Hotărârea nr. 164/2009

Hotãrârea nr. 164 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 57, str. Cameliei nr. 7, Ploiești”

ROMANI A JUDEȚUL PRAHOVA

VIZApPENXRU

LEG aWyaTE^

SECRETAR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 57, str. Cameliei nr. 7, Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive a domnului primar Andrei Liviu Volosevici și a domnilor consilieri Gheorghe Adina, Limboșeanu Mirela, Marcu Valentin, Mateescu Radu Valentin, Palaș Alexandru Paul, Popovici Elisabeta, Popa Gheorghe, Sava Valentin, Sîrbu Simion Gheorghe, Stanciu Marilena, Dumitru Carmen Mihaela, Iancu Ion, Ionescu Gabriel, Popa Constantin, Bozianu Nicoleta Cătălina, Sicoie Florin Lucian, Teodorescu Iulian Liviu, Mateescu Marius Nicolae, Bolocan Iulian si Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Investiții a Primăriei municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 57, str. Cameliei nr. 10, Ploiești”;

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în baza articolului 11 alineat (1) din Ordinul nr. 163/540/23 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și ministrul administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobă indicatorii tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 57, str. Cameliei nr. 7, Ploiești”, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția Tehnică-Investitii va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 mai 2009

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Iulian'Wimran


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Maria Magdalena Mazâlu


DIRECȚIA TEHNICĂ - INVESTIȚII

Serviciul Programe Investiții Locuințe RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 57, str. Cameliei nr. 7, Ploiești”

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței are în desfășurare Programul privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin care se urmărește asigurarea confortului termic în apartamente concomitent cu reducerea consumurilor de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde menajere.

In anul 2009, Primăria municipiului Ploiești a obținut fondurile necesare derulării acestui program. Astfel, Oficiul Public Proiect a intocmit documentația de avizare și auditul energetic a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 57, str. Cameliei nr. 7, Ploiești.

Prin soluțiile adoptate in documentație, se propune îmbunătățirea confortului termic în apartamente, reducerea consumurilor energetice și implicit a facturilor pentru aceste consumuri.

Măsurile de reabilitare termică ce vor fi realizate sunt următoarele:

 • ■  termoizolarea pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat, având o grosime de 10 cm și izolarea soclului sub cota trotuarului;

 • ■  termoizolarea planșeului de la ultimul nivel cu un strat de polistirea expandat și realizarea unui strat de protecție a termoizolației;

 • ■  termoizolarea planșeului peste subsolul neîncălzit;

 • ■  înlocuirea tâmplăriei exterioare inițiale cu tâmplărie performantă;

 • ■  înlocuirea conductelor de distribuție din subsol, izolarea lor și prevedere de robineți de reglaj și golire pe fiecare coloană;

 • ■  montarea vanelor de separație și golite și reechilibratea circuitelor care alimentează corpurile de încălzire;

 • ■  montarea de robineți de reglaj cu cap termostatat și prevederea de repartitoare de costuri;

 • ■  corectarea deficiențelor rezultate din exploatarea defectuoasă a clădirii.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

 • 1. Durata de realizare a investiției: 6 luni

 • 2. Valoarea totală a investiției (cu TVA): 421,393 mii lei

 • 3. Capacități: 30 apartamente reabilitate termic (cu 2 camere),

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea investiției se va realiza conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, din următoarele surse:

 • ■  din fonduri de la bugetul de stat (50%)-210,696 mii lei

 • ■  din fonduri de la bugetul local (50%) - 210,696 mii lei

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico - economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului 57, str. Cameliei nr. 7, Ploiești”.


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Florina Popescu

ȘEF SERVICIU, Mariana Ștochiță

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS

Director, Luminița Gâborfi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 57, str. Cameliei nr. Ploiești”

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței are în desfășurare Programul privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin care se urmărește asigurarea confortului termic în apartamente concomitent cu reducerea consumurilor de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde menajere.

In anul 2009, Primăria municipiului Ploiești a obținut fondurile necesare derulării acestui program. Astfel, Oficiul Public Proiect a întocmit documentația de avizare și auditul energetic a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 57, str. Cameliei nr. Ploiești.

Prin soluțiile adoptate in documentație, se propune îmbunătățirea confortului termic în apartamente, reducerea consumurilor energetice și implicit a facturilor pentru aceste consumuri.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei clădirii: termoizolarea pereților exteriori, termoizolarea planșeului de la ultimul nivel, termoizolarea planșeului peste subsol, înlocuirea tâmplăriei exterioare și a ușilor de la intrările principale, lucrțri la instalația de încălzire centrală.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

 • 1. Durata de realizare a investiției: 6 luni

 • 2. Valoarea totală a investiției (cu TVA): 421,393 mii lei

 • 3. Capacități: 30 apartamente reabilitate termic (cu 2 camere),

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea investiției se va realiza conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, din următoarele surse:

 • ■  din fonduri de la bugetul de stat (50%) - 210,696 mii lei

 • ■  din fonduri de la bugetul local (50%) - 210,696 mii lei

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico - economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție energetice a blocului 57, str. Cameliei nr. 1, Ploiești”.


Andrei Li


/TOW (OJ7ZZ


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


^57 ■J'

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTEZĂ

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanțelor energetice aJblocului 57, str. Cameliei nr. 3% Ploiești și a constatat:


PREȘEDINTE,

SECRETAR Sirbu GheoTeodorespi4filian

Data:    /               O .