Hotărârea nr. 193/2009

Hotãrârea nr. 193 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Modificare indicatori de urbanism pentru dezvoltare bază de producţie SC KREMSMUELLER – ROMANIA SRL, Centura de Vest nr. 23, Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 193

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Modificare indicatori de urbanism pentru

Dezvoltare bază de producție SC KREMSMUELLER - ROMANIA SRL ”

Centura de Vest nr.23, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Horghidan Costel, Mateescu Marius, Sicoie Florin Lucian și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. KREMSMUELLER ROMANIA S.R.L., Planul Urbanistic Zonal “Modificare indicatori de urbanism pentru Dezvoltare bază de producție SC KREMSMUELLER - ROMANIA SRL”, Centura de Vest nr.23, Ploiești;

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

/X

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Avizul nr. 062 din 20.05.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART.2 Aprobă Planul Urbanistic Zonal “Modificare indicatori de urbanism pentru Dezvoltare bază de producție SC KREMSMUELLER - ROMANIA SRL”, Centura de Vest nr.23, Ploiești, la solicitarea S.C. KREMSMUELLER ROMANIA S.R.L., cu condiția respectării avizului nr. 062 din 20.05.2009 al C.T.A.T.U., anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l terenul care face obiectul acestui P.U.Z. se află în intravilan și este proprietate particulară a S.C. KREMSMUELLER ROMANIA S.R.L. în conformitate cu Contractele de vânzare-cumpărare autentificate sub nr.l714/2008, 601/2008, 2916/2007, 3654/2008, 1351/2006, 1350/2006, 3842/2007, 2488/2008, 3348/2007, 3885/2007, 5402/2007, 2904/2007, având suprafața de 78.142,28mp.

ART.3 Planul Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 2 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.4 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Ploiești, Astăzi


PREȘEDIN Iulian BăFoc


SEMNEAZĂ SECRETAR ria MagdalenaJMazâlu

JROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂRAPORT DE SPECIALITATE u- -

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 0 „ Modificare indicatori de urbanism pentru

Dezvoltare bază de producție SC KREMSMUELLER — ROMANIA SRL ” Centura de Vest nr.23, Ploiești

Beneficiar : S.C. KREMSMUELLER ROMANIA S.R.L.

Proiectant: S.C. ARHINOVA PROJECTS.R.L. - arh.Simona VÂLCU

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic Zonal “Modificare indicatori de urbanism pentru Dezvoltare bază de producție SC KREMSMUELLER - ROMANIA SRL”, Centura de Vest nr.23, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. KREMSMUELLER ROMANIA S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și in conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară a S.C. KREMSMUELLER ROMANIA S.R.L. în conformitate cu Contractele de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 1714/2008, 601/2008, 2916/2007, 3654/2008, 1351/2006, 1350/2006, 3842/2007, 2488/2008, 3348/2007, 3885/2007, 5402/2007, 2904/2007, având suprafața de 78.142,28mp.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 209/1999 și P.U.Z. „Mărășești” aprobat prin H.C.L. nr. 18/2008 destinația terenului situat în U.T.R. Vil este :

 • > PV, CCRi, CCRc, TECOR, Teer, IScx/Lmx, IScxr - zonă parțial spații verzi, parțial zonă căi de comunicație, parțial zonă de instituții și servicii, locuințe cu regim mixt de înălțime și parțial zonă rețele tehnico-edilitare

 • > Conform PUG este instituită zonă de interdicție de construire până la elaborare PUD/PUZ

 • > Prin PUZ „Mărășești” este studiată zona din prelungirea str.Mărășești pe o adâncime de 200,00ml

 • > zonă valorică D, conform H.C.L. nr.316/2002

 • > P.O.T. :

o conform PUG : 50%

o conform PUZ : 60%

 • > C.U.T. :

o conform PUG : 1,50

o conform PUZ : 1,50 - 6,00

 • > parcelă construibilă ;

 • > retragere minimă obligatorie : 36,00ml din axul prelungirii ^ft^^sești

 • > este interzis accesul din Centura de Vest

 • > terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă

 • > Utilizări permise :

o zona instituții și servicii, locuințe individuale sau colective (grupate), activități productive și depozitatepep^duahte;

o rețele tehnico-edilitare, lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare, construcții aferente pasajelor denivelate, rețele de apă, canal, gaze, energie termică, electrică, telecomunicații, devierea și sistematizarea rețelelor;

o spații verzi - adiacent cu prelungirea str.Mărășești

o circulație carosabilă și pietonală

 • > Utilizări interzise :

o orice unități economice poluante și care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă (500,00mp) și front la stradă mai îngust de 12,00ml pentru locuințe și sub 25,00ml pentru instituții și servicii

o orice fel de construcții în zonele de protecție și de servitute a rețelelor tehnico-edilitare, prospectul străzilor, LEA, rețele gaze, apă-canal

o orice altă funcțiune atât în zonele verzi existente, cât și cele prevăzute prin reglementări

 • > Utilizări permise cu condiții:

o oricare din funcțiunile permise, cu condiția asigurării zonelor de protecție rețele/căi de comunicație, conform normelor specifice, dar nu mai puțin de 50-150ml de-a lungul căilor de circulație magistrale

Acest P.U.Z. a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1639 din 16.09.2008.

OBIECTUL acestui P.U.Z. îl constituie elaborarea unei documentații de urbanism necesară pentru modificarea indicatorilor urbanistici, cât și ridicarea interdicțiilor de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism, în vederea realizării unei baze de producție.

/V                                                                                                                                          A

In urma analizei documentației elaborată de către arh.Simona VALCU, constatăm următoarele propuneri:

> Zone și subzone funcționale :

o Ml - IS - Ind - D : instituții și servicii, industrie și depozite nepoluante

■ utilizări admise :

 • •  instituții, servicii și echipamente publice

 • •  servicii manageriale, tehnice și profesionale

 • •  sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale

parcaje la sol

industrie nepoluantă (în proporție de 10% din zona construibilă a terenului) depozitare pe platforme (în prop construibilă a terenului)construcții pentru echipament^fdil.itare (bo£t*frafo, rezervor GPL, punct termic sauVentrală tern^cjt, puț forat apă, fosă ecologică) spații libere pietonale spații plantate - scuaruri

utilizări admise cu condiționări

 • •  instituții și servicii publice municipale

 • •  servicii financiar-bancare și de asigurări, poștă și telecomunicații (releu infostructură)

utilizări interzise

• orice alte activități care nu corespund caracterului zonei

 • •  activități productive poluante și cu risc tehnologic

 • •  construcții provizorii de orice natură

 • •  depozitare en-gros

 • •  platforme de precolectare a deșeurilor urbane

 • ■  condiții de amplasare, echipare și conformare a clădirilor

 • •  în cazul construcțiilor publice dispuse izolat terenul este minim de 2500,00mp, cu front la stradă de minim 30,00ml

 • •  în cazul construcțiilor industriale dispuse izolat terenul este minim 5000,OOmp, cu front la stradă de minim 100,00ml

 • •  retrageri:

o minim 50,00ml de la marginea îmbrăcăminții asfaltice Centura de Vest (conf.aviz C.N.A.D.N. România)

o minim 36,00 ml din ax prelungirea str.Mărășești

o minim 5,00ml din axul drumului ce se va moderniza

o minim 3,00ml față de limitele laterale

 • ■  parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 5,50ml lățime

 • ■  înălțimea maximă a construcțiilor

9                                                                                  9

 • • Hmax cornișă - 12,00m

 • • Hmax coamă - 15,00m

 • • înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente

 • ■  Spații plantate :

 • •  Este obligatorie amenajarea plantațiilor de protecție perimetrale de minim 5,00m la separarea funcțiunilor industrale și de depozitare față de cea de locuințe

 • •  Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la 100,00mp


 • •  Parcajele vor fi plantate cu un

locuri de parcare și vor fi înconjurate de"un gar<Oiu de 1,20m înălțime                    \


 • ■ POT max-70,00%’

 • ■ CUT-1,5-3

M2 - Lb - IS : funcțiune mixtă cuprinzând locuințe deTîefviciu în blocuri cu regim mic de înălțime (D+P+2E+M), instituții și servicii

 • ■  Utilizări admise

 • •  locuințe de serviciu cu regim mic de înălțime

 • •  birouri și spații administrative

 • •  spații pentru servicii la parter (spălătorie, curățătorie, comerț cu amănuntul, alimentație publică tip fast-food)

 • •  construcții pentru echipamente edilitare (post trafo, rezervor GPL, punct termic sau centrală termică, puț forat apă, fosă ecologică)

 • ■  Utilizări admise cu condiționări

 • •  instituții și servicii publice municipale

 • •  servicii financiar-bancare și de asigurări, poștă și telecomunicații (releu infostructură)

 • •  servicii avansate manageriale, tehnice și profesionale

 • ■  utilizări interzise

 • •  orice alte activități care nu corespund caracterului zonei

 • •  activități productive poluante și cu risc tehnologic

 • •  construcții provizorii de orice natură

 • •  depozitare en-gros

 • •  depozitări de materiale refolosibile

 • •  platforme de precolectare a deșeurilor urbane

 • ■  condiții de amplasare, echipare și conformare a clădirilor

 • •  în cazul construcțiilor pentru locuințe colective înalte terenul este minim de 2500,00mp, cu front la stradă de minim 30,00ml

 • •  retrageri:

o minim 50,00ml de la marginea îmbrăcăminții asfaltice Centura de Vest (conf.aviz C.N.A.D.N. România)

o minim 30,00 ml față de aleea de acces și de limitele laterale

 • ■  parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică

 • ■  înălțimea maximă a construcțiilor

 • • Hmax-15,00m

 • ■  Spații plantate :

 • •  Toate circulațiile vor avea adiacent bordurii spații verzi cu lățimea de minim l,00m

 • •  Terenul care nu este acoperit cu coh^rQcWi^p)^(forme

și circulații va fi acoperit cu g^(^zși- plantat';.cu un arbore la 100,OOmp                           , A

 • •  Parcajele vor fi plantate cu un; arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate de-jBKW^ viu de 1,20m înălțime

 • ■ POT max - 70,00%

 • ■ CUT max - 3

o M3 - Ter - Pps : zona de rețele edilitare subterane și plantații de protecție și spații verzi

 • ■  Utilizări admise :

 • •  Spații plantate, amenajări spații verzi

 • •  Rețele edilitare (conducte subterane și iluminat aerian)

 • •  Construcții subterane pentru instalații tehnico-edilitare se admit cu condiția ca suprafața acestora insumată, raportată la suprafața construită a circulațiilor de toate categoriile și a platformelor mineralizate să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului plantat

 • •  Pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stălți de iluminat, semnalizare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame ocazionale

 • ■  Utilizări permise cu condiții

 • •  Suporturile pentru reclame sunt permise în spații verzi de aliniament cu condiția să nu obtureze imagini de perspectivă sau a nu aduce prejudicii peisajului urban

 • ■  Utilizări interzise

 • •  Se interzic orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi publice specializate

 • •  Se interzic orice construcții cu alte destinații si orice

»                                                           9

construcții provizorii de orice natură

 • • Dispunerea de panouri de afîșaj

 • •  Comerț și orice alte servicii ce implică trafic intens și aprovizionare

o Ccrp : zona circulații rutiere, parcări, circulații pietonale

 • ■  Utilizări admise

 • •  Căi de comunicație rutieră și construcții aferente existente sau propuse

 • •  Parcaje publice

 • •  Platforme sau alveole carosabile pentru transportul în comun

 • •  Trotuare, alei pentru cicliști

 • •  Spații verzi

 • •  Refugii și treceri pentru pietoni


Utilizări admise cu condiționări \

 • •  Servicii compatibile funcțiunii de bază a zonei'

 • •  Rețele tehnico-edilitare                ; . 3 ;

Interdicții definitive

• Se interzice amplasarea oricărei construcții în zona de

siguranță a infrastructurii rutiere conform normelor


o Accesul se va realiza doar pe De existent - str.Mărășești (conf.aviz C.N.A.D.N. România)

o împrejmuirea se va realiza la minim 13,00ml față de ax DN 1 (conf.aviz C.N.A.D.N. România)

Beneficiarul a obtinut următoarele avize și acorduri:

 • -  privind utilități urbane :

o alimentarea cu apă, canalizare : nr. 153/2009

o alimentare cu energie electrică : FN/2009

o alimentare cu gaze naturale : nr. 1/0529/10.04.2009

o alimentare cu energie termică : FN/31.03.2009

o telefonie : nr.513/26.03.2009

 • -  privind :

o sănătatea populației: nr.588/06.04.2009

o protecția mediului : nr.2517, 2829/10.04.2009

o prevenirea și stingerea incendiilor : 1203/05.05.2009

 • -   altele :

o Comisia Municipală ptr. Transport: nr.010146/05.05.2009

o SC Conpet SA : nr.2173/30.03.2009

o Poliția Rutieră : 350408/07.05.2009

o C.NA.D.N. România : 48/12.05.2009

In ședința din data de 20.05.2009 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal “Modificare indicatori de urbanism pentru Dezvoltare bază de producție SC KREMSMUELLER -ROMANIA SRL”, Centura de Vest nr.23, Ploiești și a fost avizată favorabil conform avizului nr. 062 din data de 20.05.2009.

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic Zonal “Modificare indicatori


de urbanism pentru Dezvoltare bază de producție SC KREMSMUELLER - ROMANIA SRL”, Centura de Vest nr.23, Ploiești, întocmit de arh.Simona Vâlcu.

p. ARHITECT ȘEF

VIZAT, SERVICIUL JURIDIC


ing.Rita Marcela NE

DIRECTOR/AfXf


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„ Modificare indicatori de urbanism pentru

Dezvoltare bază de producție SC KREMSMUELLER — ROMÂNIA SJLfffff?

Centura de Vest nr.23, Ploiești              "


Beneficiar : S.C. KREMSMUELLER ROMANIA S.R.L.

Proiectant: S.C. ARHINOVA PROJECTS.R.L. - arh.Sitnona VÂLCU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic Zonal “Modificare indicatori de urbanism pentru Dezvoltare bază de producție SC KREMSMUELLER — ROMANIA SRL”, Centura de Vest nr.23, Ploiești, întocmit de arh.Simona Vâlcu.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. KREMSMUELLER ROMANIA S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cât și cele stabilite prin PUZ „Mărășești” aprobat prin HCL nr. 18/2008 respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Plan Urbanistic Zonal “Modificare indicatori de urbanism pentru Dezvoltare bază de producție SC KREMSMUELLER - ROMANIA SRL”, Centura de Vest nr.23, Ploiești, întocmit de arh.Simona Vâlcu, la solicitarea S.C. KREMSMUELLER ROMANIA S.R.L.


Florin Lucian SICOIE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI       A

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4             A >    7? V \

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ/ REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULA TIE RUTIERĂ, CONSER VAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„ Modificare indicatori de urbanism pentru

Dezvoltare bază de producție SC KREMSMUELLER - ROMANIA SRL ”

Centura de Vest nr.23, Ploiești

Data:


PREȘEDINTE,

ITRUSECRETAR Florin ȘIROMÂNIA


COMISIA TEHNICA DE

JUDEȚUL PRAHOVA               AMENAJAREA TERITORIULUI și URBANISM

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CONSTITUITĂ CONFORM HOTĂRÂRH NR.205


DIN 24.07.2008 ALUCRAREA:

Plan Urbanistic Zonal

„Modificare indicatori de urbanism pentru Dezvoltare bază de producție SC KREMSMUELLER - ROMANIA SRL ”

AMPLASAMENT :    Centura de Vest nr. 23

INIȚIATOR:

9


ELABORATOR.


S.C. KREMSMUELLER ROMANIA S.R.L.

S.C. ARHINOVA PROJECT S.R.L. - arh.Simona VÂLCU

în urma analizei, în ședința din data de 20 mai 2009, Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism acordă :

AVIZ FAVORABIL

pentru

Plan Urbanistic Zonal

„Modificare indicatori de urbanism pentru Dezvoltare bază de producție SC KREMSMUELLER - ROMÂNIA SRL ”

Cu următoarea condiție:

- la faza P.A.C. se va obține și avizul SC Transgaz SA

voturi „pentru ” voturi „ împotrivă ”
POT "60%; CUT-1.5-6 conf. PUZ Marasesti


propuneri

PUZ SC KREMSMUELLER ROMANIA SRL


POT=70%; CUT=1.5-3;


regim de inaltime: S+D+P+2+M


H max cornisa=12m Hmax=15m


SENS GIRATORIU CONF. ADRESA NR 92/2009 A CNADR


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


SCARA: 1/1000


— ■ ZONA STUDIATA IN PUZ

LIMITA PARCELEI CE A GENERAT PUZ regim de aliniere


■■■

■■■

III


ZONIFICARE FUNCȚIONALA


ZONA MIXTA 1 • LOCUINȚE PROFESIONALE SI SERVICII


  ZONA MIXTA 2 = INSTITUȚII, SERVICII.

INDUSTRIE SI DEPOZITARE


■___~ ZONA MIXTA 3 = PLANTAȚII DE PROTECȚIE

■■l SI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITAREZONA CAI RUTIERE. PIETONALE. PARCAJE SI PLATFORME

ZONA VERDE


POT = 70%. CUT=3, S+D+P+2+M; Hcornisa max=12m;


ACCESEAUTO SI PIETONALE


proiectant

SC. ARHINOVA PROJECT S.R.L

J29/2515/18.09.2008

CUI R 24452011

atr. Bănești, nr.20. Ploiești


st B.I.A. nr. 9

Arh. Simona Gabdela^s T.N.A.241G

RUR: D. E. F6, G5 • '


- BENEFICIAR:         ....... \ ‘  \\

S.C. KREMSMUELLER RQMAhțl/Q.R.L.

amplasament: Ploiești, str. Centura de ye$t, nrff3

SEF. PROIECT .'ARH. SIMOftAtjABRIf LA VAlCITV// Proiectatarti, Simona Gabneia Valeu,         Ioana Poli

Desenat:    Simona Gabriela Valeu.

stacyptiGeorgș Marci^Nn^z

titlu proiectPUZ- DEZVQLIA&fiA^ADE PRODUCȚIE SC. KREMSMUELLER RDMARiA S.R.L.


titlu planșa: REGULAMENT LOCAL DE URBANISM