Hotărârea nr. 229/2009

Hotãrârea nr. 229 privind aprobarea achiziţiei de autobuze şi troleibuze pentru Regia Autonomă de Transport Public Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

HOTĂRÂREA Nr. 229 privind aprobarea achiziției de autobuze și troleibuze pentru Regia Autonomă de Transport Public Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești prin care se propune aprobarea achiziției de autobuze și troleibuze;

ținând cont de propunerile exprimate în timpul ședinței;

având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești nr.4 / 19.06.2009, privind aprobarea achiziției de autobuze și troleibuze;

având în vedere prevederile Legii nr.92/ 2007, privind serviciile de transport public local;

având în vedere prevederile O.U.G. nr.34/ 2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare ;

ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele locale, cu modificările si completările ulterioare ;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Aprobă achiziția, conform legii, de autobuze și troleibuze, având ca sursă de finanțare creditul intern contractat la BCR de către Municipiului Ploiești, aferent anului 2010, în valoare estimată de 42.051.000 lei, inclusiv TVA.

(2) Potrivit alin. 1, după aprobarea notei de fundamentare, se vor achiziționa:

  • -  27 buc autobuze cu o lungime cuprinsă între 11.000 - 12.000 mm în valoare estimată de 27.038.793 lei, inclusiv TVA;

  • -  24 buc. troleibuze articulate în valoare estimată de 15.012.207 lei, inclusiv TVA;

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29J


Președinte de ședin Costel Horgh,j|daEXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de autob pentru Regia Autonomă de Transport Public Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii92/ 2007, privind serviciile de transport public local; având în vedere prevederile O.U.G. nr.34/19.04. 2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii ,cu modificările si completările ulterioare .

Având în vedere faptul că Regia Autonomă de Transport Public Ploiești prestează un serviciu de interes public, aflat în subordinea Primăriei Municipiului Ploiești și văzând raportul de specialitate din care reiese oportunitatea achiziționării de autobuze și troleibuze în scopul asigurării și executării programelor de circulație cu parcurs în zone de maximă mobilitate a populației Municipiului Ploiești, se consideră necesară achiziționarea de autobuze și troleibuze așa cum sunt prezentate în raportul de specialitate .

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

Primar, Andrei LivuilVoJjosevici

Andrei LIviRAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de autobuze și troleibuze pentru Regia Autonomă de Transport Public Ploiești

Programele de transport sunt acoperite în proporție de 85 % cu autobuze, iar restul activității este acoperită cu 2 trasee regulate urbane, troleibuze, respectiv traseul 44 MALUL ROȘU-CENTRU-GARA DE SUD și traseul 202 POD ÎNALT-CENTRU-GARA DE SUD, precum și 2 trasee regulate urbane, tramvaie, respectiv traseul 101 SPITALUL JUDEȚEAN - GARA DE SUD și 102 SPITALUL JUDEȚEAN - GARA DE VEST cu parcurs în zone de maximă mobilitate a populației municipiului Ploiești, în special în zona Centru-Gara de Sud.

Reorientarea fluxurilor de călători, pe anumite intervale orare a impus necesitatea asigurării unui număr mai mare de autobuze și troleibuze de o anumită capacitate, fapt ce conduce la imposibilitatea realizării cererii de transport a călătorilor.

Structura și uzura parcului de autobuze de care Regia dispune la această dată, pentru executarea programelor de circulație este prezentată în Anexa nr. 1.

Din datele înregistrate, rezultă că uzura medie a parcului de autobuze este de 140,3%, din care 101 de autobuze (cca 54,3 % din total parc) au uzură de peste 100 %. Acestea sunt reprezentate în principal, de IKARUS 280 (articulate), IKARUS 260 (scurte),DAC 112 UDM, ISUZU și 15 autobuze MAN SL222. Uzura acestor autobuze atât fizică, dar mai ales morală este determinată de o vechime cuprinsă între 15-20 ani, fapt ce creează probleme în procesul de mentenanță curentă, dar și preventivă.

