Hotărârea nr. 226/2009

Hotãrârea nr. 226 privind ajustarea prin diminuare a preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice livrată de către SC Dalkia Termo Prahova SRL în Municipiul Ploieşti

ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA Nr. 226          7

privind ajustarea prin diminuare a prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahov^SjR.L.

în Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Ion EPARU și Valentin MARCU, precum și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea ajustării prin diminuare a prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice în Municipiul Ploiești;

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (6) și (7) din Legea nr. 325/2006 a serviciilor publice de alimentare cu energie termică - prețul energiei termice se aprobă de către Autoritatea Administrației Publice Locale cu avizul Autorităților competente de reglementare;

în baza prevederilor art. 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 din Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004 încheiat între Consiliul Județean Prahova, Consiliul Local al Municipiului Ploiești și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.;

Luând act de Avizul Comun al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 10/02.07.2009 și al Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice nr.4905590 / 06.07.2009;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art.l alin.l și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Aprobă ajustarea, prin diminuare a prețului pentru energia termică livrată de S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L., care începând cu 01.08.2009, va fi de 188,91 lei/Gcal, fără T.V.A.

Prețul de 188,91 lei/Gcal, fara T.V.A., se compune din:

 • ■  162,48 lei/Gcal, fără TVA, este prețul energiei termice stabilit în baza art. 23.1 din Contractul de Concesiune;

 • ■  3,60 lei/Gcal, fără TVA, este valoarea pierderilor unitare de recuperat cu

  combustibilul stabilit în baza art. 23.4 din Contractul de Concesiune; 22,83 lei/Gcal, fără TVA, cota de împrumut BERD.


ART.2. Prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2009 rămân neschimbate.

ART.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică a Primăriei Municipiului Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

ART.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 iulie 2009.

Președinte de Ședință Costel Horghjbdan


Contrasemnează Secretar, Maria Magdalena Mazâlu

AUTORITATEA NAȚIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI


AUTORITATEA NAȚIONALA D! REGLEMENTARE PENTRU SEP VK HI. I COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUJBJ KT

Aviz nr. 10 din 02.07,2009


privind ajustarea prețului pentru energia termică livrată dc S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L., județul Prahova

în


temeiul art.8, art. 13, art. 14, art. 15 și art. 40 alin. (6) din Legea nr. 325/2006 a servic-. iiu public de alimentare cu energie termică, având în vedere art. 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 din Contractul de concesiune nr. 27"6/i 246 29.04.2004, încheiat între Consiliul Județean Prahova, Consiliul Local al Municipiului r ioiepr SC Dalkia Termo Prahova SRL, Referatele de avizare întocmite de Departamentele de specialitate din cadrul autorităților de reglementare

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domenț^V^ncTbiei^și,, Președintele

Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile ComunwĂb/âe'Utilităti.-Pitbl.ee. rtd

următorul                                                                       i! ; ;z

L k-A«* \ -s

\y

AVIZ


,

\ c '-’L V <  ■

Art. 1 Se avizează prețul de 162,48 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru energia termic* ;vriF > L către SC Dalkia Termo Prahova SRL, stabilit în baza prevederilor din Ctcșcid ,i concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004. Prețul nu include pierderile unitare le '.ecux cu combustibilul prevăzute Ja art. 2 și cota BERD prevăzută ia art 3. din prezer.ni A’-..

Art. 2 Se avizează pierderile unitare de recuperat cu combustibilul de 3,6 lei/Gcal, excL siv ' aferente energiei termice livrată de către SC Dalkia Termo Prahova SRL,, stabili e in r-m prevederilor din Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004.

Art.3 Se avizează valoarea cotei BERD de 22,83 lei/Gcal, exclusiv TVA, aferent: cnr. m termice livrate de către SC Dalkia Termo Prahova SRL, în conformitate cu At m >:■•< nr. 2 din 11.12.2008 la Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004

Art. 4 Prezentul aviz stă la baza aprobării prețului energiei termice de către utom mv administrației publice locale, în baza art. 40 alin. (6) din Legea nr. 325/2.006 4 A < public de alimentare cu energie termică.

Art. 5 SC Dalkia Termo Prahova SRL transmite la ANRE și ANRSC copia hotărârii .iutcctăi administrației publice locale prin care s-a aprobat prețul energiei termice prer ăz■.« Ia an. din prezentul Aviz, în termen de 5 zile de la data aprobării.Județul Prahova

9

Consiliul Local al Municipiului Ploiești


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind ajustarea prețului de producere, transport și distribuție pentru energia termică livrată de S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiești

Conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului de termie în municipiul Ploiești ( art. 23.2.1), tariful facturat se ajustează bianual. Amintim totodată că legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică (art.40. al. 6 și 7) prevede că aprobarea tarifelor cade în sarcina Administrației publice locale (după obținerea avizului autorităților competente).

In calitate de reprezentanți ai municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare al S.C. Dalkia Termo Prahova vă supunem atenției, spre analiză, proiectul de hotărâre prezent, prin care se va stabili prețul gigacaloriei începând cu 01.07.2009 la nivelul municipiului Ploiești. Conform formulei de calcul din contractul de concesiune, prețul de la data de 01.06.2009 se propune a fi de 188,91 lei /Gcal, fără TVA., față de 199,67 lei/ Gcal practicat în prezent.

Propunem, în același timp, Consiliului Local, o analiză a situației financiare a societății Dalkia Termo Prahova, date fiind precizările din raportul de specialitate și solicitările operatorului.

Consilieri
ItJ rimar feâlANU

vK

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind ajustarea, prin diminuare a prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în Municipiul Ploiești

în conformitate cu prevederile contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă centralizat în sistem producție - transport - distribuție pentru Municipiul Ploiești încheiat în anul 2004 cu operatorul S.C. Dalkia Termo Prahova SRL, ajustarea prețului va fi realizată semestrial, având în vedere evoluția inflației cumulate a prețurilor de consum, cursului USD și a prețurilor de achiziție la gaz metan și păcură.

în conformitate cu prevederile art. 40, alin. 6 și 7 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, prețul energiei termice se aprobă de către Autoritatea Administrației Publice Locale, cu avizul autorităților competente de reglementare.

Prin Protocolul încheiat în data de 19.04.2007 între A.N.R.E. și A.N.R.S.C., ca urmare a Legii nr. 325/2006, s-a stabilit că cele două autorități vor emite un aviz comun privind prețul energiei termice livrate consumatorilor finali. Astfel, a fost emis Avizul Comun al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 21/12.06.2008 și al Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice nr. 3114/18.06.2008.

Conform acestor prevederi, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. a înaintat documentația de fundamentare a prețului energiei termice către A.N.R.E. și A.N.R.S.C., în vederea emiterii avizului comun.

Prin adresa nr. PA095164/02.06.2009, completată cu adresa nr. PA095534/15.06.2009, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. a înaintat la R.A.S.P. Ploiești documentația de ajustare a prețului de producere, transport și distribuție a energie termice în Municipiul Ploiești, înregistrată cu nr. 2274/02.06.2009 și cu nr. 2484/15.06.2009, în vederea analizei și verificării.

Formula de calcul stabilită în contractul de concesiune pentru prețul la energia termică, se prezintă:

Tarif facturat la energia termică = Tref*(66,4%*C/Cref. + 32,27%*Icumu./Iref. + l,33%*$/$ref.)

unde:

 • • Tref= tariful de referință, conform art.23.1 din contractul de concesiune este de

90,8566 lei/Gcal;

 • • C = prețul mediu al combustibilului cumpărat, exprimat în lei/MWhPCI,

constatat în luna mai 2009, luat în considerare la fundamentarea tarifului este de 75,0905 lei/ MWhPCI (funcționare 100% gaz metan, prețul mediu 703,01 lei/lOOOmc);

 • •  Icumu= ultima valoare cunoscută a inflației cumulate a prețului_de consum,


calculat începând cu iulie 2003 pe baza valorilor pu             etinul

Statistic;

 • •  Icumu./Iref. = 154,86 (iulie 2003 - aprilie 2009)

 • •  $ = corespunde ultimei parități USD/lei comunicate d

României.

$ = 2,9774 lei/USD la data de 11.06.2009;

$ref = 3,35 lei.

Tariful ajustat, tară TVA, determinat prin aplicarea formulei, este :

Tarifajustat = 90,8566 (66,4%*75,0905/39,0536 + 32,27%* 1,5486 + 1,33%*2,9774/3,35) = 162,48 lei/Gcal.

în conformitate cu art.23.4, «pierderile înregistrate în urma modificării prețului combustibilului sunt cuantificate lunar și sunt recuperate pe durata semestrului care urmează ajustării».

în documentația de fundamentare a prețului la energia termică livrată la utilizatori, operatorul a introdus două costuri suplimentare, și anume:

 • ■  Costuri financiare (creditate pentru plata combustibilului) datorate întârzierii recuperării diferențelor de costuri cu combustibilul neacoperit din tarif, în valoare de 5.858.199 lei, raportată la cantitatea de energie termică estimată a fi livrată pentru 01.07.-31.12.2009, reprezintă o compensare unitară de 30,8 lei/Gcal;

 • ■  Costuri suplimentare cu combustibilul datorate situației de urgență din luna ianuarie 2009, în valoare de 310.767 lei, raportată la cantitatea de energie termică estimată a fi livrată pentru 01.07. - 31.12.2009, reprezintă o compensare unitară de 1,63 lei/Gcal;

Prin adresa nr. 2274 / 10.06.2009, anexată prezentului raport, R.A.S.P. Ploiești a informat S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. că nu este de acord cu introducerea celor două costuri in prețul energiei termice, acest lucru presupunând încheierea unui act adițional la contractul de delegare prin concesiune între Părți.

Diferențele de preț înregistrate, în conformitate cu prevederile art.23.4 din contract sunt:

 • ■  497.586 lei - diferența de preț între costul combustibilului consumat și costul combustibilului din tariful în vigoare, în perioada nov.2008 - aprilie 2009;

 • ■  35.791 lei - diferența aprobată prin H.C.L. nr. 232/2008 de 540.821 lei (pentru o cantitate de energie termică estimată de 185.600 Gcal, la o diferență unitară de 2,91 lei/Gcal) și efectiv facturată de 505.030 lei (cantitatea de energie termică livrată de 173.550 Gcal);

 • ■  150.506 lei - diferența aprobată prin H.C.L. nr. 1/2009 de 1.003.268 lei (pentru o cantitate de energie termică estimată de 353.645 Gcal, la o diferență unitară de 2,84) și facturată de 852.761,98 lei (cantitatea de energie termică de 291.902,9468 Gcal, livrată în lunile ian.-mai 2009 și cantitatea de energie termică de 8365,3601 Gcal estimată a fi vândută in luna iunie 2009);

 • ■  cantitatea de energie termică estimată a fi livrată în perioada 01.07.2009 -31.12.2009 este de 190.177 Gcal.

Diferența de recuperat datorită creșterii / scăderii prețului la corn^erioada

noiembrie 2008 - mai 2009 și a diferențelor între cantitățile estimat^a ^Vânihile^i cele realizate efectiv este de 3,60 lei/Gcal.'          \ 4

Prețul energiei termice ajustat, fără TVA, este de: 162,48 + 3|$-ș-

Tariful ajustat, tară TVA, conform formulei din contractul de înregistrează o scădere de 8,96 % (166,08 lei/Gcal față de 182,42                   C în


vigoare) care se datorează scăderii prețului la combustibil - gaz metan ( 703^#d^i/1000 m3 o înregistrat în luna mai 2009 față de 833,31 lei /1000 m , luat în calcul la precedenta ajustare).

Calculul cotei de împrumut BERD, conform Actului Adițional nr. 2 la contractul de delegare prin concesiune :

752.000


■ Valoarea datoriei nov. 2009, USD

(rata de capital + dobânzi + fond de risc)

 • ■  Rata de schimb valutar de la finele anului 2008, lei/USD............................3,1

 • ■  Valoarea de rambursat nov. 2009, lei ......................................2.331.200

 • ■  Contul serviciului datoriei la 01.06.2009, lei..........................................0

 • ■  Decontarea cotei BERD pe lunile martie - aprilie 2009.....................1.554.375

 • ■  Estimat decont cota BERD lunile mai -iunie 2009 (18.239 Gcal)............262.094

 • ■  Rest de plată, lei                            ................................. 514.731

 • ■  Cantitatea de energie termică

estimată (iulie.2009-sep.2009), Gcal..............................................22.544

 • ■ Cota de împrumut BERD, lei/Gcal, fără TVA .......................................22,83

A

In aceste condiții, Tariful ajustat propus a fi aplicat începând cu 01.07.2009 este de 188,91 lei/Gcal, fără TVA, din care:

 • ■  162,48 lei/Gcal, fără TVA, este prețul energiei termice stabilit în baza art. 23.1 din Contractul de Concesiune;

 • ■  3,60 lei/Gcal, fără TVA, este valoarea pierderilor unitare de recuperat cu combustibilul stabilit în baza art. 23.4 din Contractul de Concesiune;

 • ■  22,83 lei/Gcal, fără TVA, cota de împrumut BERD.

Având în vedere că ajustarea prețului de producere, transport și distribuție a energie termice în Municipiul Ploiești respectă prevederile contractului de concesiune și Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Director R.A.S.P. Ploiești,

Nr. înregistrare:             Data: /o. £> &[

Către:   S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.

în atenția: Domnului Pavel Micka - Director General

Referitor la: Adresa nr. PA095164 / 02.06.2009 transmisă de S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. către R.A.S.P. Ploiești, înregistrată cu nr. 2274/02.06.2009, referitor la documentația de ajustare preț la energia termică livrată la utilizatori,

Stimate Domn,

Vă facem cunoscut că nu suntem de acord cu modul în care ați calculat tariful la energia termică și, în aceste condiții, vă transmitem punctul nostru de vedere:

 • 1.  Referitor la „Costurile financiare (credite pentru plata combustibilului) datorate întârzierii recuperării diferențelor de costuri cu combustibilul și costurile suplimentare cu combustibilul datorate situației de urgență” nu suntem de acord cu introducerea lor în prețul energiei termice, acest lucru presupunând încheierea unui act adițional la contractul de delegare prin concesiune încheiat cu cei doi Concedenți (Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Județean Prahova);

 • 2.  Documentația de fundamentare a prețului energiei termice ce urmează a fi înaintată autorităților competente A.N.R.E și A.N.R.S.C. București, în vederea obținerii Avizului Comun, trebuie să cuprindă și calculul cotei BERD pe care vi-1 anexăm, conform actului adițional încheiat cu Dumneavoastră;

 • 3.  Este necesară recalcularea tarifului prezentat, avându-se în vedere factura combustibilului pe luna mai;

 • 4.  Transmiterea situației energiei termice vândute în perioada 01.09.2008 - 31.12.2008.

în aceste condiții, vă rugăm sa refaceți documentația de fundamentare a prețului energiei termice livrată la consumatori și apoi să o înaintați la A.N.R.E., A.N.R.S.C. și R.A.S.P. Ploiești.

Cu deosebită stimă,

Director R.A.S.P. Ploiești,

ppQ’.A

Ing. Răzvan Ll^QI^oHOMA

OF SERViCH


A-,


Șef Serviciu încălzire Urbană și Metrologie,

Ing. Cozeta SIMION

L-'Âh
Adresa: Str. Văleni, nr. 1-3, bl.33 IK, Cod postai 100046, Ploiești, Prahova

Tel: 0244-594579, 0244-529312

Fax:0244-594580, 0244-597767


Dalkia Terme Prahoy

Direcția Produce Nr.intr/iesiref®

H 5 JUN2009


Către: Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești

Domnului Director Razvan LUNGU

Stimate Domnule Director,

Va inaitam documentația de fundamentare a prețului la energia termica livrata la utilizatori, documentație ce va fi depusa si la Autoritățile de Reglementare, ANRE si ANRSC, in vederea emiterii avizului comun, conform Protocolului incheiat in data de 19.04.2007 intre ANRE si ANRSC ca urmare a intrării in vigoare a Legii nr. 325/2007 .

Tariful facturat la utilizatori este stabilit pe baza ajustării Tarifului de referința, care conform

Art. 23.1 din contractul de concesiune este de 90,8566 lei/Gcal, exclusiv TVA , cu următoarea formula de ajustare stabilita la art. 23.3 din contractul de concesiune.

T            = T

facturat ^energie _termica ref


• 66,4%-


— + 32,27%-i=i+l,33%-— î, unde: C,,/          I„f $,J

Cref este prețul mediu al combustibilului cumpărat, respectiv 39,0536 lei/MWh Pci (V. art. 23.1.2)

C - prețul mediu al combustibilului cumpărat constatat in luna precedenta ajustării; prețul mediu înregistrat in luna mai 2009, luat in considerare la fundamentarea tarifului propus spre aprobare, este de 75,0905 lei/MWh Pci (100 % gaz metan cu un preț mediu de 703,01 lei/1000mcsi 0% păcură);

Raportul lCumu / 4ef se determina pe baza ultimei valori a indicelui preturilor de consum publicate in Buletinul Statistic, raportata la referința iulie 2003. Iaprilie2oo91 Iref = 154,86.

$ref = 3,35 lei

$ - valoare corespunzătoare ultimei paritati comunicate de BNR (cf. Art. 23.3); pentru prezenta fundamentare aceasta valoare este de 2,9774 lei/$ (cursul pieței valutare la data de 11 iunie 2009, conform BNR).

In aceste condiții, Tariful ajustat, exclusiv TVA, determinat prin aplicarea formulei, este:

(       75 0905                         2 9774^1

Tajustat tune 2oo9 = 90,8566 • 66,4% ■        + 32,27% • 1,5486 +1,33% • -f— = 162,48_lei/Gcal

-                   (        39,0536                             3,35 J

Prin Contractul de Concesiune s-a stabilit ca Pierderile inregistrate in urma modificării prețului combustibilului sunt cuantificate lunar de către Concesionar si sunt recuperate integral pe durata semestrului care urmeaza ajustării tarifului (Art. 23.4).

QveouA


eDrDosarul de fundamentare conține:

Anexa A - Calculul tarifului conform formulei de ajustare (art. 23.3 din contractul de concesiune)

Anexa B si Anexa C- Calculul diferentelor de recuperat pentru perioada noiembrie 2008 -aprilie 2009

Anexa D - Tabel de calcul preturi medii lunare la gazul metan consumat, conform facturilor lunare

Anexa E - Calcul recuperare diferente unitare in perioada ianuarie 2009 - iunie 2009

Anexa F - Buletin al Institutului National de Statistica - indicele Preturilor de Consum -aprilie 2009 fata de iulie 2003

Anexa G - Calcul cota BERD

Anexa H - Situația Energiei termice facturate in perioada septembrie 2008 - decembrie 2008

 • - Situațiile contabile lunare pentru consumul de păcură

 • - Copii ale facturilor lunare de gaz metan consumat de Dalkia Termo Prahva, pentru perioada noiembrie 2008 -mai 2009

 • - Buletinele de analiza păcură de consum


  eDfDiferentele înregistrate sunt in valoare de:


 • •  497586 lei (396275 lei pentru CET cogenerare si de 101311 lei pentru Centralele de Cvartal), in conformitate cu tabelele de calcul prezentate in anexele B si C. Aceste diferente sunt calculate utilizând ca ultim preț al combustibilului (gaze naturale), cel cuprins in factura corespunzătoare consumului lunii mai 2009.

 • •  150506 lei ca urmare a nerecuperarii diferenței aprobata in tariful in vigoare, prin HCL nr.1 /2009. Diferența aprobata a fost de 1003268 lei. Diferența efectiv recuperata este de 852761,98 lei, calculata ca fiind recuperarea unitara de 2,84 lei/Gcal cuprisa in tariful practicat, aplicata la 30028,3069 Gcal .energia termica livrata in lunile ianuarie - mai si estimata a fi livrata in iunie.

 • •  35791 lei ca urmare a nerecuperararii diferenței aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 232/2008. Diferența aprobata a fost de 540821 lei, respectiv o diferența unitara de 2,91 lei/Gcal. Diferența efectiv recuperata a fost de 505030 lei (2,91 lei/Gcal* 173550 Gcal facturate in perioada septembrie - decembrie 2008)

 • •  5858199 lei, reprezentând Costuri financiare (credite pentru plata combustibilului) datorate intarziarii recuperării diferentelor de costuri cu combustibilul neacoperit din tarif

 • •  310767 lei costuri suplimentare cu combustibilul datorate Situației de Urgenta ianuarie 2009 (art. 40.4.3 din Contractul de concesiune)

Cota BERD, conform calculului din Anexa G, este de 22.83 lei/Gcal

Prin urmare, Tariful facturat la utilizatori, aplicabil de la 1 iulie 2009 este de:

„                          497586 + 150506 + 35791  310767

Tf         r , f =l62,48H---1---1-22,83 — 190,54 lei/Gcal

190177


fact _la_util _jara_cost _jin.        ’                 1QA177               190177

497586 + 150506 + 35791  310767  5858199 „

Tf t ia util cu cost fm —162,48 H---1---1---1-22,83 — 221,34 lei/Gcal

190177


fact _la _util _cu-cost-Jin                         1001'7'7              190177    190177

(fara TVA)

unde 190177 Gcal reprezintă cantitatea de energie termica estimata a fi furnizata utilizatorilor in perioada iulie 2009 - decembrie 2009, conform prevederilor art. 23.4, urmând ca varianta finala sa fie aleasa in funcție de negocierile dintre reprezentanții Dalkia si ai Autorităților locale.

Suntem la dispoziția specialiștilor Dvs. pentru a va furniza informațiile solicitate.

Va mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat si va asiguram, domnule Director, de întreaga

SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL

CALCULUL PIERDERILOR ÎNREGISTRATE IN URMA MODIFICĂRII PREȚULUI LA COMBUSTIBIL

A. Combustibil consumat in perioada nov 2008 - mai 2009

Consum combustibil pentru energia termica ■ apa fierbinte

nov

dec

ian

feb

mart

apr

mai

- păcură (tone)

242,75

210,77

6742,83

793,89

0

14,606

0

7005

(MWh)

2733

2373

64662

8937

0

163

0

78858

%

2,73

!          1>90

47,80

7,94

0,00

0,30

0,00

61

- gaz metan (miimc)

10414

13107

7642

11073

11423

6803

2329

61690

(MWh)

97500

i      122710

70605

103664

106945

54324

21807

577555

%

97,27

i        98,10

52,20

92,06

100,00

99,70

100,00

639

0

Tota! combustibil consumat pentru AF (fara abur) (MWhPCI)

100233

li      126083

136267

112601

106946

64488

21807

666.414

B. Cost combustibil consumat

nov

dec

ian

feb

mart

apr

mai

- păcură (lei/tona)

1.096,34

1.096,34

933

817

901

901

901

(lei/MWhPCI)

97,38

97,38

82,89

72,60

80,00

80,00

80,00

- gaz metan (lei/1000mc)

843,36

799,66

806,81

846,64

762,67

711,42

701,69

(lei/MWhPCI)

90,08

85,40

86,18

90,42

81,46

75,99

74,94

MIX Combustibil (lei/MWhPCI)

90,28

li         86,63

84,61

89,01

81,46

76,00

74,94

84,875

Cost total real comb. Consumat (RON)

9.049.076

li 10.710.940

11.443.469

10.022.343

8.712.067

4.141.115|     1.634.204

66.713.216

C. Cost combustibil tarif In vigoare

nov

dec

ian

feb

mart

apr

mai

- păcură (RON/tona)

1.096,30

1.121,10

1.096,30

1.096,30

1.096,30

1.096,30

1.096,30

(RON/MWhPCI)

- gaz metan (RON/1000mc)

704,11

704,11

833,31

833,31

833,31

833,31

833,31

(RON/MWhPCI)

MIX Combustibil (RON/MWhPCI)

76,21

76,21

89,01

89,01

89,01

89,01

89,01

84,27

Cost total comb. Cons conf tarife (RONi)

7.638.363

ii 9.407.271

12.039.016

10.022.461

9.618.962

4.849.860

1.941.018

66.316.940

D. Diferente intre cost combustibil rea! si cost combustibil in tarife

nov

dec

ian

feb

mart

apr            |ma<

lei/MWhPCI

RON

1.510.722

i 1.303.669

-595.546

-118

-806.894

-708.744

-306.814

396.275

TOTAL DIFERENȚA DE RECUPERAT (RON )

1.610.722

1.303.666

>696.646

-118

>806.894

-708.744

-306.814

396.276

497.686

CET

CET + CTAplicare formula de ajustare tarif pentru activitatea de producere , in coge re, pe baza de păcură si gaze naturale si pentru serviciile de transport, distribuție, si furnizarea energiei termice s<. urma de apa fierbinte:

SOLICITARE AJUSTARE LA 01.07.2009         ____________


Tarif ref


Calcul tarif cu formula contract [lei vechi/Gcal]

Apa fierbinte

lei/Gcal

908566

1.624.753

66,4

66,4

32,3

32,27

1,3

1,33

Inflație

154,86

$

33500

29774

Combustibil

lei/MWh PCI

390536,5

750.905!

Gaz

lei/MWh PCI

293881

750.905,

păcură

lei/MWh PCI

487192

785.389;

Gaz

lei/1000 mc

2751355

7.030.082

păcură

lei/Kg

5374

9.006


paritate 11 iunie 2009= 2.9774 ron/$

coeficient inflație aprilie 2009 fata de iulie 2003 :

Preț păcură:


154,86

900,620 lei/tona


RON/Gcal


recuperare de combustibil

3,60

costuri suplimentare - Situație de urgenta (art. 40.4.3 din Contract concesiune)

Costuri financiare

TARIF FINAL fara TVA [RON/Gcal]

1,63

30,80

198,51


IPOTEZE:

 • - Tref = 908566 lei/Gcal

 • - Cref = 390536 lei/MWhPCI (50% gaz = 2751355 lei/1000mc + 50% păcură = 5374 lei/kg)

 • - Creai este prețul combustibilului luna mai (100% gaz metan + 0 %pacura) =


75,09046239 lei/MWhPCI


Diferente de preț combustibil in perioada nov 2008 - aprilie 2009 =

Diferente de recuperat ca urmare a nerecuperarii diferenței unitare aprobata in tariful aprobat prin Decizia ANRE nr., aplicata la cantitatile livrate in perioada 01 septembrie - 31 decembrie 2008


Diferente de preț combustibil in perioada noiembrie 2008 - mai 2009

35.791 lei


Diferente aprobate prin HCL nr. 232/2008 (540821 lei de recuperat = 2.91 lei/Gcal * 185600 Gcal)

Diferente efectiv recuperate = 2.91 lei/Gcal * 173550 Gcal efectiv facturate = 505030 lei.Diferente de recuperat ca urmare a nerecuperarii diferenței unitare aprobata in tariful in vigoare, aplicata la cantitatile livrate in perioada 01 ianuarie - 30 aprilie 2009 si estimate pentru mai si iunie 2009


150.506


lei


Diferente aprobate in tariful anterior (HCL nr1/2009)= 902819 lei + 100449 lei = 1003268 lei. Diferente recuperate = 2.84 lei/Gcal (aprobat in tariful in vigoare) x 300268.3069 Gcal facturate in ' perioada ianuarie 2009 - 31 mai 2009 si estimate a fi livrate in perioada mitfEiunie 2009 = 852761,98 lei Anexa H                       ,.estimare Gcal livrate pentru 01 iulie 2009 - 31 dec 2009 compensare unitara [lei/Gcal]

190.177:   Gcal

3,60 lei/Gcal


Costuri financiare (credite pentru plata combustibilului) datorate intarziarii recuperării diferentelor de costuri cu combustibilul neacoperit

din tarif

5.858.199

lei

compensare unitara [lei/Gcal]

30,80

lei/Gcal

Cost suplimentar cu combustibilul datorate Situației de Urgenta

ianuarie 2009 (art. 40.4.3 din Contractul de concesiune)

310.767

lei

compensare unitara [lei/Gcal]

1,63

lei/Gcal

Preț mediu ponderat pentru gazul metan folosit la producerea energiei termice apa fierbinte in luna mai 2009 cantitate preț cf facturii

gaz metan CT                         12,686        963,4000

gaz metan CET                        2.329        701,5900

preț mediu ponderat                                       703,01 lei/1000mc


Dalkia Termo Prahova - Calcul tarif cu formula - baza factura mai 2009


CALCULUL PIERDERILOR ÎNREGISTRATE IN URMA MODIFICĂRII PREȚULUI LA COMBUSTIBIL - pentru CENTRALE DE CVARTAL

A. Combustibil consumat


Consum combustibil pentru energia termica - apa fierbinte

nov

dec

ian

feb

mart

apr

mai

- gaz metan (miimc)

61,55

75,17

84,229

70,526

64,342

30,863

12,686

399

(MWh)

576

704

789

660

602

289

119

3739

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Total combustibil consumat pentru AF (fara abur) (MWhPCI)

|   576

704

789

660

602

289

119

3.739

B. Cost combustibil consumat

nov

dec

ian

feb

mart

apr

mai

- gaz metan (lei/1000mc)

1.083,37

1.036,40

1.042,57

1.087,78

1.003,96

988,42

963,40

(lei/MWhPCI)

115,72

110,70

111,36

116,19

107,24

105,58

102,90

MIX Combustibil (lei/MWhPCI)

116,72

110,70

111,36

116,19

107,24

105,58

102,90

Cost total real comb.Consumat (RON)

f 66.680

77.906

87.814

76.717

64.5971       30.506

12.222

416.442

C, Cost combustibil tarif in vigoare

nov

dec

ian

feb

mart

apr

mai

- gaz metan (RON/1 OOOmc)

i 704,11

704,11

833,31

833,31

833,31

833,31

833,31

(RON/MWhPCI)

i

MIX Combustibil (RON/MWhPCI)

(t 75,21

75,21

89,01

89,01

89,01

89,01

89,01

Cost total comb. Consconf tarife (RONi)

|t 43.337

52.928

70.189

58.770

53.617

25.718

10.571

315.131

D. Diferente intre cost combustibil real si cost combustibil in tarife

nov

dec

ian

feb

mart

apr

mai

lei/MWhPCI

RON

23.343

24.978

17.626

17.947

10.980

4.787

1.650

101.311

RON estimat pentru aprilie

TOTAL DIFERENȚA DE RECUPERAT (RON )

i 23.343

24.978

17.626

17.947

10.980

4.787

1.650

101.311

DALKIA TERMO PRAHOVA

Diferente de recuperat- nov 2008 - mai 2009 - conform Fise bilanț Contabilitate

SITUAȚIA ACHIZIȚIILOR DE GAZ METAN perioada noiembrie 2008 - mai 2009


Data___________________

Distrigaz Sud 30.11.2008

medie CET________

Distrigaz Sud 30.11.2008 medie CT

Distrigaz Sud 31.12.2008

medie CET________

Distrigaz Sud 31.12.2008

medie CT__________

Distrigaz Sud 31.01.2009

medie CET_________

Distrigaz Sud 31.01.2009

medie CT__________

Distrigaz Sud 28.02.2009

medie CET________

Distrigaz Sud 28.02.2009

medie CT__________

Distrigaz Sud 31.03.2009

medie CET________

Distrigaz Sud 31.03.2009

medie CT__________

Distrigaz Sud 30.04.2009

medie CET________

Distrigaz Sud 30.04.2009

medie CT_________


Nr factura____________

GDFMC Nr. 101000002261


GDFMC Nr. 102000010398


GDFMCNr. 102000010742


GDFMC Nr. 101000002683


GDFMCNr. 102000011386


GDFMC Nr. 101000002865

GDFMC Nr. 101000002864


GDFMC Nr. 102000012038


Cantitate totala factura[miimc]


20.340,908


61,549

31.161,018


Valoare totala factura [lei]/[RON]-fara TVA


17154595,01


66680,44

24915033,23


75,17

17789,539


84,229

26.788,052


30,863

2.329,287


12,686


77906,2

14352837,17


87814,48

22677208,45


76716,54

16017078,221.083,37

799,5664596,75

7219845


/   30505,49

V 1634201,7412221,67


1.087,78

762,70


1.003,96

711,42


963,40


EL


CALCULUL COTEI BERD

iulie 2009 - septembrie 2009

- DirectorVALOAREA SARCINII DATORIEI rata cap/tal+dobanzi+fond risc

TOTAL DATORII la scadenta

Rata de schimb valutar de la finele anului 2008

VALOAREA TOTALA DE RAMBURSAT an 2009

Cantitatea de energie termica estimata in perioada tulie.2009-sep.2009

COTA BERD [fara TVA]

(USD]

[USD]

(RON/USD ]

(ROM]

(Gcal]

[RON/Gcal]

1

2

3

2X3

4

5

- nov. 2009 (673.096+78904)

752.000

3,1

2.331.200

22,«44

93

Contul serviciului datoriei la 01.06.2009

0

BERD pe iuniie nzâitie - aprnîe 2009

1.554.375

Estimat decont cota BERD pe lunile mai - iunie 2009( 18.239 Gcal)

262.094

REST DE PLATA

514.731

Serv.Financîar

ec.Elena COMNOIU

Indicele preturilor de consum

IPC - Anual

IPC - Lunar


Indicele lunar al preturilor de consum - Rezultatele căutării

Perioada curenta

Perioada de referința

TOTAL IPC (%)

IPC Mărfuri alimentare (%)

IPC Mărfuri nealimentare (%)

IPC Servicii (%)

2009 -Aprilie

2003 -Iulie

154,86

140,80

161,93

174,09


Imprimare rezultate

hls Salvare in format Excel

*** ■ * * ■ Ut      #   ■

* ■ *♦* ■

© 1998-2009 Institutul National de Statistica

Reproducerea conținutului acestui website, integral sau parțial, în formă originală sau modificată, precum și stoc< într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă și prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă 8 Institutului Național de Statistică.

Proiect finanțat de Uniunea Europeana

Utilizarea conținutului acestui website, cu titlu explicativ, în articole, studii, cărți este autorizată numai cu indicări clară și precisă a sursei.

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORTSECRETAR, Sirbu G heData:           v       9

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind ajustarea prin diminuare a prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în Municipiul Ploiești

și a constatat:

SECRETAR. Sirbu GheoData:                 ?

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE^ DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind ajustarea prin diminuare a prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în Municipiul Ploiești

și a emis:       fi        pfȚ {/ Q giL

NNB a*      t

___________VP'MiNTJfNN             ____________________________ fTET 2 IN'N HCC A/e.

popb^ȚSei ) gcgg^

PREȘEDINTE, Palas Paul


SECRETAR, Popa Gheorghe


Data: Z^-'Crf

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 1 privind ajustarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. si aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației în Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Ion EPARU, Adrian LUPU, Iulian TEODORESCU, Gheorghe SÂRBU, Valentin SAVA, precum și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice în Municipiul Ploiești;

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (6) si (7) din Legea nr. 325/2006 a serviciilor publice de alimentare cu energie termică - prețul energiei termice se aprobă de către Autoritatea Administrației Publice Locale cu avizul Autorităților competente de reglementare;

în baza prevederilor art. 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 din Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004 încheiat între Consiliul Județean Prahova, Consiliul Local al Municipiului Ploiești și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.;

Luând act de Avizul Comun al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. /.2008 și al Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice nr. /2008;

In conformitate cu prevederile art.3 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;

Luând act de Decizia nr. 286/25.11.2008 privind stabilirea prețului local de referință pentru Municipiul Ploiești a Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 1 alin.l și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Aprobă prețul de 199,67 lei/Gcal, fără TVA, valabil de la data de 1 ianuarie 2009, pentru energia termică livrată de S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. din care:

■ 182,46 lei/Gcal, fără TVA, este prețul energiei termice stabilit în baza art. 23.1 din Contractul de Concesiune;


2,84 lei/Gcal, fără TVA, este valoarea pierderilor unit combustibilul stabilit în baza art. 23.4 din Contractul de Co 14,37 lei / Gcal, fără TVA, cota de împrumut BERD.

îa a

Jefrecuperat cu tufe . ■.             \

ți


ART.2.Aprobă prețul local al energiei termice facturate popul^ieTi^n Municipiul Ploiești de 117 lei/Gcal, inclusiv TVA, începând cu 01.01.2009, până la 31.MâP.09.

ART.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică a Primăriei Municipiului Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

ARTA Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 ianuarie 2009Contrasemnează Secretar, Maria Magdalena MazâluEXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea ajustării prețului de producere, transport și disi^B termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L și aprobar energiei termice facturate populației în Municipiul Ploie

în conformitate cu prevederile art. 40, aliniatele 6 și 7 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, prețul energiei termice se aprobă de către Autoritatea Administrației Publice Locale, cu avizul Autorităților competente de reglementare.

Articolul 23.2.1 din contractul de delegare prin concesiune prevede:

„ Tariful facturat la Utilizatori este stabilit pe baza ajustării Tarifului Tr€f_ luând în considerare modificarea prețului combustibilului, modificarea cheltuielilor fixe -proporțional cu indicele prețurilor pentru bunurile de consum - și modificarea cheltuielilor financiare, ca urmare a modificării ratei de schimb

Tariful propus de operator este de 185,3 lei /Gcal, fără TVA, din care: 182,46 lei/Gcal, fără TVA, este prețul energiei termice stabilit în baza formulei de ajustare și 2,84 lei/Gcal, fără TVA, este valoarea pierderilor unitare de recuperat cu combustibilul stabilit în baza art. 23.4 din Contractul de Concesiune.

Cota de împrumut BERD calculată pentru rambursarea ratelor de capital, a dobânzii și a fondului de risc pe anul 2009 este de 14,37 lei/ Gcal, fara T.V.A.

în aceste condiții, prețul energiei termice de producere, transport și distribuție energie termică este de 199,67 lei/Gcal, fără TVA.

Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 prevede la art.3: „ prețurile locale ale energiei termice facturate populației se aprobă de autoritățile administrației locale implicate”.

Decizia nr. 286/25.11.2008 privind stabilirea prețului local de referință pentru Municipiul Ploiești a Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice aprobă Prețul Local de Referință de 117,35 lei/Gcal, inclusiv T.V.A.

Având în vedere documentația prezentată de operator, avizul comun al autorităților competente, Decizia nr.286/25.11.2008 precum și Raportul de specialitate al R.A.S.P. Ploiești, propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice în Municipiul Ploiești si aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației în Municipiul PloieștiRAPORT DE SPECIALITATEprivind aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L și aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației în Municipiul Ploiești

în conformitate cu prevederile contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă centralizat în sistem producție - transport - distribuție pentru Municipiul Ploiești încheiat în anul 2004 cu operatorul S.C. Dalkia Termo Prahova SRL, ajustarea prețului va fi realizată semestrial, având în vedere evoluția inflației cumulate a prețurilor de consum, cursului USD și a prețurilor de achiziție la gaz metan și păcură.

în conformitate cu prevederile art. 40, alin. 6 și 7 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, prețul energiei termice se aprobă de către Autoritatea Administrației Publice Locale, cu avizul autorităților competente de reglementare.

Prin Protocolul încheiat în data de 19.04.2007 între A.N.R.E. și A.N.R.S.C., ca urmare a Legii nr. 325/2006, s-a stabilit că cele două autorități vor emite un aviz comun privind prețul energiei termice livrate consumatorilor finali. Astfel, a fost emis Avizul Comun al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 21/12.06.2008 și al Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice nr. 3114/18.06.2008 (Anexai).

Conform acestor prevederi, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. a înaintat documentația de fundamentare a prețului energiei termice către A.N.R.E. și A.N.R.S.C., în vederea emiterii avizului comun.

Prin adresa nr. PA0812012/24.11.2008, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. a înaintat la R.A.S.P. Ploiești aceiași documentație de ajustare a prețului de producere, transport și distribuție a energie termice în Municipiul Ploiești, înregistrată cu nr. 4664/24.11.2008, în vederea analizei si verificării.                                                          -


 • • Tref= tariful de referință, conform art.23.1 din contractul de concesiune este de


90,8566 lei / Gcal;

 • • C = prețul mediu al combustibilului cumpărat, exprimat

constatat în luna octombrie 2008, luat în considerare» lg? futidâmehtar .   .                        _____.   -         ________ . _          .                                                  I —

tarifului este de 89,0084 lei/ MWhPCI (funcționare prețul mediu 833,31 lei/lOOOmc);

• Cref= prețul mediu al combustibilului cumpărat, respectiv 39; conform art.23.1.2.


 • • Icumu= ultima valoare cunoscută a inflației cumulate a prețului de consum,

calculat începând cu iulie 2003 pe baza valorilor publicate în Buletinul Statistic;

 • •  Icumu./Iref.= 149,64 (iulie 2003 - octombrie 2008)

 • •  $ = corespunde ultimei parități $/lei comunicate de Banca Națională a României. $ = 3,013 lei/U.S.D. la data de 21.11.2008;

$ref= 3,35 lei.

Tariful ajustat, fără TVA, determinat prin aplicarea formulei, este :

Tarifajustat = 90,8566 (66,4%*89,0084/39,0536 + 32,27%*1,4964 + 1,33%*3,013/3,35) = 182,46 lei/Gcal.

în conformitate cu art.23.4, «pierderile înregistrate în urma modificării prețului combustibilului sunt cuantificate lunar și sunt recuperate pe durata semestrului care urmează ajustării».

Diferența de preț la combustibil în perioada iunie 2008 - octombrie 2008 este de 1.003.268 lei.’

Cantitatea de energie termică estimată a fi livrată în perioada 01.12.2008 - 31.05.2009 este de 353.645 Gcal.

Diferența de recuperat datorită creșterii prețului la combustibil în perioada iunie 2008 -octombrie 2008 este de 2,84 lei / Gcal.

Tariful ajustat, fără T.V.A., conform formulei din contractul de delegare prin concesiune înregistrează o creștere de 11.22 %( 182.42 lei/Gcal față de 162.59 lei/Gcal, fără TVA, în vigoare) care se datorează creșterii prețului la combustibil - gaz metan ( 833,31 lei/1000 m3 înregistrat în luna octombrie 2008 față de 704,11 lei /1000 m3, luat în calcul la precedenta ajustare).

Calculul cotei de împrumut BERD :

 • ■ Valoarea datoriei mai 2009, USD..............................................772.859,7

(rata de capital + dobânzi + fond de risc)

 • ■ Valoarea datoriei nov. 2009, USD...................................................756.232,4

 • ■  Rata de schimb valutar de la finele anului 2008, lei/USD.............................3,1

 • ■  Valoarea totală de rambursat an 2009, USD..................................1.529.092,1

 • ■  Valoarea totală de rambursat an 2009, lei ...................................4.740.185,51

 • ■  Contul serviciului datoriei la 30.11.2008, lei...................................... 192.500

 • ■  Rest de plată, lei                            ................................. 4.547.685,51

 • ■  Cantitatea de energie termică estimată(dec. 2008-oct.2009), Gcal.. ........... 316.383

 • ■ Cota de împrumut BERD, lei/Gcal, fără TVA .......................... .14,37

în aceste condiții, Tariful ajustat propus a fi aplicat începând cu 01.12.200fiLgstCL4e

199,67 lei/Gcal, fără TVA, din care:

 • ■  182,46 lei/Gcal, fără TVA, este prețul energiei termice stabilit în^^dgrt^țâ^.i^mn

Contractul de Concesiune;                                                      ] *]

 • ■  2,84 lei/Gcal, fără TVA, este valoarea pierderilor unitare de recuper^^u'combtist^lMl stabilit în baza art. 23.4 din Contractul de Concesiune;

 • ■  14,37 lei/Gcal, fără TVA, cota de împrumut BERD.

Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, prevede la art. 3: „ prețurile locale ale energiei termice facturate populației se aprobă de autoritățile administrației locale implicate

Decizia nr. 286 /25.11.2008 privind stabilirea prețului local de referință pentru Municipiul Ploiești a Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice aprobă Prețul Local de Referință de 117,35 lei/Gcal.

Având în vedere că determinarea creșterii prețului de producere, transport și distribuție a energie termice în Municipiul Ploiești respectă prevederile contractului de concesiune și Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Director R.A.S.P. Ploiești, ing. Răzvan LUN


Direcția Economică a Primăriei,blicer.a.^v7£>/ 7GUVERNUL ROMÂNIEI


MINISTERUL INTERNELOR Șl REFORMEI ADMINISTRATIVE AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

\.~-A :

t? ct* r


București, sector 2, strada Romulus nr. 6, tel.: 021/317.97.51,021/326.17.81; fax: 021/317.97,52,021/3

Site: www.anrsc.ro. Cod fiscal: RO 14935787; Cod IBAN; A.T.C.P.M.B. - ROȚ3TREZ7005025XXX0

DEtlZlA nr..

privind stabilirea prețului local de referință pentru MUNICIPIUL PLOIEȘTI i

Având în vedere dispozițiile:                     j

 • - art. 1 și art. 2 alin, (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință și competența stabilirii acestora pentru energia rcr.nică furnizată populației prin sisteme centralizate;

 • - Ordinului comun A.N.R.E. nr. 21/2006 și A.N.R.S.C. nr. 514/2006 privind «probarea Metodologiei de stabilire a prețurilor locale de referința și a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată pqxlației prin sisteme centralizate, cu modificările și completările ulterioare;

• Deciziei A.N.RS.C, nr. 76/2007 privind aprobarea Procedurii pentru determinarea coeficienților de ajustare a sumelor necesare pentru compensarea ; ombustibilului folosit pentru producerea energiei termice furnizate populației;

 • - Referatului privind stabilirea prețurilor locale* de referință întocmit de

.jirecția Prețuri, Tarife, Protecția Utilizatorilor și Analize Economice •;.l 026/30.09.2008.                                        *

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind «probarea Regulamentului de organizare și funcționare ,a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,

PREȘEDINTELE A.N.R.S.d

emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se stabilește prețul local de referință de 28,03 lei/Gj (117,35 lei/Gcal.), Tdusiv T.V.A., cu subvenția unitară propusă de autoritatea administrației publice locale, pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuințelor și al preparării apei calde menajere, 'conform art.4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr.36/2006.                     «

Art. 2. Se stabilește compensarea unitară de 13,56 lei/Gj (56,78 lei/Gcal.), rclusiv T.V.A., pentru combustibilul folosit pentru producerea de energie termică rir-izată populației prin sisteme centralizate, conform art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.36/2006.                                  1                              !

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2009.

Art. 4, Autoritatea administrației publice locale, la modificarea prețului local al mergiei termice sau al prețului de facturare al energiei termice furnizate populației, z i asigura subvenția unitara de la bugetul local de minimum 10% și compensarea. • unitară a combustibilului de la bugetul de stat de maximum 45%, astfel încasă r registreze o supracomperisare a valorii compensării de la bugetul de statt/**\ în condițiile în care prin modificarea prețurilor se diminuează fflpftipcdsate^7 imitară a combustibilului de la bugetul de stat, față de nivelul prevăzm®^ prdzentș k l decizie, autoritatea administrației publice locale va transmite A.N.R.S.Qfțn teririen de 10 zile, datele necesare recalculării compensării combustibilului folosițjjentr^^ producerea energiei termice furnizate populației.

Art. 5. Autoritatea administrației publice locale, potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, urmează să aprobe prețul local al energiei termice sdurate populației. După aprobarea acestuia, o cOpie a hotărârii autorității administrației publice locale va fi transmisă operativ la 'A.N.R.S.C. pentru luare la c unoștință și evidență.

i

direcțiile de specialitate va aduce la îndeplinire


Art. 6. A.N.R.S.C. prin

prevederile prezentei decizii.

’ț
ÎDaîkia Termo Prahova

24 NOV 2008


Adresa completa: Str. Văleni, nr. 1-3, bl.33 IK, Cod postai 100046, Ploiești, Prahova

Tel: 0244-594579, 0244-529312

Fax:0244-594580, 0244-597767către: Regia Autonorna de Publice Ploiești

Domnului Director Razvan LUNGU


Stimate Domnule Director,

Va inaitam documentația de fundamentare a prețului la energia termica livrata la utilizatori, documentație ce va fi depusa si la Autoritățile de Reglementare, ANRE si ANRSC, in vederea emiterii avizului comun.

Tariful facturat la utilizatori este stabilit pe baza ajustării Tarifului de referința, care conform Art. 23.1 din contractul de concesiune este de 90,8566 lei/Gcal, exclusiv TVA , cu următoarea formula de ajustare stabilita la art. 23.3 din contractul de concesiune.

Ț facturat _ energie _termica


= Tnf 66,4% •—+32,27% •    +^3 3% - _L

k,                                                  $ref ,

unde:

Crer este prețul mediu al combustibilului cumpărat, respectiv 39,0536 lei/MWh Pci (V. art. 23.1.2)

C - prețul mediu al combustibilului cumpărat constatat in luna precedenta ajustării; prețul mediu inregistrat in luna octombrie 2008, luat in considerare la fundamentarea tarifului propus spre aprobare, este de 89.0084 lei/MWh Pci (100% gaz metan cu un preț mediu de 833.31 lei/1000mc);

Raportul lCumu / irvt se determina pe baza ultimei valori a indicelui preturilor de consum publicate in Buletinul Statistic, raportata la referința iulie 2003. Ioctombrie2oo8 / lrer = 149.64

= 3,35 lei

$ - valoare corespunzătoare ultimei paritati comunicate de BNR (cf. Art. 23.3); pentru prezenta fundamentare aceasta valoare este de 3.0130 !ei/$ (cursul pieței valutare la data de 21 noiembrie 2008, conform BNR).

In aceste condiții, Tariful ajustat, exclusiv TVA, determinat prin aplicarea formulei, este:

=90,8566-^66,4%-^^+32,27%. 1,4964 + 1,33%-^j0'

= 182.46 lei/Gcal


\       39,Uj3o                           3,35 y

Prin Contractul de Concesiune s-a stabilit ca Pierderile înregistrate in urma modificării prețului combustibilului sunt cuantificate lunar de către Concesionar si sunt recuperate integral pe durata semestrului care urmeaza ajustării tarifului (Art. 23.4).

S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Sediu social: Str. Văleni nr. 1-3, bl.33 IK, Ploiești- Prahova Nr. RC: J29/888/28.04.2004, Cod înregistrare Fiscala: RO 16372612, Capital Social: 5156000RON

© veouA


eDiDalkia


TERMO PRAHOVA

Diferentele înregistrate in perioada iunie 2008 - octombrie 2008 sunt in

• 902819 lei (1138372 lei pentru CET cogenerare si de 23071 Cvartal), in conformitate cu tablele de calcul prezentate in anexa

• 100449 lei ca urmare a neajustarii tarifului de la 01 iulie 2008 ( diferența de -6.88 lei/Gcal cuprisa in tariful practicat, aplicata la 14600.19 Gcal,energia termica livrata in lunile iulie si august)

Prin urmare, Tariful facturat la utilizatori, determinat cu respectarea prevederilor contractuale, este de:

T

* facturat_la^utilizatori


= 182.46 + 902819 +.100449 = 185.30/e»7GcaZ (fara TVA) 353645

unde 353645 Gcal reprezintă cantitatea de energie termica estimata a fi furnizata utilizatorilor in perioada decembrie 2008 - mai 2009, conform prevederilor art. 23.4.

Dosarul de fundamentare conține:

Anexa A - Calculul tarifului conform formulei de ajustare (art. 23.3 din contractul de concesiune)

Anexa B si Anexa C- Calculul diferentelor de recuperat pentru perioada iunie 2008- octombrie 2008

Anexa D - Tabel de calcul preturi medii lunare la gazul metan consumat, conform facturilor lunare

Anexa E - Buletin al Institutului National de Statistica - indicele Preturilor de Consum -octombrie 2008 fata de iulie 2003

 • - Situațiile contabile lunare pentru consumul de păcură

 • - Copii ale facturilor lunare de gaz metan consumat de Dalkia Termo Prahova, pentru perioada de calcul a diferentelor înregistrate , iunie 2008 - octombrie 2008.

 • - Buletinele de analiza păcură de consum

Suntem la dispoziția specialiștilor Dvs. pentru a va furniza informațiile solicitate Va mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat si va asiguram, domnule noastra consi

A 'A.

de intreaga
S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Sediu social: Str. Văleni nr. 1-3, bl.33 IK, Ploiești- Prahova Nr. RC: J29/888/28.04.2004, Cod înregistrare Fiscala: RO 16372612, Capital Social: 5156000RON

QveouA

st»


Aplicare formula de ajustare tarif pentru activitatea de producere, in cogenerare, pe baza de păcură si gaze naturale si pentru serviciile de transport, distribuție, si furnizarea energiei termice sub forma de apa fierbinte:

SOLICITARE AJUSTARE LA 01.12.2008            __________ ___________________________

Tarif ref

Calcul tarif cu fomula contract [lei vecH/Gcat]

RON/Gcal

recupararede combustibil coresp iunie 2008 -octombrie 2008

TARIF FINAL tara TVA (RON/Gcal]

Apa fierbinte

lei/Gcal

908566

1,824,877

182.46

2.84

185.300

66.4

66.4

32.3

32.27

1.3

./■v- 1.33

Inflație

■     149.64

$

33500

30130

Combustibil

lei/MWh PCI

390536.5

890,084

Gaz

lei/MWh PCI

293881

890,084

păcură

lei/MWh PCI

487192

060,001

Gaz

lei/1000 mc

2751355

8,333,102

păcură

lei/Kg

5374

10,063

paritate 21 noiembrie 2008 = 3.0130 ron/$


coeficient Inflație octombrie 2008 fata de Iulie 2003:                 14o.m


Preț păcură:                                     1,096.340 lel/tona

IPOTEZE:

 • - Tref= 908568 lei/Gcal

 • - Cref = 390536 lel/MWhPCI (50% gaz = 2751355 lel/1000mc + 50% păcură - 5374 lel/kg)

 • - Creai este prețul combustibilului constatat In factura lunii octombrie (100% gaz metan) =


89.00842 lei/MWhPCI


Diferente de preț combustibil in perioada iunie 2008 - octombrie 2008 =

Diferente de recuperat datorita neajustarii prețului incepand cu 01 iulie 2008

estimare Gcal livrate pentru 01 decembrie 2008 - 31 mai 2009 compensare unitara [lei/Gcal]


902,819

100,449    (*6.88 diferența de recuperat aplicata la Gcal vândute in lunile iulie - august (7494.5459+7105.6398))

353,645

2.84


Consum de combustibil pentru producerea energiei termice sub forma de apa fierbinte In CET sl CT In luna octombrie 2008


gaz metan CT gaz metan CET păcura


unitari naturale

MWhPCI

%

21.757

204

0.140

100.000

15476

144889

99.860

0

0 145092

0.000


Preț mediu ponderat pentru gazul metari folosit la producerea energiei termice apa fierbinte In luna octombrie 2008


gaz metan CT gaz metan CET preț mediu ponderat


cantitate preț cf facturii

2L757      1085.2025

15476       832.9560

833.31 M/1000mcCALCULUL PIERDERILOR INREOISTRATE IN URMA MODIFICĂRII PREȚULUI LA COMBUSTIBIL

A. Combustibil cohsumat In perioada Iunie 2008 - octombrie 2008

ANEXA B


Consum combuatitS pentru energia termica - apa IterMrte

Iunie

Iulie

august

septembrie

octombrie

- paoura (tone)

0

0

0

0

0

0

(MWh)

0

0

0

0

0

0

%

0.00

0.00

0.00

0.00

- gaz metan (mllmc)

2022

1949

1845

2190

3820

11826

(MWh)

18930

18247

17269

20503

35763

110713

%

100.00

100.00

100.00

100.00

99.99

100.00

Total combustibil consumat pentru AFffara abur) (MWhPCI)

18930

18247

17289

20504

35768

110,716

B. Cost combustibil consumat

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

- păcura (leiAona)

1,096.34

1,096.34

1,096.34

1,096.34

1,096.34

(lei/MWhPCI)

96.00

96.00

96.00

96.00

96.00

- gaz metan (lel/1000mo)

702.15

744M

74551

802.66

83940

(lei/MWhPCI)

75.00

79.52

79.66

85.73

B9.66

MIX Combustibil (lelMWhPCI)

' • ■ ■: 7S.00

' 79.52

7946

85.73

-<■■'<. 89.85

Cort total real comb. Consumat (RON)

1319,739

1,451,041

1,375,714

1,757,826

9,210,827

C. Cost combustibil tarif In vigoare

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

- păcura (RON/tona)

771.79

771.79

771.79

771.79

771.79

(RON/MWhPCI)

67.72

67.72

67.72

67.72

67.72

- gaz metan (RON/1000mo)

679.73

679.73

679.73

704.11

704.11

(RON/MWhPCI)

72.60

72.60

72.60

78.35

78.35

MIX Combustibil (RON/MWhPCI)

72.01

72.01

7251

78.33

78.35

Cort total comb. Cons conf tarife (RONi)

1363 176

1,313,962

'<--:iÎ243,Șff1

1,606,589

2,862,iei

8,329,679

D. Diferente Intre cost combustibil real sl cost combustibil In tarif»

Iunie

Iulie

august

septembrie

octombrie

lei/MWhPCI

RON

56,562

137,079

132,142

151,237

404,127

881,148

TOTAL DIFERENȚA DE RECUPERAT (RON )

56,562

137.079

132,142

151,237

404,127

<      '881,148
CALCULUL PIERDERILOR ÎNREGISTRATE IN URMA MODIFICĂRII PREȚULUI LA COMBUSTIBIL - pentru CENTRALE DE CVARTAL ANEXA C

A. Combustibil consumat In perioada Iunie 2008 - octombrie 2008

Consum combustibil pentru energia termica - apa fierbinte

Iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

■ gaz metan (mlimc)

11.424

0.699

9.512

10.840

21.757

63

(MWh)

107

91

89

101

204

287

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

48.45

Total combustibil consumat pentru AF (tara abur) ■ (MWhPCI)

107

81

89

101

204

682

B. Co*t combustibil consumat

Iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

- gaz metan (lel/1000mo)

908.99

1,019.56

1,038.22

1,101.55

1,109.84

(lel/MWhPCI)

97.09

108.90

110.90

117.66

118.55

MIX Combustibil (leVMWbPCI) /

<■?'«'■ 87.00

108.S0

110.80

117.66

! 118.86

Cost total real comb. Consumat (RON) . •

10,384

«.888

8,878

11.841

4  24,147

- 68,238

a^Mțcombus8bii^rifjmvljoare

Iunie

Iulie

august

septembrie

octombrie

- gaz metan (RON/1 OOOmc)

679.73

679.73

679.73

704.11

704.11

(RON/MWhPCI)

72.60

72.60

72.60

78.35

78.35

MIX Combustibil (RON/MWhPCI)               I

rv:?v7î,01

72.01

78.36

■'Wî ”78.66

Cost total comb. Cons conf tarife (RONI)

7,702

<4'W”=6,8S«

413

7,862

WWgJSoo

”>■??. 44,666

0. Diferente Intre cost combustibil real sl cost cortibitstlbll In tarife

Iunie

Iulie

august

septembrie

octombrie

lel/MWhPCI

RON

2,683

3,350

3,463

3,989

8,187

21,671

RON estimat pentru aprilie

TOTAL DIFERENȚA DE RECUPERAT (RON )

””2,883

■'■”'”■■ 3,360

3,463

■■«.688

8,187

21,671SITUAȚIA ACHIZIȚIILOR DE GAZ METAN perioada IUNIE 2008 - octombrie 2008
Data

Nr factura

Cantitate totala factura(miimc]

Valoare totala factura [lei]/[RON]-faraTVA

preKmeau.junar [lei/1060{ncl    ...

Distrigaz Sud 30.06.2008 medie CET

GDFMC. Nr.102000008327

2,022

1419904.99

702.15

Distrigaz Sud 30.06.2008 medie CT

11.424

10384.3

908.99

Distrigaz Sud 31.07.2008 medie CET

GDFMC. Nr.101000001662

1,949

1451203.8

744.51

Distrigaz Sud 31.07.2008 medie CT

9.699

9888.69

1,019.56

Distrigaz Sud 31.08.2008 medie CET

GDFMC. Nr.102000009188

1,845

1375711.74

745.81

Distrigaz Sud 31.08.2008 medie CT

9.512

9875.53

1,038.22

Distrigaz Sud 30.09.2008 medie CET

GDFMC Nr. 102000009480

2,190

1757905.07

802.66

Distrigaz Sud 30.09.2008 medie CT

10.84

11939.66

1,101.55

Distrigaz Sud 31.10.2008 medie CET

GDFMC Nr. 101000002171

15,476

12891099.92

832.96

Distrigaz Sud 31.10.2008 medie CT

21.757

23610.75

1,085.2023 12 2008 ,11124 FAX 0244597767

:ANRSC*                           i FOX HO.

!        '                ‘‘'7     " (■ .ffeW

;       ;               —   '‘;F

i     AUTORITATEA NAȚIONALĂ

DE REGLEMENTARE ÎN ! DOMENIUL ENERGIEI:


£Î>

• .^4


2 3 DEC 2008


DeAUTORITATEA NAȚIONALÂ^m^^^ REGLEMENTARE PENTRU SERVtctHj COMUNITARE DE UTILITĂȚI PI IU R ?


Aviz nr. 31 din 22.12.2008 1

Aviz nr. CoGrxlin 2Â12.2U0N

i

i

!               privind ajustarea prețului pentru energia termică livrară

de S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L., județul Prahova

i

îri temeiul art.8, art. 13, art. |4. art. 15 și art. 40 alin. (6) din Legea nr. 325/2006 a serviciul;, public de alimentare cu energii? termică,

avand în vedere art. 23.1, 23.2, 23,3. 23.4 din Contractul de concesiune nr. 2.776/5246 dm ;                                                                                  r.

29j.04.2004-, încheiat între Consiliul Județean Prahova, Consiliul Local al Municipiului Ploiești si SC Dalkia Termo Prahova ;SRL, Referatele de avizare întocmite dc Departamentele ue specialitate din cadrul autorităților de reglementare

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei și PrcședintcL-Autorității Naționale de Regimentare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, emit următorul

AVIZ

t

ArtJ 1 Se avizează prețul de 182,46 ici/Gcal, exclusiv TVA, pentru energia termică livrată de

i către SC Dalkia Termo! Prahova SRL, stabilit în baza prevederilor din Contractul <k concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004. Prețul nu include pierderile unitare de recuperai cu combustibilul prevăzute la art. 2 și cota BERD prevăzută la ari, 3, din prezentul Aviz.

Art.-2 Se avizează pierderile unitare de recuperat cu combustibilul de 2,84 lei/Gcal, exclusiv TVA, aferente energiei termice livrată de către SC Dalkia Termo Prahova SRL, stabilite în !; baza prevederilor din Contractul dc concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004.

 • •                                                                                                                                                                     î

Art. ;J Se avizează valoarea cotei BERD dc 1437 lei/Gcal, exclusiv TVA, aferenta energic;

 • •  termice livrate de către SC Dalkia Termo Prahova SRL, în conformitate cu Actul adițhîiia! nr. 2 din 11.12.2008 la Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004.

Art. 4 Prezentul aviz stă la baza aprobării prețului energiei termice de către autoritatea ; administrației publice locale, în baza art. 40 alin. (6) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu ertergie termica.

F'i: ftl-IRSC '

SC Dalkia Tcrmo Prahova SRL transmite la ANRE și ANRSC copia lioțărStii/aț^ administrației publice Jpcalc prin care s-a aprobat prețul energiei termice preVăzut       ./

din prezentul Aviz, în termen de 5 zile de la data aprobării.                  v

i                                                                                ^***1^*

I

i                                                                                                                                                                   i

p. PREȘEDINTE,       [

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul EnergieiPREȘEDINTE, Autoiiîfa Servirile.

A

i: ;■


a Națională de Reglementari per r-iomunitare de Utilități Phbhc<


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATENR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind ajustarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. și aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației în Municipiul Ploiești


PREȘEDINTE TeodorescSECRETAR,


Sirbu^^rghe


Data:


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind ajustarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. si aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației în Municipiul Ploiești

și a emis:


PREȘEDINTE, Palas Paul

SECRETAR, Dobre Adriai