Hotărârea nr. 200/2009

Hotãrârea nr. 200 privind aprobarea procedurii de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult din Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


privind aprobarea procedurii de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate comun al Direcției Tehnic-Investiții și al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 1 și art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, actualizată;

Luând în considerație prevederile art. 4 alin (2) și art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, actualizată;

Ținând seama de prevederile Legii 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor și de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Urmare a Deciziei nr. 53/2009 emisă de directorul Camerei de Conturi Prahova privind aspectele constatate în Raportul de control intermediar nr. 21703/2008 al Camerei de Conturi Prahova, întocmit ca urmare a controlului efectuat asupra contului de execuție și a bilanțului contabil pe 2007 al Primăriei Municipiului Ploiești;

In conformitate cu prevederile art. 6 din Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 2215/2009 și cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 79/2009 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2009;

In temeiul art. 36 alin. 6, lit. (c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

Art.l Aprobă procedura de acordare a sprijinului financiar din bugetul Municipiului Ploiești pentru unitățile de cult, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 3 iunie 2009.


Iulian BolocanCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Maria Magdalena Mazâlu

ROMÂNIA

JUDEDUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Ploiești

La nivelul municipiului Ploiești, unitățile de cult pot solicita și primi sprijin financiar de la bugetele locale și bugetul de stat, în vederea completării veniturilor proprii. Astfel, potrivit art. 36 alin. 6 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local are atribuții în sensul sprijinirii, în condițiile prevăzute de lege a activității cultelor religioase.

De la bugetele locale, potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii necesare întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, în vederea construirii și reparării lăcașurilor de cult ori a conservării și întreținerii bunurilor ce aparțin cultelor și care fac parte din patrimoniul național, pentru acțiunile de întreținere și amenajare a muzeelor cultural-religioase, pentru construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităților de învățământ teologic ținând de cultele recunoscute, pentru construcția, amenajarea, repararea clădirilor având scopul de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult, precum și pentru activitățile de asistență medicală și socială pe care acestea le susțin.

La solicitarea unității centrale de cult, formulată în temeiul cererilor primite de la unitățile locale de cult, se realizează alocarea sumelor în vederea acordării de sprijin financiar unităților de cult, prin Hotărâre a consiliului local, potrivit art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, actualizată.

Prin Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor se stipulează că utilizarea fondurilor bănești provenite de la bugetul de stat sau


contabil pe anul 2007, se impune, la nivelul municipalității Ploiești/^^^^g^dnei proceduri de acordare a fondurilor destinate unităților de cult.

în conformitate cu prevederile art. 6 din Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 2215/2009, a fost elaborată Procedura privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Ploiești.

în Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 31 martie 2009 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2009 există prevederi bugetare privind sumele acordate ca sprijin unităților de cult.

Ținând seama de aspectele menționate mai sus, supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind procedura de acordare a sprijinului financiar din bugetul Municipiului Ploiești pentru unitățile de cult.

Direcția Tehnic-Investitii                   Direcția Economică

9                                                    9

DIRECTOR. Cristian/Sănduh


DIRECTOR, Nicoleta Crăaunoiu

AVIZAT

Direcția Administrație Publică,

9                                      9                           "

Juridic-Contencios

DIRECTOR, Luminița Gaborfi

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Ploiești

în conformitate cu reglementările în vigoare, de la bugetele locale și bugetul de stat, se poate acorda susținere financiară unităților de cult religios, în vederea completării veniturilor proprii. Astfel, potrivit art. 36 alin 6 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local are atribuții în sensul sprijinirii, în condițiile prevăzute de lege a activității cultelor religioase.

Art. 3 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, prevede că se pot aloca sume, de la bugetele locale, pentru completarea fondurilor proprii necesare întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, în vederea construirii și reparării lăcașurilor de cult ori a conservării și întreținerii bunurilor ce aparțin cultelor și care fac parte din patrimoniul național, pentru acțiunile de întreținere și amenajare a muzeelor cultural religioase, pentru construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităților de învățământ teologic ținând de cultele recunoscute, pentru construcția, amenajarea, repararea clădirilor având scopul de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult, precum și pentru activitățile de asistență medicală și socială pe care acestea le susțin.

s

Conform Deciziei nr. 53/2009, emisă de directorul Camerei de Conturi Prahova privind aspectele constatate în Raportul de control intermediar nr. 21703/2008, întocmit ca urmare a controlului efectuat asupra contului de execuție și a bilanțului contabil pe anul 2007, se impune, la nivelul municipalității Ploiești, aprobarea unei proceduri de acordare a fondurilor destinate unităților de cult.

în Hotărârea Consiliului Local nr.79 din 31 martie 2009 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2009 există prevederi bugetare privind sumele care se acordă ca sprijin unităților de cult.

A

In conformitate cu prevederile art. 6 din Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 2215/2009, a fost elaborată procedura privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Ploiești.

Ținând seama de aspectele menționate mai sus, supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind procedura de acordare a sprijinului financiar din bugetul Municipiului Ploiești pentru unitățile de cult.

Andrei Livn^mlosevici


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘ

Ploiești, cod 100008, B-dul Republicii, nr. 2-4,Tel. 0244/516699; Fax. 0244/513829; web site

ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN BUGETUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI UNITĂȚILOR DE CULT

APROBAT Primar Andrei Liviu Volosevici

Data intrării în vigoare:______________

LISTA DE CONTROL AL REVIZIILOR

Revizia nr./ Data

Capitolele, punctele, subpunctele modificate

Elaborat

Verificat (CMC)

Aprobat (RMC)

1/

2/

3/

4/

5/

Elaborat:                  /j

Verificat:                       fn,

Cod: PO - 50

- Direcția Economica

- Direcția Administrație Publica, f ll Juridic Contencios                *7

Ediția: 0

- Direcția Tehnic Investiții

- Serviciul Audi tare Interna       '

Pagina: 1/ 13

Exemplar:

ATENȚIE! Prezentul document confine informații care aparțin Primăriei Municipiului Ploiești fi va fi utilizat doar in scopul pentru care a fost elaborat. Reproducerea sau utilizarea integrala sau parțială a prezentului document prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc.) este interzisa daca nu exista acordul scris al PMP

ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN BUGETUL MUNICIPIUL UI PL OIESTI UNITĂȚILOR DE CULT


SCOP


Prezenta procedura are drept scop reglementarea operațiunilor referitoare la acordarea de sprijin financiar din bugetul local al municipiului Ploiești către unitățile locale de cult conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplica de către unitățile de cult, prin reprezentanții lor legali, care solicita anumite sume din bugetul local ca sprijin financiar pentru funcționarea unităților de cult pentru reparații și construcții noi, cât și de autoritatea publică, prin serviciile de specialitate.

DOCUMENTE DE REFERINȚA .FORMULARE

Documente de referință

SR EN ISO 9001:2001 - „ Sisteme de management al calității. Cerințe”.

SR EN ISO 9000:2006 - „ Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular”

MC-Manualul Calității

Ordinul nr. 1389/ 2006 privind modificarea si completarea OMF nr. 946/ 2005 privind aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/ control intemla entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor,

Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

Ordonanța nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania;

Hotararea de Guvern nr. 1470/ 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania;

Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale

Codul Civil

Hotarare nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții

Formulare

Solicitare către ordonatorul de credite al bugetului local al Municipiului Ploiești - Cod: F069/ mai 09 Contract de sprijin financiar                                                  Cod: F070/ mai 09

DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

Definiții

Sprijin financiar = suma de bani prevăzută in bugetul Municipiului Ploiești alocata unităților de cult;

Unitate (lacas) de cult = biserici, ansambluri monahale, clopotnițe, arhondaricuri, trapeze, paraclisuri, chilii si alte clădiri si depeninte asimilate acestora, care deservesc cultele, asociațiile si fundațiile religioase recunoscute din Romania, pentru desfasurarea serviciilor religioase specifice;

Raport intermediar = situație scrisa care detaliaza stadiul fizic al lucrării la momentul raportării ce va cuprinde obligatoriu devizul oferta si situațiile de lucrări,respectiv detalierea activitatii finanțate, după caz.

Raport final - situație scrisa care prezintă stadiul final al lucrării la momentul raportării ce va cuprinde obligatoriu devizul oferta si situațiile de lucrări, respectiv detalierea activitatii finanțate, după caz.

Prescurtări - nu este cazul

DESCRIEREA PROCESULUI

Obiectivele procesului

Procesul are drept scop acordarea de sprijin financiar din bugetul local al Municipiului Ploiești destinat

ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN BUGETUL MUNICIPIUL UI PL OIESTI UNITĂȚILOR DE CULT


unitarilor de cult pentru reparații si construcții noi, investirii, procurare de materiale, pre e servicii, procurare si intretinere obiecte de inventar.

5.2          Resurse necesare

Financiare - conform prevederilor bugetare cu aceasta destinație Umane - personal specializat in derularea achizițiilor publice;

53          Furnizorii procesului
 • 5.3.1           Furnizor extern: Unitatea centrala de cult, Unitatea locala de cult

 • 5.3.2          Furnizor intern: Direcția Tehnic Investiții, Direcția Economica,

  5.4

  • 5.4.1

  • 5.4.2

  Clienții procesului

  Clientul extern : Unitatea locala de cult

  Clientul intern : Direcția Tehnic Investiții, Direcția Economică

  5.5

  5.5.1

  Elemente de intrare în proces:

  - Solicitarea Unitarii centrale de cult pentru acordarea de sprijin financiar, formulat pe baza cererilor primite de la unitățile locale de cult, insotita de notele de fundamentare.

  • 5.5.2

  • 5.5.3

  • - Cererea unitarii locale de cult pentru sprijin financiar, insotita de notele de fundamantare

  • - Prevederile bugetare

  5.6

  • 5.6.1

  • 5.6.2

  Elemente de ieșire din proces

  • - Contractul de sprijin financiar;

  • - Comunicare către solicitant privind existenta sau lipsa prevederilor bugetare;

  5.7

  • 5.7.1

  • 5.7.1.1

  Realizarea procesului

  Depunerea solicitării de sprijin financiar

  In trimestrul al IV-lea al anului in curs, Unitatea centrala de cult formulează solicitarea pentru acordarea de sprijin financiar si centralizează necesarul de reparații si investiții (reparații curente, reparații capitale, investirii, procurare de materiale, prestări de servicii) pe baza cererilor primite de la unitățile locale de cult. Solicitarea va fi depusa la Registratura Primăriei Municipiului Ploiești.

  5.7.1.2

  Primarul dispune efectuarea de verificări in teren pentru confirmarea celor solicitate. Verificările vor fi efectuate de Direcția Tehnic - Investiții, prin Serviciul Tehnic - Investiții si Reparații scoli, spitale, baze sportive.

  5.7.2

  5.7.2.1

  Stabilirea prevederilor bugetare cu destinația unitati de cult

  In urma celor constatate, Serviciul Tehnic - Investiții si Reparații scoli, spitale, baze sportive va intocmi note de fundamentare pe care le inainteaza Direcției Economice pentru fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor.

  5.7.2.2

  Direcția Economica intocmeste proiectul de buget in care sunt prevăzute atat sumele destinate ca sprijin financiar pentru unitățile de cult, precum si lista nominala a acestora cu repartizarea făcută pe fiecare unitate de cult. Proiectul de buget este supus spre aprobare Consiliului Local.

  5.7.23

  Consiliul Local analizeaza oportunitatea acordării sumelor prevăzute ca sprijin financiar pentru unitățile de cult din municipiul Ploiești si aproba proiectul de buget.

  5.7.2.4

  Direcția Economica comunica in scris fiecărei unitati locale de cult prevăzute in solicitarea inițiala existenta sau, după caz, lipsa prevederilor bugetare pentru sprijin financiar de la bugetul Municipiului Ploiești.

  5.7.3

  5.7.3.1

  Analiza cererii de sprijin financiar a unităților locale de cult

  Unitățile locale de cult carora li s-a aprobat sprijinul financiar solicitat, in baza contractelor de sprijin încheiate, vor depune prin reprezentanții lor legali o cerere de sprijin financiar in formatul prevăzut in Anexa 1 care va fi insotita de documentele justificative solicitate.

  5.73.2

  Cererea trebuie sa fie transmisa spre a fi aprobata de Primarul Municipiului Ploiești, cu cel puțin 15 zile inainte de data la care se solicita plata propriu-zisa.

  5.73.3

  Cererea va fi analizata de către Primar si va fi directionata către Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Tehnic -Investiții si Reparații scoli, spitale, baze sportive.

  5.73.4

  Serviciul Tehnic - Investirii si Reparații scoli, spitale, baze sportive va analiza dosarul fiecărui solicitant sub aspectul completitudinii, respectiv existenta următoarelor documente:

5.73.5


5.7.4

5.7.4.1


5.7.4.2


5.7.4.3


5.7.5

 • 5.7.5.1

 • 5.7.5.2

5.7.53

5.7.5.4


ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN BUGETUL MUNICIPIUL UI PL OIES TI UNITĂȚILOR DE CULT


Iar:

.. ..............

>    7 J V     î«-  ' f ' - >Z

 • a)  cererea va cuprinde antetul si adresa unitarii solicitante, stadiul in care se aflaTtigarife^ana la data redactării cererii si volumul de lucrări ramase de executat, precum si motivarea solicitării; daca este cazul se va menționa si daca unitatea de cult a primit sau va solicita sprijin financiar din alte surse;

 • b)  devizul de lucrări, la preturi actualizate si potrivit reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoare adaugata, pentru lucrările ramase de executat (in funcție de prevederile contractuale);

 • c)  copie de pe autorizația de construire si documentația tehnico-economica pentru reparații capitale si construcții noi, eliberata potrivit Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările uterioare;

 • d)  in cazul monumentelor istorice si al bunurilor din patrimoniul cultural național se va prezenta o copie a avizului eliberat de instituțiile specializate in domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legislat] iei in vigoare privind restaurarea si conservarea monumentelor istorice si a bunurilor din patrimoniul cultural național;

 • e)  in cazul lucrărilor de pictura a bisericii sau a paraclisului se va prezenta si copia autorizației eliberate de Comisia pentru pictura bisericeasca;

 • f)  in cazul solicitărilor privind asistenta socialase va depune proiectul actunii respective, inclusiv devizul aferent;

 • g)  pentru celelalte necesitați ale unitarilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi insotita de documente specifice tipului de activitate in care se incadreaza solicitarea;

Direcția Tehnic- Investirii va stabili in mod clar categoriile de lucrări, respectiv:

 • - reparații curente;

 • - reparații capitale;

 • - investirii;

 • - procurare de materiale;

 • - prestări de servicii;

Alocarea sumelor prevăzute ca sprijin financiar către unitățile de cult

Plata tuturor sumelor prevăzute ca sprijin financiar se va efectua conform contractului de sprijin financiar, incheiat intre municipiul Ploiești si unitatea locala de cult, confom Anxei 2.

In cuprinsul contractului de sprijin se va stabili exact:

 • a)  destinația sumelor alocate, respectiv:

pentru construire unitari de cult in condițiile aprobării documentației tehnico-economice, pentru reparare lacasuri de cult;

pentru conservare, intretinere bunuri apartinand cultelor; pentru activitati de asistenta sociala susținute de acestea.

 • b)  stabilirea imobilelor pentru care se aloca sumele: biserica;

ansambluri monahale, clopotnițe, arhondaricuri, trapeze, paraclisuri, dependințe asimilate acestora pentru deservirea serviciilor religioase specifice;

 • c)  pentru lucrări: stabilirea clara a categoriei de lucrări:

reparații curente;

reparații capitale; investirii;

procurare de materiale; prestări de servicii;

Sumele solicitate de unitățile locale de cult vor fi încasate in contul deschis de acestea la unitățile bancare declarate numai in măsură in care sunt justificate s[i oportune si au fost contractate in perioada executării contractului.


Cheltuirea sumelor primite ca sprijin financiar de către unitățile de cult

Utilizarea fondurilor bănești potrivit destinației înscrise in contractul de sprijin financiar este responsabilitatea conducătorului unitarii locale de cult care beneficiază de sprijin.

Utilizarea fondurilor bănești de care unitatle locale de cult, potrivit prezentei proceduri, va fi verificata de Direcția Tehnic - Investirii si Direcția Economica.

Conducătorii unităților locale de cult au obligația cheltuirii sumelor de bani primite din bugetul local in conditi de economicitate si avand la baza documentele justificative prevăzute de normele financiar-contabile (conform legii si punctului 5.7.6.4 din prezenta procedura).

Autoritatea publica și unitățile de cult pot stabili în contractul de sprijin ca plățile către unitățile de cult să se


ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN BUGETUL MUNICIPIUL UI PL OIESTI UNITĂȚILOR DE CULT


 • 5.7.5.5

 • 5.7.5.6

 • 5.7.5.7

5.7.6

 • 5.7.6.1

 • 5.7.6.2

5.7.63

5.7.6.4


facă în tranșe, în raport cu faza de execuție a proiectului și cu cheltuielile aferente, în funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata și evoluția în timp a activității finanțate ori de costurile interne de organizare și funcționare ale beneficiarului.

Autoritatea publica isi rezerva dreptul de a face verificări atat in perioada derulării contractului de sprijin, cat si ulterior validării celor doua rapoarte.

Autoritatea publica poate suspenda, cu notificare scrisa, in întregime sau parțial, plata, in cazul nerespectarii de către unitățile de cult a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, si sa procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea contractului de sprijin. In funcție de cele constatate, Direcția Tehnic -Investiții, fie solicita unitatii locale de cult sa-si îndeplinească obligațiile contractuale, fie propune rezilierea contractului de sprijin financiar.

Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, unitatea locala de cult aplica pentru a achiziționa produse, lucrări sau servicii, procedura prevăzută de Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu sprijinul Serviciului Achiziții Publice si Contracte, din cadrul Direcției Tehnic - Investiții.

Monitorizarea derulării contractului

Pe parcursul derulării contractului de sprijin, Unitățile locale de cult care au primit sprijin financiar au obligația sa prezinte reprezentanților autoritatii următoarele raportări:

 • -  raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei transe intermediare;

 • - raport final de activitate depus in termen de 30 zile calendaristice de la încheierea activitatii si va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregii lucrări, raportul tehnic si raportul financiar.

Raportul final va fi depus in doua exemplare original si copie la Registratura Primăriei Municipiului Ploiești, situata in Bdul. Republicii, nr. 2, in termen de 30 zile calendaristice de la data finalizării lucrărilor.

Autoritatea locala va verifica periodic, prin intermediul Direcției Tehnic - Investiții stadiul execuției lucrărilor.

Durata contractelor de sprijin va fi stabilita astfel încât sa asigure derularea procedurii de acordare a sprijinului financiar conform contractului si de decontare a ultimei transe in anul calendaristic in care s-a acordat sprijinul financiar.

La întocmirea deconturilor justificative se vor avea in vedere următoarele:

 • a)  toate documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea ștampilei si a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar;

 • b)  nu se vor admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele deca cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar;

 • c)  documentele justificative trebuie sa fie lizibile si sa nu prezinte Ștersături; nu se admit documente trimise prin fax;

 • d)  facturile fiscale vor fi insotite de dispoziția de plata, ordine de plata sau chitanțe, respectiv bonuri de casa;

 • e)  chitanțele care atesta plăti trebuie sa cuprindă in mod obligatoriu in conținutul lor următoarele: scopul plătii, operațiunea pentru care se face plata, numărul si data eliberării. Chitanțele care atesta plăti vor fi utilizate doar in cazurile in care nu se întocmesc facturi fiscale ;

 • f)  chitanțele de mana prin care se atesta anumite plăti - pentru pictura si procurai de materiale de la particulari - trebuie sa cuprindă in mod obligatoriu numele si prenumele vânzătorului, in clar, precum si actul de identitate. Chitanțele vor fi certificate de un reprezentant al autoritatii publice;

 • g)  actele justificative vor cuprinde in mod abligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor si chitanța de înregistrare in evidenta contabila a unitatii de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;

 • h)  pentru lucrările de pictura se va trimite o copie a statului de plata si a ordinului de plata prin care s-a virat impozitul pe salarii, conform legii;

 • i)   termenul de justificare a sumelor acordate incepe in ziua alimentarii contului de disponibil si este de 30 de zile calendaristice nedepasind 31 .XII a fiecărui an. In situtia depășirii termenului de 30 de zile se vor calcula penalitati de intarziere conform legislației in vigoare.Documentele justificative vor avea data emiterii in intervalul de 30 de zile ( de la alimentarea contului pana la justificare) si trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfășurării acțiunii.

Regimul de gestionare a sumelor finanțate si controlul financiar se realizează in condițiile legii. Controlul utilizării sumelor se va face de către compartimentele de specialitate din cadrul autoritatii locale.

A CORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN BUGETUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI UNITĂȚILOR DE CULT

Cod: PO-5p WȚ

Ediția: 0 i‘ Ă y1'’ '      '7

Pagina: 6/1^.7 Exemplar:

In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale, unitatea de cult este obligata in termen de 15 zile calendaristice sa retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite si nejustificate, cu care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finanțării altor unitati de cult. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, unitatea de cult datoreaza penalitati de intarziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la rezilierea contractului si interzicerea participării pentru obținerea sprijinului financiar pe viitor.

RESPONSABILITĂȚI

Unitatea centrala de cult

Formulează solicitarea pentru acordarea de sprijin financiar si o depune la Registratura Primăriei Municipiului Ploiești in decursul trimestrului al IV- lea al anului in curs (pentru a fi prinsa in proiectul de hotarare de aprobare a bugetului pentru anul următor).

Centralizează necesarul de reparartii si investiții, pe baza cererilor si a notelor de fundamentare primite de la unitățile locale de cult.

Unitatea locala de cult

Depune solicitarea de sprijin financiar cu cel puțin 15 zile inainte de data la care se solicita plata propriu-zisa, si anexeaza toate documentele justificative solicitate;

Organizează procedura de achiziție conform punctului 5.7.5.7 din prezenta procedura, in baza Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

Urmărește strict derularea lucrărilor pentru care a făcut solicitarea de sprijin financiar, in termenii prevazuti de contract si de prezenta procedura.

Retumeaza ordonatorului principal de credite, in termen de 15 zile calendaristice, sumele primite, (in cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale)

Plătește penalitati de intarziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

întocmește situațiile, rapoartele, referatele solicitate privind stadiul fizic al lucrărilor.

Primar

Analizează solicitarea de sprijin financiar.

Propune Consiliului Local alocarea sumelor pe unitati de cult.

Semnează contractul de sprijin financiar.

Aproba plata facturilor.

Consiliul Local

Analizează proiectele de hotarari privind alocarea de sprijin financiar unităților de cult.

Direcția Economică

Inserează .in proiectul bugetului local sumele destinate ca sprjin financiar pentru unitățile locale de cult

In funcție de prevederile bugetare, conform hotărârilor Consiliului Local, alimentează conturile unităților de cult in perioada 24-31 ale fiecărei luni si primește toate documentele privind justificarea sprijinului financiar acordat si răspunde de incadrarea in prevederile bugetare.

Verifica documentele justificative de plata

Calculează penalitati conform prevederilor legale pentru sumele nejustificate in termen.

Direcția Tehnic Investiții

Analizează dosarul fiecărui solicitant sub aspectul existentei tuturor documentelor necesare.

Verifica si confirma notele de fundamentare privind necesitatea executării de lucrări pe baza notelor de fundamentare transmise de unitățile locale de cult.

Verifica necesarul de reparații, investiții, achiziții, etc.

Acorda sprijin unitățile locale de cult beneficiare de sprijin financiar pentru organizarea procedurii de achiziții publice conform Ordonanței nr. 34/ 2006.

Monitorizează derularea contractului de sprijin financiar.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

A CORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN BUGETUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI UNITĂȚILOR DE CULT

Cod:PO-50 •      Ai \\

Ediția: 0 ([ c,

Pagina: 7/

 • 6.5.6          Urmărește pe teren execuția lucrărilor.

 • 6.5.7           Verifica si confirma stadiul realizării lucrărilor si situațiile de lucrări, de plata, precum si rapoartele intermediare si raportul final.

 • 6.5.8           Verifica rapoartele intermediare si raportul final întocmite de către solicitant, precum si centralizatoarele documentelor justificative.

 • 6.5.9           Aproba rapoartele de achiziție ale beneficiarului

7         ÎNREGISTRĂRI

Solicitarea Unitatii centrale de cult către ordonatorul de credite al bugetului local al Municipiului Ploiești; Cererea unitatii locale de cult privind acordarea de sprijin financiar insotita de devizul de lucrări, copie după autorizația de construire, avizul eliberat de instituțiile specializate in domeniul patrimoniului cultural, autorizația Comisiei pentru pictura bisericeasca, si alte documente specifice tipului de activitate in care se incadreaza solicitarea;

Contractul de sprijin financiar;

Rapoarte intermediare si raport final;

Documentele justificative ( facturi fiscale, chitanțe, chitanțe de mana, bonuri, ordine de plata, stat de plata, etc)

8        ANEXE

 • - ANEXA 1 - Model pentru „Cerere de sprijin financiar”

 • - ANEXA 2 - Model pentru „Contract de sprijin financiar


PRIMĂRIA

ACORDAREA DE SPRIJIN

Cod: PO - 50

MUNICIPIULUI

FINANCIAR DIN BUGETUL

Ediția: 0

PLOIEȘTI

MUNICIPIUL UI PL OIESTI

Pagina: 8/13

UNITĂȚILOR DE CULT

'CB//

ANEXA 1 - Model pentru „Cerere de sprijin financiar”


Antet............................................

Adresa..........................................

Se aproba Primar,

CERERE către ordonatorul de credite al bugetului local al municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata, si in baza contractului de sprijin financiar nr. .........................../........................... incheiat        intre        Primăria        municipiului        Ploiești        si .................................................................................................., reprezentata de dl..........................................................in calitate ..........,        solicitam        virarea        in        contul , deschis la .................................................................. a sumei

totale de ..................................................potrivit transelor stabilite in contract.

Suma va fi utilizata pentru următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli cu reparațiile...........................................lei

cheltuieli cu construcții noi....................................lei

Stadiul lucrărilor executate este..........................................................................


de


virarea


in


Volumul de lucrări ramase de executat consta in................................................................................................................

Potrivit prevederilor legale, ne obligam sa respectam destinația utilizării fondurilor asa cum a fost fundamentata, aprobata in buget, înscrisa in contractul de sprijin solicitat.

Motivul solicitării sprijinului financiar...............................................................................................................................

Ne obligam sa justificam sumele primite,in termen de 30 de zile calendaristice, dar nu mai târziu de 31- XH a anului in curs, iar sumele neutilizate in acest interval sa le rambursam bugetului local, potrivit procedurii operaționale PO - 50 “ Acordarea de sprijin financiar din bugetul Municipiului Ploiești unităților de cult” aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr......................, sub sancțiunea calculării si achitării de penalitati de întârziere, potrivit contractului de sprijin financiar. Contul

in care se vor rambursa aceste sume este RO19TREZ52124670220XXXXX.

Avem cunoștința de prevederile art. 12 din Legea nr. 489/2006 si suntem de acord ca utilizarea sumelor sa fie verificata de reprezentanții autoritarii locale.

Anexam la prezenta cerere următoarele documente............................................................................................................

Data,


Unitatea de cult,

- ANEXA 2 - Model pentru „Contract de sprijin financiar”

A CORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN BUGETUL MUNICIPIUL UI PL OIES TI UNITĂȚILOR DE CULT

Cod: PO - 50 Ediția: 0 j Pagina: 9/11CONTRACT

de sprijin financiar nr.__________________

 • 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

  • 1.1 MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2, județ Prahova, cod fiscal 2844855, reprezentata de dl. Andrei Liviu Volosevici, primar, pe de o parte,

si

 • 1.2           Unitatea de cult............................................................................................,cu sediul in.............................

....................................................................................................., cod fiscal nr......................................................, avand contul nr........................................................................ deschis   la ............................................................................................

reprezentata de........................................................................................, pe de alta parte.

In temeiul art. 969 Cod Civil, a Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, al art. 36 alin. 19, fit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata, al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale si al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr..............................., se incheie

prezentul contract de sprijin, cu respectarea următoarelor clauze:

 • 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Municipiul Ploiești se angajeaza sa sprijine conform prevederilor bugetare cu suma totala de.......................................

unitatea de cult......................................................................................pentru următoarele categorii de lucrări:

 • □ reparații curente

 • □ reparații capitale

 • □ investiții

O procurare de materiale

Q prestări de servicii

La imobilele următoare:

 • □ biserica

O ansambluri monahale

 • □ clopotnițe

Q arhondaricuri

 • □ trapeze

O paraclisuri

 • □ dependințe asimilate acestora pentru deservirea serviciilor religioase specifice.

Sumele alocate vor fi utilizate pentru:

 • □ construire unitati de cult,

 • □ reparare lacasuri de cult,

 • □ conservare, intretinere bunuri apartinand cultelor,

 • □ activitati de asistenta sociala susținute de acestea.

 • 3. DURATA CONTRACTULUI

  • 3.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui de către parti si produce efecte pana la data de 31 .XII anul in curs.

  • 3.2 Unitatea de cult are obligația sa execute lucrări in anul bugetar in care s-a acordat sprijinul financiar.

A CORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN BUGETUL MUNICIPIUL UI PL OIESTI UNITĂȚILOR DE CULT

Cod: PO - 5

Ediția: 0 j

Pagina: 10/14. MODALITATI DE PLATA
 • 4.1 Autoritatea locala efectuează plățile prezentului contract in maxim 4 transe, in raport cu faza proiectului si cheltuielile aferente, in funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evoluția in timp a activitatii finanțate ori de costurile interne de organizare si funcționare ale unitatii de cult.

4.2. Prima transa va fi plătită conform cererii depuse insotita de documentele prevăzute de procedura aprobata de către unitatea locala de cult. Transele ulterioare vor fi plătite numai după prezentarea raportului intermediar si a documentelor justificative aferente cheltuielilor efectuate de beneficiar in raport cu stadiul proiectului.

43 Autoritatea contractanta nu va elibera beneficiarului ultima transa a sprijinului financiar mai înainte de validarea raportului final de activitate si a raportului financiar de către Direcția Tehnic - Investiții si Direcția Economica , pe care beneficiarul este obligat sa le depună la sediul autoritatii locale in termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activitatii.

 • 4.4 Validarea se va face in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către unitatea de cult a raportului final de activitate si a raportului financiar.

 • 4.5 Autoritatea locala isi rezerva dreptul de a face verificări atat in perioada derulării contractului de sprijin financiar, cat si ulterior validării celor doua rapoarte, in scopul completării dosarului. Verificările vor fi efectuate de către Serviciului Tehnic - Investirii si Reparații scoli, spitale, baze sportive.

 • 4.6 Autoritatea contractanta poate suspenda, cu notificare scrisa, in întregime sau parțial, plata, in cazul nerespectarii de către unitățile de cult a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, si sa procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea contractului de sprijin. In funcție de cele constatate Direcția Tehnic - Investirii, fie solicita unitatii locale de cult sa-si îndeplinească obligațiile contractuale, fie propune rezilierea contractului de sprijin financiar.

5. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR
5.1 Obligațiile autoritatii locale sunt:
 • a) sa pună la dispoziția unitarii de cult fondurile necesare derulării lucrărilor in condițiile prevăzute in procedura anexa;

 • b) sa verifice rapoartele de activitate ale beneficiarului prin intermediul Direcției Tehnic - Investirii

 • c) sa asigure si sa realizeze monitorizarea si evaluarea intermediara si finala a lucrărilor de către Direcția Tehnic Investiții.

 • d) sa urmareasca prin intermediul Direcției Tehnic - Investiții si a Direcției Economice, modul de utilizare al sumelor alocate;

 • e) sa pună la dispoziția unitatii de cult orice informații si/sau documentarii pe care le deține si care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi retumate autoritatii contractante la finalizarea contractului.

 • f) Direcția Economica, in funcție de prevederile bugetare, conform hotărârilor de Consiliu Local, va alimenta conturile unitarilor de cult si va primi toate documentele privind justificarea sprijinului financiar acordat si răspunde de încadrarea in prevederile bugetare. Documentele vor fi confirmate in vederea efectuării plăților decatre Direcția Tehnic - Investiții care urmărește derularea lucrărilor.

5.2 Obligațiile unitatii de cult sunt:
 • a) sa organizeze procedurile de achiziție conform Ordonanței nr. 34/ 2006;

 • b) sa înainteze notele de fundamentare;

 • c) sa inainteze spre verificare documentația tehnico - economica necesara urmăririi lucrărilor;

 • d) sa respecte procedura privind modul de acordare a sumelor reprezentând sprijin, de care pot beneficia unitățile de cult potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor;

 • e) sa utilizeze fondurile alocate numai pentru destinația stabilita conform procedurii ce face parte integranta din prezentul contract;

 • f) sa permită pe toata durata contractului accesul neîngrădit al reprezentanților autoritatii locale sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla lucrările si documentele pe baza carora se tine evidenta activitatilor derulate in cadrul contractului;

 • g) sa întocmească si sa predea autoritatii locale rapoartele de activitate, narative si financiare,

 • h) sa aplice procedura de achiziție prevăzută de Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, atunci când, pentru Îndeplinirea obligațiilor contractuale, achiziționează, din sumele alocate de municipiul Ploiești, produse, lucrări sau servicii;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN BUGETUL MUNICIPIUL UI PL OIES TI UNITĂȚILOR DE CULT

Cod:PO-50 Ă          \

Ediția: 0    ,/      4a          '

Pagina: 11/13~

 • i) sa prezinte documentele justificative autoritarii locale, atat in copie, cat si in original, pentru validarea plăților, /

 • j) sa prezinte, la solicitarea autoritarii locale, orice informație sau document ce privește derularea proiectatarj inclusiv documentele originale ce justifica plățile, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea acestora;

 • k) sa nu comunice, in nicio situație, fara consimțământul prealabil scris al autoritatii locale, informații confidențiale apartinand autoritatii locale sau obținute de el in baza relațiilor contractuale;

 • l) sa nu faca publice informații si rezultate ale serviciilor executate fara consimțământul prealabil scris al autoritatii locale si sa nu folosească in defavoarea acesteia informațiile primite sau rezultatele studiilor, testelor, lucrărilor si cercetărilor efectuate in cursul si in scopul realizării contractului;

 • m) sa restituie municipiului Ploiești, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitării scrise a acestuia, sumele intrebuintate in alte scopuri decât desfasurarea lucrărilor si cele a căror întrebuințare nu este dovedita;

 • n) sa efectueze numai cheltuieli care se incadreaza in categoriile si limitele de cheltuieli aprobate. In cazul in care au fost efectuate alte cheltuieli sau cu depășirea limitelor prevăzute, autoritatea locala va solicita retumarea respectivelor sume;

 • o) suma ramasa necheltuita la sfârșitul lucrărilor (atunci când derularea proiectului a fost posibila cu costuri mai mici fata de cele propuse si aprobate inițial) va fi evidențiata in raportul financiar final si va fi restituita de către unitățile de cult, Municipiului Ploiești in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea acesteia, comunicata unitatii de cult in scris;

 • p) sa intocmeasca un raport explicativ al costurilor cuprinse in deviz, pentru fiecare perioada de raportare, care va fi prezentat autoritatii locale;

r) devizul postcalcul si raportul explicativ al costurilor vor fi semnate de către reprezentantul autorizat al unitatii de cult. Prin aceasta viza se confirma pe proprie răspundere realitatea datelor înscrise si incadrarea cheltuielilor in limita sumelor prevăzute in contract.

6. MONITORIZARE SI CONTROL
 • 6.1 Unitățile de cult furnizează autoritatii locale toate informațiile referitoare la derularea lucrărilor pe care acesta i le solicita. Autoritatea locala poate solicita oricând unitatii de cult informații cu privire la stadiul activitatilor, unitatea de cult avand obligația sa răspundă in scris oricărei solicitări a acesteia in termen de 5 zile lucratoare.

 • 6.2 Unitatea de cult va transmite municipiului Ploiești informații privind derularea lucrărilor si utilizarea sumelor primite. In acest scop, unitatea de cult va prezenta:

 • a.  raportări intermediare: vor fi depuse inainte de solicitarea oricărei transe intermediare;

 • b.  un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activitatile efectuate, cuprinzând raportul tehnic si raportul financiar.

63 Raportul financiar va fi insotit obligatoriu de documentele justificative ale plăților efectuate de unitatea de cult, in copie; la solicitarea municipiului Ploiești unitatea de cult va prezenta documentele justificative si in original.

 • 6.4 Raportul de activitate final va fi elaborat de către unitatea de cult si va cuprinde lucrările demarate, lucrările finalizate si sumele utilizate.

 • 6.5 Raportul final va fi depus in doua exemplare original si copie precum si in format electronic la registratura Primăriei Municipiului Ploiești, situat in Bdul. Republicii, nr. 2, in termen de 30 zile calendaristice de la data finalizării lucrărilor;

 • 6.6 In scopul informării Municipiului Ploiești cu privire la dificultățile aparute pe parcursul derulării lucrărilor, unitatea de cult va elabora si transmite acestuia rapoarte speciale.

7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA
 • 7.1 Unitatea de cult răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale si suporta pagubele cauzate autoritatii locale, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului si care ii sunt imputabile.

 • 7.2 Unitatea de cult răspunde pentru indeplinirea la timp a demersurilor necesare in vederea obținerii aprobărilor, autorizațiilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului in concordanta cu reglementările in vigoare.

73 Unitatea de cult răspunde de exactitatea datelor prezentate in documentele justificative de plata.

 • 7.4 Unitatea de cult răspunde de pastrarea documentelor care au stat la baza incheierii contractului pe o perioada de minimum 10 ani de la data incetarii raporturilor contractuale.

75 Autoritatea locala nu este răspunzătoare pentru prejuduciile suferite de unitatea de cult, de către personalul acestuia sau de alte persoane in timpul executării lucrărilor.

ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN BUGETUL MUNICIPIUL UI PL OIES TI UNITĂȚILOR DE CULT


Ediția: 0 Pagina: 12


 • 7.6 In cazul in care unitățile de cult nu respecta prevederile contractuale cu privire la termene beneficia de alocarea de sume pentru programele de lucru următoare.

 • 7.7 Unitatea locala de cult este singura persoana responsabila pentru modul in care sprijinul financiar este folosit; răspunderea Municipiului Ploiești nu va fi in nici un fel angajata in cazul in care unitatea de cult va fi tinuta responsabila fata de terti pentru orice prejudicii cauzate in derularea lucrărilor si in nici o alta situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiune ilicita a unitarii de cult legata de sprijinul financiar acordat prin prezentul contract.

 • 7.8 Municipiul Ploiești nu răspunde in cazul nerespectarii legislației in vigoare de către unitatea de cult sau de către angajați, colaboratori sau consultanți ai acesteia.

 • 7.9 Unitatea de cult este raspunzatore de respectarea legislației fiscale si răspunde pentru plata taxelor, impozitelor si altor obligații către bugetul statului sau bugtul local presupuse de derularea lucrărilor al căror titular este, cat si a penalizărilor ce decurg din întârzierea acestor plăti.

8. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
 • 8.1 Este interzisa cesiunea si subcontractarea contractului sau a unor parti din acesta.

9. MODIFICAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI
 • 9.1 Prevederile prezentului contract pot fi modificate si/sau completate numai prin acte adiționale prin acordul de voința al pârtilor.

 • 9.2 Rezilierea intervine in caz de neexecutare a obligațiilor contractuale.

93 PACT COMISORIU EXPRES:

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept, la solicitarea Municipiului Ploiești, fara punere in întârziere si fara nicio formalitate prealabila, in cazul in care unitatea de cult nu-si executa obligațiile contractuale (total sau parțial). 9

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, fara a fi necesara notificarea.

 • 9.4 In cazul rezilierii contractului, ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale, unitatea de cult este obligata in termen de 15 zile calendaristice sa retumeze municipiului Ploiești sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finanțării altor programe si proiecte de interes public.

 • 9.5 Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, unitatea de cult datoreaza penalitati de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare care se constituie in venituri ale bugetului local.

 • 9.6 Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale si interzicerea participării pentru obținerea sprijinului financiar pe viitor.

10. ÎNCETAREA contractului

 • 10.1 Contractul inceteaza in caz de:

 • - expirarea termenului contractual;

 • - acordul de voința exprimat in scris de părțile contractante.

 • - reziliere pentru nerespectarea obligațiilor contractuale;

 • 10.2 In cazul încetării contractului conform alin.l, unitatea de cult este obligata la restituirea disponibilităților ramase nefolosite.

11. FORȚA MAJORA
 • 11.1 Forța majora, asa cum este ea definita prin lege, apara de răspundere partea care o invoca in termen.

 • 112 Unitatea de cult nu este indreptatita la plata daca este impiedicata, din cauze de forța majora, sa-si îndeplinească obligațiile contractuale. Forța majora trebuie anunțata in scris in 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot in termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisa. Realizarea parțiala a lucrărilor are drept rezultat plata parțiala, unitatea de cult avand obligația sa restituie sumele care nu au fost cheltuite in perioada derulării lucrărilor.

 • 113 Pe durata imposibilității executării obligațiilor, părțile se vor consulta reciproc cu privire la masurile corespunzătoare care urmeaza a fi luate. Daca evenimentul se produce si continua pe o perioada mai mare de 60 de zile, părțile vor putea conveni rezilierea prezentului contract.

12. PENALITATI

A CORD ARE A DE SPRIJIN FINANCIAR DIN BUGETUL MUNICIPIUL UI PL OIES TI UNITĂȚILOR DE CULT


In cazul in care unitatea de cult intarzie in realizarea obligațiilor contractuale, aceasta datore conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

13. LITIGII
 • 13.1 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabila in termen de

15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, vor fi soluționate de instanța de judecata competenta.

14. DISPOZIȚII GENERALE SI FINALE
 • 14.1 Comunicări

 • a) Orice comunicare intre parti se va face in scris, la adresa menționata in cuprinsul prezentului contract sau care va fi comunicata celeilalte parti in scris, utilizând mijloace care permit evidenta transmiterii si primirii acestora. Daca expeditorul solicita confirmarea de primire, el va indica aceasta in comunicarea lui.

 • b) Rapoartele si toate celelalte comunicări intre cele doua parti se vor transmite la următoarele adrese:

 • - Pentru Municipiul Ploiești - Palatul Administrativ, Bdul. Republicii nr. 2, tel: 0244/516699.

 • - Pentru unitatea de cult:

_____________________________________________________________________, in calitate de reprezentant legal al___________________________, str._________________________nr.____, bl._____, ap._____, localitatea________________, județul Prahova.

 • 14.2 Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac in forma scrisa, pe suport care sa permită inregistrarea acestora.

143 Prezentul contract s-a încheiat in 2 exemplare originale, ambele avand aceeași forța de drept, asigurandu-se cate un exemplar pentru fiecare parte.

 • 14.4 Procedura privind modul de acordare a sumelor reprezentând sprijin, de care pot beneficia unitățile de cult potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor face parte integranta din prezentul contract.

Autoritate locala

Unitatea de cult


Primar

Director Economic

Control financiar preventiv

Serviciul Juridic Contencios si

Legislație Speciala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE^

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Ploiești

Data:  2^

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULT

TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Ploiești

și a emis:

1

Data:5-06-