Hotărârea nr. 177/2009

Hotãrârea nr. 177 privind transformarea unor posturi ocupate de angajati care au absolvit studii de nivel superior din cadrul Oficiului Public Proiect Ploiesti

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 177

privind transformarea unor posturi ocupate de angajați care au absolvit studii de nivel superior din cadrul Oficiului Public Proiect Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand expunerea de motive a doamnei viceprimar Carmen Mihaela Dumitru si Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, prin care se propune transformarea unor posturi ocupate de angajați care au absolvit studii de nivel superior din cadrul Oficiului Public Proiect Ploiești;

Având in vedere prevederile Ordonanței nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publica precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

In temeiul prevederilor art.36 (2), lit.a) si (3), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala (republicata si actualizata).

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba transformarea unor posturi ocupate de angajați care au absolvit studii de nivel superior din cadrul Oficiului Public Proiect Ploiești, incepand cu data de 01.06.2009, conform anexei nr. 1.

Art.2. Drepturile vor fi stabilite conform prevederilor legale in vigoare, dar creșterea nu va depăși 10%.

Art.3. Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 199/31.08.2007 se modifica corespunzător.

Art.4. Oficiul Public Proiect va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE privind transformarea unor posturi ocupate de angajați care au absolvit studii de nivel superior din cadrul Oficiului Public Proiect Ploiești

Oficiul Public Proiect este înființat in anul 2001 conform Hotărârii Consiliului Local nr. 151/2001 ca serviciu de proiectare ce asigura operativ lucrările de proiectare, documentații cadastrale,evaluări pentru autoritati publice si persoane fizice;

Având in vedere prevederile Ordonanței nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publica precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

In temeiul prevederilor art.36 (2), lit.a ) si (3), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala (republicata si actualizata), se propune transformarea a doua posturi de inspector studii medii treapta IA, in posturi de inspector de specialitate studii superioare gradul III, unul in cadrul Serviciului Financiar contabilitate si unul in cadrul Biroului Evaluări Devize Economice.

Menționam ca numărul total de posturi ramane neschimbat.

Fata de cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hotarare.

VICEPRIMAR,

CARMEN MIHAELA DUMITRU

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI OFICIUL PUBLIC PROIECT

RAPORT DE SPECIALITATE               V

•..... -v, •,                       ■           50.

la Proiectul de Hotarare privind transformarea unor posturi ocupate de angajați care . > 5^ au absolvit studii de nivel superior din cadrul Oficiului Public Proiect Ploieștii ’ ’z L 5

Oficiul Public Proiect a fost infiintat in anul 2001 prin 11 ol a r area ' Consiliului Local nr. 151/2001;

Conform Regulamentului de Organizare si Funcționare Oficiului Public Proiect, a fost infiintat ca un serviciu aflat in subordinea Consiliului Local pentru proiectare in construcții, urbanism si evaluări imobiliare.

Având in vedere prevederile Ordonanței nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publica precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

Solicitam modificări ale statului de funcții după cum urmeaza:

- transformarea a doua posturi de inspector studii medii treapta IA, in post de inspector de specialitate studii superioare gradul III , unul in cadrul Serviciului Financiar contabilitate, si unul in cadrul Biroului Evaluări Devize Economice, deoarece ocupantii posturilor au absolvit studii universitare in domeniul in care isi desfasoara activitatea. Menționam ca, creșterea salariata va fi de maxim 10%.

Aceste modificări se reflecta in statul de funcții anexat.

Fata de cele prezentate propunem aprobarea prezentului Proiect de Hotarare.

DIRECTOR RESURSE UMANE
JURIDIC - CONTENCIOS, LUMINIȚA GABORFI


SEF BIROU JURIDIC CONTENCIOS, LILIANA DECUSEARA


1

Nr. crt

Denumirea compartimentului si a funcției

Nivel studii

-----------------------------------------------r

Grad         ț

profesional        '

—~--

r. :•■■■                           --              * r

7 ,7’

Treapta

<7

1

DIRECTOR

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

10 DIRECTOR

S

I-A

2

SERVICIUL RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE 20 SEF SERVICIU

S

I-A

3

INSPECTOR

30

M

I-A

4

ARHIVAR

40

M

II

5

CURIER

50

M

I

6

MUNCITOR CALIFICAT 60    ȘOFER

I

1 3

BIROUL JURIDIC CONTENCIOS

7

CONSILIER JURIDIC

70 SEF BIROU

S

I-A

8

CONSILIER JURIDIC 80

S

I

4

ACHIZIȚII PUBLICE

9

INSPECTOR DE SPECIALITATE 90

s

I-A

i 5

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

10

INSPECTOR DE SPECIALITATE 100 SEF SERVICIU

s

I-A

11

INSPECTOR DE SPECIALITATE 110

s

I-A

12

INSPECTOR DE SPECIALITATE

120

s

I-A

13

INSPECTOR DE SPECIALITATE 130

s

III

14

CASIER

140

M G

I

15

MAGAZINER

150

M G

I

6  1 SERVICIUL RETROCEDĂRI, MAR

uKETING

16

INSPECTOR DE SPECIALITATE 160 SEF SERVICIU

S

I-A

17

INSPECTOR

170

M

I-A

18

INSPECTOR

TEHNICIAN PROIECTANT

180

M

I-A


ANEXA NR1 A /a

LA H.C.L.NR : tf?/          lAJ-

STAT DE FUNCȚIIPag.2

Nr. crt

Denumirea compartimentului si a funcției

Nivel studii

Grad Profesional

Treapta^

19

INSPECTOR

TEHNICIAN PROIECTANT

190

M

I-A

20

INSPECTOR

TEHNICIAN PROIECTANT

200

M

I-A

21

INSPECTOR

TEHNICIAN PROIECTANT

210

M

I-A

7

BIROU AVIZE, ACORDURI, DOCUMENTAȚII

22

INSPECTOR DE SPECIALITATE 220 SEF BIROU

S

I-A

23

INSPECTOR

230

M

I

24

INSPECTOR

240

M

I-A

25

CASIER

250

MG

II

8

BIROU EVALUĂRI DEVIZE EC(

GNOMICE

26

INSPECTOR DE SPECIALITATE 260 SEF BIROU

S

I-A

27

INSPECTOR DE SPECIALITATE 270

s

I-A

28

INSPECTOR DE SPECIALITATE 280

s

III

29

SUBINGINER

290

SSD

I-A

30

INSPECTOR

300

M

I-A

9

SERVICIUL DOCUMENTAȚII CADASTRALE - GEODEZIE

31

INSPECTOR DE SPECIALITATE 310 SEF SERVICIU

s

I-A

32

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER GEODEZ

320

s

I-A


3

Nr. crt

Denumirea compartimentului si a funcției

Nivel studii

Grad Profesional

Treapta

33

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER GEOLOG

330

S

I-A

34

SUBINGINER

340

SSD

I-A

35

INSPECTOR

350

M

I-A

36

INSPECTOR

360

M

I-A

10

SERVICIUL PROIECTARE I

37

CODUCTOR ARHITECT

370 SEF SERVICIU

SSD

I-A

38

INSPECTOR

380

M

I-A

39

INSPECTOR

390

M

I-A

40

INSPECTOR

400

M

I-A

1

BIROUL SISTEMATIZARE DRUMURI

41

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER CONSTRUCTOR 410 SEF BIROU

S

I-A

42

INSPECTOR DE SPECIALITATE 420

S

I-A

43

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER PROIECTANT 430

S

I

44

INSPECTOR

440

M

I-A


ANEXA NR1

LA H.C.L.NR

STAT DE FUNCȚII

Pag 4

Nr. crt

Denumirea compartimentului si a funcției

Nivel studii

Grad Profesional

Treapta

11

SERVICIUL PROIECTARE II

45

INSPECTOR SPECIALITATE ARHITECT

450 SEF SERVICIU

S

I-A

46

INSPECTOR DE SPECIALITATE ARHITECT

460

S

I-A

47

INSPECTOR

TEHNICIAN PROIECTANT

470

M

I-A

48

INSPECTOR

TEHNICIAN PROIECTANT

480

M

I-A

1

BIROU REZISTENTA INSTALAȚII

49

INSPECTOR DE SPECIALITATE ING. PROIECTANT REZISTENTA SEF BIROU

490

S

I-A

50

INSPECTOR DE SPECIALITATE ING. PROIECTANT REZISTENTA

500

S

I-A

51

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER PROIECTANT ELECTRICE

510

s

I-A

52

INSPECTOR DE SPECIALITATE ING. PROIECTANT INSTALAȚII TERMICE

520

s

I-A

53

INSPECTOR DE SPECIALITATE INGINER PROIECTANT INSTALAȚII SANITARE 530

s

I-A

ATRIBUȚII - POST STUDII MEDII

serviciul evaluări

Studiază si verifica tema primita de la șeful de birou

In cazul in care in tema nu sunt menționate toate datele necesare efectuării lucrării, se vor aduce la cunostiinta șefului de birou si se vor solicita lămuriri suplimentare compartimentelor implicate in rezolvarea lucrării

Planifica activitatile necesare pentru rezolvarea temei primite

Operare date pe calculator

întocmire adrese

Anexa 2

Răspunde de activitatea de secretariat din cadrul Oficiului Public Proiect;

înregistrare corespondență primită și emisă de unitate întocmire răspunsuri (adrese) pe baza documentării prealabile Redactare Studiile de fezabilitate si Studiile de circulație pentru serviciul proiectare

Primirea și transmiterea comunicărilor telefonice

Difuzarea în unitate a deciziilor și instrucțiunilor cu caracter de circulată

Colaborare cu serviciile din cadrul Primăriei municipiului Ploiești îndeplinirea altor sarcini care ii sunt atribuite de director sau șeful de birou.

ATRIBUȚII - POST STUDII SUPERIOARE serviciul evaluări


Efectuează culegerea de date si analiza de piața referitoare la segmentele imobiliare de interes,corespunzător unei anumite arii geografice;

Efectuează activitati de inspector de teren pentru culegere de date primare in vederea evaluării de bunuri mobile si proprietăți imobiliare;

Contactează furnizorii pentru a prelua preturile materialelor; întocmește situații lunare de lucrări;

Efectuează vizite periodice la punctele de lucru;

Studiază datele oferite de Institutul National de Statistica

ATRIBUȚII POST STUDII MEDII Serviciul financiar-contabilitate

 • - Contează documentele primare;

 • - întocmește facturile emise clientilor in baza contractelor intocmite;

 • - Efectuează toate operațiunile ce tin de gestionarea bunurilor instituției;

-Tine evidenta analitica a debitorilor si creditorilor si a contului clienti;

 • - Urmărește derularea contractelor si verifica încasarea acestora;

 • - Colaborează la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile, precum si la salvarea datelor informatice;

ATRIBUȚII STUDII SUPERIOARE Serviciul financiar-contabilitate

 • - Răspunde de evidenta materialelor,mijioacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in patrimoniul instituției.

 • - Urmărește si asigura realizarea programelor stabilite in vederea amortizării mijioacelor fixe .

 • - Organizează si efectuează inventarierea periodica a tuturor bunurilor din patrimoniul instituției, precum si a celor ocazionale (la predarea-primirea gestiunii),

 • - Asigura intocmirea in conformitate cu reglementările aplicabile, a documentațiilor privind casarea mijioacelor fixe si a obiectelor de inventar amortizate si/ sau ieșite din uz, colaborind in acest scop cu celelalte compartimente din cadrul instituției.

 • - Întocmește, contabilizează si verifica lunar facturile fiscale emise;

 • - Tine evidenta prevederilor bugetare detaliate pe venituri si cheltuieli;

 • - Tine evidenta angajamentelor bugetare legale aprobate de ordonatorul de credite in limita creditelor bugetare aprobate;

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Instituție de învățământ superior particular acreditată       Nr. 2877/12.07.2008

Facultatea de Management Financiar Contabil București

Splaiul Independenței nr. 313, Sector 6 - București

Telefon: 021-316.97.89/110

Fax:021-316.97.92

ADEVERINȚĂ

J

Se adeverește, prin prezenta, că Doamna JOIȚA (SAVU) D MARILENA născută în anul 1972, luna octombrie, ziua 13, în localitatea Ploiești - județul Prahova, absolventă a Facultății de Management Financiar Contabil din București, specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, din cadrul Universității Spiru Haret, durata studiilor 3 ani, promoția 2008, a susținut și promovat EXAMENUL DE LICENȚA conform prevederilor Legii nr.84/1995, republicată, și ale Ordinului M.Ed.C.T. nr. 295/05.02.2007, în sesiunea iulie 2008 și a obținut la proba Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate următorul rezultat: 9.60 (nouă și 60%), fiind declarată Licențiat în Științe Economice.

S-a eliberat prezenta, cu termen de valabilitate până la eliberarea Diplomei de Licență, spre a-i servi la angajare și completarea dosarului personal.


,x.«’

C Președinte și Rețctor,

ȚA? - ’ L-T/u'

Prof. univ. tfr.'Aurelian Gh. Bondrea

Secretar șef Universitate,

Antoaneta Enciu


Secretar șef facultate,

T .

Irina vrânceană


ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI LNOVĂRII UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Nr. 185 / 23.02.2009Instituție de învățământ superior particular acreditată Facultatea de Marketing și Afaceri Economice Internaționale Str. Splaiul Independenței, nr. 313 - sector 6, București Telefon: 021.316.97.93

Fax: 021.316.97.93

ADEVERINȚĂ

Se adeverește, prin prezenta, că Doamna OANCEA (IANCU) J.M. ALINA ELENA născută în anul 1976, luna septembrie, ziua 20, în localitatea Ploiești, județul Prahova, absolventă a Ciclului I - studii universitare de licență (sistem Bologna) -Facultatea de Marketing și Afaceri Economice Internaționale din București, specializarea Marketing, din cadrul Universității Spira Haret, numărul de credite (ECTS) 180, promoția 2008, a susținut și promovat EXAMENUL DE LICENȚĂ, în sesiunea februarie 2009 și a obținut la proba Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate următorul rezultat: 7.40 (șapte și 40%), obținând Titlul de Licențiată în Științe Economice.

S-a eliberat prezenta, cu termen de valabilitate până la eliberarea Diplomei de Licență, spre a-i servi la angajare și completarea dosarului personal.

Președinte și Rector,,

Prof. univ. r/r-Ai^d^^G^Bondrea

Secretar șef UniVgTSîtate,

X

Antoaneta EnciuL .


Decan,

Prof. univ. dr. Silvia Delia OlaruSecretar șef facultate,


Anișoara Calotă


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE >

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind transformarea unor posturi ocupate de angajați care au absolvit studii de nivel superior din cadrul Oficiului Public Proiect Ploiești

și a emis:

Data: