Hotărârea nr. 232/2009

Hotãrârea nr. 232 privind includerea unor locuinte din fondul locativ al municipiului Ploiesti in fondul de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari si repartizarea acestora conform prevederilor legale

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 232


privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fi locuințele retrocedate foștilor proprietari si repartizarea acestora conform prevederilor legale

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a doamnei Viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu si a domnilor consilieri Popa Gheorghe, Tincu Marin, Nicolescu Sava Mihai, Calota Emil si Marcu Valentin, raportul comun de specialitate al Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu și Administrației Serviciilor Sociale Comunitare precum si procesul verbal din 03.07.2009 al Comisiei pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petitii si reclamatii prin care se propune repartizarea unor locuințe pentru chiriașii evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din casele restituite foștilor proprietari;

Având in vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinței republicată cu modificările si completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

A.

In baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr.241/2001 și Hotărârii de Guvern nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind masuri pentru dezvoltarea activității in domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobata prin Legea nr. 515/2006;

Având in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 20/2009 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei de prioritate pentru locuințe sociale;

în baza Ordonanței de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobata prin Legea nr. 84/2008 cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin (5) lit.”a” si alin (6) lit.”a”, pct.17 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea in fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a 11 unitati locative identificate in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2 Aproba trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești in domeniului public al municipiului Ploiești a unităților locative identificate in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba repartizarea spatiilor cu destinația de locuință menționate la Art.l persoanelor identificate in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești sa semneze contractele de închiriere, in baza repartițiilor emise.

Art. 5. Direcția Evidență si Valorificare Patrimoniu si Administrația Serviciilor Sociale Comunitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 29 iulie 2009.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA EVIDENȚA SI VALORIFICARE PATRIMONIU


CONSILIUL LOCAL AL c

MUNICIPIULUI PLOiES<ițfe. ADMINISTRAȚIA SERVICIILOft^ SOCIALE COMUNITARE’ v
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești in fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari si repartizarea acestora conform prevederilor legale

In exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare Consiliul local asigură potrivit competențelor sale si in condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale si celelalte unități locative aflate in administrarea sa.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 20/2009 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru repartizarea locuințelor chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, întocmită potrivit criteriilor aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 289/2009;

In baza art.l lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 68/13.09.2006 fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari se va constitui și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate in proprietatea unităților adminstrativ teritoriale si devenite vacante pe perioada exploatării.

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996- legea locuinței- și a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Ordonanța de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari prevede ca închirierea si administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap.III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 coroborată cu prevederile art.31, 32, 44 si 45 din Legea nr.l 14/1996 republicată, la propunerea primarului cu aprobarea consiliului local, urmând ca nivelul chiriei pe


care o vor plăti beneficiarii repartițiilor sa se stabilească odata cu inc contractelor de in chiri ere                                                            tPRf

în evidența Compartimentului Evidență și Administrare Fond Locativ sb~" /V

află 11 spatii libere. In vederea repartizam acestora, Comisia pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petitii si reclamatii s-a întrunit in data de 03.07.2009 si a făcut următoarele propuneri de repartizare:

 • 1. Repartizarea către doamna Vasile Lucia care se află la poziția nr. 2 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 20/2009, a unei camere in suprafață de 16,00 mp, dependințe in folosință comună precum si teren curte aferent din spațiul situat in Ploiești, str. Rafinorilor. Nr. 7B, spațiu ramas liber in urma decesului fostului chiriaș. Spațiul nu are branșament la instalația electrica si de alimentare cu apa; nu are surse de incalzire; necesita reparații tencuieli interioare, zugrăveli vapsitorii, raschetat parchet precum si reparații tamplarie, jgheaburi si burlane, inlocuit obiecte sanitare, este debransat de la instalația de gaze si apă, figureză cu debite la chirie in suma de 108 lei, iar la gaze de aproximativ 800 lei.

Doamna Vasile Lucia are dosar depus in vederea repartizării unei locuințe înregistrat sub nr. 1835/17.08.2001, iar venitul sau este pensia pentru persoane cu handicap in suma de 234.00 lei. Petenta a fost evacuata din imobilul situat in Ploiești str. Ghe.Doja nr.86.

Din studierea doasarului s-a constatat faptul ca in mod eronat dosarul doamnei Vasile Lucia a fost încadrat in lista de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane întrucât copii solicitantei au fost incredintati de instanța de judecata bunicii iar in prezent aceștia sunt majori si locuiesc cu forme legale in imobilul detinut de bunica cu chirie de la Primăria municipiului Ploiești. Având in vedere insa faptul ca punctajul ar fi fost același si daca dosarul doamnei Vasile Lucia ar fî fost înscris pe lista de priorități pentru familiile compuse dintr-o persoana, pozitionand-o pe aceasta pe locul 1 precum si faptul ca i s-a repartizat o singura camera si dependințe la comun se propune repartizarea acestui spațiu doamnei Vasile Lucia, urmând ca in contractul de inchiriere care se va încheia sa figureze inscrisa doar titulara cererii.

 • 2. Repartizarea celui de-al doilea spațiu locativ din strada Rafinorilor, nr. 7B, format din 1 camera in suprafața de 15,60 mp si dependințe in folosința comuna precum si cota parte din terenul curte către doamna Vasile Maria care se afla la poziția 3 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 20/2009. Spațiul nu are branșament la instalația electrica si de alimentare cu apa;


nu are surse de încălzire; necesita reparații tencuieli interioare, zugrăveli v; raschetat parchet precum si reparații tamplarie, jgheaburi si burlane, mfo^uit' obiecte sanitare, este debransat de la instalația de gaze si apă, figureză cu debife^er-chirie in suma de 108 lei, iar la gaze de aproximativ 800 lei.

Doamna Vasile Maria are dosar depus in vederea repartizării unei locuințe înregistrat sub nr.586/05.06.2008. Doamna Vasile Maria s-a născut la data de 18.10.1972 in municipiul Ploiești. Prezintă certificat de handicap, iar venitul sau este pensia pentru persoane cu handicap in suma de 234.00 lei. A fost evacuata din strada Gheorghe Doja nr. 86.

Din studierea dosarului s-a constatat faptul ca in mod eronat dosarul doamnei Vasile Maria a fost încadrat in lista de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane primind un punct si pentru copilul care este in plasament la bunica materna si care locuiește cu forme legale in imobilul detinut de bunica cu chirie de la Primăria municipiului Ploiești. Având in vedere insa faptul ca si daca dosarul ar fi fost inscris pe lista de priorități pentru familiile compuse dintr-o persoana, punctajul ar fi scăzut cu un singur punct rezultând un punctaj de 41 puncte care ar fi pozitionat-o pe locul 5 precum si faptul ca i s-a repartizat o singura camera si dependințe la comun se propune repartizarea acestui spațiu doamnei Vasile Lucia, urmând ca in contractul de închiriere care se va încheia sa figureze înscrisa doar titulara cererii.

 • 3. Repartizarea spațiului cu destinația de locuința situat in Ploiești, strada Anul 1907, nr. 43 format din una camera in suprafața de 14,98 mp si dependințe in folosința exclusiva si comuna precum si cota indiviza din terenul curte aferent imobilului către doamna Bogdan Elena care figurează pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane la poziția 4. Spațiul a ramas liber in urma decesului fostei chiriașe. Locuința necesita igienizare, nu este grevata de debite la chirie si utilitati.

Doamna Bogdan are dosar depus in vederea repartizării unei locuințe înregistrat sub nr. 30385/30.09.1995. Din actele depuse la dosar reies următoarele:

Doamna Bogdan Elena s-a născut in data de 13.02.1963 in municipiul Ploiești si este divorțata. Petenta locuiește in strada Eremia Grigorescu, nr. 2, bl. 26, ap. 49 intr-o camera de 12 mp împreuna cu trei membrii de familie . Doamna Bogdan a fost evacuata din strada Roșiori, nr. 24 imobil ce a fost restituit fostului proprietar.

Veniturile familiei se compun din salariul petentei in suma de 450 lei si pensia pentru persoane cu handicap in suma de 271 lei pentru Teodor Marius Nicolae.

X

A

\'A


Vv Jum

 • 4. Repartizarea spațiului cu destinația de locuința situat in Ploiești/str^a^'' Marasesti, nr. 23 format din una camera in suprafața de 16.00 mp dependințe in' folosința exclusiva precum si cota indiviza din terenul curte aferent imobilului către domnul Boieroiu Alexandru care figurează in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane la poziția 5. Spațiul este ocupat abuziv de familia Moise Vasile care a fost evacuata conform Sentinței Penala nr.

  h/


319./2000 emisa de Judecătoria Ploiești insa a revenit abuziv in imobil, necesita igienizare si este grevat de debite la utilitati fiind debransat.

Domnul Boieroiu Alexandru are dosar depus in vederea repartizării unei locuințe înregistrat sub nr. 30198/09.05.2000. Din ancheta sociala reies următoarele: Domnul Boieroiu Alexandru este născut la data de 14.07.1929 in comuna Cerasu, jud. Prahova, locuiește împreuna cu soția Boieroiu Elena in strada Sergent Gh. Mateescu, bl. 20, ap. 46. Au locuit in strada Toma Caragiu nr. 7 imobil restituit foștilor proprietari iar prin sentința civila nr. 11171/ 25.09.2001 emisa de Judecătoria Ploiești instanța a dispus evacuarea familiei Boieroiu. Veniturile familiei se compun din pensia domnului Boieroiu in valoare de 584 lei si salariul soției in valoare de 608 lei. Solicitantul suferă de boli cronice de natura cardiovasculara.

 • 5.  Repartizarea spațiului cu destinația de locuința situat in Ploiești, strada Elena Doamna nr. 51 format din una camera in suprafața de 9,72 mp si dependințe in folosința exclusiva precum si cota indiviza din terenul curte aferent imobilului către doamna Niculescu Steliana care figurează in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane la poziția 6. Spațiul a devenit liber prin predarea acestuia de fostul chiriaș, necesita igienizare, nu are sursa de încălzire.

Doamna Niculescu Steliana are dosar depus in vederea repartizării unei locuințe înregistrat sub nr. 335920/22.11.2004. Din ancheta sociala rezulta ca doamna Niculescu Steliana este născută la data de 09.04.1928 in corn. Soimari, jud. Prahova si in prezent locuiește împreuna cu nepotul sau Nicolescu Bogdan in varsta de 24 de ani in imobilul din strada Marasesti, nr.16 imobil ce a fost restituit fostului proprietar, acesta refuzând sa-i incheie contract de inchiriere punandu-i în vedere sa paraseasca spațiul pana la data de 01.06. 2009.

Veniturile realizate se compun din pensia pentru limita de varsta a doamnei Niculescu in valoare de 810 lei. Doamna Niculescu suferă de boli cronice de natura vasculara conform certificatului medical existent la dosar.

 • 6.  Repartizarea spațiului cu destinația de locuința din strada Poștei, nr. 3 format din una camera in suprafața de 27,17 mp si dependințe in folosința exclusiva precum si teren curte in suprafața de 19 mp (cota indiviza) către domnul Goran Lucian care figurează in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile


compuse din mai multe persoane la poziția 7. Spațiul este liber prin evacuarea^Ajv chiriașului Rotaru Claudiu si necesita lucrări de reparații majore. Oficiul Public

Proiect a intocmit documentația privind necesarul de lucrări. Domnul Goran Lucian are dosar depus in vederea repartizării unei locuințe inregistrat sub nr. 364/27.12.2005. Este născut la data de 03.08.1933 in corn. Podul Vadului, jud. Prahova Este căsătorit cun doamna Goran Valeria

Veniturile familiei se compun din pensia titularului in valoare de 1125 lei. Doamna Goran Valeria suferă de dermatita herpetiforma conform certificatului medical prezentat. Familia locuiește in imobilul din strada Vasile Lupu, nr. 40 imobil ce a fost restituit fostului proprietar.

7 Repartizarea spațiului cu destinația de locuința situat in Ploiești, strada Victoriei nr.30 format din una camera in suprafața de 13,64 mp, dependințe in folosința comuna si exclusiva in suprafața de 13,12 si cota indiviza de 36,46 m.p. teren către domnul Raducanu Vasile care figurează in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane la poziția 8. Spațiul a ramas liber ca urmare a decesului fostului chiriaș. Locuința nu este grevata de debite la chirie. Spațiul necesita executarea de lucrări de reparații, zugrăveli si vopsitorii intrucat a fost deteriorat ca urmare a unui incendiu.

Domnul Raducanu Vasile are dosar depus in vederea repartizării unei locuințe inregistrat sub nr. 456/26.01.2007 . Este născut la data de 21.01.1955 in municipiul Ploiești, trăiește in concubinaj cu numita Dorisor Luminița. Din aceasta relație au rezultat următorii copii: Raducanu Nicolae in varsta de 30 de ani; Raducanu Marian in varsta de 28 de ani; Raducanu Adelin in varsta de 26 de ani; Dorisor Roxana in varsta de 25 de ani; Raducanu Aurora in varsta de 23 de ani; Raducanu Ion in varsta de 22 de ani.

Veniturile familiei se compun din salariul titularului in valoare de 500 lei;salariul fiului Raducanu Marian; pensiile numitilor Raducanu Nicolae si Raducanu Adelin in valoare de 234 lei fiecare. Raducanu Nicolae si Raducanu Adelin sunt posesori a cate unui certificat de incadrare in grad de handicap.

Inițial, Comisia a făcut propuneri de repartizarea unor spatii si pentru familiile ale căror dosare sunt situate pe locurile 9 si 10 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, insa acesta urmeaza sa fie reanalizate intr- o ședința viitoare a Comisiei.

In ceea ce privește familiile compuse dintr-o singura persoana Comisia pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petitii si reclamatii a făcut următoarele propuneri:

 • 8. Repartizarea spațiului cu destinația de locuința situat in Ploiești, strada Libelulei, nr. 1, bl. 3, sc.A, ap.2 format din una camera in suprafața de 13,50 mp si dependințe in folosința exclusiva către domnul Dumitrescu Dumitru carefigurează in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoana... .- -la poziția 1. Spațiul a devenit liber in urma decesului chiriașei Constantinescu . Locuința necesita lucrări de igienizare.

Domnul Dumitrescu Dumitru are dosar depus in vederea repartizării unei locuințe inregistrat sub nr. 7684/30.11.2001. Este nasut la data de 01.03.1965 in corn. Lapos, jud. Prahova,este pensionar avand o pensie in valoare de 534 lei locuiește singur in imobilul din strada Lobacevschi, nr. 11 , imobil ce a fost restituit in natura fostului proprietar acesta punandu-i in vedere parasirea spațiului in cel mai scurt timp .

Domnul Dumitrescu este incadrat in grad de handicap accentuat.

 • 9. Repartizarea spațiului cu destinația de locuința situat in Ploiești, strada Vega, nr. 22 format din una camera in suprafața de 20.00 mp si dependințe in folosința exclusiva si comuna precum si cota indiviza din terenul aferent imobilului către doamna Voicu Georgeta care figurează in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoana la poziția 2. Spațiul a devenit liber in urma decesului chiriașei Iliescu. Locuința necesita igienizare , nu este grevata de debite la chirie si utilitati.

Doamna Voicu Georgeta are dosar depus in vederea repartizării unei locuințe inregistrat sub nr. 372/08.02.2006. Este născută la data de 19.10.1957 in corn Vladeni, jud. Dambovita, locuiește singura in strada Marasesti, nr. 51 imobil ce a fost restituit fostului proprietar urmând sa fie evacuata din acest imobil. Venitul sau il constituie pensia de invaliditate in valoare de 769 lei. Doamna Voicu Georgeta este incadrata in grad de handicap accentuat.

 • 10. Repartizarea spațiului cu destinația de locuința situat in Ploiești, strada Intrarea Polux,nr. 1 bl.GIO, ap. 41 format din una camera in suprafața de 11,90. mp si dependințe in folosința comuna către domnul Dobre Ion care figurează in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoana la poziția 3. Spațiul a devenit liber in urma evacuării chiriașului Radu Constantin. Locuința este grevata de debite la chirie in suma de 1872 lei, nu este grevata de debite la intretinere, necesita igienizare.

Domnul Dobre Ion are dosar depus in vederea repartizării unei locuințe inregistrat sub nr. 3013/28.02.2002. Este născut la data de 06..10.1937 in corn Batrini, jud. Prahova, a locuit in imobilul din strada Toma Caragiu, nr 11 ce a fost restituit fostului proprietar. Venitul sau il constituie pensia. Prezintă certificat medical cu diagnosticul de hemipareza dreapta post AVC , HTA gr. III insuficienta cardiaca cls. II, tulburări depresive.

 • 11. Repartizarea spațiului cu destinația de locuința situat in Ploiești, strada Eminescu, nr. 22, ,bl. 5, ap. 24 format din una camera in suprafața de 19.84mp si dependințe in folosința comuna către doamna Gheorghiu Maria care figurează in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoana la poziția 4. Spațiul a ramas liber ca urmare a decesului chiriașei Ionescu Steliana. Spațiul este

in folosința comuna cu chiriașa Radu Luiza, accesul la camera libera se face? prin- . una din camerele ce sunt inchiriate d-nei Radu Luiza. Locuința este grevata de^ debite la chirie. Spațiul necesita executarea de lucrări de reparații, zugrăveli si vopsitorii.Având in vedere cele de mai sus, se propune includerea spatiilor de mai sus in fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați, trecerea acestor unitati locative din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești in conformitate cu prevederile art. 14 din Ordonanța de Urgența nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor »                                                                                                                            »                                            9                                                                 J

proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare si repartizarea lor persoanelor indreptatite conform propunerilor Comisiei pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petiții si reclamatii.

Fată de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITAREAVIZATDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC CONTENCIOS, DIRECTOR


Luminița G


aborfiJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

5

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești in fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari si repartizarea acestora conform prevederilor legale

In exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 cu modificările si completările ulterioare, Consiliul local asigura potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate in proprietatea unității administrativ teritoriale sau în administrarea sa.

In conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 68/2006 si Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din

9                                                                                      9                                      9                                                                                                             9

locuințele retrocedate foștilor proprietari care prevăd ca fondul de locuințe destinat închirierii persoanelor evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari se constituie si prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, precum si faptul ca închirierea si administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constata necesitatea completării fondului de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ca urmare a aplicării legilor proprietății cu unitățile locative


din fondul destinat închirierii devenite vacante identificate in Anexa nr. P4a < .

proiectul de hotarare alaturat.

Repartizarea acestor unitati locative se va realiza conform procesului verbal din data de 17.06.2009 al Comisiei pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petitii si reclamatii intocmit conform listelor de priorități aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 20/2009, din care se vor exclude propunerile efectuate pentru familiile ale căror dosare sunt situate pe locurile 9 si 10 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, care urmeaza sa fie reanalizate intr- o ședința viitoare a Comisiei.

Fată de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Cosiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

VICEP. Nicoleta Cat


Bozia nu


CONSILIERI:

lescu Sava Mih


Nicdlescu Sava 1 Marcu Valentin Popa Gheorghe Tincu Marin (

Calota Emil If


\                                                      ANEXA NR.1

*■ A.LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

;

i


CRT>

" - ,NUMELE SI PRENUMELE

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

VASILE LUCIA Poziția 2 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 20/2009

Str. Rafinorilor nr.

7B

 • - 1 camera in suprafață de 16.00 mp

 • - dependințe in folosința comuna

18,17 mp

 • - teren curte in suprafața de 77,80 mp (cota indiviza)

Imobil preluat in baza

H.C.M.nr. 8/1960

2.

VASILE MARIA

Poziția 3 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 20/2009

Str. Rafinorilor nr.

7B

-1 camera in suprafața de 15.60 mp

-dependințe în folosință comună în suprafață de 17,68 mp

- teren curte in suprafață de 75,77 mp (cota indiviza)

Imobil preluat in baza

H.C.M. nr. 8/1960

3.

BOGDAN ELENA Poziția 4 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 20/2009

Str. Anul 1907 nr.

43

 • - 1 camera in suprafața de 14,98 m.p.

 • - dependințe in folosința comuna si exclusiva in suprafața de 18,97 mp.

 • - teren curte in suprafață de 86,37 mp (cota indiviza)

Imobil preluat in baza

Decretului nr. 92/1950


4.

BOEROIU ALEXANDRU Poziția 5 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 20/2009

Str. Marasesti nr. 23

 • - 1 camera in suprafața de 16,00 m.p.

dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 30,32 mp.

 • - teren curte in suprafață de 50,79 mp (cota indiviza)

Imobil preluat in baza

Decretului nr. 92/19^0

\\ - * ■ \\

5.

NICULESCU STELIANA Poziția 6 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 20/2009

Str. Elena Doamna nr. 51

 • - 1 camera in suprafața de 9,72 m.p.

 • - dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 12,90 mp.

 • - teren curte in suprafață de 132,00 mp (cota indiviza)

Imobil preluat in baza

Decretului nr. 92/1950

6.

GORAN LUCIAN Poziția 7 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 20/2009

Str. Poștei nr. 3

 • - 1 camera in suprafața de 27,17 m.p.

 • - dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 19,02 mp.

 • - teren curte in suprafață de 19,00 mp (cota indiviza)

Imobil preluat in baza

Decretului nr. 92/1950

7.

RADUCANU VAS ILE Poziția 8 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr.

Str. Victoriei nr. 30

 • - 1 camera in suprafața de 13,64 m.p.

 • - dependințe in folosința comuna si exclusiva in suprafața de 13,12 mp.

 • - teren curte in suprafață de 36,46

Imobil preluat in baza

Decretului nr. 92/1950

20/2009

mp (cota indiviza)

// '

8.

DUMITRESCU DUMITRU Poziția 1 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o singura persoana aprobata prin H.C.L nr. 20/2009

Str. Libelulei nr. 1, bloc 3, sc. A, ap. 2

 • - 1 camera in suprafața de 13,50 m.p.

 • - dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 15,64 mp.

Construit din fonduri!^ statului        / .

9

VOICU GEORGETA

Poziția 2 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o singura persoana aprobata prin H.C.L nr. 20/2009

Str. Vega nr. 22

 • - 1 camera in suprafața de 20,00 m.p.

 • - dependințe in folosința comuna si exclusiva in suprafața de 17,55 mp.

 • - teren curte in suprafață de 165,00 mp (cota indiviza)

Imobil preluat in baza

H.C.M. nr. 8/1960

10.

DOBRE ION

Poziția 3 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o singura persoana aprobata prin H.C.L nr. 20/2009

Intr. Polux nr. 1, bloc G10, ap. 41

 • - 1 camera in suprafața de 11,90 m.p.

 • - dependințe in folosința comuna in suprafața de 6,05 mp.

Spațiu preluat in baza Decretului nr. 409/1956

11.

GHEORGHIU MARI A

Poziția 4 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o singura persoana aprobata prin H.C.L nr. 20/2009

Str. Mihai Eminescu nr. 22, bloc 5, ap. 24 demisol

 • - 1 camera in suprafața de 19,84 m.p.

 • - dependințe in folosința comuna in suprafața de 14,17 mp.

Construit din fondurile statului

Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu Director Adjunct Amedeo Florin Tabirca

încheiat astazi, 12£^QS9, ia intrun'rea Comisiei nr 5

Prezent,' : Tincu Marin


Popa Gheorghe

Marcu Valentin

Analizând anchetele soc a e întocmite de salariatii ASSC Ploiești, punctul de vedere al SErviciului Juridic al ASSC si respectând ordinea de priorități aprobate de Consiliul Local Ploiești, Comisia a propus repartizarea către:

VASluE LUCIA - poziția 2 pe I sta de prior'tati - Rafinorilor nr 7 B

VASii-E MARIA- poziția 3 pe I sta de prior'tati - Rafinorilor nr 7 B

cate o camera 'ndividua' si depend’nte comune

BOGDAN ELENA - poziția 4 pe ista de proritati - Anul 1907 nr43

BOEROiU ALEXANDRJ - poziția S pe lista de priorități- Marasesti nr 23

NICULESCU STELIANA - poziția 6 pe lista de priorități -Elena Doamna nr 51

GORAN LUCIAN- poziția 7 pe I sta de priorități - Poștei nr 3

RADUCANU VASILE - poziția S pe i sta de priorități- Victoriei 30

— SCHULPER ANA CLIZA—poziția 9-pc lista do prioritoti—luliu-Maniu-24-etaj-

__MATACHE-GHEORGHE—pozit a 10 pe-Est-a de priorități- lidiu-Mantu-24-partei--‘

In ceea ce privește chiriași Imodi.e.or care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse dintr-o singura persoana s-au făcut următoarele propuneri:

DUMITRESCU DUMITRU - poziția 1 pe lista de priorități- Libelulei nr 1, Bl 3,ap 2

VOICU GEORGETA- poziția 2 pe .'sta de priorități- Vega 22

DOBRE ION - poziția 3 pe I sta de prioritari- Polux bl G 10, ap 41

GHEORGHIU MARIA - poziția 4 pe iista de priorități- Eminescu nr 22,bl 5, ap 24


Spațiul din str Sg Gh Mateescu 3. 42 C ap 19 se va lua in discuție intr-o ședința ulterioara.

POPK GHEORGHE
X.'

Anexa Nr. 2

La Hotărârea nr:___________

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane

Pozit/^

200^5

7 FWvO f

• \ r . '“‘c

Dosar Nr,

Total Punctaj

Situația ocupațională

Pct.

Situația medicală

Pct.

Situația materială venit mediu

Pct.

Situația contractuală

Pct,

Beneficiar

341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

1

7158

47

Persoană cu handicap + 2 copii minori

12

Certificat handicap

10

180

10

Notificare

10

Nu

0

18/04/2003

5

72

VASILE LUCIA

1835

45

Persoane cu handicap

10

Certificat handicap

10

217

10

Notificare

10

Nu

0

17/08/2001

5

3

VASILE MARI A

586

42

Persoane cu handicap + 1 copil minor

11

Certificat handicap

10

128,5

10

Evacuate

10

Nu

0

05/06/2008

1

4

BOGDAN ELENA '

30385

41

Salariat +1 copil minor

6

Certificat handicap

10

360

10

Contract expirat

10

Nu

0

30/09/1995

5

5

BOEROIU ALEXANDRU

30198

41

Pensionar

10

Certificat medical

6

596

10

Sentința civila

10

Nu

0

18/05/2000

5

6

NICULESCU STELIANA

i'-

335920

41

Pensionar

10

Certificat medical

6

405

10

Contract expirat

10

Nu

0

22/11/2004

5

7

GORAN LUCIAN

364

41

Pensionar

10

Certificat medical

6

517

10

Contract expirat

10

Nu

0

27/12/2005

5

8

RĂDUCANU VASILE

456

39

Salariat +1 copil minor

6

Certificat handicap

10

296

10

Evacuate

10

Nu

0

23/01/2007

3

wj

SCHbLtft&ANA ELIZA

K? a

588

38

Persoana cu handicap + 2 copii minori

12

Certificat handicap

10

117

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

23/06/2008

1

Page 1 of 14
LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse dintr-o persoană


Anexa Nr.1

La Hotărârea Nr.__________

Poziție;

2oqU

V-j

Nume^kPtQriume:

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația ocupațională

Pct.

Situația medicală

Pct.

Situația materială

Pct.

Situația contractuală

Pct.

Beneficiar 341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

^UMITRESOSC//

7684

45

Pensionar

10

Certificat handicap

10

Pensie 534

10

Contract expirat

10

Nu

0

30/11/2001

5

2

VOICU GEORGETA

372

43

Pensionar

10

Certificat handicap

10

Pensie 507

10

Contract expirat

10

Nu

0

08/02/2006

3

3

DOBRE ION

3013

41

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie neactualizata

0

Evacuate

10

Legea nr. 341/2004

10

28/02/2002

5

4

GHEORGHIU MARIA

36

41

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie 379

10

Notificare

10

Nu

0

05/05/2004

5

5

DOGARUIOANA

451

40

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie 611

6

Contract in vigoare

5

Legea nr. 341/2004

10

16/01/2007

3

6

PIRVU STEL1ANA

494

38

Pensionar

10

Certificat handicap

10

Pensie 491

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

09/06/2007

3

7

SUSANU ELENA

30291

37

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie 628

6

Contract expirat

10

Nu

0

23/04/2001

5

8

NICULESCU ALEXANDRINA

208432

37

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensi 1029

2

Evacuate

10

Veteran de război

10

15/10/2003

5

9

BRAUNSTEIN MIOARA

30829

35

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie 829

4

Contract expirat

10

Nu

0

21/12/2001

5

10

LONGESCU FILOFTEIA

5202

35

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 491

10

Sentința de evacuare

10

Nu

0

19/03/2003

5

11

DUMITRAȘCU STANA

10443

35

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 445

10

Evacuate

10

Nu

0

10/06/2003

5

12

GUIȚOIU PAUL

447

35

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie 620

6

Contract expirat

10

Nu

0

11/12/2006

3

13

ROȘU MARGARETA

471

34

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie 341

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

20/03/2007

3

14

MĂGULEANU VALERIA

2244

33

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie 1044

2

Contract expirat

10

Nu

0

V5? >

15

PARASCHIVESCU ELENA

12237

33

Pensionar

10

Adeverința medicala

6

Pensie 1166

2

Contract expirat

10

Nu

ț:‘

— V» * n

*■ i:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECJIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINEPUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale

și a emis: