Hotărârea nr. 212/2009

Hotãrârea nr. 212 privind mãsuri de conformare „Inchidere depozit deseuri urbane în Municipiul Ploiesti” si asigurarea conditiilor de ameliorare prin împãdurire a terenului aferent acestuia

HOTĂRÂRE NR. 212 privind măsuri de conformare « închidere depozit deșeuri urbane în Municipiul Ploiești» și asigurarea condițiilor de ameliorare prin împădurire a terenului aferent acestuia

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și a consilierilor Gheorghe Sârbu, Valentin Sava, Ion Eparu și Adrian Lupu și raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2006, privind stabilirea ca loc de depozitare al pământului excedentar si a altor materiale inerte pe amplasamentul fostei rampe de gunoi Teleajen, în sensul eliminării tarifului de depozitare pentru pământ vegetal;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 296/2007, privind ameliorarea prin împădurire a terenului reprezentând fosta rampă de gunoi a Municipiului Ploiești și Hotărârii Consiliului Local nr. 58/2008 privind completarea H.C.L. nr. 296/2007 ;

în conformitate cu Programul de conformare închidere depozit deșeuri urbane Ploiești, emis de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova ;

având in vedere Avizul de mediu nr. 1/11.06.2008 privind refacerea calității mediului în zona de impact de deșeuri municipale cu amplasamentul în municipiul Ploiești.

în temeiul art.34 alin. (4), lit. f) din Legea nr. 215/2001(rl) privind administrația publică locală, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153/2003, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2006 și stabilește că pe amplasamentul fostului depozit de deșeuri urbane (fosta rampă de gunoi Teleajen) se depozitează, cu prioritate, pământul vegetal rezultat din executarea lucrărilot de construcții.

(2) Transportul pământului vegetal la amplasamentul prevăzut la alineatul 1 se face cu mijloacele de transport și pe cheltuiala persoanelor fizice sau juridice interesate.

(3) Pentru depozitarea pământului vegetal nu se aplică prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2003, cu modificările aduse de Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2006.

Art.2 - Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVE privind măsuri de conformare « închidere depozit deșeuri urbane în Municipiul Ploiești» și asigurarea condițiilor de ameliorare prin împădurire a terenului aferent acestuia

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 277/2001, rampa de gunoi Teleajen a fost transmisă în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești în vederea ecologizării.

In temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 296/2007 privind ameliorarea prin împădurire a terenului reprezentând fosta rampă de gunoi a Municipiului Ploiești și Hotărârii Consiliului Local nr. 58/2008 privind completarea H.C.L. nr. 296/2007, instituția noastră efectuează lucrări de împădurire a Rampei Ecologice Teleajen.

Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești desfășoară activitatea de remodelare începând de la baza depozitului, concomitent cu realizarea unor taluzuri a căror pantă să permită o stabilitate naturală a terenului, conform anexei nr. 1 din cadrul Avizului de mediu nr. 1/11.06.2008 privind refacerea calității mediului în zona de impact de deșeuri municipale cu amplasamentul în localitatea Ploiești.

Urmare a “Programului de conformare închidere depozit deșeuri urbane Ploiești” emis de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, cu termen de realizare 31.12.2012, este necesar a se lua măsuri în scopul reducerii prezente și viitoare cu privire la închiderea depozitului de deșeuri din rampa Teleajen.

La acest moment există solicitări din partea mai multor societăți comerciale care au ca obiect de activitate construcții (de supermarket-uri, autostrăzi, etc.), de depozitare a stratului vegetal rezultat din decopertarea unor suprafețe de teren și transportarea acestora la Rampa Ecologică Teleajen pe cheltuiala lor, urmând ca Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești să permită accesul și depozitarea gratuită a pământului.

Față de necesitatea de pământ a Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești pentru umplerea rampei Teleajen cu pământ vegetal, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2006 privind măsuri de conformare «închidere depozit deșeuri urbane în Municipiul Ploiești» și asigurarea condițiilor de ameliorare prin împădurire a terenului aferent acestuia


VoloseviciGheorghe Sârbu' Valentin Sava

Ion EpafOy/} Adrian £

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

privind măsuri de conformare «închidere depozit deșeuri urbane în Municipiul Ploiești » și asigurarea condițiilor de ameliorare prin împădurire a terenului aferent acestuia

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 277/2001, rampa de gunoi Teleajen a fost transmisă în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești în vederea ecologizării.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 296/2007 privind ameliorarea prin împădurire a terenului reprezentând fosta rampă de gunoi a Municipiului Ploiești și Hotărârii Consiliului Local nr. 58/2008 privind completarea H.C.L. nr. 296/2007, instituția noastră efectuează lucrări de împădurire a Rampei Ecologice Teleajen.

Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești desfășoară activitatea de remodelare începând de la baza depozitului, concomitent cu realizarea unor taluzuri a căror pantă să permită o stabilitate naturală a terenului, conform anexei nr. 1 din cadrul Avizului de mediu nr. 1/11.06.2008 privind refacerea calității mediului în zona de impact de deșeuri municipale cu amplasamentul în localitatea Ploiești.

La acest moment există solicitări din partea mai multor societăți comerciale care au ca obiect de activitate construcții (de supermarket-uri, autostrăzi, etc.), de depozitare a stratului vegetal rezultat din decopertarea unor suprafețe de teren și transportarea acestora la Rampa Ecologică Teleajen pe cheltuiala lor, urmând ca Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești să permită accesul și depozitarea gratuită a pământului.

Ținând cont de măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare aferente închiderii depozitului de deșeuri municipale Teleajen inserate în “Programul de conformare închidere depozit deșeuri urbane Ploiești” emis de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, cu termen de realizare 31.12.2012 (anexat alăturat), și față de necesitatea de pământ pe care Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești o invocă și justifică, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2006 privind stabilirea ca loc de depozitare al pământului excedentar si a altor materiale inerte pe amplasamentul fostei rampe de gunoi Teleajen, în sensul ca instituția noastră să permită accesul și depozitarea de pământ vegetal în Rampa ecologică Teleajen diferitelor societăți comerciale interesate, fără însă ca Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești sa perceapă tariful prevăzut de H.C.L. nr. 32/2006.


Contabil Șef, Ec. GeorgiȘef Serviciu Juridic-Contencios, Cons. jr. Vate^i^Irina Dobrescu


Formația Rampă, Gheolrghe Duță


A.P.M. Prahova

Director, lullana Camelia Steliean


PROGRAM DE CONFORMARE ÎNCHIDERE DEPOZIT DEȘEURI URBANE PLOIEȘTI


Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare aferente închiderii depozitului de deșeuri municipale Teleajen

Nr. Crt

Domeniul

Denumirea proiectului

Perfbrmanta/Oblectiv de remediere

Sursa de finatare

Valoarea investiției (lei RON)

Termen de realizare

Responsabili

1

2

--

4

5

6

7

8

PREGĂTIREA

studii proiectare

buget

15.08,2008,

Primăria

PROTECȚIA

ÎNCHIDERII DEPOZITULUI

avize, consultații, a&istenta, licitații organizare, comisioane, taxe diverse

local

*                       4

Municipiului Ploiești

Total Pregătirea închiderii Depozitului

5.120.574,56

prin ADPP

CAUTATII

A. ZONA NOUA '( 5ha)

' buget local

31.12.2012

Primăria

SOLULUI

LUCRĂRI

T)Gropile si denivelările existente in corpul depozitului se umplu complet .

31.12.2008

Municipiului Ploiești

1

SI A APELOR

TERASAMENTE

g) Baza depozitului, se remodeleaza micsorandu-se cat posibil, concomitent cu realizarea unor taluzuri a căror pantă sa permită o stabilitate naturala a terenului

31.12.2008

prin ADPP

SUBTERANE

I

3. Sistemizarea depozitului astfel incatapa din precipitații sa nu stagneze pe suprafața lui si sa se scurgă in mod natural, de la partea superioara qatre bazele laterale.

30.05.2009

/

LUCRĂRI

4. Aplicarea unui strat de impermeabilizare cu pamant argilos in grosime de 0,30 rai pe suprafața si pe taluze

30,05.2010

SILVICE SI

5. Aplicarea unui strat de acoperire din nisip ușor coeziv si pietriș in grosime de 0,50im din care pamant vegetal minim 0,10 m.

31.10.2010

PEDOLOGICE

6. Realizarea de șânturi (rigole) pereate inlerbate perimetrele (cu excepția zonei adiacente râului Teleajen) pentru preluarea apei din precipitații scurse de pe versant!

31.12.2010

7. Insamantarea cu ierburi perene.

31.03.2011

8. Plantarea de tufișuri si arbuști pe întreaga suprafața a depozitului

31.12.2012


PROTECȚIA APELOR DE SUPRAFAȚA


LUCRĂRI


TERASAMENTE


SILVICE SI \

PEDOLOGICE


<r


PROTECȚIA MALULUI RÂULUI TELEAJEN


PROTECȚIA CALITATII AERULUI


EVACUAREA GAZULUI DE DEPOZIT


B. ZONA VECHE( 26 ha)


y Gropile si denivelările existente in corpul depozitului se umplu complet______________

 • 2. Baza depozitului se remodeleaza'micsorandu-se țat

pasibil, concomitent cu realizarea unortaluzuri a căror pantă sa permită o stabilitate naturala a terenului_____________

 • 3. Sistemizarea depozitului astfel incat apa din precipitații sa nu

stagneze pe suprafața lui si sa se scurgă in mod natural de la partea superioara către bazele laterale.__________________________

 • 4. Aplicarea unui strat de acoperire din nisip ușor coeziv si pietriș

in grosime de 0,50 m din care pamant vegetal minim 0,10 m, în zonele în care stratul de acoperire lipsește.______________________

 • 5. Realizarea de șanțuri (rigole) pereate inierbate perimetrele (cu excepția zonei adiacente râului Teleajen) pentru preluarea apei din precipitații scurse de pe versant!


 • 6. Insamantarea cu ierburi perene.____________________

 • 7. Plantarea de tufișuri si arbuști pe întreaga suprafața a depozitului


Total Lucrări terasamente silvice sl pedologice

 ZONà NOUà SI ZONA VECHE

- Dig de protecție cu gabioane


Total Protecție mal rau Teleajen

A. ZONA NOUA

-Realizarea unui număr de 10 de puțuri de evacuare gaz depozit

(2 puturi/ha- halda noua>


fi. ZONA VECHE'

-Realizarea unui număr de 13 de puțuri de evacuare gaz depozit (si prelevare probe levigat) (tuburi PVC riflate)30.04.2010


31.12.2010


25.602.463,25 *


buget local


buget local


buget local

31.05.2009


Primăria Municipiului-, Ploiești prin ADPP


^rimaria Municipiului Ploiești prin ADPP


Primăria Municipiului Ploiești prin ADPP


Primăria

i Municipiului Ploiești

prin ADPP


..<r

3

4

e

. 6

7

B

/ ■

APA SUSreRANA

A+6. ZONA No ^)yONA VECHE

-Realizarea unul put ae monitorizare freatic in amonte si a doua puțuri in aval zonei depozitului sau utilizarea altora existente in zona (total 3 puțuri, 1 amonte + 2 aval)

buget local

Primăria

Municipiului

Ploiești

-Prelevarea sl analizarea de probe freatic in amonte si aval de depozit, din cel 3 puțuri

APA DE SUPRAFAȚA

- calitatea apei din Teleajen atnonte sl aval de depozit Indicatori: pH, CBO5, CCQ-Cr, azotiti, azotati, clanuri, sulfați, zinc, cupru, plumb, cadmiu, nichel, suspensii, prod.petrolier determinare semestriala începând cu data 31.06.2009

Primăria Municipiului Ploiești prin ADPP

4

MONITORIZARE

UXIVIAT

Realizare 5 puțuri de monitorizare llxiviat- 2 in zona noua

- 3 in zona veche

Determinarea compoziției si nivelului de llxiviat in puțurile de monitorizare

Indicatori: pH, CBO5, CCO-Cr, azotiti, azotati, clanuri, sulfați, zinc, cupru, plumb, cadmiu,'nichel, suspensii, prod.petrolier determinare semestriala incepand cu data 31.06.2009

buget local

Primăria Municipiului Ploiești.

prin ADPP

AER

- Prelevarea si analiza posibilelor gaze difuze - specifice (CH4, H2S, CO2, NH3) in forajele de monitorizare (din 3 buc.puturi de captare gaz din care 1 din zona noua si 2 sin zona veche), determinare semestriala incepand cu data 31.06.2009

buget local

Primăria Municipiului Ploiești prin ADPP

-

TOPOGRAFIA DEPOZITULUI DATE METEOROLOGICE COLECTATE DE LA STATIA METEO LOCALA

 • - Observații privind comportarea la tasare sl nivelul depozitului

 • - frecventa anuala

 • - Data meteorologice,

-indicatori:

 • - cantitate de precipitații - zilnic/medie lunara

-temp. minima / maxima ora 15 - medie lunara

 • - evapotranspiratia - zilnic / suma lunara

 • - umiditatea atmosferica ora 15 - lunar/medie lunara

monitorizare Incepand cu Iunie 2009

buget local

Primăria Municipiului Ploiești prin ADPP

Total Monitorizare

1.574.084,40 -

-

Total General

? 1

36.770.153,72


OBSERVAȚII:

Valorile investițiilor sunt estimative urmând ca după realizare licitaților sa se comunica la APM valorile corectate, ea financiara s-a demarat procedura de accesare fonduri structurale de finanțare.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VrEȚIlȘrPROTECflA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind măsuri de conformare « închidere depozit deșeuri urbane în Municipiul Ploiești» și asigurarea condițiilor de ameliorare prin împădurire a terenului aferent acestuia

și a constatat:

PREȘEDINTE, Teodoresc
Data:                 $

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind măsuri de conformare « închidere depozit deșeuri urbane în Municipiul Ploiești» și asigurarea condițiilor de ameliorare prin împădurire a terenului aferent acestuia

și a emis:

PREȘEDINTE, Mateescu RaduSECRETAR, Stanciu Marilena

Data:         ^0*3