Hotărârea nr. 192/2009

Hotãrârea nr. 192 privind actiuni de ameliorare prin impadurire a unui teren in suprafata de 10 ha., proprietate a municipiului Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 192 privind acțiuni de ameliorare prin împădurire a unui teren în suprafață de 10 ha., proprietate a municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Andrei Liviu Volosevici și Gheorghe Adina, Limboșeanu Mirela, Marcu Valentin, Mateescu Radu Valentin, Palaș Alexandru Paul, Popovici Elisabeta, Popa Gheorghe, Sava Valentin, Sîrbu Simion Gheorghe, Stanciu Marilena, Tincu Marin, Avramescu Gheorghe Teodor, Calotă Emil, Iancu Ion, Ionescu Gabriel, Popa Constantin, Bozianu Nicoleta Cătălina, Lupu Adrian, Teodorescu Iulian Liviu, Mateescu Marius Nicolae, Bolocan Iulian, Dumitru Cristian și Horghidan Costel Raportul de Specialitate al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, prin care se propune ameliorarea prin împădurire a unui teren în suprafață de 10 ha., proprietate a municipiului Ploiești;

Având in vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare ;

Ținând cont de Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aprobată prin Legea nr. 3/2003;

In baza art. 87 și 88 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată și actualizată;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 213 /1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. c) și alin. 5 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă ameliorarea prin lucrări de împădurire a terenului în suprafață de 10 ha., ce face parte din patrimoniul municipiului Ploiești, având categoria de agricol, identificat potrivit Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 2. Finanțarea lucrărilor prevăzute la art. 1 se face din bugetul Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești și din fonduri atrase.

Art. 3. Anexa nr. 1, lit. B pct. 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea legilor proprietății se modifică în mod corespunzător prezentei, în sensul diminuării suprafeței cu 10 ha.

Art. 4. Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștință

5                             7                                                                                                                               9

celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în ploiești, astăzi, 28 mai 2009


PREȘEQ
EXPUNERE DE MOTIVE         /p".

il.. < -

Ia proiectul de hotărâre privind împădurirea suprafeței de 10 hectare din T 12 A 170, teren aflat în patrimoniul Municipiului Ploiești


Una dintre prioritățile administrației publice locale o reprezintă creșterea suprafeței de spațiu verde / locuitor, conform O.U.G. nr. 114/2007, de la 16 m2 cât este în prezent la 20 m2/ locuitor până în anul 2010 și de minim 26 m2/ locuitor până în anul 2013.

In aceste condiții, în vederea creării de spații verzi, autoritățile locale își îndreaptă atenția spre terenuri aflate în patrimoniul Municipiului Ploiești, aflate la periferia orașului, în zone cu mari poluatori.

Unul din aceste terenuri este T 12 A 170 aflat pe Centura de Est a orașului, transmis în proprietatea publică a Consiliului Local Ploiești prin H.G. nr. 237/2002, în suprafața de 43,7 hectare și aflat în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești.

Lucrările de împădurire a terenurilor au ca scop elaborarea unei strategii de reducere a efectelor secetei, de protejare a solului și de refacere a echilibrului și condițiilor de mediu, precum și transformarea acestui teren în suprafață verde a Municipiului Ploiești.

Având în vedere cele expuse mai sus, Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești propune adoptarea proiectului de hotărâre privind împădurirea


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

ia proiectul de hotărâre privind împădurirea suprafeței de 10 hectare din T 12 A 170, teren aflat în patrimoniul Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2007, autorităților publice locale le revine sarcina ca până la sfârșitul anului 2010 să crească suprafața de spațiu verde/ locuitor la 20 m2, iar până la sfârșitul anului 2013 la minimum 26 m2.

Urmare a faptului că, la nivelul municipiului Ploiești există încă multe cereri nesoluționate referitoare la retrocedarea fostelor proprietăți, în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, majoritatea terenurilor libere intravilane municipiului Ploiești sunt încă reținute pentru onorarea acestor cereri.

A

In aceste condiții, atenția autorităților publice locale în scopul creării de noi spații verzi se îndreaptă spre terenurile aflate în patrimoniul Municipiului Ploiești, aflate la periferia orașului, în zone cu mari poluatori.

Unul dintre acestea este și terenul T 12 A 170, în suprafață de 43,7 hectare, situat pe Centura de Est a municipiului, teren aflat în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești.

Acest teren a intrat în proprietatea publică a Municipiului Ploiești prin H.G. nr. 237/2002 și are următoarele vecinătăți:

  • •  la nord - Șoseaua de Centură Est a Municipiului Ploiești

  • •  la est - terenuri proprietate Consiliul Local Ploiești

  • •  la vest - terenuri proprietari Blejoi

  • •  la sud - S.C. Petrotel-Lukoil S.A.

Pentru elocvența prezentării terenului vizat anexăm planul de încadrare in zonă (Anexa 1 la hotărâre).

Lucrările de împădurire a terenurilor au ca scop elaborarea unei strategii de reducere a efectelor secetei, de protejare a solului, refacerea echilibrului și condițiilor de mediu și transformarea acestui teren în suprafață verde a municipiului Ploiești.

Lucrările de împădurire vor face obiectul unui parteneriat încheiat între Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești, care efectuează etapa

pregătitoare în regie proprie (arat, discuit, îngrășat teren, săpat gropi pentru plantat etc.) și asociații ecologice (neguvemamentale și apolitice) care vor contribui cu materialul săditor necesar împăduririi celor 10 hectare, cât și cu forță de muncă ,1a plantat.                                                                                           ■ •          '

Având în vedere cele expuse mai sus, Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești propune adoptarea proiectului de hotărâre privind împădurirea suprafeței de 10 hectare din T 12 A 170, teren aflat în patrimoniul Municipiului Ploiești și aflat în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, în vederea îmbunătățirii factorilor de mediu, de reducere a efectelor secetei și de extindere a suprafeței de spații verzi la nivelul Municipiului Ploiești.

DIRECTOR GENERAL, Dan Ionită.

ȘEF SERVICIU SPATII VERZI
omania

EȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 196


privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea legilor propri^țiL

■ /Z'r '

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:                             !

ii


văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotă și a domnului consilier horin Sicoie și Raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și al Direcției dministrație Publică, Juridic-Contencios, prin care se propune stabilirea unor măsuri ntru aplicarea legilor proprietății;

având în vedere Dispoziția nr. 3270/13.06.2006 a Primarului Municipiului Ploiești

jrin care se constituie Comisia internă de evaluare;


în baza prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile ,i (reluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu nodificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 247/2005 privind reforma în dț ‘ lomeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și iompletările ulterioare;

luând in considerare prevederile Legii nr. 18/1991, legea fondului funciar, epublicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2000, pentru «constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, ' olicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 , :u modificările și completările ulterioare;

i în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și 'regimul juridic al acesteia;

în temeiul art. 38, alin. (2) litera /și h și art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Stabilește Lista terenurilor disponibile, proprietatea Municipiului Ploiești, care vor putea fi acordate persoanelor îndreptățite ca măsură reparatorie prin echivalent constând în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent, Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin grija serviciilor de specialitate se va iniția procedura de schimbare a destinației terenurilor prevăzute în Anexa nr. 1, punctul A.

! Art. 2 Aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Ploiești in domeniul !           privat al acestuia a terenurilor prevăzute in Anexa nr. 1, punctul B.

Art. 3 Aprobă ca terenurile disponibile prevăzute la art. 1, evaluate corespunzător de către comisia constituită potrivit Dispoziției nr. 3270/13.06.2006 a Primarului Municipiului Ploiești, să fie acordate persoanelor îndreptățite corespunzător listei de prioritate ce se va întocmi prin aplicarea criteriilor ce fac obiectul Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica după încheierea acțiunii de analizare și soluționare a tuturor notificărilor înregistrate conform legilor proprietății și de fond funciar.

Art. 5 Direcția Patrimoniu și Direcția Administrație Publică, Juridic-jCpntencios vor . asigura aducerea la îndeplinire a prevederillor prezentei hotărâri, f

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2006

Contrasemnează,

Președinte de sedintâ,

Rusu Ioan           0  ■

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu

Anexa nr.l la HCL

Lista terenurilor disponibile, proprietatea municipiului Ploiești care vor putea fi acordate persoanelor îndreptățite ca măsură reparatorie prin echivalent constând în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent

Nr. crt

Identificare tarla/parcela

Adresa

Suprafața (ha)

Observații

0

1

2

3

4

A. Terenuri domeniu privat deținute in proprietate conform Titlului nr.1596/1993 cu destinația de islaz

1

Tarlaua 52 parcela 666

Teren agricol

54,66

Zona Vest

2

Tarlaua 44 parcela 638

Teren agricol

13,56

Zona Brazi

3

Tarlaua 54 parcela 674

Teren agricol

15,88

Zona Vest

4

Tarlaua 35 parcela 493

Teren agricol

40,00

Zona Rafov

5,

Tarlaua 24 parcela 358

Teren agricol

7,00

Zona Dorobanți

B. Terenuri domeniu public deținute in proprietate conform H.G.R. nr.237/2002

6

Tarlaua 12 parcela 170

Teren agricol

43,7

Zona spate Petrotel

7

Tarlaua 12 parcela 173

Teren agricol

1,21

Centura de Est

8

Tarlaua 13 parcela 197

Teren agricol

15,76

Zona- fosta rampa de gunoi

9

Tarlaua 13 parcela 208

Teren agricol

3,38

Zona- fosta rampa de gunoi

10

Tarlaua 14 parcela 224

Teren agricol

0,83

Centura de Est

11

Tarlaua 14 parcela 228

Teren agricol

33,67

Centura de Est

12

Tarlaua 14 parcela 230

Teren agricol

0,91

Centura de Est

13

Tarlaua 14 parcela 260

Teren agricol

0,72

Centura de Est

14

Tarlaua 23 parcela 317

Teren agricol

0,13

Zona Dacia

0

i

2

3

" ’’

17

Tarlaua 34 parcela 466 .

Teren agricol

2,88

Zona stafiei de epurare ’

î’ -           ’        ■

18

Tarlaua 34 parcela 468

Teren agricol

0,32

Zona stației de epurare -

r.      , - î ?

19

Tarlaua 34 parcela 482

Teren agricol

0,02

Zona statiei de epurate

20

Tarlaua 34 parcela 483

Teren agricol

51,33

Teren ocupat abuziv de locuitori din Starchiojd Acțiune castigata in instanța Urmeaza executarea silita

21

Tarlaua 34 parcela 484

Teren agricol

0,38

Zona statiei de epurare

22

Tarlaua 34 parcela 485

Teren agricol

0,19

Zona statiei de epurare

23

Tarlaua 34 parcela 486

Teren agricol

2,26

Zona statiei de epurare

24

Tarlaua 36 parcela 495

Teren agricol

78,3

Zona Rafov


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI           ~

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2                       '

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICJl CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind acțiuni de ameliorare prin împădurire a unui teren în suprafață de 10 ha, proprietate a municipiului Ploiești

și a emis:

PREȘEDINTE, Mateescu RaduSECRETAR, Stanciu Marilena

Data:


Q <■


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind acțiuni de ameliorare prin împădurire a unui teren în suprafață de 10 ha, proprietate a municipiului PloieștiSECRETAR, Popa GheorgheData: