Hotărârea nr. 22/2009

Hotãrârea nr. 22 privind stabilirea plafonului creantelor fiscale care vor fi anulate potrivit Codului de procedurã fiscalã

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. 22

privind stabilirea plafonului creanțelor fiscale care vor fi anulate potrivit Codului de procedura fiscala

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Nicoleta Bozianu si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune stabilirea plafonului creanțelor fiscale care vor fi anulate potrivit Codului de procedura fiscala;

In conformitate cu prevederile art.178 al Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republica, cu modificările si completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala ;

In baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

In temeiul art. 36 alin. 4 lit.”c” si art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Stabilește la 10 lei plafonul creanțelor fiscale restante aflate in sold la data de 31.12.2008 si neachitate pana la data aplicării prezentei hotarari, creanțe care vor fi anulate.

Art.2. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.3. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, va aduce la cunoștința publica prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi, 26 februarie 2009

Președinte de ședința,Contrasemnează Secretar, Maria Magdalena MazâluROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind stabilirea plafonului creanțelor fiscale care vor fi anulate potrivit Codului de procedura fiscala

In conformitate cu prevederile art.178 al Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republica, cu modificările si completările ulterioare, conducătorul organului de executare poate aproba anularea debitelor mai mici sau egale cu suma de 10 lei in situațiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poștă, sunt mai mari decât creanțele fiscale supuse executării silite.

Având in vedere faptul ca pentru recuperarea acestora, cheltuieli de executare sunt mai mari decât creanțele fiscale supuse executării silite, propun Consiliului Local al Municipiului Ploiești stabilirea la 10 lei plafonul creanțelor fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2008 care pot fi anulate.

Pentru anul fiscal 2009 a fost stabilit plafonul creanțelor fiscale care pot fi anulate, respectiv cele restante aflate in sold la data de 31 decembrie 2008. mai mici sau egale cu suma de 10 lei.

Fata de cele prezentate si avand in vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu completările si modificările ulterioare, precum si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, propun Consiliului Local al municipiului Ploiești spre aprobare prezentul proiect de hotarare.

VICEPRIMAR

CĂTĂLINĂ NICOLETA BOZIANU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind stabilirea plafonului creanțelor fiscale care vor fi anulate potrivit Codului de procedura fiscala

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, infiintat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 130/2003 si reorganizat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.295/2006, are ca obiect de activitate administrarea impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului local, constând in stabilirea, constatarea, controlul si colectarea impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului local.

In conformitate cu prevederile art.178 al Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republica, cu modificările si completările ulterioare, conducătorul organului de executare poate aproba anularea debitelor mai mici sau egale cu suma de 10 lei in situațiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poștă, sunt mai mari decât creanțele fiscale supuse executării silite.

Pentru anul fiscal 2009 pentru creanțele bugetului de stat, a fost stabilit plafonul creanțelor fiscale care pot fi anulate, respectiv cele restante aflate in sold la 31 decembrie 2008, mai mici sau egale cu suma de 10 lei.

Deoarece in evidentele instituției noastre la 31.12.2008 figurează un număr de 2.305 roluri cu creanțe restante mai mici de 10 lei, iar suma totala care ar urma sa fie scăzută din evidente este de 10.097 lei, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca in baza art.178 alin(3) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republica, cu modificările si completările ulterioare, stabilirea limitei maxime a creanțelor datorate bugetului local al Municipiului Ploiești care pot fi anulate la 10 lei.

Fata de cele prezentate, supunem Consiliului local al Municipiului Ploiești spre aprobare prezentul proiect de hotarare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENltJLUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea plafonului creanțelor fiscale care vor fi anulate potrivit Codului de procedură fiscală

și a emis:SECRETAR, Dobre Adrian