Hotărârea nr. 23/2009

Hotãrârea nr. 23 privind aprobarea listei beneficiarilor de subven]ii de la bugetul de stat pentru construirea unei locuin]e proprietate personal\, declara]i eligibili `n [edin]a comisiei din luna ianuarie, 2009

ROM ANI A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 23

privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în ședința comisiei din luna ianuarie, 2009

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive a doamnei viceprimar Carmen Mihaela Dumitru și raportul de specialitate al Direcției Tehnice Investiții prin care se propune aprobarea listei beneficiarilor de subvenție de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe cu credit ipotecar;

Având în vedere procesul verbal încheiat în data de 14.01.2009 al comisiei special constituite, din care reiese că persoanele înscrise pe lista solicitanților de subvenție, anexată, au întrunit condițiile prevăzute de lege și pot beneficia de subvenția de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe cu credit ipotecar;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 12/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;

în baza Ordinului nr. 697/510/2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului internelor și reformei administrative privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală, aprobate prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 166/216/2007;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național;

în conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă “Lista beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006” declarați eligibili în ședința comisiei de analiză din luna ianuarie 2009, anexă la prezenta hotărâre;

Art. 2. Direcția Economică și Direcția Tehnică Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII Serviciul Programe Investiții Locuințe

A o M 4A%

........2 \

)

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în ședința comisiei din luna ianuarie, 2009

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței are în desfășurare Programul național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Legea nr. 12/2007, cu modificările si competarile ulterioare, prin care se urmărește stimularea construirii de locuințe proprietate personală prin acordarea unei subvenții de la bugetul de stat de 30% din valoarea locuinței construite dar nu mai mult de 15000 euro.

In data de 14.01.2009, comisia de analiză a solicitărilor pentru acordarea subvenției în vederea construirii de locuințe proprietate personală, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225/2002 și completată prin Dispoziția nr. 17698/05.09.2008, s-a întrunit și a analizat solicitările depuse pîna la 31.12.2008 pentru acordarea subvenției de 30% din valoarea locuințelor construite prin credit ipotecar, în municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 5, prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe.

Având în vedere că solicitările formulate de beneficiari au îndeplinit în mod cumulat condițiile de acordare, s-a stabilit că sunt eligibili pentru acordarea subvenției de la bugetul de stat un număr de 6 persoane, conform listei anexă.

Pentru persoanele din lista susamintită se vor elibera “adeverințe” prin care se va certifica faptul că deținătorii acesteia au dreptul la subvenția prevăzută de lege pentru construirea unei locuințe proprietate personală precum și valoarea subvenției ce va fi acordată după finalizarea și predarea locuințelor către beneficiari, solicitată din fonduri constituite cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor.

Față de cele prezentate propunem aprobarea “Listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006” declarați eligibili în ședința comisiei de analiză din luna ianuarie 2009.

Director, CristiDirector Executiv Adjunct, Florina Popescu

VIZAT

Direcția Administrație Publică,Juridic-Contencios Dir. Luminița Gaborfi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în ședința comisiei din luna ianuarie, 2009

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței are în desfășurare Programul național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Legea nr. 12/2007, cu modificările și completările ulterioare, prin care se urmărește stimularea construirii de locuințe proprietate personală prin acordarea unei subvenții de la bugetul de stat de 30% din valoarea locuinței construite dar nu mai mult de 15000 euro.

In data de 14.01.2009, comisia de analiză a solicitărilor pentru acordarea subvenției în vederea construirii de locuințe proprietate personală, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225/2002 și completată prin Dispoziția nr. 17698/05.09.2008, s-a întrunit și a analizat solicitările depuse pîna la 31.12.2008 pentru acordarea subvenției de 30% din valoarea locuințelor construite prin credit ipotecar, în municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 5, prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe.

Având în vedere că solicitările formulate de beneficiari au îndeplinit în mod cumulat condițiile de acordare, s-a stabilit că sunt eligibili pentru acordarea subvenției de la bugetul de stat un număr de 6 persoane, conform listei anexă.

Față de cele prezentate propunem aprobarea “Listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006” declarați eligibili în ședința comisiei de analiză din luna ianuarie 2009.

VICEPRIMAR,

CARMEN MIHAELA DUMITRU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr.5 /19.01.2009LISTA BENEFICIARILOR DE SUBVENȚII CONFORM ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 51/2006

/X

In data de 14.01.2009 Comisia de analiză a cererilor de acordare a subvenției de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală prin credit ipotecar, s-a întrunit în ședință și a analizat dosarele depuse până la data de 31.12.2008.


Au fost declarați eligibili pentru acordarea subvenției următorii:

Nr. crt.

Beneficiari subvenție

Cod numeric personal

Număr înregistrare cerere

1.

Cosor Lucian Alexandru

1851114394423

21572/28.10.2008

2.

Dobrescu Daniel

1790213293124

22493/10.11.2008

3.

Radu Violeta Mihaela

2790509293152

23302/20.11.2008

4.

Mihalcea Florin

1750114293139

23829/27.11.2008

5.

Stanciu Mihail Alin

1780929293107

24934/11.12.2008

6.

Bageac Marius Sellen

1801004297264

25647/18.12.2008

Secretariat,

Mariana.Stochiță

PROCES -VERBALîncheiat azi, 14.01.2009, cu ocazia întrunirii Comisiei de analiza a cererilor depuse pina la data de 31.12.2008 de persoane ce pot beneficia in condițiile legii de acordarea subvenției de la bugetul de stat, pentru construirea unei locuințe proprietate personala prin credit ipotecar, conform Legii nr. 12/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personala.

In conformitate cu H.C.L. nr. 225/2008 si Dispoziția nr. 17698/05.09.2008 a Primarului municipiului Ploiești, comisia are următoarea componenta:

Președinte: D-na Carmen Mihaela Dumitru -Viceprimar

Membrii:


Dl. Adrian Dobre

Dl. Marin Tincu

Dl. Mihai Nicolescu Sava

Dl. Emil Calota

Dl. Valentin Marcu

Dl. Iulian Bolocan

D-na Florina Popescu


D-na Burlacu Madalina


Secretar: D-na Stochita Mariana


-consilier local

-consilier local

-consilier local

-consilier local

-consilier local

-consilier local

-Director Executiv

Adjunct Direcția Investii -Consilier juridic, Serviciul Juridic Contengios si Legislație Speciala -Sef Serviciu Programe

Investiții Locuințe


Conform Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personala, solicitantii depun odata cu cererea de subvenție următoarele documente justificative:

 • a)  copie legalizata act identitate;

 • b) daca este cazul, o adeverința eliberata de primar din care sa rezulte ca se afla in una din următoarele situații:

 • -  au ramas fara adapost in urma avarierii grave a sau distrugerii locuinței proprii din cauze de care nu se fac vinovati;

 • -  sunt evacuați din locuințe situate in construcții expuse unui risc major;

 • -  sunt evacuați din locuințe ce fac obiectul unor legi de restituire către foștii proprietari;

 • c) declarații notariale ale titularului cererii si, respectiv, ale membrilor familiei -sot/sotie/copii aflati in întreținere, in care sa se specifice:

 • 1. ca nu dețin o alta locuința in proprietate sau ca cea detinufâ <pu are o sulfata

construita desfasurata mai mare de 50 mp si ca este singuifrScuinta deținuți in propritate de unul sau mai multi membrii ai familiei;                          j

 • 2. ca nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub forma ^e' ^ubvgntieț^entru

construirea sau cumpărarea unei locuințe;                     %^/A

 • 3. este prima locuința construita prin credit ipotecar.

 • d) extras de carte funciara din care sa rezulte ca solicitantul subvenției deține un drept real de folosința asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze construcția;

 • e) documente edificatoare care sa dovedească o forma de inregistrare ca persoana juridica autorizata in domeniul construcțiilor civile a antreprenorului prin care se realizează construcția locuinței;

 • f) copie a contractului de construire a locuinței;

 • g) graficul de execuție a lucrărilor;

 • h) deviz general de cheltuieli, intocmit si certificat de antreprenorul general.

Prin HCL nr. 245/2006 s-au stabilit ca acte suplimentare necesare depunerii cererilor de subvenție următoarele documente:

 • -  adeverința de salariu;

 • -  certificat de urbanism pentru terenul detinut din care sa reiasa ca este construibil;

 • -  dovada, după caz, ca locuința a fost avariata, distrusa, calamitata, din cauze de care nu se fac vinovati;

 • -  dovada, după caz, ca sunt evacuați din locuințe situate in construcții afectate de alunecări de teren, seism, inundații;

 • -  dovada, după caz, ca locuința face obiectul unor legi de restituire.

In perioada mai sus amintita au fost depuse 12 de cereri de către potențiali beneficiari.

Comisia a analizat cererile depuse, a constatat ca pentru 6 solicitări sunt respectate in mod cumulat condițiile de acordare a subvenției si a intocmit lista solicitantilor considerați eligibili, pentru 5 dosare se vor solicita completări, pana la data de 31.01.2009 iar pentru unul a fost analizata situația prezentata - cumpărarea prin credit ipotecar a unui apartament nou.

Au fost declarați eligibili pentru acordarea subvenției următorii:

 • 1. Cosor Lucian Alexandru

  nr. 21572/28.10.2008;

  nr. 22493/10.11.2008.


 • 2. Dobrescu Daniel

  3. Radu Violeta Mihaela


  nr.23302/20.11.2008


  • 4. Mihalcea Florin


  nr.23829/28.11.2008


 • 5. Stanciu Mihail Alin

 • 6. Bageac Marius Sellen


nr.24934/11.12.2008

nr.25647/18.12.2008

S-au solicitat completări pentru dosare, după cum urmeaza:

 • 1. Popescu Elena Mihaela nr. 26048/24.12.2008 - copie contract de construire ; declarație notariala; copie legalizata act de identitate; adeverința salariu;

 • 2. Dilimont Ghe. Marius Vasile nr. 23410/21.11.2008- copie contract de construire ; declarație notariala; copie legalizata act de identitate; adeverința salariu;

 • 3. Bugeag P.Elena Cristina nr.23923/28.11.2008- copie contract de construire ;

s ■’

declarație notariala; copie legalizata act de identitate; adeverițita'salariu;

 • 4. Gliga Sorin Nicolae nr. 21409/27.10.2008 - adeverința salariu;         ,

 • 5. Nita V. Andreea Laura nr. 22689/12.11.2008 - adeverința salariu;

Pentru dosarul depus de dl. Popescu Bogdan, avand nr. 23395/21.11.2008, Comisia a

hotarat respingerea motivata a cererii.

Listele vor fi publicate in termen de 5 zile de la data prezentei la sediul Palatului Administrativ din B-dul Republicii nr. 2, Intrarea D.

După completarea dosarelor cu solicitările de mai sus comisia va relua analizarea acestora in ședința din luna februarie 2009.
Dl. Valentin Marcu

Dl. Iulian Bolocan

D-na Florina Popescu

D-na Burlacu Madalina

Secretar: D-na Stochita Mariana

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal azi, 14.01.2009.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

ț;                                                                                 1 -

■i                                                ?.....i

■ ; !

■ /O

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în ședința comisiei din luna ianuarie, 2009

și a constatat:Data: