Hotărârea nr. 209/2009

Hotãrârea nr. 209 privind completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 274/30.11.2002 cu modificãrile şi completãrile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA nr, 209 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.274/30.11.2002 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei Li viu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Mobilitate și Trafic Urban, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.274/30.11.2002 cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local;

-Ordinul nr.3 53/2007 al ministrului Internelor și Reformei Administrative, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

A

In temeiul art.36, alin.2 lit.“d” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1         Aprobă modificarea Art.4 din Hotărârea Consiliului Local

nr.274/30.11.2002 cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul conținut:

“Avizul pentru ruta obligatorie de deplasare în interiorul municipiului Ploiești, respectiv pentru utilizarea stațiilor de urcare/coborâre a persoanelor transportate prin curse regulate sau regulate speciale, se va elibera de către Direcția de Mobilitate și Trafic Urban.

Avizul pentru utilizarea terminalelor va fi eliberat de către Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești ”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.274/30.11.2002 cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Mobilitate și Trafic Urban și Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.Contrasemnează, Secretar, afia Magdalena Mazâlu


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului

Local nr.274/30.11.2002 cu modificările și completările ulterioare

Pentru reglementarea circulației autobuzelor ce efectuează curse regulate sau regulate speciale în trafic județean sau național, a fost emisă Hotărârea Consiliului Local nr.274/30.11.2002, ce a fost ulterior modificată și completată. Această Hotărâre stabilește atât amplasamentele capetelor de traseu (denumite terminale), cât și rutele obligatorii de utilizat, corespunzătoare fiecărui terminal, în funcție de traseul înscris în licența de traseu deținută de autobuzele respective.

în Art.35 pct.l din Ordinul nr.353/2007 al ministrului Internelor și Reformei Administrative, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, se specifică următoarele: “Licența de traseu se eliberează operatorului de transport rutier..., după prezentarea avizelor eliberate de compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităților administrației publice locale ori județene, după caz, pentru stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate”.

De menționat că în cadrul Primăriei Municipiului Ploiești compartimentul specializat de transport este Direcția de Mobilitate și Trafic Urban, autorizată prin Autorizația nr.043/13.02.2008 de către Agenția Națională pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare (ANRSC) ca Autoritate de Autorizare pentru transportul public ce se desfășoară pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești.

Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm că se impune modificarea Art.4 din HCL nr.274/30.11.2002, astfel încât responsabilitatea avizării rutei obligatorii în interiorul municipiului, respectiv de avizare a stațiilor pentru urcarea/coborârea călătorilor, utilizate de către autobuzele aflate în trafic județean sau național care tranzitează municipiul Ploiești, să revină Direcției de Mobilitate și Trafic Urban. Avizul astfel eliberat va sta la baza întocmirii Caietului de sarcini al Licenței de traseu.

Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești va elibera avizul pentru utilizarea terminalelor.

Față de cele menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA MOBILITATE ȘI TRAFIC URBAN

DMTU-A614/ 9.06.2009


RAPORT DE SPECIALITATE      <

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.274/30.11.2002 cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere valorile mari de trafic înregistrate în municipiul Ploiești pe principalele artere de circulație ale acestuia, ce crează în special la orele de vârf aglomerări și ambuteiaje, crescând în mod semnificativ valorile noxelor în zona centrală a municipiului, dar și împiedicând buna desfășurare a serviciilor publice de urgență (salvare, pompieri, etc.), se impun luarea de urgență a unor măsuri în vederea reducerii numărului de vehicule ce străbat centrul municipiului, prin indicarea utilizării unor rute ocolitoare.

Aceste rute ocolitoare devin obligatorii de utilizat pentru autobuzele ce efectuează curse regulate sau regulate speciale în trafic județean sau național deoarece acestea, datorită dimensiunilor și a manevrabilității mai greoaie a lor, măresc timpii de parcurgere a intersecțiilor semaforizate rezultând astfel un flux mai mic de vehicule ce parcurg intersecțiile respective.

Pentru reglementarea circulației în interiorul municipiului Ploiești a autobuzelor ce efectuează curse regulate sau regulate speciale în trafic județean sau național, a fost emisă Hotărârea Consiliului Local nr.274/30.11.2002, ce a fost ulterior modificată și completată. Această Hotărâre stabilește atât amplasamentele capetelor de traseu (denumite terminale), cât și rutele obligatorii de deplasare, corespunzătoare fiecărui terminal, în funcție de traseul înscris în licența de traseu deținută de autobuzele respective.

în Art.35 pct.l din Ordinul nr.353/2007 al ministrului Internelor și Reformei Administrative, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, se specifică următoarele: “Licența de traseu se eliberează operatorului de transport rutier..., după prezentarea avizelor eliberate de compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităților administrației publice locale .... pentru stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate”.

De menționat că în cadrul Primăriei Municipiului Ploiești compartimentul specializat de transport este Direcția de Mobilitate și Trafic Urban, autorizată prin Autorizația nr.043/13.02.2008 de către Agenția Națională pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare (ANRSC) ca Autoritate de Autorizare pentru transportul public ce se desfășoară pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești.

Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm că se impune modificarea HCL nr.274/30.11.2002, astfel încât responsabilitatea avizării rutei obligatorii în

interiorul municipiului, respectiv de avizare a stațiilor pentru urcarea/coborârea călătorilor, utilizate de către autobuzele aflate în trafic județean sau național care tranzitează municipiul Ploiești, să revină Direcției de Mobilitate și Trafic Urban. Avizul astfel eliberat va sta la baza întocmirii Caietului de sarcini .jafLic^nței de traseu.                                                                            "

Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești va j^îfrcfa^dzul ponțru utilizarea terminalelor.                                                        : J |


Supunem spre promovare modificarea hotărârii referi toalț&ța, 'regtemafi circulației pe teritoriul municipiului Ploiești a autobuzelor ce e trafic județean sau național.

DIRECTOR, DIRECȚIA MOBILITATE ȘI TRAFIC URBAN


VIZAT: SERVICIUL JURIDIC -CONTENCIOS,|§^Consiliul Local al Municipiului Ploiești!

■f


Ploiești. Str. Văleninr.32. tel: 544212. 525252. fax:510353


'iscal R 8763*56

Cont RO7JTRE.X

52150 I0XXX0G0192

TREZORERIA PI.OIEST

Tfez::rt/n;i PIcu^.li


Serviciul Administrare Parcari, Transport Persoane si Mărfuri

Art. 1               Aproba modificarea Art.4 din Hotararea Consiliului

Local nr. 274 / 30.11.2002 cu modificările si completările ulterioare, care va avea următorul conținut:

“Avizul cu indicarea rutei obligatorii de deplasare in interiorul municipiului a persoanelor transportate prin curse regulate sau curse regulate speciale pe raza municipiului Ploiești si a stațiilor de urcare/coborare se va elibera de către Direcția Mobilitate si Trafic Urban, iar avizul pentru utilizarea terminalelor se va elibera de către Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești. ”

Sef Serviciul Administrare Parcari, Transport Per e si Mărfuri DMUNICIPIUL PLOIEȘTI

Ploiești, Bul.Republicii 2-4, Tel:0244.516.699, int.508; Fax:0244.516.623

Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța CircUlațieLEXTRAS DIN HOTĂRÂREA Nr. 9/2009

a Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației din data de 26.06.2009, ora 1200

în urma analizei și a discuțiilor purtate pe baza materialelor prezentate prin Ordinea de zi, precum și a propunerilor făcute de către membrii comisiei, s-a luat următoarea hotărâre:

Aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea HCL nr.274/30.11.2002, actualizată.

Vicepreședinte Comisie,

A Ing. Nicolae Nan


.XX

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 274/30.11.2002 cu modificările și completările ulterioare

și a constatat:

PREȘEDINTE,

T eodores^jtfJnlitîn

Data:    9- &  ~


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SI-RVlCJiCATRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURÂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 274/30.11.2002 cu modificările și completările ulterioare

și a emis:

PREȘEDINTESECRETAR, Stăhciu Marilena

Data:          Z-CC 6