Hotărârea nr. 20/2009

Hotãrârea nr. 20 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi listei de prioritate pentru locuinţele sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 20

Privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei de prioritate pentru locuințele sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a consilierilor locali Dobre Adrian, Marcu Valentin, Tincu Marin, Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114 / 1996 - Legea Locuinței, republicată și actualizată și prevederile art. 21 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței;

în temeiul art. 44 alin. (1), (2) din Legea nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

în conformitate cu art. 2 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74 / 2007, privind asigurarea fondului de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84 / 2008, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 289 / 30.10.2008 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale ;

ținând seama de Procesul - Verbal nr.14 din data de 18.02.2009 al Comisiei Speciale constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 249 / 31.10.2007.

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă listele cu ordinea de prioritate pe anul 2009 pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta.

Art. 2 - Aprobă lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale, valabilă pe anul 2009, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 3 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contecios va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2009.EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

în exercitarea atribuțiilor care îi revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată și actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

Apariția și aplicarea Legii nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a condus la restituirea în natură a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriași. în acest context art. 13 și art. 15 instituie cadrul legal privind protecția socială de care pot beneficia chiriașii din imobilele restituite foștilor proprietari, obligându-i pe actualii proprietari să încheie contracte de închiriere pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în posesie a imobilului.

O.U.G nr. 74 / 2007 reiterează necesitatea stringentă de asigurare a unui fond de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, punând accent pe obligativitatea autorităților publice locale de a soluționa, în condițiile legii, problema acestor familii.

Autoritatea publică locală se confruntă deja cu numeroase solicitări formulate de aceste familii, atât din cauză că unii dintre noii proprietari nu au încheiat acest tip de contracte, dar și pentru că marea lor majoritate au ajuns la termenul de încetare.

Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situația creată prin restituirea imobilelor foștilor proprietari sunt familiile de pensionari.

In acest moment în evidențele A.S.S.C Ploiești figurează un număr de 447 dosare, din care 184 sunt ale familiilor ce provin din imobilele revendicate și retrocedate foștilor proprietari, iar restul de 263 aparțin familiilor care solicită o locuință socială și care și-au actualizat dosarele, în conformitate cu prevederile legii.

Potrivit art.43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local în baza criteriilor anual stabilite de acesta.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 289 / 30.10.2008 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a locuințelor sociale, se impune aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pe anul 2009 pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale pe anul 2009.

Față de cele de mai sus supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe și Așezăminte Sociale, P.M ȘI P.S.I


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

Apariția și aplicarea prevederilor Legii nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a condus la restituirea în natură încă din anul 2002 a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriași.

Art. 13 și art. 15 din legea cadru, coroborat cu art. 44 se referă la protecția socială de care pot beneficia chiriașii din imobilele restituite, prioritate constituindu-o persoanele cu venituri mici, invalizii, pensionarii și persoanele cu handicap. Astfel, legea dă posibilitatea încheierii cu noul proprietar a unui contract de închiriere pentru o perioadă de 5 ani, de la data punerii în posesie a imobilului. Chiria pentru spațiul închiriat nu poate depăși 25% din venitul realizat de familia chiriașului.

Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situația creată prin restituirea imobilelor foștilor proprietari sunt familiile de pensionari.

O.U.G nr.74 / 2007 reiterează necesitatea stringentă de asigurare a unui fond de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, punând accent pe obligativitatea autorităților locale de a soluționa, în condițiile legii, problema acestor familii.

In evidența A.S.S.C Ploiești figurează un număr de 184 dosare întocmite de chiriașii din imobilele deja restituite și un număr de 263 dosare privind locuințele sociale.

Ținând cont de prevederile legale, se impune alcătuirea a două liste cu ordinea de priorități care să cuprindă, pe de o parte familiile alcătuite din două sau mai multe persoane și, pe de altă parte, persoane singure, în sensul consfințit de lege, conform Anexei nr.l și Anexei nr.2.

Pe de altă parte, potrivit Legii nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței și a H.G nr.l275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local.

Prin termenul de locuință socială în sensul prezentei legi, se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea uneia în condițiile pieței.

Așadar, măsura de protecție prin repartizarea unei locuințe sociale cu chirie mică trebuie să se adreseze acelor familii sau persoane singure care se află în situație de risc social, sunt în vârstă, nu au copii sau nu le pot acorda sprijin sau, deși sunt persoane mai tinere, suferă de diverse boli care le împiedică să presteze activități aducătoare de venit.

Având în vedere criteriile aprobate prin H.C.L. 289/30.10.2008 pentru evaluarea dosarelor chiriașilor proveniți din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății și cele pentru evaluarea dosarelor pentru locuințe sociale, cât și Dispoziția nr.

1133/16.02.2009 a Primarului Municipiului Ploiești privind procedura iimtgr^lde lucru pentru evaluarea dosarelor de mai sus, salariații din compartimentul ddC^uințe sociale din cadrul A.S.S.C. Ploiești și Comisia Specială constituită copf^m H.C.L. r^i 249/31.10.2007 au întocmit ordinea de prioritate pentru fiecare din ceipȚrei liste. j

Față de cele de mai sus supunem spre analiză și aprobare protectyl de hotarâ^ alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Dan Dinu

zi

ȘEF SERVICIU, Ovidiu Bădulescu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC, DIRECTOR,

Luminița (jraborfi

PROCES - VERBAL NR. 14, încheiat astazi, 18.02.2009

n M g p» Comisia Speciala, constituita la nivelul Municipiului Ploiești, in tomiW

43 din Legea nr. 114/1996, republicata si actualizata - Legea privind a H.G nr. 1275/2000, privind Normele Metodologice pentru punerea in a prevederilor Legii locuinței, a Hotărârii Consiliului Local nr. 249/31.10.2007, s-a intrunit in următoarea componenta:

Președinte: Doina Capuz - Director executiv A.S.S.C. Ploiești.

Membrii: Dan Dinu - Director executiv adjunct A.S.S.C. Ploiești.

Ovidiu Badulescu - Sef serviciu Locuințe si Așezăminte sociale, P.M si P.S.I.

HOTĂRĂȘTE:

Ședința de azi are ca scop intocmirea listelor cu ordinea de prioritate pe anul 2009 pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății si lista cu ordinea de prioritate privind repartizarea locuințelor sociale.

In momentul de fața există în patrimoniul administrației publice locale unități locative compuse din una sau două camere propuse spre repartizare, motiv pentru care, se impune alcătuirea a 2 liste cu ordinea de priorități care să cuprindă, pe de o parte familiile alcătuite din două sau mai multe persoane și, pe de altă parte, persoane singure, în sensul consfințit de lege ( Anexa nr.l și Anexa nr.2 ).

In urma analizării fiecărui dosar in parte (cerere si documente justificative ), in baza criteriilor de repartizare aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 289 / 30.10.2008, cat si a Dispoziției nr.l 133/16.02.2009 a Primarului Municipiului Ploiești privind procedura unitara de lucru pentru evaluarea dosarelor de mai sus s-au calculat punctajele aferente si s-au întocmit listele cu ordinea de prioritate pentru anul 2009, atat in ceea ce privește situația chiriașilor din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății, cat si lista de prioritate pentru locuințele sociale ( Anexa nr. 3 ).

Proiectul de hotarare si Anexele nr. 1, 2 si 3 vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești.


Președinte: Doina Capuz Membrii: Dan Dinu

Ovidiu Badulescu

//*'?

Poziți^ 20Q^

V

' Nume ^jjPtQrr^me:

( !.           / /-p-7/

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația ocupațională

Pct.

Situația medicală

Pct.

Situația materială

Pct.

Situația contractuală

Pct.

Beneficiar 341/2004 118/1990

Pct.

Vechime

cerere

Pct.

