Hotărârea nr. 214/2009

Hotãrârea nr. 214 privind numirea presedintelui de sedintã

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 214

privind numirea Președintelui de Ședință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului Andrei Li viu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios prin care se propune numirea Președintelui de Ședință pe o perioadă de trei luni;

Ținând cont de propunerile exprimate în timpul ședinței;

în temeiul prevederilor art. 35 (1) si art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă numirea dlui consilier Horghidan Costel în calitate de Președinte de Ședință pe o perioadă de trei luni, începând cu data de 01 iulie 2009.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Ploiești astazi, 30 iunie 2009


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Iulian Bolocan             -


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Maria Magdalena MazaljL—---Potrivit art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliile locale pot alege dintre membrii săi, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult trei luni.

Această hotărâre trebuie adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție.

5

Președintele de Ședință va conduce ședințele consiliului local și va semna hotărârile adoptate în plenul acestora.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

ANDREI LI


OSEVICI


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind numirea Președintelui de Ședință

Potrivit art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliile locale pot alege dintre membrii săi, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult trei luni.

Această hotărâre trebuie adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție.

$

Președintele de Ședință va conduce ședințele consiliului local și va semna hotărârile adoptate în plenul acestora.

în conformitate cu prevederile alin. 2 al art. 35 din Legea nr. 215/2001, consilierul local numit în calitatea de Președinte de Ședință poate fi schimbat din funcție, la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorității consilierilor locali în funcție.

5

Față de cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR Luminița Gaborfî

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


IlOC-                       i:

\V             :         e ' •'

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII^IPROTE^IA

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind numirea Președintelui de Ședință

și a constatat:           , z, ț                  /

PREȘEDINTE Teodorescu Iulia


Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind numirea Președintelui de Ședință

și a emis:

PREȘEDINTE, Mateescu RaduSECRETAR,

Stanciu Marilena

K

Data: £-3    > Z-OQ*]