Hotărârea nr. 186/2009

Hotãrârea nr. 186 privind concesionarea directă a unor terenuri către SC Sipex Company SRL şi SC Raiffeisen Bank SA în vederea edificării de căi de acces la spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 186        Wî

privind concesionarea directă a unor terenuri către S.C. Sipex Company S.R.L. și S.C. Raiffeisen Bank S.A. în vederea edificării de căi de acces la spații cu altă destinație decât aceea de locuință

V

• i

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Nicoleta Bozianu și a domnilor consilieri Paul Palas, Gheorghe Popa, Ion Iancu, Constantin Popa, Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Constantin Popa, Costel Horghidan, Cristian Dumitru și Raportul de specialitate al Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu prin care se propune concesionarea directă a unor terenuri către S.C. Sipex Company S.R.L. și S.C. Raiffeisen Bank S.A. în vederea edificării de căi de acces la spații cu altă destinație decât aceea de locuință.

Potrivit prevederilor art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 15, lit e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art» 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenurilor situate în str. Gheorghe Doja, nr. 150, în suprafață de 19,80 mp, Aleea Chimiei nr. 5, bl. 4A-4B, în suprafață de 6,30 mp, bd. București, nr. 11, bl. 8C în suprafață de 5,52 mp, str. Malu Roșu, nr. 87A, bl. 101C1, în suprafață de 8,80 mp, str. Griviței, nr. 2, bl. H, în suprafață de 2,94 mp, identificate conform planurilor de amplasament care constituie Anexele 1, 2, 3, 4 respectiv 5 la prezenta hotărâre.

A

Art. 2 - însușește evaluările efectuate de către Oficiul Public Proiect pentru terenurile situate în str. Gheorghe Doja, nr. 150, în suprafață de 19,80 mp, Aleea Chimiei nr. 5, bl. 4A-4B, în suprafață de 6,30 mp, bd. București, nr. 11, bl. 8C în suprafață de 5,52 mp, str. Malu Roșu, nr. 87A, bl. 101C1, în suprafață de 8,80 mp, str. Griviței, nr. 2, bl. H, în suprafață de 2,94 mp, care constituie Anexa nr. 6 ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă a terenurilor menționate la art. 1 în vederea edificării unor căi de acces după cum urmează :

Terenul situat în str. Gheorghe Doja, nr. 150, în suprafață de 19,80 mp către S.C. Sipex Company S.R.L.

Terenurile situate în Aleea Chimiei nr. 5, bl. 4A-4B, în suprafață de 6,30 mp, bd. București, nr. 11, bl. 8C în suprafață de 5,52 mp, str. Malu Rdșu, nr. 87A, bl. 101C1, în suprafață de 8,80 mp, str. Griviței, nr. 2, bl. H, în suprafață de 2,94 mp către S.C. Raiffeisen Bank S.A.

Durata concesiunii este de 49 ani cu drept de prelungire, cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art. 4 - Stabilește redevențele anuale pentru concesionarea terenurilor menționate la art. 1 astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenurilor, stabilită de Oficiul Public Proiect, în termen de 10 ani, sumă la care se adaugă un procent de 20%, astfel:

2030,40 lei / an pentru terenul situat în str. Gheorghe Doja, nr. 150, în suprafață de 19,80 mp atribuit S.C. Sipex Company S.R.L.;

497,16 Iei / an pentru terenul situat în Aleea Chimiei nr. 5, bl. 4A-4B, în suprafață de 6,30 mp atribuit S.C. Raiffeisen Bank S.A.;

482,64 lei / an pentru terenul situat în bd. București, nr. 11, bl. 8C în suprafață de 5,52 mp atribuit S.C. Raiffeisen Bank S.A.;

659,04 lei / an pentru terenul situat în str. Malu Roșu, nr. 87A, bl. 101C1, în suprafață de 8,80 mp atribuit S.C. Raiffeisen Bank S.A.;

663,60 lei / an pentru terenul situat în str. Griviței, nr. 2, bl. H, în suprafață de 2,94 mp atribuit S.C. Raiffeisen Bank S.A. ;

Art» 5 - Aprobă ca redevențele stabilite conform art. 4 să se achite de către concesionari pe toată durata concesiunii. Redevențele se vor actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractele de concesiune, în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 mai 2009

•EDWTE DE ȘEDINȚÂ                                 kR,PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind concesionarea directă a unor terenuri către S.C.

Sipex Company S.R.L. și S.C. Raiffeisen Bank S.A. în vederea edificării de căi de acces la spații cu altă destinație decât aceea de locuință

A.

In vederea realizării atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, Consiliul Local al municipiului Ploiești hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alăturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibilă în condițiile art. 15, litera e, din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin cererea nr. 7007/01.04.2009, S.C. Sipex Company S.R.L. solicită atribuirea în folosință a terenului limitrof intrării spațiului situat în str. Gheorghe Doja, nr. 150, în vederea realizării unei căi de acces (platformă acces, scară, rampă acces persoane cu handicap).

Prin solicitările nr. 2590/05.02.2009, nr. 2591/05.02.2009, nr. 2592/05.02.2009 și nr. 2593/05.02.2009 S.C. Raiffeisen Bank S.A. solicită atribuirea în folosință a terenurilor limitrofe intrării spațiilor cu destinația de sediu bancă situate în Aleea Chimiei nr. 5, bl. 4A-4B, bd. București, nr. 11, bl. 8C, str. Malu Roșu, nr. 87A, bl. 101 CI și str. Griviței, nr. 2, bl. H în vederea realizării unor căi de acces (trepte, rampe acces persoane cu handicap).

Potrivit prevederilor art. 62, alin. 1 din Legea nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, clădirile de utilitate publică, căile de acces, clădirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun și stațiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru călători și peroanele principalelor stații, spațiile de parcare, străzile și drumurile publice, telefoanele publice, mediul informațional și comunicațional vor fi adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap. In vederea respectării acestor prevederi legale este necesară edificarea la intrarea în spațiile comerciale situate la parterul imobilelor a unor rampe care să permită accesul persoanelor cu handicap. în măsura în care edificarea acestor construcții afectează terenurile aparținând municipiului Ploiești, este necesară încheierea unor contracte de concesiune pentru aceste terenuri.

Având în vedere cele prezentate precum și necesitatea de a genera noi venituri la bugetul local propunem concesionarea terenului proprietatea municipiului Ploiești situat în str. Gheorghe Doja, nr. 150, către S.C. Sipex Company S.iyy'PîR scopul realizării unor căi de acces (platformă acces, scară, rampă acces persoape cU handicap) și concesionarea terenurilor proprietatea municipiului Ploiești situate în Aleea Chimiei V nr. 5, bl. 4A-4B, bd. București, nr. 11, bl. 8C, str. Malu Roșu, nr. 87A,    101 Ci și str;' 7

Griviței, nr. 2, bl. H către S.C. Raiffeisen Bank S.A. în vederea realizării unor căi xfe^' acces (trepte, rampe acces persoane cu handicap).

Față de cele prezentate, vă supunem analizei și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.


Viceprimar :

Cătălină Nicoleta Bozianu

Consilieri:

Paul Palas

Gheorghe Popa Ion Iancu          X

Constantin Popa

Radu Mateescu      y

Marilena Stanciu Constantin Popa Costel Horghidan Cristian Dumitru


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA EVIDENȚĂ ȘI VALORIFICARE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind concesionarea directă a unor terenuri către S.C. Sipex Company S.R.L. și S.C. Raiffeisen Bank S.A. în vederea edificării de căi de acces la spații cu altă destinație decât aceea de locuință

Potrivit art. 15, litera e) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilită potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alăturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererea nr. 7007/01.04.2009 cu documentația aferentă anexată, S.C. Sipex Company S.R.L., în calitate de chiriaș al spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str. Ghe. Doja, nr. 150, în baza contractului de închiriere nr. 751/29.12.2008 solicită atribuirea în folosință a terenului limitrof intrării spațiului, în suprafață totală de 19,80 mp în vederea realizării unei căi de acces (platformă acces, scară, rampă acces persoane cu handicap).

Conform Certificatului de urbanism nr. 169/02.04.2009, terenul propus spre concesionare este situat in str. Gheorghe Doja, nr. 150 și face parte din domeniul public al municipiului Ploiești.

Folosința actuală a terenului este: curți construcții, acesta se încadrează în zona valorică B conform Hotărârii Consiliului Local nr. 316/2002.

S.C. Sipex Company S.R.L. a obținut toate avizele și acordurile privind utilitățile urbane și infrastructura impuse prin certificatul de urbanism, respectiv Electrica Muntenia Nord Ploiești, Romtelecom S.A., Distrigaz Sud SA Ploiești, Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, Autoritatea de Sănătate Publică Prahova.

Prin Declarația autentificată sub nr. 1258/14.04.2009 S.C. Metex Big S.A. Galați, în calitate de proprietar al spațiului situat în str. Ghe. Doja, nr. 150, își exprimă acordul cu privire la efectuarea de către S.C. Sipex Company S.R.L. a lucrărilor de amenajare a spațiului conform documentației tehnice întocmită în acest sens.

Conform adresei nr. 500/15.05.2009 a Oficiului Public Proiect valoarea terenului situat în str. Gheorghe Doja, nr. 150, în suprafață de 19,80 mp a fost stabilită la 204 euro/mp, rezultând o valoare totală de 4039 euro echivalentul a 16920 lei la un curs de 4,1891 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului situat in Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 150, în suprafață de 19,80 mp, pe o perioadă de 49 ani, rezultând o redevență anuală de 2030,40 Iei.

Tariful se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică.

9

Plata redevenței se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

Prin solicitarea nr. 2590/05.02.2009, S.C. Raiffeisen Bank SAJ în calitate de chiriaș al spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în j^leea Chimiei nr.; 5, bl. 4A-4B, în baza contractului de închiriere nr. 293/06.04.2006, solicită atribuirea în folosință a terenului limitrof intrării spațiului în suprafață totală de 6,30 mpLîn vederea realizării unei căi de acces (rampă acces persoane cu handicap).

Conform Certificatului de urbanism nr. 1931/15.10.2007, terenul propus spre concesionare este situat în Aleea Chimiei nr. 5, bl. 4A-4B, folosința actuală a terenului este: curți construcții, acesta încadrându-se în zona valorică B conform Hotărârii Consiliului Local nr. 316/2002.

S.C. Raiffeisen Bank S.A. a obținut toate avizele și acordurile privind utilitățile urbane și infrastructura impuse prin certificatul de urbanism, respectiv S.C. Apa Nova Ploiești, S.R.L., Electrica Muntenia Nord Ploiești, S.C. Romtelecom S.A., S.C. Dalkia Termo Prahova, Autoritatea de Sănătate Publică Prahova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Prahova, Inspectoratul de Stat în Construcții.

Prin Declarația autentificată sub nr. 41/10.01.2007 S.C. Metex S.A. Galați Suc. Ploiești, în calitate de proprietar al spațiului situat Aleea Chimiei nr. 5, bl. 4A-4B, își exprimă acordul cu privire la schimbarea de către S.C. Raiffeisen Bank S.A. a destinației spațiului precum și cu privire la efectuarea de către această societate a lucrărilor de recompartimentare a spațiului conform documentației tehnice întocmită în acest sens, pentru activitate bancară.

Conform adresei nr. 500/15.05.2009 a Oficiului Public Proiect valoarea terenului situat în Aleea Chimiei nr. 5, bl. 4A-4B, în suprafață de 6,30 mp a fost stabilită la 157 euro/mp, rezultând o valoare totală de 989 euro echivalentul a 4143 lei la un curs de 4,1891 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului situat in Ploiești, Aleea Chimiei nr. 5, bl. 4A-4B, în suprafață de 6,30 mp, pe o perioadă de 49 ani, rezultând o redevență anuală de 497,16 lei.

Tariful se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică.

9

Plata redevenței se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

Prin solicitarea nr. 2591/05.02.2009, S.C. Raiffeisen Bank S.A. în calitate de chiriaș al spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în bd. București, nr. 11, bl. 8C, în baza contractului de închiriere nr. 437/24.05.2006, solicită atribuirea în folosință a terenului limitrof intrării spațiului în suprafață totală de 5,52 mp, în vederea realizării unei căi de acces (rampă acces persoane cu handicap).

Conform Certificatului de urbanism nr. 1930/12.10.2007, terenul propus spre concesionare este situat în bd. București, nr. 11, bl. 8C, folosința actuală a terenului este: curți construcții, acesta încadrându-se în zona valorică B conform Hotărârii Consiliului Local nr. 316/2002.

S.C. Raiffeisen Bank S.A. a obținut toate avizele și acordurile privind utilitățile urbane și infrastructura impuse prin certificatul de urbanism, respectiv S.C. Apa Nova Ploiești, S.R.L., Electrica Muntenia Nord Ploiești, S.C. Romtelecom S.A., S.C. Dalkia Termo Prahova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Prahova, Autoritatea de Sănătate Publică Prahova, Inspectoratul de Stat în Construcții.

Prin Declarația autentificată sub nr. 498/07.04.2009 S.C. Imob Investments S.R.L., în calitate de proprietar al spațiului situat bd. București, nr. 11, bl. 8C, își exprimă acordul cu privire la executarea de către S.C. Raiffeisen Bank S.A. de lucrări de îmbunătățiri, amenajări interioare, de modificare a fațadei și a eventualelor părți comune, conform planurilor și specificațiilor sale, în scopul și în conformitate cu standardele sale, fără ca prin aceste lucrări să se aducă atingere structurii de rezistență a imobilului în care este amplasat spațiul și cu obținerea tuturor acordurilor, avizei^și autorizațiilor în acest sens.

Conform adresei nr. 500/15.05.2009 a Oficiului Public Proiect valoarea terenului situat în bd. București, nr. 11, bl. 8C, în suprafață de 5,52 mp a fost stabilită la 174 euro/mp, rezultând o valoare totală de 960 euro echivalentul a 4022 lei la un curs de 4,1891 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului situat in Ploiești, bd. București, nr. 11, bl. 8C, în suprafață de 5,52 mp, pe o perioadă de 49 ani, rezultând o redevență anuală de 482,64 lei.

Tariful se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică.

9

Plata redevenței se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

Prin solicitarea nr. 2592/05.02.2009, S.C. Raiffeisen Bank S.A. în calitate de chiriaș al spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str. Malu Roșu, nr. 87A, bl. 101C1, în baza contractului de închiriere nr. 883/11.07.2007, solicită atribuirea în folosință a terenului limitrof intrării spațiului în suprafață totală de 8,80 mp, în vederea realizării unei căi de acces (trepte și rampă acces persoane cu handicap).

Conform Certificatului de urbanism nr. 1503/13.08.2007, terenul propus spre concesionare este situat în str. Malu Roșu, nr. 87A, bl. 101C1, folosința actuală a terenului fiind: curți construcții.

S.C. Raiffeisen Bank S.A. a obținut toate avizele și acordurile privind utilitățile urbane și infrastructura impuse prin certificatul de urbanism, respectiv S.C. Apa Nova Ploiești, S.R.L., Electrica Muntenia Nord Ploiești, S.C. Romtelecom S.A., Autoritatea de Sănătate Publică Prahova, Inspectoratul de Stat în Construcții.

Potrivit art. 5.2.k din contractul de închiriere nr. 883/11.07.2007 încheiat între S.C. Raiffeisen Bank S.A și dl. Ștefan Constantin pentru spațiul comercial situat în str. Malu Roșu, nr. 87A, bl. 101C1, proprietarul are obligația să permită chiriașului efectuarea pe cheltuiala proprie a unor lucrări de compartimentare și modernizare a spațiului, respectiv îmbunătățiri și modificări interioare și exterioare, amenajări și decorațiuni ale spațiului închiriat, conform planurilor și specificațiilor sale.

Conform adresei nr. 500/15.05.2009 a Oficiului Public Proiect valoarea terenului situat în str. Malu Roșu, nr. 87A, bl. 101 CI, în suprafață de 8,80 mp a fost stabilită la 149 euro/mp, rezultând o valoare totală de 1311 euro echivalentul a 5492 Iei la un curs de 4,1891 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului situat in Ploiești str. Malu Roșu, nr. 87A, bl. 101C1, în suprafață de 8,80 mp, pe o perioadă de 49 ani, rezultând o redevență anuală de 659,04 lei.

Tariful se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Plata redevenței se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

Prin solicitarea nr. 2593/05.02.2009, S.C. Raiffeisen Bank S.A. în calitate de chiriaș al spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str. Griviței, nr. 2, bl. H, în baza contractului de închiriere nr. 1614/16.11.2007, solicită atribuirea în folosință a terenului limitrof intrării spațiului în suprafață totală de 2,94 mp, în vederea realizării unei căi de acces (rampă acces persoane cu handicap).

Conform Certificatului de urbanism nr. 24/25.01.2008, terenul propus spre concesionare este situat în str. Griviței, nr. 2, bl. H, în zona respectivă fiind prevăzută protecție din punct de vedere arhitectural.

Folosința actuală a terenului este: curți construcții, acesta încadrându-se în zona valorică A conform Hotărârii Consiliului Local nr. 316/2002.

S.C. Raiffeisen Bank S.A. a obținut toate avizele și acordurile privind utilitățile urbane și infrastructura impuse prin certificatul de urbanism, respectiv S.C.'Ă^T^Va Ploiești, S.R.L., Electrica Muntenia Nord Ploiești, S.C. Romtelecom S.A., S.C. Daîkia Termo Prahova, Autoritatea de Sănătate Publică Prahova, Inspectoratul de Stat în Construcții, Direcția Județeană Prahova pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național.

Prin Declarația autentificată sub nr. 1338/03.03.2008 S.C. Arta S.R.L., în calitate de proprietar al spațiului situat str. Griviței, nr. 2, bl. H, își exprimă acordul cu privire la schimbarea de către S.C. Raiffeisen Bank S.A. a destinației spațiului precum și cu privire la efectuarea de către această societate a lucrărilor de recompartimentare a spațiului conform documentației tehnice întocmită în acest sens.

Conform adresei nr. 500/15.05.2009 a Oficiului Public Proiect valoarea terenului situat în str. Griviței, nr. 2, bl. H, în suprafață de 2,94 mp a fost stabilită la 449 euro/mp, rezultând o valoare totală de 1320 euro echivalentul a 5530 lei la un curs de 4,1891 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului situat in Ploiești str. Griviței, nr. 2, bl. H, în suprafață de 2,94 mp, pe o perioadă de 49 ani, rezultând o redevență anuală de 663,60 lei.

Tariful se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică.

9

Plata redevenței se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

Având în vedere cele prezentate vă supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR ADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbârcă

VIZAT, .■

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC CONTENCIOS DIRECTOR,

Luminița Gaborfi

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR,

Nicoleta Crăeiunoiu


OFICIUL PUBLIC PROIECT

< DIRECTOR,

Amenajări propuse: PLATFORMA ACCES: SCARA; RAMPAACCES Suprafața ocupata 19.80 mpigj53?*S*'


NOTA:

Se recomanda verificarea dimensiunilor după desfacerea ptacarilor cu gips-carton

Orice nepotrivire intre proiect si situațiile Cnstmclive existente vor li semnalate pe parcursul execuției iar soiutiileCnsIrvclive adoptate vocCnstitui obiectul unorCmunicari de șantier

NOTE GENERALE

t Cnstucforul este oWtgal sa verifice țoale dimensiunile pe șantier, inamte de procurarea materialelor si inceperea execuției, pentru toate categoriile de lucrări

2 Cnstrucforul se obliga sa anunțe aihileclul daca apar neclaritaii pe sanher sau daca dimensiunile st'sau detaliile lipsesc din desene inainte de inceperea tucrantor la șantier.

 • 4 Toate desenele in original, specificațiile si drepturile de autor simt proprietatea NESTE INTERNATIONAL SRL

 • 5 Nu se va multiplica documentația in vederea folosirii pentru alta lucrare

6. Toate dimensiunile voi ti verificate pe șantier înainte rfo inceperea oricărei lucrări sau desene. Orice discrepanta apaniS in aceste desene trebuie raportați acestui birou înainte de inceperea oricărei lucrări, in carCnlrar.Cntracforul se va tace responsabil pentru aceasta

1 Ctele indicaie in desen vor li preleraleCtetor măsurate pe desen

8 BENEFICIARUL NU VA ÎNCEPE LUCRĂRILE DECÂT DUPĂ OBȚINEREA TUTUROR ACORDURILOR SI AVIZELOR NECESARE PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA IN VIGOARE

NR. CRT.

DESCRIERE

SUPRAI mp

PERIM ml

C 01

WINDFANG

6.12

10,66

C 02

HOL CLIENT!

18,25

26,43

C 03

ZONA CASIER»

12,55

0 04

ZONA FRONT OFFICE

17.65

17,23

C 05

DIRECTOR

'    6,31

11,20

C06

ARHIVA

'   3.62

7,65

C07

SEIF

: ’.75

5.04

C 08

MEfTING

! 11,04

13,82

C09

I.

5.57

10,21

C 10

OFICIU

7.28

11,57

cu

GRUP SANITAR

3,62

10,48

C 12

HOLPLBSONAL

7,28

14,20


WINDFANG


rcm


TTRECW


HOL CLIENTI nzou


70NAT0.’

nron


I N Of?


urnii rxrnflr"

FWW

NUME

oO^RC'AtX

Zt NțS^TEIMTIONAL SRL («  .^£c'y.LRW93222

iZflIr.          1, jutynovIcl/to6671899

J 23/^/6/2002

r.ff rMifFCT

ILIESCU HORA TIU

ramfcui

CĂTĂLIN MARICA

fHF.i hai

PIJSCASU MARIUS OVIDIl)

flftMzcnitu


SEMNA RJRA


AMENAJARE AGENȚIE BANCA "RAIFFEISEN BANK" stf. Mihai Bravu, bl.4E


NR. CRT.

DESCRIERE

SUPRAF m[

PERIM ml

C01

WINDFANG

7,29

12.66

C02

HOL CLIENT!

39.14

36,43

C03

ZONA CASIERII

8,79

12,18

C 04

20NA FRONT OFFICE

34,88

37,21

C05

DIRFCTOR

7.8

13,64

C06

ARHIVA DESCHISA

14.15

19,44

C07

SI IF

2.75

7,29

C08

MECTING

9.33

15,79

C09

I.T.

6,86

13.22

C 10

OFICIU

8.22

15,78

C11

GRUP SANITAR

2.75

8.40FRONT OFFICE


1 H

■!

1

!„

!.•■ ■■ 1


NOTA

Se recomanda venhearea dimensiunilor după desfacerea placankw cu gips-carion

Orice nepotrivire mire proiect si situațiile Cnstructive existente vor fi semnalate pe parcursul execuției iar soluțiileCnslnictive adoptate vorCnstitui obiectul trnorCmunicari de șantier


NOTE GENERALE:

 • 1 CnstnrctDiul esle oblrgat sa verifice toate dimensiunile pe șantier. înainte de procurarea materialelor si începerea execuției. pentru toate categoriile de luc.ran

 • 2 Cnstructorul se obliga sa aminte arhitectul daca apar neclarități pe șantier sau daca dimensiunile sr’sau detaliile lipsesc din desene înainte de începerea lucrărilor la șantier.

 • 4. Țoale desenele in original, specificațiile si drepturile de autor suni proprietatea NESTE INTERNATIONA!. SRL

 • 5. Nu se va multiplica documentația in vederea folosirii pentm alta lucrare

6 Toate dimensiunile vor li verificate pe sâni ier înainte de începerea oricărei lucrari sau desene. Orice discrepanta aparuta in aceste desene trebuie raportai acestui birou înainte de începerea oricărei lucrari. in ca/Cntrar.Cntractorul se va (ace responsabil pentru aceasta T.Clele indicate in desen vpr ti preleraleClelor măsurate pe desen.

8 BENEFICIARUL NU VA INCEFE LUCRĂRILE DECÂT DUPĂ OBȚINEREA TUTUROR ACORDURILOR SI AVIZELOR NECESARE PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA IN VIGOARE


per'ioan


NATIONAL SRL

i §,14993222

~/lllov tel/lax 6671899

116/2002


ILIESCU HORATIU

CĂTĂLIN MARICA_______

PUSCASU MARIUS OVIDIU


AMENAJARE AGENjlEEȘANCA "RA1FFEISEN BANK",' b-dui București, or. 11. bl.8C. parter
57


hp=180cm

115

11536


£

S=24.55mp


iR

70


■sifon


1e0


h camera=346ân [ h sub grinda=313cm

l !h ~arrera=346cm

S=15.4mp


52


±0.00h camera=345cm = h sub gnnda=305cm261.5


posibilitate montare split»re

j ACCES SECUNDAR• -0 32• fy-

« <

L vS / f 35. .2~t&- 45 (xrAr> ej [


camera=345cm

h sub gririda=302cm

...

i '

.L.....i_______

i i


106


135


S=11.75mp


15


T"

.......i.

hD=180cm (Z2E?C

115

115


•«<


S=7.13mp


196


It camera=346cm :


196


h gol=118cm

55 hp=90cm


11 17


— masca pluviala h=40cm de la cota tavanului in jos


h gol=290cm


55


12


S=46.11mp


TE


70

—a ■

S=2.63mp55NOTA (DESFAC

'-PARDOSELI MO

-GRESIE SI F

USI INTE?IO.,^<y^ /            \\

FAIANȚA ir/jcfe/A QJ£$%4-35mp(H = 1 90m)z \\ FERESTRE

TAVAN CA

TREPTE r,
Clasa de importanta III Categoria de importanta C Risc mic de incendiu

Grad II de rezistenta la foc


h :amera=346cm

• S=2.47mp

52 ; r .

1 :

i :

x '■           ’


••frStfcn-


213


CURTE

INTERIOARA


S utila=110.04mp

S construita=124.17mp

-£trepte<exterioare=5.21mpLEGENDA


/-


c0‘


CALORIFER EXISTENT


TASLOU ELECTRIC EXISTENT


CONTOR ELECTRIC


SIFON EXISTENT


APOMETRU EXSTENT


GHENA


GRINZI


s \ V Ci * f
-O_--'''

sTRueiușÂ;_8Ef'dj!i>';'';


^CCES^RINCIPAL


r.'

[ ,

L.

I 0,0l'*|TÂsHÎrfcmo»' l_

I —   <836


•1 PEREȚI ZIDĂRIE


230

»


30


351.5


I Corina

CROITORU


•0 30

PROIECTANT GENERAL

S C. INTELLIGENTE SISTEME S R L

Mun. Brașov. Str. învățătorilor Nr.63 J08/3140/2005 • CULR13254141

Cod IBAN RO18 BRDE 080S V271 2559 0800 BRD Brașov

TITLU PROIECT:

AGENȚIE RETAIL PLOIEȘTI

PLOIEȘTI, Str. Malu Roșu, Nr.87A, Bl. 101C1, Parter, Jud. Prahova

PROIECT NR.:

11/2007

BENEFICIAR:  g Q RAIFFEISEN BANK S.A.

FAZA

PAC

SEF PROIECT

arh. CORINA CROITORU

SPECIALITATE: ARHITECTURA

PROIECTAT

arh. CORINA CROITORU

AlA

PROIECTANT ARHITECTURA

S.C. METROPOLITAN AAD S.R L.

TITLU PLANȘA

f-'UAN RELEVEU

INDICATIV

PLANS-X

A 01.0

VER FICAT

DATA 1

arh. IULIAN FERENDNO

arh. ISABELA ALS j     j   7       /

.08.2007! SCARA 1'50


C07 OFICIU S« 5.44 mp P= 10.58 mCOȘ GS

S= 2.56 mp P= 7.34 m


ARHIVA S- 3,75 mb P= 7.94 m


S= 36.15 mp

P= 35.11 m


E

I

J

>


Ag. Retail Ploiești Sutila=cca 83,21 mp


p>Vjc'-d/Jr’ &' /idliClICc'fi

2,25 !>1 X J.ZiH - 2. 2'/ i7? />


RAIFFEISEN BANK-CASA TA


C03__

“'“DIRECTOR

Sa 10.31 mp P“ 13.63 m


VERIFICATOR:]^


PROIECTANT GENERAL


ITT]


E3

LcTJ


LEGENDA

Pereți exlstenti structura rezistenta;

Pereți compartimentare propuși Gips Carton, Pereți compartimentare Gips Carton blindați in interior cu tola tabla de 3-6 mm grosime; Ferestre/Partltii/pereti sticla

Mobilier propus Radiatoare aluminiu

CT/AC


[NR, REFERAT


TITLU PROIECT;

___iotUnu

Mlhal |

RÂDULESCU I

I*.......


Sutila=83.21 mp


Clasa de importanta III : Categoria de importanta C

* Risc mic de incendiu Grad II de rezistenta la (oc


S.C. INTELLIGENTE SISTEME S.R.L. Mun. Brașov, Str. Invalatodlor Nr.63 J08/314072005 - CUI:R1«254141

Cod IBAN RO18 BRDE OSOS V271 2659 0800 BRD Brașov

SEF PROIECT

arh.MIHAI RÂDULESCU

PROIECTAT

arh. DAN RÂDULESCU

DESENAT

arh. DAN RAOULESCU

DATA 26.10.2007 SCARA 1:100


AGENȚIE RETAIL PLOIEȘTI 1 Ploiești, Str.Grivitei nr. 2, BI.H , Parter, Jud Prahova j : S.C. RAIFFEISEN BANK SA ; SPECIALITATE: ARHITECTURA                i


PROIECT NR.;


96/2007


BENEFICIAR;


FAZA

PAC


PROIECTANT ARHITECTURA S.C. VERDA UNE CO S R L.


SV. MireM Vodă 30 Bl M.8 Se 2 Ap .42 București, Sector3 340/1394272008 • CUI. 1896O84O

Cod IBAN RO08 MRO 0000 1MB 0928 0401 PROCREOT Bank

Ag. St»f«n Cel Mare, bucureet


'V'


TITLU PLANȘA


PLAN MOBILARE PROPUNERE


INDICATIV PLANȘA


A 05.0


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind concesionarea directa a unor terenuri către S.C. Sipex Company S.R.L. si S.C. Raiffeisen Bank S.A. in vederea edificării unor cai de acces la spatii cu alta destinație decât aceea de locuința

și a emis:


SECRETAR, Stanciu MarilenaPREȘEDINTE,

Mateescu Radu >

4

Data: 4-G, o5

........... /


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI OFICIUL PUBLIC PROIECT

PLOIEȘTI

Nr. $00

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRIMONIU

SERVICIUL CONTRACTE

Ca urmare a adreselor:

- nr. 7007 / 12.05.2009 si înregistrata la OPP Ploiești cu nr. 479 / 12.05.2009 privind întocmirea raportului de evaluare pentru terenul situate in Ploiești, str. Gh.Doja nr. 150 in vederea concesionarii pentru construirea unei cai de acces;

 • - nr. / 13.05.2009 si înregistrata la OPP Ploiești cu nr. 486 / 13.05.2009 privind întocmirea raportului de evaluare pentru terenul situate in Ploiești, str. Malu Roșu nr. 87A, bloc 101 CI, parter in vederea concesionarii pentru construirea unei rampe de acces pentru persoane cu handicap;

 • - nr. / 13.05.2009 si înregistrata la OPP Ploiești cu nr. 487 / 13.05.2009 privind întocmirea raportului de evaluare pentru terenul situate in Ploiești, str.Mihai Bravu- Aleea Chimiei , nr.5, bloc 4A-4B, parter in vederea concesionarii pentru construirea unei rampe de acces pentru persoane cu handicap;

 • - nr. / 13.05.2009 si înregistrata la OPP Ploiești cu nr. 488 / 13.05.2009 privind întocmirea raportului de evaluare pentru terenul situate in Ploiești, str. Grivitei nr.2, bloc H, parter in vederea concesionarii pentru construirea unei rampe de acces pentru persoane cu handicap;

- nr. / 13.05.2009 si înregistrata la OPP Ploiești cu nr. 489 / 13.05.2009 privind intocmirea raportului de evaluare pentru terenul situate in Ploiești B-dul București nr.l 1, bloc 8C, parter in vederea concesionarii pentru construirea unei rampe de acces pentru persoane cu handicap;

va transmitem alaturat valorile terenurilor.

DIRECTOR, ing. DOINA BANA


întocmit,

ins. M1I-IAELA CONSTANT1NESCU

STABILIREA valorii terenurilor

Ca urmare a adresei nr. 8080/ 09.04.2009 si înregistrata la OPP Ploiești cu nr. 363 / 13.04.2009 privind evaluarea terenurilor in vederea concesionarii pentru realizarea unor cai de acces ( rampe, trepte ) cat si reactualizarea tarifelor pe zone avand la baza HCL 99 / 2000 si conform adresei noastre inregistrata cu nr. 464/07.05.2009 si la Primăria Ploiești cu nr. 10306/07.05.2009 rezulta următoarele valori valabile la data de 15.05.2009 :

 • 1.  Teren str. Gh. Doja nr. 150


Zona 6 = 204 Eu/mp x 19,80 mp - 4039 Eu x 4,1891 ron/eu = 16920 ron fara TVA

 • 2. Teren str. MaluRosu nr. 87A, bloc 101 CI, parter

Zona 14 = 149 Eu/mp x 8,80 mp = 1311 Eu x 4,1891 Ron/Eu = 5492 ron fara TVA

 • 3. Teren str. Mihai Bravu - Aleea Chimiei nr. 5, bloc 4A-4B

Zona 7 = 157 Eu/mp x 6,30 mp = 989 Eu x 4,1891 Ron/Eu = 4143 ron fara TVA

 • 4.  Teren str. Grivitei nr. 2, bloc H, parter

Zona 1 = 449 Eu/mp x 2,94 mp - 1320 Eu x 4,1891 Ron/Eu = 5530 ron fara TVA

 • 5.  Teren B-dul București nr. 11, bloc 8C, parter

Zona 8 = 174 Eu/mp x 5,52 mp = 960 Eu x 4,1891 Ron/Eu = 4022 ron fara TVA

Menționam ca aceste valori sunt valabile doar pentru utilizarea terenurilor pentru

cai ( rampe, trepte ) de acces la spatii comerciale si nu pentru alte utilizări.

DIRECTOR, ij^OȘ)I$A BANA


o întocmit,              ,/A /

ina. MIHAELA CONSTANTINESCU '