^UMITREȘ^y/

7684

45

Pensionar

10

Certificat handicap

10

Pensie 534

10

Contract expirat

10

Nu

0

30/11/2001

5

2

-

VOICU GEORGETA

372

43

Pensionar

10

Certificat handicap

10

Pensie 507

10

Contract expirat

10

Nu

0

08/02/2006

3

3

DOBRE ION

3013

41

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie neactualizata

0

Evacuate

10

Legea nr. 341/2004

10

28/02/2002

5

4

GHEORGHIU MARIA

36

41

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie 379

10

Notificare

10

Nu

0

05/05/2004

5

5

DOGARU IOANA

451

40

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie 611

6

Contract in vigoare

5

Legea nr. 341/2004

10

16/01/2007

3

6

PIRVU STELIANA

494

38

Pensionar

10

Certificat handicap

10

Pensie 491

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

09/06/2007

3

7

SUSANU ELENA

30291

37

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie 628

6

Contract expirat

10

Nu

0

23/04/2001

5

8

NICULESCU ALEXANDRINA

208432

37

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensi 1029

2

Evacuate

10

Veteran de război

10

15/10/2003

5

9

BRAUNSTEIN MIOARA

30829

35

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie 829

4

Contract expirat

10

Nu

0

21/12/2001

5

10

LONGESCU FILOFTEIA

5202

35

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 491

10

Sentința de evacuare

10

Nu

0

19/03/2003

5

11

DUMITRAȘCU STANA

10443

35

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 445

10

Evacuate

10

Nu

0

10/06/2003

5

12

GUIȚOIU PAUL

447

35

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie 620

6

Contract expirat

10

Nu

0

11/12/2006

3

13

ROȘU MARGARETA

471

34

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie 341

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

20/03/2007

3

14

MĂGULEANU VALERIA

2244

33

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie 1044

2

Contract expirat

10

Nu

0

03/09/2002

5

15

PARASCHIVESCU ELENA

12237

33

Pensionar

10

Adeverința medicala

6

Pensie 1166

2

Contract expirat

10

Nu

0

24/11/2005

5

w

v '■ i*

MĂ^lk^fiâlMARIA

307

32

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie 694

6

Contract in vigoare

5

Nu

0

26/07/2005

5

\\s \L

PREPE3&2PFLORICA

4900

31

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie neactualizata

0

Contract expirat

10

Nu

0

18/10/2001

5

18|

WȚ^GEORGETA

5785

31

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie neactualizata

0

Contract expirat

10

Nu

0

10/04/2003

5

19

BERCA MARIA

188173

31

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie neactualizata

0

Evacuate

10

Nu

0

11/08/2003

5

20

BLEGEANU NICOLAE

634

31

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 303

10

Evacuate

10

Nu

0

26/11/2008

1

21

NICULAE ȘTEFAN

30365

30

Șomer

5

Sănătos

0

Șomaj 574

10

Sentința de evacuare

10

Nu

0

27/08/1999

5

22

FLECESCU CRISTIAN

217

30

Salariat

5

Sănătos

0

Salariu 600

10

Imobil retrocedat

10

Nu

0

31/01/2005

5

23

MAREȘ TANȚA

183874

29

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 857

4

Contract expirat

10

Nu

0

25/07/2003

5

24

MOVILEANU SAFTA

232044

29

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 917

4

Evacuate

10

Nu

0

07/01/2004

5

25

ȘTEFĂNESCU VASILICA

272617

29

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 991

4

Sentința de evacuare

10

Nu

0

18/04/2004

5

26

LUCA MARIA

464

29

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 642

6

Notificare

10

Nu

0

09/02/2007

3

27

POGA MARIA

518

29

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 634

6

Contract expirat

10

Nu

0

24/09/2007

3

28

COSTEANU MARIA

30608

28

Salariat

5

Adeverința medicala

6

Salariu 1225

2

Contract expirat

10

Nu

0

12/10/2000

5

29

TEODORESCU ANA

405

28

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 413

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

24/07/2006

3

30

GHEORGHIU TARSICA

492

28

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 480

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

12/06/2007

3

31

ROMAN ELENA

497

28

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 539

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

22/06/2007

3

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009

pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse dintr-o persoană

^NSTANfe^

300

28

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 599

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

26/06/2007

3

BÂND PLdR^A

539

28

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 435

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

21/11/2007

3

o \

w

271697

27

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 1079

2

Sentința de evacuare

10

Nu

0

14/04/2004

5

35

IONESCU MARIA

71

27

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 1152

2

Contract expirat

10

Nu

0

12/07/2004

5

36

APOSTOLESCU CONSTANTIN

463

27

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 847

4

Notificare

10

Nu

0

08/02/2007

3

37

PETRESCU ELENA

7754

26

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 617

6

Contract in vigoare

5

Nu

0

08/05/2003

5

38

PRICAN ELENA

12693

26

Pensionar

10

Adeverința medicala

6

Pensie neactualizata

0

Contract in vigoare

5

Nu

0

30/11/2005

5

39

APOSTOLESCU MARIA

579

26

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 392

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

30/04/2008

1

40

MIHAIESCU LUCRETIA

613

26

Pensionari

10

Sănătos

0

Pensie 186

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

30/09/2008

1

41

MILOTĂ MARIA

30160

25

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie neactualizata

0

Contract expirat

10

Nu

0

12/04/2000

5

42

JOITA VERONICA

30201

25

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie neactualizata

0

Sentința de evacuare

10

Nu

0

10/05/2000

5

43

PAVEL GHEORGHE

2063

25

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie neactualizata

0

Evacuate

10

Nu

0

21/08/2001

5

44

ENE IOANA

2027

25

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie neactualizata

0

Evacuate

10

Nu

0

12/02/2002

5

45

DUMITRU ANETA

2280

25

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie neactualizata

0

Sentința de evacuare

10

Nu

0

18/02/2002

5

46

TOMA TRAIAN

4006

25

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie neactualizata

0

Sentința de evacuare

10

Nu

0

15/10/2002

5

47

DIACONU MARIA

6180

25

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie neactualizata

0

Contract expirat

10

Nu

0

28/05/2003

5

fcf 4

-

:REtj|EW|^|.ICA

278

25

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie neactualizata

0

Contract expirat

10

Nu

0

09/05/2005

5

Wta

AN^eWiai

501

24

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 771

6

Contract in vigoare

5

Nu

0

26/06/2007

3

50

ZAHARIA ANICA

527

24

Pensionar

10

Adeverința medicala

6

Pensie neactualizata

0

Contract in vigoare

5

Nu

0

18/10/2007

3

51

MATACHE NICOLAE

513

22

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 816

4

Contract in vigoare

5

Nu

0

03/09/2007

3

52

APOSTOLESCU MARIANA LUIZA

580

22

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 736

6

Contract in vigoare

5

Nu

0

30/04/2008

1

53

STOICA CĂTĂLINA

533758

21

Salariat

5

Sănătos

0

Salariu 759

6

Contract in vigoare

5

Nu

0

19/10/2005

5

54

COSTEANU TEODOR EUGEN

3787

20

Salariat

5

Sănătos

0

Salariu neactualizat

0

Contract expirat

10

Nu

0

14/10/2002

5

55

DUMITRESCU ANA

205

20

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie neactualizata

0

Contract in vigoare

10

Nu

0

20/12/2004

5

56

IONESCU LUMINIȚA

314

20

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie neactualizata

0

Contract in vigoare

5

Nu

0

18/08/2005

5

57

NEAGU TUDOR

496

20

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 1099

2

Contract in vigoare

5

Nu

0

19/08/2007

3

58

BURDUJAN GHEORGHE

125

19

Salariat

5

Sănătos

0

Salariu 830

4

Contract in vigoare

5

Nu

0

12/10/2004

5

59

DOBRE MANUELA

558

19

Salariat

5

Certificat medical

6

Salariu

1072,91

2

Contract in vigoare

5

Nu

0

06/02/2008

1

60

BACIU COSTIN EUGEN

523

18

Salariat

5

Sănătos

0

Salariu neactualizat

0

Notificare

10

Nu

0

11/10/2007

3

61

DOGARU DANIEL

640

17

Fara venit

1

Sănătos

0

Fara venit

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

18/10/2008

1

62

MIROIU SERGIU

280

16

Fara venit

1

Sănătos

0

Fara venit neactualizat

0

Contract expirat

10

Nu

0

12/05/2005

5


LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane


La Hotărârea nr:

Pozit

200$

-

* ; I >            K \            \\

I I Nutn&shPrQrriime: L-    pi

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația ocupațională

Pct.

Situația medicală

Pct.

Situația materială venit mediu

Pct.

Situația contractuală

Pct.

Beneficiar 341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

1

7158

47

Persoană cu handicap + 2 copii minori

12

Certificat handicap

10

180

10

Notificare

10

Nu

0

18/04/2003

5

2

VASILE LUCIA

1835

45

Persoane cu handicap

10

Certificat handicap

10

217

10

Notificare

10

Nu

0

17/08/2001

5

3

VASILE MARI A

586

42

Persoane cu handicap + 1 copil minor

11

Certificat handicap

10

128,5

10

Evacuate

10

Nu

0

05/06/2008

1

4

BOGDAN ELENA

30385

41

Salariat + 1 copil minor

6

Certificat handicap

10

360

10

Contract expirat

10

Nu

0

30/09/1995

5

5

BOEROIU ALEXANDRU

30198

41

Pensionar

10

Certificat medical

6

596

10

Sentința civila

10

Nu

0

18/05/2000

5

6

NICULESCU STELIANA

335920

41

Pensionar

10

Certificat medical

6

405

10

Contract expirat

10

Nu

0

22/11/2004

5

7

GORAN LUCIAN

364

41

Pensionar

10

Certificat medical

6

517

10

Contract expirat

10

Nu

0

27/12/2005

5

8

RĂDUCANU VASILE

456

39

Salariat + 1 copil minor

6

Certificat handicap

10

296

10

Evacuate

10

Nu

0

23/01/2007

3

9

SCHULLER ANA ELIZA

588

38

Persoana cu handicap + 2 copii minori

12

Certificat handicap

10

117

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

23/06/2008

1LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane


La Hotărârea nr:

-----

608

38

Pensionar + 1 copil minor

11

Certificat medical

6

95

10

Evacuate

10

Nu

0

26/08/2008

1

11

RISNOVEANU VASILICA CARMEN

612

38

Persoana cu

■ handicap + 2 copii minori

12

Certificat handicap

10

99

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

17/09/2008

1

12

TICU AURELIA

483

37

Persoana cu handicap

10

Certificat handicap

10

805

4

Notificare

10

Nu

0

17/05/2007

3

13

DAVID LUCIAN

535

37

Persoana fara venit + 3 copii minori

4

Certificat handicap

10

107

10

Sentința de evacuare

10

Nu

0

13/11/2007

3

14

PETRE ALEXANDRU

15

36

Salariat

5

Certificat handicap

10

655

6

Contract expirat

10

Nu

0

18/03/2004

5

15

CINCAN PETRE

559 bis

36

Pensionar

10

Certificat handicap

10

188

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

19/02/2008

1

16

BONTEA GHEORGHE

560

36

Pensionar

10

Certificat handicap

10

363

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

20/02/2008

1

17

BOARCĂȘ MARIA

570

36

Persoana cu handicap

10

Certificat handicap

10

54

10

contract in vigoare

5

Nu

0

11/03/2008

1

18

ALEXANDRU PUIU

1676

35

Pensionar

10

Sănătos

0

468

10

Evacuate

10

Nu

0

05/02/2002

5LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane


La Hotărârea nr:

w V

< LU

9053

35

Pensionar

10

Certificat medical

6

879

4

Contract expirat

10

Nu

0

23/05/2003

5

20

RĂDUȚĂ VIRGINIA <

462

35

Pensionar

10

Certificat medical

6

627

6

Notificare

10

Nu

0

08/02/2007

8

21

DUMITRU CONSTANȚA

416

34

Pensionar

10

Certificat medical

6

498

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

18/09/2006

3

22

ANASTASE FLORINA

461

34

Salariat

5

Adeverința medicala.

6

522

10

Sentința civila

10

Nu

0

08/02/2007

3

23

NICOLESCU ION

12160

33

Pensionar + 2 copii minori

12

Certificat medical

6

Neactualizare venituri

0

Notificare

10

Nu

0

23/11/2005

5

24

PREDELEANU GENICA

466

33

Pensionar

10

Sănătos

0

536

10

Evacuate

10

Nu

0

20/02/2007

3

25

NICODIM ECATERINA

546

33

Pensionar + 1 copil minor

10

Sănătos

0

353

10

Notificare

10

Nu

0

26/11/2007

3

26

CIUFU GHEORGHE

249546

32

Salariat

5

Certificat handicap

10

1050

2

Contract expirat

10

Nu

0

12/02/2004

5

27

CHIRIȚĂ JENICA

367

32

Persoana fara venit

1

Certificat medical

6

Fara venit

10

Contract expirat

10

Nu

0

12/01/2005

5


fe

V

O- >7

334

32

Salariat + 1 copil minor

6

Certificat medical

6

533

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

07/10/2005

5

-

29

CARmVASILE

12148

■ 32

Pensionar

10

Certificat handicap

10<

1050

2

Contract in vigoare

5

Nu

0

23/11/2005

5

30

VOINESCU DOINA

6015

31

Pensionar

10

Cerificat medical

6

Neactualizare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

20/10/2001

5

31

CONSTANTIN ȘTEFAN

6134

31

Pensionar

10

Sănătos

0

715

6

Contract expirat

10

Nu

0

12/11/2001

5

32

NICULESCU ADRIAN FLORIN

6238

31

Salariat + 1 copil minor

6

Sănătos

0

375

10

Notificare

10

Nu

0

13/11/2001

5

33

NĂSTASE AURELIAN

7228

31

Pensionar

10

Adeverința medicala

6

Neactualizare venituri

0

Evacuate

10

Nu

0

27/11/2001

5

34

GRIGORE CONSTANTIN

370712

31

Salariat + 1 copil minor

6

Sănătos

0

463

10

Notificare

10

Nu

0

14/10/2002

5

35

POPA STELIANA

13

31

Pensionar

10

Certificat medical

6

Neactualizare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

06/01/2003

5

36

STAN VASILE

206683

31

Pensionar

10

Certificat medical

6

Neactualizare venituri

0

Evacuate

10

Nu

0

10/10/2003

5

fe

fc^STIAN Î&AS A)|

1280

31

Pensionar

10

Sănătos

0

740

6

Notificare

10

Nu

0

10/02/2005

5

38

lONȘ&eeRU

511720

31

Pensionar

10

Certificat medical

6

Neactualizare venituri

0

Notificare

10

Nu

0

20/07/2005

5

39

ENUȚĂ SEVASTA

569

31

Salariat

5

Certificat handicap

10

359

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

04/03/2008

1

40

BOIANGIU DUMITRU

30226

30

Salariat

5

Certificat . medical

6

976

4

Contract expirat

10

Nu

0

11/06/1999

5

41

APOSTOL ION

101

30

Pensionar

10

Sănătos

0

572

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

10/09/2004

5

42

NICOLAE ELENA

305

30

Pensionar

10

Sănătos

0

534

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

25/07/2005

5

43

STAMATIADE NICOLAE

540

30

Pensionar

10

Certificat medical

6

669

6

Contract in vigoare

5

Nu

0

21/11/2007

3

44

GOGONEA MIRCEA

397

29

Pensionar

10

Sănătos

0

800

6

Notificare

10

Nu

0

30/05/2006

3

45

BALABAN TUDOR

475

29

Pensionar

10

Certificat medical

6

Pensie neactualizata

0

Contract expirat

10

Nu

0

17/04/2007

3

I

w

<

l—

LII Ol

417

28

Pensionar

10

Certificat handicap

10

Pensie neactualizata

0

Contract in vigoare

5

Nu

0

28/09/2006

3

-

47

*J

CODREANU MARIN

517

28

Pensionar

10

Sănătos

0

289

10

Contract in vigoare

' 5

Nu

0

19/09/2007

3

48

NICOLESCU PUIU PETRUȘ

556

28

Salariat + 1 copil minor

6

Adeverința medicala

6

146

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

30/01/2008

1

49

GHEORGHE ȘTEFAN

609

28

Salariat + 2 copii minori

7

Sănătos

0

342

10

Contract expirat

10

Nu

0

26/08/2008

1

50

BAȘA RADU CORNELIU

25

27

Salariat + 1 copil minor

6

Certificat medical

6

Salariu neactualizat

0

Sentința civila

10

Nu

0

16/07/2002

5

51

ȘERBAN CONSTANTIN

16

27

Salariat + 1 copil minor

6

Sănătos

0

605

6

Sentința de evacuare

10

Nu

0

18/03/2004

5

52

NIȚÂ MARIAN

12249

27

Persoana fara venit + 1 copil minor

2

Sănătos

0

317

10

Contract expirat

10

Nu

0

24/11/2005

5

53

MIHAI NICOLETA MIHAELA

361

27

Salariati + 2 copii minori

7

Sănătos

0

332

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

19/12/2005

5

54

NASTASE GABRIEL VASILE

30685

26

Salariat + 1 copil minor

6

Sănătos

0

325

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

07/11/2000

5

La Hotărârea nr:___________

pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane

// -e

V

sv     xfeA

LUMINIȚA   !>M

\ { / T* •<//

1607

26

Salariat

5

Certificat medical

6

Neactualizare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

04/02/2004

5

56

y.v —----

272252

26

Pensionar

10

Cerificat medical

6

Neactualizare venituri

0

Contract in vigoare

5

Nu

■0

16/04/2004

5

57

ȚARIDA ION

51

26

Persoana fara venit

1

Certificat handicap

10

Neactualizare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

27/05/2004

5

58

BIVOLARU DANIELA

320

26

Persoana fara venit + 5 copii minori

6

Sănătos

0

114

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

29/08/2005

5

59

GHEORGHE VASILE

575

26

Pensionar

10

Sănătos

0

394

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

26/03/2008

1

60

ARNĂUTU ANA MARI ETA

6642

25

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie neactualizata

0

Contract expirat

10

Nu

0

17/04/2003

5

61

GRIGORE IULIANA

7384

25

Pensionar

10

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Notificare

10

Nu

0

13/10/2004

5

62

SIMINICEANU ORTANSA

248

25

Pensionar

10

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

11/03/2005

5

63

GÎDIUȚĂ ION

267

25

Pensionar

10

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

18/04/2005

5

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009


H L

V*

521

25

Persoana fara venit

1

Certificat medical

6

200

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

10/04/2007

3

65

FRÎNCU CONSTANTIN

4000

24

Salariat

5

Sănătos

0

995

4

Contract expirat

10

Nu

0

15/10/2002

•5

66

FIERARU COSTIN

195065

24

Persoana fara venit + 3 copii minori

4

Sănătos

0

Fara venit

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

03/09/2003

5

67

SAVA CORNELIA

206675

24

Salariat

5

Sănătos

0

808

4

Evacuate

10

Nu

0

10/10/2003

5

68

STAN IOANA

337

24

Persoana fara venit + 2 copii minori

3

Certificat medical

6

Neactualizare venituri

0

Imobil retrocedat

10

Nu

0

13/10/2005

5

69

POPESCU LIVIU IULIAN

395

24

Salariat + 1 copil minor

6

Sănătos

0

320

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

21/04/2006

3

70

FRĂȚILĂ GHEORGHE

481

24

Pensionar

10

Sănătos

0

708

6

Contract in vigoare

5

Nu

0

14/05/2007

3

71

BĂLĂȘICĂANCA

557

24

Persona fara venit + 1 copil minor

2

Certificat medical

6

146

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

31/01/2008

1

72

SANTIN BARTOȘ RĂZVAN

544

23

Salariat + 1 copil minor

6

Sănătos

0

920

4

Notificare

10

Nu

0

22/10/2007

3


LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane


La Hotărârea nr:

7h3"

U

*3

GHE

587

23

Persoana fara venit

1

Certificat medical

6

Fara venit

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

05/06/2008

1

74

Md^mZ^feÂtlDIA

601

23

Salariat + 2 copii minori

7

Sănătos

0

388

10

Contract in vigoare

5

■ Nu

0

01/08/2008

1

75

MANOLESCU IOAN

602

23

Persoana fara venit

1

Adeverința medicala

6

300

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

13/08/2008

1

76

TEODOR ALINA

638

23

Persoana fara venit + 1 copil minor

2

Sănătos

0

Fara venit

10

Notificare

10

Nu

0

15/12/2008

1

77

CAZACU MADI

1638

22

Salariat + 2 copii minori

7

Sănătos

0

Salariu neactualizat

0

Contract expirat

10

Nu

0

05/02/2002

5

78

COLEA VALERIU EUGEN

208123

22

Salariat

5

Sănătos

0

1204

2

Contract expirat

10

Nu

0

15/10/2003

5

79

MUNTEANU DORIN

11765

22

Salariat

5

Sănătos

0

1295

2

Contract expirat

10

Nu

0

16/11/2005

5

80

MATEI JUDITA

505

22

Pensionar

10

Sănătos

0

951

4

Contract in vigoare

5

Nu

0

03/08/2007

3

81

APOSTOLESCU MARCEL

590

22

Salariat + 1 copil minor

6

Sănătos

0

377

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

26/06/2008

1


—îr^~

V   /«IV

—=r£\W., v/

596

22

Salariat + 1 copil minor

6

Sănătos

0

246

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

16/07/2008

1

83

FARCAȘ' ALEXANDRU

605

22

Salariat + 1 copil minor

6

Sănătos

0

152

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

19/08/2008

1

84

SIMIONESCU ANTOANETA ROXANA

609

22

Salariat + 1 copil minor

6

Sănătos

0

345

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

19/08/2008

1

85

LUNCAȘU SORIN

30684

21

Salariat + 1 copil minor

6

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

06/11/2000

5

86

ANGELESCU ALISA

7508

21

Salariat + 1 copil minor

6

Sănătos

0

Salariu neactualizat

0

Contract expirat

10

Nu

0

29/11/2001

5

87

PĂLĂLAIE CARMEN

249679

21

Salariat + 1 copil minor

6

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

12/02/2004

5

88

DUMITRU OANA GABRIELA

37

21

Salariat + 1 copil minor

6

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

06/05/2004

5

89

PÎRVĂNESCU SOFIA DOINA

183

21

Salariat + 1 copil minor

6

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Sentința de evacuare

10

Nu

0

25/11/2004

5

90

VASILE GHEORGHE

220

21

Persoane fara venit

1

certificat handicap

10

Neactualizare venituri

0

Contract in vigoare

5

Nu

0

09/02/2005

5

La Hotărârea nr:___________

pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane

t

-

i         >   ~^.7  >- I

,      V. —A* / O

\             -i ! /'A; //

298

21

Persoana fara venit

1

Sănătos

0

Alocații copii

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

30/06/2005

5

92

507

21

Persoana fara venit + 2 copii minori

3

Sănătos

0

Alocații copii

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

09/08/2007

3

93

GOGOLAN FLORIAN

574

21

Beneficiar

Legea nr. 416/2001 +4 copii minori

5

Sănătos

0

Ajutor social

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

21/03/2008

1

94

ZOIADE FILOFTEIA DORINA

30476

20

Pensionar

10

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract in vigoare

5

Nu

0

09/04/1997

5

95

MUȘAT STELIANA PUȘA

30408

20

Salariat

5

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

20/09/1999

5

96

PARASCHIV STAN

1611

20

Salariat

5

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Evacuate

10

Nu

0

13/08/2001

5

97

PILICĂ NICOLAE

460

20

Persoana fara venit

1

Certificat medical

6

Neactualizare venituri

0

Notificare

10

Nu

0

02/02/2007

3

98

BIVOLARU DANIELA

597

20

Persona fara venit + 3 copii minori

4

Sănătos

0

Fara venit

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

16/07/2008

1

99

ENACHE GHEORGHE

510

19

Salariat* 1 copil minor

6

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Sentința de evacuare

10

Nu

0

23/08/2007

3

V'

-

teiyQLARp jA

592

19

Persoana fara venit + 2 copii minori

3

Sănătos

0

Fara venit

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

26/08/2008

1

101

nuSKae elisabeta VERONICA

30486

18

Beneficiar Legea nr.

416/2001 + 2 copii minori

3

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Notificare

10

Nu •

0

25/11/1998

5

102

GHEORGHE RADU

4281

18

Persoana fara venit + 1 copil minor

2

Certificat medical

6

Neactualizare venituri

0

Contract in vigoare

5

Nu

0

07/11/2005

5

103

NEAGU ELISABETA

457

18

Pensionar

10

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract in vigoare

5

Nu

0

31/01/2007

3

104

DICU NICOLETA

495

18

Persoana fara venit

5

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Sentința de evacuare

10

Nu

0

19/06/2007

3

105

STOICA ELENA

554

18

Persoana fara venit + 1 copil minor

2

Sănătos

0

Alocații copii

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

29/01/2008

1

106

STOICA AURORA

618

18

Beneficiar Legea nr.

416/2001 + 1 copil minor

2

Sănătos

0

89

10

Contract in vigoare

5

Nu

0

30/10/2008

1

107

ȘELARU CONSTANTIN

633

18

Pensionar

10

Sănătos

0

1045

2

Contrat in vigoare

5

Nu

0

20/11/2008

1

108

BARBU FLORENTINA

258

17

Persona fara venit + 1 copil minor

2

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

04/04/2005

5

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009


LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoaneAnexa Nr. 2

La Hotărârea nr:___________

------77

/p

w

’ /      ;            A     ■>\\

IĂNSU floreiMa

316

17

Persoana fara venit + 1 copil minor

2

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Notificare

10

Nu

0

22/08/2005

5

V

110

OTOFMWaCjANA

382

17

Salariat

5

Sănătos

0

953

4

Contract in

1

vigoare

5

Nu

0

09/03/2006

3

111

IONESCU MIHAELA ALEXANDRINA

1218

16

Persoane fara venit

1

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

31/03/2003

5

112

TUDORACHE ALEXANDRINA

7343

16

Persoane fara venit

1

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

12/10/2006

5

113

DRAGHICI MARIAN

4589

15

Salariat

5

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract in vigoare

5

Nu

0

28/03/2003

5

114

STOICA MARIN

377

15

Persoane fara venit

1

Certificat medical

6

Neactualizare venituri

0

Contract in vigoare

5

Nu

0

24/02/2006

3

115

NICOLAE VIOREL

482

15

Persoana fara venit

1

Certificat medical

6

Neactualizare venituri

0

Contract in vigoare

5

Nu

0

17/05/2007

3

116

MIHAI MIHAELA CRISTINA

493

15

Persoana fara venit + 1 copil minor

2

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Notificare

10

Nu

0

13/06/2007

3

117

ȚILIMPEA CONSTANȚA

526

15

Persoana fara venit

1

Certificat medical

6

Neactualizare venituri

0

Contract in vigoare

5

Nu

0

18/10/2007

3LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane


Anexa Nr. 2

La Hotărârea nr:___________

//<. nte

■</

-----------------------------------------------------------1

—-

J 7/

34

13

Persoana fara venit + 2 copii minori

3

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract in vigoare

5

Nu

0

29/04/2004

5

119

GHE&ftftâeMEXANDRU

547

13

Salariat

5

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract in vigoare

5

Nu

0

28/11/2007

3

120

IVAN ȘTEFANIA IOLANDA

520

10

Persoana fara venit + 1 copil minor

2

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract in vigoare

5

Nu

0

03/10/2007

3

121

NICA ELENA

531

9

Persoane fara venit

1

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract in vigoare

5

Nu

0

05/11/2007

3

122

AVRAM LUMINIȚA

631

8

Persoana fara venit + 1 copil minor

2

Sănătos

0

Neprezentare venituri

0

Contract in vigoare

5

Nu

0

19/11/2008

1Anexa Nr. 3

La Hotărârea nr:___________

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

Poziție/*

2009

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația locativă mp/pers

Pct.

Nr. minori aflați în întreținere

Pct.

Modalitate în care se realizează

Pct.

Situația materială venit

Pct.

Situația medicală

Pct.

Beneficiar 341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

1

GEORGiââ#^

30822

48

4,72

10

2 copii

3

indemnzatie handicap

10

264

10

certificat handicap

10

nu

0

18/12/2000

5

2

TEODOR ANTONIO

186

48

7,55

10

2 copii

3

salariati

10

282

10

certificat handicap

10

nu

0

29/11/2004

5

3

DINU STELIAN GABRIEL

415

48

5,61

10

3 copii

5

indemnizație handicap

10

110

10

certificat handicap

10

nu

0

11/09/2006

3

4

ION SAMIR

30965

46

7,5

10

1 copil

1

indemnzatie handicap

10

lipsa venit

10

certificat handicap

10

nu

0

28/08/1997

5

5

IOAN LUIZA

30454

46

7,39

10

1 copil

1

indemnizație handicap

10

135

10

certificat handicap

10

nu

0

20/06/2001

5

6

VIȘAN SANDU DANIEL

3677

46

7,89

10

3 copii

5

salariati

10

280

10

certificat medical

6

nu

0

24/09/2001

5

7

PANĂGHEORGHE

590

46

6,64

10

1 copil

1

indemnizație nevazator

10

481

10

certificat handicap

10

nu

0

25/07/2002

5

8

STAN GHEORGHIȚA

9

46

8

10

1 copil

1

Indemnizație handicap

10

397

10

certificat handicap

10

nu

0

05/03/2004

5


--7T<

fe

SSF

141

46

7,37

10

1 copil

1

salariati

10

353

10

certificat handicap

10

nu

0

21/10/2004

5

—X

10

\7^5teE?TON

446

46

7,18

10

2 copii

3

Salariu , indemnziatie handicap

10

202

10

certificat handicap

10

nu

0

05/12/2006

3

11

DINU CRISTIAN

454

46

5,71

10

2 copii

3

salariati

10

448

10

certificat handicap

10

nu

0

23/01/2007

3

12

GHIȚĂ FLORENTINA

30404

45

6,32

10

0

0

penșie

10

217

10

certificat handicap

10

nu

0

01/08/2000

5

13

CONSTANTIN MIHAELA

162

45

3,39

10

0

0

indemnizație handicap

10

217

10

certificat handicap

10

nu

0

04/11/2004

5

14

POPA NICOLAE

80

44

5,5

10

2 copii

3

salariati

10

435

10

certificat medical

6

nu

0

28/07/2004

5

15

COSTACHE MIHAI ALBERTO

604

44

6,13

10

2 copii

3

salariati

10

297

10

certificat handicap

10

nu

0

18/08/2008

1

16

DINU NICUȘOR

621

44

5,28

10

2 copii

3

indemnizație handicap

10

399

10

certificat handicap

10

nu

0

04/11/2008

1

17

COMIȘEL VALERIU

632

44

6,6

10

2 copii

3

salariati

10

501

10

certificat handicap

10

nu

0

19/11/2008

1

--------77- S-                  --------

735

44

7,2

10

2 copii

3

salariati

10

234

10

certificat handicap

10

nu

0

26/11/2008

1

//</

H

.$>) 5-n

1'^ 4T/ £-11

W

19

Gg^tjJANDOR

524

43

contract inchiriere

10

0

0

salariati

10

540

10

sanatosi

0

casa de copii

10

16/10/2007

3

20

DRINCĂ MARIANA

50

42

4,66

10

1 copil

1

salariati

10

243

10

certificat medical

6

nu

0

25/05/2004

5

21

VULPE GABRIELA

118

42

4,19

10

1 copil

1

salariati

10

5?6

10

certificat medical

6

nu

0 .

