Hotărârea nr. 175/2009

Hotãrârea nr. 175 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2009

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 175

privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2009

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri: Bozianu Cătălină, Iancu Ion, Palas Paul, Gheorghe Popa, Popa Constantin, Raportul de specialitate al Direcției Economice;

ținând cont de adresa Direcției Generale Finanțelor Publice Prahova numărul 9355/27.04.2009 prin care se reduce alocația de sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;

avand in vedere adresa Consiliului Județean Prahova nr. 215/10.04.2009 de alocare de sume pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuințe precum si adresa nr. 30366/14.05.2009 transmisa de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței si referatului Direcției Tehnic-Investitii nr. 65/22.05.2009 privind programul de creștere a performantei energetice la blocurile de locuințe;

luând in considerare Ordinele ministrului administrației si internelor numărul 79/11.05.2009 prin care se aloca sume in vederea compensării neprevizionate a preturilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației , conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referința pentru energia termica furnizata populației prin sisteme centralizate;

având în vedere prevederile Legii nr. 18/2009 - Legea bugetului de stat pe anul 2009 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001- republicată, privind administrația publică locală, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2009, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții proprii (finanțate integral din bugetul local) pe anul 2009, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești și unitățile de subordonare locala se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Data in ploiești, astazi, 28 mai 2009


Preșe^j

Contrasemnează Secretar, Maria Magdalena Mazâlu

JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2009

Bugetul local, bugetul veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditelor interne, au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 79/31.03.2009, in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009- Legea nr. 18/2009 si Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Rectificarea este impusa de alocarea de fonduri de la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței conform adresei nr. 215/10.04.2009 a Consiliului Județean Prahova, retragerii alocațiilor bugetare aferente semestrului I privind sumele defalcate din TVA pentru cheltuielile de personal ale invatamantului preuniversitar de stat conform adresei nr. 9355/27.04.2009 primita de la Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova si de necesitatea alocării de surse de la bugetul local pentru realizarea programelor privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe si consolidare a blocurilor de locuințe in vederea reducerii riscului seismic.

Fata de veniturile totale aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 79/31.03.2009 in suma de 482.686,72 mii lei se propune o diminuare cu suma de 7.841,64 mii lei provenind din următoarele influiente:

 • - majorarea cu suma de 420,54 mii lei reprezentând “ impozit pe profit de la agenti economici”cod 01.02.01 conform referatului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești nr. 1697/28.04.2009;

 • - diminuarea cu suma de 10.120,00 mii lei reprezentând “sume defalcate din TVA ptr. Finanțarea cheltuielilor descentralizate”cod 11.02.02 conform adresei nr. 9355/27.04.2009 primita de la Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova prin care de diminuează cheltuielile de personal ale invatamantului preuniversitar de stat in semestrul I 2009;

 • - majorarea cu suma de 140,00 mii lei reprezentând “donații si sponsorizari”cod 37.02.01 conform contractelor de sponsorizare incheiate intre Primăria Municipiului Ploiești si Vodafone Romania S.A. pentru suma de 20.000 lei - nr. Contract 3365/30.04.2009;S.C. Romtelecom S.A. pentru suma de 9.000 euro - nr. contract 3365/11.05.2009; Coca Cola HBC Romania S.R.L. pentru

suma de 20.000 euro - nr. contract 3365/01.04.2009; toate având destinația A.D.P.P. Ploiești;

 • - diminuarea cu suma de 282,18 mii lei reprezentând “finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic pentru locuinte”cod 42.02.10 conform adresei nr. 215/10.04.2009 a Consiliului Județean Prahova prin care Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței comunica sumele aferente anului 2009 pentru aceasta destinație;

 • - majorarea cu suma de 2.000,00 mii lei reprezentând “subvenții pentru reabilitare termica a clădirilor de locuit “cod 42.02.12 conform adresei nr. 30366/14.05.2009 transmisa de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței si referatului Direcției Tehnic-Investitii nr. 65/22.05.2009;

Totodată se impune modificarea listei de investiții aferenta bugetului local datorita modificărilor aparute in urma adresei nr. 30366/14.05.2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței prin care cota parte stabilita de la bugetul de stat este de 2.000,00 mii lei si va fi egala cu cea de la bugetul local in programul național de creștere a performantei energetice la blocurile de locuințe;

Corespunzător au loc majorări si diminuări in cadrul capitolelor de cheltuieli.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


VIZAT:

VICEPRIMAR^ : CĂTĂLINĂ NICOLEtA . BOZIANU

Ăf*          ■, ■■■■          ■■ >

n -■1                          ■■                 >

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2009

Bugetul local, bugetul veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditelor interne, au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 79/31.03.2009, in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009- Legea nr. 18/2009 si Legii nr. 273/2006 privind finanatele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Rectificarea este impusa de alocarea de fonduri de la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței conform adresei nr. 215/10.04.2009 a Consiliului Județean Prahova, retragerii alocațiilor bugetare aferente semestrului I privind sumele defalcate din TVA pentru cheltuielile de personal ale invatamantului preuniversitar de stat conform adresei nr. 9355/27.04.2009 primita de la Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova si de necesitatea alocării de surse de la bugetul local pentru realizarea programelor privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe si consolidare a blocurilor de locuințe in vederea reducerii riscului seismic.

Rectificarea se prezintă astfel:

I VENITURI

Fata de veniturile totale aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 79/31.03.2009 in suma de 482.686,72 mii lei se propune o diminuare cu suma de 7.841,64 mii lei provenind din următoarele influiente:

 • - majorarea cu suma de 420,54 mii lei reprezentând “ impozit pe profit de la agenti economici”cod 01.02.01 conform referatului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești nr. 1697/28.04.2009;

 • - diminuarea cu suma de 10.120,00 mii lei reprezentând ‘sume defalcate din TVA ptr. Finanțarea cheltuielilor descentralizate’cod 11.02.02 conform adresei nr. 9355/27.04.2009 primita de la Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova prin care de diminuează cheltuielile de personal ale invatamantului preuniversitar de stat in semestrul I 2009;

 • - majorarea cu suma de 140,00 mii lei reprezentând “donații si sponsorizari”cod 37.02.01 conform contractelor de sponsorizare incheiate intre Primăria Municipiului Ploiești si Vodafone Romania S.A. pentru suma de 20.000 lei - nr. Contract 3365/30.04.2009;S.C. Romtelecom S.A. pentru suma de 9.000 euro - nr. contract

3365/11.05.2009; Coca Cola HBC Romania S.R.L. pentru suma dgf^O'.OOO euro - nr. contract 3365/01.04.2009; toate avand destinația A.D.P.P. Ploiești J f            / • /


 • - diminuarea cu suma de 282,18 mii lei reprezentând “finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic pentru locuinte”cod 42.02.10 conform adresgfW. 215/10.04.2009 a Consiliului Județean Prahova prin care Ministerul- De^pjtarii Regionale si Locuinței comunica sumele aferente anului 2009 pentru aceasta destinație;


 • - majorarea cu suma de 2.000,00 mii lei reprezentând “subvenții pentru reabilitare termica a clădirilor de locuit “cod 42.02.12 conform adresei nr.

30366/14.05.2009 transmisa de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței si referatului Direcției Tehnic-Investitii nr. 65/22.05.2009;

II      CHELTUIELI

Fata de prevederea aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 79/31.03.2009 in suma de 482.686,72 mii lei, cheltuielile totale se diminuează corespunzător cu suma de 7.841,64 mii lei, astfel:

 • 1.    Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - se majoreaza prevederea inițiala cu suma de 150,00 mii lei reprezentând „bunuri si servicii- evaluări patrimoniu”cod 51.02.20 avand ca obiect intocmirea de rapoarte de evaluare pentru spatiile medicale si terenul aferent acestora precum si pentru unitățile A.N.L. potrivit O.U.G nr. 68/2008;

 • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - se majoreaza prevederea inițiala cu suma de 420,54 mii lei reprezentând „ comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe” cod 54.02.20 conform referatului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești nr. 1697/28.04.2009;

 • - se diminuează prevederea inițiala cu suma de 284,24 mii lei reprezentând ‘ proiecte fonduri externe nerambursabile” cod 54.02.55 cu suma aferenta finanțării Comisiei Europene;

- se transfera suma de 6.000,00 mii lei reprezentând “ rambursare credit Alpha Bank”cod 54.02.81 de la capitolul 55.02 “Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi’ conform normelor de Trezorerie privind clasificatia economica si funcționala actuala;

 • - se diminuează prevederea inițiala cu suma de 150,00 mii lei reprezentând „fond de rezerva”cod 54.02.50 in vederea realizării expertizei si documentației tehnice pentru modernizare, reparații capitale in Municipiul Ploiești conform notei de fundamentare a Serviciului Reparații si Investiții Drumuri;

3. Capitolul „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi ”- se diminuează prevederea inițiala prin transferul sumei de 6.000,00 mii lei reprezentând

“ rambursare credit Alpha Bank”cod 55.02.81 la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale”conform normelor de Trezorerie privind clasificatia economica si funcționala actuala;

fe , •/

\      '"-yy y /y/' //

4. Capitolul „Invatamant” - se diminuează prevederea initiajâ cu stlma dc 10.120,00 mii lei reprezentând cheltuieli de personal conform adresei nr. 9355/27.04.2009 primita de la Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova prin care de diminuează cheltuielile de personal ale invatamantului preuniversitar de stat in semestrul I 2009;

- se majoreaza prevederea inițiala cu suma de 55,50 mii lei reprezentând asistenta sociala pentru sportivi din cadrul Colegiului National Mihai Viteazul, prevederea inițiala fiind insuficienta;

5. Capitolul „Cultură, recreere si religie” — se majoreaza prevederea inițiala cu suma de 30,76 mii lei reprezentând donații si sponsorizări conform contractelor de sponsorizare incheiate intre Primăria Municipiului Ploiești si Vodafone Romania S.A. pentru suma de 20.000 lei - nr. Contract 3365/30.04.2009;S.C. Romtelecom S.A. pentru suma de 9.000 euro - nr. contract 3365/11.05.2009; Coca Cola HBC Romania S.R.L. pentru suma de 20.000 euro - nr. contract 3365/01.04.2009; toate avand destinația A.D.P.P. Ploiești;

6. Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica” - se majoreaza prevederea inițiala cu suma de 3.327,52 mii lei reprezentând „active nefinanciare”cod 70.02.71 conform modificărilor aparate in urma adresei nr. 30366/14.05.2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței prin care cota parte stabilita de la bugetul de stat este de 2.000,00 mii lei si va fi egala cu cea de la bugetul local in programul național de creștere a performantei energetice la blocurile de locuințe, precum si adresei nr. 215/10.04.2009 a Consiliului Județean Prahova prin care Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței stabilește suma aferenta anului 2009 pentru acțiunile privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuințe conform prevederilor OG 20/1994 cu modificările ulterioare;

In mod corespunzător se rectifica si lista obiectivelor de investiții pe anul 2009 cu finanțare de la bugetul local.

7. Capitolul „Protecția Mediului” - se diminuează prevederea bugetara cu suma de 1.421,72 mii lei reprezentând modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești, urmând a fi prevăzute sumele ce vor fi transmise de către Ministerul Mediului. In mod corespunzător se rectifica si lista obiectivelor de investiții pe anul 2009 cu finanțare de la bugetul local.


.■.//

7/


Totodată bugetul instituțiilor publice (de subordonare locala) finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, se majoreaza cu suma de 413 mii lei astfel:

Venituri - se majoreaza cu suma de 413 mii lei astfel: la „venituri din proprietate”(30.10) se majoreaza cu suma de 25 mii lei, la „venituri din prestări servicii si alte activitati”(33.10) se majoreaza cu suma de 225 mii lei, la „transferuri voluntare, altele decât subventii”(37.10) se majoreaza cu suma de 163 mii lei.

Cheltuieli - se majoreaza cu suma de 413 mii lei capitolul ,,învatamant”(65.10) de la prevederea inițiala de 10409,60 mii lei la 10822,60 mii lei.

Astfel prevederea inițiala a bugetul instituțiilor publice (de subordonare locala) finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții in suma de 105.343,52 mii lei prin majorare este de 105.756,52 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Director economic, Nicoleta Crăciunoiu


Șef serv. Buget,împrumuturi,Contracte,

VIZAT

DIRECTOR Administrație publică, juridic-contencios,


JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

-A-'' țt O îvî z?

BUGET LOCAL - 2009                           J4^

venituri                         ££'

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

nr.

145/08,05,2009

influieUte

+/- '

buget \ rectificat

1

VENITURI - TOTAL

0001

482.686,72

-7.841,64

474.845,08

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

260.216,66

420,54

260.637,20

3

I. VENITURI CURENTE

0002

389.176,94

-9.559,46

379.617,48

4

A. VENITURI FISCALE

0003

368.451,60

-9.699,46

358.752,14

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

156.376,00

420,54

156.796,54

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

57,00

420,54

477,54

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

57,00

420,54

477,54

8

Impozit pe profit de la agenți economici

010201

57,00

420,54

477,54

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

0,00

0,00

0,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

0,00

0,00

11

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

155.719,00

0,00

155.719,00

12

COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

155.719,00

0,00

155.719,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

155.131,00

155.131,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

588,00

588,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

600,00

0,00

600,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0502

600,00

0,00

600,00

17

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

050250

600,00

600,00

18

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

0009

58.500,00

0,00

58.500,00

19

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

0702

58.500,00

0,00

58.500,00

20

Impozitul și taxa pe clădiri

070201

50.300,00

0,00

50.300,00

21

Impozit pe clădiri de la pers, fizice

07020101

9.000,00

9.000,00

22

Impozitul și taxa pe clădiri de la pers, juridice

07020102

41.300,00

41.300,00

23

Impozitul și taxa pe teren

070202

6.200,00

0,00

6.200,00

24

Impozit pe terenuri de la pers, fizice

07020201

2.000,00

2.000,00

25

Impozitul și taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

4.200,00

4.200,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

0,00

0,00

27

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

2.000,00

2.000,00

28

Alte impozite și taxe pe proprietate

070250

0,00

0,00

29

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

0010

153.575,60

-10.120,00

143.455,60

30

SUME DEFALCATE DIN T. V. A.

1102

133.297,00

-10.120,00

123.177,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, și sect. Mun. București

110202

133.141,00

-10.120,00

123.021,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice

110204

X" țO» ĂȘ,

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

77^—/ ......

// •'

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

156,00

ți                  1

fl ir ■'

156i|)0

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

r \

.

38

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII

1202

660,00

0,00

. V/'

660,00

39

Taxe hoteliere

120207

660,00

660,00

40

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

50,00

0,00

50,00

41

Impozit pe spectacole

150201

50,00

50,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI

1602

19.568,60

0,00

19.568,60

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

9.900,00

0,00

9.900,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, fizice

16020201

4.700,00

4.700,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.200,00

5.200,00

47

Taxe și tarife ptr. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

9.268,60

9.268,60

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

160250

400,00

400,00

49

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite și taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

20.725,34

140,00

20.865,34

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.339,27

0,00

8.339,27

54

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

8.339,27

0,00

8.339,27

55

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

300201

0,00

0,00

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

300203

0,00

0,00

57

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

7.000,00

7.000,00

58

Venituri din dividende

300208

1.339,27

1.339,27

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

0014

12.386,07

140,00

12.526,07

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI

3302

150,00

0,00

150,00

64

Venituri din prestări de servicii

330208

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor în creșe

330210

66

Contibuția pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

150,00

150,00

67

Taxe din activități cadastrale și agricultură

330224

68

Contibuția lunară a părinților ptr. întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

330228

0,00

70

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

330250

0,00

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

2.000,00

0,00

2.000,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

2.000,00

2.000,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

74

AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

3502

10.000,00

0,00

10.000,00

75

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

10.000,00

Z*:

O

ttfWo

76

Penalități ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

350202

0,00

// 4 jîc

77

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

350203

F-

4

w .... .

.......

78

Alte amenzi, penalități și confiscări

350250

0,00

W / *

: : >0,00

79

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

"T" !?' ' -4'

0,00

80

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

82

Alte venituri

360250

0,00

0,00

83

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

236,07

140,00

376,07

84

Donații și sponsorizări

370201

126,76

140,00

266,76

85

Alte transferuri voluntare

370250

109,31

0,00

109,31

86

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

4.572,79

0,00

4.572,79

87

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR

3902

4.572,79

0,00

4.572,79

88

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

120,00

120,00

89

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

251,79

251,79

90

Venituri din privatizare

390204

1,00

1,00

91

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

4.200,00

4.200,00

92

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

93

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

94

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții și serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri

400206

95

încasări din rambursarea microcreditelor de la pers, fizice și juridice

400207

96

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

97

Sume din fondul de rulment ptr. acoperirea golurilor temporare de casă

400211

98

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

99

IV. SUBVENȚII

0017

88.936,99

1.717,82

90.654,81

100

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

88.936,99

1.717,82

90.654,81

101

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

88.936,99

1.717,82

90.654,81

102

A. De capital

0019

63.278,77

1.717,82

64.996,59

103

Retehnologizarea centralelor termice și elecrice de termoficare

420201

104

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

105

Planuri și regulamente de urbanism

420205

106

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

107

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

420207

108

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

420209

109

Finațarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuință

420210

1.532,18

-282,18

1.250,00

110

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

142,81

2.000,00

2.142,81

111

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

420213

60.582,40

60.582,40

112

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

420214

1.021,38

1.021,38

113

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

420215

114

B. Curente

0020

25.658,22

0,00

25.658,22

115

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

_______

u.

116

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

117

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

80,00

/■'

// /•.,

' 80,00

118

Subvenții ptr. compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

24.394,12

fi

24.394,12

119

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

820,72

820,72

120

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

107,78

țf

. .A^7,78

121

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea unităților de asistență medico-sociale

420235

.....

0,00

122

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-născuți

420236

255,60

255,60

123

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

124

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

125

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

430204

126

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistentă socială ptr. persoanele cu handicap

430207

127

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare în situații de extremă dificultate

430208

JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anexa nr. 1

BUGET LOCAL - 2009
CHELTUIELI

rtlii RON

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL 145/08,05,2009

influiente (+/-)

buget rectificat

CHELTUIELI - TOTAL

5002

482.686,72

-7.841,64

474.845,08

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.637,00

150,00

20.787,00

Cheltuieli de personal

10

11.500,00

11.500,00

Bunuri si servicii

20

8.330,00

8.330,00

evaluări patrimoniu

20

0,00

150,00

150,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

40,00

40,00

Active nefinanciare

71

767,00

0,00

767,00

Dotări

652,00

652,00

Proiectare instalație electrica etaj III palat Administrativ

0,00

0,00

0,00

Achiziție teren (HCL 179/2007)

115,00

115,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

6.362,60

5.986,30

12.348,90

Cheltuieli de personal

10

2,00

2,00

Bunuri si servicii - alegeri si alte acțiuni

20

1.200,00

1.200,00

Comisioane si alte costuri aferente împrum ext.

20

500,00

420,54

920,54

Fonduri de rezervă

50

1.841,60

-150,00

1.691,60

Transferuri către Serviciul public de evidență a

51

2.000,00

2.000,00

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

819,00

-284,24

534,76

Rambursare credit Alpha Bank

81

0,00

6.000,00

6.000,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICÂ ȘI ÎMPRUMUTURI

5502

18.200,00

-6.000,00

12.200,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

200,00

200,00

Dobânzi

30

12.000,00

12.000,00

Rambursare credit Alpha Bank

81

6.000,00

-6.000,00

0,00

0,00

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

6102

9.102,00

0,00

9.102,00

Bunuri si servicii (Protecția civilă)

20

62,00

62,00

Transferuri către Poliția Comunitară

51

9.000,00

9.000,00

Active nefinanciare (Protecția civilă)

71

40,00

40,00

0,00

ÎNVĂȚĂMÂNT

6502

166.921,00

-10.064,50

156.856,50

Cheltuieli de personal

10

127.718,00

-10.120,00

117.598,00

Bunuri si servicii

20

18.538,00

18.538,00

Transferuri către instituții publice

51

550,00

550,00

Asistență socială

57

3.300,00

55,50

3.355,50

Alte cheltuieli (burse)

59

400,00

400,00

Active nefinanciare

71

16.415,00

16.415,00

Investiții centre financiare

507,00

507,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL 145/08,05,2009

influiente (+/-)

buget , rectificat

Investiții centre financiare (PMP)

15.908,00

15.908,00

SĂNĂTATE

6602

1.285,00

0,00

1.285,00

Bunuri si servicii

20

700,00

700,00

Asistență socială - Centrul de Transfuzie Sanguină

57

70,00

70,00

Active nefinanciare

71

515,00

515,00

Reabilitare Spitalul de boli infecțioase

15,00

15,00

Proiectare, reabilitare secție oncologie Spitalul Mun. Schuller

500,00

500,00

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

6702

25.659,65

30,76

25.690,41

Bunuri și servicii

20

736,00

30,76

766,76

ch. din donații și sponsorizări

236,00

30,76

266,76

reparații unități de cult

500,00

500,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

22.438,00

0,00

22.438,00

Casa de Cultură

03

847,00

847,00

Teatrul "Toma Caragiu"

03

7.059,00

7.059,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

03

5.072,00

5.072,00

Club Sportiv Municipal

05

4.360,00

4.360,00

Administrația Parcului C-tin Stere

05

5.100,00

5.100,00

Active nefinanciare

71

2.485,65

0,00

2.485,65

Consolidare si extindere sala concerte inclusiv balcon Filarmonica P.C

2.370,00

2.370,00

AT - Consolidare si extindere sala concerte inclusiv balcon Filarmonica P.C

15,65

15,65

SF Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

100,00

100,00

0,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

6802

22.157,00

0,00

22.157,00

Cheltuieli de personal (Creșe)

10

1.700,00

1.700,00

Bunuri și servicii (Creșe)

20

637,00

637,00

Transferuri către Adm.Serv.Soc.Comunitare

51

19.500,00

19.500,00

Asistență socială

57

120,00

120,00

Finanțare proiecte cf. Legii 350/2005

20

200,00

200,00

0,00

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

7002

47.703,50

3.327,52

51.031,02

Bunuri și servicii

20

5.126,00

0,00

5.126,00

iluminat public

06

4.094,00

4.094,00

Alte cheltuieli

50

1.032,00

1.032,00

întreținere ceasuri publice

38,00

38,00

Iluminat ornamental

660,00

660,00

Spectacole artificii

94,00

94,00

prestări servicii gratuitati cimitire

115,00

115,00

Reparații curente(fond imobiliar)

125,00

125,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

29.000,00

0,00

29.000,00

Oficiul Public Proiect

50

1.500,00

1.500,00

Administrația Domeniului Public și Privat

50

20.000,00

20.000,00

Serviciul Public Finanțe Locale

50

7.500,00

7.500,00

Active nefinanciare

71

13.577,50

3.327,52

16.905,02

Locuințe

03

4.242,50

3.467,52

7.710,02

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice

05

5.050,00

0,00

5.050,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL 145/08,05,2009

influiente (+/-)

buget . rectificat'

1,' : - ■ "

A.....

Alimentare cu apă locuințe cartier Ghighiu

50,00

!   ‘     50,00

Iluminat public

06

5.000,00

0,00

5.000,00

Reabilitare iluminat public

5.000,00

5.000,00

Alte servicii în domeniile iociunțelor, serviciilor și dezvoltării

50

4.285,00

-140,00

4.145,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

87.202,97

-1.421,72

85.781,25

Bunuri și servicii

20

7.000,00

0,00

7.000,00

Salubritate

7.000,00

7.000,00

Active nefinanciare

71

80.202,97

-1.421,72

78.781,25

Salubritate

0501

0,00

Reabilitare și execuție platforme noi salubritate

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

06

80.202,97

-1.421,72

78.781,25

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

8102

25.306,00

0,00

25.306,00

Subvenții- dif. de preț și tarif la en. termică livrată pop.

40

25.306,00

25.306,00

TRANSPORTURI

8402

52.150,00

150,00

52.300,00

Bunuri și servicii

20

26.650,00

0,00

26.650,00

reparații curente străzi

24.850,00

24.850,00

serv monitorizare trafic

1.800,00

1.800,00

Subvenții- dif. de preț și tarif (RATP)

40

20.000,00

20.000,00

Alte transferuri (RATP)

55

5.500,00

5.500,00

Leasing

0,00

Active nefinanciare

71

0,00

150,00

150,00

Străzi

0303

0,00

0,00

Expertize si documentație th centru modernizare si ren

150,00

150,00

VRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2009 cu finanțare de Ia Buget Local-Rectificare 1

mii lei

Nr.

crt

'■ -y . -1   « w

U MIR E A

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualiz.

Valoare contract

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

finanțate din:

Influente

BUGET

INIȚIAL 2009

TOTAL

BUGET

Rectificat

din care:

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8+10+11

10

ii

12

13

TOTAL CHELTUIELI

'+27,581,6t'7

3Di40A(»(> : 5

'M67.50''

S: 1.08,92

:55A^i59;0i

: 56118.752.62

A

Lucrări in continuare

13,985.91

17,437.35

26,809.31

67.50

89,191.48

27,491.58

61,632.40

-2,791.72

91,983.20

B

Lucrări noi

13,580.05

11,122.00

0.00

0.00

22,982.79

20,982.78

2,000.01

438.02

22,544.77

Ait-u dîidUudi

15.65

1,847.65

«745

3,38445

3,634,.65

2004(0

-34(4.00

4.224.65

Cap.51.02-71

AUTORITATI PUBLICE

::: +:Aob5:+>:

6>>51L00::x:x

+::+2+652;b0

5<5:55!76ți90

+ .

'5:+65:::+:®;0O

:+• ::+Ț67;60

din care

<:

(iM

0.00

652.MM

767,00

767.00

0.06

0.00

707.0(5

1

Dotări

0.00

0.00

652.00

652.00

652.00

0.00

0.00

652.00

2

Achiziție locuințe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Achiziție teren (HCL 179/2007)

0.00

0.00

0.00

115.00

115.00

0.00

0.00

115.00

Cap. 61.02-71

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

:4:<44:403Wi

Ah? ehdtuidi d? mvestUH

0.00

(MW

(MMI

40.00

40.00

O.Ofl

0.00

40.00

1

Dotări ALA

0.00

0.00

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

40.00

Cap. 65.02-71

INVATAMANT

TOȚAU+7.7 «7.5 M .«•< W6W

5:+:-.3.274M

3,604.98

<;.;-<3;174(9.8

1644100

16.415.00

+:<+:+>0;00+

16,445.00

din care:

A

Lucrări in continuare

3,174.98

3,174.98

- A’W

a 1

632.00

632.00

0.00

0.00

632.00

1

Consolidare Școala Andrei Mureseanu

3,174.98

3,174.98

3,174.98

237.00

237.00

0.00

0.00

237.00

1

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualiz.

Valoare contract

Surse proprii

Credite

Bancart

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

finanțate din:

Influente

BUGET

INIȚIAL

2009

TOTAL

BUGET

Rectificat

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8+10+11

10

11

12

13

2

_ y .r

Construcție gr^dînita-Consolidare si extindere spațiu invatamant -str.Marasesti

275.00

275.00

0.00

0.00

275.00

3

Construcție noua grădiniță str.Bobalna

120.00

120.00

0.00

0.00

120.00

B

Lucrări noi

100.00

100.00

0.00

15,633.00

15.633.00

0.00

0.00

15,633.00

1

înlocuire tamparie refacere fațade, terenuri de sport

100.00

100.00

0.00

15,633.00

15,633.00

0.00

0.00

15,633.00

chdnndi de

(i.0(l

539.W

0.00

15(0(0)

150. W

0.00

0.00

150.(0)

1

Proiectare -Liceul de Arta-Sala de Concerte

0.00

250.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

50.00

2

PT+DE Construire si reabilitare campus școlar Colegiul V.Madgeanul

0.00

80.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

80.00

3

SF PT DE Centrala termica GR. Nr.20

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

20.00

Cap. 66.02-71

SANATATE

:<<:+. <::693.72

:+++::+693;72

:+<:<+:693.72

:<<:+ :5I5.W

:+++:+:51:5ibft

+<+::+<-'+:lI.:66:

+::<+:+0;00:

+:+:<<5:15.00

din care:

A

Lucrări in continuare

693.72

693.72

693.72

15.00

15.00

0.00

0.00

15.00

1

Reabilitare Spitalul de boli Infectioase

693.72

693.72

693.72

15.00

15.00

0.00

0.00

15.00

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

500.00

1

Reabilitare secție oncologie spitalul mun.Schuller

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

500.00

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

+:+:+O55;55.

::++țl,2Î27;75

:<<+::::5,493,08:

<<<<+2,485,65

:++:+2;43&65

:+:+++• <<0,00:

++:<:+:+<bb:

+:+:+:2;485;65

din care:

A

Lucrări in continuare

8,039.90

11,112.10

5,477.43

2,370.00

2,370.00

0.00

0.00

2,370.00

1

Consolidare si extindere sala de concerte,inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8,039.90

11,112.10

5,477.43

2,370.00

2,370.00

0.00

0.00

2,370.00

■C

Aid vhdlmdi de mwsOiii

.15.65

115.65

15X5

115.65

115.65

0.00

0.00

115.65

1

AT -Consolidare si extindere sala de concerte,inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

15.65

15.65

15.65

15.65

15.65

0.00

0.00

15.65

2

SF,Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Ț<KrAi::.::+ :.::;:::::+<<+<.+:<<+x<<+ +:<<<:<+<<+;+<<:.j<<5

<<<<<l£04fc6L

<<<<41,86«;8tf

<■:<• <16,229.34

>++6ț50:

< +16;905.O2

:<<+:î3i58AȘț

<::<<: <3.250.01

<<<+01;421;98<

::;+<<18^27?ftb

din care

A

Lucrări in continuare

873.05

1,042.80

16,229.34

67.50

9,022.50

7,905.00

1,050.00

-1,370.00

10,392.50

1

Blocuri locuințe sociale Ans.Libertatii, Cartier 9Mai Ploiești

d’âgîr

12,324.00

a 2

2,580.00

2,580.00

0.00

-920.00

3,500.00

Nr. crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualiz.

Valoare contract

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

finanțate din:

Influente

BUGET

INIȚIAL

2009

TOTAL

BUGET

Rectificat

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8+10+11

10

n

12

13

2

Consolidare Bl.A? Str.Cibinului

2,808.00

1,050.00

0.00

1,050.00

-450.00

1,500.00

3

Reabilitare termica bloc M10 str.Arhip Nicolae

205.00

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

38.00

4

Alimentare cu apa cartier tineret Ghighiu Ploiești

214.20

259.34

192.34

50.00

50.00

0.00

0.00

50.00

5

Reamenajare imobil B-dul Independcnteinr. 16

658.85

783.46

700.00

275.00

275.00

0.00

0.00

275.00

6

Reabilitare sistem iluminat

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

7

Reabilitare termica bloc 135 A, Str Zimbrului

0.00

0.00

0.00

29.50

29.50

0.00

0.00

0.00

29.50

B

Lucrări noi

12,167.56

9,424.00

(1.00

5,510.52

3,510.51

2,000.01

438.02

5,072.50

1

Reabilitare termica bloc E6 Republicii

820.00

820.00

0.00

846.38

423.19

423.19

162.38

684.00

2

Reabilitare termica bloc M4 str.Arhip Nicolae

414.00

414.00

0.00

410.08

205.04

205.04

10.08

400.00

3

Reabilitare termica bloc 13 strada Levantica

890.26

0.00

890.26

445.13

445.13

890.26

0.00

4

Reabilitare termica bloc 67 bis, strada înfrățiri nr. 5 A

340.98

0.00

340.98

170.49

170.49

340.98

0.00

5

Reabilitare termica bloc 48 strada Cameliei nr.3A

421.40

0.00

421.40

210.70

210.70

421.40

0.00

6

Reabilitare termica bloc 24, strada înfrățiri nr. 1

1,090.92

0.00

1,090.92

545.46

545.46

1,090.92

0.00

7

Bloc Locuințe sociale str.Spatar Milescu

2,500.00

2,500.00

0.00

12.50

12.50

0.00

-1,000.00

1,012.50

8

Lucrări reabilitare termica

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1,478.00

1,478.00

9

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil

Bdul.Independentei nr. 14

1,690.00

1,690.00

16.90

16.90

0.00

0.00

16.90

10

RTE Blocuri Locuințe Cartier Libertății

0.00

0.00

0.00

1,481.10

1,481.10

0.00

0.00

1,481.10

c

Ahe cheltuieli de ia vestii ii

1,4(12.00

2,372.00

2.172.0(1

2OO.(M)

-400.00

2,842.00

1

Plan cadastral

0.00

0.00

400.00

400.00

0.00

0.00

400.00

2

SF,PT,DE Blocuri locuințe sociale str.Cosminele

0.00

200.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

3

PUZ Cartier Mihai Bravu

0.00

200.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

4

SF,PT,DE Cartier Mihai Bravu etapa 1

0.00

200.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

5

PUZ Cartier Mimiu

0.00

200.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

6

Expertize tehnice blocuri locuințe

0.00

200.00

200.00

0.00

200.00

0.00

200.00

7

Certificat energetic blocuri cartier libertății

0.00

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

10.00

8

SF,PT,DE Consolidare blocuri locuințe                             |

0.00

150.00

Pagin

a3

0.00

0.00

0.00

-150.00

150.00

Nr. crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualiz.

Valoare contract

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

finanțate din:

Influente

BUGET

INIȚIAL 2009

TOTAL

BUGET

Rectificat

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8+10+11

10

11

12

13

9

SF PT DE Rețea gaze And. Libertății

0.00

42.00

42.00

42.00

0.00

0.00

42.00

10

AT-Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei nr.14

0.00

150.00

1.50

1.50

0.00

0.00

1.50

11

SF,PT,DE Reamenajare sediu Fundația Pensionarilor Romani,

Ploiești, str.Gral.Vasile Milea, bloc.A7-subsol

0.00

50.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.50

12

Audit energetic blocuri locuințe          -'<?■■■ J ;

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-300.00

300.00

13

SF PT DE Reabilitare termica blocuri locuințe

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

-40.00

50.00

14

Actualizare PUG

0.00

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

1,200.00

15

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale aferente terenuri PMP

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

16

Actualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in mun.Ploiesti

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

17

Realizare ORTHOFOTOPLAN digital

0.00

0.00

300.00

300.00

0.00

0.00

300.00

Cap.74.02-71

PROTECȚIA MEDIULUI

:'+:+^;Wi;75

:$+$ț8;i^8;8$

+':+:>60;582.4(l

+:+28!UZ(>£9!7

din care

A

Lucrări in continuare

1,204.26

1,413.75

1,233.84

77,151.98

16,569.58

60,582.40

-1,421.72

78,573.70

1

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri, Str.Dragos Vodă

332.35

390.69

310.10

350.00

350.00

0.00

0.00

350.00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri, Str.Inului

147.01

172.82

132.22

150.00

150.00

0.00

0.00

150.00

3

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri,Str.Profesor Reiner

91.80

107.93

106.63

115.00

115.00

0.00

0.00

115.00

4

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri, Str.B.P.Hasdeu

83.92

96.71

84.08

115.00

115.00

0.00

0.00

115.00

5

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Natiuni

313.10

368.08

410.00

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

6

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Bratocea

236.08

277.52

190.81

10.00

10.00

0.00

0.00

10.00

7

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiesti-PMP

0.00

0.00

0.00

75,872.98

15,290.58

60,582.40

-1,421.72

77,294.70

8

Studiu de soluție privind reducerea debitelor de ape uzate ind. Deversate in rețeaua de canalizare

0.00

0.00

0.00

360.00

360.00

0.00

0.00

360.00

9

Cartarea zgomotului si elaborarea harților strategice de zgomot centru aglomerarea urbana

0.00

0.00

0.00

39.00

39.00

0.00

0.00

39.00

10

Realizarea harți de zgomot urban - elaborarea planurilor de acțiune

0.00

0.00

Pagir

0.00

a4

40.00

40.00

0.00

0.00

40.00

Nr. crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualiz.

Valoare contract

Surse proprii

Credite

Bancari

Interne

Credite

Bancari

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

finanțate din:

Influente

BUGET

INIȚIAL 2009

TOTAL

BUGET

Rectificat

din care:

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

0

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8+10+11

10

11

12

13

Lucrări noi                      "

1,312.49

1,598.00

1,339.27

1,339.27

0.00

0.00

1,339.27

1

Extindere rețea canalizare strada AGRICULTOR!

78.08

95.00

80.00

80.00

0.00

0.00

80.00

2

Extindere rețea canalizare ^ttSda COMANA

85.81

105.00

90.00

90.00

0.00

0.00

90.00

3

Extindere rețeacanalizan^trtăaDUMBRĂVENI

61.63

75.00

65.00

65.00

0.00

0.00

65.00

4

Extindere rețea canalizarț\șțf^tă BOGDAN VODĂ

98.35

120.00

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

5

'vOz'1

Extindere rețea canalizare Slț^tgAJSULUI        .  '

65.25

80.00

65.25

65.25

0.00

0.00

65.25

6

Extindere rețea canalizare strah^JA^RlLOR \ ■

126.92

155.00

130.00

130.00

0.00

0.00

130.00

7

Extindere rețea canalizare strada PLÂfefctfL

57.62

70.00

60.00

60.00

0.00

0.00

60.00

8

Extindere rețea canalizare strada POSTĂVARUL

61.41

75.00

65.00

65.00

0.00

0.00

65.00

9

Extindere rețea canalizare strada PRAHOVEI

204.26

248.00

210.00

210.00

0.00

0.00

210.00

10

Extindere rețea canalizare strada DREPTĂȚII

317.20

385.00

317.20

317.20

0.00

0.00

317.20

11

Extindere rețea canalizare strada CIOPLEA

84.63

103.00

85.00

85.00

0.00

0.00

85.00

12

Extindere rețea canalizare strada GAZETEI

71.33

87.00

71.82

71.82

0.00

0.00

71.82

C

AH'e eud'bd+h de iHve.shU?

29(MW

290.50

0JW

1

SF,PT,DE Extindere rețea canalizare Cartier Rudului

80.00

80.00

80.00

0.00

0.00

80.00

2

SF,PT,DE Extindere rețea canalizare Cartier Bereasca

120.00

120.00

120.00

0.00

0.00

120.00

3

SF,PT,DE Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu

90.00

90.00

90.00

0.00

0.00

90.00

Cap. 84.02.71

TRANSFOKIVRL 1 A 'u M A

diuAAA-Oft

0-00

AAiAATSftiOb:

0.00

din care

Âhe chdhikH de hueAOld

MO

15(MW

150.00

0.90

150.(M

0.00

1

Expertize si documentație tehnica pentru modernizare, reparații capitale in municipiul Ploiești axa nord-sud.

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

150.00

0.00

DIRECTOR,!

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Madalina CRĂCIUN


Cristian^S^DlU-ESCU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Florina POPESCUPagina 5REGIA AUTONOMA DE SERVICII PURLICE

PLOIEȘTI

Piața Victoriei 17 - PLOIEȘTI - 2000 - PRAHOVA

Telefon: +40244/541 071 / Fax: +40244/513 670

E-mail: serviciipublice@ratsp.rojPRiMARIA MUNICIPIULUI i                                  i         PLOIEȘTI

f                           Huregistrar   . 4 n o


CĂTRE,         }                y 4 a 0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI i

■* ‘

18. APR. 20C3

In atentia : d-rei Director economic Nicoleta Craciunoiu , Referitor:   PREVEDERI BUGET 2009

Deoarece la fundamentarea bugetului pe anul 2009 nu s-a putut estima impozitul pe profit, respectiv: trim I realizat 420.540 lei, trim II estimat 64.500 lei, trim III estimat 34.500 Iei si trim IV estimat 260.000 lei, este necesara rectificarea bugetului Primăriei Municipiului Ploiești.

Va mulțumim pentru colaborare.

DIRECTOR

Ing.Razvan Lungu


SEF SERVICIU FINANCIARț.

' /


Ec.Elena Comijp

/ ■iu


întocmit, Carmen Diaconu


DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE PRAHOVA ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA S;S.A.E-EB/k-Nr. 18771/16.04.2009


Anexa


SUME DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2009


PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI502


- mii tei -

: cl. Legea bugetului de stal nr. 18/2009, Scris. M.F.P. 280583/26.02.2009 si 280735/18.03.2009. Decizie Dir. Exec. D.G.F.P. Prahova nr. 102/05.03.2009. H.C.J. nr. 31/25.03.2009 : OUG 34/11.04.2009. Decizie Dir. Exec. DGFP NR. 138/15.04.2009

Nr. crt.

INDICATOR

PREVEDERI

din care:

Denumire

Cod

an 2009

trim. 1

trim. II

trim. III

trim. IV

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

TO TA L

04.02.01

1

155,131.00

38,783.00

38,783.00

38,783.00

38,782.00

II

0.00

III

155,131.00

38,783.00

38,783.00

38,783.00

38,782.00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

TOTAL, din care:

 • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

 • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

04.02.04

1

588.00

147.00

147.00

147.00

147.00

II

0.00

III

588.00

147.00

147.00

147.00

147.00

388.00

97.00

97.00

97.00

97.00

200.00

50.00

50.00

50.00

50.00

3

Sume defalcate din T. V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

TOTAL, din care:

11.02.01

1

0.00

II

0.00

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

susținerea sistemului de protecție a copilului

0.00

4

Sume defalcate din T. V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip..

11.02.02

1

133,141.00

44,386.00

29,589.00

27,845.00

31,321.00

II

■10,120.00

-10,120.00

prin Decizie Dir. Executiv D.G.F.P. Prahova, TOTAL, d.c.:

III

123,021.00

44,386.00

19,469.00

27,845.00

31,321.00

finanțarea chelt. pers, din instit. invat. preuniv. de stat

117,598.00

42,568.00

18,259.00

26,693.00

30,078.00

finanțare alte chelt. cf. art.5 pct. (3), Legea 18/2009

5,423.00

1,818.00

1,210.00

1,152.00

1,243.00

5

Sume defalcate din T.V.A. pentru sisteme centralizate de producere si distribuție a energiei termice prin Hotarare a Guvernului României

11.02.04

1

0.00

II

0.00

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Sume defalcate din T.V.A. pentru drumurile județene si comunale

prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.05

1

0.00

II

0.00

III

0.00

0.00

0.00

0.00

/ .. 0.00

7

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TO TA L

 • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

 • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahov9~=^.

11.02.06

1

156.00

49.00

37.00

37.00

'            33.00

II

0.00

III

156.00

49.00

37.00

37.00

33.00

156.00

49.00

37.00

37.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sume defalcate din T. V.A. pt finant^r^S^CSgriMCH^^t;. de dezvoltare a infrastructurii din Smltdi rural prin Hotarare a Guvernului Romfaitfi UlHEC f(A \%

11.02.07

1

0.00

II

0.00

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Pentru instituțiile subordonate Sfe1 vor face cofnunicari a,

A gA contabilitate publica j


•or_ face cofAunicari araijigOTe resurselor alocate, acestea urmând sa intocmeasca bugete proprii de venituri si cheltuieli.

'        -                    I «X li

M                 7

tfORIERSEF, "                SEFJJJJ^E^t^

frn&ti^ Văduvă


SEFS&A? ^rnn Cnri


întocmit, / /

Atis Melnic țv/'/c7


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE         ;

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE P RAI I OUA 100023,Ploiești, str. Aurel Maieu nr.

S.S.A.E.E.B.L. Nr. 18.936/21.04.2009

22, tel 407710, fax593906, 513610.597790-EA'•

?         MUNICIPIUL!Către,


PRIMĂRIA


r

a transmitem alaturat Deci~ia Directorului Executiv nr. 138/15.04.2009 privind rectificarea bugetului conform Ordonanței de Urgenta nr. 34/11.04.2009 si

Scrisorii M.F.P.nr. 281.145/2009.


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE JUDEȚUL

DECIZIA NR. 1 3 8          *

Directorul executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova, numit prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 299/200^8/

v--. f)'           .

avană in vedere prevederile H.G.R. nr. 34/2009 privind organizarea' st funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, ale H.G. nr. 109/2009 privind organizarea si funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscala , O.M.F.P. nr. 977 / 2007 si O.M.F.P. nr. 375 / 2009 cu privire la organizarea si funcționarea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice Județene si a unităților subordonate, Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 46 din 23.05.2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 28 .din 19.03.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Legii nr. 18 /2009 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2009 , Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.34/11.04.2009,cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar fiscale , Ordinului Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 1539/28.12.2006 si Ministerului Finanțelor Publice nr. 2238/28.12.2006 , modificat si completat de Ordinul Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 351 / 22.11.2007 si Ministerului Economiei si Finanțelor nr. 2183 / 23.11.2007, Instrucțiunilor MFP nr 170701/19.02.2007 privind repartizarea in execuție a cotelor defalcate din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale , Scrisorii M.F.P. Nr. 280.583/26.02.2009, Scrisoarea M.F.P. nr.281145/2009 si Referatul de specialitate al Serviciului Sinteza Asistenta Elaborare Execuție Bugete Locale din cadrul Activității de trezorerie si contabilitate publica Prahova ,

DECIDE:

Art. 1. Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor si municipiilor pe anul 2009, conform situației Anexa.

Art. 2. Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova prin Serviciul Sinteza Asistenta Elaborare Execuție Buget Local va întocmi situația repartizării pe trimestre si Fisele cu sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2009.

Data in Ploiești, astazi 15.04.2009

S ■ . -V '■ /X /r

Iț - *—


<&R&£T&R ^EXECUȚII ■/ ° Ec. ScaldefPopavici ° 1 * '

i—~Vizat SEFSJti Consilier JurA


h A

JURIDIC, rare Mariana Tanase


TREZORIERSEF, Ec. Cornelia Văduvă


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE PRAHOVA

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

SERVICIUL SINTEZA ASISTENTA ELABORARE SI EXECUȚIE BUGETE LOCALE

ANEXA


REPARTIZAREA

sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor si municipiilor pe anul 2009 rectificate conform O.U.G.34/11.04.2009

Mii lei

UNITA TEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

COD 11.02.02

sumelor defalcate din TVA.pentru finanțarea chelt descentralizate -TOTAL-

din care : pentru finanțarea ch de personal din invatamantul preuniversitar de stat

din care :pentru finanțarea altor cheltuieli conform art.5 punctul 3 legea nr. 18/2009

Nr. crt.

Cod int.

DENUMIRE

Program an inițial 2009

Influente cf. OUG nr. 34/20209

Program an rectificat 2009

Program an inițial 2009

Influente cf. OUG nr. 34/20209

Program an rectificat 2009

Program an inițial 2009

Influente cf. OUG nr. 34/20209

Program an rectificat 2009

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

TOTAL GENERAL

411.373,00

28.402,00

382.971,00

358.456,00

28.402,00

330.054,00

52.917,00

0,00

52.917,00

2

401

CONSILIUL JUDEȚEAN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

TOTALMUNICIPII

161.473,00

12.120,00

149.353,00

152.953,00

12.120,00

140.833,00

8.520,00

0,00

8.520,00

4

501

MUN. CAMPINA

28.332,00

2.000,00

26.332,00

25.235,00

2.000,00

23.235,00

3.097,00

0,00

3.097,00

5

502

MUN. PLOIEȘTI

133.141,00

10.120,00

123.021,00

127.718,00

10.120,00

117.598,00

5.423,00

0,00

5.423,00

6

TOTAL ORAȘE

81.739,00

5.413,00

76.326,00

68.300,00

5.413,00

62.887,00

13.439,00

0,00

13.439,00

7

601

AZUGA

2.262,00

148,00

2.114,00

1.871,00

148,00

1.723,00

391,00

0,00

391,00

8

602

BAICOI

6.704,00

480,00

6.224,00

6.055,00

480,00

5.575,00

649,00

0,00 Te

■ '   649,00

9

603

BOLDEȘTI SCAIENI

5.568,00

379,00

5.189,00

4.781,00

379,00

4.402,00

787,00

0,00 -

.7-8.7,00

10

604

BREAZA

7.378,00

510,00

6.868,00

6.436,00

510,00

5.926,00

942,00

6,00

942,00

11

605

BUȘTENI

6.886,00

498,00

6.388,00

6.283,00

498,00

5.785,00

603,00

. 0,00

603;00

12

606

COMARNIC

4.843,00

287,00

4.556,00

3.622,00

287,00

3.335,00

1.221,00

0,00

1.221,00

13

607

MIZIL

14.446,00

831,00

13.615,00

10.487,00

831,00

9.656,00

3.959,00

' 0,00

3.959,00

14

608

PLOPENI

6.112,00

408,00

5.704,00

5.147,00

408,00

4.739,00

965,00

0,00 . .

965,00

15

609

SINAIA

7.256,00

520,00

6.736,00

6.560,00

520,00

6.040,00

696,00

0,00 ,,

,    6,96,00

16

610

S LA NIC

3.477,00

226,00

3.251,00

2.858,00

226,00

2.632,00

619,00

0,00 e' A

T 619,00

17

611

URLAȚI

6.542,00

386,00

6.156,00

4.866,00

386,00

4.480,00

1.676,00

0,00

1.676,00

18

612

VĂLENII DE MUNTE

10.265,00

740,00

9.525,00

9.334,00

740,00

8.594,00

931,00

0,00

931,00

CONTRACT DE SPONSORIZARE NR.         din M 0^26(34

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

[1. VODAFONE ROMANIA S.A., cu sediul in București, Piața Charles de Gaulle nr.15, R. sector 1, număr unic de inregistrare RO8971726, cont bancar RO79INGB1008158348920 I deschis la PNG BANK, reprezentata legal prin Liliana Sblomon in calitate de Chief p’ Executive Officer si prin Marian Velicu in calitate de Senior Director, Regulatory, Legal >. and Corporate Affairs, denumita in continuare “Sponsor5*, ~


gsk                                                 B       V

|S2. PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr.2, având Bont virament nr. RO67 TREZ 5212 1370 201x xxxx deschis Ia Trezoreria Ploiești, reprezentată

dl. ANDREI LIVIU VOLOSEVICI, în cllitate de PRIMAR, denumită în continuare BENEFICIARPărțile au convenit asupra următoarelor, cu respectara^egii nr. 32/19.05.1994 astfel cum a fost modificata si a Ordinului nr. 994/02.08.1994 al Ministerului Finanțelor privind aprobarea instrucțiunilor pentru aplicarea legii privind sponsorizarea:

II

OBIECTUL CONTRACTULUI:


*2.L Sponsorul se angajează sa susțină acțiunile organizate de Beneficiar prin Administrația iL, Domeniului Public și Privat In scopul reabilitării unor locuri de joacă dirAmunicipiul

Ploiești.


>• %

In scopul prevăzut la pct.î.L, Sponsorul pune la dispoziția beneficiarului suma de 20.000


23.


Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului, integral.

Approved

?nnance Approved

verslon: 3, ID : SRA-09-1060

III.  OBLIGAȚIILE PÂRTILOR:
 • 3.1.   Beneficiarul se obligă să aducă Ia cunoștința publicului sponsorizarea prin promox numelui, mărcii sau imaginii sponsorului, astfel:

- prin montarea de plăcuțe la locul fiecărui loc dejoacă reabilitat, pe care se va inscripț numele sponsorului și al beneficiarului.

 • 3.2.   In scopul prevăzut la pct.3.1., sponsorul va furniza beneficiarului următoarele matei publicitare (ex: afișe, panouri, casete audio-video, pliante, materiale promoționale).

IV.  DURATA CONTRACTULUI:
 • 4.1.   Sponsorizarea este unică și va fi pusă la dispoziția beneficiarului in termen de 10 (ze

zile de la semnarea contractului.                           „> '

V.   ÎNCETAREA CONTRACTULUI:
 • 5.1.   Prezentul contract încetează de plin drept, fără a'mai fi necesară intervenția unui tribur arbitrai sau a instanței judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate la pct.III din prezentul contract; își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scris de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/reziliert prezentului contract.

VI.  FORȚA MAJOR£:
 • 6.1.   Nici una dintre părțile contractat^ răspunde de neexecutarea la termen sau/și d^ executarea în mod necorespunzător ™ total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine îi baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligație respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită în lege.

 • 6.2.   Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 ore

producerea evenimentuluiși să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.                          ” J

 • 6.3.   Dacă în termen de 48 ore de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.

VIL NOTIFICĂRI: \
 • 7.1.    In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • 7.2.    In cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 7.3.    Dacă confirmarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în ziua menționata pe raportul de confirmare a transmiterii emis de faxul pârtii expeditoare.

 • 7.4.   Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmare, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

Legai Approved Finance Approved

i tribunal


tract; re scrisă, ezilierea


iu/și de evine în pligației

■ 48 ore .’ințelor

rțile au itre ele


cestea partea ■soare

i data portul sunt

re." ‘ VIII. LEGEA APLICABILA. LITIGII:


Legea aplicabila prezentului contract este legea romana.


Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.                                   /

s •        /


.                 r

; f

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte 1 CuntițEp^tru fiecare parte.


SPONSOR, Prin Liliana SOLOMON


si


Prin Marian VELICU \
/


ANDREI LIVI

i                  I

Z S.                               4

Director Economic,

Ec. NICOLETA CRACIUNOIU

y” Serv. Juridic Contencios


OBOSEVICILegal Approved

Finance Approved

Version: 3, IO ; SRA-09-1060


CONTRACT DE SPONSORIZARE

nr.11

încheiat astăzi               ........

fvV
 • 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ROMTELECOM S.A., cu sediul în București, Str. Gârlei, nr. 1B, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8926/1997, având cod înregistrare fiscala RO427320, capital social subscris și efectiv vărsat 318.464.490 lei, reprezentată de Domnul Georgios IOANNIDIS, Director General, în calitate de Sponsor

Și

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr.

 • 2, cod fiscal 2844855, avand cont nr. RO 67 TREZ 5212 1370 201X XXXX, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentata legal prin dl. Andrei Liviu VOLOSEVICI, in calitate de Primar, denumita in continuare „BENEFICIAR”,

au încheiat prezentul contract de sponsorizare, în condițiile și termenii de mai jos.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract constă în sponsorizarea Beneficiarului de către Sponsor in vederea reabilitării locurilor de joaca din municipiu de către Beneficiar, prin Administrația Domeniului Public si Privat.

 • III. VALOAREA CONTRACTULUI în scopul prevăzut la art. II, Sponsorul va pune la dispoziția Beneficiarului echivalentul în lei al sumei de 9000 Euro, calculat pe baza cursului de schimb leu/Euro al BNR.

 • IV. CONDIȚII DE PLATĂ

 • 1.     Plata se va face de către Sponsor, in prima zi de miercuri, după semnarea contractului, în lei, la cursul de schimb Euro/leu al BNR din ziua efectuării plătii.

 • 2.     Plata se va face în contul IBAN al Beneficiarului:

RO 67 TREZ 5212 1370 201X XXXX, deschis la Trezoreria Ploiești.

N. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR


.                Î-.

, O- A'

h; w


■<


!■


 • 1. Sponsorul se obligă să efectueze plata conform condițiilor specificate la art. IV.

 • 2. Beneficiarul va:

 • a)  utiliza suma acordată de către Sponsor numai în scopul precizat la art. II;

 • b) va promova imaginea și numele Sponsorului prin expunerea de panouri la fiecare loc dejoacă, în care va fi inscripționat numele sponsorului.

Beneficiarul va despăgubi Sponsorul pentru orice prejudiciu suferit de acesta din urmă din cauza nerespectării de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, în special în cazul în care Sponsorul ar putea fi implicat într-un proces în legătură cu prezentul contract, indiferent de natura acestuia. în cazul în care Sponsorul va fi obligat să plătească, prin hotărâre judecătorească, sume de bani către persoane care au fost prejudiciate prin activitățile desfășurate în legătură cu prezentul contract de către Beneficiar, acesta se obligă să despăgubească Sponsorul cu contravaloarea daunelor achitate terților de către Sponsor, în termen de 15 zile de la data primirii unei notificări transmise de Sponsor în acest sens.

 • VI. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale și rămâne valabil până la data indeplinirii obligațiilor de către Parti.

 • VII. REZILIEREA CONTRACTULUI

 • 1. Sponsorul poate rezilia prezentul contract de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței sau îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile în următoarele cazuri:

Beneficiarul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale;

Beneficiarul transferă drepturile sau obligațiile sale născute din prezentul contract unei terțe părți fără consimțământul prealabil al Sponsorului.

 • 2. Beneficiarul poate rezilia prezentul contract de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței sau îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile în cazul în care Sponsorul nu își îndeplinește obligația de plată conform art. IV.

 • VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

.■fi-......a’l fi ?■•■■■■.

// * fi'                                ■■■-. ■■

ffig / -........... ■

f

Modificarea prezentului contract se poate face numai prin Act adițicwf semnat de cșițre^' ambele părți.

 • IX. TRANSFERUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR

Transferul de către Beneficiar al drepturilor și obligațiilor ce derivă din prezentul contract nu se poate face decât cu acordul prealabil scris al Sponsorului .

 • X. FORȚA MAJORĂ

 • 1. Prin forța majora se inteleg toate evenimentele si/sau împrejurările aflate in afara controlului pârtii care invoca forța majora, incluzând, dar nelimitandu-se la: războaie, revoluții, incendii, inundații, cutremure, embargo, sau restricții de carantina, aprobări pentru licențe de export neașteptate si care, daca apar după încheierea contractului, împiedica sau întârzie, total sau parțial, execuția Contractului.

 • 2. Partea care invoca forța majora va fi exonerata de orice răspundere pe perioada in care a acționat forța majora care a împiedicat sau a dus la întârzierea obligațiilor contractuale.

 • 3. Partea care invoca forța majora este obligata sa aduca la cunoștința celeilalte parti printr-o scrisoare oficiala in 5 zile lucratoare de la inceperea evenimentelor sau circumstanțelor de forța Majora, trimițând totodată si un document oficial emis de Camera de Comerț, care sa certifice exactitatea faptelor si imprejurarilor notificate,

 • 4. La primirea notificării si confirmării, ambele parti vor lua legătură si vor decide in termen de 5 zile lucratoare asupra acțiunilor si/sau masurilor ce se impun pentru a limita si contracara efectele situației de forța majora.

 • 5. Pentru orice întârziere si/sau neindeplinirea obligațiilor contractuale a uneia dintre părțile implicate, ca urmare a forței majore, cealalta parte nu va avea dreptul de a solicita pârtii afectate penalitati, dobânzi sau despăgubiri, care in alta situație ar fi fost platibile.

 • 6. Daca situația de forța majora durează mai mult de o luna, fiecare din părțile implicate are dreptul de a rezilia contractul fara nici un fel de compensații sau obligații.

 • XI. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Prezentul contract va fi guvernat de legea română.

Litigiile de orice natură decurgând din sau în legătură cu prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în caz de menținere a divergenței se va apela la instanțele competente.

 • XII. DIVERSE

^Renunțarea de către oricare dintre părți la exercitarea oricăruia dintre drepturile născute/ ;din prezentul contract va produce efecte numai în măsura în care se face îh scris și numai; ■ pentru situația în cauză, neafectând exercitarea aceluiași drept în situații ulterioare.

'Nulitatea uneia dintre clauze nu va atrage nulitatea întregului contract. Clauza nulă va fi eliminată din contract, părțile negociind, în măsura în care este posibil, inlocuirea ei cu o clauza valabila.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SPONSOR

S.C. ROMTELECOM S.A.


BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ANDREI Lt
DIRECTOR ECONOMIC NICOLETA CRACIUNOIU

C'i .o'' .0 î '


DIRECTOR EXECU ANASTASIOS TZOE


IAR


SEF SERVICIU JURIDIC SIMONA ALBU


CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR.1509 din data 18.03.2009

CONTRACTANTE:

HBC ROMANIA S.R.L cu sediul în București ,str. Preciziei id cod unic de inregistrare nr.474152,atribut fiscal R,nr.de înregistrare in lui J40/12179/1991 si cod IBAN R013INGB0001000119128915 deschis la •ești, reprezentata prin D-l Cătălin Dragan -Administrator Unic si prin D-l fea-Director Financiar,in calitate de SPONSOR,pe de o parte,

îoiesti, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr.2, având cont virament nr. 11370201xxxxx deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentată prin dl. ANDREI EVICI, în calitate de PRIMAR, denumită în continuare BENEFICIAR am ă contract de sponsorizare având următoarele condiții:

TJL CONTRACTULUI:

1 se angajează în mod irevocabil să sponsorizeze efectuarea de lucrări ițand reparații si modernizări la locurile de joaca existente in Municipiul $ crearea de altele noi) prin ADPP-unitate subordonata Consiliului Local al iului Ploiești.

■ul prevăzut la pct.2.1., sponsorul pune la dispoziția beneficiarului suma de Euro(douazeci mii euro).

care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului nr. REZ52121370201xxxxx deschis la Trezoreria Ploiești.

GATIILE PÂRTILOR:

Ui '

etanii se obligă să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea i, mărcii sau imaginii SPONSORULUI, in cadrul conferințelor de iterviuri,expunerea afișelor si/sau banerelor acestuia,etc.

•pul prevăzut la pct.3.1,SPONSORUL va furniza BENEFICIARULUI lele publicitare adecvate condițiilor in care se desfasoara evenimentele in a programului sponsorizat.

Sta contractului

L este unică și va fi pusă la dispoziția BENEFICIARULUI in termen de Semnarea contractului.

i ■

V-


tarea contractului


. o*

..

■K'                                                                                        O,

Hontract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară interverițiajauâtii fijitral sau a instanței judecătoreșri, în cazul în care una dintre părți: g|;ută una dintre obligațiile esențiale enumerate mai sus;

g| vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare iealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea / Prezentului contract.

H-!


TRTA MAJORA

Bmîintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de Boarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care mLcare îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea Wnmzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este Hm lege.

Rare invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de roroducerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării Snjelor lui.

Ertermen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile ptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna ®le să pretindă daune-interese.

Notificări

|cepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea lalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa / sediul prevăzut în « introductivă a prezentului contract.

gal în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare fandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită la destinatar la jnenționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

în care confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită ■tma zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

șncănle verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt tunate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele edente.


| j Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezenthlui contract, sau ? f rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale'^ amiabilă de reprezentanții lor.                                                           > '


Prezentul contract a fost încheiat la data de 18.03.2009 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


SPONSOR

S.C. COCA-COLA HBC ROMANIA SRL


BENEFICIAR,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLANDREI LIVIULV

TjOoS


.■j, V4I MW


Xi. JX


FAX NO. :510736

V u


Apr. 21 2009 09:45PM PI
ROMÂNIA             /

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

Ploiești, B<1 Repabliciih «h2-4, telefont <044/514^545.

fax: G244/406.664, fl-Btefii eauajud@cjpb.fo, cod 190066

C»tr«,

J^UMaRU MUNICIPIULUI PLOIEȘTI       ț

Referitor: fnantarea di® traflsfernri d« la bigtaul d« stat a acțiunilor privind reducere* rbcolvi adamte al EOQStrucdilor existente ca fcMrâatia dc tocwiut» conform prevederilor OG 2(V1994 rapabicata in aflai 2067

Urmare scrisorii M.D.R.L. nr.2l 142/1A/01.04.2009. prin cure sc comunica repartizarea sumei de 1230,0 orii lei pentru județul Prahova, prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 pentru finanțarea din tranfcruri de b bugetul de stat a acriunikx privind reducerea risculai seismic al costeuetiilor «xistente cu destinația de locuințe conform prevederilor OG 20/1994 cu modificările ulterioare, va instimtum c* aceasta suma a fost repartizata Manuspitthii Ptoierti, pentru asigurarea cu prioritate a finalizării execuției lucrărilor de consolidare la bloenl A7, #tr. Cibiaahu nr. 2, nominalixat in programul de acțiuni pe anul 2009, precum si acțiunii de cxpertîzare tehnica a clădirilor de locuit care pcttinta nivelări insuficiente de protecție u acțiuni seismice, începând cu clădirile construite Înainte da anul 1978, înalte, cu mari aglomerări dc persoone/perter flexibil/ cu spatii cu alta destinație Ia parter sau alte niveluri de clădirii.

Fondurile sus menționate se vor utiliza in condițiile si cu respectarea Ordonanței Guvernului nrJO/1994 privind masurile pentru reducerea ridului seismic al consouctiilor existente, republicata, cu modificările s completările ulterioare.

Va rugam sa dispuneți masuri pentru utilizarea eficienta si integrala, in condițiile legii, a sumei alocate pe «nul 2009, acontaiidu-se prioritate finalizării execuției lucrărilor de consolidare la blocul A7, str. Cîbinuhâ nr. 2.

Va rugwn. de asemenea sa dispuneți analiza stadiului acțiunilor de consolidare înpreuna cu constructorul si transmiterea Ia Ministerul Dezvolterii Regionale si Loctrâtei, $î la Consiliul Județean Pnriiwa a graficului insusît de constructor, cu stadiul la zi si termenul <b țintare a berarilor dt consolidare.


zJ^an'/


DIRECȚIA TEHNICA INVESTIȚII Serviciul Programe Investiții Locuințe


2 2. MAI. 20C9                             zf/. : '

I:

Către                   UrC

Direcția Economică            \

Având în vedere aprobarea fondurilor solicitate de la bugetul de stat pentru investiții, vă precizăm următoarele:

 • 1. Fondurile alocate de la bugetul de stat conform prevederilor OUG nr. 20/1994 republicată în 2007, în sumă de 1250 mii lei, vor fi repartizate astfel:

Cap. 70.02-71

Consolidare bloc A7 str. Cibinului nr. 2 - 1050 mii lei

Expertize tehnice blocuri locuințe - 200 mii lei

 • 2. Fonduri alocate de la bugetul de stat conform prevederilor OUG nr. 18/2009, în suma de 2000 mii lei, vor fi repartizați astfel:

Cap. 70.02-71

Reabilitare termica bloc E6 B-dul Republicii nr. 130 - 423,188 mii lei

 • -  Reabilitare termica bloc M4 str. Soldat Erou Arhip Nicolae - 205,038 mii lei Reabilitare termică bloc 13 str. Levănțica - 445,127 mii lei

Reabilitare termică bloc 67 bis str. înfrățirii nr. 5A - 170,491 mii lei Reabilitare termica bloc 48 str. Cameliei nr. 3A - 210,697 mii lei

 • -   Reabilitare termica bloc 24 str. înfrățirii nr. 1 - 545,460 mii lei.

Cota parte ce revine consiliului local se va constitui în sumă egală cu cea de la bugetul de stat (2000 mii lei, respectiv 50% din valoarea investiției) prin diminuarea sumelor alocate la următoarele obiective, cu următoarele valori:

1. Cap. 70.02.20 - C - Alte cheltuieli de investiții Audit energetic blocuri locuințe - 300 mii lei

SF, PT, DE Reabilitare termică blocuri locuințe - 50 mii lei

 • 3. Cap. 70.02.20 - A - Lucrări în continuare

 • -  Blocuri locuințe sociale Cartier 9 Mai Ans. Libertății - 920 mii lei.


Director executiv adjunct, Florina Popescu

Șef serviciu, Mariana Stochiță


GUVERNUL ROMÂNIEI


Ministerul Dezvoltării îz P.tSiONALE Șl LOCUINțEI

www.mdrl.ro


Cabinetul Ministrului


/,--f           ......

/ ferioo'VB b b.Primăria Municipiului Ploiești

Domnului Primar Voloscvici Andrei Liviu

Având în vedere hnprtan|u investiții lor realizat.• :r caaril Programului milionul multiamuil privind crederea perjortrHi/ijei energetice io btocuriii- du locuințe, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței (MDRL) și-a propus ia accelereze rumul programului atât prin modificarea legislației cât .și prin alocarea unor sume importante pentru arul 2009.

Astfel MDRL a promovat Ordonanța de urgență a •dti'e'-niiÎLti nr 18 privind creț, teren performantei energetice a blocurilor de locuințe, cure a tos*, adoptată în ședința Guvernului din data de 4 martie 2009 și a fost publicată îr. Monitorul Ulu -a! al României nr. 155/11 03.2009. Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Jc urgenta a Guvernului nr. 18/2009 au fost aprobate prin Ordin al ministrului dezvoltării regionale ș locuinței, al ministrului luumțelor publice și al viceprim-ministrului. ministrul administrației '■ internelor și au fost publicau în Monitorul Oficial al României nr. 194/27.03.2009.

Conform OUG 18/2009 privind creșterea performant : energetice a blocurilor de locuințe "coordonatori locali sunt primara municipiilor. ora.yeior g c- intimelor. precum și ui sectoarelor municipiului dttcurești î/i a căror rexponsahiliiatc revine c-oi donarea programelor locale in calitate de autoriuili eoniractcmic '

Fondurile alocate Municipiului Ploiești. în anul 2 >09. pentru execuției literarilor de intervenție la anvcloparoa blocurilor de locuințe. conform o iG 18/2.009. sunt de: 5.000.000 Ici credite de angajament ilimita maximă in care re poi contract t lucrâri), din care credite bucetare 2.000.000 Ici ( urnita maximă in cure se pot efectua plăți}.

Ținând cont de fondurile alocare in acest an Municipiului Ploiești, vă rugăm sâ ne comunicați din lista anexată prezentei blocurile ce urmează a »c include in Programul național în anul 2009.

Comunicarea sc ra transmite cel mai târziu păru lu dat de 20.05.2009. orele 09:00. pe suport de hârtie ia Direcția Generală Construcții Locuințe RcabiT.’arc Termică din cadrul MDRL .și în format electronic pe adresa de e-mail: gina.pctrcs. uD mdri ro

Vă rugam sâ dispuneți măsuri pentru utilizarea ct. :atâ. in cmidiți.le legii, a sumei alocate pentru creșterea performanței energetice a blocurile- ac locuințe.

atenție deosebită tuturor partenerilor săi, în vederea impk nent&rii cu succes a pmgnaindioț


Vă așignrini, domnul â pî iixicir, că Ministere Delectării Regionale și Locuințeiacordă o i "■ -/ <7

proiectelor gestionate de acesta.


i -o !

Cu deosebită considerație,


Strada Apclodor nr 17, Latura Nord, Sector 5 București. ROMÂNIA, 050 TA' - RO. Tei:+40(37)211 1409 info@mdlpl.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIIJI Pi OIFJSTI JUPPRAHOVA


l.Isl.A DE PRIORITĂȚI

PENTRU MNANTARE.A CHELI UIELILOR PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICA A HEOCURM-OE DE LOCUINȚE PE ANUL 2>»fJ


!

Nr.

cri.

Adre.U imobil

L.

5

u

3

3 a <

Ret im de înălțime S+PHN

c

w

c

tn £

r

u

a a

i.

’iZ

.3

£

Arie

c i»i is tr uita desfițerită mp-

Va-onrea investitei din Duiimnwifi de nwîtfrc pt n'ru tticruri de investiții aprobata de consiliul tocul lei-

0

1

T

3

4

5

6

7

8

1

Bloc r-X> H-diM Republicii nr. 13>">

1963

P 9

beton arma: glisai

Ls

1

3211

846 3 r

z

Bloc M4 srr Soldat erou Vhip Nccolae

l'L89

SlFr4E

pdîKrdu mari

20

1

1370

410 076

.1

B)»C B2 str, Cirza Vodă nr '2

1984

P’6£

cadre si pereți beton armat monolit

25

1

t

i 951.1

205.217

4

Bloc 13 st), ieviutica cir. 1

196 rj

P1-4&

beton armat monolit glisat

80

1

3904

890.25?

s

Bl-.re 14 str. <’>(•:■■ an Pptumbesi'u m

1

IM4E

zxloric armata s.ui’.hnn tcenTun

so

l

-47OD

1 263.178

6

dlc-c 15 r.tr Cipnan Porumbescu nr.

ii-

1906

PI4E

zidiiric anima sarnb uri f centuri

80

1

4700

1 263 178

7

Bloc 67 b« <t Jotraniii nr 5 A

1 scara A, B>

1966

P+JCE

beton alinat glisat

88

l

9250

1.369.1*2

s

BJoc 28 1 str Llcinwitci nr 1

1984

Pe4E

beton armat monolit celular

19

1

2229

353.3057

■r

LL.


•j-

i.f

in

T

OJ

‘3Z<


l-


9

BU«e 1 Mr. Canid ir t nr ??

156"

P-4E

zidărie urinata sâmburi-centuri

■ '.i

aloc 1 1? aIi Cameliei nr 23

106S

Pr4E

beton muit prefabricat

1

Bloc A io .Aleea Sirejnic nr. 7

197 7

P14E

beton arma» prcfabrirat

1!

IMoc 4X mt. Cameliei nr j-V

l’>67

P+4E

beton armat itiissO

U

BLx 4‘) str Cameliei nr. 3

)%?

1*141:

beian armar ri.isut

14

Bine 51 str Cameliei m. 10

I%7

Pt4K

beton arr< j glisat

li

Bine 54 Mr Cameliei nr ?

i yf>?

Pi4E

belor armai glisat

Bloc 55 jti Cameliei nr ?

1067

P+4C

t.ion armar glisai

i 7

Bloc ab >tr Cameliei nr 7

|'J67

p 4E

betun armat glisat

iS

Bloc 5S jtr. Cameliei nr. S>

Efo"

L       l‘-4F

beton       glisat

10

‘>ioc 57 str. Cameliei nr 7

l-xc

P+4E

bctoii ai mat glisai

1

Bloc GA sir Cameliei nr ISA

10'C

PHE

beton armat glisat

24 str liifrnțir’’ *ir t

!'< ‘V

■ - <r

tl -7 Hrrn’U utKHl

25 si. .. >irr n< 1

j vij'i

r -ții

beton turnai ensul

L’3

Bloc ll> C ft-dul Republicii nr 122

IO7S

P+IOE

celular

l.ld

LI U AL GENERAL


40

1

2652

22O.3 7I

f <>0

1

(>5t»3

1 4426!2

40

1

2 ISO

720 3i)i>

30

1

1983

421 393

30

1

I9SÎ

421.393

30

1

19$ 3

421 3'93

30

1

I9S3

421 393

Jtl

1

I9S3

421.393

30

1

1983

42 J 39J.

30

1

1983

421.393

30

1

19X3

421.39?

30

1

1483

421.30 i

AO

-» C ' '

6o

3'33

1 090.921»

40

3500

647.744

1040

J

71727

16. li 8.235


Anul 177 (XXI) — Nr. 309
AL

ROMÂNIEI


.Nr. ;.                                                             • Pagina

® . HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI <

— Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele, măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local ....... ■ j/2-6

497. — Hotărâre privind-transmiterea unui imobil din '■ domeniul public al statului și din administrarea

■ Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția pentru Sport a Județului Olt; în domeniul public al Municipiului j ■Slatina și in administrarea Consiliului, Local ,al . ■ Municipiului Slatina, județul Olt

516.  — Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului

nr. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de .. identitate, ale autocolantului privind stabilirea ■ , reședinței și ale cărții de imobil..............

529.  — Hotărâre privind, aprobarea bugetului de venituri și

cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Naționale de Meteorologie          ........’..... ..........

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE \ ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE...

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, privind alocarea sumelor,în vederea .... compensării creșterilor.neprevizionate ale prețurilor . combustibililor utilizați pentru producerea energiei ' termice furnizate populației-în sistem tentralizat, conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind , instituirea prețurilor locale de referință pentru energia , termică furnizată populației prin sisteme centralizate ....

82. — Ordin âl viceprim-ministrului, ministrul administrație și internelor, ..pentru modificarea art. 2 ain.Regulamentul privind organizarea și funcționarea : , Colegiului Ministerului Administrației și Internelor, r aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei ., administrative nr. 299/2007.........................-116•)

■ 7 '.


&-9


9-12ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE , MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI Șl INTERNELOR     ;   □    , /                                       '

' Ț             ORDIN

privind alocarea sumelor în vederea compensării creșterilor neprevizionate ’ ale prețurilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației în sistem centralizat, conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea

. prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate .Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1)—(3^ și ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.(36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări și.completări prin Legea nr. 483/2006, ale Legii bugetului de stat pe anul2009 nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art; 19 alin.- (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, cu modificările ulterioare, și, respectiv, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, -       • ■            ■                   ;                                                ........ ......

viceprim-ministrul, ministrul administrației și internelor, emite următorul ordin: \   1

Art. 1. — Se. aprobă alocarea unor sume pentru .Autoritatea Națională de / Reglementare pentru Serviciile compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la - Comunitare de Utilități. Publice. ‘ .. r....

combustibili corespunzător * trimestrului -I ăl anului 2009 -? Art. 4.—Alocarea sumelor/se va..face cu respectarea (transa III — mâi 2009). conform anexei care face parte prevederilorOrdinului ministrului administrației și internelor integrantă din prezentul ordinA J '    ..... ........ . •.....•  nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru

Art 2. — Sumele pfevăziite la art?1 se transferă bugetelor compensarea pierienlo^înregisțrate (ca urmare ;a prestării locale de U '                    prinT.hi.natidMinierului : serviciile de interes economic genera de către societățile care

rr”1/ ■ 7 .. 7-           V" tr-TȚ H j - ,v.produc, transporta, distribuie si furnizează energie termica,'

Administrației și Internelor,- pentru furnizorii d^energie termică Aținută de^Ordonahta . Guvernului ;nr^36/2006 ' privind .

,                            .......... .    ....... i _ .     ; .' instituirea prețurilor loiale .de referință .pentrUîenergia '.termică.

“/.Calculul cu^tumurilpr sumeloț se tace in baza (furnizată populației prin sisteme'centralizate^ cu modificările

— Prezentul ordih se publică în Monitorul Oficial al '

\ }


destinată populației. w

Art. 3. -                                           .________. . ,u„„itna h

ordinelor și deciziilor privind.tarifele și prețurile locale de referință -ulterioare, emise de /.autorități le 'âje^j^lemențare. competențe, respectiv Art.. 5. - ______

Autoritatea Națională de,Regiemeritare în Domeniul Energiei și .‘ României,” Partea I.

.1. .... ..Viceprim-miniștru, .. ... ministrul adrninistrației și internelor, ■‘ Dan Nica


București, 6 mai 2009.   •'


V'


'i

•5 .


•t


'V


ANEXĂ


r-.■ i..y ‘                                                                    '

calculate pentru compensarea creșterilor neprevizionate a|e prețurilor la combustibilii utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației prin sisteme centralizate, conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006, în valoare de 40.644.800 lei

♦Nr., ort.

Județul ’

Localitatea

,

Cantitatea de energie termică furnizată populației în trim. 12009  "

(Gcal).

Cantitatea anuală

• de energie termică estimată _ a fi furnizată7- / populației, ' conform ~. A.N.R.S.C.

(Gcal) ’ (

‘Compensare combustibil

/ ' ... 2009

. -, (conform A.N.R.S.C.)

Repartizare sume mâi 2009

— lei —

7 unitar ; lei/Gca]

"•* ........-i

'       -lei —

1.

. Alba

1-Alba lulia .

.        278

1.280

85,41

/ ' -109.325

0

2.

Arad

2-Arad

136.417

272.151

51,23

’:13.942.296

873.000

3-Chișineu-Criș

.541

l       1-1°°

79,84

.87.824

.5.500

4-lneu '

. 755

J1.450

78,43

: .113.724 ‘

... v    6.000

. .. \

3.

Argeș

(^Pitești;/ /;    j

.156.256

324.577

83,97

27.254.731

1.342.000

6-Bascov

1.895

3.978

83,98

334.072

6.000

7-Mărăcineni

865

1.839

69,77

128.307

7.000

8-Ștefănești

446

1.272

. 82,85

105.385

0

9-Topoloveni

0

3.639

100,05

364.082

0

Nr. crt.

:     Județul

■ J                        ,<r    -s.»-

4             *’ V  •' •> yț V;-- •

• - :

...  ...             «.«fh-fr».»

{ Localitatea

- -’S

\

t

' Cantitatea de energie termică furnizată populației . în'trim. 1 2009 .

■ - . •' «••».

■                                       . t. ■

, < (Gcal), >. •■=

Cantitatea anuală de energie termică estimată a fi furnizată -• populației, ■>.,■ :..... conform A N R.S C

...             r-*

"»< J'(Gcal) *1

Compertiare combustibil...

.    fi £2009/   .-- ■

(cdhfocin A.N J? S C.)

' - •

Repartizare V‘ sume mai / k09 .-

— lei —

‘V '

- v t

—A .      -■

•. unitar \ • Jei/Gcal -

» — lei — ,

£<c

4.

.*■     - . ' ’           . ■       \ .- < ' iS -

Bacău z

10-Bacău       . -   -

;   >74.715

V- .5234.366

72,79

17.059.501.

’ 248.000

11-Onești             < >

4 ,-27.067

61.703

81,87

•5.051.625

• "1.010.000

5.

Botoșani •

12-Botoșani

' 1 45.789

■ <-   “ 92.000

79,23

‘ 7.289.160

<.472.000

6.

; Bihor'

13-Oradea '

-    -211.540

483.000

47,88

23.126.040

. 880.000.

14-Sînmartin

‘3.346

. •    - -. 6.693

: <43,83.

293.354

■<• 21.000

7.

Brașov’ ; '

15-Brașov ,

...   92.167

233.125

754,00

12.5Ș8.750

300.000

16-Făgăraș    ' w- •

■13.940

■ - .31.500

82,47

2.597.805

115.000

8.

Brăila/.,,-,

17-Brăila

. . . 74,574,

.7 . 150-335

.99,90

15.018.467

283.000.

9..

Buzău

18-Buzău

- . ..    74.456

149.537

101,31

15.149.593

1.385.000

19-Râmnicu Sărat, ,

2.133

3.900.

98.98

- 386,022

17.000

.10.,

Caraș-Șeverin ii

20;Reșița - -• ’ 7 . -

- ,13.557

( .28.020

108,32

^ 3.035.126

' .'HO.ppO

t >• V' r-fv

2t-CălărașCv;.^’:

,y\; ,'■• 2.784'

’-5î4.836

85,97

- 415.751

' ' ■! 32.000

■■ 11.

i • Călărași.-

22-CehliuX3âră ’</f' /   '

-816

; . ' / <<2.148,

148,90

■ / 319.837-,

... 24.000

'.t.     'V

S-' • r, ț

,23^Oltenița\.>i^         r

.,<...747.107

?28.371 ‘

,5r'.*>            -ar jr.< • l»-. S-T.4"

788,84

-<2-.520.48O

► '*• i-OXC.-A.-a!

« 4 30.000 •

•               i.- ---.V

12.“

"7 ciuj

2^Cluj:Napoca^,:7/L/;;

.•.--< 389 500

'96,75

'-37.684^125

^.i;565.0pp;

^SrConsțșnțâ

’.u 'JhT'276.136

rț/.irr637.636«

- <■

‘770,99

"'45.265.780

<4;88i:ppp

.^Medgidia l <<<z> '

.“,7’'-15.227

>730.500-

i.          .< • >•;•.' r.-.; 4 v- .<».■> t v*-

'85'23;

'.2.599:515

, 162.000

13.

Constânțșrk-

‘27rEforie-      V

T-J”1.288;

htU Lh^2,600‘

<136,02

’353;652

10 000

■ ■ ■ ? X'4’-’’»-

2fcMâ&‘alia •*?/,•*:

t. ■; ,31.867.

, ;5Q.00Q

177,57

-8.878.500

.’ 789.000

f

29-Năyqdâri, /   . ■' j;

-r-;.r - f27-.33r

1 ’^ir54.707

-             r*

’ 59:27

„;3.242,484

" 169.000

■ 14.

; Dâmt>ovița£

3’0:Târgoviște'y*. > L*/'

726.736

67.000

"97,21:

r.;6.513.070

T    0

15.

..A, ■■■>.’

•       «4t  *  «*»

. Doij,>L

y a

ălȚCrâiova .' -1      .

' ' 218.565

'■   - 460.000

33,77

15.534.200

/352,000

'32-Calafat '              '

5.196

- - . 15.000:

114,60

<1.7.19:000

- 0

16.

■ „ . GâlațCL^

.33-Galați

.......233.405

,,   447.109

.59,61

26.652.167

r. 1.174.000

17.

,

<; r                           »

Giurgiu

34-Giurgiu ></• rț\ *•' ‘

”,   51.539

t 89.406

•- 86,57

7.739.877

..<.480.000

35;Bpliritin-Vale’. '    "

’    *'1.685

.*   ‘-'3.956'

, 81,47

'322.295

■    14.000

18.

.      Gorj o/Z. .

36-Motru            ..

28.306

- 55.045

: 19,00

1.045.855

< 41.OO0

■>-                                                  ț.'

37-Cristuru Secuiesc ■.

.         2.056

4.400

;61,52.

. .. 270.688

.   < 4.000

19.

■ „•             i '

Harghita «.

■38-Gheorghenr-...

- i 43.199.

.,29.000;

<61,80

<1.792.200;

x     - ; jo

■ 39-Miercurea-Ciuc - -J /

;    '31.230

v 70.000

101,29

7.090.300

■ 277.000

-- -  • /?' '.T '

■ ■     •   ■               ..     .«.■»   ■«■.■             i

40-Odorheiu Sequiesc

* • 10.068

• X - - .28.244

93,53

; 2.641.661

’ 19.000

v , .„■>

, *    ► r, ■* * r

’         "          • * -A

X'DevaXk" 7:vF<7 ‘ •

y ; 1>V;37.627.

;■ L --M 10.000

■’ 37,04,

";4'.074.40p"

■fi ' 114:000-

- ■ ■ .-rv

...    t-, •*!                              f

.    „ i

42-B(a<T7k-X.:;af v- ‘

‘ r •:. 9.651

9.205

'117,59

:2.258.'316

j ""0

•J. *

. : -/*

43-Petnla^.. ț^g -

l„ ’ 1.50Q

>     '3.000'

: 52,97.

•4/158.910,

-    .33.000

c <.

20.

r _• , W-.’iJ-, Hunedoara/

^■Ăninpasâ / Xli. ■ " .

'•" * ci

.. p„r.,-g0()-

x 26,95

.8X185

< ‘ 0

J •<.;■- ■ . ..

^Șyu'lcan-i<Xi^“r7

14.500'

7 21.200"

27,86’.

'J3^590:'6^2-

' 67.000

♦   » r *•   »

'4f£Petroșăni 7-7*7.

10.331

" “ '; 21.000

î 27,"86

<-4 585.060

11.000

* ♦ , *<

47-Luperii ’ î *' <    .

. 13.066

' '"21.500

"2930

<625.650

43.000"

48-Criscior         '. - .

’ .     469

785

117,59

■92.308

13.000

21.

Ialomița

49-Fetești

925

2.300

152,60

350.980

11.000

Nr. crt.

Județul

. Localitatea.! "

• ...

Cantitatea de Q energie termică : furnizată populației în trim. 12009 '. '■ '[''...MMU

'•              V',«-

' (Gcal)

Cantitatea anuală de energie . termică estimată a fi furnizată ■. sjgrpopulației, v J conform

*' ’Ă.N.R.S.C.f'1.'

■.1- '♦rfjțTj-'sriț i ' (Gcal)"

3         0

• ... --

Compensare cqțnbustibil

2009..'

(conform AN.R.S.C.) . ~

-'Repartizare Sume mat' 2009 ,,

<1-// •

>_ unitar ; î lei/Gcal

**-■■.* *

lei—" ■"(

22.

lâsi "

.         —-"A

50-lași.;,*ț                7<.-

.;•< ;   ..185,010

y -406707

<60,01.;

24.406.487.-

--5.289.000

■ 51 -Pașcârii 9 ■ . '■ ’ - <'■■'<. '‘f

20.110

- <•  .41.693

(490,65;

-431779.470

< 603.000

23.

Ilfov

52-Ghitila

, 335

:         ,,3,672,

,158.11,

v,213.380.

5.000.

24.

Maramureș .

53-Baia Mare

......   2.634

•      5.000

• ; 86,66

s 433.300

37:°P°

25.

Mehedinți

54-Drobeța-Turnu Severin

, ,117.000

,209.000

•127.16

5.676.440

.. ->-» -.> •

• . 555.000

26.

Mureș .

55-Târgu Mureș         -■

<00*053

'    '192.047

101,49

< 19.490.850

.   .'649.000;

56-Reghiri" ‘    '

820

;; <3.000

.57,80

" 173.400

;<’.<< '! 4"0'

<57>§ighișoara jif >0   '

546

<1.250

.51,60

. 64.500

, 3.OOO;

27.

Neamț ‘

t

58-Piâtrâ-Neâmț

37.936

100.000

-103,33

10.333.0.00

- 271.000

59-Târgu Neamț ,r„•

174

; ;       800

'62,60

,  ' 50.080

3.000

60-RomanVit;

•" itA        >0.

' <1.000

V-/75.84

-,-.75.840

28.

' "Olt .    -

< £ t *• •      f

61-Balș ’            ‘

•• ‘ ’ 116

1.200

481)68

" ’ v^98ÎOlp;

^<1.800

-62-Drăgănești-Olt-r?i - <

, J'. ;.■’}£* ,--^650,

A£6jl.57

. 41.971

1 500

63-Caracal

.^W,l8.«1,3â

J    - 43.000

s 91,26

3.924.180

;    68.000

6'4-C6raBia'. ’

>&180

’     ..    .■..550

J31.09

• .   ‘7^.100

3.500.

29.

^RrahovâJ^

’65-Ploieștr

203.007

" 392.434

456,78

22.282.403

fi.'439,000

66-Mizil     ;

:.'     3.800

-7.500

-101,17

^^75^57

30.

Sălaj

67-Zalău

, . 2.176

- 5.400»

94,46

<'.508.464

..... "14.000

31.

.Sibiu

68-Copșa Mică       .

1 . . . ...235

. -      480

.• 39,36

18,893

•       2.000

69-Sibiu' ,

, -       4.756

: 11.662'

4 23,91

< '278.838

.. 1     6.000

32.

’ Suceava *

* - *

70-Suceava

86.420

210.000

■64,65

’ 13.576.500.

314.000

71-Rădăuți

20.801

58.000

5*68,01

•3.944.580

' 191.000

72-Șiret

• > . 3.157

- .6.000

5482,30.

\ . 493,800,

32.000

.33.

Teleorman ‘

73-Tumu Măgurele

18.296

' 36.000

78,57,;

; ,2.828:520

504.000

74-Alexandria ț: ■

37.351.

,97.093

4,61,22

• 5.944.033

<;■,

75-Roșiori de Vede -  <<

8.727

' 20.000

84,51

,,1.690.200

•;    47.000

34.

Timiș

76-Timișoara

368.252

735.235

' 71,87

52.841.339 :

3.732.000

77-Lovrin

210

'350

'68,15

' 123,853

1.500

78-Sânnicolau Mare

3.818

8.380

'78,76

. “ 660.009

5- ; ' 31.000

35.

Tulcea

79-Tulcea

65.125

109.850;

-5,94,91

10.425.864

637.000

80-Măcin     /   ■ ■- l. <.

668

- 1.220

<68,40

>83.448

<•-.;• 4.000

36.

Vâlceâ . •

81 -Râmnicu Vâlcea

115.785

.250.000

...34,99

8.747.500

<■ 585.000

82-Horezu'

. 984

- r 1:560

&15Q.14

' 234.218,

-.- 24.000

83:Căljmănești

? „ ^.„2.605.

4645,61..

-<^31.865;

84-Băile Olăneștiv'J * - - ?'

■>. -j-- uw63ț;

' X,^4*4.1:00$

>33,72

•* ' 240.696

7.000

37.

l-tVăslui .

85-Bârlad

t,,r.>«656.

,(j ;     ,2.200.

<,.’476.550

7 6.000

864țu:șt.t^Xi;r^ ■;-

- . S';?-44.022

-L ■      6.450

- ^65.0p^

'87-Vaslui

.-;?. k8.098-

v 22.203"

127,65’

7 2.834.2131'

88-Negrești.         ..

• ...v.k>.-12.0

,<s-'' 5p0,

-'(89,45.

C;^441725

§^4?000î

38.

Vrancea

89-Focșani • ’

. 68:837

-   146.697

•70,24

10,303:997

<<432.000

39.

Buqurești

90-București

1.978.303

' 4.343.336

<75,57

328.225,901

11.582.000

TOTAL:

5.656.415

12.243.812

861.956.191

40.644.800

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

Nota de fundamentare rectificare buget Propunere mai 2009. Obiective de Investiții evidențiate in bugetul localEXPERTIZA SI DOCUMENTAȚIE TEHNICA PENTRU MODERNIZARE SI REPARAȚII CAPITALE PE AXA NORD-SUD IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI.

Municipiul Ploiești este străbătut de la nord-sud de cele mai importante artere de circulație, artere de categoria a Il-a, respectiv B-dul București, B-dul Independentei si B-dul Republicii.

Acestea dispun, la data prezentei, de imbracaminti asfaltice sau cu beton de ciment cu durata de viata depășită. De asemenea, trotuarele cu excepția celor reabilitate anterior prezintă mari degradări.

In scopul accesării de fonduri europene pe Axa 1 se propune introducerea acestui proiect din Planul Integrat de Dezvoltare Urbana.

Valoarea estimata a proiectării, respectiv expertiza si documentația tehnica este de 150.000 lei.

Dir. Direcția Tehnic Investiții

Ing. Crîstiah Sarrdulfescu


Sef Serv. Rep. si Investiții Drumuri Ing. Mihaela Iamandi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1                   £;

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTR^EA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROW^^^

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 2009 al Municipiului Ploiești
Data: