Hotărârea nr. 194/2009

Hotãrârea nr. 194 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nefavorabil pentru intocmire PUZ in scopul modificarii indicatorilor urbanistici in zona str. Tazlau nr. 6 A din Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 194

Privind aprobarea Avizului Prealabil De Oportunitate Nefavorabil pentru intocmire PUZ in scopul modificării indicatorilor urbanistici in zona str.Tazlau nr.6A din Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius, Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare Avizul Prealabil de Oportunitate Nefavorabil pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal in scopul modificării indicatorilor urbanistici in zona str.Tazlau nr.6A din Ploiești.

Solicitarea unui Aviz Prealabil de Oportunitate in scopul modificării indicatorilor urbanistici in zona str.Tazlau nr.6A din Ploiești a fost făcută de SC EDU MOB INVEST SRL

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Avizul Prealabil de Oportunitate Nefavorabil nr. 9 din 11.05.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești,

ART.2 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.3 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

/ z

Privind aprobarea Avizului Prealabil De Oportunitate Nefavorabil' pentru întocmire PUZ in scopul modificării indicatorilor urbanistici in zona str.Tazlau nr.6A din Ploiești

Beneficiar : SC Edu Mob Invest SRL

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006, a Ordonanței de Guvern nr.27/2008, și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, beneficiarul a solicitat modificarea prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona str.Tazlau nr.6A din Ploiești in scopul construirii unui imobil de locuințe colective cu regim de inaltime S+P+6-8E retras.

Având in vedere ca zona respectiva, conform PUG, este zona de locuințe cu regim de inaltime maxima admisa P, P+l-2, in conformitate cu prevederile art. 32 din Ordonanța de Guvern nr.27/2008, beneficiarul poate elabora un plan urbanistic zonal numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate intocmit de către structura specializata condusa de arhitectul-sef si aprobat de către consiliul local.

Prin acest aviz prealabil de oportunitate s-au stabilit:

  • 1.    teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;

  • 2.     categoria/categoriile functionala/functionale a/ale dezvoltării si eventualele servituti;

  • 3.    reglementari obligatorii sau dotări de interes public necesare;

Conform prevederilor art.47-(6) din OG nr.27/2008 se interzice propunerea planurilor urbanistice zonale cu scop declarat de promovare a unui anumit proiect de investiții.

Planurile urbanistice zonale reglementează condițiile de amplasare a investițiilor, indiferent de natura lor sau de beneficiar si stabilesc reglementari noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei.

A

In ședința din data de 11.05.2009 a Comisiei de specialitate nr.4 (Organizarea si Dezvoltarea Urbanistica Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera si Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura) s-a analizat documentația necesara intocmirii Avizului Prealabil De Oportunitate pentru intocmire PUZ in

scopul modificării indicatorilor urbanistici in zona str. Tazlau nr. fost avizată nefavorabil conform avizului nr. 9 din data de 11.05


/

Supunem aprobării Avizul Prealabil De Oportunitate Nefavorabil pentru -întocmire PUZ in scopul modificării indicatorilor urbanistici in zona str. Tazlau din Ploiești

VIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ

»

DIRECTOR,

Luminița GABC^FI

f


p.ARHITECT ȘEF,  Ing. Rita Mareea/XeaguN Director


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Avizului Prealabil De Oportunitate Nefavorabil pentru intocmire PUZ in scopul modificării indicatorilor urbanistici in zona str.Tazlau nr.6A din Ploiești

Beneficiar : SC Edu Mob Invest SRL

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat Avizul Prealabil De Oportunitate in vederea intocmirii unui Plan Urbanistic Zonal pentru modificarea indicatorilor urbanistici in zona str. Tazlau nr.6A din Ploiești.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul solicita modificarea prevederilor Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu respectarea prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Avizul Prealabil De Oportunitate Nefavorabil pentru intocmirea unui Plan Urbanistic Zonal in scopul modificării indicatorilor urbanistici in zona str. Tazlau nr.6A din Ploiești - la solicitarea SC Edu Mob Invest SRL.


COMISIA DE URBANISM


Carmen DUMITRU Gabriel IONESCU Elisabeta POPOVICI Florin Lucian SICOIE Mirela LIMBOȘEANU Marius MATEESCU Costel HORGHIDAN

L

-
&C-.       nete ki/e^T sftc , eu .<Wtd?

rauiot£ i_u_ Y^ri£^z U itaj4n, qw 9W//oj 4txj 2 , <x|p3î r qty | o^ U^IC i'HeeGl^ewe tero-^zs- } -sg oe^jh.CoNtîJuD JZ^/l^.;/^ ftr4u^. cdrtJdJ? 'ZcueZuu/ otu. yxtfafi&fe luez^âkLe? ,, P£u M          ~ 'i^^țjXou^


Da >ec^eo. mlzWvuu mw^ (\Ux5x£^ QXueP< M-yk 'XloeAJ^GvuA cxp^vk pvv ți4CrUa k^o^leo. W? jk/Vu XuWtf'k.e/ -k<iR^fV^ ~kc LsolxcHv^ ox)cDonv£ q^ tekw "bc i'MAz-^'Kâ. ^■D "P -V £> ~ «S’D VU^bc'S , $1. T«4^ (Vujzu'fî^joxizP ?Zrw? , yucf kMf.


Aviz prealabil de oportunitate

Privind elaborarea unui Planului Urbanistic Zonal


Referitor la cererea numărul:        302768       din data:      2009.04.14

înregistrata de:                   5. C. EDUMOBINVESTS.R.L.

Cu privire la:                       elaborare Plan Urbanistic Zonal

Prin care:     se solicita modificarea prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate

Supunem spre analiza Comisiei 4 (Organizarea si Dezvoltarea Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera si Conservarea Monumentelor Istorice si De Arhitectura) oportunitatea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal in următoarele condiții:

  • 1. teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul urbanistic zonal:

  • - schitat orientativ in planul anexat;

  • - va fi delimiat de proiectant, pe limitele de proprietate, pe suport topografic vizat de Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara sau de Biroul Cadastru Imobiliar/D.G.D. U., la faza PUZ.

  • 2. categoria/categoriile functionala/functionale a/ale dezvoltării si eventualele servituti;

  • - conform certificatului de urbanism:       99           din data:      2009.02.10

  • 3. reglementari obligatorii sau dotări de interes public necesare;

- conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata prin Legea 289/2006 si OG 27/2008;

Pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal

P.Arhitect sef

Ing. Rita Marcela Nea

Director adjunLEGENDA: