe care operatorul a suspendat sau a intarziat, din vina proprie, executarea transportului fata de programul de circulație;

 • 2. numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat, din vina proprie, transportul public local de calatori pe o perioada mai mare de 24 de ore;

 • 3. numărul estimat de calatori afectați de situațiile prevăzute la pct. 1 si 2, determinat pe baza fluxurilor de calatori inregistrate;

 • 4. numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație;

 • 5. numărul de reclamatii ale calatorilor privind calitatea transportului, dintre care:

 • a) numărul de reclamatii justificate;

 • b) numărul de reclamatii rezolvate;

 • c) numărul de reclamatii la care calatorii nu au primit răspuns in termenele legale;

 • 6. numărul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație;

 • 7. vechimea mijloacelor de transport si dotările de confort pentru calatori;

 • 8. despăgubirile plătite de către operatorii de transport/transportatorii autorizați pentru nerespectarea condițiilor de calitate si de mediu privind desfasurarea transportului;

 • 9. numărul abaterilor constatate si sancționate de personalul imputemicit privind nerespectarea prevederilor legale;

 • 10. numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport/ transportatorului autorizat.

 • (2) In efectuarea serviciului de transport public local se vor respecta indicatorii de performanta prevazuti in prezentul regulament si in contractul de delegare.

 • (3) Consiliului Local al Municipiului Ploiești poate aproba si alti indicatori de performanta in efectuarea serviciului de transport public local, pe baza unor studii de necesitate si oportunitate in care se va tine seama de necesitățile comunității locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum si de cerințele reglementarilor legale in vigoare din domeniul transporturilor rutiere.

 • (4) Operatorii de transport/transportatorii autorizați vor prezenta, anual, pentru analiza si evaluare, un raport de activitate Consiliului Local al Municipiului Ploiești, in care se va preciza modul in care au fost indepliniti indicatorii de performanta stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii.

 • (5) Daca in urma evaluării si analizei, rezulta neindeplinirea indicatorilor de performanta, Consiliul Local al Municipiului Ploiești va stabili un plan de masuri care va conține: acțiunile necesare pentru indeplinirea indicatorilor de performanta, termene si responsabilități, precum si sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea acestuia.

CAP. V Răspunderi si sancțiuni


ART. 41

 • (1) Incalcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplii civila, contravenționala sau penala, după caz, in condițiile Legii nr.92/20( transport public local, a legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati pub' altor acte normative din domeniul transporturilor rutiere.

 • (2) Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 100 lei la 500 lei, conform Legii nr.92/2007, persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public de persoane fara titlu de călătorie valabil sau refuza sa prezinte organelor de control titlul respectiv de călătorie, care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de transport.

 • (3) Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, conform Legii nr.92/2007, funcționarii publici răspunzători pentru următoarele fapte:

 • a) neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a prevederilor privind atribuirea gestiunii serviciului si a licențelor de traseu;

 • b) nerespectarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 92/2007, privind obligațiile asumate de autoritati prin contractele de atribuire a gestiunii;

 • c) nerespectarea prevederilor art. 20 din Legea nr. 92/2007, privind atribuțiile autorităților de reglementare pentru domeniul serviciului de transport public local;

 • d) nerespectarea prevederilor art. 36 din Legea nr. 92/2007, privind acordarea autorizațiilor de transport;

 • e) nerespectarea prevederilor art. 39 din Legea nr. 92/2007, privind retragerea sau suspendarea autorizațiilor de transport.

 • (4) Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, conducătorul auto, pentru următoarele fapte:

 • a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 7 alin. (3), art. 11 alin. (2) si ale art. 13 alin. (2) din Legea nr.92/2007, privind refuzul de a prezenta la control documentele corespunzătoare;

 • b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (4) lit. c) din Legea nr.92/2007, privind respectarea punctelor de imbarcare/debarcare a calatorilor.

 • (5) Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, funcționarii publici pentru nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 92/2007, privind sancționarea operatorilor economici care nu prestează serviciile la parametrii de performanta la care s-au obligat;

 • (6) Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei, operatorii de transport rutier si transportatorii autorizați, pentru următoarele fapte:

 • a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 92/2007, privind condițiile in care se executa transportul public local de persoane prin curse regulate

 • b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) si (3) si ale lit. d) a alin. (4) din Legea nr. 92/2007, privind condițiile in care se executa transportul public local de persoane prin curse regulate speciale

 • c) nerespectarea prevederilor art. 30 din Legea nr. 92/2007, privind persoanele juridice care pot executa transport public local de persoane

 • d) nerespectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 92/2007, privind evidențierea distincta in contabilitate pentru fiecare activitate desfasurata

 • e) nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 92/2007, privind respectarea regulamentelor si caietelor de sarcini ale serviciilor de transport public local

 • f) nerespectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 92/2007, privind obligațiile operatorilor de transport si transportatorilor autorizați in realizarea serviciilor de transport public local

 • g) nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (7) din Legea nr. 92/2007, privind regimul legitimațiilor de călătorie

 • h) nerespectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 92/2007, privind folosirea de către un operator de transport sau transportator autorizat a documentelor eliberate pentru alt operator de transport sau transportator autorizat.

 • (7) Constituie contravenție (daca nu au fost savarsite astfel incat sa fie considerate infracțiuni potrivit legii penale) si se sancționează cu amenda de la 250 lei la 2.500 lei faptele savarsite de către


persoanele fizice, respectiv de la 500 lei la 5.000 lei, faptele savarsite de către perso după cum urmeaza:

 • a) punerea in circulație a autovehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu de curățenie si igiena sau care au scurgeri de ulei, motorina ori alti carburanți sau lubrifjî^

 • b) neasigurarea curățeniei si igienizării mijloacelor de transport in comun aflate in dj

 • c) transportul de materiale explozibile sau inflamabile in mijloacele de transport in

 • d) antrenarea de discuții cu conducătorul mijlocului de transport si intrarea perso cabina acestuia pe timpul transportului;

 • e) difuzarea de muzica obscena in mijlocul de transport in comun;

 • f) fumatul, scuipatul, consumul de semințe si băuturi alcoolice, precum si a altor alimente care conduc la disconfortul celorlalți calatori si aruncarea de harții, ambalaje si resturi de orice fel in mijloacele de transport in comun;

 • g) oprirea mijloacelor de transport in vederea imbarcarii/debarcarii calatorilor in afara stațiilor aprobate prin caietul de sarcini al licenței de traseu;

 • h) schimbarea de către conducătorul auto sau alte persoane neautorizate a traseelor aprobate prin caietul de sarcini al licenței de traseu;

 • i) degradarea mijloacelor de transport in comun prin orice mijloace, atat in mers cat si in staționare, de către persoanele fizice, daca nu indeplineste elementele constitutive ale infracțiunii.

 • (8) Constatarea contravențiilor stabilite conform alineatelor (l)-(7) si aplicarea sancțiunilor se fac de către imputemicitii primarului municipiului Ploiești sau de către alte autoritati compenente, conform legii.

CAP. VI

Dispoziții finale si tranzitorii

ART. 42

In cazul serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale, la stabilirea rutei de deplasare pe teritoriul municipiului Ploiești, respectiv a stafiilor utilizate pentru imbarcarea / debarcarea calatorilor, se va avea in vedere evitarea traversării centrului municipiului, in special a zonei dintre Gara de Sud si Catedrala Sf.Ioan.

ART. 43

Prezentul Regulament pentru efectuarea transportului public local de persoane intra in vigoare după aprobarea lui de către Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate si curse regulate speciale

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Potrivit art.l din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, Consiliul local este obligat să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești.

Prin acest regulament, se realizează un cadru unitar pentru desfășurarea serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate și regulate speciale, precum și condițiile de licențiere, respectiv autorizare ale acestor servicii, conform Legii nr.92/2007, la nivelul municipiului Ploiești.

Prevederile Hotărârii vor fi aplicate prin grija Direcției Mobilitate și Trafic Urban din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, înființată prin Hotărârea Consiliului local nr.312/2007, care a preluat coordonarea și autorizarea activității de transport public în municipiul Ploiești.

Față de cele menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA MOBILITATE ȘI TRAFIC URBAN

DMTU-A....../......07.2009


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale

In conformitate cu dispozițiile art.l din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată, serviciul de utilitate publică este definit ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate, prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes general al colectivităților locale. Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale și se înființează, se organizează și se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritorială, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localității, de mărimea și de gradul de dezvoltare al acesteia și în raport cu inffastuctura tehnico-edilitară existentă.

Potrivit art.l din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, Consiliul local este obligat să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești.

Serviciile de transport public local trebuie să asigure cerințele de deplasare a cetățenilor în interiorul municipiului sau județului, în funcție de cererea de transport și de capacitatea disponibilă.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se atribuie de către autoritățile administrației publice locale pe bază de hotărâri de dare în administrare, de atribuire în gestiune delegată sau prin alte modalități prevăzute de lege. Acest tip de serviciu este efectuat de către operatorii de transport rutieri, în cazul transportului cu autobuze sau de către transportatorii autorizați, în cazul transportului ce tramvaie sau troleibuze. Persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații publice.

Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul de transport, pentru transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt angajați sau pentru transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă. Persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații, altele decît stațiile publice.

Prin acest regulament, se realizează un cadru unitar pentru desfășurarea serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate și regulate speciale, precum și


condițiile de licențiere, respectiv autorizare ale acestor servicii,-           Legii


nr.92/2007, la nivelul municipiului Ploiești.                           <            '

Prevederile Hotărârii vor fi aplicate prin grija Direcției Mobilitate și Trafic Urban din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, înființată prin Hotărârea Consiliului local nr.312/2007, care a preluat coordonarea și autorizarea activității de transport public în municipiul Ploiești.

Față de cele menționate, supunem spre promovare proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale pe raza municipiul Ploiești.

DIRECTOR,

DIRECȚIA MOBILITATE ȘI TRAFIC URBAN Nicolae NAN


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Ploiești, Bul.Republicii 2-4, Tel:0244.516.699, int.508; Fax:0244.516.623 Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA Nr. 9/26.06.2009

a Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației

In urma analizei și a discuțiilor purtate pe baza materialelor prezentate prin Ordinea de zi, precum și a propunerilor făcute de către membrii comisiei, s-a luat următoarea hotărâre:

Art. 3. Aprobă, în forma în care au fost prezentate:

 • A. Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale.

 • B. Regulamentul de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru curse regulate și curse regulate speciale.

Vicepreședinte Comisie,

3 Ing. Nicolae Nan


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PR^ MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale

și a constatat:              i

G5TY)
Data:       <o¥ < 2cc>c^

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVĂ^ MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale

și a constatat:

PREȘEDINTE,

SECRETAR, Florin Sicoie


Carmen Mihaela^himitru

Data:         ' 'S'V r V