Pentru a putea asigura necesarul zilnic de autobuze se fac eforturi deosebite, acestea menținându-se într-o stare tehnică și de confort (prin revizii tehnice periodice, reparații curente, reparații curente dezvoltate etc), care nu întotdeauna satisfac cerințele călătorilor referitoare la serviciului de transport. Menținerea stării tehnice corespunzătoare se realizează cu costuri ridicate (comparativ cu ale celorlalte tipuri de autobuze - MAN și BMC), dar și cu eforturi în aprovizionarea cu piese de schimb,


generând imobilizări de durată din această cauză. Din analiza costuj pe tipuri de autobuze, în perioada ianuarie - aprilie 2009, prezejXp rezultă că pentru autobuzele mai vechi (altele decât financiare de acoperire trebuie să fie mult mai mari.

Din rezultatele cercetării, efectuată pe baza sondajelor de opinie atât de către Regie, cât și de către GALLUP ORGANIZATION (măsură în Proiectul CIVITASS -SUCCESS) reiese faptul că majoritatea nemulțumirilor călătorilor legate de serviciul de transport sunt generate de următoarele aspecte: condiții necorespunzătoare de călătorie, aglomerație, capacitate mică de transport, grad mare de uzură și vechimea mijloacelor de transport.

în contextul tuturor celor prezentate mai sus, pentru asigurarea unui transport în comun de călători în conformitate cu cerințele călătorilor și a standardelor europene de calitate, vă rugăm să analizați și să decideți asupra posibilității achiziționării unui număr de 35 bucăți autobuze standard, dotate cu motoare de generație noua, cu o lungime cuprinsa intre 11000-12.000 mm (3 usi de urcare si coborâre ) si a unui număr de 15 bucăți autobuze cu o lungime de 15000 mm (4 usi de urcare si coborâre), care vor înlocui o parte din autobuzele cu uzură foarte avansată și vor ajuta la asigurarea necesarelor zilnice de autobuze. Achiziționarea celor 50 de autobuze noi, va produce efecte favorabile asupra activității Regiei, concretizate în reducerea costurilor înregistrate, a imobilizărilor din cauze tehnice, creșterea satisfacției clientului, dar și asupra mediului înconjurător și a vieții de ansamblu a comunității ploieștene.

Deasemenea activitatea de transport cu troleibuze deservește zone de maximă mobilitate a populației municipiului Ploiești, în special în zona Centru-Gara de Sud. Pe acest interval se concentrează atât fluxul maxim de călători cu deplasări locale cât și fluxul de autoturisme care tranzitează municipiul Ploiești între București și Brașov.

Conform Anexei nr. 3, se poate observa că dacă cele 5 troleibuze ROCAR au fost noi la data punerii în funcțiune, troleibuzele Berlier Renault aveau deja o vechime de 21 de ani iar troleibuzele FBW înregistrau cca. 31 de ani între data fabricației și data punerii în


funcțiune în cadrul Regiei. în prezent, troleibuzele ROCAR înregistreafe

exploatare în cadrul unității noastre de 12 ani, iar Berliet-Renault de 9\afn^ CWiulând

-------------

aceste durate de exploatare, rezultă o vechime a troleibuzelor de până la 30 -> 34 ani.

Troleibuzele ROCAR și Berliet-Renault, la data începerii activității în cadrul R.A.T.P. Ploiești cumulau, în medie, 1 milion de kilometri/troleibuz deja parcurși. Ulterior, până la data prezentă, troleibuzele au realizat în medie/autovehicul : ROCAR -418.727 mii km., Berliet-Renault - 224.497 mii km. și FBW - 89.066 mii km.

în Anexa nr. 4 se poate observa că la finele anului 2008, uzura troleibuzelor ROCAR era de 142,5%, pentru Berliet-Renault de 134,4% iar oentru FBW de 69,6%. Pe total parc troleibuze, uzura medie înregistrată a fost de 97,1 %.

Vechimea troleibuzelor aflate în inventarul R.A.T.P. Ploiești determină intervenții repetate pentru reparații, în cadrul proceselor de mentenanță curentă și preventivă. Aceste măsuri însemnă costuri crescute pentru asigurarea stării tehnice corespunzătoare și imobilizări ale autovehiculului, pentru efectuarea operațiunilor necesare.

în aceste condiții, este evident că se impun măsuri de înnoire a parcului de troleibuze, care are deja o uzură fizică și morală semnificativă. Pentru aceste motive și având în vedere starea tehnică și vechimea parcului de troleibuze deținut de R.A.T.P. Ploiești, coroborat cu gradul de mobilitate ridicat înregistrat în municipiul Ploiești, considerăm necesar să se achiziționeze un număr de 24 buc, troleibuze articulate.

în acest fel, se va îmbunătăți serviciul de transport oferit populației municipiului Ploiești, prin creșterea capacității de preluare a călătorilor din stații, prin oferirea unui confort sporit în salonul autovehiculelor prin dotările și amenajările modeme, implicit prin scăderea gradului de aglomerare din autovehicul.

în urma unui studiu de piață ,pentru achiziționarea acestor mijloace de transport ar fi necesară asigurea unei surse de finanțare care să acopere aceste cheltuieli, care în acest moment sunt evaluate la cca.58.044.920 lei cu TVA inclus, astfel:

- 35 buc autobuze cu o lungime cuprinsă între 11.000 - 12.000 mm în valoare estimată de 32.028.000 lei, inclusiv TVA ;

15 buc autobuze o lungime de 15.000 mm în valoare estimată de 14.004.713 lei, inclusiv TVA;

24 buc troleibuze articulate în valoare estimată de 12.012.207 lei, inclusiv TVA ;

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiecti^pde hotărâre alăturat.

Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI


Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244)543761, fax. (40-244)513228, e-mailoffice@ratph.ro

RATP Pi-OiHȘ il;

REGISTR. Nr

200_^ Luno

HOTĂRÂREA NR. 5 DIN OL 07.2009

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.T.P. PLOIEȘTI EXTRAS            3 ’SBM

...

Consiliul de Administrație al R.A.T.P. PLOIEȘTI, numit prin HOTĂRÂRILETiir.214/

15.08.2008 și nr. 18/26.02.2009 ale CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLODEȘTI,

respectiv:

Domnul Radu Popescu-Președinte

Doamna Camelia Vasile - Membru (absent)

Doamna Anda Păușan - Membru(absent)

Domnul Claudiu Râmneanțu - Membru

Domnul Daniel Puiu Neagu - Membru

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Avizează Referatul nr. DG 8339 / 16.06.2009 privind achiziția de autobuze și troleibuze și înaintează spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Răspund: Director General

Termen: imediat


^Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI


Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244)543761, fax. (40-244) 513228,Către,


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.T.P. PLOIEȘTI

Obiectivul țintă al R.A.T.P. Ploiești este atingerea și menținerea unei reputații maxime prin calitatea serviciului efectuat și prin îmbunătățirea continuă a performanțelor în domeniul transportului în comun de călători. Pentru realizarea misiunii sale, aceea de a realiza în municipiul Ploiești transportul public de călători în condiții de calitate și protejare a mediului înconjurător, Regia are nevoie de asigurarea unui parc de mijloace de transport performant și nepoluant.

A. AUTOBUZE:

Programele de transport sunt acoperite în proporție de 85 % cu autobuze. Reorientarea fluxurilor de călători, pe anumite intervale orare a impus necesitatea asigurării unui număr mai mare de autobuze și de o anumită capacitate, fapt ce conduce la imposibilitatea realizării cererii de transport a călătorilor. Pentru executarea programelor de circulație, structura și uzura parcului de autobuze de care Regia dispune la această dată, este cea prezentată în Anexa nr. 1.

Din datele înregistrate, rezultă că uzura medie a parcului de autobuze este de 140,3%, din care 101 de autobuze (cca 54,3 % din total parc) au uzură de peste 100 %. Acestea sunt reprezentate în principal, de IKARUS 280 (articulate), IKARUS 260 (scurte),DAC 112 UDM, ISUZU și 15 autobuze MAN SL222. Uzura acestor autobuze atât fizică, dar mai ales morală este determinată de o vechime cuprinsă între 15-20 ani, fapt ce creează probleme în procesul de mentenanță curentă, dar și preventivă.

Pentru a putea asigura necesarul zilnic de autobuze se fac eforturi deosebite, acestea menținându-se într-o stare tehnică și de confort (prin revizii tehnice periodice, reparații curente, reparații curente dezvoltate etc), care nu întotdeauna satisfac cerințele călătorilor referitoare la serviciului dej transport. Menținerea stării tehnice corespunzătoare se realizează cu


(comparativ cu ale celorlalte tipuri de autobuze - MAN și BMC), dar și cu eforturi în aprovizmftafc^al cu piese de schimb, generând imobilizări de durată din această cauză. Din analiza costului / km înregistrat pe tipuri de autobuze, în perioada ianuarie - aprilie 2009, prezentat în Anexa nr. 2, rezultă că pentru autobuzele mai vechi (altele decât MAN și BMC) eforturile financiare de acoperire trebuie să fie mult mai mari.

Din rezultatele cercetării, efectuată pe baza sondajelor de opinie atât de către Regie, cât și de către GALLUP ORGANIZATION (măsură în Proiectul CIVITASS - SUCCESS) reiese faptul că majoritatea nemulțumirilor călătorilor legate de serviciul de transport sunt generate de următoarele aspecte: condiții necorespunzătoare de călătorie, aglomerație, capacitate mică de transport, grad mare de uzură și vechimea mijloacelor de transport.

în contextul tuturor celor prezentate mai sus, pentru asigurarea unui transport în comun de călători în conformitate cu cerințele călătorilor și a standardelor europene de calitate, vă rugăm să analizați si să decideți asupra posibilității achiziționării unui număr de 35 bucăți autobuze standard, dotate cu motoare de generație noua, cu o lungime cuprinsa intre 11000- 12.000 mm (3 usi de urcare si coborâre ) si a unui număr de 15 bucăți autobuze cu o lungime de 15000 mm (4 usi de urcare si coborâre), care vor înlocui o parte din autobuzele cu uzură foarte avansată și vor ajuta la asigurarea necesarelor zilnice de autobuze. Achiziționarea celor 50 de autobuze noi, va produce efecte favorabile asupra activității Regiei, concretizate în reducerea costurilor înregistrate, a imobilizărilor din cauze tehnice, creșterea satisfacției clientului, dar și asupra mediului înconjurător și a vieții de ansamblu a comunității ploieștene.

Autobuzele vor fi in conformitate cu documentele de standardizare in vigoare cu reglementările si normele naționale si europene in vigoare.

Dotările minime ale acestor autobuze : platformă joasă, sistem de aer condiționat in salonul autobuzului si in cabina conducătorului auto, sistem de încălzire suplimentar pentru timp friguros a salonului autobuzului, trei indicatoare de traseu cu inscripționare electronica, trei respectiv patru compostoare electronice de bilete cu tablou de comanda de la bord, sistem Bus Vox, cabina de separație închisa a postului de conducere, cutie de viteze automata, trei respective patru usi de acces pe partea dreapta, direcția de tip servoasistata,camera de filmat in interiorul autobuzului,ecrane pentru informarea calatorilor, set complet de scule si dispozitive pentru întreținere si reparare subansamble si agregate (un set la zece autobuze), programul de intretinere, verificare, depistare si reparare a eventualelor disfunctionalitati ce apar in funcționarea autobuzului.

B. TROLEIBUZE:

în prezent activitatea de transport cu troleibuze se desfășoară pe 2 trasee regulate urbane, respectiv traseul 44 MALUL ROȘU-CENTRU-GARA DE SUD și traseul 202 POD ÎNALT-CENTRU-GARA DE SUD, ambele cu parcurs în zone de maximă mobilitate a populației municipiului special în zona Centru-Gara de Sud. Pe acest interval se concentrează atât fluxul maxim de              ?

deplasări locale cât și fluxul de autoturisme care tranzitează municipiul Ploiești între București și Brașov? =^''

Conform Anexei nr. 3, se poate observa că dacă cele 5 troleibuze ROCAR au fost noi la data punerii în funcțiune, troleibuzele Berlier Renault aveau deja o vechime de 21 de ani iar troleibuzele FBW înregistrau cca. 31 de ani între data fabricației și data punerii în funcțiune în cadrul Regiei. în prezent, troleibuzele ROCAR înregistrează o durată de exploatare în cadrul unității noastre de 12 ani, iar Berliet-Renault de 9 ani. Cumulând aceste durate de exploatare, rezultă o vechime a troleibuzelor de până la 30 - 34 ani.

Troleibuzele ROCAR și Berliet-Renault, la data începerii activității în cadrul R.A.T.P. Ploiești cumulau, în medie, 1 milion de kilometri/troleibuz deja parcurși. Ulterior, până la data prezentă, troleibuzele au realizat în medie/autovehicul: ROCAR - 418.727 mii km., Berliet-Renault - 224.497 mii km. și FBW - 89.066 mii km.

în Anexa nr. 4 se poate observa că la finele anului 2008, uzura troleibuzelor ROCAR era de 142,5%, pentru Berliet-Renault de 134,4% iar oentru FBW de 69,6%. Pe total parc troleibuze, uzura medie înregistrată a fost de 97,1 %.

Vechimea troleibuzelor aflate în inventarul R.A.T.P. Ploiești determină intervenții repetate pentru reparații, în cadrul proceselor de mentenanță curentă și preventivă. Aceste măsuri însemnă costuri crescute pentru asigurarea stării tehnice corespunzătoare și imobilizări ale autovehiculului, pentru efectuarea operațiunilor necesare. Prin înnoirea parcului detroleibuze, apreciem că se vor înregistra diminuări ale cheltuielii specifice, prin reducerea volumului de piese și subansamle necesare pentru înlocuiri, prin scăderea manoperei aferente operațiunilor de intervenție pentru reparații.

în aceste condiții, este evident că se impun măsuri de înnoire a parcului de troleibuze, care are deja o uzură fizică și morală semnificativă. Pentru aceste motive și având în vedere starea tehnică și vechimea parcului de troleibuze deținut de R.A.T.P. Ploiești, coroborat cu gradul de mobilitate ridicat înregistrat în municipiul Ploiești, considerăm necesar să se achiziționeze un număr de 24 buc, troleibuze articulate.

în acest fel, se va îmbunătăți serviciul de transport oferit populației municipiului Ploiești, prin creșterea capacității de preluare a călătorilor din stații, prin oferirea unui confort sporit în salonul autovehiculelor prin dotările și amenajările modeme, implicit prin scăderea gradului de aglomerare din autovehicul.

Totodată, prin înlocuirea actualelor troleibuze ROCAR și Berliet-Renault (cu capacitate de cca. 100 locuri total, pe canapele și în picioare) cu troleibuze articulate, în condițiile păstrării sau chiar creșterii capacității de transport oferite publicului călător, se diminuează numărul total de autovehicule care circulă pe zona centrală a municipiului, cu efect direct în descongestionarea traficului rutier general și creșterea vitezei de tranzitare în zonă.

DIRECTOR EXPLOATARE,


Ing. Carmen StîjSEF SERV. EXPL.D.C•9SEF BIROU CONTENCIOS, Cons. Jr. Gabriela,Chiriță


R.A.T.P.Ploiești

Structura, uzura și evoluția parcului inventar de vehicule la data de: 31.05.2009

Cod doc.: F 206

Compartiment/S^.L    4

Pag.: 1/3

întocmit: mg. Stoian Mihail                              Verificat:

HHv

g---

Prezenta anulează:                                                 Al                \\ c.\ '

Structura parcului inventar deSmiMiuze 1         'ț

Nr. crt

Tip autobuz

Buc.

Locuri /buc

Total locuri

Total durată normală

Total durată cbtjȘuinntăU

ani

luni

ani

liătti - ;:

1.

DAC 112UDM

3

100

300

24

288

563

195,5

2.

IKARUS 280

41

143

5863

328

3936

10321

262,2

3.

IKARUS 260

21

99

2079

168

2016

4577

227,0

4.

ISUZU

20

45

900

160

1920

2620

136,5

5.

KAROSAB931

1

95

95

8

96

135

140,6

6.

MAN SL 222

15

100

1500

120

1440

1620

112,5

7.

MAN SL 283

5

96

480

40

480

390

81,3

8.

MAN SL 223

30

96

2880

240

2880

2205

76,6

9.

BMC 215SCB

50

70

3500

400

4800

2613

54,4

TOTAL

186

17597

1488

17856

25044

1403

Uzura parcului inventar de autobuze

Nr. crt

Tip autobuz

Buc.

Din care, cu uzura :

0-25%

26-50%

51-75%

76-90%

91-100%

Peste 100%

1.

DAC 112UDM

3

3

2.

IKARUS 280

41

41

3.

IKARUS 260

21

21

4.

ISUZU

20

20

5.

KAROSAB931

1

1

6.

MAN SL 222

15

15

7.

MAN SL 283

5

5

8.

MAN SL 223

30

15

15

9.

BMC 215SCB

50

50

TOTAL

186

0

0

65

20

0

101

%

100

0,0

0,0

34,9

10,8

0,0

543

Evoluția parcului inventar de autobuze în anul 2009

Nr. crt

Tip autobuz

Parc inventar la:

01.01.2009

Intrări în cursul anului

Ieșiri în cursul anului

Parc inventar la:

31.05.2009

1.

DAC 112UDM

3

-

3

2.

IKARUS 280

41

-

41

3.

IKARUS 260

21

-

21

4.

ISUZU

20

-

20

5.

KAROSA B931

1

-

1

6.

MAN SL 222

15

-

15

7.

MAN SL 283

5

-

5

8.

MAN SL 223

30

-

30

9.

BMC 215SCB

50

-

50

TOTAL

186

-

-

186

B.T.A.E.

SITUAȚIA COSTULUI/KM ÎN PERIOADA IANUARIE - APRILIE 2009 PENTRU ACTIVITATEA DE TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI

Tip autobuz

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Media 4 luni 2009

TOTAL PARC

7.48

8.20

7.72

8.78

8.05

ISUZU

6.75

7.10

6.75

8.18

7.20

MAN

7.17

7.51

7.14

8.35

7.54

BMC

7.00

7.23

7.02

8.30

7.39

Aut Articulat

8.10

8.46

8.11

9.54

8.55

Aut Scurt

8.69

8.95

7.48

9.11

8.56

Aut Articulat GPL

9.32

9.27

8.27

10.84

9.43

Aut Scurt GPL

8.11

9.23

8.15

9.45

8.73


A întocmit,


PARC INVENTAR TROLEIBUZE LA 31.03.2009

V-'ANEXA NR.3


Nr. crt.

Nr. inv.

Număr înregistrare

Troleibuz

Serie șasiu (număr identificare)

An fab.

Data

P.LF.

Putere (KW)

Locuri

Masa max. totală (kg)

Viteza maximă (km/h)

Culoare

Obs.

Marca

Tipul

Pe scaune

în picioare

Total

1

25201

1-001

ROCAR

E312

33186

1996

aug.-97

130

26

68

94

18600

70

galben

2

25202

1-002

ROCAR

E312

33187

1996

aug.-97

130

26

68

94

18600

70

alb-albastru

3

25203

1-003

ROCAR

E312

33188

1996

aug.-97

130

26

68

94

18600

70

alb-albastru

4

25204

1-004

ROCAR

E312

33192

1997

aug.-97

130

26

68

94

18600

70

alb-albastru

5

25205

1-005

ROCAR

E312

33191

1997

sep.-97

130

26

68

94

18600

70

alb-albastru

6

25206

1-006

Berliet Renault

ER100

10 E 132

1979

mar.-OO

131

26

70

96

18000

70

alb-verde

7

25207

1-007

Berliet Renault

ER100

10 E 144

1979

mar.-OO

131

26

70

96

18000

70

alb-verde

8

25208

1-008

Berliet Renault

ER100

10 E 146

1979

mar.-OO

131

26

70

96

18000

70

alb-verde

9

25209

1-009

Berliet Renault

ER 100

10 E 147

1979

mar.-OO

131

26

70

96

18000

70

alb-verde

10

25210

1-010

Berliet Renault

ER100

10 E 152

1979

mar.-OO

131

26

70

96

18000

70

alb-verde

11

25211

1-034

FBW

91 GTS

6342

1975

mai.-06

147

44

115

159

28000

60

alb-portocaliu

12

25212

1-035

FBW

91 GTS

6343

1975

mai.-06

147

44

115

159

28000

60

alb-portocaliu

13

25213

1-036

FBW

91 GTS

6344

1975

mai.-06

147

44

115

159

28000

60

alb-portocaliu

14

25214

1-037

FBW

91 GTS

6345

1975

mai.-06

147

44

115

159

28000

60

portocaliu

15

25215

1-038

FBW

91 GTS

6346

1975

mai.-06

147

44

115

159

28000

60

alb-portocaliu

16

25216

1-039

FBW

91 GTS

6347

1975

mai.-06

147

44

115

159

28000

60

alb-portocaliu

17

25217

1-040

FBW

91 GTS

6348

1975

iun.-06

147

44

115

159

28000

60

alb-portocaliu

18

25218

1-041

FBW

91 GTS

6349

1975

mai.-06

147

44

115

159

28000

60

alb-portocaliu

19

25219

1-042

FBW

91 GTS

6350

1975

mai.-06

147

44

115

159

28000

60

alb-portocaliu

20

25220

1-043

FBW

91 GTS

6351

1975

mai.-06

147

44

115

159

28000

60

alb-portocaliu

21

25221

1-044

FBW

91 GTS

6352

1975

iun.-06

147

44

115

159

28000

60

alb-portocaliu

22

25222

1-045

FBW

91 GTS

6355

1975

mai.-06

147

44

115

159

28000

60

alb-portocaliu

23

25223

1-046

FBW

91 GTS

6356

1975

mai.-06

147

44

115

159

28000

60

alb-portocaliu

24

25224

1-047

FBW

91 GTS

6357

1975

iun.-06

147

44

115

159

28000

60

alb-portocaliu

25

25225

1-048

FBW

91 GTS

6358

1975

mai.-06

147

44

115

159

28000

60

alb-portocaliu

-

r

"-< - .''V

AE&XANR.4

R.A.T.P. Ploiești

Structura, uzura și evoluția parcului inventar de vehicule la data de:31.12.2008

Cod doc.: F 206 / apr. 2002,’

Compartiment: S.T.I.     '‘ ''C '   <    1

Pag.: 3 / 3

Data: .31-1^.2008

întocmit: ing. Stoian Mihail                                   Verificat:                                  -

Prezenta anulează:

Structura

țarcului inventar de troleibuze

Nr. crt.

Tip troleibuz

Buc

Locuri /buc

Total locuri

Total durată normală

Total durată consumată

Uzura (%)

ani

luni

ani

luni

1.

ROCAR E-312

5

94

470

40

480

684

142,5

2.

Berliet-Renault

5

96

480

40

480

645

134,4

3.

FBW 91 GTS

15

159

2385

120

1440

1002

69,6

TOTAL

25

3335

200

2400

2331

97,1

Uzura parcului inventar de troleibuze

Nr. crt.

Tip troleibuz

Buc

Din care, cu uzura :

0-25%

26- 50 %

51- 75 %

76- 90 %

91-100%

Peste 100%

1.

ROCAR E-312

5

-

-

-

-

-

5

z.

Berliet-Renault

5

-

-

-

-

-

5

3.

FBW 91 GTS

15

-

-

15

-

-

-

TOTAL

25

0

0

15

0

0

10

%

100

0,0

0,0

60,0

0,0

0

40,0

Evoluția parcului inventi

ar de troleibuze în anul: 2008

Nr. crt.

Tip troleibuz

Parc inventar la:

01.01.2008

Intrări în cursul anului

Ieșiri în cursul anului

Parc inventar la :

31.12.2008

1.

ROCAR E-312

5

-

-

5

2.

Berliet-Renault

5

-

-

5

3.

FBW 91 GTS

15

-

-

15

TOTAL

25

-

-

25

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO    UL UI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de mijloace de transport pentru Regia Autonomă de Transport Public Ploiești

Și a emis:                       j             Q     3 ? C
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de mijloace de transport pentru Regia Autonomă de Transport Public Ploiești

și a constatat:


Data:     'X-