07/10/2004

5

22

OVREUȚĂ ELENA

307

41

7

10

0

0

pensie

10

315

10

certificat medical

6

nu

0

17/07/2001

5

23

FIERARU ELENA

5338

41

lipsa dovezi

0

4 copii

6

salariati

10

146

10

certificat handicap

10

nu

0

20/11/2002

5

24

NICOLAE L. MARIA

95

41

4,75

10

0

0

pensie

10

336

10

certificat medical

6

nu

0

27/08/2004

5

25

TARIDA FLORIAN

106

41

6,6

10

5

6

salariati

10

170

10

sanatosi

0

nu

0

16/09/2004

5

26

ȘANDOR CRISTINEL

565

41

lipsa spațiu

10

0

0

Indemnizație handicap

10

217

10

certificat handicap

10

nu

0

25/02/2008

1

127

40,5

6,08

10

0

0

indemnizație handicap, cantina

10

341

10

certificat handicap

10

nu

0

14/10/2004

5

1

X<

28 '

S0TCAELENA

7519

40

lipsa dovezi

0

3 copii

5

indemnizație handicap

10

77 •

10

certificat handicap

10

nu

0

29/41/2001

5

29

PAVEL CRISTINA

7657

40

7,2

10

3 copii

5

salariati

10

210

10

sanatosi

0

nu

0

30/11/2001

5

30

LEPĂDATU NICOLETA LARISA

591

40

4,53

10

2 copii

3

pensionari

10

387

10

certificat medical

6

nu

0

02/07/2008

1

31

CRISTESCU MARIA

31249

39

9,1

4

0

0

pensie

10

486

10

certificat handicap

10

nu

0

02/12/1997

5

32

RUSU MARCEL

30519

39

11,73

3

1 copil

1

Indemnizație handicap

10

111

10

certificat handicap

10

nu

0

08/12/1999

5

33

LEPĂDAT MARIOARA

30277

39

12,88

3

1 copil

1

salariati

10

461

10

certificat handicap

10

nu

0

06/06/2001

5

34

STAN MARIA (-10% ajutor social)

2237

39

10,32

4

0

0

pensie

10

523

10

certificat handicap

10

nu

0

27/08/2001

5

35

PARASCHIVESCU CAMELIA FLORENTINA

11988

39

8,1

4

0

0

indemnizație handicap

10

217

10

certificat handicap

10

nu

0

26/03/2003

5

pÂRA$c^,â|euj AIpRlAN vfk'GO

11048

39

8,09

4

0

0

indemnizație handicap

10

217

10

certificat handicap

10

nu

0

17/06/2003

5

37

kARASâ^fsCU

CAROL IULIAN

11049

39

8,1

4

0

0 •

indemnizație handicap

10

217

10

certificat, handicap

10

nu

0

17/06/2003

5

38

CONSTANTIN LENUȚA

469

39

lipsa dovezi

0

4 copii

6

indemnizație handicap

10

186

10

certificat handicap

10

nu

0

05/03/2007

3

39

LĂIȘOR GINA

ANGELICA

4480

38,7

7,57

10

5 copii

6

Cantina, alocații copii

2

63

10

certificat handicap

10

.nu

0

27/03/2003

5

40

STROESCU VIOREL

30588

38

13

3

0

0

Indemnizație handicap

10

217

10

certificat handicap

10

nu

0

09/10/2000

5

41

DINU NICOLETA

5925

38

6,42

10

2 copii

3

salariati

10

542

10

sanatosi

0

nu

0

07/09/2001

5

42

STAN ELENA

6497

38

3,2

10

2 copii

3

salariati

10

216

10

sanatosi

0

nu

0

16/11/2001

5

43

MOȚOI MAGDALENA

978

38

4,8

10

2 copii

3

salariati

10

323

10

sanatosi

0

nu

0

17/10/2002

5

44

PÎRVAN IOLANDA

208689

38

2,2

10

2 copii

3

salariati

10

269

10

sanatosi

0

nu

0

15/10/2003

5

ij7 \

<'»           o~

^MEtM^Mena

28

38

lipsa dovezi

0

2 copii

3

salariati

10

520

10

certificat handicap

10

nu

0

06/04/2004

5

46

BĂLAN CRISTINA SIMONA

67

38

• 9

4

2 copii

3

salariati

10

215

10

certificat medical

6

nu *

0

23/06/2004

5

47

GHIȚĂ ȘTEFAN

361098

38

3,79

10

2 copii

3

salariati

10

275

10

sanatosi

0

nu

0

24/01/2005

5

48

NIȚĂ IONELIA

9431

38

camera UZUC

10

3 copii

5

salariu

10

201

10

sanatosi

0

nu

0

19/10/2006

3

49

PETRE MIORICA

30517

37

lipsa spațiu

10

0

0

pensionari

10

604

6

certificat medical

6

nu

0

11/12/1998

5

50

LEPĂDATU FLORICA

31080

36

5,7

10

1 copil

1

salariati

10

598

10

sanatosi

0

nu

0

21/08/1997

5

51

STOICA OFELIA

31086

36

7,7

10

1 copil

1

salariati

10

298

10

sanatosi

0

nu

0

29/08/1997

5

52

GHEORGHE RĂZVAN ANTON

31225

36

lipsa dovezi

0

1 copil

1

pensie

10

72

10

certificat handicap

10

nu

0

17/11/1997

5

53

RĂDUCU ILIE CIPRIAN

30386

36

lipsa dovezi

0

1 copil

1

indemnizație handicap

10

381

10

certificat handicap

10

nu

0

25/05/2001

5

w

r?——-:1»    ----

-tRĂNDAI^/

___

3752

36

2,54

10

1

1

salariati

10

213

10

sanatosi

0

nu

0

14/03/2002

5

55

NAGHI FLORIN

1541

36

9,69

4

1 copil

1

salariati

10

115

10

certificat medical

6

nu

0

15/08/2002

5

56

GHEORGHE CORNELIA

89

36

6,76

10

1 copil

1

PF

10

362

10

sanatosi

0

nu

0

16/08/2004

5

57

ȘTEFAN MIRABELA

134

36

5,4

10

1 copil

1

salariati

10

290

10

sanatosi

0

nu

0

18/10/2004

5

58

LUNCĂ CRISTINA

437

36

camera UZUC

10

2 copii

3

salariati

10

200

10

sanatosi

0

nu

0

31/10/2006

3

59

DRĂGHICI GEORGETA VALENTINA

530

36

6,64

10

2 copii

3

Pensii, alocații

10

248

10

sanatosi

0

nu

0

31/10/2007

3

60

MILITARU NELU

30281

35,1

8,68

4

0

0

indemnizație handicap, cantina

10

217

10

certificat handicap

10

nu

0

18/04/2001

5

61

DINU SOMERDA

30981

35

3,75

10

0

0

salariati

10

251

10

sanatosi

0

nu

0

31/07/1997

5

62

CONSTANTINESCU VASILICA

197022

35

7,48

10

0

0

pensii

10

366

10

sanatosi

0

nu

0

10/09/2003

5


Anexa Nr. 3

La Hotărârea nr:___________

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

jhzz Xo'

J • u V.

■                 .... r         •-A

MO6a 0?  "

\                        / ’T' *• f i

i                       .—•••• * /•

247964

35

contract închiriere

10

0

0

pensie

10

482

10

sanatosi

0

nu

0

09/02/2004

5

vc

64

*

BEȚWLILIANA

14

35

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

369

10

certificat handicap

10

nu

0

18/03/2004

5

65

VLAD CONSTANTIN

43

35

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

836

4

certificat medical

6

revoluționar

10

17/05/2004

5

66

MARIN MARIA

60

35

10,24

4

0

0

pensie

10

263

10

certificat medical

6

nu

0

17/06/2004

5

67

MIHAI TUDOR

91

35

3,65

10

0

0

salariati

10

468

10

sanatosi

0

nu

0

17/08/2004

5

68

TĂNASE EFTIMIE

79

35

lipsa dovezi

0

0

0

Pensie

10

549

10

certificat handicap

10

nu

0

22/08/2004

5

69

COJANU MARIA

102

35

10,98

4

0

0

pensie

10

323

10

certificat medical

6

nu

0

13/09/2004

5

70

CIOANCĂ CORI NA MAGDALENA

129

35

lipsa dovezi

0

0

0

indemnizație handicap

10

217

10

certificat handicap

10

nu

0

15/10/2004

5

71

DRAGOMIR MATILDA

188

35

1 camera

10

0

0

salariat!

10

581

10

sanatosi

0

nu

0

29/11/2004

5Anexa Nr. 3

La Hotărârea nr:___________

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

A

V

jriTBMAAlA^l 1

253

35

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

522

10

certificat handicap

10

nu

0

25/03/2005

5

73

Ptavit

ALEXANDRINA

292

35

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

460

10

certificat handicap

10

nu

0

15/06/2005

5

74

VĂDUVA ELENA

304

35

lipsa dovezi

0

0

0

indemnizație handicap

10

271

10

certificat handicap

10

nu

0

13/07/2005

5

75

GAIDOȘ TIBERIU ADRIAN

370

35

16,56

2

0

0

pensie

10

229

10

certificat handicap

10

nu

0

23/01/2006

3

76

VASILESCU DUMITRU

593

35

8,5

4

0

0

pensie

10

333

10

certificat handicap

10

nu

0

09/07/2008

1

77

BĂRBUCEANU MONICA

617

35

13,2

3

1 copil

1

indemnizație handicap

10

125

10

certificat handicap

10

nu

0

30/10/2008

1

78

ENE MARIA

187853

34

lipsa dovezi

0

2 copii

3

PF

10

296

10

Certificat medical

6

nu

0

08/08/2003

5

79

DRĂGULIN FLORICA

81

34

lipsa dovezi

0

2 copii

3

pensie

10

130

10

certificat medical

6

nu

0

03/08/2004

5

80

OPREA VASILICA

379

34

lipsa dovezi

0

1 copil

1

indemnizație handicap

10

281

10

certificat handicap

10

nu

0

06/03/2006

3


Anexa Nr. 3

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009

La Hotărârea nr:___________

pentru locuințele sociale

81 1

tsĂ^G£ANțJ     k

țDR^M ’' -A

oy:.....<

420

34

6

10

1 copii

1

salariati

10

410

10

sanatosi

0

nu

0

10/09/2006

3

82

428

34

lipsa spațiu

10

1 copil

1

salariati

10

453

10

sanatosi

0

nu

0

18/10/2006

3

83

ICONIȚĂ ELENA CECILIA

449

34

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

295

10

certificat handicap

10

nu

0

27/12/2006

3

84

SANDU MARIAN

522

34

20,56

1

0

0

indemnizație handicap

10

257

10

certificat handicap

10

nu .

0

08/10/2007

3

85

OANĂ GHEORGHE

600

34

6,67

10

2 copii

3

salariati

10

145

10

sanatosi

0

nu

0

31/07/2008

1

86

BOARCĂȘ ANA

594

34

lipsa dovezi

0

2 copii

3

indemnizații handicap

10

120,7

10

certificat handicap

10

nu

0

21/08/2008

1

87

LUPESCU GETTA

149

33,3

unitatea medico sanitara Boldești

10

0

0

pensie, cantina

10

772

6

certificat medical

6

nu

0

26/10/2004

5

88

ȘTIRBESCU

GENOVI        (-

10% ajutor social)

465

33,3

8,25

4

0

0

Indemnizație handicap, cantina

10

217

10

certificat handicap

10

nu

0

09/02/2007

3

89

DONCILĂ LILIANA

30730

33

5,34

10

0

0

fara venituri

2

fara venit

10

certificat medical

6

nu

0

30/05/1997

5

Anexa Nr. 3La Hotărârea nr:

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

90 H

Y

simian va® le Hi

396

33

lipsa dovezi

0

0

0

Indemnizație handicap

10

217

10

certificat handicap

10

nu

0

30/05/2006

3

91

JEAN

398

33

lipsa dovezi

0

0

0

indemnizație handicap

10

216

10

certificat handicap

10

nu

0

06/06/2006

3

92

NUȚU CRISTIAN

403

33

3,43

10

0

0

salariati

10

456

10

sanatosi

0

nu

0

05/07/2006

3

93

PRICĂ ANA

430

33

3,6

10

0

0

salariati

10

374

10

sanatosi

0

nu

0

19/10/2006

3

94

SIMION IOANA

485

33

3,75

10

0

0

salariati

10

511

10

sanatosi

0

nu

0

31/05/2007

3

95

TEODORESCU ADRIAN

509

33

lipsa dovezi

0

0

0

Indemnizație handicap

10

217

10

certificat handicap

10

nu

0

14/08/2007

3

96

VASILE CAMELIA

624

33

lipsa dovezi

0

4 copii

6

salariati

10

72

10

certificat medical

6

nu

0

07/11/2008

1

97

ZAMFIR ADINA VALENTINA     (-

10% ajutor social)

49

32,4

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

557

10

certificat handicap

10

nu

0

24/05/2004

5

98

ZAMFIR MARIA

30801

32

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

231

10

certificat medical

6

nu

0

11/12/2000

5Anexa Nr. 3

La Hotărârea nr:___________

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

99//^

C

RETREta^lâu

IULIAN A ' î-p

> ./

225

32

9,2

4

2 copii

3

salariati

10

316

10

sanatosi

0

nu

0

16/02/2005

5

100

n^jlăMria

559

32

19,2

1

0

0

indemnzatie handicap

10

273

10

certificat handicap

10

nu

0

15/02/2008

1

101

DĂIȚOIU MIHAI

577

32

3,/28

10

1 copil

1

salariati

10

480

10

sanatosi

0

nu

0

09/04/2008

1

102

ȘERBAN ELENA

621

32

1 camera

10

1 copil

1

salariati

10

472

10

sanatosi

0

nu

0

11/10/2008

1

103

PREDESCU ELVIS FLORIN

639

32

3,23

10

1 copil

1

salariati

10

290

10

sanatosi

0

nu

0

12/12/2008

1

104

MĂCINIC ADRIAN

31068

31,5

lipsa dovezi

0

0

0

indemnzatie handicap

10

217

10

certificat handicap

10

nu

0

25/07/1997

5

105

PACEA LAURA

946

31,5

lipsa dovezi

0

0

0

salariati, cantina

10

271

10

certificat handicap

10

nu

0

05/08/2002

5

106

MORARU DANIEL

317

31,5

lipsa dovezi

0

0

0

pensie, cantina

10

272

10

certificat handicap

10

nu

0

24/08/2005

5

107

GEORGESCU ELENA

30801

31

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

536

10

certificat medical

6

nu

0

13/06/1997

5La Hotărârea nr:

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

1

J

WA—

EUWRb siqOlae '......~ ~ . / 1;

/•'

30471

31

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

425

10

certificat invaliditate

6

nu

0

28/08/2000

5

109

C

MANOLACHE ȘTEFANA

3756

31

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

510

10

certificat medical

6

nu

0

14/10/2002

5

110

NICULAE VIORICA

4837

31

9,94

4

0

0

tara venituri

2

fara venit

10

certificat handicap

10

nu

0

06/11/2002

5

111

RĂDUȚĂ BOGDAN

209541

31

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

423

10

certificat medical

6

nu

0

20/10/2003

5

112

SCURTU CAMELIA NICOLETA

86

31

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

327

10

certificat medical

6

nu

0

09/08/2004

5

113

MAXIM ANA

165

31

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

322

10

certificat medical

10

nu

0

05/11/2004

5

114

BONDARENCO SERGIU

180

31

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

279

10

certificat medical

6

nu

0

21/12/2004

5

115

GHEORGHE PETRE

238

31

10

4

0

0

pensie

10

601

6

certificat medical

6

nu

0

03/03/2005

5

116

FURTUNĂ VASILE

326

31

6

10

0

0

salariati

10

789

6

sanatosi

0

nu

0

19/09/2005

5Anexa Nr. 3

La Hotărârea nr:___________

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

7^7

7-^ dONSTA^JW jELt'NĂ ȘaMiA

:--y'

347

31

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

660

6

certificat handicap

10

nu

0

21/11/2005

5

v--

V

118

> ■____X //

jȘjgfe^ANA

NÎĂR1A

607

31

5,43

10

0

0

salariati

10

220

10

sanatosi

0

nu

0

20/08/2008

1

119

GRIGORESCU ANDRONACHE

563

31

lipsa dovezi

0

0

0

indemnzatie handicap

10

217

10

certificat handicap

10

nu

0

21/08/2008

1

120

RĂDUCAN AURORA

,459

31

lipsa dovezi

0

0

,0

indemnzatie handicap

10

217

10

certificat handicap

10

nu

0

27/10/2008

1

121

RADU ALEXANDRU

636

31

lipsa dovezi

0

0

0

indemnzatie handicap

10

217

10

certificat handicap

10

nu

0

26/11/2008

1

122

GHIOMPIRICA FLORENTIN

31236

30

3,56

10

2 copii

3

fara venituri

2

fara venit

10

sanatosi

0

nu

0

20/11/1997

5

123

AVRAM VIOREL

484

30

10,6

4

1 copil

1

salariati

10

547

10

sanatosi

0

nu

0

24/07/2002

5

124

GHEORGHE BOBI

8330

30

6,73

10

2 copii

3

fara venituri

2

150

10

sanatosi

0

nu

0

15/05/2003

5

125

BICLINERU LĂCRĂMIOARA

88

30

10,06

4

1 copil

1

șomeri

10

418

10

sanatosi

0

nu

0

13/08/2004

5La Hotărârea nr:

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

^HĂILE^CQ-

CONSWW

197

30

lipsa dovezi

0

3 copii

5

salariati

10

257

10

sanatosi

0

nu

0

09/09/2004

5

127

C_2-^

VASILE VASILICA

436

30

camera UZUC

10

3 copii

5

Alocație pt copii

2

288

10

sanatosi

0

nu

0

31/10/2006

3

128

GOGA ANA MARIA

441

30

21

1

0

0

pensie

10

677

6

certificat handicap

10

nu

0

24/11/2006

3

129

FRÂNCU MARIA

528

30

24

1

0

0

salariati

10

561

10

certificat medical

6

nu,

0

24/10/2007

3

130

TRANDAFIR CONSTANTA (-10% ajutor social)

30300

29,7

3,62

10

0

0

Ajutor social

2

96,53

10

Certificat medical

6

nu

0

22/07/1999

5

131

BAICU GABRIELA

321

29,7

5,9

10

6 copii

6

Alocație pt copii, cantina

2

28

10

sanatosi

0

nu

0

29/08/2005

5

132

LĂZĂRESCU ANDREEA CLEMENȚA

479

29,7

lipsa dovezi

0

0

0

Indemnizație handicap, cantina

10

217

10

certificat handicap

10

nu

0

07/05/2007

3

133

STATE MARIA

684

29

10,75

4

0

0

salariati

10

550

10

sanatosi

0

nu

0

26/07/2001

5

134

BOLOZAN VIOLETA RAMONA

203

29

9,46

4

0

0

salariati

10

587

10

sanatosi

0

nu

0

17/12/2004

5


LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

La Hotărârea nr:___________

135//*

F

jMdUȚ ANbRm ^(^RfAN'-C 'O

276

29

8,5

4

0

0

salariati

10

441

10

sanatosi

0

nu

0

06/05/2005

5

V

136 '

442

29

lipsa dovezi

0

0

0

indemnizație handicap

10

602

6

certificat handicap

10

nu

0

27/10/2006

3

137

PARASCHIV GHERGHINA

444

29

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

311

10

certificat medical

6

nu

0

30/11/2006

3

138

ZAHARIA GEORGETA

490

29

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

339

10

certificat medical

6

nu

0

11/06/2007

3

139

JERCĂLĂU DUMITRU

637

29

lipsa spațiu

10

0

0

fara venituri

2

fara venit

10

certificat medical

6

nu

0

27/11/2008

1

140

STAN CLAUDIA (-10% ajutor social)

255

28,8

o pătrime din imobil

10

3 copii

5

ajutor social, alocații copii

2

95,65

10

sanatosi

0

nu

0

01/04/2005

3

141

ILIE GEORGIANA

30524

28

3,02

10

1 copil

1

Alocație pt copii

2

27

10

sanatosi

0

nu

0

11/10/2000

5

142

DOBRE MIHAIL

30067

28

7,2

10

1 copil

1

fara venituri

2

fara venit

10

sanatosi

0

nu

0

23/01/2001

5

143

DINU GEORGETA

201454

28

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

625

6

certificat medical

6

nu

0

18/04/2001

5


Anexa Nr.:

La Hotărârea nr:___________

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

//

144*

208690

28

lipsa dovezi

0

2 copii

3

salariati

10

302

10

sanatosi

0

nu

0

15/10/2003

5

X

145

pIoD^ru LIVIU CĂTĂLIN

123

28

lipsa dovezi

0

2 copii

3

salariati

10

348

10

sanatosi

0

nu

0

08/10/2004

5

146

DUMITRACHE RALUCA

202

28

17,46

2

1 copil

1

șomeri

10

290

10

sanatosi

0

nu

0

14/12/2004

5

147

PĂDURE CONSTANTIN

300

.28

lipsa dovezi

0

2 copii

3

salpriati

10

258

10

sanatosi

0

nu

0

05/07/2005

5

148

LARION IRINA

408

28

12,8

4

1 copil

1

salariati

10

564

10

sanatosi

0

nu

0

01/08/2006

3

149

NECULA DUMITRU

506

28

13,11

3

0

0

pensionari

10

610

6

certificat medical

6

nu

0

05/08/2007

3

150

MATEI ANTOANETA GEORGIANA

512

28

camera NICHITA

10

2 copii

3

Alocație pt copii

2

71

10

sanatosi

0

nu

0

31/08/2007

3

151

MOISE EMILIA

515

28

4,45

10

2 copii

3

alocații

2

80

10

sanatosi

0

nu

0

05/09/2007

3

152

MIHA) MARIA

68

27,9

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

278

10

certificat medical

6

nu

0

28/06/2004

5LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

â

U \

-

ȚEODORWRkN (^10% ajutor soaial)

I < '/i

30658

27

3,43

10

2 copii

3

Ajutor social

2

77

10

sanatosi

0

nu

0

20/05/1997

5

154

■ ''

31024

27

4,23

10

0

0

fara venituri

2

fara venit

10

sanatosi

0

nu

0

14/08/1997

5

155

STĂNESCU FLORICA

30566

27

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

620

6

certificat medical

6

nu

0

02/10/2000

5

156

OPROIU DUMITRU CĂTĂLIN

11

27

14

, 2

0

0

salariati

10

1Ș2

10

sanatosi

0

nu

0 ,

09/03/2004

5

157

VASILE RAMONA (-10% ajutor social)

47

27

7,92

10

2 copii

3

ajutor social

2

48

10

sanatosi

0

nu

0

21/05/2004

5

158

RĂDUCANU MARIUS (-10% ajutor social)

172

27

locuiesc 7 persoane in 3 camere

10

2 copil

3

ajutor social

2

73

10

sanatosi

0

nu

0

15/11/2004

5

159

VASILE NICOLETA

552

27

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

465

10

certificat medical

6

nu

0

10/01/2008

1

160

MIELU MIEA

582

27

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

248

10

certificat medical

6

nu

0

13/05/2008

1

161

STÂNCI U ROBERTIN SORIN

4397

26

8,08

4

1 copil

1

salariati

10

781

6

sanatosi

0

nu

0

20/10/2001

5Anexa Nr. 3

La Hotărârea nr:___________

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

• n-c —r

\ \ V—*

Io-

- ^//7/

DINU UjtâWTA

122

26

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

418

10

sanatosi

0

nu

0

07/10/2004

5

163

ENOAE MARIA

291

26

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

109

10

sanatosi

0

nu

0

03/06/2005

5

164

CREȚU CRISTINA

311

26

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

555

10

sanatosi

0

nu

0

05/08/2005

5

165

NEACȘU ELENA

.363

26

9,72

4

1 copil

1

salariati

10

641

6

sanatpsi

0

nu

0

20/12/2005

5

166

OLARU CIPRIAN ALIN

568

26

7,55

10

2 copii

3

alocații

2

208

10

sanatosi

0

nu

0

03/03/2008

1

167

NICULESCU CORINA

572

26

4,46

10

2 copii

3

alocații

2

42

10

sanatosi

0

nu

0

17/03/2008

1

168

PILICĂ ADELINA

585

26

3,2

10

2 copii

3

alocații

2

60

10

sanatosi

0

nu

0

03/06/2008

1

169

MATINCA FLORICA

394

25,2

3,96

10

2 copii

3

Alocații copii, cantina

2

65

10

sanatosi

0

nu

0

12/05/2006

3

170

OPREA CĂTĂLINA

30961

25

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

537

10

sanatosi

0

nu

0

27/07/1997

5

1LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

171 II

Ik

x       x* A

SurSlÎTRU mircWJ

** l 1                           i

31241

25

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

270

10

sanatosi

0

nu

0

21/11/1997

5

172

.....

SAfrtvAsferc-A

30411

25

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

358

10

sanatosi

0

nu

0

22/09/1999

5

173

POPA SILVIU NICOLAE

5586

25

11,14

3

1 copil

1

salariati

10

678

6

sanatosi

0

nu

0

27/11/2002

5

1/4

BĂNULESCU IOAN

9828

25

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

1.0

544

10

sanatosi

0

nu ,

0

20/05/2003

5

175

IAMANDACHE ION

2651

25

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

430

10

sanatosi

0

nu

0

25/08/2003

5

176

BACIU CONSTANTIN

24

25

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

400

10

sanatosi

0

nu

0

01/04/2004

5

177

MAHU AURA ANA

109

25

lipsa dovezi

0

0

0

salariu

10

523

10

sanatosi

0

nu

0

11/09/2004

5

178

ION GEORGIAN

7463

25

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

585

10

sanatosi

0

nu

0

13/10/2004

5

179

SCARLAT ALEXANDRU CONSTANTIN

235

25

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

583

10

sanatosi

0

nu

0

01/03/2005

5


Anexa Nr. 3La Hotărârea nr:

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

_

ALEXANDRU

Lj----

277

25

8,5

4

0

0

salariati

10

700

6

sanatosi

0

nu

0

05/05/2005

5

181

289

25

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

521

10

sanatosi

0

nu

0

03/06/2005

5

182

BOCAN FLORICA IOANA

413

24

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

424

10

sanatosi

0

nu

0

24/08/2006

3

183

FOFIRCÂ M/XRIA

439

24

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

325

10

sanatosi

0

nu

0

13/10/^006

3

184

CHIȚU ION

432

24

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

382

10

sanatosi

0

nu

0

23/10/2006

3

185

VASILE NADIA

548

24

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

159

10

sanatosi

0

nu

0

29/10/2007

3

186

CRĂCIUN ALINA MATILDA

538

24

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salarii

10

439

10

sanatosi

0

nu

0

19/11/2007

3

187

ENE MIOARA

567

24

15,4

2

1 copil

1

salariati

10

205

10

sanatosi

0

nu

0

28/02/2008

1

188

ANGHEL ELENA MIHAELA

626

24

lipsa dovezi

0

2 copii

3

salariati

10

175

10

sanatosi

0

nu

0

12/11/2008

1Anexa Nr. 3

La Hotărârea nr:___________

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

1jȘ9

dahaiMhb ȘEOfejE^-l (-10% ajytȘL^ocial)

504

23,4

3,86

10

1 copil

1

ajutor social

2

88

10

sanatosi

0

nu

0

10/07/2007

3

190

CAROLEA SILVIA

31089

23

lipsa dovezi

0

4 copii

6

alocații

2

37

10

sanatosi

0

nu

0

01/09/1997

5

191

TĂNASE SEVERICA

30818

23

11,04

3

1 copil

1

salariati

10

983

4

sanatosi

0

nu

0

19/06/2004

5

192

DOBRIN PANTELIMON

245

. 23

lipsa dovezi

0

4 copii

6

Alocație pt Copii

2

36

10

sanatosi

o.

nu

0

09/03/2005

5

193

DUMITRESCU MIRELA

297

23

lipsa dovezi

0

4 copii

6

Alocație pt copii

2

110

10

sanatosi

0

nu

0

22/06/2005

5

194

SANDU ELENA

381

23

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

403

10

sanatosi

0

nu

0

08/03/2006

3

195

OLARU ELENA

407

23

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

423

10

sanatosi

0

nu

0

31/07/2006

3

196

PASCU VASILE

438

23

lipsa dovezi

0

0

0

pensionari

10

507

10

sanatosi

0

nu

0

10/11/2006

3

197

BĂLAN DIDINA

448

23

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

151

10

sanatosi

0

nu

0

21/12/2006

3Anexa Nr. 3

La Hotărârea nr:___________

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

---7^

GmEORGHE H

484

23

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

493

10

sanatosi

0

nu

0

22/05/2007

3

199

p^9nW^elia

511

23

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

247

10

sanatosi

0

nu

0

28/08/2007

3

200

CHIRIAC AUREL

516

23

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

455

10

sanatosi

0

nu

0

05/09/2007

3

201

OAhJCEA VASILICA

541

23

lipsa dovezi

.0

0

0

salariati

10

1545

10

sanatosi

0

nu

0 j

21/11/2007

3

202

BUCUR VERONICA

578

23

lipsa dovezi

0

0

0

indemnizație handicap

10

1068

2

certificat handicap

10

nu

0

11/04/2008

1

203

VLAD ADINA MIHAELA

628

23

lipsa dovezi

0

0

0

fara venituri

2

108

10

certificat handicap

10

nu

0

17/11/2008

1

204

POPA DUMITRU

315

22,5

lipsa dovezi

0

0

0

pensie, cantina

10

263

10

sanatosi

0

nu

0

18/08/2005

5

205

RĂDUCANU VASILE

167

22

lipsa dovezi

0

3 copii

5

fara venituri

2

fara venit

10

sanatosi

0

nu

0

08/11/2004

5

206

IOANA MANUELA ȘTEFANIA

249

22

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

630

6

sanatosi

0

nu

0

16/03/2005

5


Anexa Nr. 3

20?

fi

7

s

343

22

13,67

3

0

0

salariati

10

870

4

sanatosi

0

nu

0

07/11/2005

5

PI M c

=H3ȘWQIW StoÂLiN '> i

208

_______

P^ELd^EDANA

499

22

lipsa dovezi

0

1 copil

1

alocații

2

40

10

certificat medical

6

nu

0

25/05/2007

3

209

NICA LOREDANA

536

22

8,34

4

2 copii

3

lipsa dovezi

2

fara venit

10

sanatosi

0

nu

0

16/11/2007

3

210

BACĂ PETRA

,553

22

lipsa dovezi

0

2 copii

3

fara venituri

2

100

10

certificat medical

6

nu

0

23/01/2008

1

211

ILIE ELENA LUIZA

576

22

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

514

10

sanatosi

0

nu

0

26/03/2008

1

212

HARAIDON MIRUNA

581

22

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

343

10

sanatosi

0

nu

0

08/05/2008

1

213

NICOLAE FILOFTEIA

599

22

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

316

10

sanatosi

0

nu

0

25/07/2008

1

214

FARCAȘ IULIANA

623

22

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

390

10

sanatosi

0

nu

0

06/11/2008

1

215

PRIMĂVĂRUȘ MARIA MAGDALENA

629

22

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

426

10

sanatosi

0

nu

0

17/11/2008

1

X

C

630

22

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

10

250

10

sanatosi

0

nu

0

18/11/2008

1

217

STOICA NICOLAE (-10% ajutor social)

30694

21,6

lipsa dovezi

0

1 copil

1

Ajutor social

2

103

10

certificat medical

6

nu

0

08/11/2000

5

218

JIU MARGARETA

72

21

lipsa dovezi

0

0

0

pensionari

10

602

6

sanatosi

0

nu

0

13/07/2004

5

219

POPESCU CORNELIA

30025

21

lipsa dovezi

0

0

0

pensionari

1.0

650

6

sanatosi

0

nu .

0

10/01/2005

5

220

LUPU ILINCA

571

21

lipsa dovezi

0

0

0

pensionari

10

203

10

sanatosi

0

nu

0

13/03/2008

1

221

BĂCANU IONEL

602

21

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

350

10

sanatosi

0

nu

0

06/08/2008

1

222

ISTRATE HARALAMBIE

595

21

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

495

10

sanatosi

0

nu

0

18/08/2008

1

223

IONESCU ELENA

611

21

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

414

10

sanatosi

0

nu

0

01/09/2008

1

224

STAN FLOREA

615

21

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

463

10

sanatosi

0

nu

0

24/10/2008

1

r țw

Ștefan •-/ ^Îeor6hE /

,/zrpp-r'O

619

21

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

340

10

sanatosi

0

nu

0

30/10/2008

1

226

NEGULESCU EUGENIA

9348

21

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

375

10

sanatosi

0

nu

0

24/11/2008

1

227

DINU CLAUDIU BOGDAN

641

21

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

540

10

sanatosi

0

nu

0

29/12/2008

1

228

ILIE MARIANA (-10% ajutor social)

30958

20

lipsa dovezi

0

2 popii

3

Alocație pt copii

2

127

1Q

sanatosi

0

nu

0

23/07/19,97

5

229

ANTON PAULA

30104

20

lipsa dovezi

0

2 copii

3

Alocație pt copii

2

40

10

sanatosi

0

nu

0

13/03/2000

5

230

HANCU TUDORA

30736

20

lipsa dovezi

0

2 copii

3

Alocație pt copii

2

35

10

sanatosi

0

nu

0

15/11/2000

5

231

MĂZĂRACHE ROZA

2367

20

13,51

3

0

0

fara venituri

2

fara venit

10

sanatosi

0

nu

0

04/09/2001

5

232

FLOREA MĂDALINA

179111

20

lipsa dovezi

0

2 copii

3

Alocație pt copii

2

48

10

sanatosi

0

nu

0

09/07/2003

5

233

KITTELT MIHAELA GABRIELA

589

20

lipsa dovezi

0

1 copil

1

Alocație pt copii

2

39

10

certificat medical

6

nu

0

25/06/2008

1

—// v

Zi u vo

feOREA QRfcĂNDO

Ș^FAN-

1177

19

17,33

2

0

0

salariati

10

1300

2

sanatosi

0

nu

0

03/02/2003

5

\c

235

MELINTE CRISTINA

196856

19

24,45

1

1 copil

1

fara venituri

2

fara venit

10

sanatosi

0

nu

0

06/08/2003

5

236

CONSTANTINESCU PETRE RADU

369

19

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

772

6

sanatosi

0

nu

0

20/01/2006

3

237

TUDOSĂ CARMEN

387

, 19

13,7

3

1 copil

1

Alocație pt Copii

2

40

10

sanatosi

o.

nu

0

31/03/2006

3

238

BĂRȚOIU ADRIAN DANIEL

425

19

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

672

6

sanatosi

0

nu

0

16/10/2006

3

239

IVAN GHEORGHE DANIEL

467

19

10,51

4

0

0

salariati

10

1156

2

sanatosi

0

nu

0

26/02/2007

3

240

PARASCHIVESCU OCTAVIAN VIOREL

474

19

9,1

4

0

0

fara venituri

2

fara venit

0

sanatosi

0

nu

0

16/04/2007

3

241

NICOLESCU VALERICA

-10% ajutor social)

470

18,9

lipsa dovezi

0

4 copii

6

ajutor social

2

255

10

sanatosi

0

nu

0

20/03/2007

3

242

GHENELOIU PETRONELA

137

18

lipsa dovezi

0

1 copil

1

fara venituri

2

fara venit

10

sanatosi

0

nu

0

19/10/2004

5


Anexa Nr. 3

La Hotărârea nr:__________

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

A

FiZ

V \

231

18

lipsa dovezi

0

1 copil

1

fara venituri

2

fara venit

10

sanatosi

0

nu

0

25/02/2005

5

A

244

^bdg^RIOARA

65

17'

lipsa dovezi

0

0

0

fara venituri

2

fara venit

10

sanatosi

0

■ nu

0

22/06/2004

5

245

LUPU ROXANA

115

17

lipsa dovezi

0

0

0

fara venituri

2

fara venit

10

sanatosi

0

nu

0

04/10/2004

5

246

MĂRCULESCU LENUȚA

264

17

lipsa dovezi'

0

0

0

fara venituri

2

fafa venit

10

sanatosi

0

nu

P

12/04/2005

5

247

SANDULESCU MIRCEA

401

17

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

943

4

sanatosi

0

nu

0

22/06/2006

3

248

NIȚOIU FLOREA

573

17

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

637

6

sanatosi

0

nu

0

20/03/2008

1

249

DAN GAFTONA

614

17

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

666

6

sanatosi

0

nu

0

20/10/2008

1

250

SIMION LORIN

620

17

lipsa dovezi

0

0

0

salariu

10

741

6

salariat

0

nu

0

03/11/2008

1

251

MARIN MIHAI DAN

395

16

19,58

1

0

0

PF

10

1058

2

sanatosi

0

nu

0

25/06/2006

3Anexa Nr. 3

La Hotărârea nr:___________

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

616

16

lipsa dovezi

0

2 copii

3

fara venituri

2

fara venit

10

sanatosi

0

nu

0

29/10/2008

1

r.

D^OUANA \ MA$A      j? Ș

253

MbSStA

631

16

lipsa dovezi

0

2 copii

3

Alocație pt copii

2

80

10

sanatosi

0

nu

0

19/11/2008

1

254

PETRE VIRGINIA

30151

15,3

lipsa dovezi

0

0

0

ajutor social

2

95

10

sanatosi

0

nu

0

16/02/2001

5

255

MĂNICĂ NICULINA (-10% ajutor social) '

22

15,3

lipsa dovezi

0

0

0

ajutor social

2

95

10

saqatosi

0

nu

0

23/03/2004

5

256

RADU ADRIAN COSMIN

380

15

lipsa dovezi

0

0

0

fara venituri

2

fara venit

10

sanatosi

0

nu

0

06/03/2006

3

257

RĂDUCANU

FLORINA        (-

10% ajutor social)

625

14,4

lipsa dovezi

0

2 copii

3

ajutor social + alocații copii

2

104

10

sanatosi

0

nu

0

10/11/2008

1

258

ICONIȚĂ GRAȚIELA

566

14

lipsa dovezi

0

1 copil

1

fara venituri

2

fara venit

10

sanantosi

0

nu

0

25/02/2008

1

259

GHEORGHE

VALERIA        (-

10% ajutor social)

30416

13,05

lipsa dovezi

0

4 copii

6

alte venituri

2

58

10

certificat medical

6

nu

0

04/08/2000

5

260

AVRAM ALINA

584

13

lipsa dovezi

0

0

0

fara venituri

2

fara venit

10

sanatosi

0

nu

0

03/06/2008

1Anexa Nr. 3

La Hotărârea nr:___________

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2009 pentru locuințele sociale

-F

26

V

_

£)A>V(FD LOA . £'//

598

13

lipsa dovezi

0

0

0

fara venituri

2

fara venit

10

sanatosi

0

nu

0

21/08/2008

1

262

MATeBsCU

MIOARA

622

13

lipsa dovezi

0

0

0

fara venituri

2

fara venit

10

sanatosi

0

nu

0

16/11/2008

1

263

GHEORGHE ALBERTO

453

11,5

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

10

501

10

sanatosi

0

nu

0

23/01/2007

3


' ''

p,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei de prioritate pentru locuințele sociale

și a constatat: