Hotărârea nr. 218/2009

Hotãrârea nr. 218 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii Utilizarea energiei solare în vederea producerii apei calde la Spitalul de boli infectioase Ploiesti

VIZAT PENTRU

,_Jj£CRETARp

HOTĂRÂREA NR. 218


Z* /. ZA

U țU /   ---)\’7 X

nvind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivlrim deliny Utilizarea energiei solare în vederea producerii apei calde la infecțioase Ploiești”                     —


privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivinQi

„Utilizarea energiei solare în vederea producerii apei calde la ^^ja^lfedl^pol^ J infecțioase Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a primarului Andrei Li viu Volosevici și a consilierilor Popovici Elisabeta, Mateescu Radu Valentin, Stanciu Marilena, Limboseanu Mirela, Sirbu Simion Gheorghe, Tincu Marin, Sava Valentin, Popa Gheorghe, Marcu Valentin, Eparu Ion, Dumitru Carmen Mihaela, Ionescu Gabriel, Popa Constantin, Teodorescu Iulian Liviu, Sicoie Florin Lucian, Lupu Adrian Gelu, Bozianu Nicoleta Cătălină, Mateescu Marius Nicolae, Bolocan Iulian si Horghidan Costel si Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale, prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Utilizarea energiei solare în vederea producerii apei calde la Spitalul Municipal Ploiești”

în cadrul Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului.Volosevici Și

Având în vedere:

 • -  Ordinul Ministrului nr. 565/8.05.2009, prin care Ministerul Mediului, a aprobat GHIDUL DE FINANȚARE a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului.

 • -  HG 28/2008, anexa 2, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

 • -  Hotararea Guvernului nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului National de Acțiune in domeniul schimbărilor climatice.

A

 • -  In temeiul art. 36 alin 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Utilizarea energiei solare în vederea producerii apei calde la Spitalul de boli infecțioase Ploiești” conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 iulie 2009

Președinte de ședință,.                      Contrasemnează Secretar

Costel Horghidan


Maria Magdalena Mazâlu


EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea documentației tehnico-economică a obiectivului de investiții

„Utilizarea energiei solare în vederea producerii apei calde la Spitalul de boli infecțioase Ploiești”

Ministerul Mediului, a aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 565/8.05.2009, GHIDUL DE FINANȚARE a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului.

Autoritatea care gestionează Programul este Administrația Fondului pentru Mediu, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului.

Pot depune proiecte în cadrul Programului unitățile administrativ-teritoriale pentru imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea lor ori pentru asociațiile de proprietari / locatari cu personalitate juridică, care au sediul pe raza administrativă a respectivelor unități administrativ-teritoriale.

Finanțarea nerambursabilă, asigurată de Administrația Fondului pentru Mediu, se acordă în procent de până la 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul Programului:

 • a) cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiției conform studiului de fezabilitate (instalații, subansamble, construcții aferente instalațiilor);

 • b) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor și încercărilor;

 • c) taxa pe valoare adăugată (TVA);

 • d) cheltuielile cu consultanța, studii de fezabilitate, proiect tehnic, publicitate, în limita a 8% din cheltuielile eligibile.

în urma analizei, unitățile care au răspuns criteriilor enumerate mai sus sunt:

- Spitalul de boli infecțioase Ploiești - corp C și corp D

„Utilizarea energiei solare în vederea producerii apei calde la Spitalul de boli infecțioase Ploiești” finanțat din Fondul pentru Mediu, în cadrul Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, ener energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, a Studiul de fezabilitate va sta la baza întocmirii cererii de finanțare și este anexă obli
Avizat,


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică a obiectivului de investiții „Utilizarea energiei solare în vederea producerii apei calde la Spitalul de boli infecțioase Ploiești”

A

In perioada 15-31 iulie 2009, Administrația Fondului pentru mediu, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, organizează prima sesiune de depunere a proiectelor în cadrul Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului.

Ministerul Mediului, a aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 565/8.05.2009, GHIDUL DE FINANȚARE a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului.

Pot depune proiecte în cadrul Programului unitățile administrativ-teritoriale pentru imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea lor ori pentru asociațiile de proprietari / locatari cu personalitate juridică, care au sediul pe raza administrativă a respectivelor unități administrativ-teritoriale.

Finanțarea nerambursabilă, asigurată de Administrația Fondului pentru Mediu, se acordă în procent de până la 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul Programului:

 • a) cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiției conform studiului de fezabilitate (instalații, subansamble, construcții aferente instalațiilor);

 • b) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor și încercărilor;

 • c) taxa pe valoare adăugată (TVA);

 • d) cheltuielile cu consultanța, studii de fezabilitate, proiect tehnic, publicitate, în limita a 8% din cheltuielile eligibile.

Municipiul Ploiești , care este solicitant eligibil conform Ghidului de finanțare intenționează să depună in această sesiune proiectele „Utilizarea energiei solare în vederea producerii apei calde la Spitalul de boli infecțioase Ploiești”.

în urma analizei, unitățile care au răspuns criteriilor enumerate mai sus sunt:

- Spitalul de boli infecțioase Ploiești - corp C și corp D

înlocuirea sistemelor clasice de producere a energiei termice și a apei calde în cadrul Spitalului de boli infecțioase Ploiești, B-dul Republicii nr. 241 aflat pe domeniul public al municipiului Ploiești se va face pentru următoarele locații:

 • 1. Corp C - Pediatrie + Spălătorie

2. Corp D - Adulți


calde sunt:


Avantajele înlocuirii sistemelor clasice de producere a energiei termice și a apei


 • -  reducerea consumului combustibilului clasic și sprijinirea conservării acestuia

 • -  reducerea costurilor privind cheltuielile cu încălzirea și producerea apei calde

 • -  posibilitatea utilizării economiei obținute la imbunătățirea condițiilor de cazare a persoanelor aflate în dificultate

 • -  utilizarea sumelor economisite, pentru furnizarea uno persoanelor aflate în dificultate

 • -  confort sporit pentru persoanele aflate în unitățile respective


  mică a ei calde la finanțate din Fondul pentru Mediu, în cadrul


Față de cele prezentate propunem aprobarea documentației

obiectivului de investiții „Utilizarea energiei solare în vederea produ Spitalul de boli infecțioase Ploiești”

Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului.

Studiul de fezabilitate va sta la baza întocmirii cererii de finanțare și este anexă obligatorie la aceasta.

Direcția Relații Internaționale

Cozia-Roxana Georgescu / Director

Vizat,
Luminița Gaborfi

»

Director

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA \

MEDIULUI                        4

RAPORTPREȘEDINTE,


Teodorescu IniiSECRETAR, Sirbu Glteforghe


Data:


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI.^ PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind o -—            zzz7 r C**_____Țț


4/.... 0^/<* e.ne                °

\ f                             A/ / &

și a emis: