Hotărârea nr. 171/2009

Hotãrârea nr. 171 privind aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2008 ale bugetului local, bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 171

privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2008 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a consilierilor: Bozianu Cătălină, Iancu Ion, Palas Paul, Gheorghe Popa, Popa Constantin si Raportul de specialitate al Direcției Economice prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2008 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local;

având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2008, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2008, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 3Aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 4Aprobă contul de execuție al bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local pe anul 2008, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 5Aprobă contul de execuție al bugetului creditului intern pe anul 2008, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 6Aprobă conturile de execuție pe anul 2008 ale ordonatorilor de credite astfel:

 • -  Primăria Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 6

 • -  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, conform Anexei nr. 7

 • -  Politia Comunitară, conform Anexei nr. 8

 • -  Casa de Cultură”I.L.Caragiale”,conform Anexei nr. 9

 • -  Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 10

 • -  Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 11

 • -  Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 12

 • -  Administrația Parcului „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 13

 • -  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexeijor. 14

 • -  Oficiul Public Proiect, conform Anexei nr. 15

 • -  Administrația Domeniului Public si Privat, conform Ane^e^nr. 16

 • -  Serviciul Public Finanțe Locale, conform Anexei nr. 17 UT’

 • -  Centrul de Transfuzie Sanguină, conform Anexei nr. 18 \ ",

 • -  Școala nr. 8 Grigore Moisil, conform Anexei nr. 19

 • -  Școala nr. 15 Mihai Eminescu, conform Anexei nr. 20

 • -  Centrul Financiar Grădiniță Nr. 28, conform Anexei nr. 21

 • -  Centrul Financiar Nicolae Simache, conform Anexei nr.22

 • -  Centru Financiar al Grupului Școlar de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 23

 • -  Colegiul I.L.Caragiale, conform Anexei nr. 24

 • -  Colegiul Mihai Viteazul, conform Anexei nr. 25

 • -  Liceul Nichita Stănescu, conform Anexei nr. 26

 • -  Liceul Al. I .Cuza, conform Anexei nr. 27

 • -  Liceul de Arta, conform Anexei nr. 28

 • -  Liceul Pedagogic, conform Anexei nr. 29

 • -  Grupul Școlar Administrativ si de Servicii, conform Anexei nr. 30

 • -  Colegiul Economic Virgil Madgearu, conform Anexei nr. 31

 • -  Colegiul Spiru Haret, conform Anexei nr. 32

 • -  Grup Școlar Toma Socolescu, conform Anexei nr. 33

 • -  Grup Școlar 1 Mai, conform Anexei 34

 • -  Grup Școlar Industrie Ușoară, conform Anexei nr. 35

 • -  Liceul Petrol-Teleajen, conform Anexei nr. 36

 • -  Școala cu cls. I - VIII G.E. Palade Ploiești, conform Anexei nr. 37

 • -  Grup Școlar Transport Auto, conform Anexei nr. 38

 • -  Colegiul Lazăr Edeleanu, conform Anexei nr. 39

 • -  Grup Școlar Industrial Energetic, conform Anexei nr. 40 Art. 7 Direcția Economica va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 8 Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


Contrasemnează Secretar,
JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2008 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local,bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 57 -pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și supun spre aprobare consiliilor locale conturile anuale de execuție în structura următoare :

la venituri: prevederi bugetare inițiale ; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

la cheltuieli: credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive ; plăți efectuate.

Potrivit art 63, alin (4), lit. b din Legea nr. 215/2001 republicata , legea administrației publice locale - primarul întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2008 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local,bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

A

In anul 2008, bugetul local al municipiului Ploiești, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local au fost elaborate , fundamentate, aprobate și respectiv rectificate în conformitate cu prevederile Legii nr. 388/2007- Legea bugetului de stat pe anul 2008 și Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu toate modificările și completările ulterioare.

Execuția de casă a bugetelor menționate mai sus se efectuează prin unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, evidențiindu-se în conturi distincte.

Trimestrial și anual ordonatorii de credite întocmesc situații financiare asupra execuției bugetare și conturi de execuție care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice.

A

In conformitate cu art. 57, alinți) din Legea nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare consiliilor locale, conturile anuale de execuție a bugetelor, în structura următoare :

 • a)       la venituri : prevederi bugetare inițiale ; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

 • b)       la cheltuieli: credite bugetare inițiale ; credite bugetare definitive ; plăți efectuate.

Astfel veniturile bugetului local, în anul 2008( Anexa nr. 1), au fost în sumă de 380.632.408,17 lei , procentul de realizare fiind de 84,74 %. în structură veniturile bugetului local au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 248.843.024,35 lei, cu un procent de realizare de 89,21%;

 • -  surse de la bugetul de stat în sumă de 109.743.783,53 lei, cu un procent de realizare de 99,83%;

 • -  subvenții de la bugetul de stat în sumă de 21.809.531,49 lei, cu un procent de realizare de 36,48%;

 • -  transferuri voluntare, altele decât subvențiile in suma de 236.068,80 lei,

cu un procent de realizare 46,37%;                             IA» A

' ’î "| \yII sV '                     i

In funcție de încasările la bugetul local, cheltuielile au fibst realizate în sumă de 380.283.890,96 lei, procentul de realizare fiind de 84,'66%. în structuri cheltuielile bugetului local au fost realizate astfel:                      , L

 • -  autorități executive în sumă de 21.350.425,85 lei, cu un procent de realizare de 93,62%;

 • -  alte servicii publice generale în sumă de 6.028.727,01 lei, cu un procent de realizare de 87,27%;

 • -  tranzacții privind datoria publica si împrumuturi in suma de 8.657.321,09 lei, cu un procent de realizare de 95,14%;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 9.627.233,29 lei, cu un procent de realizare 98,66%;

 • -  învățământ în sumă de 132.176.367,15 lei, cu un procent de realizare de 95,92%;

 • -  sănătate în sumă de 898.113,58 lei, cu un procent de realizare de 67,37%;

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 25.006.618,23 lei, cu un procent de realizare de 91,33%;

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 22.233.138,18 lei, cu un procent de realizare de 95,54%;

 • -  locuințe , servicii și dezvoltare publică în sumă de 34.284.234,55 lei, cu un procent de realizare de 81,49%;

 • -  protecția mediului în sumă de 10.313.202,73 lei, cu un procent de realizare de 18,49%;

 • -  combustibili și energie în sumă de 48.175.790 lei, cu un procent de realizare de 100%;

 • -  transporturi în sumă de 61.532.719,30 lei, cu un procent de realizare de 94,94%;

Veniturile instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, în anul 2008 ( Anexa nr. 2), au fost în sumă de 101.861.923,00 lei, procentul de realizare fiind de 93,08%. în structură veniturile au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 19.780.047 lei, cu un procent de realizare de 96,08%;

 • -  subvenții de la bugetul local în sumă de 81.385.064 lei, cu un procent de realizare de 92,64%;

 • -  donații și sponsorizări în sumă de 696.812 lei, cu un procent de realizare de 62,87%.

Proporțional cu veniturile încasate, cheltuielile instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din bugetul local s-au realizat în sumă de 100.482.682,00 lei, procentul de realizare fiind de 91,73%. în structură cheltuielile au fost realizate astfel:

 • -  alte servicii publice generale în sumă de 3.129.065 lei, cu un procent de realizare de 96,01%;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 12.20^^2Tei,c^ehi

procent de realizare de 97,82%;                                  J \

învățământ în sumă de 8.227.674 lei, cu un procenLBe realizare ,'^e/J 78,44%;                                      W;.   ' O

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 23.614.336 lei, cuim proceritMe

realizare de 93,33%;                                            -.x, .

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 20.205.727 lei, cu un procent de realizare de 96,86%;

 • -  locuințe, servicii și dezvoltare publică în sumă de 33.099.458 lei, cu un procent de realizare de 89,08%;

Inregistrandu-se un excedent de 1.379.241,00 lei.

Veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile, în anul 2008 (Anexa nr.3), au fost în sumă de 2.787.413 lei, cu un procent de realizare de 181,34 % și au fost structurate astfel:

 • -  fonduri de la Uniunea Europeană și fonduri Phare în sumă de 2.600.120 lei;

 • -  surse de la bugetul local în sumă de 187.293 lei.

Cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2008 (Anexa nr. 3) s-au realizat în sumă de 286.999 lei, cu un procent de realizare de 18,67 %. Diferența între veniturile realizate si cheltuielile efectuate se datoreaza următorilor factori:

 • -  veniturile reprezintă granturi alocate de Comisia Europeana aferente unor proiecte care se vor derula pe parcursul a mai multor ani;

 • -  în cursul anului 2008, coordonatorii externi ai proiectelor cofînantate de Uniunea Europeana au reesalonat o parte a activitatilor pentru anii următori.

Bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local al municipiului Ploiești în anul 2008 in suma de 34.100.000 lei( Anexa nr. 4) a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 34/2008, veniturile reprezentând fond de rulment, ce poate fi utilizat, conform art. 58 alin(3), pentru finanțarea unor investiții din competenta autorităților administrației publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice in interesul colectivității.

Cheltuielile efectuate din fondul de rulment in anul 2008 au fost in suma de 17.452.372 lei, cu un procent de realizare de 51,17 %.

In structura acestea au fost realizate astfel:

 • -  locuințe, servicii și dezvoltare publică - suma de 8.061.487 lei;

 • -  transporturi - suma de 9.390.885 lei;

Diferența dintre fondul de rulment si cheltuielile efectuate in anul 2008 se regăsește in fondul de rulment aferent anului 2009.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 307/2007 a fost aprobat bugetul creditelor interne contractate de la Alpha Bank si B.C.R. pentru anul 2008(Anexa nr. 5).

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 307/2007 a fost aprobat bugetul creditelor interne contractate de la Alpha Bank si B.C.R. D£atrH=^nul 2008(Anexa nr. 5).

Cheltuielile bugetului creditului intern in anul 2008 s-au Realizat in sțitifa^ de 18.679.648 lei, cu un procent de realizare de 41,97%. LS           >

In structura cheltuielile au fost realizate astfel:                   \

 • - invatamant in suma de 1.763.651 lei, cu un procent de realizară de 34,62%;CF

 • - cultura, recreere si religie in suma de 113.966 lei, cu un procent de 7,28 %;''"

 • - locuințe, servicii si dezvoltare publica in suma de 261.408 lei, cu un procent de realizare de 4,88%;

 • - protecția mediului in suma de 230.790 lei, cu un procent de realizare de 99,97%;

 • - transporturi in suma de 16.309.833 lei, cu un procent de realizare de 50,55%;

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.DIRECȚIA Administrație publică, juridic-contencios,

RAPORT


cu privire la execuția bugetului la data de 31.1 partea de venituri


Bugetul pe anul 2008 a fost stabilit după ultima rectificare din decembrie la nivelul de 449.185,04 mii lei. Comparativ cu bugetul anului 2007 care a fost de 355.704,73 mii lei, bugetul anului 2008 a crescut cu 26,28%. Fata de ultima rectificare, la data de 31.12.2008, incasarile au fost de 380.632,41 mii lei, 84,74% procent de realizare, iar fata de realizările anului precedent (326.605,10 mii lei) incasarile au crescut cu 16,54 %.

Din analiza execuției bugetare constatăm următoarele procente de realizare a categoriilor de venituri:

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale finale 2008

Realizat 2008

%

1

VENITURI - TOTAL

0001

449.185,04

380.632,41

84,74

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

279.664,08

249.079,09

89,06

3

I. VENITURI CURENTE

0002

383.522,08

358.437,37

93,46

4

A. VENITURI FISCALE

0003

357.583,08

342.768,69

95,86

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

176.775,08

161.934,18

91,60

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

700,00

968,68

138,38

7

IMPOZITUL PE PROFIT

0102

700,00

278,42

39,77

9

IMP. VEN. TRANSFER PROP.IMOB.

0302

0,00

690,25

9

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

175.675,08

160.441,14

91,33

10

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

175.675,08

160.441,14

91,33

11

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

175.327,08

160.054,80

91,29

12

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

348,00

386,34

111,02

13

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

400,00

^^24,36-:

A-?'A

\J

14

ALTE IMPOZITE PE VENIT,

PROFIT SI CÂSTIGURIDIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0502

400,00

524,36-

A31'o9

15

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

400,00

524,36

131,09

19

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

56.400,00

54.794,57

97,15

20

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

56.400,00

54.794,57

97,15

21

Impozit pe clădiri

070201

45.500,00

47.192,02

103,72

Impozit pe clădiri de la pers, fizice

07020101

9.500,00

9.003,42

94,77

Impozit pe clădiri de la pers, juridice

07020102

36.000,00

38.188,61

106,08

22

Impozit pe terenuri

070202

6.500,00

5.885,50

90,55

Impozit pe terenuri de la pers, fizice

07020201

1.900,00

2.023,15

106,48

Impozit pe terenuri de la pers, juridice

07020202

4.600,00

3.821,01

83,07

Impozit teren din extravilan-an precedent

07020203

41,34

23

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru -activitatea notariala,alte taxe de timbru

070203

4.000,00

1.675,18

41,88

24

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

400,00

41,86

10,47

25

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

124.408,00

126.039,94

101,31

26

SUME DEFALCATE DIN T. K/l.

1102

109.728,00

109.743,78

100,01

33

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

410,00

558,62

136,25

34

Taxe hoteliere

120207

410,00

558,62

136,25

35

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

70,00

43,96

62,79

36

Impozit pe spectacole

150201

70,00

43,96

62,79

38

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

14.200,00

15.693,59

110,52

39

Impozit asupra mijloacelor de transport

160202

8.200,00

9.266,64

113,01

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, fizice

16020201

3.700,00

4.282,03

115,73

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, juridice

16020202

4.500,00

4.984,61

110,7740

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

5.000,00

O J w

<11^6 .

41

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

1.000,00

1

---------//.

» ----------

OVA 'V. %

45

C. VENITURI NEFISCALE

0012

25.939,00

15.668,68

60,41

46

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

12.600,00

8.526,46

67,67

47

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

12.600,00

8.526,46

67,67

48

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

600,00

449,70

74,95

49

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

3.000,00

0,00

0,00

50

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

7.000,00

7.750,57

110,72

51

Venituri din dividende

300208

2.000,00

326,20

16,31

55

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

13.339,00

7.142,22

53,54

56

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

170,00

73,13

43,02

64

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

2.500,00

1.819,79

72,79

65

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

2.500,00

1.819,79

72,79

67

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

10.100,00

5.013,09

49,63

72

DIVERSE VENITURI

3602

60,00

0,14

0,23

75

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

509,00

236,07

46,38

76

Donații si sponsorizări

370201

200,00

126,76

63,38

77

Alte transferuri voluntare

370250

309,00

109,31

78

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5.870,00

385,50

6,57

79

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

5.870,00

385,50

6,57

89

IV. SUBVENȚII

0017

59.792,96

21.809,53

36,48

90

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

59.792,96

21.809,53

36,48

91

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

59.792,96

21.809,53

36,48

92

A. De capital

0019

40.162,96

2.740,44

6,82

103

B. Curente

0020

19.630,00

19.069,09

97,14


Realizarea veniturilor, în care se concretizează activitatea noastră, este ceh^e venituri proprii, unde pe lângă veniturile din impozite și taxe mai supt cuprinse: veniturile din capital în sumă de 385,50 mii lei si prelevările de la bugetul de stat (cote defalcate din impozitul pe venit: 160.054,80 mii lei, sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrare: 386,34 mii lei).

Referitor la contribuabilii persoane juridice, in bugetul anului 2008, au fost prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate în valoare de 45.100 mii lei (impozit si taxa clădiri, impozit si taxa teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice). Veniturile realizate din aceste surse au fost de 46.994,22 mii lei, adica un procent de realizare de 100,42%.

In situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor, la sursele mai sus menționate, a fost de 52.143,90 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2008, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2008, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 41.871,49 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 39.526,95 mii lei si o obligație de plata restanta in valoare de 2.344,54 mii lei. La sfârșitul anului 2008 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 2.339,25 mii lei, aferenta unui număr de 542 de cazuri care se afla in executare silita, din totalul de 2.117 contribuabili persoane juridice.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2008, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 4.223,46 mii lei, din care obligații de plata curente in valoare de 3.869,58 mii lei si o obligație de plata restanta in valoare de 354,39 mii lei. La sfârșitul anului 2008 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 225,93 mii lei, aferenta unui număr de 261 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 1.305 contribuabili persoane juridice.

Impozitul asupra mijloacelor de transport. La data de 31.12.2008, din situația debite și încasări înregistrate în aplicația ITAXE, obligația de plata este in valoare de 6.048,95 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de

z-Jt O XoA

//

Zw /'-'-7 .....■ -

5.324,25 mii lei si o obligație de plata restanta in valoare de         niii lei. La

sfârșitul anului 2008 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente acestei surse de 1.087,54 mii lei, aferenta unui număr de 2.470 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 6.557 contribuabili persoane juridice.

Referitor la contribuabilii persoane fizice, in bugetul anului 2008, au fost prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate, în suma de 15.100 mii lei (impozit pe clădiri, impozit si taxa pe teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice) si s-au realizat venituri in suma de 15.308,60 mii lei, respectiv in procent de 101,38%.

In situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor la sursele mai sus menționate a fost de 22.013,87 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2008, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2008, in situația debite si incasari din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 11.441,44 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 8.550,71 mii lei si o obligație de plata restanta in valoare de 2.890,73 mii lei. La sfârșitul anului 2008 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 2.741,69 mii lei, aferenta unui număr de 14.970 de contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 89.030 contribuabili persoane fizice.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2008, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 2.922,99 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 1.882,55 mii lei si o obligație de plata restanta in valoare de 1.040,44 mii lei. La sfârșitul anului 2008 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 1.022,89 mii lei, aferenta unui număr de 4.930 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 25.021 contribuabili persoane fizice.

Impozitul pe mijloacele de transport. La data de 31.12.2008, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 7.649,44 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 5.186,09 mii lei si o obligație de plata restanta in valoare de 2.463,35 mii lei. La sfârșitul anului 2008 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 3.571,32 mii lei, aferenta unui număr de 19.285 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 62.318 contribuabili persoane fizice.

0 1,1

// Q... -.....

//<'>' / ___________

Z' ■' i z

73 4/'^

r-

In cursul anului 2008 au fost efectuate următoarele operațiuni    ,

\‘. r .-'f

• la persoane juridice :

_ 1

i

/

 • - preluarea in evidente a unui număr de 11.689 impuneri/scoateri din evidenta clădiri, terenuri, auto, conform declarațiilor contribuabililor;

 • - au fost soluționate un număr de 8.443 cereri pentru eliberarea certificatelor fiscale atat in regim de urgenta cat si in regim normal;

 • - transmiterea, către agenti economici si alte instituții, a unui număr de 3.909 adrese;

 • - corectarea in evidentele fiscale a unui număr de 8.166 obiecte supuse impozitării, ca urmare a solicitărilor depuse de contribuabili precum si ca urmare a inventarierii materiei impozabile;

 • - s-a efectuat un număr de 101 verificări in teren, concretizate in rapoarte de inspecție fiscala sau note de constatare, in urma carora a fost atrasa suplimentar la bugetul local suma de 1.621,50 mii lei, din care s-a incasat in timpul controlului sau in termenul precizat in deciziile de impunere, suma de 1.608,19 mii lei si s-au constatat restante, la plata obligațiilor fiscale declarate, in suma de 282,65 mii lei, din care s-a incasat, in timpul controlului sau in termenul precizat in deciziile de impunere, suma de 191,49 mii lei.

• la persoane fizice :

 • - preluarea in evidenta a unui număr de 62.155 lucrări (vanzari-cumparari, donații, moșteniri, intabulari, radieri, etc), conform declarațiilor contribuabililor;

 • - au fost soluționate un număr de 20.195 cereri pentru eliberarea certificatelor fiscale atat in regim de urgenta cat si in regim normal;

 • - au fost verificate un număr de 23.781 dosare fiscale, in vederea stabilirii corecte a bazei impozabile si s-au efectuat recalculări in cazul unui număr de 2.341 dosare fiscale.

A

In cursul anului 2008 au fost emise un număr de 5.103 somații, din care 836 somații in cazul contribuabililor persoane juridice cu debite restante totale in suma totala de 8.141,13 mii lei si la un număr de 4.267 somații in cazul contribuabililor persoane fizice cu debite restante totale in suma de 2.393,28 mii lei.

In urma emiterii de somații, in cursul anului 2008, s-a recuperat suma de 6.638,50 mii lei, din care 4.814,25 mii lei de la persoane juridice si suma de 1.824,25 lei de la persoane fizice.

i;                      t                                         '

[/ c                            ' '              •.

De asemenea, s-au recuperat creanțe fiscale prin înființarea de popriri, atiit asupra veniturilor persoanelor fizice, respectiv pensie, salariu si disponibilități din conturi bancare, dar si asupra veniturilor persoanelor juridice. Astfel.-in^jfsuî anului 2008 s-a instituit un număr de 644 popriri, in cazul contribuabiliforji'e-rsoâne fizice, in valoare totala de 278,66 mii lei, din care s-a recuperat suma de 159,71 mii lei si un număr de 330 popriri, in cazul persoanelor juridice, in valoare totala de 2.886,78 mii lei, din care s-a recuperat suma de 1.769,84 mii lei.

In cursul anului 2008, in cazul in care creanțele nu au putut fi recuperate prin popriri, s-a procedat la instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea debitorilor, astfel s-au aplicat 23 de sechestre, in valoare de 633,55 mii lei, iar in cazul secestrelor asupra bunurilor imobile s-a solicitat efectuarea inscripției ipotecare la Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara Prahova, Biroul de Carte Funciara.

Pentru anul 2009 ne-am propus continuarea acțiunilor incepute in anii precedenti in vederea recuperării creanțelor restante ale bugetului local.

DIRECTOR GENERAL, GABRJEL HODOROG

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


l!

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE^


Ut-DOMENIl^dl

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROG^I^f^^

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2008 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local
Data:     t 62 îC